Dosje javnega naročila 007248/2020
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije ter projektantski nadzor za dograditve, predelave in priključitve na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 9.516.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007248/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
JN007248/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.01.2021
JN007248/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2021
JN007248/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.02.2021
JN007248/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2021
JN007248/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2021
JN007248/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2021
JN007248/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2021
JN007248/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.05.2021
JN007248/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2021
JN007248/2020-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2021
JN007248/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2021
JN007248/2020-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2021
JN007248/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2021
JN007248/2020-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2022
JN007248/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2022
JN007248/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2022
JN007248/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2022
JN007248/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2022
JN007248/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2022
JN007248/2020-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.05.2022
JN007248/2020-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007248/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 227-560119
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila
javna.narocila@plinovodi.si
+386 15820700
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.plinovodi.si/sl/drugo/javna-naročila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22462
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije ter projektantski nadzor za dograditve, predelave in priključitve na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: P/JN/05/2020/PD-SI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije ter projektantski nadzor za dograditve, predelave in priključitve na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.900.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
71400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije ter projektantski nadzor za dograditve, predelave in priključitve na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let, in sicer:

Naročilo izdelave projektne dokumentacije ter projektantski nadzor za približno 30 do 35 posameznih projektov predelav in priključitev na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let zajema izdelavo prostorskih in strokovnih podlag v postopku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) in izdelave projektne dokumentacije pri umestitvi plinovodov v prostor ter izdelava projektne dokumentacije za posamezne projekte iz vsakokratnega Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja.

Predmet naročila je izdelava gradiv (prostorske in strokovne podlage) za DPN:
Pobuda,
Študija variant,
Idejna rešitev,
Okoljsko poročilo,
Poročilo o vplivih na okolje in
Državni prostorski načrt.

Predmet naročila je poleg izdelave gradiv za DPN in projektantskega nadzora tudi izdelava projektne dokumentacije, ki vključuje sledeče:
projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
dokumentacija za razpis (DZR),
projekt za izvedbo (PZI) in
vse potrebne študije in elaborati.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.900.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
Predvideno največje število: 5
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2020   10:02
Vprašanje:
Spoštovani,
v razpisni dokumentacije zahtevate veljavnost prijave 120 dni, kar datumsko predstavlja 21.04.2021, bančne garancija pa mora veljati najmanj do 31.03.2021.
Predpostavljamo, da naj bi se datuma veljavnosti prijave kot bančne garancije za njeno resnost ujemala.
Prosimo, da se naročnik opredeli za skrajšanje veljavnosti prijave ali za podaljšanje veljavnosti bančne garancije.
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik spreminja zahtevo glede veljavnosti prijave, in sicer mora biti prijava veljavna do 31.3.2021.