Dosje javnega naročila 007399/2020
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Stebrna ocena
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007399/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.11.2020
JN007399/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2020
JN007399/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007399/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
jn@sid.si
+386 12007500

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sid.si/Javna-narocila
ESPD: https://www.sid.si/Javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22397
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Stebrna ocena
Referenčna številka dokumenta: JN 142/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ocena sistemov, kontrolnih mehanizmov, pravilnikov in procesov SID banke s strani izbrane revizijske družbe v skladu s kriteriji in specifikacijami definiranimi v Sklepu Komisije z dne 17. aprila 2019 o določitvi novega referenčnega okvira v zvezi z metodologijo za stebrne ocene, ki se bo uporabljala na podlagi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (2019/C 191/02) ter svetovalne storitve.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na sedežu naročnika oz. skladno s pogodbo.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ocena sistemov, kontrolnih mehanizmov, pravilnikov in procesov SID banke s strani izbrane revizijske družbe v skladu s kriteriji in specifikacijami definiranimi v Sklepu Komisije z dne 17. aprila 2019 o določitvi novega referenčnega okvira v zvezi z metodologijo za stebrne ocene, ki se bo uporabljala na podlagi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (2019/C 191/02) ter svetovalne storitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej objavljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.12.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.12.2020   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Splošni pogoji za uporabo informacijskega sistema e-JN: https://ejn.gov.si/aktualno/pogoji-uporabe.htmlOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.12.2020   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja, brez navedbe vira, odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 11. 12. 2020 do 16.00 ure.
Naslov javnega naročila v angleškem jeziku je Pillar Assessment under the conditions specified by the European Commission.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.12.2020   15:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Želeli smo naložiti ESPD v angleškem jeziku na https://ejn.gov.si/portal/espd pa nam javlja napako. Slovensko verzijo smo naložili, angleške pa ne moremo.
Se lahko to prosim preveri?
Zanima nas koliko je vredna ena izkušnja/člana ekipe - 1 točko?
Hvala in lp

ODGOVOR
Ad1) ESPD v angleškem jeziku ni mogoče kreirati na slovenskem portalu https://www.enarocanje.si.
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je v 4. poglavju Access to and clarifications of the procurement documentation and contract award decision navedeno, da se lahko ESPD v angleškem jeziku izpolni na spletni strani https://uea.publicprocurement.be/filter?lang=en.
Glede izpolnjevanja ESPD priporočamo, da si ponudniki, podizvajalci in drugi gospodarski subjekti preberejo Navodila za uporabo ESPD na https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf.

Ad2) V poglavju 12. Selection criteria je pod točko II. Teams experience with pillar assessments in the context of European Commission framework contractsor in the context of ToR navedeno, da se bo število točk izračunalo glede na formulo opisano pri navedeni točki. Pri izračunu števila točk, ki jih bo ponudnik pridobil po navedeni formuli se bo primerjalo število izkušenj ocenjevanega ponudnika z najvišjim številom izkušenj izmed ocenjevanih ponudnikov. Navedeno razmerje pa se bo pomnožilo s 40 točkami. Ena ocenjevana izkušnja, ki bo izpolnjevala zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se bo vrednotila z enim številom (1).
Datum objave: 04.12.2020   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Ali morajo podizvajalci izpolniti tudi aneks 6?
2. Kakšna pa je razlika med podizvajalci in pravnimi osebami katerih resurse bi izkoriščali?
Hvala in lep dan

ODGOVOR
ad1) Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer v delu 15.2.4 Other ground for exclusion v odstavku Proof, ki se po spremembi glasi:
"Economic operators must satisfy the requirements in points a)-e) by submitting a completed ESPD form. The Tenderer must satisfy the requirement in point f) by submitting a signed copy of the Statement on the conformity with the auditors conditions (Annex 6). Other economic operators must satisfy the requirement in point f) by submitting a signed copy of the Statement on the conformity with the auditors conditions in point f) 15.2.4. Other grounds for exclusion (Annex 6a)."


Naročnik dodaja nov obrazec Annex 6a: Statement on the conformity with the auditors conditions in point f) 15.2.4. Other grounds for exclusion, ki ga bo objavil na https://www.sid.si/Javna-narocila.

Ponudnik izpolni in priloži obrazec Annex 6: Statement on the conformity with the auditors conditions.
Vsi ostali gospodarski subjekti v ponudbi pa izpolnijo in podpišejo Statement on the conformity with the auditors conditions in point f) 15.2.4. Other grounds for exclusion (Annex 6a), ki ga mora ponudnik predložiti v ponudbi.

Navedene spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.
V ostalem delu ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka, kot je objavljena na spletni strani naročnika (http://www.sid.si/Javna-narocila).

Naročnik ne bo posebej pripravil čistopisa spremenjene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, razen kjer je izrecno navedel, da bo objavil spremenjen obrazec.
Naročnik je na portalu eNaročanje objavil obrazec Popravek (EU 14-SL), ki je po vsebini enak kot so objavljene spremembe s tem odgovorom.

ad2) Razlika med podizvajalci in uporabo zmogljivosti drugih subjektov skladno z ZJN-3 je opisana v sklepu Državne revizijske komisije št. 018-073/2018 »gospodarski subjekt lahko za izkazovanje (nekaterih) pogojev za sodelovanje uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pri čemer pa ni nujno, da ti drugi subjekti tudi sodelujejo pri izvedbi javnega naročila. V tem primeru drugi subjekti zgolj s svojimi zmogljivostmi »omogočijo« gospodarskemu subjektu oz. ponudniku, da (ponudnik) izvede javno naročilo. Drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja gospodarski subjekt za izkazovanje pogojev za sodelovanje, pa lahko (oz. v določenih primerih morajo) tudi dejansko sodelujejo pri izvajanju naročila. V tem primeru ti subjekti niso le subjekti, katerih zmogljivost uporablja gospodarski subjekt za izkazovanje pogojev za sodelovanje, pač pa so, ob upoštevanju, da javno naročilo izvede ponudnik sam ali s podizvajalci, tudi bodisi eden izmed skupnih ponudnikov bodisi podizvajalci.«. Ponudniki morajo v obrazcu ESPD skladno z navodili za izpolnjevanje C oddelka I dela obrazca ESPD, ki se nanaša na informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov, navesti oz. upoštevati tako gospodarske subjekte, zmogljivosti katerih uporabljajo, kot tudi tehnično osebje ali tehnične organe, ki ne pripadajo neposredno podjetju gospodarskega subjekta, če uporabljajo njihove zmogljivosti. Gospodarski subjekti morajo tudi za tehnično osebje, ki ne pripada neposredno podjetju gospodarskega subjekta, vendar gospodarski subjekt uporablja njihove zmogljivosti, izpolniti ločene obrazce ESPD, kot to izhaja iz opombe št. 42 pod 2. točko oddelka C IV dela obrazca ESPD.