Dosje javnega naročila 006825/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba GOI pri novogradnji objekta Četrtne skupnosti Golovec
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.389.701,93 EUR

JN006825/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.11.2020
JN006825/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2020
JN006825/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2020
JN006825/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.11.2020
JN006825/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.11.2020
JN006825/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006825/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2021
JN006825/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.05.2021
JN006825/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2021
JN006825/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.10.2021
JN006825/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.01.2022
JN006825/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.03.2022
JN006825/2020-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.05.2022
JN006825/2020-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.07.2022
JN006825/2020-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.08.2022
JN006825/2020-Dod07 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.09.2022
JN006825/2020-Dod08 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.10.2022
JN006825/2020-Dod09 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006825/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/374105/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_ČS_Golovec_GOI.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22063
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI pri novogradnji objekta Četrtne skupnosti Golovec
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba GOI pri novogradnji objekta centra Četrtne skupnosti Golovec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba GOI pri novogradnji objekta centra Četrtne skupnosti Golovec.
Podrobnejši opis je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 360
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2020   16:01
VPRAŠANJE
Naročnika zaradi poostrenih razmer v državi naprošamo, da prestavi rok oddaje na konec novembra ali v začetek decembra.

ODGOVOR
Naročnik spreminja 4. odstavek točke 12. Predložitev prijav, mesto in rok oddaje prijav; 2. odstavek točke 4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije, in 1. stavek 4. odstavka poglavja Finančna zavarovanja, podpoglavja Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb, in sicer na način:

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 30.11.2020 do 10:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil RS zastavljeno najkasneje do vključno 18.11.2020 do 10:00 ure. Naročnik bo odgovore objavil najkasneje do vključno 20.11.2020.

Naročnik mora dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost prijave in ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 30.11.2020 do 10:00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.Datum objave: 04.11.2020   16:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali pravilno razumemo, da se referenčni pogoj, ki je zahtevan za gospodarski subjekt nanaša na gradnjo objekta, za vodjo gradnjo pa je zahtevana novogradnja objekta? Prosimo za pojasnilo oz. če se bo pri referencah upoštevala tudi rekonstrukcija oziroma dozidava objekta z uporabnim dovoljenjem?

ODGOVOR
Za vodjo gradnjo se bodo upoštevale tudi reference za izvedbo rekonstrukcije oziroma dozidave objekta s pridobljenim uporabnim dovoljenjem.Datum objave: 10.11.2020   09:33
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da bodo določila glede zavarovanja spremenjena. Obenem se bo spremenil tudi obrazec Izjava zavarovalnice.

Datum objave: 11.11.2020   09:08
VPRAŠANJE
Ali lahko vodja del opravlja tudi funkcijo vodje posameznih del za gradbeno obrtniška dela in imenujemo na ti dve mesti eno osebo? Bi bilo smiselno.
Hvala.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 11.11.2020   09:24
VPRAŠANJE
Glede PRILOGE 7 Izjava Zavarovalnice bi kot ponudnik radi opozorili na naslednje:
Besedilo te Izjave, še posebej Klavzule na drugi strani, so postale tako kompleksne in zahtevne, da nobena Zavarovalnice več ne podpiše take Izjave, brez da ne bi kaj črtala. Ponudniki ne moremo prisiliti Zavarovalnic k podpisu te Izjave in posledično ne moremo priložiti le te podpisane v takem obsegu besedila, predvsem se njihovi zadržki nanašajo na Klavzule in sicer:
1. prva alineja Klavzul je sporna zaradi plačila celotne odškodnine in šele zatem poziv zavarovalcu za vrnitev dogovorjene franšize. Sporen je tudi stavek, da mora Zavarovalnica pred sodno ali izvensodno poravnavo za znesek franšize pridobiti pooblastilo s strani zavarovalca.
Obrazložitev: Glede na poslovno prakso slovenskega zavarovalnega trga praviloma zavarovalnice omogočajo zavarovalcem sklenitev zavarovanja odgovornosti z odbitno franšizo in NE omogočajo, da bi zavarovalnica obravnavala in obračunala vse zavarovalne zahtevke ter izplačala odškodnino in nato zavarovalca pozvala k plačilu dogovorjene franšize. Instrument samopridržanja (npr.: odbitne franšize) vpliva na višino zavarovalne premije (premija je nižja).
2. druga alineja Klavzul, ki se nanaša na projektiranje in gradbeni nadzor in se navezuje na 15. člen ZAID-a, ni relevantna za gradbenega izvajalca, saj le ta ne more odgovarjati za njihova ravnanja. Poklicna odgovornost pooblaščenega inženirja, ki se nanaša na vodenje del, pa je krita v okviru zavarovanja splošne odgovornosti pod točko 4 tega zavarovalnega programa.
3. za predzadnjo alinejo Klavzul Zavarovalnice zagotavljajo samo, da so v zavarovanje vključene le tiste razširitve, ki so zajete v tabeli, pod točkami 6-10 in ne še kar neke nove neimenovane nevarnosti.
Pozivamo naročnika, da spremeni Izjavo skladno z zgoraj navedenim.

ODGOVOR
V zadevnem javnem naročilu je objavljena Priloga 6 Izjava zavarovalnice. Glede na to, da na slovenskem zavarovalnem trgu ni določenega standarda gradbenih/montažnih zavarovanj in se pojavljajo različne prakse je naročnik določil minimalni obseg zavarovalnega programa z zadevno Izjavo zavarovalnice, ker je želel zaščititi izvajalce, da bi imeli v primeru nastanka škode (zavarovalnega primera) vključena zavarovarljiva tveganja s ciljem uspešnega zaključka projekta.
1. Tako 14. člen Gradbenega zakona (GZ) in tudi 15. člen Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) ne določata možnosti sklenitve zavarovanja odgovornosti z franšizami. Zavarovalec bi torej z franšizo zniževal zavarovalno vsoto. Naročnik pa je ravno z namenom izvajalcem omogočiti nižjo zavarovalno premijo, v skladu s stališčem Agencije za zavarovalni nadzor, dopustil tudi sklenitev zavarovanja odgovornosti z odbitnimi franšizami. Glede na poslovno prakso zavarovalnic na slovenskem zavarovalnem trgu, ki pa praviloma ponujajo in sklepajo tudi zavarovanja odgovornosti z odbitno franšizo je naročnik dopustil tudi sklenitev zavarovanja odgovornosti z odbitno franšizo in določil možnost sklenitve z višjimi odbitnimi franšizami, kot se praviloma uporabljajo na slovenskem zavarovalnem trgu. Zaradi lažje sklenitve zavarovanja naročnik dopolnjuje določilo klavzule v zvezi z franšizami v zadevni Izjavi zavarovalnice.
2. Zaradi še boljše preglednosti naročnik dopolnjuje zadevno Izjavo zavarovalnice brez zahteve glede sklenitve zavarovanja v skladu z določili 15. člena ZAID, ker se ne predvideva, da bi izvajalec opravljal storitve strokovnega poklica pooblaščenega in nadzornega inženirja.
3. Glede klavzule vključitve zavarovalnega kritja odgovornost za škodo iz nevarnostnih virov, za katere zavarovalne podlage (veljavni premijski sistemi in pogoji zavarovalnice ter klavzule) določajo posebno premijo ali doplačilo k premiji pa gre zgolj za zaščito naročnika oziroma izvajalca, saj z zadevnim informacijami ne razpolagata. Zaradi lažje sklenitve zavarovanja naročnik črta zadevno klavzulo v Izjavi zavarovalnice.

Naročnik spreminja zadevno Izjavo zavarovalnice. Uporablja se Priloga 6 - Izjava zavarovalnice (dopolnitev), ki bo objavljena na Portalu JN s popravkom.
Datum objave: 11.11.2020   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
Izjavo Zavarovalnice (PRILOGA 6 tega razpisa), smo posredovali na zavarovalnice, ki pa te Izjave NE podpišejo, take kot je, ampak so zapisale naslednje »dopolnitve oz. izključitve«:

- Vsebina prve alineje Klavzul te izjave ni sprejemljiva, sploh pa ne more veljati stavek: «Zavarovalnica mora pred sodno ali izvensodno poravnavo za znesek v višini franšize pridobiti pooblastilo s strani zavarovalca.«
- Druga Klavzula zahteva zavarovanje za odgovornost ponudnika in hkrati zavarovanje inženirske dejavnosti. To so različne police in ne morejo biti vse na eni Izjavi, kajti, ponudniki imajo lahko že sklenjena Zavarovanja odgovornosti pri različnih zavarovanjih. Gradbeno zavarovanje pa sklenejo pri tretji. Zato ne more to biti vse na eni izjavi. Vsled tega so zavarovalnice črtale naslednje besedilo: te alineje: »V skladu z določili Gradbenega zakona (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je pod zap. št. 4 v zavarovalno kritje vključena odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku/investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in tudi odgovornost za škode, v skladu z 15. členom ZAID, ki izvirajo iz opravljanja strokovnega poklica odgovornega vodja del in odgovornega vodja posameznih del ter so posledica strokovne (vključno stvarne napake in mehke škode) napake z dovoljenim pod limitom zavarovalnega kritja v višini 50.000 EUR. Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi Škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe. Če je pod zap. it. 4 določen dovoljen podlimit zavarovalnega kritja v višini 50.000 EUR ali zavarovalna vsota 50.000 EUR za zavarovanje poklicne odgovornosti za opravljanje strokovnega poklica pooblaščenega in nadzornega inženirja (projektiranje in gradbeni nadzora) ter odgovornega vodja del in odgovornega vodja posameznih del, pa mora biti še dodatno sklenjeno zavarovanje odgovornosti navedeno pod zap. št. 4 z zavarovalno vsoto 1 mio EUR in odbitno franšizo 50.000 EUR (kot excess zavarovalno kritje). Za zavarovalno kritje nad 50.000 EUR ni potrebno, da se med škodo kot predmet zavarovalnega kritja, šteje tudi škoda v obliki nižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe.«
- Zavarovalnica tudi napiše, da bo s ponudnikom sklenila zavarovanje v skladu z izjavo, razen zavarovalnega kritja odgovornosti za mehke škode, škode v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druge čiste premoženjske škode. V primeru, da je ponudnik tudi izvajalec projektantskih del, se kritje odgovornosti za mehke škode in čiste premoženjske škode zavaruje po ločeni zavarovalni polici po Splošnih pogojih za zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti. Podlimit za mehke škode in čiste premoženjske škode v tem primeru znaša 50.000 EUR.
- Za predzadnjo alinejo Klavzul pa zavarovalnice priznavajo le, da so v zavarovanje vključene le tiste razširitve, ki so dogovorjene na zavarovalni polici in ne iz nevarnostnih virov (le katere je imel naročnik v mislih ???), za katere zavarovalne podlage določajo posebno premijo.

Skratka, Izjava PRILOGA 6 je pripravljena precej komplicirano.

Ponudniki NE MOREMO priložiti Izjave v tem obsegu besedila (kot vidimo predvsem v delu KLAVZUL opozarjamo, da nismo strokovnjaki na področju zavarovalništva), ker nam nobena zavarovalnice NE PODPIŠE točno take Izjave razpisa.
Zato pozivamo naročnika, da predmetno izjavo pripravi tako, da bo skladna s pravili Zavarovalnic, ki jo bodo odpisale in jo bomo lahko ponudniki priložili k ponudbi brez ugovorov.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
V zvezi s prejetimi vprašanji je naročnik podal na portalu JN odgovor dne 11.11.2020 ob 9:24 uri in spremenil zadevno Izjavo zavarovalnice tako, da se uporablja objavljena "Priloga 6 - Izjava zavarovalnice (dopolnitev)". Tudi glede sklenitve zavarovanja v skladu z določili 15. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je v "Priloga 6 - Izjava zavarovalnice (dopolnitev)" naročnik dopolnil zadevno Izjavo zavarovalnice brez zahteve glede sklenitve zavarovanja v skladu z določili 15. člena ZAID, ker se ne predvideva, da bi izvajalec opravljal storitve strokovnega poklica pooblaščenega in nadzornega inženirja.

Hkrati pa vam podajamo še pojasnilo glede potrjevanja zadevne "Priloga 6 - Izjava zavarovalnice (dopolnitev)" v kolikor bo izvajalec vključil več zavarovalnic lahko vsaka zavarovalnica prečrta tisti del določil "Priloge 6 - Izjava zavarovalnice (dopolnitev)", ki se ne nanaša nanjo, vendar pa morajo vse zadevne izjave skupaj odražati izpolnjevanje v celoti. Naročnik tudi ni posegal v samo tehniko sklenitve zavarovanja oziroma sklenitev več različnih zavarovalnih polic ali dodatkov k obstoječim sklenjenim zavarovalnim policam samo za zadevni projekt ali v že sklenjena zavarovanja.Datum objave: 11.11.2020   12:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi težav pri pridobivanju izjave s strani zavarovalnice naročnika pozivamo sledeče:

Za 1. klavzulo predlagamo, da jo investitor črta. Taka zahteva je za izvajalca nepotreben dodaten strošek in dodatno administrativno delo. V kolikor zavarovalnica ugotovi odgovornost, ni sporno, da oškodovanec dobi tudi razliko v višini odbitne franšize. Efekt za oškodovanca je torej enak njegov položaj ne bo ogrožen zaradi neplačila. Obstaja utemeljen dvom, da zavarovatelj takšnega pooblastila ne podpiše, zato je ta klavzula neustrezna in predlagamo črtanje.

Za 2. klavzulo predlagamo, da se korigira tako, da se črtajo zahteve glede ZAID, ki govori o zavarovanju poklicne odgovornosti po ZAD-u (vključene mehke škode, čiste premoženjske škode).Določila v zvezi z zavarovanjem, ki se nanašajo na projektiranje in gradbeni nadzor in se navezuje na 15.čl. ZAID-a ni relevantno za gradbenega izvajalca, saj le-ta ne more odgovarjati za njihova ravnanja. Razpis je samo za gradbeno-obrtniška dela. Poklicna odgovornost pooblaščenega inženirja, ki se nanaša na vodenje gradbenih del, pa je krita v okviru zavarovanja odgovornosti v okvirju gradbenega zavarovanja.

Za 6. klavzulo naj naročnik specificira rizike, ki jih želi v kritju.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
V zvezi s prejetimi vprašanji je naročnik podal na portalu JN odgovora dne 11.11.2020 ob 9:24 uri ter dne 11.11.2020 ob 11:49 uri ter spremenil zadevno Izjavo zavarovalnice tako, da se uporablja objavljena "Priloga 6 - Izjava zavarovalnice (dopolnitev)".

Tudi glede sklenitve zavarovanja v skladu z določili 15. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je v "Priloga 6 - Izjava zavarovalnice (dopolnitev)" naročnik dopolnil zadevno Izjavo zavarovalnice brez zahteve glede sklenitve zavarovanja v skladu z določili 15. člena ZAID, ker se ne predvideva, da bi izvajalec opravljal storitve strokovnega poklica pooblaščenega in nadzornega inženirja.

Ponovno podajamo pojasnilo glede klavzule vključitve zavarovalnega kritja odgovornost za škodo iz nevarnostnih virov, za katere zavarovalne podlage (veljavni premijski sistemi in pogoji zavarovalnice ter klavzule) določajo posebno premijo ali doplačilo k premiji, da je bila podana zgolj za zaščito naročnika oziroma izvajalca, saj z zadevnim informacijami ne razpolagata. Zaradi lažje sklenitve zavarovanja je naročnik črtal zadevno klavzulo v "Priloga 6 - Izjava zavarovalnice (dopolnitev)".
Kot že pojasnjeno v odgovorih žal na slovenskem zavarovalnem trgu ni določenega standarda gradbenih/montažnih zavarovanj in se pojavljajo različne prakse, zato je naročnik določil minimalni obseg zavarovalnega programa z Izjavo zavarovalnice (glej "Priloga 6 - Izjava zavarovalnice (dopolnitev))", ker je želel zaščititi izvajalce, da bi imeli v primeru nastanka škode (zavarovalnega primera) vključena zavarovarljiva tveganja s ciljem uspešnega zaključka projekta.Datum objave: 16.11.2020   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali pravilno razumemo, da se vodje posameznih del v tej fazi še ne imenuje, ampak jih bo imenoval v naslednji fazi izbrani ponudnik, ki bo k temu pozvan?

ODGOVOR
Da, pravilno ste razumeli.Datum objave: 16.11.2020   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na novo izjavo zavarovalnice, priloga 6 (dopolnitev) podajamo naslednje pripombe:
1. Točka 3 (zavarovanje v garancijski dobi), točka 4 (splošna in poklicna odgovornost), točka 5 (SCO v garancijski dobi) niso riziki, ki se sklepajo na I. riziko, zato predlagamo, da se to črta.
2. Pod točko 4 (splošna in poklicna odgovornost) je še vedno govora o poklicni odgovornosti. Predlagamo, da naročnik zapiše »Nevarnost odgovornosti izvajalca del, odgovornost vsakokratnega podizvajalca ter oseb, ki izvajajo dela pri njem(vključno z delodajalčevo odgovornostjo).« in pod zavarovane nevarnosti tekst »Splošna odgovornost z enotno ZV za poškodovanje, obolenje in smrt oseb ter poškodba, uničenje, okvara in izginitev stvari (škoda na tujih stvareh).«
3. Predlagamo, da se 7 alineja Klavzul briše, saj gre za klavzulo, ki govori o tem, da mora imeti izvajalec vsa vozila ustrezno zavarovana. To je zaveza izvajalca in ne zavarovalnice, s katero izvajalec sklepa gradbeno zavarovanje. Izvajalec ima lahko v praksi sklenjeno avtomobilsko zavarovanje z drugo zavarovalnico (torej ne tisto, ki podpiše izjavo).
4. Pod točko 6: predlagamo, da se kritje za »obstoječe objekte« določi na 200.000 eur, saj gre za novogradnjo in ne obstoji riziko škode v višini 1mio eur. Tekst klavzule, ki se navezuje na točko 6 predlagamo, da se briše.


ODGOVOR
1. Za zadevna zavarovanja se uporablja tudi način zavarovanja na I. riziko. Naročnik je določil zgolj obseg najnižje zavarovalne vsote. Izvajalec pa seveda lahko sklene zadevna zavarovanja tudi na klasično zavarovalno vsoto, s tem, da ne velja načelo podzavarovanja.
2. Naročnik s Prilogo 6 (dopolnitev) ne zahteva sklenitve zavarovanja v skladu z določili 15. člena ZAID, ker se ne predvideva, da bi izvajalec opravljal storitve strokovnega poklica pooblaščenega in nadzornega inženirja. Določilo 14. člena Gradbenega zakona (GZ) zahteva, da mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, kar se razume tako zavarovanje splošne odgovornosti, kot tudi poklicno odgovornost. Zaradi lažje sklenitve zavarovanja naročnik spreminja določilo zap. št. 4 iz "Nevarnost splošne in poklicne odgovornosti izvajalca del, " v "Odgovornosti izvajalca del," in "Splošna in poklicna odgovornost " v "Odgovornost " zadevne Izjave zavarovalnice. Kot tudi črtanje besede "Splošna" pri zap. št. 5. Naročnik spreminja Prilogo 6 (dopolnitev) in se uporablja objavljena Priloga 6 (dopolnitev+).
3. V kolikor bo izvajalec vključil več zavarovalnic lahko vsaka zavarovalnica prečrta tisti del določil "Priloge 6 (dopolnitev+)", ki se ne nanaša nanjo, vendar pa morajo vse zadevne izjave skupaj odražati izpolnjevanje v celoti. Naročnik tudi ni posegal v samo tehniko sklenitve zavarovanja oziroma sklenitev več različnih zavarovalnih polic ali dodatkov k obstoječim sklenjenim zavarovalnim policam samo za zadevni projekt ali v že sklenjena zavarovanja.
4. Pod zap. št. 6 naročnik spreminja določilo "Obstoječi objekti ali stvari in sosednji objekti ali stvari, ki se držijo objekta v gradnji/montaži ali pa je v bližini oziroma je od njega oddaljen 10m ali manj", kljub temu, da se že po naravi stvari razume, če ni obstoječih objektov ali stvari potem to ni vključeno v zavarovanje. Zaradi lažje izpolnitve sklenitve zavarovanja naročnik spreminja zadevno določilo v "Sosednji objekti ali stvari v bližini objekta v gradnji/montaži oziroma so od njega in delovišča oddaljeni 10m ali manj" in črta zadevno klavzulo za zap. št. 6. Naročnik spreminja zavarovalno vsoto zap. št. 6 iz 1 M EUR v 500.000 EUR.

Naročnik spreminja Prilogo 6 (dopolnitev). Uporablja se Priloga 6 (dopolnitev+), ki bo objavljena na Portalu JN s popravkom.Datum objave: 17.11.2020   12:27
VPRAŠANJE
Naročnik je ponovno spremenil izjavo Zavarovalnice in tudi tokratna Izjava NE BO UREDU. Problem je v PRVI ALINEJI Klavzul. Kot smo vam že večkrat povedali, zavarovalnice NE BODO plačevale škodo VKLJUČNO z odbitno franšizo, ampak plačujejo znesek priznane škode, zmanjšane za znesek odbitne franšize. Zavarovalnino bodo zavarovalnice plačevale tako in nič drugače.
Nova izjava ni nič drugačna od prejšnjih, samo stavek je malce drugače zapisan.
Že cel prejšnji teden pošiljate v podpis stavek o plačilu zavarovalnine brez odbitne franšize, za katerega vam vseskozi odgovarjamo, da tako ne gre.

Pozivamo naročnika, da SPREMENI besedilo PRVE KLAVZULE, skladno z zgoraj napisanim. Torej, Zavarovalnice bodo izplačale priznane odškodnine z upoštevanjem odbitka zneska odbitne franšize. Upamo, da je zdaj jasno.
Hvala.


ODGOVOR
Povsem vas razumemo, kot smo že pojasnjevali, da na slovenskem zavarovalnem trgu ni določenega standarda gradbenih/montažnih zavarovanj in se pojavljajo različne prakse, zato je naročnik določil minimalni obseg zavarovalnega programa z zadevno Izjavo zavarovalnice, ker je želel zaščititi izvajalce, da bi imeli v primeru nastanka škode (zavarovalnega primera) vključena zavarovarljiva tveganja s ciljem uspešnega zaključka projekta in bi bili vsi ponudniki v enakem položaju pri izpolnjevanju določil glede obsega zavarovanja. Ponovno sporočamo, da 14. člen Gradbenega zakona (GZ) ne določa možnosti sklenitve zavarovanja odgovornosti z franšizami. Zavarovalec bi torej z franšizo zniževal zavarovalno vsoto. Naročnik pa je ravno z namenom izvajalcem omogočiti nižjo zavarovalno premijo, v skladu s stališčem Agencije za zavarovalni nadzor, dopustil tudi sklenitev zavarovanja odgovornosti z odbitnimi franšizami. Glede na poslovno prakso zavarovalnic na slovenskem zavarovalnem trgu, ki pa praviloma ponujajo in sklepajo tudi zavarovanja odgovornosti z odbitno franšizo je naročnik dopustil tudi sklenitev zavarovanja odgovornosti z odbitno franšizo in določil možnost sklenitve z višjimi odbitnimi franšizami, kot se praviloma uporabljajo na slovenskem zavarovalnem trgu. Zaradi lažje sklenitve zavarovanja naročnik črta zadevno prvo klavzulo v zvezi z franšizo pri zavarovanju odgovornosti.

Naročnik spreminja Prilogo 6 (dopolnitev+). Uporablja se Priloga 6 (dopolnitev++), ki bo objavljena na Portalu JN s popravkom.Datum objave: 17.11.2020   12:28
VPRAŠANJE
Naročnika ponovno opozarjamo, da spremeni prvo alinejo Klavzul Izjave Zavarovalnice, kajti zavarovalnice ne pristajajo na plačevanje škode, brez tega da bi odbile od zneska izplačila dogovorjeno odbitno franšizo. Ne pristajajo na izplačilo brez odbitka in potem, da bi pozivale, da se ta odbitna franšiza vrne. Ne delajo tako. Tako ne gre.

Pozivamo naročnika, da spremeni to prvo alinejo Klavzul.ODGOVOR
Povsem vas razumemo, kot smo že pojasnjevali, da na slovenskem zavarovalnem trgu ni določenega standarda gradbenih/montažnih zavarovanj in se pojavljajo različne prakse, zato je naročnik določil minimalni obseg zavarovalnega programa z zadevno Izjavo zavarovalnice, ker je želel zaščititi izvajalce, da bi imeli v primeru nastanka škode (zavarovalnega primera) vključena zavarovarljiva tveganja s ciljem uspešnega zaključka projekta in bi bili vsi ponudniki v enakem položaju pri izpolnjevanju določil glede obsega zavarovanja. Ponovno sporočamo, da 14. člen Gradbenega zakona (GZ) ne določa možnosti sklenitve zavarovanja odgovornosti z franšizami. Zavarovalec bi torej z franšizo zniževal zavarovalno vsoto. Naročnik pa je ravno z namenom izvajalcem omogočiti nižjo zavarovalno premijo, v skladu s stališčem Agencije za zavarovalni nadzor, dopustil tudi sklenitev zavarovanja odgovornosti z odbitnimi franšizami. Glede na poslovno prakso zavarovalnic na slovenskem zavarovalnem trgu, ki pa praviloma ponujajo in sklepajo tudi zavarovanja odgovornosti z odbitno franšizo je naročnik dopustil tudi sklenitev zavarovanja odgovornosti z odbitno franšizo in določil možnost sklenitve z višjimi odbitnimi franšizami, kot se praviloma uporabljajo na slovenskem zavarovalnem trgu. Zaradi lažje sklenitve zavarovanja naročnik črta zadevno prvo klavzulo v zvezi z franšizo pri zavarovanju odgovornosti.

Naročnik spreminja Prilogo 6 (dopolnitev+). Uporablja se Priloga 6 (dopolnitev++), ki bo objavljena na Portalu JN s popravkom.