Dosje javnega naročila 007190/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
: Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za MESTNI KARE POVŠETOVA
ZJN-3: Odprti postopek

JN007190/2020-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 17.11.2020
JN007190/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.12.2020
JN007190/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.01.2021
JN007190/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN007190/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007190/2020-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2020/S 225-554285
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za MESTNI KARE POVŠETOVA
Referenčna številka dokumenta: 430-197/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za MESTNI KARE POVŠETOVA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajno zakonodajoOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis natečaja in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE S PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGIMI VARSTVENIMI REŽIMI IN ZNAČILNOSTMI LOKACIJE

2. CELOVITA URBANISTIČNA, KRAJINSKA IN PROMETNA ZASNOVA

3. INOVATIVNA IN FUNKCIONALNA ARHITEKTURNA ZASNOVA

4. ENAKOVREDNOST BIVALNIH POGOJEV

5. TRAJNOSTNA ZASNOVA

6. GOSPODARNA ZASNOVA

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
10.02.2021   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. NAGRADA: 20.000
2. NAGRADA: 16.000
3. NAGRADA: 12.000
3 PRIZNANJA po 8.000
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
10 odškodnin po 2.000 . V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik: prof. JANEZ KOŽELJ (MOL) univ. dipl. inž. arh.; , namestnik predsednika: izr. prof. mag. BOŠTJAN VUGA univ. dipl. inž. arh. Grad Dip (AA); , član (KA): dr. ALEŠ MLAKAR univ. dipl. inž. kraj. arh.;, namestnica člana: MAJA IVANIČ univ. dipl. inž. arh.;, članica: MAJA ŽITNIK (MOL) univ. dipl. inž. arh.;, članica: URŠULA LONGAR (MOL) - univ. dipl. inž. gradb.;, član: SAŠO RINK (JSS MOL) univ. dipl. prav.; , članica: TANJA GAŠPERŠIČ (JSS MOL) univ. dipl. inž. arh.;, namestnik člana: MATIC KUŠČER (JSS MOL) mag. inž. arh.; , izvedenec (osončenje): URH VIDMAR dipl. ing. pom.; , izvedenec (zbirni center): JOŽE GREGORIČ (VOKA-SNAGA) inž. kem. tehn.; , izvedenec (OPN): dr. MARUŠA MATKO (MOL) univ. dipl. inž. kraj. arh.;, poročevalec: DAMIJAN GAŠPARIČ univ. dipl. inž. arh., MArch; , poročevalka: ALEŠA MRAK KOVAČIČ univ. dipl. inž. arh.; , skrbnik natečaja: MAJ JUVANEC univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.01.2021   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2020   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V natečajni nalogi v točki 6.11 04 Potočnikova ulica 10 je za investicijsko namero na zemljiščih s parc. št. 121 in 122 povzet varstveni režim za naselbinsko dediščino, ki je prav na teh zemljiščih zelo omejujoč

Glede na to, da je obstoječi objekt Potočnikova 10, za razliko od sosednjih vil, ki so umeščene neposredno na rob ceste, umaknjen v notranjost parcele in ne tvori ulične fasade ob Potočnikovi ulici, njegova gabarit in oblika pa sta bila tekom obstoja že večkrat posodobljena, se zdi predvsem ocena, da je stavba del historičnega stavbnega fonda, netočna.

Ali bi natečajniki lahko zahteve natečajne naloge za območje stanovanjskega objekta Potočnikova 10 (natečajno območje 04) interpretirali tako, da ne glede na trenutno dobro stanje obstoječega objekta, na zemljišči umesti nov objekt? Predvideni objekt mora biti na delu proti Potočnikovi ulici gabaritno usklajen s sosednjimi obstoječimi objekti vilami in jih ne sme preglasiti, proti notranjosti kareja pa se lahko terasasto dviga, vendar ne sme bistveno presegati sosednjih starejših obstoječih objektov.

V tem primeru bi kot lastnik zemljišč v natečajnem območju 04 podal še sledeče usmeritve za oblikovanje natečajne urbanistične rešitve za območje Potočnikova 10: preveriti želimo možnost umestitve manjšega kvalitetnega in funkcionalnega večstanovanjskega objekta. Stanovanja (za prodajo na trgu) naj imajo okoli 100 m2 neto tlorisne površine, kakšno je lahko tudi manjše (60 m2). V najvišji etaži naj bo locirano eno prostornejše stanovanje velikosti okoli 130 m2 NTP. Vsa stanovanja morajo imeti prostorne balkone (ki niso všteti v zgoraj določene NTP).

Pri zasnovi se lahko upoštevajo zmanjšani odmiki do zemljišč severno od Potočnikove 10 (po OPN MOL s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča), če bo ob tem zagotovljena zadostna osončenost obstoječih in z natečajem načrtovanih objektov. Potrebne parkirne površine za objekt se lahko predvidijo tudi v okviru parkirne garaže objektov JSS MOL (območje 01 JSS MOL). V tem primeru mora biti zagotovljena peš povezava med podzemno garažo in predmetnim objektom. Lahko se preko kletne garaže območje 01 JSS MOL izvede tudi samo dostop za motorna vozila v kletno etažo predmetnega objekta.

lep pozdrav,

ODGOVOR

Lahko se interpretira tako.

Za območje 04 Potočnikova 10 je potrebno gabaritno prikazati objekt ter specificirati njegove bruto etažne površine po posameznih etažah in doseženo število stanovanj ter prikazati oz. opisati rešitev za mirujoči promet.

JSS MOL


Datum objave: 24.12.2020   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je mogoče združiti programa Urbani zbiralni center in Službe za lokalno samoupravo MOL, oz. ali morajo biti prostori Službe za lokalno samoupravo MOL obvezno v pritličju stanovanjskih objektov JSS MOL?

Lep pozdrav


ODGOVOR


Prostori Službe za lokalno samoupravo (SLS MOL) naj bodo umeščeni v programski sklop JSS MOL, ker so investicijsko in izvedbeno vezani nanj.

JSS MOL

Datum objave: 29.12.2020   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za razjasnitev naslednjih vprašanj:


1. Katera linija predstavlja linijo gradbene parcele in kakšna je njena površina?

2. Ali termin zazidljiva površina v C_7 tabela površin predstavlja gradbeno parcelo?

3. Ali se pri izračunih različnih faktorjev izkoriščenosti parcele uporablja skupna površina stanovanjskega dela in zbirnega centra ali se za vsako območje določi svoja gradbena parcela in izračuna svoj faktor?

4. Manipulacijski prostor za nakladanje zabojnikov je 14.75m od konca zabojnika ali širina 14.75m definira širino ceste ali definira prostor za zabojnikom v smeri zabojnikov, kar bi pomenilo da je cesta posledično ožja (npr. pri kotu zabojnikov 45° bi bila cesta široka 10.45m). Ali lahko to ponazorite z grafičnim prikazom?

5. Kje se nahaja linija varovalnega pasu ceste na katero se lahko objekti naslonijo?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


1. Meje gradbene parcele se natančneje opredeli v nadaljnjih fazah projektiranja (OPPN, DGD). Za izračun urbanističnih faktorjev v fazi natečaja sestavljajo za gradbeno parcelo vse zemljiške parcele ali njihovi deli z ustrezno namensko rabo, ki so potrebni za gradnjo posameznega programskega sklopa, oz. je na njih predvidena ureditev površin, ki bodo služile temu programskemu sklopu.

2. Načelno da glej tudi zgornji odgovor.

3. V tabeli, v obrazcu 1.1 za območje JSS MOL, 1.2 za območje Zbirnega centra in 1.3 za oboje skupaj, kot je razvidno iz tabele.

4. Manipulacija za nakladanje zabojnikov s kotalniki je v dolžini 14,75 m za zabojnikom. Širina manipulacijskega prostora pa je enaka širini zabojnika oz. vozila. Širina »ceste« oz. površine »za« zabojniki je pri zasnovi »ribja kost« odvisna od kota pod katerim nanizani zabojniki.
Tehnologijo oz. način nakladanja je moč videti v Zbirnem centru Barje oz. katerem koli drugem zbirnem, ki ima velike zabojnike.

5. Varovalni pasovi prometne infrastrukture so določeni v 41. členu MOL OPN ID.
Posegi v varovalnem pasu so dopustni s soglasjem OGPD.

JSS MOL
Datum objave: 29.12.2020   13:02
VPRAŠANJE
V projektni nalogi je v tabeli priložena pričakovana struktura stanovanj s kvadraturami. Ali so kletne shrambe del kvadrature, ki je predvidena za določen tip stanovanja? Npr. ali je v stanovanju, ki ima uporabno površino 40 m2 že všteta korigirana kvadratura shrambe 1,5 m2?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR


Da.

JSS MOL

Datum objave: 29.12.2020   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Opazili smo, da se predvidena struktura stanovanj (oznake stanovanj in delež v procentih) v natečajni nalogi na strani 56, 57 razlikuje od strukture, ki je navedena v C_7 tabele povrsin OBRAZEC 4. Prosimo za pojasnitev, kaj naj se upošteva.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Upoštevajo se vrednosti v natečajni nalogi.
Korigirana tabela objavljena na spletni strani www.jssmol.si.


JSS MOL

Datum objave: 29.12.2020   15:00
Naročnik natečajnike obvešča, da je na spletni strani www.jssmol.si objavil korigirane tabele površin.

JSS MOL

Datum objave: 06.01.2021   16:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo, da kot sprejemljive ali nesprejemljive opredeli naslednje fasadne sisteme:
- Lesena fasada
- Opečna fasada
- Obešena zračena fasada
- Kontaktna "Demit" fasada
Brez te informacije smo natečajniki prepuščeni loteriji glede izbire materiala fasade.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


Za naročnika so sprejemljivi vsi cenovno ugodni, materialno in tehnično ter izvedbeno enostavni fasadni sistemi, ki zagotavljajo čim manjše stroške vzdrževanja v času obratovanja stavbe (natečajna naloga stran 61).

Komisija bo natečajne elaborate presojala celostno.

JSS MOL

Datum objave: 06.01.2021   16:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Projektna naloga predvideva minimalno neto površino posameznega prostora, namenjenega bivanju ali spanju, ki znaša 7 m2. Verjetno je s tem mišljena predvsem minimalna površina otroške sobe.

Naročniku predlagamo, da ponovno razmisli o bivalnih standardih, ki ji s tem vzpostavlja. 7 m2 je odločno premalo za otroško sobo, še posebej če upoštevamo, da se mladi v Sloveniji v povprečju odselijo od staršev šele pri 28ih letih (Eurostat). Dobro bi bilo, da so otroške sobe velikosti vsaj 10m2, primerno (po 3m2/osebo) pa naj se dvignejo tudi največje dovoljene površine stanovanj.

Morda bo k razmisleku o dvigu minimalne površine otroške sobe pomagala tudi primerjava s površinskim standardom zaporniških celic, ki ga določa Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 46/19): ta za celico za enega zapornika znaša 9m2!

Lep pozdrav!


ODGOVOR


Naročnik je pri oddaji neprofitnih stanovanj zavezan upoštevati Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS št. 14/04, 24/04, 62/06, 11/09 in 47/14), zato morajo biti pri projektiranju upoštevane zahteve iz natečajne naloge, ki povzemajo zahteve Pravilnika.

JSS MOL

Datum objave: 06.01.2021   16:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V natečajni nalogi na strani 33 je navedeno, da je natečajno območje v parkirni v coni 2. Podatki z zemljevida na strani Javnega podjetja ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. kažejo, da je natečajno območje v parkirni coni 3 z oznako Po1 ( https://www.lpt.si/wp-content/uploads/2018/10/Parkirne_cone_15122015_A3-1.jpg ).

Prosimo za ponovno preveritev parkirne cone.

Lep pozdrav.
ODGOVOR


Parkirne cone, relevantne za prostorsko načrtovanje, so določene v Občinskem prostorskem načrtu MOL ID. Območje se umešča v parkirno cono 2.

JSS MOL

Datum objave: 06.01.2021   16:34
VPRAŠANJE
Kateri parkirni normativi naj se upoštevajo pri izdelavi projektne rešitve - po preglednici 11 iz 38. člena? Ni jasno kaj je mišljeno z mobilnostnim načrtom (projektna naloga, stran 33), ali je izdelava le tega obvezna?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Upoštevati je potrebno določila z OPN MOL (celotni 38. člen). Zahteve za Zbirni center do določene v natečajni nalogi.
Na 33. strani natečajne naloge je povzet 38. člen OPN MOL. Mobilnostni načrt se bo, zaradi zahteve iz OPN MOL pripravil predvidoma v fazi izdelave OPPN.

JSS MOL

Datum objave: 06.01.2021   16:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi kompleksnosti in velika obsega natečajne naloge ter potrebnih prilagoditev v načinu dela zaradi epidemije koronavirusa, prosimo, da se rok za oddajo natečajnih elaboratov prestavi za 14 dni in temu primerno podaljša tudi rok za postavljanje vsebinskih vprašanj.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo Vas za podaljšanje roka za postavljanje vsebinskih vprašanj (za minimalno en teden), saj je delo v birojih zaradi Covid-19 oteženo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za 14 dni. Bomo lahko naredili več in bolje.
Hvala!

ODGOVOR

Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do 26.2.2021 do 14:00 ure, rok za oddajo maket pa do 5.3.2021 do 14:00 ure.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj se prestavi na 12.1.2021 do 23:59 ure, rok za postavljanje formalnih vprašanj pa na 29.1.2021 do 23:59 ure.

JSS MOL


Datum objave: 06.01.2021   16:38
VPRAŠANJE
1.
Naročnik je glede na zelo obsežno vsebino pogodbenih del, predvidel prenizko vrednost pogodbenih obveznosti (3,3 % vrednost ocenjene vrednosti GOI del) in smatramo, da bi jo moral dvigniti na najmanj 5 %. Naročnik naj se do tega opredeli.

Vsebina pogodbenih del, ki vključuje poleg standardnih obveznosti projektantov še dodatno dokumentacijo, ki jo izvajajo zunanji strokovnjaki:

- LCCA elaborat v fazi IDP

- Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo

- Presoja vplivov na okolje

- Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev z gradbišča

- .

Vsebina pogodbe predvideva tudi zahtevno BIM projektiranje v PZI in PID fazi


2.

4. člen pogodbe

j) Združen BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu,

S predajanjem izvornih BIM datotek se prenaša tudi celotno tehnično znanje in izkušnje podjetja tretjemu uporabniku, glede na zaenkrat v Sloveniji še vedno relativno sveže orodje v projektiranju, kar presega samo vsebino predmetnega projekta. Smatramo, da izvorne BIM datoteke v fazi PZI naročniku ne koristijo, zato predlagamo, da se izvorne datoteke predajo šele v fazi PID.

Naročnik naj se do tega opredeli.


3.

4. člen pogodbe

j) Združen BIM model LOD 400 (po specifikaciji BIM foruma 2017),,

V fazi PID pogodba zahteva stopnjo razvitosti modela LOD 400, ki presega stopnjo obdelave na nivoju detajla, glede na model faze PZI. Ker to v praksi ni smiselno (PID dokumentacija se izdeluje na nivoju PZI), naj se koorigira pogodbeno določilo za BIM model fazo PID v stopnjo LOD 500 z lod 350, ki ohranja nivo obdelave na nivoju detajla, a vsebuje vse informacije potrebne za nadaljnjo uporabo modela v fazi obratovanja in vzdrževanja objekta.


4.

4. člen pogodbe

C Projektantski nadzor

Določene zahteve v sklopu vsebine projektantskega nadzora se nanašajo na material in tehnologijo izvedbe ter so v domeni izvajalca, je potrebno ustrezno preformulirati ali brisati:

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb (po predlogu izvajalca)

Projektant ne more prevzeti odgovornost za detajle in spremembe po predlogih izvajalca.ODGOVOR

1. Vsebina projekta je določena s področno zakonodajo, vrednost projektne dokumentacije pa na podlagi podatkov že izvedenih projektov in projektov v teku, razmer na trgu ter razpoložljivih sredstev naročnika.

2., 3. Zahteve in določila naročnika iz 4. člena pogodbe so osnova za izdelavo detajlne projektne naloge (BIM Izvedbeni načrt) za fazi PZI in PID, ki jo naročnik po uskladitvi z deležniki na projektu preda projektantu po podpisu pogodbe.
Naročniku predane datoteke, v fazah PZI in PID, morajo biti v izvornem IFC formatu, ki omogoča izdelavo popisov, terminskih planov, finančno in terminsko spremljanje gradnje ter upravljanje objekta.

4. Izvajalec projektantskega nadzora je le eden od udeležencev gradnje, ki v fazi gradnje preverjajo in potrjujejo ustreznost predlaganih sprememb in odstopanj od projektiranih rešitev in materialov, zato v obsegu svojih pristojnosti tudi odgovarja za ustreznost potrjenih predlaganih rešitev.

JSS MOLDatum objave: 06.01.2021   16:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas sledeče:
1. Ali je preferirana postavitev zbirnega centra ob Glonarjevo ulico in posledično uvažanje in izvažanje iz centra na le.to, ali je možno umestiti zbirni center tudi na drug del območja?
2. V natečajni nalogi je preferirana linearna zasnova centra. Ali se lahko pod linearno šteje tudi krožna zasnova, ki ne vsebuje obračališča na koncu objekta ampak teče vozna pot vedno v eni smeri nemoteno po radiusu?
3. Ali je potrebno vzdolž Povšetove zagotoviti javni / storitveni program v vseh pritličjih, objektov JSS mol, ki mejijo na Povšetovo ali se lahko storitveni program zagotavlja le v nekaterih delih pritličja, ki meji na Povšetovo?
4. Ali je predvidena nova poveza S-J preko območja možna tudi za namen avtomobilskega izvoza iz območja ali le peš-kolo povezava?
5. Prosimo za opredelitev glede uporabe strehe zbirnega centra: V elaboratu večkrat zasledimo, da se lahko streho centra nameni tudi drugi uporabi, naprimer parkiranju. Ali se lahko streho zbirnega centra predvidi tudi kot dodatno športno / rekreacijsko površino v rabi soseske? Na primer izvedba peš poti preko zelene strehe in s tem navezava na ostale FBP površine soseske?
6. Ali je kakšna omejitev pri zahtevanem odmiku terasne etaže v notranjost, na primer koliko mora ta odmik minimalno znašati?

Hvala za odgovore,
Lep pozdrav!

ODGOVOR

1. Za postavitev (lokacijo) zbirnega centra je ključno, da omogoča ločeno in neodvisno izvedbo Zbirnega centra od izvedbe programskega območja JSS MOL (etapnost izvedbe), da omogoča ustrezno prometno navezavo dejavnosti zbirnega centra na javno prometno infrastrukturo in da zagotavlja čim manjše vplive programskega sklopa Zbirni center na okolico. Če je to možno doseči, je lahko zbirni center tudi drugje v območju 01 oz. 02. Uvozi z Glonarjeve niso zahtevani.

2. Dopušča se tudi krožna zasnova, vendar morajo biti transportne poti uporabnikov, ki dovažajo, ločene od transportnih poti, ki odvažajo odpadke, iz objekta.

3. Zahteva OPN MOL ID je »V objektih ob Povšetovi in Glonarjevi ulici morajo biti deli pritličja, ki mejijo na cesto, v javni rabi.« To zahtevo je potrebno upoštevati v celoti.

4. Tudi možna, če območje to prostorsko in prometno prenese. Obstoječa cesta (na južnem delu omenjene povezave) mora ohranjati sedanjo funkcijo napajanja obstoječih objektov ob njej.

5. Dopustne so vse rešitve, ki so investicijsko upravičene.

6. V skladu s 109. odstavkom 3. člena OPN MOL ID (»Terasna etaža (T) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe in neposredno pod ravno ali poševno streho z naklonom do 7º. BTP terasne etaže ne sme presegati 70 % BTP zadnje etaže pod vencem stavbe. Pri tipih NA in NV mora biti terasna etaža za najmanj 3,00 m umaknjena iz ravnine uličnih fasad v notranjost, na ostalih fasadah pa je lahko s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel umaknjena manj kot 3,00 m.«).
Na celotnem natečajnem območju je določen tip objekta »V«, za katerega odmik od fasade ni zahtevan.

JSS MOLDatum objave: 06.01.2021   16:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Glede na zahtevnost naloge in potrebne reorganizacije dela zaradi trenutne situacije s Covid-19, vas vljudno prosimo, za prestavitev roka za vsebinska vprašanja ter končne oddaje natečajnega elaborata.

2. V natečajnih pogojih je navedeno: "Zaradi želje po sorazmerni razbremenitvi natečajnikov je v natečajno gradivo prepovedano vključevati 3D vizualizacije natečajnih rešitev. Preproste 3D pojasnilne sheme / skice so dovoljene."
Kaj natančno opredeljuje oziroma dovoljuje izraz "preproste 3D pojasnilne sheme"? Ali je dovoljeno na 3D pojasnilni shemi prikazati materialnost objekta, teksture, itd? Prosimo za natančnejšo opredelitev.

Hvala.

ODGOVOR

1. Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do 26.2.2021 do 14:00 ure, rok za oddajo maket pa do 5.3.2021 do 14:00 ure.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj se prestavi na 12.1.2021 do 23:59 ure, rok za postavljanje formalnih vprašanj pa na 29.1.2021 do 23:59 ure.

2. Ker natečajno komisijo sestavljajo pretežno strokovnjaki s področja arhitekture in gradbeništva, naročnik v fazi natečaja ne vidi potrebe po izdelavi komercialnih fotorealističnih 3D prikazov materialov in struktur, ki avtorje natečajnih rešitev dodatno obremeni. Namesto tega so zaželeni natančnejši načrti, opisi konstrukcijskih sistemov in finalnih obdelav ter, če je za razumevanje sheme to ključno, 3D črtni prostorski prikazi in sheme.

JSS MOL


Datum objave: 06.01.2021   16:50
Naročnik natečajnike obvešča o podaljšanju rokov:

Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do 26.2.2021 do 14:00 ure, rok za oddajo maket pa do 5.3.2021 do 14:00 ure.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj se prestavi na 12.1.2021 do 23:59 ure, rok za postavljanje formalnih vprašanj pa na 29.1.2021 do 23:59 ure.


JSS MOL

Datum objave: 15.01.2021   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v podlogi C_8_maketa-3D podloga.dwg so določene pomankljivosti oz. odstopanja od realnega stanja:
- manjka obstoječi objekt z naslovom Poljanska cesta 73, parc. št. 114/1
- manjka objekt z naslovom Potočnikova ulica 10, parc. št. 121
- višina objekta z naslovom Povšetova 12, parc. št. 79/4 je prenizka
- višina objekta z naslovom Glonarjeva ulica 2,4,6 in 8, parc. št. 80/13 in 80/1 je prenizka

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Podloga za maketo je priložena kot pomoč in je abstrahirana. Natančni podatki o objektih so razvidni iz geodetskega posnetka.
Dopolnjujemo podlogo za maketo z natančnejšimi podatki oz. korekcijami glede na lidar podatke. Prav tako z vsebinsko spremembo vezano na vprašanje in odgovor št. 1.
Maketo »okolice«, ki zavzema naštete objekte, bo pripravil naročnik.

JSS MOL


Datum objave: 15.01.2021   11:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko previdi skupne sanitarije, garderobe ter čajno kuhinjo za vse tri programe Urbanega zbirnega centra (zbirni center, delavnico za ročno izdelavo papirja in center ponovne uporabe)?

Hvala

ODGOVOR


Sanitarije za Delavnico za ročno izdelavo papirja morajo biti ločene. Le-te koristijo tudi udeleženci vodenih delavnic (moške in ženske sanitarije.) Ostali programi so lahko tudi skupni.

JSS MOL

Datum objave: 15.01.2021   11:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1. V natečajni nalogi je za območja 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 zapisano:

V natečajnih predlogih je potrebno predlagati prostorske ureditve, ki so skladne z namensko rabo prostora, varstvenim režimom kulturne dediščine in splošnimi omejitvami iz prostorskega akta in ki omogočajo nadgradnjo tega programskega območja.

Prosimo za dodatna pojasnila kakšne prostorske ureditve naročnik pričakuje na teh območjih in do kakšnega nivoja naj bodo izdelane?

2. Ali je dopustno preoblikovanje obstoječe ježe?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


1. Za omenjena območja je potrebno predlagati prostorske rešitve (objekte, ureditve), ki odgovarjajo programu, ki je zahtevan za posamezno območje. Za tista območja, kjer ta ni zahtevan, ga lahko predlagajo natečajniki ali predlagajo, da ni prostorskih sprememb glede na današnje stanje.
Za omenjena območja se pričakuje rešitve na urbanističnem nivoju (gabariti) tako, da bodo lahko služile kot vsebinska podlaga za pripravo OPPN tudi za ta območja.

2. Da.

JSS MOL


Datum objave: 15.01.2021   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na vsebino pogodbenih del in glede na primerljive razpise je predvidena vrednost pogodbenih obveznosti  (3,3 % vrednost ocenjene vrednosti GOI del) nesorazmerno nizka. SSRS za primerljive razpise predvideva vrednost pogodbenih obveznosti do 4.5% ocenjene vrednosti GOI del. 

Na naročnika apeliramo, da se glede na programsko raznoliko zasnovo, zahtevnost lokacije in predviden obseg pogodbenih obveznosti (tudi LCCA elaborat, Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, PVO ipd.) zviša dopustno vrednost pogodbenih obveznosti na 5% GOI del.

Lep pozdrav, 

ODGOVOR


Na primerljivo vprašanje je naročnik že odgovoril dne 6.1.2021. Vsebina projekta je določena s področno zakonodajo, vrednost projektne dokumentacije pa na podlagi podatkov že izvedenih projektov in projektov v teku, razmer na trgu ter razpoložljivih sredstev naročnika.


JSS MOL

Datum objave: 15.01.2021   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Ali je možno zbirni center postaviti tudi drugam kot predvideno, recimo v celoti v območje 02?
2. Ali je po mnenju naročnika smiselno da se preko območja 01, kjer je predviden zbirni center, omogoči javno povezavo do Glonarjeve ulice, kjer je postajališče mestnega avtobusa. Oz. ali ali ima naročnik do tega kakšen zadržek. 
3. Glede na ciljno investicijsko vrednost se verjetno pričakuje, da bo izveden "nižji nivo" prezračevanja stanovanj?
4. Eno parkirno mesto na stanovanje ne glede na njegovo velikost zadostuje navedenim predpisom? 
5. Skupni prostori, kot so prostori za stanovanjsko skupnost, sušilnica ali pralnica niso zaželjeni? Kakšno je mnenje naročnika o skupnih pohodnih strehah?
6. Je za javni program, ki mora biti umeščen v pritličje objektov ki mejijo na Povšetovo ulico, predvidena velikost posameznih enot ali kakšna programska usmeritev?

Lep pozdrav, 

ODGOVOR


1. Za postavitev (lokacijo) zbirnega centra je ključno, da omogoča ločeno in neodvisno izvedbo Zbirnega centra od izvedbe programskega območja JSS MOL (etapnost izvedbe), da omogoča ustrezno prometno navezavo dejavnosti zbirnega centra na javno prometno infrastrukturo in da zagotavlja čim manjše vplive programskega sklopa Zbirni center na okolico. Če je to možno doseči, je lahko zbirni center tudi drugje v območju 01 oz. 02. Uvozi z Glonarjeve niso zahtevani.

2. Vsebinske rešitve morajo predlagati natečajniki, ocenjevalna komisija jih bo ocenjevala glede na kriterije določene v natečajnih pogojih.

3. Naročnik želi slediti postavljeni ciljni investicijski vrednosti, se bo pa prilagajal spremenjenim okoliščinam (npr. nova zakonodaja s tega področja).

4. Da. (neprofitna stanovanja).

5. Vsebinske rešitve morajo predlagati natečajniki, ocenjevalna komisija jih bo ocenjevala glede na kriterije določene v natečajnih pogojih.

6. Ni določena. Bilo bi pa smiselno prostore zasnovati tako, da jih je mogoče ali deliti na manjše ali povezovati v večje lokale.

JSS MOLDatum objave: 21.01.2021   13:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na tlorisne dimenzije urbanega zbirnega centra (dolžina objekta, izris fasad in prerezov v merilu 1:200!) bi bila ustreznejša horizontalna orientacija plakatov, zato sprašujemo ali je to dopustno?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


Ni dopustno, plakati morajo biti pokončni.
Prerezi in fasade so lahko na plakat postavljeni tudi po vzdolžni (daljši) stranici.


JSS MOL