Dosje javnega naročila 007191/2020
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava električne energije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 549.000,00 EUR

JN007191/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.11.2020
JN007191/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007191/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2021
JN007191/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.02.2021
JN007191/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007191/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 225-552833
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/375601/KONCNA_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22392
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 11.02.2021
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.12.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.12.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.12.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.11.2020   11:25
VPRAŠANJE št. 1
Prosimo za objavo pooblastila SODO za 15.minutne podatke.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je bilo pooblastilo dano na portal javnih naročil in je objava v teku.Datum objave: 26.11.2020   12:21
VPRAŠANJE št. 2
Prosimo popravite začetek dobave s prvim v mesecu . Menjava dobavitelja je mogoča do 10. v tekočem mesecu , za začetek dobave s 1.v naslednjem mesecu.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da ne more z gotovostjo zatrditi kdaj bo pogodba sklenjena, saj je vse odvisno od poteka postopka javnega naročanja.
Pri sklepanju pogodbe z izbranim izvajalcem bo naročnik vsekakor upošteval, da je menjava mogoča do 10. v tekočem mesecu, kar pomeni redno menjavo dobavitelja s 1. dnem v naslednjem mesecu.Datum objave: 07.12.2020   11:51
VPRAŠANJE št. 2

prosimo za opredelitev točnega obdobja dobave za oddajo, saj je od obdobja odvisna tudi ponudbe cena. Obdobje mora biti točno določeno, da lahko ponudniki oddamo ponudbe pod istimi pogoji in da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali ostaja obdobje, za katerega želite ponudbo, torej od 11.02.2021 do 31.12.2022? V kolikor ne, prosimo za navedbo točnega obdobja ponudbe od do.

Str. 5 RD:
Izbrani ponudnik oz. dobavitelj bo za naročnika, za vsako posamezno nepremičnino, ki je v lasti naročnika in za katero bo naročnik naročil dobavo električne energije, v najkrajšem možnem času, brezplačno izvedel:
a.) izpeljavo postopka za sklenitev pogodbe do omrežja (pri pristojnem SODO operaterju), vse prijave in odjave objektov na omrežje in iz omrežja ter prenose obstoječih merilnih mest, uredil in izpolnil v imenu naročnika pa bo tudi vsa potrebna soglasja, obrazce ipd; V ta namen bo izbrani ponudnik od naročnika prejel ustrezno pisno pooblastilo.
Kaj je mišljeno z navedenim? Dobavitelj v primeru spremembe plačnika, lastnika ali priklopa MM poskrbi za oddajo potrebnih dokumentov ustreznemu sistemskemu operaterju, da ta izvede ustrezno spremembo oz. priklop MM. Potrebne dokumente mora naročnik ustrezno izpolniti, urediti in posredovati dobavitelju sam. Poskrbimo lahko le za ureditev in podpis potrebnih pogodb o dostopu namesto naročnika.

Str. 5 RD 1.3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Točka e)
Na računu bo dobavitelj specificiral posamezne porabe po objektu ter pripadajoče omrežnine na osnovi naročnikovih internih ID oznak nepremičnine/objekta in glede na vrsto porabljene električne energije (VT, MT, ET).
Z naročnikovimi internimi ID oznakami nepremičnine/objekta ste mislili na svoje (željene) nazive merilnih mest ali na kaj drugega?

Naveden imate tudi predviden izgled mesečnega obračuna-računa stroškov.
Računi vsakega posameznega dobavitelja se razlikujejo, so pa vsi vaši željeni podatki navedeni tudi na naših računih, a v drugačnem izgledu in vrstnem redu. Ali vam to zadostuje?

Str. 12 RD
1.14. FINANČNO ZAVAROVANJE
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 30.000,00 EUR mora biti veljavno najmanj 60 dni po koncu veljavnosti pogodbe.
Ali gre za znesek z ali brez DDV?

8. člen pogodbe
Račun se mora sklicevati na številko merilnega mesta in na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.
Račun se lahko sklicuje na št. pogodbe, na računu je razvidna št. MM.
Ne more se pa vsak račun sklicevati na št. MM, saj bi v tem primeru moralo imeti vsako MM svojo pogodbo. Prosimo za spremembo navedbe.

13. člen pogodbe
Storitve, ki jih bo dobavitelj za naročnika opravljal brezplačno so:
a) izpeljavo postopka za sklenitev pogodbe do omrežja (pri pristojnem SODO operaterju), vse prijave in odjave objektov na omrežje in iz omrežja;
Kaj točno je mišljeno s tem? Dobavitelj lahko odda vlogo za spremembo plačnika, lastnika ali priklop MM, posredovanje in pridobitev dokumentov ter dokumentacjie v zvezi s tem pa mora urediti naročnik sam.

Kakšna potrdila so mišljena v skladu s točkami a) e)?

15. člen pogodbe
Dobavitelj je dolžan pričeti z dobavo električne energije najkasneje v 30 dneh od podpisa pogodbe.
Začetek dobave el. energij ni pogojen z datumom podpisa pogodbe temveč se prične z začetnim datumom obdobja pogodbe, v kolikor so urejeni vsi postopki za pravočasno dobavo el. energije.

Predlagamo, da se morebitna nova merilna mesta dodajajo na seznam merilnih mest k pogodbi, brez sklepanja aneksov, saj je tak postopek dosti hitrejši.


ODGOVOR

prosimo za opredelitev točnega obdobja dobave za oddajo, saj je od obdobja odvisna tudi ponudbe cena. Obdobje mora biti točno določeno, da lahko ponudniki oddamo ponudbe pod istimi pogoji in da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali ostaja obdobje, za katerega želite ponudbo, torej od 11.02.2021 do 31.12.2022? V kolikor ne, prosimo za navedbo točnega obdobja ponudbe od do.

Odgovor:
Načeloma je obdobje dobav določeno od dneva, ko se konča pogodba z obstoječim dobaviteljem električne energije, do datuma, ki je določen s strani vlade RS za prenehanja poslovanja podjetja DUTB, d.d. To v danem primeru pomeni obdobje od 11.02.2021 do 31.12.2022. Obstoječa pogodba je namreč veljavna do 10.02.2021, torej mora nova pričeti veljati dnem z 11.02.2021.


Str. 5 RD:
Izbrani ponudnik oz. dobavitelj bo za naročnika, za vsako posamezno nepremičnino, ki je v lasti naročnika in za katero bo naročnik naročil dobavo električne energije, v najkrajšem možnem času, brezplačno izvedel:
a.) izpeljavo postopka za sklenitev pogodbe do omrežja (pri pristojnem SODO operaterju), vse prijave in odjave objektov na omrežje in iz omrežja ter prenose obstoječih merilnih mest, uredil in izpolnil v imenu naročnika pa bo tudi vsa potrebna soglasja, obrazce ipd; V ta namen bo izbrani ponudnik od naročnika prejel ustrezno pisno pooblastilo.
Kaj je mišljeno z navedenim? Dobavitelj v primeru spremembe plačnika, lastnika ali priklopa MM poskrbi za oddajo potrebnih dokumentov ustreznemu sistemskemu operaterju, da ta izvede ustrezno spremembo oz. priklop MM. Potrebne dokumente mora naročnik ustrezno izpolniti, urediti in posredovati dobavitelju sam. Poskrbimo lahko le za ureditev in podpis potrebnih pogodb o dostopu namesto naročnika.

Odgovor:
Navedeno pomeni, da bo izbrani dobavitelj vršil po pooblastilu naročnika vsa dela kot so opisana pod točko a.). Naročnik mu bo izdal posebno pooblastilo, ki mu bo omogočalo vse izpeljave navedenih postopkov (priklopi, odklopi, prenosi merilnih mest itd.). V ta namen bo izbrani dobavitelj za naročnika pripravljal vloge, soglasja, pogodbe o priključitvah, itd. vse v skladu z razpisno dokumentacijo.


Str. 5 RD 1.3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Točka e)
Na računu bo dobavitelj specificiral posamezne porabe po objektu ter pripadajoče omrežnine na osnovi naročnikovih internih ID oznak nepremičnine/objekta in glede na vrsto porabljene električne energije (VT, MT, ET).
Z naročnikovimi internimi ID oznakami nepremičnine/objekta ste mislili na svoje (željene) nazive merilnih mest ali na kaj drugega?

Naveden imate tudi predviden izgled mesečnega obračuna-računa stroškov.
Računi vsakega posameznega dobavitelja se razlikujejo, so pa vsi vaši željeni podatki navedeni tudi na naših računih, a v drugačnem izgledu in vrstnem redu. Ali vam to zadostuje?

Odgovor:
Izbrani dobavitelj se bo moral držati predložene oblike mesečnega zbirnika v obliki tabele, kot je objavljena v razpisni dokumentaciji. Pomembno je, da so v tabeli specificirane identifikacijske številke nepremičnin, njihova merilna mesta, izbrani dobavitelj pa bo v tabelo ob priloženih originalnih računih podal posamezne porabe in skupno vrednost računa. Omenjena tabela je nujno potrebna za razknjiževanje stroškov po posamezni nepremičnini, ki je vodena pod svojo ID številko.


Str. 12 RD
1.14. FINANČNO ZAVAROVANJE
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 30.000,00 EUR mora biti veljavno najmanj 60 dni po koncu veljavnosti pogodbe.
Ali gre za znesek z ali brez DDV?

Odgovor:
Znesek mora biti z DDV.


8. člen pogodbe
Račun se mora sklicevati na številko merilnega mesta in na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.
Račun se lahko sklicuje na št. pogodbe, na računu je razvidna št. MM.
Ne more se pa vsak račun sklicevati na št. MM, saj bi v tem primeru moralo imeti vsako MM svojo pogodbo. Prosimo za spremembo navedbe.

Odgovor:
Račune lahko predložite v obliki zbirnika. Obstoječi dobavitelj je pošiljal zbirnik po predloženi Excel tabeli in račune po MM. Pogodba za vsa MM je bila ena sama.


13. člen pogodbe
Storitve, ki jih bo dobavitelj za naročnika opravljal brezplačno so:
a) izpeljavo postopka za sklenitev pogodbe do omrežja (pri pristojnem SODO operaterju), vse prijave in odjave objektov na omrežje in iz omrežja;
Kaj točno je mišljeno s tem? Dobavitelj lahko odda vlogo za spremembo plačnika, lastnika ali priklop MM, posredovanje in pridobitev dokumentov ter dokumentacjie v zvezi s tem pa mora urediti naročnik sam.

Kakšna potrdila so mišljena v skladu s točkami a) e)?

Odgovor:
Navedeno pomeni, da bo izbrani dobavitelj vršil po pooblastilu naročnika vsa dela kot so opisana pod točko a.). Naročnik mu bo izdal posebno pooblastilo, ki mu bo omogočalo vse izpeljave navedenih postopkov (priklopi, odklopi, prenosi merilnih mest, itd.).


15. člen pogodbe
Dobavitelj je dolžan pričeti z dobavo električne energije najkasneje v 30 dneh od podpisa pogodbe.
Začetek dobave el. energij ni pogojen z datumom podpisa pogodbe temveč se prične z začetnim datumom obdobja pogodbe, v kolikor so urejeni vsi postopki za pravočasno dobavo el. energije.
Predlagamo, da se morebitna nova merilna mesta dodajajo na seznam merilnih mest k pogodbi, brez sklepanja aneksov, saj je tak postopek dosti hitrejši.

Odgovor:
V kolikor bomo prevzeli objekte z novimi MM se ti lahko dodajo še na seznam pred sklenitvijo pogodbe in zanje ne bo potrebno sklepati aneksov. Po sklenjeni pogodbi se bodo za prevzeta nova MM sklepali aneksi.
Datum objave: 07.12.2020   12:32
Naročnik je v razpisni dokumentaciji 'EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST' zahteval, da mora ponudnik imeti na dan oddaje ponudbe tekočo bonitetno oceno najmanj SB7 AJPES S.BON oz. primerljive bonitetne ocene agencij Moody's, S&P ali Fitch.

Naročnik sporoča, da je S.BON lahko tudi starejši, vendar ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.