Dosje javnega naročila 007607/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme VMware
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.460.413,23 EUR

JN007607/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.12.2020
JN007607/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2021
JN007607/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.02.2021
JN007607/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007607/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 239-590289
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme VMware
Referenčna številka dokumenta: ODMV-31/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme Veeam
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48780000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme VMware
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Informacije o elektronski dražbi so navedene v dokumentaciji naročila, v dokumentu Navodila gospodarskim subjektom za pripravo
ponudbe
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2021   10:00
Kraj: V sistem e-dražba


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.12.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.12.2020   09:28
Naročnik dodatno pojasnjuje, da s predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljnjem besedilu ZIntPK).

Datum objave: 18.12.2020   10:09
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na 11. člen vzorca pogodbe:
V 66. členu ZJN-3 je določeno, da naročnik lahko postopek začne s sklepom o začetku postopka, v katerem navede vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila. Naročnik torej načeloma sploh ne sme začeti postopka oddaje javnega naročila brez zagotovljenih sredstev, še manj pa skleniti pogodbo v postopku javnega naročila. Določbe ZJF so v tem delu popolnoma jasne, saj neposredni uporabniki proračuna lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom.
Posledično je določba razpisne dokumentacije:
"Naročnik je dobavitelju zavezan za plačila, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem takoj pisno obvestil dobavitelja. Z dnem prejema obvestila se šteje pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice, nastale do dne razveze pogodbe, sta naročnik in dobavitelj dolžna medsebojno izpolniti in poravnati."
nezakonita in jo je kot takšno treba odpraviti. Naročnik bi v takšnem primeru bil odškodninsko odgovore izbranemu dobavitelju povrniti vso škodo, ki bi izvirala iz evidentno protipravne določbe vzorca pogodbe. Naročnik naj nezakonito določbo črta iz razpisne dokumentacije, sicer tvega, da bo prejel zahtevek za revizijo.
Prav tako predlagamo, da se 3. odstavek 20. člena spremeni in se tako glasi:
"V primeru odstopa od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti je naročnik z odstopom od pogodbe upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti."
Ker če lahko naročnik odstopi od pogodbe brez razloga, kot določa prvi odstavek 20. člena (brez izvajalčeve kršitve), potem ni pošteno in ni v skladu s temeljnimi načeli Obligacijskega prava, da bi bil v takšnem primeru naročnik upravičen še do unovčitve zavarovanja.


ODGOVOR

Naročnik je v skladu z 66. členom ZJN-3 pred začetkom postopka sprejel sklep o začetku postopka v katerem so navedeni viri in obseg sredstev namenjeni izvedbi javnega naročila.
Glede na sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2021 se 11. člen posledično spremeni, tako da se pravilno glasi:
Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2021, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem takoj pisno obvestil izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice, nastale do dne razveze pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se pravilno glasi:
V primeru odstopa od pogodbe po drugem odstavku tega člena po krivdi izvajalca se šteje, da izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ni skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom od pogodbe upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V skladu z odgovorom bo navedeno naročnik upošteval in spremenil pred podpisom pogodbe.