Dosje javnega naročila JN6558/2008
Naročnik: Občina Oplotnica 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN6558/2008 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2008
JN7247/2008 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2008
    JN6558/2008 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 31. 7. 2008
Številka objave: JN6558/2008


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, Kontakt: Bojana Fideršek, dipl. upr. org., direktorica občinske uprave, SI-2317 Oplotnica.
Tel. 02 845 09 00. Telefaks 02 845 09 09. E-pošta tajnik.obcina.oplotnica@siol.net.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: SIB d.o.o. PE Maribor, Cankarjeva 16, Kontakt: Darja Čerič, SI-2000 Maribor.
Tel. 059 20 92 30. Telefaks 059 20 92 41. E-pošta info@sib-mb.si.
Internetni naslovi: http://www.sib-mb.si
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova in dograditev OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ul. Pohorskega bataljona 19, Oplotnica
Sifra NUTS: SI01.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedbena dela se bodo izvajala v Ul. Pohorskega bataljona 19, Oplotnica in obsegajo naslednja dela:
I. FAZA
Dograditev prizidek:
a) gradbena dela
b) obrtniška dela

Obnovitvena dela:
a) gradbena dela
b) obrtniška dela
Strojne inštalacije
Elektro inštalacije

II. FAZA
Dograditev-prizidek
a) obrtniška dela
b) osebno dvigalo
Elektro inštalacije
Oprema-šolsko pohištvo

Naročnik bo z izbranim izvajalcem podpisal gradbeno pogodbo za dela iz I. faze popisov del.

Če bodo zagotovljena finančna sredstva (predvidoma v mesecu oktobru) za II. fazo razpisanih del, bo naročnik z izbranim izvajalcem, s katerim je že v pogodbenem razmerju, sklenil aneks k pogodbi. Vsa dela iz popisov del za II. fazo, bo izvajalec izvedel v skladu s predloženo ponudbo.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 25. 9. 2008, Zakljucek 31. 8. 2009.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva 1. Garancija za resnost ponudbe brez zadržkov (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 7.000 EUR.
2. Original izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec.
3. Original izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Da soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
8. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
9. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov.
Dokazilo: izjava ponudnika.
10. Da nudi najmanj 60 dnevni plačilni rok po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih pogojih in priloga: Finančni plan.
11. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma od izdaje revizorskega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
12. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
13. Da je ponudnik v zadnjih petih letih sam ali s partnerji že izvajal primerljiva gradbena dela (visoke gradnje) na najmanj enem objektu in predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih gradbenih del mora znašati v višini najmanj 800.00,00 EUR pogodbenih del za objekt.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah in priloga Priporočilo.
14. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje vsaj enega objekta, kjer so se izvajala razpisana dela) v zadnjih petih letih v vrednosti najmanj 800.000,00 EUR pogodbenih del za objekt in da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodja del po ZGO-1B (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja del ustrezne reference in priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje del.
15. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v zahtevanih rokih.
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe in priloga: Terminski plan.
16. Da je sposoben vsaj 30% vseh del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika.
17. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora.
18. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
19. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, da upošteva Zakon o varnosti o zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/1999, 64/2001) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l .RS, št. 83/2005).
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznost iz predpisov.
20. Da bo, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, sklenil pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 in 14/2005).
Dokazilo: izjava ponudnika o sklenitvi pogodbe o zavarovanju.
21. Da bo ponudnik gradbišče označil z gradbiščno tablo pred začetkom del v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije ureditve gradbišča, o vsebini vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur.l. RS št. 66/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o označbi gradbišča z gradbiščno tablo.
22. Da bo v času gradnje zagotovil nemoteno delovanje šole in da bo delo usklajeval s šolskim urnikom. Da bo posebej zahtevana dela zaključil v času šolskih počitnic.
Dokazilo: izjava ponudnika o nemotenem delovanju šole.
23. Da bo objekt in sosednje dele objekta zaščitil proti zamakanju.
Dokazilo: izjava ponudnika o zaščiti objektov.
24. Da predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev.
25. Da zagotavlja, da je ponujena šolska oprema usklajena z vsemi evropskimi standardi in da nudi šolski program opreme za katero je pridobil Certifikat o skladnosti laboratorija za preskušanje pohištva.
Dokazilo: izjava ponudnika in fotokopija certifikata o skladnosti.
26. Da zagotavlja, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformite‘ Europe‘ene«).
Dokazilo: izjava ponudnika.
27. Da zagotavlja, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji-popisih naročnika, v mapi II. faza.
Dokazilo: izjava ponudnika.
28. Da zagotavlja, da bo ob končanju del predložil naročniku tehnično specifikacijo za vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku.
Dokazilo: izjava ponudnika.
29. Da zagotavlja servis dobavljene šolske opreme v času življenjske dobe.
Dokazilo: izjava ponudnika in kopija servisne pogodbe.
30. Da zagotavlja, da ponudbena cena za šolsko opremo vključuje dostavo in montažo na sedežu šole in vzpostavitve v funkcijo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 2. 9. 2008
Čas: 11:30
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 15. 10. 2008
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 2. 9. 2008
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTIVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.sib-mb.si
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana.
Tel. 01 234 28 00. Telefaks 01 234 28 40. E-pošta dkom@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.sib-mb.si
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se v postopkih iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; ZJN-2) lahko vloži najkasneje v 10-ih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.
Po prejemu odločitve o oddaji naročila je rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 dni.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, SI-1502 Ljubljana.
Tel. 01 369 68 56. Telefaks 01 369 68 55. E-pošta gp.mf@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.mf.gov.si/slov/javnar/javnar.htm
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 7. 2008

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7247/2008, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 27. 8. 2008
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2008   15:00
Vprašanje oddano: 5.8.2008 12:38:21
Kje najdem razpisno dokumentacijo s popisom del in vrednostjo projekta?

Odgovor:
Skladno z vsebino objave v oddelku VI.3, je razpisna dokumentacija dosegljiva na spletnem naslovu www.sib-mb.si.
Preko hitre povezave "Javna naročila" lahko dostopate do aktualnih razpisnih dokumentacij. Če ste nov uporabnik, se je potrebno najprej registrirati.
Ta odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 13.08.2008   11:33
Vprašanje:

Oddano: 11.8.2008 11:21:16
Ali je možno dobiti načrte v elektronski obliki ?

Odgovor:

Ker zaradi velikosti ni možno objaviti vseh načrtov preko Portala za javna naročila, je dokumentacija v e- obliki dosegljiva na naslovu; prosimo pošljite zahtevek preko e- naslova : info@sib-mb.si


Datum objave: 28.08.2008   09:38
Vprašanje:
Kje je dosegljiv nov obrazec OBR-11, ki je skladen s spremembo z dne 27.08.2008?

Odgovor:
Nov obrazec OBR-11, ki je skladen s spremembo, je dosegljiv na spletnem naslovu www.sib-mb.si pod rubriko javna naročila.

Datum objave: 28.08.2008   12:26
Vprašanje:

Oddano: 28.8.2008 11:22:30

Ali lahko Izjavi (OBR-13) priložimo zahtevane priloge (Certifikat o skladnosti in kopija servisne pogodbe) , ki nam jih je pridobil naš podizvajalec ?

Odgovor:

Da.