Dosje javnega naročila 007419/2020
Naročnik: OBČINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano
Blago: Dobava električne energije 2021 - 2025
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.061.400,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007419/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007419/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2021
JN007419/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.04.2021
JN007419/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN007419/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN007419/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007419/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 232-569706
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66
6280
SI
Ankaran - Ancarano
Slovenija
ofr@obcina-ankaran.si, Financni službi
ofr@obcina-ankaran.si
+386 56653000

Internetni naslovi
http://obcina-ankaran.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije 2021 - 2025
Referenčna številka dokumenta: JN-06/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik bo sklenil okvirne sporazume z več ponudniki za obdobje štirih let, za dobavo električne energije z deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik bo sklenil okvirne sporazume z več ponudniki za obdobje štirih let, za dobavo električne energije z deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 8
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66
6280
Ankaran - Ancarano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.12.2020   11:40
VPRAŠANJE
V ponudbeni dokumentaciji niste objavili obrazec predračuna ali ponudbe in količine električne energije za določeno obdobje za katero se daje ponudba . Prosimo za pojasnilo .


ODGOVOR
V tej fazi naročnik še ne povprašuje po cenah. Naročnik bo namreč v prvem delu sklenil okvirne sporazume. Po sklenitvi okvirnih sporazumov pa bo povpraševal po točno določenih količinah in ponudbenih cenah za določeno obdobje.

VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ni objavljen predračun ali ponudba za določeno obdobje . Kdaj je začetek dobave ? Glede na rok oddaje ponudbe je začetek dobave najprej s 1.2.2021, če bodo stranke okvirnega sporazuma pravočasno dobile povabilo k oddaji ponudb . Predlagamo , da objavite ponudbo za okvirni sporazum in za prvo obdobje .

ODGOVOR
V tej fazi naročnik še ne povprašuje po cenah. Naročnik bo namreč v prvem delu sklenil okvirne sporazume. Po sklenitvi okvirnih sporazumov pa bo povpraševal po točno določenih količinah in ponudbenih cenah za določeno obdobje.Datum objave: 14.12.2020   12:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, Imamo dve vprašanji:
1. Navajate, da je potrebno izpolniti ponudbo-okvirni sporazum, zanima nas ali je potrebno izpolniti tudi vzorec pogodbe? Ali je dovolj, da se le tega parafira/žigosa in s tem potrdi strinjanje?
2. V ponudbo-okvirni sporazum je potrebno vnesti delež (%) energije OVE, ki ga bomo ponudili. Zanima nas ali bo delež OVE vplival na izbor najugodnejšega ponudnika (ali bo del merila za izbor) v naslednji fazi oddajanja ponudb?

ODGOVOR
Ad 1) Vzorca pogodbe ni potrebno prilagati.
Ad 2) Delež % energije je merilo že v tej fazi. V primeru, da bo ponudnikov več kot 8, bo naročnik izbral tistih 8 ponudnikov, ki bo ponudilo večji delež električne energije OVE in/ali SPTE. Prav tako pa bo % kot merilo tudi v 2. fazi. Naročnik je namreč zavezan k spoštovanju določil Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Datum objave: 14.12.2020   15:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 2021-2025. Ali gre torej za obdobje petih let ali za obdobje štirih in gre dejansko za obdobje 2021-2024? (okv. sporazum 2. čl. Tč. 1)

Prosimo, da vzamete v obzir, da se lahko prvo obdobje povpraševanja po cenah nanaša na obdobje najhitreje od 01.02.2021 dalje, v kolikor boste pravočasno povpraševanje oddali, v nasprotnem primeru pa šele od 01.03.2021 dalje.

Ali mora biti veljavnost ponudbe (3 mesece od oddaje JN) torej do 24.03.2021?

Ali moramo v tej fazi oddaje JN predložiti:
- zahtevek za podatke iz kazenske evidence fizičnih oseb in
- zahtevek za podatke iz kazenske evidence pravnih oseb,
ali navedene obrazce predložijo naknadno samo ponudniki, ki bodo sklenili okvirni sporazum?

Glede na str. 6 navodil, točka 8-ocenjevanje ponudb je merilo nastavljeno tako, da moramo ponuditi 100% OVE in/ali SPTE, v kolikor želimo biti najugodnejši v skladu z ostalimi ponudniki. Smo navedeno pravilno razumeli?

V 3. členu pogodbe imate v točki 2) navedeno, da:
Prevzem se izvede na merilnih mestih, navedenih v 2. členu pogodbe.
V 2. členu pogodbe MM niso navedena.
Predlagamo, da MM dodate kot prilogo k pogodbi, h kateri se bodo lahko dodajala morebitna nova MM in ne bo potrebno sklepati aneksov. To je dosti hitrejši in preprostejši način, kot sklepanje aneksov.

Kako dolgo mora biti veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pog. obv? Od začetka do konca posameznega pogodbenega obdobja?

Okvirni sporazum, 4. člen IZVEDBENI POGOJI ODPIRANJA KONKURENCE V DRUGI POGODBENI FAZI, tč. 3
Prosimo, da v vsakem povpraševanju povprašujete po cenah za določeno obdobje brez vseh davkov in prispevkov, kot ste navedli v pogodbi, 2. člen, tč. 6.

12. čl. Okv. spor., tč. 2, 8. alineja:
v primeru dobave električne energije bo dobavitelj na zahtevo naročnika predložil še kumulativni urni diagram za preteklo leto;
Prosimo o za črtaje navedbe, saj gre za podatke, ki jih ima na razpolago SODO in jih lahko naročnik pridobi pri ustreznem SODO.

15. čl. 12. čl. Okv. spor., tč.5
Prosimo za spremembo navedbe do 5. delovnega dne v tekočem mesecu z do 10. delovnega dne v tekočem mesecu, saj v primeru, da se računi izstavljajo za več merilnih mest, ponavadi do 5. v mesecu še ne prejmemo vseh potrebnih podatkov.

Izstavitev računov po dejanski porabi je mogoč samo na merilnih mestih, ki imajo daljinski števec.

Seznam merilnih mest-posamične pogodbe za dobavo el. energije se morajo skleniti z vsemi posamičnimi plačniki.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Veljavnost okvirnih sporazumov je 4 leta. Navedeno je zgolj naziv naročila, saj se naročnik zaveda, da bodo okvirni sporazumi z veliko verjetnostjo podpisani v januarju 2021, kar pomeni, da bodo veljali do januarja 2025. Ne glede na navedeni naziv je torej ključno, da se okvirni sporazumi sklepajo za obdobje štirih let.
2. Veljavnost ponudbe v tej fazi je 3 mesece. To pomeni od oddaje ponudbe do sklenitve okvirnih sporazumov. Veljavnost ponudbe v drugih (pogodbenih fazah) bo navedeno ob posameznem povpraševanju in bo praviloma v urah od oddaje ponudbe.
3. Zaželeno je, da ponudniki že v tej fazi predložijo zahtevke za podatke iz KE, saj lahko naročnik kar najhitreje prične s preverjanjem izpolnjevanja razlogov za izključitev. Navedeni obrazci so zahtevani že v fazi sklenitve okvirnih sporazumov.
4. Glede % električne energije, bo naročnik navedeno merilo uporabil zgolj v primeru, če bo ponudnikov več kot 8. V tem primeru bo sklenil okvirni sporazum s tistimi ponudniki, ki bodo ponudili večji delež električne energije iz OVE in/ali SPTE. V primeru, da bo ponudnikov 8 ali manj, bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsemi, ki bodo oddali dopustno ponudbo.
5. V 2. členu vzorca pogodbe je naveden sklic na prilogo 1, ki bo sestavni del pogodbe in v kateri bodo navedena vsa merilna mesta. Torej je vse že vključeno, zato dodatno spreminjanje pogodbe ni potrebno.
6. Pogodba je priložena zgolj kot vzorec in je v tej fazi ni potrebno prilagati. Torej bo naročnik v drugi (pogodbeni) fazi navedel, če bo finančno zavarovanje sploh zahteva., prav tako tudi obliko zavarovanja, kot tudi višino ter trajanje zavarovanja. Praviloma se finančno zavarovanje zahteva za čas veljavnosti pogodbe + 30 dni. V tej fazi zavarovanje ni potrebno.
7. Povpraševanja se vedno izvajajo po čistih neto cenah brez vseh prispevkov in davkov, kot je navedeno.
8. Naročnik črta osmo alinejo drugega odstavka 12. člena okvirnega sporazuma. Naročnik na tem mestu ne bo objavljal čistopisa, temveč bo navedeno upošteval ob podpisu okvirnega sporazuma.
9. Ne razumemo težave. Določba 5. odstavka 15. člena je izključno v vašo korist. Ni kot obveznost, temveč kot vaša pravica, da lahko že po 5. delovnem dnem izstavite račun na podlagi pretekle porabe ipd.. Glede na navedeno lahko počakate do 10. delovnega dne in šele takrat izstavite račun.Datum objave: 14.12.2020   15:59
VPRAŠANJE
Pozdravljen i,
prosimo tudi za navedbo merilnih mest javne razsvetljave, ki jih bo naročnik priključil povpraševanim količinam po izteku trenutne pogodbe.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, objavil seznam merilnih mest, ki se bodo priključila naknadno.