Dosje javnega naročila 007451/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup opreme in storitev za udeležbo na avdio video konferencah
ZJN-3: Odprti postopek

JN007451/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007451/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 233-574582
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije
Predoslje 39
4000
SI
Kranj
Slovenija
recepcija@brdo.si
+386 42601000

Internetni naslovi
https://www.brdo.si/sl

MINISTRSTVO ZA FINANCE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mf@gov.si
+386 13696300

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-finance/

MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gfu.fu@gov.si
+386 14783800

Internetni naslovi
https://www.fu.gov.si/d

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mzi@gov.si
+386 14788000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mizs@gov.si
+386 14005200

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mkgp@gov.si
+386 14789000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mk@gov.si
+386 13695900

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mop@gov.si
+386 14787000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mz@gov.si
+386 14786001

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Prešernova cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mzz@gov.si
+386 14782000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Štukljeva cesta 44
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mddsz@gov.si
+386 13697700

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV
Gregorčičeva ulica 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.uvtp@gov.si
+386 14781390

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-varovanje-tajnih-podatkov/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22160
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme in storitev za udeležbo na avdio video konferencah
Referenčna številka dokumenta: 4300-70/2020; ODAVK-25/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup opreme in storitev za udeležbo na avdio video konferencah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32300000
II.2.3 Kraj izvedbe
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup opreme in storitev za udeležbo na avdio video konferencah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom v poglavju
z nazivom "Razlogi za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.12.2020   10:00
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.12.2020   10:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Informacije glede neobveznega ogleda so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora, kot zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe kot je to določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija ali do začetka njegove uporabe pri Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer pisno neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.11.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.12.2020   14:06
1. VPRAŠANJE
1. prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 15 dni oziroma 30 dni, če je le mogoče. Pri objavi tako zahtevnih razpisov v predbožičnem času se ob uporabi zakonsko najkrajših možnih rokov za oddajo ponudbe pojavlja bojazen, da javni denar ne bo porabljen učinkovito, ker mnogo ponudnikov ne bo zmoglo pravočasno pripraviti poudbe. Potek razpisa bi prav tako moral biti pod drobnogledom pristojnih institucij, ker vsebina razpisa indicira veliko sistemsko tveganje, za, milo rečeno, budno oko KPKja. Na področju avdio video konferenčne opreme namreč obstaja oligopolni kartel nekaterih ponudnikov, ki skušajo izločiti odprtokodne rešitve, ki praviloma ponujajo najbolj ustrezno in najhitreje razvijajočo se rešitev.

2. Ali bo moč razpisno dokumentacijo pridobiti tudi v angleščini?

3. Ali je dopustno ponudbo v celoti ali v delih oddati v angleščini?


ODGOVOR
1. Naročnik je roke določil ob upoštevanju zahtev iz razpisne dokumentacije. Roki se ne spremenijo.

2. Postopek javnega naročanja v skladu z 18. členom ZJN-3 poteka v slovenskem jeziku. Razpisna dokumentacija je tako samo v slovenskem jeziku.

3. Ne, ponudbe ni dopustno oddati v angleščini. Ponudba mora biti v slovenskem jeziku. Izjema so dokumenti iz drugega odstavka točke 11.3.3 navodil, in ki so lahko v angleškem jeziku.


Datum objave: 09.12.2020   12:22
2. VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da je ustrezna veljavnost ponudbe do 30.3.2021, kot je tudi navedeno v objavi na portalu pod točko IV.2.6 in ne kot je navedeno v točki 11.3.4 Navodil ponudnikom, da uredimo tudi ustrezno veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe.

ODGOVOR
V navodilih ponudnikom v točki 11.3.4 gre za napako pri zapisu letnice. Pravilno se zapis glasi »Ponudba mora veljati do 30.3. 2021.«Datum objave: 11.12.2020   09:32
3. VPRAŠANJE
1. V obrazcu "Predračun" smo opazili, da ni navedene enote iz poglavja iz specifikacij pod točko 3 in prav tako pod točko 13, ki je sicer v "Specifikacijah" prazna.
Prav tako sta obe točki navedeni oz. omenjeni v obrazcu "Faze in koraki" v Fazi 2 (korak 3) in Fazi 3 (korak 1).
Zanima nas, ali je potrebno upoštevati točki 3 in 13 iz obrazca predračuna in v kakšnem obsegu.

2. Prav tako vas prosimo za pojasnilo kdaj je predvidena dobava, izvedba storitev in zagon na lokaciji SPBR v Fazi 2 ali Fazi 3.

ODGOVOR
1. Predmet naročila so postavke, ki so navedene v obrazcu Predračun. Točka 3 »Posamezna AV komponenta TV 65'' in talni nosilec z mobilnim stojalom« v tehničnih specifikacijah in v dokumentu »Faze in koraki izvedbe« je brezpredmetna in je ne upoštevate pri pripravi ponudbe. Enako velja za točko 13. Za točko 3 vam tudi ni potrebno izpolnjevati obrazca Konfiguracija.

Naročnik pa še pojasnjuje, da je v dokumentu »Faze in koraki izvedbe«, v tabeli pri fazi F2, korak 3, # predmeta 16, »Dostava, fizična namestitev, vklop, testiranje, zagon na SPBR« pri roku dobave/izvedbe napaka pri sklicu na predmet in sicer je pravilno »Ob izvedbi predmeta 14«. Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis dokumenta »Faze in koraki izvedbe«, skladno s tem odgovorom.

2. Kot je navedeno v dokumentu »Faze in koraki izvedbe«, je predviden rok za izvedbo storitve in opreme v fazi F3 po zaključku faze F2. V dogovoru med naročnikom in izvajalcem je mogoče opremo dostaviti in montirati že prej, vendar bo zagona in testa ne bo mogoče izvesti pred zaključkom predhodne faze.

Za SBPR je pod fazo F2 mišljena dobava, namestitev in zagon opreme na SPBR, ki predstavlja del zaledne " Centralno povezovale infrastrukture", pod fazo F3 pa namenska oprema in pripadajoče storitev .

Zaradi ekonomičnosti, se lahko pričnejo postopki dobave in namestitve vse opreme, ki je predvidena na lokaciji SPBR, hkrati (1x transport, 1 službena pot), vendar pa se mora zagon prehod v delovanje opraviti v pravilnem zaporedju:
- Zagon "Centralno povezovalne infrastrukture" na SPBR (tj. faza F2, korak 3, # predmeta 16) ne more biti pred zagonom " Centralno povezovalne infrastrukture v Ljubljani" (tj. faza F2, korak 2, # predmeta 16)
- zagon namenske AV opreme in storitev na SPBR (faza F3, korak 2) ne more biti pred zagonom in polnim delovanjem "Centralno povezovalne infrastrukture (v Ljubljani in SPBR)" (faza F2, korak 3).
Datum objave: 15.12.2020   13:03
4. VPRAŠANJE
Vezano na točko 7.3 navodil ponudnikom - Ogled lokacij (namiznega mifrofonskega sistema in ogled obstoječih AV enost), bi vas prosili, če je možno še vedno, da se ga organizira oz. ali je predviden termin, pa še ni bilo sporočeno točnega datuma preko Dodatnih pojasnil naročnika na portalu.

ODGOVOR
Rok za zahtevo za ogled iz točke 7.3 navodil ponudnikom se podaljša do 16. 12. 2020 do 10. ure. Zahtevo za ogled se posreduje po epošti na naslov
gp.mju@gov.si s sklicem na št. 4300-70/2020. V zahtevi za ogled se navede, na kateri lokaciji (tj. lokacija postavka 8 ali 12) se zahteva ogled, in kontakt ponudnika . Naročnik bo ogled teh lokacij organiziral v četrtek 17. 12. 2020 ali/in petek 18. 12. 2020. Natančni roki bodo sporočeni potencialnim ponudnikom na v zahtevi zapisane kontaktne naslove.

Datum objave: 15.12.2020   14:07
5. VPRAŠANJE
Tehnični del razpisnega besedila je skoraj dobeseden prepis tehničnih zahtev proizvajalca Cisco, kar je samo po sebi precej diskriminatorno do ponudnikov, ki že dolga leta v slovenskem prostoru uspešno predstavljajo druge, prav tako renomirane svetovne proizvajalce videokonferenčnih rešitev.
Če je pogojno še sprejemljivo, da razpisovalec zahteva specifične A/V tehnične posebnosti, ki jih izpolnjuje samo en proizvajalec oz. ponudnik, pa je popolnoma nerazumljivo, da hkrati zahteva tudi dobavo fizičnih mehanskih stojal kot nosilcev ploščatih zaslonov, ki so izključno izdelek proizvajalca video konferenčne opreme.
Predlagamo in pričakujemo, da MJU to zahtevo umakne iz seznama obveznih pogojev.
Ustezno kvaliteto in estetiko ponujene opreme sicer brez diskriminacije ponudnikov in proizvajalcev opredeljuje že zahteva "Estetski izgled: Izdelek mora biti estetsko primernega izgleda za postavitev v reprezentančnih prostorih (sestavljen brez vidnih povezovalnih kablov notranjih komponent in vidni deli naprave morajo biti barvno usklajeni in podobno)"

ODGOVOR
Naročnik je zahteve v tehničnih specifikacijah določil glede na svoje potrebe za avdio video konferenčni sistem (AVK). Tehnične zahteve opreme so določene na podlagi standardov in tehničnih lastnosti opreme različnih proizvajalcev opreme. Določene so tako, da jih lahko izpolni več proizvajalcev oziroma ponudnikov opreme za AVK.

Zahteve za talne nosilce določajo, da mora ponudnik ponuditi takšne nosilce, ki omogočajo premikanje zaslona po prostoru. Talni nosilci morajo imeti koleščka, zahtevan pa je tudi estetski izgled. Zahteve za estetski izgled so določene zaradi protokolarnih zahtev. Potrebno je povedati, da bo oprema postavljena v prostore, ki so namenjeni protokolarnim dogodkom, zato je tudi izgled nameščene opreme pomemben. Oprema se bo uporabljala za predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, kar pomeni, da bodo opremo uporabljali ministri in visoki državni uradniki.

V dokumentaciji je v dokumentu z naslovom Tehnične specifikacije in v dokumentu Konfiguracija je pri postavkah 1, 4 in 8 zapisana zahteva, ki se glasi: »Vgrajeno proizvajalčevo originalno stojalo«.
Iz navedenega in iz konteksta preostalih tehničnih zahtev naročnik pojasnjuje, da je pod to zahtevo dovoljeno ponuditi proizvajalčevo stojalo, ali pa tudi integrirano fiksno stojalo, ki ni stojalo proizvajalca avdio video konferenčne opreme, vendar primerne nosilnosti in dimenzij. Integracija pomeni, da je montirano skupaj z vso AV opremo, in da se s premikanjem talnega nosilca premikajo hkrati vse komponente, ki sestavljajo AVK sistem, zaslon, kamera, zvočniki in povezovalno priključni kabli. Poleg tega mora zadostiti zahtevam po estetskem izgledu in funkcionalnostih.
Datum objave: 15.12.2020   14:08
6. VPRAŠANJE
Ponudnik opozarja naročnika, da je glede na tehnične specifikacije opreme, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije, možno ponuditi le opremo enega proizvajalca, ki pa je hkrati tudi potencialen ponudnik. Ponudnik poudarja, da oprema oz. izdelki ostalih proizvajalcev lahko zagotavljajo popolnoma enak (ali celo boljši) nivo storitve, vendar ima oprema drugačne karakteristike oz. so posamezne funkcije drugače poimenovane. Prav tako drugi potencialni proizvajalci ponujajo svoje rešitve za ugodnejšo ceno, kot proizvajalec, v prid katerega do pisane tehnične specifikacije opreme v razpisni dokumentaciji. Glede na to, da naročnik izvaja postopek javnega naročanja, kjer je (oziroma bi morala biti) ena izmed pomembnejših naročnikovih vrednot tudi racionalna poraba davkoplačevalskega denarja, ponudnik poziva naročnika, da ustrezno spremeni zahtevane karakteristike oz. poimenovanja posameznih funkcij, da bo na tak način omogočena oddaja ponudbe širšemu krogu potencialnih ponudnikov. Kot že navedeno, ta sprememba specifikacij za naročnika nikakor ne bi pomenila nižjega nivoja kakovosti storitev, temveč s lahko tudi z rešitvami drugih proizvajalcev zagotavlja povsem enak nivo storitev, zato ni razloga, da naročnik ne bi ugodil predlogu ponudnika. V nasprotnem se bo ponudnik primoran poslužiti nadaljnjih pravnih sredstev, ki jih ima na voljo v skladu z veljavno zakonodajo.

ODGOVOR
Odgovorjeno z odgovorom na 5. vprašanje (Datum objave: 15.12.2020 14:07 )Datum objave: 15.12.2020   14:10
7. VPRAŠANJE
Kot zelo neutemeljeno zahtevo v razpisu prepoznavamo, da morajo biti nosilci oz. stojala videokonferenčne opreme, zaslonov, kamer itd izključno proizvodni artikel proizvajalca videokonferenčne opreme. Predlagamo, da se ta zahteva umakne iz razpisnih pogojev in da se potrdi, da so nosilci videokonferenčne opreme lahko proizvodni izdelki tudi tretjih proizvajalcev.

ODGOVOR
Odgovorjeno z odgovorom na 5. vprašanje (Datum objave: 15.12.2020 14:07 )Datum objave: 15.12.2020   14:11
8. VPRAŠANJE
Pri AV opremi za sejne sobe se zahteva "Samodejni prehod v stanje pripravljenosti. Samodejni izhod iz stanja pripravljenosti ob zaznavi udeležencev v prostoru."

Prehod v stanje pripravljenosti je običajna zahteva, katera ni problematična z uporabniškega stališča, drugače je pa z samodejnim izhodom iz stanja pripravljenosti ob zaznavi udeležencev v prostoru. Menimo, da gre za sporno zahtevo glede zagotavljanja zasebnosti uporabikov. Glede na izkušnje pričakujemo izredno veliko število servisnih zahtevkov (100 in več na meseczaradi aktiviranja opreme v primerih, ko se prostori ne bodo uporabljali za video konfernečne klice (sestanki na loklaciji, vzdrževanje ter čiščenje, ipd). Glede na naše izkušnje so uporabniki zelo občutljvi na samodejni vklop opreme, katera omogoča oddaljenih nadzor in snemanje.

ODGOVOR
Zahteva ostane nespremenjena. Izhod iz stanja pripravljenosti tudi skrajša vzpostavitev AV povezave in olajša delo uporabnikom. V izogib situaciji, ki jo opisujete, lahko operater AV enote, ki podpira/upravlja AV napravo na lokaciji naročnika (tj. bodisi naročnikovo osebje bodisi osebje iz tehnične podpore ponudnika) celotno napravo po zaključku AV seje izklopi in vklopi v primeru najavljene seje. Odločitev o načinu rabe se prepušča naročniku.Datum objave: 15.12.2020   15:43
9. VPRAŠANJE
Vezano na osnutek pogodbe predlagamo:
»Glede na to, da za odstop od pogodbe v primeru iz prve alieneje prvega odstavka 36. člena dobavitelj ne more biti odgovoren, predlagamo, da se besedilo drugega odstavka istega člena spremeni tako, da se glasi:
Dobavitelj ima v primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela po tej pogodbi, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov dobavitelj.«


ODGOVOR
Drugi odstavek 36. člena vzorca pogodbe se spremeni, tako, da se glasi:
"Dobavitelj ima v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela po tej pogodbi, naročniku pa je, v primeru odstopa od pogodbe po 2. ali 3. alineji prejšnjega odstavka, dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov dobavitelj."

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.