Dosje javnega naročila 007174/2020
Naročnik: DRUŠTVO PRIPADNIKOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI ITALIJANSKA UNIJA, Župančičeva ulica 39, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Rekonstrukcija in nadzidava Palače Gravisi-Buttorai v Kopru Italijanski multimedijski center
ZJN-3: Odprti postopek

JN007174/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007174/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŠTVO PRIPADNIKOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI ITALIJANSKA UNIJA
Župančičeva ulica 39
6000
SI044
Koper - Capodistria
Slovenija
Sandro Vincoletto
unione.it.cap@siol.net
+386 56311221
+386 56311224

Internetni naslovi
http://www.jezik-lingua.eu/code/13749/Italijanska-unija

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/375826/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22475
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Ohranjanje in spodbujanje rabe italijanskega jezika, kulture in identitete italijanske avtohtone skupnosti v Sloveniji


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija in nadzidava Palače Gravisi-Buttorai v Kopru Italijanski multimedijski center
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija in nadzidava Palače Gravisi-Buttorai v Kopru z namenom ureditve prostorov naročnika v Italijanski multimedijski center - IMC.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45212300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija in nadzidava Palače Gravisi-Buttorai v Kopru z namenom ureditve prostorov naročnika v Italijanski multimedijski center - IMC.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.01.2021
Konec: 30.11.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo je sofinancirano s strani Evropske unije in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru projekta PRIMIS, ki se izvaja v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 20142020.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.12.2020   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.12.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, po postopku in na način kot ga določa zakon.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŠTVO PRIPADNIKOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI ITALIJANSKA UNIJA
Župančičeva ulica 39
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.11.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2020   04:18
Naročnik vezano na objavljeno javno naročilo dodatno pojasnjuje, da je skladno z določenim v razpisni dokumentaciji, tehnična dokumentacija objavljena na spletni strani naročnika, konkretno na sledeči elektronski povezavi: http://unione-italiana.eu/index.php/it/schede-e-bandi-2.

Kot navedeno v razpisni dokumentaciji, tehnična dokumentacija predstavlja prilogo in sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki v celoti upoštevati pri oddaji ponudbe.

Datum objave: 23.11.2020   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Popisov se ne da odpreti.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je vezano na zastavljeno vprašanje ponovno preizkusil odpreti objavljene Popise del s ponudbenim predračunom, vendar pri odpiranju dokumenta ni zaznal kakršnekoli težave, saj se dokument ustrezno odpre. Zgolj dodatno naročnik pojasnjuje, da naj ponudniki, v kolikor dokument odpirajo v operacijskem sistemu windows, pri odpiranju winrara, oz. po extractu, ne izberejo MACOSX datoteke. Potem bi morali dokument povsem brez težav tudi odpreti.Datum objave: 23.11.2020   22:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo vas za obrazložitev navedb v razpisni dokumentaciji :
V osnutku pogodbe je navedeno :
XIII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA
23. člen
Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost deset
(10) let, za kakovost izvedenih del pa pet (5) let od sprejema in izročitve objekta ali del oziroma od dneva
uporabe. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil pa velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca.
V splošnih določilih pa je navedeno :
Garancijska doba
Za izvedena dela in vgrajene materiale vključno z opremo se zahteva garancijska doba najmanj 5 let od izvedbe
uspešnega kvalitetnega pregleda in prevzema del s strani naročnika.
Prosimo vas za pojasnitev.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je garancijska doba, za katero mora izvajalec jamčiti s predložitvijo garancije, 5 let od uspešnega kvalitetnega pregleda in prevzema del s strani naročnika. Za to obdobje mora izvajalec predložiti ustrezno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje.

Kar zadeva odgovornost za solidnost gradnje pa naročnik pojasnjuje, da gre za splošen jamčevalni rok po Obligacijsko pravni zakonodaji, za katerega pa izvajalec ne predlaga zavarovanja. Seveda pa za solidnost gradnje odgovarja po obligacijsko pravnih normah.

Stavek "Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil pa velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca" pa se iz vzorca pogodbe izbriše in velja, da je garancijski rok za navedeno opremo 5 let, za katere izvajalec jamči s predložitvijo zavarovanja.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetno dodatno pojasnilo oziroma spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 23.11.2020   22:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo, naj kot ustrezno referenčno potrdilo sprejme tudi referenčno potrdilo iz predhodnih naročil, ki ni na obrazcu iz Razpisne dokumentacije, a je iz njega razvidno izpolnjevanje pogojev, ki so navedeni v Razpisni dokumentaciji.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo seveda ob upoštevanju uveljavljene prakse Državne revizijske komisije kot ustrezna štel tudi potrjena referenčna potrdila, ki ne bodo na obrazcih iz razpisne dokumentacije, v kolikor bodo iz teh izhajale vse bistvene in relevantne informacije v zvezi z izpolnjevanjem pogojev v okviru tega javnega naročila. V kolikor iz predloženih dokazil ne bi izhajalo izpolnjevanje vseh modalitet relevantnega pogoja, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahteva predložitev dodatnih dokazil, med drugim tudi predložitve referenčnega potrdila na predpripravljenem obrazcu s strani naročnika v okviru tega javnega naročila.