Dosje javnega naročila 007075/2020
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina
Storitve: Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za novogradnjo Doma starejših občanov Kresnice
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 243.695,00 EUR

JN007075/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.11.2020
JN007075/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2020
JN007075/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2021
JN007075/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2021
JN007075/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2021
JN007075/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.04.2021
JN007075/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2021
JN007075/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007075/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 222-545055
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV Ajdovščina
Ulica Milana Klemenčiča 1
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
ajdovscina@ssz-slo.si
+386 53659813

Internetni naslovi
http://www.dso-ajdovscina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.dso-ajdovscina.si/informacije/javni-razpis

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22196
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za novogradnjo Doma starejših občanov Kresnice
Referenčna številka dokumenta: 140-24/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik bo kot del postopka za oddajo javnega naročila arhitekturnih in inženirskih storitev, ki zajemajo izdelavo projektne dokumentacije in naročilo drugih arhitekturnih in inženirskih storitev izvedel projektni natečaj in se vodi kot javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro najustreznejše natečajne rešitve za izdelavo projektne dokumentacije za nov Dom starejših občanov Kresnice v Ajdovščini, zaradi česar mora udeleženec natečaja izpolnjevati pogoje za izbiro izvajalca javnega naročila, ki izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in oddati zavezujočo ponudbo za izvajanje navedenih storitev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik bo kot del postopka za oddajo javnega naročila arhitekturnih in inženirskih storitev, ki zajemajo izdelavo projektne dokumentacije in naročilo drugih arhitekturnih in inženirskih storitev izvedel projektni natečaj in se vodi kot javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro najustreznejše natečajne rešitve za izdelavo projektne dokumentacije za nov Dom starejših občanov Kresnice v Ajdovščini, zaradi česar mora udeleženec natečaja izpolnjevati pogoje za izbiro izvajalca javnega naročila, ki izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in oddati zavezujočo ponudbo za izvajanje navedenih storitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo in sklenjeno pogodbo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.02.2021   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2020   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV Ajdovščina
Ulica Milana Klemenčiča 1
5270
Ajdovščina
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2020   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim za informacijo kdo so člani strokovne komisije?
Hvala
LP

ODGOVOR

Sklep o imenovanju žirije ter strokovne komisije je izdan na podlagi drugega odstavka 66. člena ZJN-3 v zvezi z 103. členom ZJN-3, ter je po svoji naravi neke vrste akt poslovanja in ne zajema informacij oziroma podatkov potrebni za pripravo ponudbe. Dodatno pa iz določil četrtega odstavka 35. člena ZJN-3 izhaja, da so vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila javni šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila pa se določila zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, v postopkih oddaje javnih naročil po ZJN-3, ne uporabljajo.

Ker zahtevane informacije o osebnih podatkih članov strokovne komisije niso potrebne za pripravo ponudbe naročnik teh informacij ne bo objavljal.


Datum objave: 02.12.2020   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo, da skladno z določili ZJN-3 in Pravilnikom o natečajih objavite sestavo natečajne komisije. Brez objave sestave komisije ni možno ugotoviti ali smo kot udeleženci natečaja v konfliktu interesov kot so opredeljeni v 11. členu veljavnega natečajnega pravilniku. Prav tako je brez objave komisije nemogoče preveriti kdo lahko sodeluje pri natečaju, da ne bo kršen 103. člen ZJN-3, ki določa: »Žirija mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb, ki niso povezane z udeleženci natečaja.«
Hkrati vas pozivamo, da dvignete opredeljeno maksimalno ceno izdelave projektne dokumentacije. Objavljena cena po metodologiji izračuna cene pristojne zbornice ne omogoča plačila vsem udeležencem procesa projektiranja v višini vsaj minimalne plače ob upoštevanju vseh stroškov arhitekturne pisarne. To je tudi v nasprotju s smernicami za javno naročanje arhitekturnih storitev (MJU, 2016), ki javnim naročnikom nalaga, da v primeru izvedbe projektnega natečaja za določitev cene uporabijo metodologije izračuna cene pristojne zbornice.
V razpisni dokumentaciji je med vsebino projektne dokumentacije navedeno, da je predmet ponudbe tudi izdelava tehničnega dela dokumentacije za izvedbo javnega naročila gradnje. Prosimo za pojasnilo, kaj je tu mišljeno. Tehnična dokumentacije je termin, ki se je uporabljal v do 2008 veljavnem Pravilniku o vsebini projektne in tehnične dokumentacije in se je nanašal na PID, POV in PVE.


ODGOVOR
V skladu z veljano zakonodajo in podzakonskimi predpisi je naročnik tisti, ki je dolžan skrbeti za zakonitost postopkov, kar se v konkretnem postopku oddaje javnega naročila tudi izvaja. Naročnik je že pred imenovanjem žirije/strokovne komisije poskrbel, da so imenovala oseben z ničelno potencialno možnostjo kakršnega koli nasprotja interesov. Vaš očitek o kakršnemkoli poskusu naročnikove kršitve načela enakopravnosti je zato popolnoma neutemeljen in zmotno argumentiran.

Omejitev cene projektne dokumentacije izhaja iz razpoložljivih sredstev za izvedbo naročila.

Pojasnilo glede tehničnega dela dokumentacije: S tehničnim delom dokumentacije za izvedbo javnega naročila je mišljena kompletna projektna dokumentacija izdelana v skladu z veljavnim pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, pripravljena za objavo na portalu v sklopu izvedbe javnega naročila, torej v ustreznih formatih v digitalni obliki.
Datum objave: 02.12.2020   12:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri pregledu Natečajnega gradiva smo v Prilogi 6: Tabela s površinami (.xlsx), zaznali napako pri izračunu skupnih površin Sklop 1: Bivalne enote.
Pri izračunu skupnih kvadratur Bivalnih enot ter posledično Skupnih kvadratur celotnega objekta (ter komunikacij) ni upoštevanih Oddelkov.
Sklop 1: Bivalne enote ima skupno Neto površino 2863,50 m2 in ne le 1295,0 m2.
ENOTA 1 (BREZ KOMUNIKACIJ): prav je 4292 m2 in ne 2723 m2.
ENOTI 1 IN 2 (BREZ KOMUNIKACIJ): prav je 4442 m2 in ne 2873 m2.
E1+E2+KOMUNIKACIJE: prav je 5.544 m2 in ne 3.584 m2.

Omenjeno je tudi, da je Vrednost investicije novega Doma starejših občanov Kresnice v Ajdovščini (gradnja, zunanja ureditev in oprema) je ocenjena na največ 10.430.000 EUR z DDV. Lahko prosim podate točno ceno brez vključenega DDV?

Ob enem naj opozorimo na podano maksimalno višino cene Projektne dokumentacije, ki dosega le 2,5% Vrednosti Investicije. Vse kar je manj od 5% Vrednosti investicije, realno ne more pokriti cene dela vseh udeležencev pri izdelavi PD. Prosimo, da se iz natečajnega gradiva črta omejitev cene PD, ter da se za natečajno rešitev izbere projekt, ki je skladen s cenami PD, ki so jih priporočili OZS, IZS, ZAPS.

Hvala.


ODGOVOR

Na spletni strani, kjer objavljena dokumentacija JN, je objavljen popravek tabele.

Pojasnilo glede ocenjene vrednosti investicije in postavljene maksimalne višine cene projektne dokumentacije: Ocena vrednosti investicije je bila izdelana na podlagi priporočila MDDSZ in sicer, da je pričakovani strošek investicije vključno z DDV in opremo 70.000 /posteljo. Na ocenjeni vrednosti investicije naročnik vztraja, saj je postavljena skladno s pogoji vezanimi na pridobitev sredstev za financiranje. Prav tako naročnik ne bo črtal omejitve cene projektne dokumentacije, ker omejitev izhaja iz razpoložljivih sredstev za izvedbo naročila.