Dosje javnega naročila 000759/2021
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Storitve: Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000759/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.02.2021
JN000759/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2021
JN000759/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2021
JN000759/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000759/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Mateja Coklin
mateja.coklin@gor-radgona.si
+386 025643804
+386 025643814

Internetni naslovi
https://www.gor-radgona.si/

OBČINA APAČE
Apače 42B
9253
SI
Apače
Slovenija
info@obcina-apace.si
+386 025698550

Internetni naslovi
https://www.obcina-apace.si/

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Ulica Bratka Krefta 14
9244
SI
Sveti Jurij ob Ščavnici
Slovenija
obcina@sveti-jurij.si
+386 025644520

Internetni naslovi
https://www.sveti-jurij.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gor-radgona.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22459
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«.
Obseg storitev je natančneje razviden iz razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
79933000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«. Izbrani izvajalec bo v okviru prevzetih del izvedel:
Začasni pano za operacijo (3 kom)
Stalna plošča pano (1 kom),
Spletna stran (izdelava in vzdrževanje; 1 kom)
Priprava načrta obveščanja javnosti (1 kpl),
Priprava celostne grafične podobe (1 kpl),
Izdaja in distribucija publikacij (zloženk in drugih tiskovin) (4.000 kos),
oglaševalske storitve (članki v lokalnem oziroma regijskem tiskanem mediju; 9 kpl),
obvestilo za lokalno radijsko postajo (9 kpl),
novinarska konferenca (3 kpl).

Obseg storitev je natančneje razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 745
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.02.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.02.2021   12:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo javno v sistemu e-JN. Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno, tako da je razkrit dokument, ki ga ponudnik naloži v razdelek "PREDRAČUN". Za dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno (zavarovanje za resnost ponudbe) bo odpiranje izvedeno na naslovu OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, Sl--9250 Gornja Radgona.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2021   12:00

Dodatne informacije:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2021   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisu je navedeno, da mora biti stalna plošča (pano) locirana ob glavni cesti v občini - zanima nas, v kateri občini?
Trije začasni panoji ob začetku projekta bi naj bili postavljeni na mestu naložbe oziroma ob vhodu v objekt - v kateri občini?

Glede letakov - v gospodinjstva katerih občin mora biti poslanih 4000 letakov?

Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR

Predvidena je postavitev 1 stalne plošče, in sicer na objektu vodarne. Naročnik bo skladno z navedenim spremenil določila razpisne dokumentacije. Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil Popravek št. 1 razpisne dokumentacije.

Trije začasni panoji se postavijo v občinah naročnicah (torej en začasni pano v Občini Gornja Radgona, en začasni pano v Občini Apače in en začasni pano v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici) na lokaciji izvedbe gradbenih del. Postavitev je na občinskih zemljiščih. Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil Popravek št. 1 razpisne dokumentacije.

Distribucija publikacij (zloženk) se izvede v gospodinjstva občin naročnic torej v gospodinjstva v Občini Gornja Radgona, v Občini Apače in v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.Datum objave: 19.02.2021   12:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Koliko objav posameznega oglasa na radiu je mišljenih dnevno?
Kaj pomeni "koordinacija z radijskimi postajami", ki mora biti vključena v ceno.

Najlepša hvala.

ODGOVOR
Skladno z določili razpisne dokumentacije je predvidenih 9 obvestil za lokalno radijsko postajo. Gre torej za 9 različnih objav, brez ponovitev.
Koordinacija z radijskimi postajami pomeni uskladitev vsega potrebnega za pripravo in predvajanje radijskega oglasa.
Datum objave: 19.02.2021   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pod točko 3.4.5. Drugi pogoji je navedeno da gospodarski subjekt v ponudbi priloži ESPD, vendar nikjer drugje v razpisni dokumentacijii ni te zahteve.

lp

Andreja

ODGOVOR

Gospodarski subjekti v ponudbi ne prilagajo obrazca ESPD. Ponudnik kot dokazilo pgoja pod točko 3.4.5. Drugi pogoji v ponudbi predloži OBRAZEC 4: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV. Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil Popravek št. 1 razpisne dokumentacije.


Datum objave: 19.02.2021   12:42
VPRAŠANJE

Menino, da pogoj 2. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) ni relevanten pogoj za uspešno izvedbo predmeta storitve. Reference s področja uspešno zaključenih storitvah s področja okoljskega komuniciranja se bistveno ne razlikujejo od siceršnjega komuniciranja na vseh preostalih področjih, saj naročilo zajema klasične oblike komuniciranja (zloženke, panoji...itd). Podjetja z izkušnjami komuniciranja na drugih področjih lahko popolnoma enakovredno izvedejo predmet storitve s prilagojeno vsebino komuniciranja, ki je v vašem primeru okoljsko komuniciranje.

Zato menimo, da gre v primeru tega pogoja za kršenja konkurenčnosti in prostega trga ter za izključevanje širše skupine prijaviteljev. Pozivamo vas, da razpisno dokumentacijo prilagodite na način, da umaknete pogoj reference na področju okoljskega komuniciranja in omogočite reference s področja komuniciranja na različnih področjih.


ODGOVOR
Naročnik bo razpisno dokumentacijo spremeni, tako da se v okviru 1. in 2. POGOJA Tehnične in strokovne sposobnosti (76. člen ZJN-3) ne zahtevajo reference s področja okoljskega komuniciranja. Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil Popravek št. 1 razpisne dokumentacije.Datum objave: 19.02.2021   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Po točko 7. Obrazci za sestavo ponudbe je naveden Obrazec 12. - Idejna zasnova načrta obveščanja javnosti, medtem ko nikjer v razpisni dokumentaciji ni omenjen.

lp

ODGOVOR
Idejna zasnova načrta obveščanja javnosti se v ponudbi ne prilaga. Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil Popravek št. 1 razpisne dokumentacije.Datum objave: 19.02.2021   12:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V zvezi z javnim naročilom bi imeli par vprašanj.

Zanima nas če morajo biti začasni panoji v celoti iz kovine? So enaki - torej enak design, ali morajo biti različni ? Kaj je mišljeno pod postavitev na vidnem mestu - je to na lokaciji izvedbe del? Postavitev je samostojna postavitev ali se na kaj montira?
Navedeno je , da morajo biti vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti usklajene z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 - Kakšne so te zahteve?

Piše, da morajo biti plakati locirani ob glavnih cestah v občini - Gre za zakup obstoječih površin ali je potrebno samostojno postavljati konstrukcije? Katere so točne lokacije in čas zakupa (koliko mesecev ali tednov)?

Navedeno je, da morajo biti vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na plakatu usklajene z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 - Ali so te zahteve kje na voljo in ali je kakšna posebnost? Ali so to samo standardi, ki jih moramo upoštevat kot del celostne grafične podobe?

Najlepša hvala.


ODGOVOR
Začasni pano mora biti izdelan iz trdega obstojnega materiala (npr. kovina), ki bo omogočal obstojnost ves čas trajanja pogodbe za predmetno javno naročilo. Začasni panoji imajo enak design, postavi pa se jih na lokaciji izvedbe gradbenih del. Postavitev je samostojna.

Stalna plošča (pano) mora biti izdelana iz trdega obstojnega materiala, ki pa mora zagotavljati obstojnost plošče ali panoja še 5 let po zaključku projekta, brez poškodb na plošči ali panoju, upoštevaje tudi običajne vremenske razmere na območju postavitve. Postavitev je samostojna.

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 so objavljena in dostopna na povezavi: https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila

Začasni pano za operacijo in Stalna plošča (pano) se postavijo na občinskih zemljiščih, s soglasjem občine. Izvajalec ne bo plačeval zakupa površine, potrebna pa je postavitev samostojne konstrukcije.

Izvajalec mora upoštevati navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 pri izvajanju vseh storitev, ki so predmet tega javnega naročila. Vse storitve, ki so predmet tega javnega naročila morajo biti izvedene na način, da so skladne z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.
Datum objave: 19.02.2021   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pišem vam v zvezi z javnim naročilom Obveščanje javnosti o izvajanju projekta Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza.

Zanima me naslednje:
- Je vseeno, kakšne vrste anketa je opravljena - spletna, telefonska ali na terenu?
- Reprezentativni vzorec najmanj 100 oseb izbere izvajalec sam (seveda s pomočjo SURS) ali to opravi naročnik?
- Kaj je mišljeno pri prostoru za novinarske konference - je točno določeno, da morajo to biti na primer kulturne dvorane, telovadnice ipd.?
- Morajo biti vabljeni novinarji tudi z nacionalne ravni ali zgolj regionalne, lokalne?
- Ali se predlog načrta obveščanja javnosti okvirno pripravi že ob prijavi na javno naročilo ali tako kot piše v navodilih, torej en mesec po podpisu pogodbe z naročnikom?
- Mora spremljanje doseganja pričakovanih rezultatov (torej vsaj 30-odstotna boljša informiranost občanov občin, kjer bo nadgradnja vodovoda sistema C potekala) opraviti za to pristojna agencija, ki se ukvarja z merjenjem tovrstnih učinkov?

Hvala za vaše odgovore.

Lep pozdrav,
Damjana Nemeš

ODGOVOR
Vezano na: »Je vseeno, kakšne vrste anketa je opravljena - spletna, telefonska ali na terenu?« pojasnjujemo:
Metodologijo izvedbe predlaga izvajalec, potrdi pa naročnik (skladno z določili razpisne dokumentacije).

Vezano na: »Reprezentativni vzorec najmanj 100 oseb izbere izvajalec sam (seveda s pomočjo SURS) ali to opravi naročnik?« pojasnjujemo:
Reprezentativni vzorec izbere izvajalec sam.

Vezano na: »Kaj je mišljeno pri prostoru za novinarske konference - je točno določeno, da morajo to biti na primer kulturne dvorane, telovadnice ipd.?
Prostor za izvedbo novinarske konference zagotovi izvajalec, prostor pa mora (skladno z določili razpisne dokumentacije) ustrezati kriteriju: najmanj 40 sedežev, oprema, ki omogoča uporabo spleta, računalniška predstavitev na platnu, neposredno tonsko snemanje, in vse potrebne označbe prostora (usmerjevalne table, zastave, namizne znake govorcev). Novinarska konferenca se na željo naročnika lahko izvede tudi na terenu, kjer je izvajalec dolžan zagotoviti morebitno tehnično opremo in nemoten potek dogodka

Vezano na: »Morajo biti vabljeni novinarji tudi z nacionalne ravni ali zgolj regionalne, lokalne?« pojasnjujemo:
Povabljeni morajo biti novinarji tako z nacionalne kor regionalne in lokalne ravni.

Vezano na: »Ali se predlog načrta obveščanja javnosti okvirno pripravi že ob prijavi na javno naročilo ali tako kot piše v navodilih, torej en mesec po podpisu pogodbe z naročnikom?« pojasnjujemo:
Skladno z določili razpisne dokumentacije je določeno, da izbrani izvajalec v roku 1 meseca po podpisu pogodbe na osnovi razgovorov z naročnikom pripravi natančen načrt dela obveščanja javnosti. Predlog načrta obveščanja javnosti ni sestavni del ponudbe.

Vezano na »Mora spremljanje doseganja pričakovanih rezultatov (torej vsaj 30-odstotna boljša informiranost občanov občin, kjer bo nadgradnja vodovoda sistema C potekala) opraviti za to pristojna agencija, ki se ukvarja z merjenjem tovrstnih učinkov?« pojasnjujemo:
Mejenje učinkov izvede izvajalec projekta, skladno z določili razpisne dokumentacije.
Datum objave: 19.02.2021   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da je regiji Pomurje en tedenski časopis, katerega naklada v projektnem obočju je manjša od 10 % gospodinjstev, nas zanima ali je torej v javnem naročilu že vnaprej opredeljen točno določeni tedenski časopis za objave ali pa je možno tudi vključevanje spletnih in drugih medijev? Navodila upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike namreč to omogočajo...

Ali je kot alternativa pri storitvi sporočila na lokalni radijski postaji možna izvedba obvestila na lokalni televizijski postaji?

Kakšna je strokovna obrazložitev in metodologija za izbiro zgolj tiskanega in radijskega medija, ne pa sodobnejših digitalnih oblik informiranja in obveščanja?

Prosimo vas za odgovore.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je predvidel objavo v lokalnem oziroma regionalnem tiskanem mediju. Naročnik je preveril, da območje projekta pokriva več lokalnih oziroma regionalnih časopisov in nikakor ne zahteva objave v točno določenem časopisu. Naročnik prav tako ne zahteva objave v tedenskem časopisu. Naročnik vztraja pri zahtevi, da se objava člankov izvede v lokalnem oziroma regijskem tiskanem mediju (časopisu).

Naročnik prav tako ne dopušča, da se namesto obvestila za lokalno radijsko postajo izvede obvestilo na lokalni televizijski postaji.

Naročnik je predmet in obseg predmetnega javnega naročila definiral glede na potrebe in zahteve projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza« v zvezi s katerim bo potekalo obveščanje javnosti. Aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvidene so skladne z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 in so primerne za obveščanje javnosti v zvezi z izvajanjem projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«.