Dosje javnega naročila 007062/2020
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Blago: Nabava opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona
ZJN-3: Odprti postopek

JN007062/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.11.2020
JN007062/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2020

Revizijski zahtevki
08.01.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
08.01.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
13.01.2021 Naročnik je zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku javnega naročanja
27.01.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
01.02.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
11.03.2021 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo SKLEP 018-18-2021-9.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN007062/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 222-543160
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI031
Gornja Radgona
Slovenija
Vladimir Mauko
vladimir.mauko@gor-radgona.si
+386 51688242
+386 25643814

Internetni naslovi
http://www.gor-radgona.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/374950/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22233
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona. V okviru predmeta javnega naročila je predvidena dobava in vgradnja izvlečnih teleskopskih tribun, akustične obloge sten, predelnih zaves, športnega poda in dobava ostale opreme, skladno s Popisom blaga s ponudbenim predračunom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37420000
44112200
44112300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona. V okviru predmeta javnega naročila je predvidena dobava in vgradnja izvlečnih teleskopskih tribun, akustične obloge sten, predelnih zaves, športnega poda in dobava ostale opreme, skladno s Popisom blaga s ponudbenim predračunom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.12.2020   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik je zoper prejšnji postopek oddaje javnega naročila prejel Zahtevek za revizijo zoper določila razpisne dokumentacije, kateremu je Državna revizijska komisija ugodila. Ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije tako naročnik ponovno objavlja javno naročilo za dobavo opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.12.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
Gornja Radgona
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.12.2020   00:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spaodnja vprašanja:
-ali se pri semaforju ponudi tudi LED trakove za glavne koše?
-ali se športni pod glede na tehnični list lahko podloži, da dosežemo ustrezno višino glede na izvedbo dvorane?

Vprašanja vezna na Pogodbo:
DOBAVNI ROK
- Dobavitelj se zavezuje, da bo celotno količino dobavil najkasneje v roku 30 dni od poziva naročnika. Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe. Prosimo popravite rok izvedbe, namreč zaradi trenutne situacije in podlajšanjih rokov, je 30 dni za vso opremo vedno pol milijona nerealno?! Spremenite v : 60 dni od uvedbe v delo in potrjenih vseh podlog za naročilo.

- Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na lokaciji izvedbe, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave. Sklicujete se na Incoterms 2010, ki so pase?!

- Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo Naročnika prosimo naj spremeni zahtevo iz ENE KONČNE SITUACIJE v mesečne, saj vsi vemo, kako potekajo take investicije. Ali naročnik res pričakuje da bomo izvajalci 3-4 mesece zalagali naročnika z blagom in ga financirali? To ni enakopravni odnos do nas, zato se tukaj prilagodite in spremenite v več situacij, je tudi prav in v skladu z veljavnim ZJN-3!

Hvala! Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik v nadaljevanju podaja odgovore na zastavljena vprašanja.

Vezano na vprašanje v prvih dveh alinejah naročnik pojasnjuje:

K prvi alineji - Pri semaforju se zahtevajo oziroma mora ponudnik v ponudbi ponuditi tudi LED trakove za oba glavna koša.

K drugi alineji - Športni pod se lahko tudi podloži, da se doseže ustrezna višina glede na izvedbo dvorane, pri čemer pa mora biti podloga certificirana zaradi dokazovanja predpisanih EN standardov.

Vezano na vprašanja v zvezi z vzorcem pogodbe naročnik pojasnjuje:

K prvi alineji - Naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja ter ob upoštevanju trenutne situacije v zvezi z razglašeno epidemijo oziroma svetovno pandemijo, podaljšuje rok za dobavo opreme in izvedbo vseh spremljajočih del in aktivnosti na 60 dni od datuma uvedbe v delo in potrjenih vseh podlog za naročilo. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetni popravek oziroma spremembo razpisne dokumentacije.

K drugi alineji - Naročnik ob upoštevanju izpostavljenega s strani zastavljavca vprašanja spreminja drugi odstavek 8. člena vzorca pogodbe na način, da se v tem sedaj določa:
Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP, na lokaciji izvedbe, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave.
Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetno spremembo.

K tretji alineji - Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje uvodoma izpostavlja, da so plačilni pogoji v razpisni dokumentacijo določeni ob upoštevanju veljavne javno-naročniške zakonodaje kot tudi zakonodaje na področju javnih financ. Vsled navedenemu ni mogoče slediti zatrjevanjem zastavljavca vprašanja, da so ti nezakoniti ali kakorkoli drugače v nasprotju z določili ZJN-3.
Ne glede na navedeno pa naročnik ob upoštevanju trenutnih razmer v Republiki Sloveniji in svetu ter v zasledovanju cilja, da tudi sam pripomore k izboljševanju stanja v gospodarstvu (oziroma stanja vsaj ne otežuje), sprejema predlog zastavljavca vprašanja na način, da se dopušča izdajanje mesečnih situacij za dobave izvedene v posameznem mesecu.

Vzorec pogodbe se tako spremeni na sledeč način:

7. člen Pogodbena cena

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.

Opravljene dobave se bodo obračunale mesečno po cenah za enoto iz predračuna ob upoštevanju dejansko izvedenih dobav in montaž/vgradenj, ki so evidentirane (potrjene).

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu.

Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Dobavitelj mora pri izdaji računov upoštevati veljaven Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju.

Rok plačila je 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Končno račun izstavi dobavitelj v 10 dneh po končni primopredaji - podpisu končnega primopredajnega zapisnika.Prav tako se smiselno prilagodi tudi drugi odstavek 16. člena vzorca pogodbe na način, da se v tem sedaj določa:

Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi končni račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo.


Datum objave: 02.12.2020   00:19
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za bolj točno definicijo zahtev glede pogodbenega roka zahtevanega v razpisu in pogodbi.
Navedene zahteve o 30 dnevni dobavi in montaži opreme, ki je predmet razpisa so popolnoma nerealne, sploh v tem času stanja v državi in svetu, ko so težave trenutno in tudi nepredvidljive za naprej.
Tudi brez teh izrednih razmer, je v 30 dneh nemogoče skonstruirati, izdelati in montirati opremo, ki mora biti izdelana po merah objekta in potem fazno izvesti montažo glede na druge faze predvsem polaganje parketa, vgradnja zaves, košev, tribun in vse ostale vgrajene opreme, katere faze se ne morejo izvajati na objektu istočasno.
Naročnika zato prosimo, da navedene zahteve prouči in postavi rok dobave realno vsaj 60 dni od uvedbe v delo in s tem omogoči kvalitetno izdelavo in vgradnjo željene opreme.


ODGOVOR

Naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja ter ob upoštevanju že podanih odgovorov na Portalu javnih naročil, podaljšuje rok za dobavo opreme in izvedbo vseh spremljajočih del in aktivnosti na 60 dni od od datuma uvedbe v delo in potrjenih vseh podlog za naročilo.

Izbrani ponudnik mora torej pričeti z izvajanjem predmeta javnega naročila nemudoma po uvedbi v delo glede na dinamiko napredovanja del izgradnje večnamenske športne dvorane in vsa dobave in vgradnje izvesti najkasneje v roku 60 dni.Datum objave: 03.12.2020   07:26
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisu zahteva kot reference ponudnika dokazila za najmanj 2 istovrstna posla (dobave blaga in sicer izvlečnih teleskopskih tribun, športne opreme, predelne zavese in športne opreme) v vrednosti 300.000,00 eur brez DDV.

Naročnika naprošamo, da spremeni zahteve referenc tako, da ponudniki predložijo 2 referenci dobave istovrstnega blaga (dobave blaga in sicer izvlečnih teleskopskih tribun, športne opreme, predelne zavese in športne opreme) v skupni vrednosti obeh referenc 500.000,00 eur brez DDV, pri čemer bi ena referenca morala biti najmanj 300.000,00 eur brez DDV. Na ta način si bo naročnik razširil krog ponudnikov.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v zasledovanju cilja, da pridobi kar največ ponudb usposobljenih ponudnikov, predlog zastavljavca vprašanja sprejema.

POGOJ 1: Reference za dobavo blaga se tako spreminja na sledeč način:

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v obdobju zadnjih petih (5) let pred datumom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil izvedel najmanj dve (2) istovrstni dobavi blaga, kot je predmet tega javnega naročila.

Kot dobava istovrstnega blaga se upošteva:
dobava izvlečnih teleskopskih tribun
dobava športne opreme,
dobava predelnih zaves in
dobava športnega poda.

Naročnik bo kot istovrstne štel reference, kjer je gospodarski subjekt v okviru posameznega referenčnega posla dobavil, vgradil in montiral vse izmed zgoraj navedenih postavk.

Skupna vrednost obeh (ali več) referenčnih poslov mora biti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV, pri čemer mora biti vrednost vsaj enega referenčnega posla najmanj 300.000,00 EUR brez DDV.

V preostalih delih se zahteve pogoja ne spremenijo.

Predlog zastavljavca vprašanja se torej v celoti upošteva.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetno dodatno pojasnilo, ki predstavlja spremembo razpisne dokumentacije.