Dosje javnega naročila 007151/2020
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 105.225,00 EUR

JN007151/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.11.2020
JN007151/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2020
JN007151/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.01.2021
JN007151/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007151/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/375770/KONCNA_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22447
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.02.2021
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.12.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.12.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.11.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.11.2020   12:52
VPRAŠANJE št. 1
1. Ali lahko vodilni senior svetovalec in višji svetovalec kot kadrovsko referenco (pogoj za tehnično in strokovno sposobnost točka 2.2.3.2 v razpisu) oba prijavita isto referenco (istega naročnika)?

2. Če vodilni svetovalec kot kadrovsko referenco (pogoj za tehnično in strokovno sposobnost točka 2.2.3.2 v razpisu) prijavi referenco A, ali lahko višji svetovalec isto referenco A uporabi kot dodatno kadrovsko referenco (točka 1.14 b v razpisu)?


ODGOVOR

K tč. 1
Naročnik sporoča, da vodilni senior svetovalec in višji svetovalec lahko kot kadrovsko referenco (pogoj za tehnično in strokovno sposobnost točka 2.2.3.2 v razpisu) oba prijavita isto referenco (istega naročnika).

K tč. 2
Naročnik sporoča, da če vodilni svetovalec kot kadrovsko referenco (pogoj za tehnično in strokovno sposobnost točka 2.2.3.2 v razpisu) prijavi referenco A, lahko višji svetovalec isto referenco A uporabi kot dodatno kadrovsko referenco, pod pogojem, da višji svetovalec izpolnjuje vse alineje oz. točke navedene na str. 10 razpisne dokumentacije »b) dodatne kadrovske reference«.Datum objave: 25.11.2020   15:38
VPRAŠANJE št. 2

Prijazno prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
1. Za optimalno pripravo ponudbe za »Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja« vas prosimo za strateške usmeritve in načrte dela DUTB, ki naj jih ponudnik s strateškim komuniciranjem osmišlja, omogoča in spodbuja. Zato vas prosimo za dokumente, iz katerih se vidijo načrtovane aktivnosti.

2. na str. 10 razpisne dokumentacije točka 1.14 b.) dodatne kadrovske reference je navedeno:
Naročnik bo ponudniku priznal kadrovske reference in dodelil točke le v primeru, če so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:
- da bo v ponudbi predloženo dokazilo (VI. Obrazec Referenčna izjava za kader POGOJ/MERILO) o dodatnih kadrovskih referencah, ki so:
o pridobljene samo s strani priglašenih kadrov navedenih v delovni skupini (v ta namen lahko ponudnik v delovno skupino dodeli več kot le 2 zahtevana kadra)
o pridobljene v obdobju od 8.12.2015 8.12.2020
o so po vsebini primerljive predmetu naročila in se nanašajo na korporativno komuniciranje ter so pridobljene s področja javnega sektorja in/ali iz finančnega oz. gospodarskega sektorja
o kadrovska referenca mora biti v minimalni višini 4.500,00 EUR (brez DDV)/posamezno referenco in se je opravljala za čas trajanja najmanj 1 mesec
o so bile pridobljene za vlogo vodilnega kadra (vodilni senior svetovalec in/ali višji svetovalec oz. primerljivo).

V obrazcu 6 pa je navedeno eksplicitno, da naj bi se nanašal na: Referenčna izjava za: vodilni senior svetovalec/višji svetovalec.
Ali lahko tukaj vključimo tudi svetovalce, ki bi sodelovali na projektu in nimajo naziva vodilni senior ali višji svetovalec??

3. Ali lahko v reference pod točko 1.14. b.) vključimo sodelavce, s katerimi poslujemo preko s.p.? So to podizvajalci?

4. Kateri obrazec je namenjen potrditvi referenc iz naročnikove strani za dokazilo pod točko 2.2.3.2.?


ODGOVOR

K tč. 1
Strategija DUTB s povzetkom poslovnega načrta do konca leta 2022, smernice za delovanje DUTB in drugi strateški dokumenti so objavljeni na spletni strani DUTB - https://dutb.eu/

K tč. 2
Ponudnik lahko v delovno skupino poleg dveh zahtevanih kadrov (ki mora izpolnjevati v razpisni dokumentaciji zapisane vse zahteve) vključi tudi svetovalce, ki nimajo zahtevanih nazivov, vendar za tak kader ponudnik ne bo prejel točk za dodatne kadrovske reference.
Za 'dodatne kadrovske reference' morajo biti namreč izpolnjene vse točke, ki se za tak kader zahtevajo; med drugimi mora izpolnjevati tudi zadnjo točko prve alineje omenjenega poglavja razpisne dokumentacije, ki določa, da morajo biti reference pridobljene »za vlogo vodilnega kadra (vodilni senior svetovalec in/ali višji svetovalec oz. primerljivo)«.
Naročnik dodaja, da mora ponudnik med drugim obvezno izpolnjevati pogoj, ki se nanaša na kader, tj. iz točke 2.2.3.2. razpisne dokumentacije.

K tč. 3
Ponudnik lahko sodeluje s podizvajalci, bodisi odda skupno ponudbo.

K tč. 4
Naročnik odgovarja, da so vsa potrebna dokazila navedena na koncu vsake točke, torej tudi na koncu točke 2.2.3.2 razpisne dokumentacije so navedena dokazila, in sicer:
»DOKAZILA
- Obrazec Seznam kadrov
- Obrazec Referenčna izjava za kader POGOJ /MERILO
- Dokazili ali lastna izjava iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja o delovnih izkušnjah za posamezen zahtevan kader.«


Naročnik vljudno prosi vse potencialne ponudnike, da si razpisno dokumentacijo natančno preberejo.