Dosje javnega naročila JN3754/2008
Naročnik: Občina Oplotnica 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN3754/2008 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.05.2008
JN3969/2008 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.05.2008
JN4319/2008 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2008
    JN3754/2008 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 16. 5. 2008
Številka objave: JN3754/2008


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, Kontakt: Bojana Fideršek, dipl. upr. org., direktorica občinske uprave, SI-2317 Oplotnica.
Tel. 02 845 09 00. Telefaks 02 845 09 09. E-pošta tajnik.obcina.oplotnica@siol.net.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: SIB d.o.o., PE Maribor, Cankarjeva 16, Kontakt: Darja Čerič, SI-2000 Maribor.
Tel. 059 20 92 30. Telefaks 059 20 92 41. E-pošta info@sib-mb.si.
Internetni naslovi: http://www.sib-mb.si
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izgradnja kulturno turističnega centra.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Oplotnica
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedbena dela za “Izgradnjo kulturno turističnega centra“ po določilu “ključ v roke“ obsegajo gradbeno obrtniška dela, elektroinstalacije, strojne instalacije ter ureditev okolice.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 8 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva 1. Garancija za resnost ponudbe brez zadržkov (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 7.000 EUR.
2. Original izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec.
3. Original izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Da soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
8. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
9. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ponudnik v obdobju šestih mesecev pred datumom objave javnega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
10. Da nudi najmanj 60 dnevni plačilni rok po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih pogojih.
11. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma od izdaje revizorskega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
12. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
13. Da je ponudnik v zadnjih petih letih sam ali s partnerji že izvajal primerljiva gradbena dela (visoke gradnje) na najmanj enem objektu in predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih gradbenih del mora znašati v višini najmanj 500.000 EUR pogodbenih del za objekt.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah in priloga Priporočilo.
14. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje vsaj enega objekta, kjer so se izvajala razpisana dela) v zadnjih petih letih v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR pogodbenih del za objekt.
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja del ustrezne reference.
15. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v zahtevanih rokih.
Dokazilo: izjava ponudnika.
16. Da je sposoben vsaj 30% vseh del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika.
17. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora.
18. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
19. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, da upošteva Zakon o varnosti o zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/1999, 64/2001) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l .RS, št. 83/2005).
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznost iz predpisov.
20. Da bo, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, sklenil pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 in 14/2005).
Dokazilo: izjava ponudnika o sklenitvi pogodbe o zavarovanju.
21. Da bo ponudnik na svoje stroške gradbišče označil z gradbiščno tablo pred začetkom del v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije ureditve gradbišča, o vsebini vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur.l. RS št. 66/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o označbi gradbišča z gradbiščno tablo.
22. Da bo ponudnik pred pričetkom del na svoje stroške namestil oglasno desko, jo potrebno izobesil in po koncu del oglasno desko zamenjal s stalno razlagalno tablo v skladu z Navodili organa upravljanja (Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.
Dokazilo: izjava ponudnika o namestitvi oglasne in razlagalne table v skladu z navodili SVLR.
23. Da predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2008/S 54-073058 z dne 18. 3. 2008
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 28. 5. 2008
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 7. 2008
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 5. 2008
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno (do 85 %) financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Pogodba bremeni proračunsko postavko štev. 7621-Razvoj regij – spodbujanje razvoja turizma, konto 4320, štev. projekta NRP v državnem proračunu 1536-08-5064.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2008/5/2094-62353436960928/rd_objava.zip
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana.
Tel. 01 234 28 00. Telefaks 01 234 28 40. E-pošta dkom@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.dkom.si
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se v postopkih iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; ZJN-2) lahko vloži najkasneje v 10-ih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.
Po prejemu odločitve o oddaji naročila je rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 dni.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, SI-1502 Ljubljana.
Tel. 01 369 68 56. Telefaks 01 369 68 55. E-pošta gp.mf@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.mf.gov.si/slov/javnar/javnar.htm
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 5. 2008

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3969/2008, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 21. 5. 2008
  • JN4319/2008, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 30. 5. 2008
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2008   13:16
Gradbena dela
Številka objave: JN3754/2008, Datum objave: 16.5.2008 8:23:33


Neprebrana vprašanja
Oddano: 21.5.2008 7:55:12
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj je za tako zahtevno ponubo rok oddaje ponudbe prekratek ( za 10 do 14 dni ).

Odgovor: Novi rok za oddajo ponudb se podaljša kot sledi:

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 09.06.2008 do 11:00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 09.06.2008 ob 12:00 uri v prostorih naročnika.

Naročnik je objavil spremembo tudi na Portalu za javna naročila v skladu z ZJN-2.


Datum objave: 26.05.2008   14:00
Vprašanje oddano: 26.5.2008 12:13:27
V navodilih za izdelavo ponudbe je v točki B-11 napisano, da mora biti priložena izjava pooblaščenega
revizorja o plačanih obveznostih.
Vprašanje:ali je možno priložiti izjavo izvajalca, ko bo znan izvajalec, ta pridobi zahtevano izjavo pooblaščenega revizorja naknadno.( glej: 44. člen -šesti odstavek ZJN-2)

Odgovor:
Naročnik v točki B-11 (pravilno C-11) zahteva poročilo pooblaščenega revizorja in ne izjavo.