Dosje javnega naročila 007020/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Revizija poslovanja družbe SiDG v obdobju od 01.07.2016 do 30.09.2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.853,20 EUR

JN007020/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.11.2020
JN007020/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2020
JN007020/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.12.2020
JN007020/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007020/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22280
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revizija poslovanja družbe SiDG v obdobju od 01.07.2016 do 30.09.2020
Referenčna številka dokumenta: FPP 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Revizija poslovanja družbe SiDG v obdobju od 01.07.2016 do 30.09.2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Revizija poslovanja družbe SiDG
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2020   09:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.11.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2020   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kako boste izbrali najugodnejšega ponudnika, če bo imelo več ponudnikov po obeh merilih enako najvišje možno število točk?

ODGOVOR

V kolikor bo imelo več ponudnikov enako najvišje število točk po obeh merilih, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil krajši rok za izvedbo. V kolikor bi bili ponudniki tudi po tem dodatnem merilu še izenačeni, bo naročnik izvedel javni žreb.


Datum objave: 17.11.2020   10:47
VPRAŠANJE
V točki 4.2.3. zaporedna št. 1 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila navodila ponudnikom je zapisano, da:

»Ponudnik mora izpolnjevati naslednjo referenčno zahtevo, da je v zadnjih treh(3) letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno zaključil najmanj pet(5) referenčnih projektov, katerega vsebina je uspešna izvedba forenzične preiskave posebne revizije v skladu s 318. členom ZGD-1, in sicer v veliki družbi (po ZGD-1).«

V zvezi z zgornjo navedbo nas zanima, ali se kot referenčni projekti:
1) upoštevajo tako posebna revizija kot tudi forenzična preiskava?
2) upoštevajo tudi veliki subjekti v javnem sektorju?
3) upoštevajo subjekti samo na območju Republike Slovenije?

Nadalje je zapisano, da »Referenčno potrdilo mora potrditi (podpisati) naročnik referenčnega projektaforenzične preiskave«. Ker forenzične preiskave niso javno objavljene, nas zanima ali v primeru navedbe forenzične preiskave kot referenčnega projekta zadostuje izjava izvajalca, da je forenzično preiskavo izvedel?

Nadalje nas zanima, če v razpisu piše, da morajo določen pogoj izpolnjevati ponudnik, partner, podizvajalec ali to pomeni, da ga mora v primeru skupne ponudbe (s partnerji) izpolnjevati vsak partner ali zadostuje, da ga izpolnjuje eden izmed njih?


ODGOVOR

V zvezi z zgornjo navedbo nas zanima, ali se kot referenčni projekti:
1) upoštevajo tako posebna revizija kot tudi forenzična preiskava? O: Upošteva se samo posebna revizija.
2) upoštevajo tudi veliki subjekti v javnem sektorju? O: Upoštevajo se le velike gospodarske družbe po ZGD-1
3) upoštevajo subjekti samo na območju Republike Slovenije? O: Ne, lahko tudi subjekti na področju EU, z ustreznimi dokazili (povprečno število delavcev v poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje in vrednost aktive), da so družbe primerljive z velikimi družbami po ZGD-1. Izvedba revizije mora potekati v slovenskem jeziku, prav tako mora biti poročilo v slovenskem jeziku.

Nadalje je zapisano, da »Referenčno potrdilo mora potrditi (podpisati) naročnik referenčnega projekta forenzične preiskave«. Ker forenzične preiskave niso javno objavljene, nas zanima ali v primeru navedbe forenzične preiskave kot referenčnega projekta zadostuje izjava izvajalca, da je forenzično preiskavo izvedel?
O: Naročnik je že v dokumentaciji predvidel, da zaradi nujnosti javnega naročila in s tem kratkih rokov za oddajo ponudbe, ter tudi izrednih razmer zaradi razglašene epidemije, naročnik dopušča možnost, da v kolikor ponudniki ne bodo mogli pravočasno pridobiti podpisov referenčnih naročnikov, na referenčnem potrdilu navedejo kontaktno osebo (ime in priimek, funkcija, e-pošta in telefonska številka), pri kateri lahko naročnik preveri verodostojnost podatkov iz referenčnega potrdila. V kolikor bo referenčno potrdilo od subjekta iz tujine, naj ponudnik referenčno potrdilo prevede.

Nadalje nas zanima, če v razpisu piše, da morajo določen pogoj izpolnjevati ponudnik, partner, podizvajalec ali to pomeni, da ga mora v primeru skupne ponudbe (s partnerji) izpolnjevati vsak partner ali zadostuje, da ga izpolnjuje eden izmed njih?

O:V razpisni dokumentaciji je navedeno kdo mora izpolnjevati posamezni pogoj:

Točka 4.1:
- ponudnik;
- vsi partnerji v skupni ponudbi;
- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Točka 4.2.1:
- ponudnik;
- partner;
- podizvajalec.
Točka 4.2.2:
- ponudnik;
- partner.
Točka 4.2.3:
V skladu z ZJN-3 mora ponudnik izpolnjevati vse pogoje. Lahko pa pogoje tehnične in strokovne sposobnosti izpolnjuje sam ponudnik ali kumulativno tudi s partnerji ali s podizvajalci oz. z uporabo zmogljivosti drugih subjektov v skladu z 81. členom ZJN-3.
Datum objave: 17.11.2020   10:55
VPRAŠANJE
Radi bi razumeli, kaj je povod za izvedbo predvidenega pregleda. Prav tako nas zanima, kdo bo prejemnik/bralec končnega poročila pregleda, ali bo poročilo javno dostopno, kakšen je končni namen uporabe poročila (civilni oz. kazenski postopki). Dodatno, ali mora biti podpisnik poročila oseba, ki ima licenco revizorja (pooblaščeni revizor)?

ODGOVOR

Podpisnik je lahko samo oseba, ki ima licenco pooblaščenega revizorja, uporabnik je nadzorni svet družbe SiDG, poročilo mora imeti oznako poslovna skrivnost in se obravnava kot poslovna skrivnost ter ni dostopno javnosti.Datum objave: 17.11.2020   10:56
VPRAŠANJE
V prvem poglavju Navodil ponudnikom navajate, da citat "Pri izbiri posebnega revizorja, ki je predmet tega javnega naročila, se smiselno uporabljajo določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1." Ali se s tem smatra, da mora biti izvedba pregleda predvidena s tem naročilom, izpeljana kot posebna revizija, kot to določa ZGD-1 in se morajo pri tem smiselno upoštevati določila ZRev-2?

Zaradi priprave ponudbe, ocene internega tveganja itd. je pomembno, da se definira ari gre pri tem pregledu za posebno revizijo, kot jo definira ZGD-1, ali gre za storitve pregleda nefinančnih informacij, ki se lahko izvede na način, kot ga v praksi izvaja forenzična stroka.

ODGOVOR

Gre za posebno revizijo kot jo definira ZGD-1.

Datum objave: 17.11.2020   12:23
VPRAŠANJE
V četrti točki obsega del je navedeno da se izvede "Pregled postopkov javnega naročanja in pregled sklenjenih pogodb v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje za obdobje od 1.7.2016 30.9.2020". Kakšno je število pogodb, ki so predvidene za izvedbo pregleda postopkov v obdobju pregleda (2H16, FY17, FY18, FY19, 9M20)?

ODGOVOR

izvedeni postopki javnih naročil št. sklenjenih pogodb
2016 118 119
2017 12 10
2018 25 38
2019 43 61
(1 - 9)2020 19 22
Datum objave: 17.11.2020   13:31
VPRAŠANJE
V tretji točki obsega storitev "Pregled vseh pogodb, vezanih na sečnjo in spravilo lesa, go jitvena dela in prevoz gozdnih sortimentov za obdobje od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2020" je predviden pregled sklenjenih pogodb s tretjimi osebami oz. odločitev, ki jih je družba sprejemala pri naročanju storitev sečnje in spravila lesa, gojitvenih del in prevoza gozdnih lesnih sortimentov. Koliko je bilo prejetih ponudb s strani tretjih oseb in sklenjenih pogodb s tretjimi osebami vezanimi na tretjo točko v obdobju pregleda (tj. 2H16, FY17, FY18, FY19, 9M20, kjer je FY poslovno leto, 2H je druga polovica leta, 9M pa prvih devet mesecev leta).

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Navodila ponudnikom, na straneh 5 in 6 že že navedel število izvedenih javnih naročil povabil k oddaji ponudb (število sklenjenih pogodb) po Okvirnih sporazumih, ločeno za storitve Sečnje in spravila GLS, storitve Gozdno gojitvenih del in storitev Prevoza GLS, po letih za katere se bo izvajal revizijski pregled.
Naročnik nadalje pojasnjuje, da ima na svoji spletni strani na povezavi:
https://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/oddana-javna-narocila
navedeno število vseh prejetih ponudb za vsako posamezno povpraševanje povabilo k oddaji ponudbe, ločeno po Okvirnih sporazumih (Sečnja in spravilo GLS, Gozdno gojitvena dela in Prevoza GLS) in po letih.Datum objave: 18.11.2020   10:09
VPRAŠANJE
V šesti točki obsega pregleda je predviden "celovit pregled izvajanja investicij v družbi za obdobje od 1.7.2016 30.9.2020". Prosimo za podatke o izvedenih investicijah po spodnjih sklopih za pregledovano obdobje po posameznih poslovnih letih (skupno število in vrednost):
- vlaganj v gradbene objekte;
- vlaganja v tuja osnovna sredstva, kot so izgradnja gozdnih cest in/ali vlak, mostov, skladišč;
- vlaganje v izgradnjo poslovne stavbe;
- nakup proizvajalnih naprav in strojev ter nabavo gozdarske mehanizacije ter tovornih vozil;
- vlaganja v odvisno družbo SNEŽNIK, d.o.o.


ODGOVOR

Naročnik je objavil Excelovo tabelo, kot pojasnilo na ta odgovor na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija: https://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila kot pojasnilo k odgovoru na portalu JN.

Datum objave: 18.11.2020   11:16
VPRAŠANJE
V prvi točki obsega "Pregled poslovanja družbe SiDG za obdobje od 1.7.2016 30.9.2020" je predvideno, da se izvede pregled sklenjenih poslov s tretjimi osebami. Koliko je sklenjenih poslov s tretjimi osebami za vsako leto v pregledovanem obdobju (tj. 6M16, FY17, FY18, FY19, 9M20)?

ODGOVOR


Naročnik je objavil Excelovo tabelo Pregled sklenjenih poslov, kot pojasnilo na ta odgovor na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija: https://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila kot pojasnilo k odgovoru na portalu JN.

Datum objave: 18.11.2020   16:10
VPRAŠANJE
V peti točki obsega del je predviden "Pregled organizacije izvajanja odločb o sečnji in spravilu GLS ter izvajanja gozdnogojitvenih del v obdobju od 01.07.2016 do 30.09.2020". Iz zapisanega se razume, da je v obdobju od 2016 do 2020 družba letno prejela med 4.500 in 7.500 odločb ZGS, skupno število prejetih odločb pa je cca. 30.000, pri čemer so odločbe 8 različnih tipov, kar pomeni 8 različnih vrst odločb po strukturi in vsebini (A, B, C, B, C, D, K, L, N, U).

Prosim navedite število odločb po posamezne tipu za pregledovano obdobje, ločeno po poslovnih letih (tj. 2H16, FY17, FY18. FY19, 9M20).

Ali se od izbrnega izvajalc pričakuje, da bo izvedel pregled na celotni populaciji odločb, ali se bo pregled izvedel na vzorcu. Če se bo pregled izvedel na vzorcu, ali je predvideno, da bo velikost vzorca določil naročnik in vzorec tudi izbral? Ali ste že ocenili, kako velik naj bo vzorec za pregled?

ODGOVOR

Vprašanje 1: V peti točki obsega del je predviden "Pregled organizacije izvajanja odločb o sečnji in spravilu GLS ter izvajanja gozdnogojitvenih del v obdobju od 01.07.2016 do 30.09.2020". Iz zapisanega se razume, da je v obdobju od 2016 do 2020 družba letno prejela med 4.500 in 7.500 odločb ZGS, skupno število prejetih odločb pa je cca. 30.000, pri čemer so odločbe 8 različnih tipov, kar pomeni 8 različnih vrst odločb po strukturi in vsebini (A, B, C, B, C, D, K, L, N, U).
Prosim navedite število odločb po posamezne tipu za pregledovano obdobje, ločeno po poslovnih letih (tj. 2H16, FY17, FY18. FY19, 9M20).

Odgovor 1:Naročnik je objavil Excelovo tabelo «Število prejetih odločb po letih.xlsx«, kot pojasnilo na ta odgovor na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija: https://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila kot pojasnilo k odgovoru na portalu JN.


Vprašanje 2: Ali se od izbrnega izvajalc pričakuje, da bo izvedel pregled na celotni populaciji odločb, ali se bo pregled izvedel na vzorcu. Če se bo pregled izvedel na vzorcu, ali je predvideno, da bo velikost vzorca določil naročnik in vzorec tudi izbral? Ali ste že ocenili, kako velik naj bo vzorec za pregled?

Odgovor 2: Pregled se izvaja na celotni populaciji odločb oziroma po odločitvi izvajalca lahko tudi na vzorcu, ki ga v celoti določi izvajalec in mora biti reprezentativen.