Dosje javnega naročila 007502/2020
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Blago: Naprava za usmerjanje prostih pošiljk (s Kitajske): LISM naprava
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN007502/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 01.12.2020
JN007502/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007502/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 235-581145
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave
alenka.horvat@posta.si
+386 24492305
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22728
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Naprava za usmerjanje prostih pošiljk (s Kitajske): LISM naprava
Referenčna številka dokumenta: 26/2020/JNB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30132000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naprava za usmerjanje prostih pošiljk (s Kitajske): LISM naprava
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30132000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Naprava za usmerjanje prostih pošiljk (s Kitajske): LISM naprava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so razvidni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Merila so razvidna v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Merila so razvidna v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
So razvidna v razpisni dokumentaciji v točki 1.18.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.01.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.01.2021   11:23
V nadaljevanju podajamo prošnjo za pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentom 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx.

1) Niti v razpisni dokumentaciji niti v osnutku okvirnega sporazuma ni navedena omejitev odgovornosti, zato prosimo, da se to pojasni.

Odgovor: Naročnik spreminja to določilo na način, da se v fazi implementacije direktna in indirektna odgovornost omeji na skupno 100% vrednosti implementacije (osnova za izračun je celotna vrednost implementacijske vrednosti v 1. sklopu predračuna).
V fazi vzdrževanja se direktna in indirektna odgovornost omeji na skupno 50% vrednosti (osnova za izračun celotni stroški vzdrževanja za 5 letno obdobje vrednost 2. sklopa po predračunu).

2) Niti v razpisni dokumentaciji niti v osnutku okvirnega sporazuma ni omenjena posredna škoda; ali lahko potrdite, da je izvajalec izvzet iz tega?

Odgovor: Odgovor podan pri predhodnem vprašanju.

3) Prosimo vas, da potrdite, da bi morala biti pogodbeno določena odškodnina omejena kot edino pravno sredstvo.

Odgovor: Vprašanja ne razumemo; če sprašujete, ali je edina posledica za kršitve v zvezi s to pogodbo ponudnikova odškodninska odgovornost, je odgovor da odškodninska odgovornost ni edina posledica. Če je v skladu s pravnim redom Republike Slovenije podana npr. odgovornost za morebiti storjeno kaznivo dejanje ali za prekršek, je storilec odgovoren za kaznivo dejanje ali prekršek neposredno po predpisih RS, in torej ne glede na to, da o tem ni izrecnega zapisa v pogodbi.
Obenem je v pogodbi zapisano določilo o pogodbeni kazni za primer zamude ali neizpolnitve. Pogodbena kazen se v primeru zamude ali neizpolnitve zaračuna ne glede na to, ali je naročniku nastala škoda ali ne, že na podlagi samega pogodbenega določila in ugotovljene kršitve. V primeru, ko pa škoda naročniku je nastala, in če je škoda višja od dogovorjene pogodbene kazni, lahko naročnik poleg pogodbene kazni (kjer ni potrebno dokazovati nastanka in višine škode, dokazuje se le kršitev) zahteva še plačilo razlike med pogodbeno kaznijo in polno odškodnino.

4) V točki 1.11 Cena, informacijska programska in strojna oprema je navedeno, da morajo biti zagotovljene brezplačne nadgradnje informacijskega sistema vsaj za obdobje desetih (10) let od uspešno opravljenega testa SAT.
Po našem mnenju je to danes, v času skorajda vsakodnevnih novih tehničnih dosežkov, dokaj nerealno, še zlasti brezplačne nadgradnje v tako dolgem časovnem obdobju, zato prosimo, da se to besedilo črta.

Odgovor: Naročnik se s predlogom strinja, vendar poudarja, da gre v poglavju 1.13 za možnost spremembe pogodbe (pod posebnimi pogoji in v posebnih okoliščinah) v skladu s slovenskim zakonom o javnem naročanju, v poglavju 1.11 pa za zaračunavanje storitev v skladu s sklenjeno pogodbe in zato ne gre za naslednje v dokumentaciji .

5) V točki 1.11 Cena, informacijska programska in strojna oprema je navedeno, da mora biti programska oprema na usmerjevalniku ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije (IT standardi Pošte Slovenije so priloženi); zanima nas, ali to pomeni omejitev uporabe samo na proizvode Microsofta? Ali so drugi proizvodi, na primer Oracle, Linux itd. prav tako sprejemljivi?

Odgovor: Naročnik spreminja zahtevo na način, da se zahteva omenjene brezplačne nadgradnje le v času garancije sistema.

6) Prosimo vas, da pojasnite, kolikšna bi morala biti veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz točke 1.18 Zavarovanja bančne garancije?

Odgovor:
Bančna garancija za plačilo avansa: Izvajalec je dolžan predložiti naročniku originalno bančno garancijo v višini prejetega avansa (10% implementacijske predračunske vrednosti), in sicer po podpisu te pogodbe in najkasneje do plačila avansa. Bančna garancija mora veljati najmanj do dobave komponent naprave na mesto montaže naprave.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik, ne glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po pozivu za pričetek izvajanja pogodbenih aktivnosti, in sicer v višini 10% implementacijske predračunske vrednosti. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po zaključeni implementaciji oz. po podpisanem primopredajnem zapisniku.
Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi se predloži najkasneje 10 dni po pričetku izvajanja vzdrževanja, torej na 3. mejniku (po uspešno opravljenem SAT testu) in mora veljati še 30 dni po preteku garancijske dobe.

7) V prvem odstavku točke 2 POGOJI ZA UDELEŽBO je navedeno, da se bodo ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, štele za nesprejemljive in bodo izvzete iz postopka. Ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev v tej fazi (za izpolnjevanje pogojev C1C8) poslati SAMO izpolnjen obrazec ESPD za to javno naročilo (v primeru ponudb s partnerji pa je treba poslati obrazec ESPD za vsakega partnerja posebej, prav tako pa je treba poslati obrazec ESPD za vsakega registriranega podizvajalca). V drugem odstavku točke 3 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE je navedeno, da mora ponudnik v fazi predložitve prijave (faza I) poslati vse zahtevane dokaze o izpolnjevanju pogojev in zahtev ter dokumente in podatke o predmetu javnega naročila in tehnične značilnosti, razen ponudbe (cen), kar je treba poslati v fazi predložitve ponudbe (faza II) po prejemu naročnikovega poziva.

Prosimo vas, da natančno pojasnite, katere dokumente je treba predložiti do roka 27. januarja. Ali pravilno razumemo, da je potreben samo obrazec ESPD in da postavke od C8 do C10, zahtevane v okviru POSEBNIH POGOJEV, niso potrebne do 27. januarja?

Odgovor: Na dan oddaje ponudb (27.1.2021) morajo ponudniki predložiti:
- Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev P 1 do P 9 zadostuje ESPD obrazec, ponudnike iz tujine naročnik naproša tudi za dokazila za izpolnjevanje pogoja P 1 (nekaznovanje), torej potrdila o nekaznovanju) in tudi
- Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev P 9 do P 10 mora ponudnik predložiti dokazila (P 9: reference, in P 9 ter P 10: izjava).
Torej ponudniki predložijo vse dokumente 27.1.2021, razen cene. Ceno predložijo po pozivu naročnika.

8) Ali v oddelku 1.3 Značilnosti in učinkovitost delovanja polnilnika ter celotnega sklopa naprave v okviru točke 1 Splošni opis sistema pravilno razumemo, da stopnja napačne usmeritve v višini 0,01 % vključuje samo mehansko napačno usmerjene pošiljke, ne pa pošiljk, ki jih čitalnik BCR/OCR napačno prebere?

Odgovor: Drži. Error rate za BCR/OCR so navedene ločeno, v poglavju 5.7.1 Read rate.

9) V oddelku 1.6 Hrup v okviru točke 1 Splošni opis sistema je navedeno, da je treba predložiti certifikat s ponudbo za prodajo, ki navaja, da sta bila na predlagani napravi za omenjeno zahtevo izvedena testiranje in potrditev; prosimo vas, da pojasnite, kdaj je to treba storiti? Ali po testu SAT in predaji opreme naročniku?

Odgovor: Zahtevano potrdilo o Hrupnosti, ki ne sme presegati 75 dB se izvede neposredno ob SAT testu, lahko pa tudi v času preizkusne dobe, zagotovo pa pred podpisom primopredajnega zapisnika. Stroške nosi ponudnik.

10) Prosimo vas, da nam v zvezi z oddelkom 1.11 Površinske dimenzije naprave v okviru točke 1 Splošni opis sistema;
a. zagotovite risbe CAD;
b. poveste, kakšna je višina prostora namestitve;
c. poveste, kakšen je pretok pošiljk in ljudi v tem objektu (npr. od vhoda do usmerjevalnika, od usmerjevalnika do območja odpošiljanja, komunikacijskih poti, evakuacijskih poti).

Odgovor: Naročnik kot prilogo odgovorom prilaga načrte zgradbe v PDF format, kjer so vidne dimenzije zgradbe in notranjih prostorov.
Naročnik bo delovne tokove definiral skupaj z izbranim ponudnikom, po podpisu pogodbe.
Na spodnji sliki je označen prostor, ki je predviden za postavitev LISM naprave:

11) V zvezi z oddelkom 1.12 Kibernetska varnost v okviru točke 1 Splošni opis sistema vas prosimo, da potrdite, da izvajalcu v zvezi s kibernetsko varnostjo ni treba upoštevati nobenih drugih politik ali standardov varnosti IT razen dokumenta Standardi in smernice IKT za informacijski sistem PS, ki ga zagotovi naročnik?

Odgovor: Ponudnika se ne omejuje pri uporabi IKT sistemov, ki jih vgrajuje v svoje naprave, vendar mora zagotavljati ustrezno varnost svojega sistema. Zavedamo se, da so v tovrstne sisteme vgrajene IKT komponente, predvsem operacijski sistemi in aplikativna programska oprema, ki so stare (tudi več kot 10 let) in nimajo več zagotovljene ustrezne podpore proizvajalcev, zato imajo ranljivosti (splošno znane in za izrabo le-te obstajajo orodja), ki jih je potrebno varovati s t.i. kompenzacijskimi kontrolami. Zato od izvajalca pričakujemo, da ima narejeno oceno in analizo tveganj svojega sistema in natančno popisane in evidentirane vse ranljivosti, ter za vsako od njih predpiše ustrezne kontrole, ki preprečujejo izrabo teh ranljivosti.
V nadaljevanju podajamo nekatere konkretne pristope za zagotavljanje informacijske varnosti:
- restriktivno omejevanje omrežnega prometa med sistemom in ostalimi napravami s politiko da se dovoli samo tisto kar je nujno potrebno za to da sistem funkcionira;
- oddaljen dostop se omejuje na točno določene sisteme in vklaplja izključno na zahtevo za omejen čas;
- avtorizacija pri dostopih do sistemov, tako za uporabnike, kot za komunikacijo med sistemi, tudi ko priključimo na sistem drugo napravo ali je avtorizirana za to, da komunicira s sistemom;
- dosledno kriptiranje komunikacije, vedno in povsod (clear-text komunikacija med sistemi ni dovoljena);
- logiranje dogodkov se izvaja na ločenem sistemu z zelo omejenim dostopom;
- nadzorni sistem, ki samodejno obvešča ob dogodkih, ki se smatrajo kot odstopanja;
- redno arhiviranje nastavitev in sistemov, da je mogoča obnova v najkrajšem možnem času;
- vzpostavljeni protokoli in postopki za izredne dogodke (plan neprekinjenega poslovanja);
- protivirusna programska oprema;
- sistem nadzora integritete ključnih komponent (npr. file integrity monitoring za ključne sistemske datoteke, alarm ob spremembi);
- redno penetracijsko testiranje sistema z namenom odkrivanja ranljivosti in odprave le-teh;

12) V zvezi z oddelkom 1.12 Kibernetska varnost v okviru točke 1 Splošni opis sistema je navedeno, da mora biti sistem ustrezno varovan v smislu informacijske varnosti; prosimo vas, da podrobno opredelite, kaj naj bi bila ustrezno varovana informacijska varnost?

Odgovor: Odgovor smo podali pri prejšnjem vprašanju.

13) V oddelku 2.2 Indikatorji delovanja naprave v okviru točke 2 Grafični zaslon, opozorila, upravljanje, statistika je navedeno, da morajo biti podatki dostopni tudi prek oddaljenega dostopa za kontrolorje; prosimo vas, da nam poveste, ali to predvideva neke vrste povezavo na sistem SCADA, na primer z oddaljenim namizjem?

Odgovor: Predviden je oddaljen pogled grafičnega zaslona naprave (GUI) za supervizorje s treh lokacij preko VPN ali web client načina, vendar samo statusni pogled brez upravljanja.

14) V oddelku 3.2 Način delovanja drč v okviru točke 3 Izhodni predali je navedeno, da morajo biti drče dolžine vsaj en meter; prosimo vas, da nam poveste, od katerega dela drče do kod mora biti dolžina en meter? Za boljše razumevanje te zahteve bi bila zaželena risba.

Odgovor:15) V poglavju Prvi tip polnilnika »tipper« oddelka 4.1 Tipi polnilnikov za dosego pretočnosti v okviru točke 4 Polnilniki je navedeno, da si bo ponudnik ogledal zabojnike na obveznem ogledu lokacije postavitve naprave LISM, ki ga bo v sklopu javnega naročila organiziral naročnik. Točen datum in ura sta objavljena v razpisni dokumentaciji; prosimo vas, da nam pošljete specifikacije o zabojnikih in risbe, če so na voljo.

Odgovor: V nadaljevanju podajamo dimenzije zabojnikov. Dodatno naročnik v luči Covid pandemije ukinja zahtevo obveznega ogleda lokacije postavitve LISM naprave. Za boljše razumevanje prostorske postavitve je naročnik v prejšnjih odgovorih priložil načrte zgradbe.16) V poglavju Drugi tip polnilnika ročni polnilnik v oddelku 4.1 Tipi polnilnikov za dosego pretočnosti v okviru točke 4 Polnilniki je navedeno, da mora ta tip polnilnika omogočati, da bodo operaterji neposredno na trak izpraznjevali vsebino pismarnic. Po traku bodo potovale le pošiljke, nikoli pismarnice; prosimo vas, da nam poveste, koliko pošiljk predvidevate na posamezno pismarnico?

Odgovor: V povprečju posamezna pismarnica vsebuje 30 pošiljk tipa, ki se bodo usmerjale na LISM.

17) V točki 3.a druge alinee oddelka 5.7.2 Trije načini usmerjanja in protokoli delovanja OCR v okviru točke 5.7 Optični čitalnik (OCR) je navedeno, da če je status pošiljke 'YES', potem OCR prebere naslov (poštno številko in naslovno pošto) in pošiljko usmeri glede na sortirni načrt. Če sistem ne prebere naslovnikovih podatkov, gre pošiljka na video kodiranje (VCS); prosimo vas, da nam poveste, ali obstajajo pošiljke (sortirane v načinu 2), ki imajo imena držav, napisana z roko? Če to drži, vas prosimo, da nam sporočite odstotek takih pošiljk?

Odgovor: Ocenjujemo, da je ročno napisanih pošiljk okoli 2%.

18) V točki 2 tretje alinee oddelka 5.7.2 Trije načini usmerjanja in protokoli delovanja OCR v okviru točke 5.7 Optični čitalnik (OCR) je navedeno, da OCR prebere naslov (naslovnikovo državo) in pošiljko usmeri glede na podatke o naslovniku. Osnova za ugotavljanje, ali je OCR prebral veljavni zadetek, bo seznam nazivov držav in alternativnih nazivov, ki ga bo naročnik sestavil in uvozil v sistem LISM (točno strukturo v času implementacije skupaj določita naročnik in izvajalec). Omogočena morata biti urejanje in dopolnjevanje tega seznama direktno v sistemu LISM; prosimo vas, da nam poveste, ali obstajajo pošiljke (sortirane v načinu 3), ki imajo nazive držav, napisane z roko? Če to drži, vas prosimo, da nam sporočite odstotek takih pošiljk?

Odgovor: Ocenjujemo, da je ročno napisanih pošiljk okoli 30%.

19) V točki 4 tretje alinee oddelka 5.7.2 Trije načini usmerjanja in protokoli delovanja OCR v okviru točke 5.7 Optični čitalnik (OCR) je navedeno, da če sistem ne prebere naslovnikovih podatkov in na pošiljki ni vidne deklaracije CN-23, gre pošiljka na video kodiranje (VCS); prosimo vas, da nam poveste, koliko je naslovnih držav? Ali so oznake držav abecedne?

Odgovor: Trenutno je na seznamu 251 držav in regij, vendar se v praksi ne bo usmerjalo na več kot 40 ciljev. Seznam vsebuje naslednje podatke:


20) V poglavju Informacijska programska in strojna oprema v okviru točke 4 Garancijsko obdobje je navedeno, da morajo biti brezplačne nadgradnje informacijskega sistema zagotovljene vsaj za obdobje 10 let od uspešno opravljenega testa SAT.
Po našem mnenju je to danes, v času skorajda vsakodnevnih novih tehničnih dosežkov, dokaj nerealno, še zlasti brezplačne nadgradnje v tako dolgem časovnem obdobju, zato prosimo, da se to besedilo črta.

Odgovor: Naročnik spreminja zahtevo na način, da se zahteva omenjene brezplačne nadgradnje le v času garancije sistema.

21) Pod točko 5 SW naprave (opcijski del ponudbe) je navedeno, da mora ponudnik v ponudbi (kot opcijski sklop) navesti tudi ceno za vso programsko opremo naprave, ki jo bo (v primeru nakupa tega opcijskega dela ponudbe) naročniku ob predaji naprave v uporabo predal na podatkovnem mediju (DVD, podatkovni nosilec USB ipd.). Ponudnik ceno za ta sklop navede v tabelo »Predračun«, ki je priloga k tej dokumentaciji; prosimo vas, da nam sporočite, kakšen je namen tega medija? Ali je to medij za varnostno kopiranje, ki se uporablja za vzdrževanje?


Odgovor: Da, naročnik to potrebuje za potrebe ponovne instalacije SW - po koncu garancije HW IT opreme (okvara serverja, HDD...)

22) Ali za »test deck« pošiljk iz notranjega prometa v okviru točke 6 Test SAT obstaja test SAT za načina OCR 2 in 3 in če obstaja, prosimo, da nam pošljete specifikacije testa. Poleg tega nas zanima, ali obstaja »test deck« za OCR načina 2 in 3?

Odgovor: SAT test se bo izvedel le v prvem načinu delovanja.

23) V točki 1.11 Cena dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je navedeno, da mora cena zajemati ustrezno GOID ureditev obstoječih prostorov za potrebe novih naprav.
Ker trenutno nimamo podrobnih informacij o objektu, tudi če GOI dela spadajo v obseg del, prosimo, da naročnik potrdi, da bo izvajalcu plačal dodatne stroške za morebitna potrebna dodatna gradbena ali ojačitvena dela na objektu, ki jih bo izvajalec lahko opravil in ki ne bodo spadala v obseg ali ceno te pogodbe.

Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja. Naročnik kot prilogo odgovorom prilaga načrte zgradbe v PDF formatu. Na ta način lahko ponudnik predvidi morebitna dodatna dela oz. tveganje potrebe po dodatnih delih minimizira. V kolikor bo prišlo so posebnih okoliščin kot določeno v 95. členu zakona o javnem naročanju in poglavja 1.13 razpisne dokumentacije, se bodo okoliščine ustrezno obravnavale.

24) V točki 1.11 Cena dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je navedeno, da morajo posamezne pozicije vključevati vse stroške storitev in blaga. Naročnik ne bo dovoljeval nobenih dodatnih stroškov.
Prosimo, da naročnik potrdi, da bo v primeru potrebnih dodatnih gradbenih del to področje in odgovornost naročnika in ne izvajalcev. Poleg tega prosimo, da naročnik potrdi, da bo nosil dodatne stroške, npr. stroške skladiščenja, ki bi nastali izvajalcu zaradi zamude pri pripravljenosti objekta.

Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja. Naročnik kot prilogo odgovorom prilaga načrte zgradbe v PDF formatu. Na ta način lahko ponudnik predvidi morebitna dodatna dela oz. tveganje potrebe po dodatnih delih minimizira. Naročnik se strinja s tem da bo, v primeru zamud, ki nastanejo na strani naročnika, kril dodatne stroške (tudi skladiščenja).

25) V poglavju Prvi tip polnilnika »tipper« v oddelku 4.1 Tipi polnilnikov za dosego pretočnosti v točki 4 Polnilniki v dokumentu 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je navedeno, da si bo ponudnik ogledal zabojnike na obveznem ogledu lokacije postavitve naprave LISM, ki ga bo v sklopu javnega naročila organiziral naročnik. Točen datum in ura sta objavljena v razpisni dokumentaciji; v zvezi s tem vas prosimo, da nam posredujete specifikacije o zabojnikih (predvsem dimenzije, maso praznega in polnega zabojnika) in risbe, če so že na voljo.

Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

26) V zvezi z oddelkom 3.5 Tiskalniki in prikazovalniki informacij v dokumentu 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENRACIJA.docx vas prosimo, da nam sporočite, ali ima naročnik poseben tiskalnik in/ali papir v zvitkih, ki ga želi naročnik uporabiti. Če je tako, vas prosimo, da nam sporočite specifikacije izdelka in številko modela.

Odgovor: Glede printerjev naročnik nima nobenih preferenc. Pomembna je le širina traku oz. dimenzija natisnjene in odrezane nazivnice (kar je podano v razpisni dokumentaciji). Na tej točki dodajamo, da nazivnice niso samolepilne. Gramska teža papirja, ki ga trenutno uporabljamo v ta namen je min 100g/m2.

27) V Terminskem planu izvedbe naročila v oddelku 8 LISM dokumentacija v dokumentu 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je navedeno, da mora ponudnik po predvidenem podpisu pogodbe (februar 2021) izdelati dele naprave v tovarni do konca leta 2021, tj. v 10 mesecih. Naročnik seznanja ponudnika, da bo novo zgrajena hala (v kateri bo naprava montirana) ponudnikom na voljo najhitreje v mesecu januarju 2022. Montaža in test SAT: v prvem in drugem četrtletju leta 2022, 3-mesečno poskusno obratovanje ter zaključek projekta po primopredaji in zaključnem poročilu: v drugem četrtletju 2022; glede na to, da je terminski načrt montaže in testa SAT v celoti odvisen od tega, ali bo novozgrajena hala pravočasno na voljo, na kar izvajalec nima nobenega vpliva, prosimo, da potrdite, da bo v primeru zamude in morebitnih dodatnih stroškov, vključno s stroški skladiščenja, te stroške nosil naročnik.

Odgovor: Naročnik se strinja z navedenim in bo, v primeru zamud, ki nastanejo na strani naročnika, kril dodatne stroške (tudi skladiščenja).

28) V 16. členu Obveznosti izvajalca v dokumentu 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da se izvajalec zaveže, da bo vse podatke naročnika varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju tega pogodbenega razmerja.
Vendar pa menimo, da bi bilo za naročnika in izvajalca bolje, da se, na primer, določijo podatki in trajanje varovanja, kar se nanaša na podatke, ki so izrecno navedeni v pisni obliki kot »zaupni«.
Poleg tega prosimo, da naročnik zavaruje tudi izvajalčeve podatke.

Odgovor: Naročnik se s prvim delom predloga ne strinja, torej poslovna skrivnost ostane vse, tudi če ni eksplicitno označeno. Naročnik se strinja z drugim delom predloga torej, da določila o poslovni skrivnosti veljajo obojestransko.

29) V zvezi s 27. členom Višja sila v dokumentu 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx prosimo, da naročnik zaradi nejasnosti o tem, kdaj točno se bo sedanja situacija glede pandemije COVID-19 izboljšala, potrdi, da se bodo COVID-19 ali drugi dogodki, povezani s pandemijo, prav tako šteli za višjo silo.

Odgovor: Splošno pravilo je, da mora stranka, ki ni izpolnila pogodbe ali je zamudila z njeno izpolnitvijo ali katere izpolnitev je imela napake, nasprotni stranki povrniti škodo, ki ji je s tem nastala. Gre torej za primere, ko je pogodba ostala v veljavi in ni bila razvezana ali prilagojena. Višja sila je izjema od tega pravila, to so:
- okoliščine, nastale po sklenitvi pogodbe,
- ki jih stranka ni mogla preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Sodna praksa je dodala pogoj, da mora iti za zunanji dogodek, torej dogodek, ki ne izvira iz sfere stranke, ki se sklicuje na višjo silo.
Obligacijski zakonik nalaga stranki, ki se na višjo silo sklicuje, dolžnost obveščanja nasprotne stranke. Namreč stranka, ki se sklicuje na višjo silo, lahko vseeno odgovarja za škodo, ki je nastala nasprotni stranki zato, ker je prva stranka ni pravočasno obvestila o nastopu višje sile in posledično nasprotna stranka ni mogla ustrezno reagirati in prilagoditi svojega ravnanja, npr. pravočasno poiskati alternativnega dobavitelja blaga oz. izvajalca storitve.

Nemogoče je kar generalno reči, da predstavlja pandemija Covid-19 primer višje sile (ali tudi spremenjenih okoliščin ali da je zaradi nje izpolnitev določene obveznosti nemogoča). Ali to drži ali ne, je odvisno od vseh okoliščin določenega primera: kdaj je bila sklenjena pogodba, za kakšno obveznost gre, kaj je stranka ukrenila, da bi se izognila njenim posledicam in podobno. Odgovor je torej, da Covid 19 avtomatično ne predstavlja višje sile, okoliščine niso več nepredvidljive.
Višja sila se bo presojala v vsakem primeru posebej, tudi Covid, in s Covidom povezane okoliščine ne moremo v naprej generalno opredeliti kot višjo silo.

Naročnik na spletni strani www.posta.si objavlja še tri priloge.Datum objave: 15.01.2021   11:24
Vprašanja LISM 1. sklop

1. We do not see in either the tender documentation or the draft framework agreement, any mention of Limitation of Liability, and would like to request to make this clear.
Answer: The Contracting Authority amends this provision in such a way as to limit direct and indirect liability in the implementation phase to a total of 100% of the implementation value (the basis for the calculation is the overall implementation value in the 1st lot of the tender pro-forma invoice).
In the maintenance phase, direct and indirect liability is limited to a total of 50% of the value (the basis for the calculation is the overall maintenance costs for a 5-year period the value of the 2nd lot according to the tender pro-forma invoice).

2. We do not see in either the tender documentation or the draft framework agreement, any mention of indirect damages, but could you please confirm that the Contractor is exempt of this?
Answer: Answer given in the previous question.

3. Please confirm that Liquidated Damages should be limited as a sole remedy.
Answer: We do not understand the question; if you are asking whether the only consequence of a breach of this contract is the tenderer's liability for damages, the answer is that liability for damages is not the only consequence. For example, if liability for a potential criminal offense or a minor offence has been established pursuant to the law of the Republic of Slovenia, the perpetrator shall be liable for a criminal offense or a minor offence directly under the regulations of the Republic of Slovenia, and thus regardless of the fact that this is not contained in the contract.
At the same time, the contract contains a provision on the contractual penalty in the event of a delay or default. The contractual penalty shall be charged in the event of a delay or default on the basis of the contractual provision and the identified breach, regardless of whether the Contracting Authority incurred damage or not. However, when the Contracting Authority suffers damage and it exceeds the agreed contractual penalty, the Contracting Authority may also require, in addition to the contractual penalty (where it is not necessary to prove the incurring of damage or its amount; only the breach shall be proven), the payment of the difference between the contractual penalty and full compensation.

4. Under 1.11 Price, it is stated that Individual items shall contain all the costs of services and goods. The Contracting Authority shall not accept any additional costs.
However, we think that this is contradictory to the third paragraph of 1.13 Contract, and also not fair given the circumstances under the third paragraph of 1.13 Contract, so would like to ask that this text be deleted from 1.11 Price, or to modify this text in 1.11 Price as follows;
Individual items shall contain all the costs of services and goods. The Contracting Authority shall not accept any additional costs, except for circumstances described under the third paragprah of Article 1.13 Contract.
Answer: The Contracting Authority agrees with the proposal, but points out that section 1.13 deals with the possibility of amending the contract (under special conditions and circumstances) in accordance with the Slovenian Public Procurement Act, while section 1.11 focuses on charging for services in accordance with the contract signed, and therefore this does not constitute a discrepancy in the documentation.

5. Under 1.11 Price, IT hardware and software, it is stated that Free information system upgrades shall be provided for a period of at least ten (10) years after the successful completion of the SAT test.
However, we think that this is rather unrealistic in this day and age where technical advancements occur on almost a daily basis, let alone a free upgrade over such a long period of time, so we kindly request that this text be deleted.
Answer: The Contracting Authority hereby amends this requirement in such a way as to require the provision of free upgrades only during the warranty period of the system.

6. Could you please clarify how long the validity of the Performance Bond, under 1.18 Security bank guarantees should be?
Answer:
Advance payment guarantee: The Contractor shall present an original bank guarantee in the amount of the received advance payment (10% of the estimated implementation value) to the Contracting Authority after signing this contract and no later than the advance payment date. The bank guarantee shall be valid at least until the components of the machine are delivered to the machine installation site.
Performance bond: The selected tenderer shall present an original performance bond amounting to 10% of the estimated implementation value, regardless of the value of the tender, no later than ten days after receiving the Contracting Authoritys request to begin to implement the contractual activities. The performance bond must still be valid for 30 days after the completion of the implementation or after the signing of the handover report.
Warranty bond The warranty bond shall be submitted by no later than 10 days after the start of maintenance, i.e. the 3rd milestone (after the successfully performed SAT test) and shall be valid for a further 30 days after the expiry of the warranty period.

7. Under the first paragraph of 2 CONDITIONS OF PARTICIPATION, it is stated t hat Tenders that do not fulfil (provide evidence of meeting) all of the criteria described below shall be deemed unacceptable and excluded from the procedure. In order to meet the criteria in this phase, the tenderer is required to submit ONLY (to satisfy the conditions C1C8) a completed ESPD form for this public contract (in the event of partnership tenders, an ESPD form shall be submitted for each separate partner, and an ESPD form shall also be submitted for each registered subcontractor). While under the second paragraph of 3 INSTRUCTIONS FOR COMPILING THE TENDER it is stated that During the application submission phase (Phase I), the tenderer shall submit all of the required proofs of meeting the conditions and requirements, and the documents and data on the subject of the public contract and the technical characteristics, except for the tender quote (prices), which shall be submitted during the tender submission phase (Phase II) after receipt of a request from the Contracting Authority.
Could you please clarify exactly which documents are needed to be submitted on the January 27th deadline. Is it correct to understand that only the ESPD form is required, and the items C8 through C10 requested under SPECIAL TERMS AND CONDITIONS are not required on January 27th?
Answer: On the date of submission of tenders (27 January 2021), tenderers shall submit:
- A completed ESPD form suffices as evidence of the fulfilment of conditions C 1 do C 9, but tenderers based abroad are also requested by the Contracting Authority to submit the evidence that they meet condition C 1 (clean criminal record), i.e. a proof of absence of conviction), and
- Tenderers shall submit evidence (C 9: References, C 9 and C 10: Declaration) of the fulfilment of conditions C 9 to C 10.
Tenderers shall therefore submit all documents, except the price, on 27 January 2021. They shall submit the price after being requested to do so by the Contracting Authority.

8. Under Section 1.3 Characteristics and efficiency of the operation of the loader and entire machine of 1. General Description of the system, is it correct to understand that misdirected mail 0.01% includes only mechanical misdirected mail, and it does not include misread mail by BCR/OCR?
Answer: That is true. Error rates for BCR/OCR are provided separately, in section 5.7.1 Read rate.

9. Under Section 1.6 Noise of 1. General Description of the system, it is stated that A certificate shall be enclosed with the sale tender stating that the proposed device has undergone testing and approval for the requirement in question., but could you please clarify when this is to be? Is this after the SAT and handover of the equipment to the Contracting Authority?
Answer: The required Noise Certificate confirming that the noise level does not exceed 75 dB shall be provided at the time of the SAT test or during the trial period, and definitely before the signing of the handover report. The costs shall be borne by the tenderer.

10. For Section 1.11 Surface dimensions of the device of 1. General Description of the system, could you please;
a. Provide us with the CAD drawings.
b. Tell us the height of the installation area.
c. Tell us the flow of items and people in this building (ex. from arrival dock to Sorter, from Sorter to shipping dock, communication paths, evacuation routes)
Answer: As a supplement to the answers provided, the Contracting Authority attaches the plans of the building in PDF format, where the dimensions of the building and interior are visible.
The Contracting Authority will define the flow of items in conjunction with the selected tenderer after the signing of the contract.
The figure below shows the space provided for the installation of the LISM machine:


11. For Section 1.12 Cybersecurity of 1. General Description of the system, it is stated that the system needs to be appropriately protected in terms of information security., but could you please specify in detail what Appropriately protected information security would be?
Answer: The tenderer is not limited in the use of ICT systems that it installs in its devices provided that adequate security of its system is ensured. We are aware that such systems include ICT components, in particular operating systems and application software, which are old (even more than 10 years old) and are no longer provided with adequate support from manufacturers and therefore have vulnerabilities (commonly known, and there are tools available to exploit them) that need to be protected with the so-called compensatory controls. Therefore, the contractor shall be expected to have performed a risk assessment and analysis of the risks of its system, and to accurately list and record all vulnerabilities, and to prescribe appropriate controls for each of them, which prevent the exploitation of these vulnerabilities.
The following are some concrete approaches to ensuring information security:
- restriction of network traffic between the system and other devices based on a policy to allow only what is indispensable for the system to function;
- remote access is limited to specific systems and supported only at a request for a limited time;
- authorisation of access to the systems, both for users and the communication between the systems, even when another device is connected to the system or it is authorised to communicate with the system;
- consistent encryption of communication always and everywhere (clear-text communication between systems is not allowed);
- event logging is performed in a separate system with very limited access;
- a control system that automatically notifies of events considered deviations;
- regular archiving of the settings and systems so that recovery is possible in the shortest possible time;
- established protocols and procedures for extraordinary events (business continuity plan);
- antivirus software;
- integrity monitoring system for the key components (e.g. file integrity monitoring for key system files, change alert);
- regular penetration testing of the system to detect vulnerabilities and eliminate them.

12. For Section 1.12 Cybersecurity of 1. General Description of the system, could you please confirm that there are no other IT security policies or standards which the Contractor needs to follow when considering the Cybersecurity, other than the document ICT Standards and Guidelines for the PS Information System provided by the Contracting Authority?
Answer: We gave the answer within the previous question.

13. Under Section 2.2 Indicators for the functioning of the device of 2. Graphical user interface, warnings, operation, statistics, it is stated that The data must also be accessible to controllers via remote access., but could you please tell us whether this is foreseeing some kind of connection to SCADA with a remote desktop for example?
Answer: Remote viewing of the graphical user interface (GUI) is planned for supervisors at three locations via VPN or web client mode, but this only includes a status view without control of machine functions.

14. Under Section 3.2 Operating method of chutes of 3. Output trays, it is stated that The chutes must be at least one meter long., but could you please tell us from which part of the chute to where must be one meter long? A drawing would be appreciated in order to better understand this requirement.
Odgovor:

15. Under First type of a loader tipper of Section 4.1 Types of loaders to achieve the throughput of 4. Loaders, it is stated that The tenderer will inspect the containers during a mandatory inspection of the site of the LISM device installation which will be organised by the Contracting Authority as part of the public contract procedure. The exact date and time are published in the tender documentation., but could you please provide us with the container specifications and drawings if already available.
Answer: The dimensions of containers are given here. In the light of the COVID pandemic, the Contracting Authority waives the requirement of a mandatory inspection of the site of the LISM machine installation. In previous answers, the Contracting Authority attached the plans of the building to enhance understanding of the spatial layout.


16. Under Second type of a loader manual loader of Section 4.1 Types of loaders to achieve the throughput of 4. Loaders, it is stated that This type of loader must allow operators to empty the content of letter trays directly onto the conveyor. Only items will travel along the conveyor, and letter trays will not., but could you please tell us how many pieces of items you foresee per a letter tray?
Answer: On average, each letter tray contains 30 items of the type that will be sorted on the LISM machine.

17. In 3.a. of the second bullet point of Section 5.7.2 Three sorting modes and OCR operation protocols of 5.7 Optical character reader (OCR), it is stated that When the item status is YES, the OCR reads the address (postal code and destination post office) and directs the item based on the sorting plan; When the system fails to read the addressee data, the item is subject to video coding (VCS);, but could you please tell us if there are items (sorted in mode2) which have handwritten country names? If yes, could you please let us know the percentage of such items?
Answer: We estimate that the items include approximately 2% of hand-written addresses.

18. In 2. of the third bullet point of Section 5.7.2 Three sorting modes and OCR operation protocols of 5.7 Optical character reader (OCR), it is stated that 2. The OCR reads the address (the addressee's country) and directs the item based on the addressee data. The basis for determining whether the OCR has read a valid hit will be a list of country names and alternative names compiled and imported into the LISM system by the Contracting Authority (the exact structure is determined jointly by the Contracting Authority and the Contractor during the implementation phase). The editing and updating of this list directly in the LISM system must be enabled, but could you please tell us if there are items (sorted in mode3) which have handwritten country names? If yes, could you please let us know the percentage of such items?
Answer: We estimate that the items include approximately 30% of hand-written addresses.

19. In 4. of the third bullet point of Section 5.7.2 Three sorting modes and OCR operation protocols of 5.7 Optical character reader (OCR), it is stated that If the system fails to read the addressee data and there is no visible CN-23 declaration on the item, the item is subject to video coding (VCS). , but could you please tell us how many destination countries there are? Are the country codes alphabetic?
Answer: Currently, there are 251 countries and regions on the list, but in practice items will be sorted to no more than 40 destinations. The list contains the following data:


20. Under IT hardware and software of 4. Warranty period, it is stated that Free information system upgrades shall be provided for a period of at least ten (10) years after the successful completion of the SAT test.
However, we think that this is rather unrealistic in this day and age where technical advancements occur on almost a daily basis, let alone a free upgrade over such a long period of time, so we kindly request that this text be deleted.
Answer: The Contracting Authority hereby amends this requirement in such a way as to require the provision of free upgrades only during the warranty period of the system.

21. Under 5. Device SW (Optional part of the tender), it is stated that The tenderer shall also provide in the tender (as optional) the price for all software of the device which it will (in the case of purchasing this optional part of the tender) provide to the Contracting Authority on a data medium (DVD, USB data carrier, etc.) when the device is handed over for use. The tenderer shall indicate the price for this part in the table Pro forma invoice which is an appendix to this documentation., but could you please let us know the purpose of this media? Is it a backup media used for maintenance?
Answer: Yes, the client needs it if SW needs to be reinstalled after the end of the HW IT equipment warranty (server failure, HDD etc.).

22. For Test deck for domestic postal items of 6. SAT test, are there SAT test for OCR mode 2 and mode 3, and if so, please let us know the test specifications. Furthermore, is there a "test deck" for OCR mode 2 and mode 3?
Answer: The SAT test will only be performed in mode 2.

23. Under 1.11 Price of 0026-2020-0026-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION.docx, it is stated that adequate CFI works to arrange the existing premises to match the needs of the new devices; shall be included in the price. However, as we currently do not possess the detailed information of the building, even if CFI works are in the scope of work, we request that the Contracting Authority confirm that if any additional construction or reinforcement works to the building are needed, that it will not be in the scope or the price of this contract, and if there are any additional costs due to this additional work, the Contracting Authority will pay the Contractor for this, if the additional work can be supplied by the Contractor.
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal. As a supplement to the answers provided, the Contracting Authority attaches the plans of the building in PDF format. In this way the tenderer can anticipate any additional work or can minimise a risk of the need for additional work. If there are special circumstances as specified in Article 95 of the Public Procurement Act and in section 1.13 of the tender documentation, the circumstances will be adequately addressed.

24. Under 1.11 Price of 0026-2020-0026-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION.docx, it is stated that Individual items shall contain all the costs of services and goods. The Contracting Authority shall not accept any additional costs. However, in case additional construction works are needed, we request that the Contracting Authority confirm that this will be the scope and responsibility of the Contracting Authority, and not of the Contractors. Furthermore, we also request that the Contracting Authority confirm that in case there is a delay on the readiness of the building, and additional costs, such as storage costs occur on the Contractors side, that the Contracting Authority will bear these costs.
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal. As a supplement to the answers provided, the Contracting Authority attaches the plans of the building in PDF format. In this way the tenderer can anticipate any additional work or can minimise the risk of the need for additional work. The Contracting Authority accepts that in the event of delays attributable to the Contracting Authority, the latter will cover additional costs (including storage and warehousing).

25. Under First type of a loader tipper of Section 4.1 Types of loaders to achieve the throughput of 4. Loaders of 0026-2020-0026-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION.docx, it is stated that The tenderer will inspect the containers during a mandatory inspection of the site of the LISM device installation which will be organised by the Contracting Authority as part of the public contract procedure. The exact date and time are published in the tender documentation., but could you please provide us with the container specifications (especially dimensions, weight when empty and full) and drawings if already available.
Answer: The answer is provided in responses to previous questions.

26. With reference to Section 3.5 Printers and information displays of 0026-2020-0026-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION.docx, please tell us if the Contracting Authority has a specific printer and/or roll paper the Contracting Authority wishes to use. Please tell us the product specifications and model number if there is such preference.
Answer: The Contracting Authority has no preferences regarding printers. Only the width of the ribbon or the dimensions of the printed and cut labels are important (which are given in the tender documentation). At this point we add that labels are not self-adhesive. The gram weight of the paper currently used for this purpose is a minimum of 100g/m2.

27. Under Contract implementation schedule: of Section 8. LISM documentation of 0026-2020-0026-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION.docx, it is stated that Upon the planned signing of the contract (February 2021), the tenderer shall manufacture parts of the device in the factory by the end of 2021, i.e. in 10 months. The Contracting Authority briefs the tenderer that the newly built hall (in which the device will be installed) will be available to tenderers in January 2022 at the earliest. Installation and SAT test: in the first and second quarters of 2022, 3-month trial operation and completion of the project following the handover and final report: in the second quarter of 2022., but as the schedule of installation and SAT test fully depends on whether the newly built hall will be available on schedule, which the Contractor has no control over, could you please confirm that if this schedule is delayed and any additional costs occur including storage fees, the Contracting Authority will bear these costs.
Answer: The Contracting Authority agrees with the above, and in the event of delays attributable to the Contracting Authority the latter will cover additional costs (including storage and warehousing).

28. Under Article 16 Obligations of the Contractor of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that The Contractor shall undertake to: protect all of the Contracting Authoritys data as a trade secret even after the expiration of this contractual relationship.
However, we think that it would be better for the Contracting Authority and the Contractor that the data and the term of protection are specified, for example, applying this to data which is specifically mentioned in writing as "Confidential".
Furthermore, we also request that Contractor's data will also be protected by the Contracting Authority as well.
Answer: The Contracting Authority does not agree with the first part of the proposal, i.e. everything remains a trade secret, even if not explicitly indicated. The Contracting Authority therefore agrees with the second part of the proposal that the provisions on trade secrets apply to both parties.

29. With regards to Article 27 Force majeure of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, given the unclarity of when exactly the present COVID-19 pandemic situation will improve, we request that the Contracting Authority confirm that COVID-19 or other pandemic related events will also be considered as force majeure.
Answer: The general rule is that a party that was in breach of contract or failed to meet its contractual obligations or provided defective performance shall compensate the other party for the damage caused thereby. These are cases where the contract remained in effect and was not terminated or amended. Force majeure is an exception to this rule, i.e.:
circumstances which arise after the contract conclusion,
which the party could not prevent, rectify or avoid. The case law has added the condition that it must be an external event, i.e. an event over which the party claiming force majeure has no control.
The Code of Obligations obliges the party claiming force majeure to notify the counterparty. The party invoking force majeure can still be liable for the damage incurred by the counterparty because of having failed to notify it in good time of the occurrence of force majeure, and therefore the counterparty could not react and was unable to alter its conduct accordingly, e.g. undertake a timely search for an alternative supplier of goods or service provider.

It is impossible to generalise that the COVID-19 pandemic is a case of force majeure (or changed circumstances or that it is impossible to fulfil a certain obligation as a result of it). Whether this is true or not depends on all the circumstances of a particular case: when the contract was concluded, what the obligation is, what the party has done to avoid its consequences, etc. The answer is that COVID-19 does not automatically constitute force majeure, as the circumstances are no longer unpredictable.
Force majeure will be assessed on a case-by-case basis, including COVID; and COVID-related circumstances cannot be generally defined as force majeure in advance.The Contracting Authority publishes attachments of the answer on the website www.posta.siDatum objave: 19.01.2021   18:25
1. We would like to request the Contracting Authority to publish appropriate corrections and missing documents, as well as extend (i) the deadline for asking questions, and (ii) the deadline for submission of tenders.
As no corrections or missing documents have been published up to this moment, it is clear that these were not published timely and in real time and thus the tenderers were not able to ask additional questions about possible new ambiguities or missing documents, and that due to the missing documents it is prevented for tenderers (especially foreign companies, which shall provide appropriate translations etc.) to submit an admissible and timely tender by the currently set deadline for submission of tenders (i.e. 27 January 2021).
Answer: In accordance with the provisions of public procurement, the Contracting Authority will update the documents in line with its answers provided in the Q&A before submitting the contract to the selected tenderer.
The deadline for submitting tenders shall be extended to 26 February 2021 (by 12:00 noon) and the deadline for submitting questions shall be extended to 1 February 2021 (.by 12:00 noon).

2. Due critical staff being out over the holidays, we kindly request an extension for submission of Phase 1 of the tender of 3-weeks after receipt of responses to questions.
(Topic: The offer submission date)
Answer: The answer is provided in responses to previous questions.

3. What provisions are made for a site visit prior to tender submission (date/time/location)?
The site inspection is necessary to define the adequacy of the existing services infrastructure and to plan and execute the required work?
(Topic: Site Visit, Tender Documentation, Section 4)
Answer: The Contracting Authority also provided the plans of the building in PDF format in previous answers. Due to the current epidemic situation, the Contracting Authority waives the requirement of an inspection of the site.

4. Where can we access the test decks?
(Topic: Test decks for OCR measurement, Tender Documentation 1.12, M2)
Answer: To receive the test deck, write to the contact person for this public contract, Mrs. Alenka Horvat, and ask for it. In doing so, submit a completed and signed DPA (appendix to the tender documentation) and specify the email of the recipient of the test deck. Based on the DPA signed by both parties, the Contracting Authority will send the test deck to the tenderer.

5. TD, 4.1. II. 3 Page 34
The required time of 10 month from contract signature to SAT is contradicting to the stated signature in February 2021 and earliest access to the new building in Jan 2022. Please advise proper time table.
Answer: The Contracting Authority is changing the wording as follows: The selected tenderer will receive a written order for the commencement of the contractual activities from the Contracting Authority no later than 10 months before access to the facility of the LISM system installation is provided. The Contracting Authority expects that access to the site will be provided on 1 March 2022.
The implementation of the SAT test is expected no later than 3 months after the deadline when the tenderer was given access to the site or 13 months after receiving the order for the commencement of the activities.

6. We kindly ask you to confirm that the references referred to in C 8 (p. 15 of the tender documentation) can be demonstrated not only by the tenderer but also by the tenderers subcontractors.
Answer: References may also be provided by subcontractors.

7. We kindly ask you to extend the deadline for the submission of applications, specifically by an additional 30 days (i.e. until 12 noon 26 February 2021), in particular because of the complex subject of the public contract, which requires more time to prepare the application and relevant evidence, and because of limited communication during the COVID-19 emergency.
Answer: The answer is provided in responses to previous questions.

8. Does this mean that Posta Slovenije will accept technical documentation for the tender in UK language? "The tenderer may use the already established technical terms in a foreign language, but only in the technical part of the tender."
Answer: The offer must be submitted in Slovene or English. The technical part of the offer (e.g. the solution description) may be in English or Slovene.

9. In section 3 Timetable you write "The period of implementation from the signing of the contract to the SAT test can be a maximum of 10 months".
In section 8 you write "the tenderer shall manufacture parts of the device in the factory by the end of 2021, i.e. in 10 months"-Please confirm that 'Implementation' in section 3 means 'manufacture parts', as the building is not ready within 10 months of contract signing and therefore installation preceding SAT cannot be carried out?
Answer: We confirm the above and are changing the wording at same time. New deadlines are indicated in previous responses.


10. The tenderer undertakes to achieve at least a 90% / 95% read rate on Domestic/Asian postal items. Can you please provide us images of the stated "test deck" for the two categories together with the corresponding tables with correct results for the postal items in the test-decks?

Answer: The Contracting Authority has already sent the test deck to the tenderers that requested it and signed a DPA with the Contracting Authority.

11. Analyzing art. 5, 20, 21 and 22 in the FRAMEWORK AGREEMENT No 660000, we have the impression that there is no limit to the Contractors liability.
Such a potential risk needs to be covered in the pricing. To secure a fair balance between risk, liability and pricing we suggest a overall maximum of 100% unless damage is caused by gross negligence by the Contractor. We believe this is more in line with market standard on such project.
Answer: The answer is provided in responses to previous questions.

12. In the Contract, article 5 Project Design, the below paragraph are found:
Through the delivery of the project, the Contractor shall transfer exclusively to the Contracting Authority the material copyrights, namely the right to reproduce and distribute copyrighted work with regard to the needs of the facility construction, and the right to modification, with the Contracting Authority permitted to transfer these rights to third parties without the Contractors consent.
We understand this as Slovenia Post requests the right to transfer the rights to a third party in case the selected supplier is not capable of fulfilling their obligations. We expect such transfer of right will be limited for Slovenia Post and the receiving third party to be used only for fulfilling the purpose of the contract.
Can you confirm this please?
Answer: The Contracting Authority confirms this.

13. Under Contract implementation schedule: of Section 8. LISM documentation of 0026-2020-0026-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION.docx, it is stated that Upon the planned signing of the contract (February 2021), the tenderer shall manufacture parts of the device in the factory by the end of 2021, i.e. in 10 months. The Contracting Authority briefs the tenderer that the newly built hall (in which the device will be installed) will be available to tenderers in January 2022 at the earliest. Installation and SAT test: in the first and second quarters of 2022, 3-month trial operation and completion of the project following the handover and final report: in the second quarter of 2022., but as the schedule of installation and SAT test fully depends on whether the newly built hall will be available on schedule, which the Contractor has no control over, could you please confirm that if this schedule is delayed and any additional costs occur including storage fees, the Contracting Authority will bear these costs.
Answer: The Contracting Authority will cover any costs of delay that may arise due to the fact that the Contracting Authority is not able to provide tenderers with access to the site within the planned deadline.

14. Under 1.11 Price of 0026-2020-0026-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION.docx, it is stated that Individual items shall contain all the costs of services and goods. The Contracting Authority shall not accept any additional costs. However, in case additional construction works are needed, we request that the Contracting Authority confirm that this will be the scope and responsibility of the Contracting Authority, and not of the Contractors. Furthermore, we also request that the Contracting Authority confirm that in case there is a delay on the readiness of the building, and additional costs, such as storage costs occur on the Contractors side, that the Contracting Authority will bear these costs.
Answer: The answer is provided in responses to previous questions.

15. Under 3. Timetable and commencement of work, it is stated that The period of implementation from the signing of the contract to the SAT test can be a maximum of 10 months., but could you please confirm that this period is meant as until the start of the SAT test, and the SAT test, 3-months trial operation, completion of the project following the handover, and final report, are to happen after the 10 months period, and not included in the 10 months period stated above?
Answer: The answer is provided in responses to previous questions.Datum objave: 19.01.2021   18:26
1. Naročnika prosimo, da se objavijo ustrezni popravki in manjkajoči dokumenti ter podaljšata (i) rok za postavljanje vprašanj in (ii) rok za oddajo ponudb.
Ker popravki in manjkajoči dokumenti do zdaj niso bili objavljeni, je jasno, da niso bili objavljeni pravočasno in sproti, zato ponudniki niso mogli postavljati dodatnih vprašanj o morebitnih novih nejasnostih ali manjkajočih dokumentih, ter da ponudniki (zlasti tuje družbe, ki bodo zagotovile ustrezne prevode itd.) zaradi manjkajočih dokumentov ne bodo mogli oddati sprejemljivih in pravočasnih ponudb do trenutno opredeljenega roka za oddajo ponudb (tj. 27. januarja 2021).

Odgovor: Dokumente bo naročnik posodobil skladno z odgovori v Q&A preden bo izbranemu ponudniku posredoval pogodbo v podpis, skladno z določili javnega naročanja.
Rok za oddajo ponudb se podaljšuje do 26. 2. 2021, rok za oddajo vprašanj se podaljšuje do 1.2. 2021

2. Ker je ključno osebje med prazniki odsotno, vas vljudno prosimo, da rok za predložitev prve faze razpisa podaljšate za tri tedne po prejemu odgovorov na vprašanja.
(Tema: Datum oddaje ponudbe)
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

3. Kdaj se predvideva ogled lokacije pred oddajo ponudbe (datum/čas/lokacija)?
Ali je ogled lokacije potreben, da se opredeli ustreznost obstoječe storitvene infrastrukture ter načrtuje in izvede zahtevano delo?
(Tema: Ogled lokacije, razpisna dokumentacija, oddelek 4)

Odgovor: Naročnik je v predhodno objavljenih odgovorih podal tudi PDF načrta zgradbe. Zaradi trenutnega epidemičnega stanja naročnik ukinja zahtevo glede ogleda lokacije.

4. Kje lahko dostopamo do »test deckov«?
(Tema: »Test decki« za merjenje OCR; razpisna dokumentacija 1.12, M2)
Odgovor: Za prejem test decka pišite kontaktni osebi za to JN, gospe Alenki Horvat in zaprosite za test deck. Pri tem predložite izpolnjen in podpisan DPA (priloga k razpisni dokumentaciji) in navedite e-mail prejemnika, kamor se Test deck naj pošlje. Na podlagi podpisanega DPA dokumenta obeh strank, naročnik ponudniku pošlje Test deck.

5. RD, 4.1. II. 3 stran 34
Zahtevani 10-mesečni rok od podpisa pogodbe do SAT je v nasprotju z navedenim podpisom februarja 2021 in najzgodnejšo razpoložljivostjo nove stavbe januarja 2022. Prosimo vas, da nas obvestite o ustreznem časovnem razporedu.

Odgovor: Naročnik zapis spreminja na naslednji način: Izbrani ponudnik bo najkasneje 10 mesecev pred možnostjo vstopa v objekt, kjer se bo umeščal LISM sistem, od naročnika prejel pisno naročilo za pričetek aktivnosti, vezane na to pogodbo. Naročnik predvideva, da bo dostop do lokacije predvidoma mogoč 1. 3. 2022.
Izvedba SAT testa je predvidena najkasneje 3 mesece po roku, ko je ponudniku bil omogočen dostop do lokacije oz. 13 mesecev po prejetju naročila za pričetek aktivnosti.

6. Vljudno prosimo za potrditev, da lahko reference iz točke P 8 (str. 15 razpisne dokumentacije) poleg ponudnika izkazujejo tudi oziroma zgolj podizvajalci ponudnika.
Odgovor: reference lahko izkazujejo tudi podizvajalci.

7. Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo prijave, in sicer za dodatnih 30 dni (to je do dne 26.02.2021 do 12. ure) predvsem iz razloga kompleksnega predmeta javnega naročila, ki terja več časa za pripravo prijave in ustreznih dokazil ter omejene komunikacije v času izrednih razmer COVID-19
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

8. Poglavje 1.3: Ali to pomeni, da bo Pošta Slovenije sprejela tehnično dokumentacijo za ponudbo v angleškem jeziku? »Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene strokovne izraze v tujem jeziku, vendar samo v tehničnem delu ponudbe.«
Odgovor: Ponudba mora biti v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku. V tehničnem delu (npr. opis rešitve) je ponudba lahko v angleškem ali slovenskem jeziku.

9. V oddelku 3 Terminski plan ste zapisali: »Trajanje implementacije od podpisa pogodbe do testa SAT je lahko maksimalno 10 mesecev.«
V oddelku 8 ste zapisali: »ponudnik mora izdelati dele naprave v tovarni do konca leta 2021, tj. v 10 mesecih.«
- Prosimo, da potrdite, da »implementacija« v oddelku 3 pomeni »izdelati dele«, ker objekt ni pripravljen v 10 mesecih od podpisa pogodbe in zato montaže pred SAT ni mogoče izvesti?
Odgovor: Potrjujemo navedeno in hkrati spreminjamo zapis. Nove časovne roke smo navedli v predhodnih odgovorih.

10. Ponudnik se zavezuje, da bo dosegel vsaj 90 %/95 % rezultat bralnosti za pošiljke iz notranjega prometa/z azijskih trgov. Ali nam lahko pošljete slike navedenega »test decka« za obe kategoriji skupaj z ustreznimi tabelami s pravilnimi rezultati za pošiljke v test-deckih?
Odgovor: Ponudnikom, ki so zahtevali test deck in imajo z naročnikom podpisan DPA je naročnik že poslal zahtevano.

11. Pri analizi členov 5, 20, 21 in 22 OKVIRNEGA SPORAZUMA št. 660000 imamo vtis, da odgovornost izvajalcev ni omejena.
Tako potencialno tveganje je treba zajeti v ceno. Da bi zagotovili ustrezno ravnovesje med tveganjem, odgovornostjo in cenami, predlagamo skupaj največ 100 %, razen če škoda nastane zaradi hude malomarnosti izvajalca. Menimo, da je to bolj v skladu s tržnim standardom za tak projekt.
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

12. Pogodba ima v 5. členu Projektiranje naslednji odstavek:
Izvajalec z izročitvijo projekta izključno na naročnika prenaša materialne avtorske pravice, in sicer pravico do reproduciranja in pravico distribuiranja avtorskega dela za potrebe gradnje objekta ter pravico predelave, pri čemer jih lahko naročnik brez dovoljenja izvajalca prenese naprej na tretjo osebo.
Kot razumemo, Pošta Slovenije zahteva pravico do prenosa pravic na tretjo osebo, če izbrani dobavitelj ni sposoben izpolniti svojih obveznosti. Pričakujemo, da bo tak prenos pravic omejen za pošto Slovenije in tretjo osebo, prejemnico, in se bo uporabil le za izpolnitev namena pogodbe.
Ali lahko to potrdite?
Odgovor: Naročnik to potrjuje.

13. V Terminskem planu izvedbe naročila v oddelku 8 LISM dokumentacija v dokumentu 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je navedeno, da mora ponudnik po predvidenem podpisu pogodbe (februar 2021) izdelati dele naprave v tovarni do konca leta 2021, tj. v 10 mesecih. Naročnik seznanja ponudnika, da bo novo zgrajena hala (v kateri bo naprava montirana) ponudnikom na voljo najhitreje v mesecu januarju 2022. Montaža in test SAT: v prvem in drugem četrtletju leta 2022, 3-mesečno poskusno obratovanje ter zaključek projekta po primopredaji in zaključnem poročilu: v drugem četrtletju 2022; glede na to, da je terminski načrt montaže in testa SAT v celoti odvisen od tega, ali bo novozgrajena hala pravočasno na voljo, na kar izvajalec nima nobenega vpliva, prosimo, da potrdite, da bo v primeru zamude in morebitnih dodatnih stroškov, vključno s stroški skladiščenja, te stroške nosil naročnik.

Odgovor: Naročnik bo kril morebitne stroške zamude, ki lahko nastanejo zaradi tega, ker naročnik ponudniku ne bi mogel omogočiti dostopa do lokacije v predvidenem časovnem roku.

14. 1.11 Cena dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je navedeno, da morajo posamezne pozicije vključevati vse stroške storitev in blaga. Naročnik ne bo dovoljeval nobenih dodatnih stroškov.
Prosimo, da naročnik potrdi, da bo v primeru potrebnih dodatnih gradbenih del to področje in odgovornost naročnika in ne izvajalcev. Poleg tega prosimo, da naročnik potrdi, da bo nosil dodatne stroške, npr. stroške skladiščenja, ki bi nastali izvajalcu zaradi zamude pri pripravljenosti objekta.
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

15. Pod točko 3 Terminski plan in pričetek dela je navedeno, da je trajanje implementacije od podpisa pogodbe do testa SAT lahko maksimalno 10 mesecev; prosimo vas, da potrdite, da je to obdobje mišljeno do začetka testa SAT, medtem ko se test SAT, 3-mesečno poskusno obratovanje, zaključek projekta po primopredaji in zaključno poročilo zgodijo po 10-mesečnem obdobju, in niso vključeni v zgoraj navedeno 10-mesečno obdobje?
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.Datum objave: 05.02.2021   09:00
1. Projektantski nadzor
Kakšna je razlika med projektantom in nadzornikom? Ali naj bi projektanta zagotovil dobavitelj?
Odgovor: Projekt zastavi dobavitelj (izbran ponudnik). Prav tako dobavitelj vrši nadzor nad projektom. Project designer je oseba, ki zastavi project. Project supervisor je neodvisna oseba, ki nadzira projekt. Oba morata biti zagotovljena s strani dobavitelja.

2. Backup sistema
Nič ni omenjeno, da mora sistem imeti dnevno varnostno kopiranje podatkov (npr. statističnih podatkov). Ali drži, da se to ne zahteva?
Odgovor: Naročnik se do sedaj do tega še ni opredelil. Postavljamo novo zahtevo, da se backup sistema izvaja enkrat tedensko (predvidoma v času vikenda).

3. V točki 1.11 Cena dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je navedeno, da mora cena zajemati demontažo, odvoz in reciklažo obstoječih naprav.
Ker bo montaža naprave LISM potekala v novozgrajeni hali, po našem mnenju ne bi smelo biti obstoječih naprav, ki bi jih izvajalec moral demontirati, odpeljati ali reciklirati. Zato vljudno prosimo, da se to besedilo črta oziroma da nam v nasprotnem primeru pošljete več informacij o tem, kaj naj bi izvajalec demontiral, odpeljal ali recikliral.
Odgovor: Naročnik se strinja s predlogom. Ker gre za umeščanje sistema v novogradnjo, implementacija ne predvideva odstranitve nobenih obstoječih naprav.

4. V prvem odstavku 2. člena Predmet okvirnega sporazuma dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno (v nadaljevanju: dobava naprave oz. storitev); menimo, da bi moralo biti to besedilo spremenjeno tako: dobava naprave IN opravljanje storitev. Prosimo vas, da to potrdite.
Odgovor: Naročnik potrjuje glede novega zapisa.

5. V prvem odstavku 5. člena Projektiranje dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da predmet okvirnega sporazuma vključuje tudi izdelavo projektov tehnologije in del GOI za ureditev prostorov za umestitev naprave v prostor.
Mi smo dela GOI, ki jih je treba opraviti med implementacijo naprave LISM, razumeli kot sanacijska dela na objektu v času implementacije LISM. Ali gre za kaj drugega?

Odgovor: Ne, to ni mišljeno kot popravilo objekta, ampak kot »umestitev rešitve v prostor na osnovi gradbenih načrtov. Dobavitelj mora ob umeščanju opraviti vsa potrebna gradbena dela in tudi mesto umestitve urediti v prvotno stanje.

6. V tretjem odstavku 5. člena Projektiranje dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da je preverba statike objekta naloga, ki jo izvede izvajalec v okviru projektiranja.
Po našem mnenju je statični izračun novih objektov nekaj, kar se opravi med izvajanjem gradbenih del (in ni del te ponudbe); zato menimo, da bo pri montaži nove naprave LISM treba le preveriti, ali obremenitve naprave LISM na betonski podlagi ne presegajo dovoljene obremenitve. Prosimo vas, da to potrdite.
Odgovor: Drži. Preveriti je potrebno samo dovoljene obremenitve tal, ki ne smejo biti manjše od potreb usmerjevalnika

7. V tretjem odstavku 5. člena Projektiranje dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) naloga, ki jo izvede izvajalec v okviru projektiranja.
Ali to pomeni, da je treba priložiti gradbeno dovoljenje za namestitev nove naprave LISM?
Odgovor: Ponudnik mora pred oddajo ponudbe ugotoviti, ali bo za umestitev naprave v prostor moral dopolniti gradbeno dovoljenje. V kolikor je to potrebno, mora ponudnik to aktivnost tudi izvesti. V ta namen bo naročnik vsem ponudnikom, s katerimi je za namen tega JN sklenil DPA, po e-mailu poslal veljavno gradbeno dovoljenje. Ponudnike prosimo, da ga obravnavajo kot poslovno skrivnost. Morebitna aktivnost pridobivanja gradbenega dovoljenja mora biti upoštevana v terminskem planu projekta.

8. V tretjem odstavku 5. člena Projektiranje dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da pridobivanje vseh projektih pogojev in soglasij naloga, ki jo izvede izvajalec v okviru projektiranja.
Ker tega ne razumemo, vas prosimo, da nam pojasnite, kaj točno je potrebno za to postavko?
Odgovor:
posnetek obstoječega stanja;
preverba statike objekta;
idejna zasnova (IDZ);
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD); če bo potrebno
projekt za izvedbo (PZI-načrti v M=1:50);
koordinatorstvo za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta, skladno z 7. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (kontrola rešitev, varnostni načrt, varnostna dokumentacija za uporabo);
vodenje projektiranja skozi vse faze;
pridobivanje vseh projektih pogojev in soglasij;
pridobitev gradbenega dovoljenja, v kolikor bodo posegi v konstrukcijo to zahtevali;
projektantski nadzor med gradnjo.

9. V tretjem odstavku 5. člena Projektiranje dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da je pridobitev gradbenega dovoljenja, če bodo posegi v konstrukcijo to zahtevali, naloga, ki jo izvede izvajalec v okviru projektiranja.
Ali to pomeni, da je treba priložiti gradbeno dovoljenje za namestitev nove naprave LISM?
Odgovor: Odgovorjeno pri predhodnih vprašanjih.

10. V prvem odstavku 7. člena Prevzem gradbenih del dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da če bo potrebno gradbeno dovoljenje, se naročnik zaveže, da bo zaprosil za tehnični pregled takoj po obvestilu izvajalca, da je s pogodbenimi deli končal. Če tehničnega pregleda ni oziroma ni potreben, se opravljena dela predajo naročniku z internim zapisnikom. Izvajalec je dolžan dokončanje del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati k takojšnjemu prevzemu del. Naročnik se zaveže dokončana dela prevzeti najpozneje v roku petih (5) delovnih dni po prejemu izvajalčevega obvestila o dokončanju del.
Po našem mnenju se gradbeno dovoljenje navadno izda pod naročnikovim imenom in nas zanima, ali je LISM del že izdanega gradbenega dovoljenja?
Odgovor: LISM ni del obstoječega gradbenega dovoljenja. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe ugotoviti, ali bo za umestitev naprave v prostor moral dopolniti gradbeno dovoljenje. V kolikor je to potrebno, mora ponudnik to aktivnost tudi izvesti.


11. V drugem odstavku 10. člena Dokumentacija dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da se uporabniška programska oprema izroči naročniku na podatkovnem nosilcu (DVD, USB podatkovni nosilec itd.) najpozneje ob primopredaji naprav. Vsa dokumentacija v pisni in elektronski obliki se naročniku dostavi v štirih izvodih (v slovenskem in angleškem jeziku).
Prosimo vas, da pojasnite, ali to pomeni štiri izvode v slovenski različici in štiri izvode v angleški različici? Ali dva izvoda v vsakem jeziku?
Odgovor: To pomeni v vsakem jeziku dva izvoda.

12. V drugem odstavku 14. člena Plačilni pogoji dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da se 40 % implementacijske predračunske vrednosti plača po izvedenih delih GOI in izvedeni primopredaji del GOI, dobavi vseh sestavnih delov naprave, montaži vseh naprav in poskusnem zagonu.
Prosimo, da se to spremeni v »40 % implementacijske predračunske vrednosti se plača po izvedenih delih GOI in izvedeni primopredaji del GOI, dobavi vseh komponent naprave in montaži vseh naprav«. Poskusni zagon je namreč že del 4. mejnika »35 % implementacijske predračunske vrednosti se plača po uspešno zaključenem tri (3) mesečnem poskusnem delovanju naprav z rednimi pošiljkami.«
Odgovor: Naročnik se ne strinja s predlogom.

13. V točki 1.11 Vzdrževanje je navedeno: »Brezplačne nadgradnje informacijskega sistema morajo biti zagotovljene vsaj za obdobje 10 let od uspešno opravljenega testa SAT.«
- To ni skladno s skupnim 8-letnim minimalnim garancijskim obdobjem in obdobjem vzdrževanja. Prosimo, da pojasnite, ali bi morale »nadgradnje informacijskega sistema« zagotovljene v okviru pogodbe o vzdrževanju?
Odgovor: Ponudnik je na to podal odgovor pri prejšnjih vprašanjih.

14. Ali se spodaj navedeno nanaša na »formalno komunikacijo« na ravni vodenja projekta (in izobraževanja) ali tudi na vse tehnike, programerje in druge navzoče med montažo in predajo naprave v uporabo? »Komunikacija med naročnikom in ponudnikom v času projektne izvedbe mora potekati v slovenskem jeziku.«
Odgovor: Navedeno velja pri izvajanjih sestankov na ravni vodenja projekta (ne pa tudi v komunikaciji preko e-maila, kjer je dovoljena tudi uporaba angleškega jezika)

15. Informacije o sistemu SIEM.
Dobavitelj zagotovi izvoz dnevnikov ali povezljivost z naročnikovim sistemom SIEM.
Ali nam lahko pošljete več informacij o trenutni implementaciji sistema SIEM na Pošti Slovenije?
Odgovor: PS ima integriran SIEM sistem. Ponudnik mora zagotoviti repozitorji varnostnih dogodkov znotraj ponujene rešitve in posredovanje teh dogodkov v naročnikovo obstoječe SIEM orodje.

16. Rešitev poda ponudnik, pri čemer mora zagotoviti, da bo delež poškodb usmerjenih pošiljk na napravi LISM manjši od 1.« to ni skladno z oddelkoma 1.3 in 1.5 (maksimalna stopnja poškodb).

Odgovor: Naročnik zahteva, da poškodbe pošiljk pri usmerjanju ne smejo presegati razmerja 1/5000. Navedeno velja za vsa poglavja, kjer se ta zahteva navaja (1.3, 1.5, 3.2 in 6).

17. Cena v investicijskem delu ponudbe mora zajemati naslednje: demontažo, odvoz in reciklažo obstoječih naprav.«
Ali so v objektu naprave, ki jih je treba demontirati, odpeljati in reciklirati, preden bo mogoče montirati novi usmerjevalnik? Kakšne vrste?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

18. RD, stran 30
OCR naj bi prebral poštno številko in naslovno pošto. Ali pravilno domnevamo, da ime naslovne pošte ustreza imenu kraja/mesta v naslovu? Npr. »Vipava« v vrstici z naslovom »5271 Vipava« ni le ime kraja/mesta, ampak tudi naziv naslovne pošte.
Odgovor: Da.


19. IKT, stran 8
Kaj pomeni okrajšava UPC?
Odgovor: Gre za aplikacijo UPO Univerzalno Poštno Okence (Universal Postal Counter)

20. RD, stran 19
proizvajalec mora priložiti SW (DVD, USB podatkovni nosilec, rešitev v oblaku ipd.), da je naročniku dostopen tudi po poteku garancijskega obdobja. Predvidevamo, da to velja za aplikacijsko programsko opremo, ne pa za izvorno kodo.
Odgovor: Drži.

21. RD, točka 5.7.3
Kaj pomeni »izhodna lokacija, vstopna lokacija«?

Odgovor: exit location: BIN/Chute number, entry location: Input name/number

22. RD, 1.1. stran 9
Cenik rezervnih delov
Prosimo, potrdite, da je treba seznam nadomestnih delov predložiti najpozneje do testa SAT
Odgovor: Seznam in ceno rezervnih delov je potrebno podati najkasneje takoj po uspešno opravljenem SAT testu.

23. Ali je Pošta odprta za alternativne plačilne pogoje?
Na primer: mejniki oddaje javnega naročila (povečanje za več kot 10 %), pregled kritičnega projektiranja, tovarniški preizkusi ustreznosti, SAT, zaključek trimesečnega poskusnega obratovanja.
(Tema: Plačilni pogoji, razpisna dokumentacija, Splošne določbe 1.10)

Odgovor: Ne, način plačevanja ostane nespremenjen

24. Ali lahko Pošta za oceno uspešnosti OCR na »test deckih« zagotovi podatkovno zbirko z naslovi?
(Tema: Podatkovna zbirka z naslovi)

Odgovor: Da. Address Database bomo poslali vsem ponudnikom, s katerimi imamo za namene tega JN sklenjen DPA. Address DB bo poslan na enak način kot Test deck.

25. Ali lahko Pošta zagotovi opisa obstoječega VCS in vmesnika?
(Tema: (Uporaba obstoječih VCS, Tehnične zahteve 5.8.1)
Odgovor: Če želi ponudnik uporabljati obstoječi VCS, mora podatke o tem pridobiti od ponudnikov tega sistema. Prav tako mora od njega pridobiti dovoljenje za navezavo na ta sistem.

26. Ali je mogoče uporabiti drug spletni brskalnik, kot je Chrome?
(Tema: Spletni brskalnik, IKT standardi PS v20-2.docx, spletni brskalnik stranke)
Odgovor: Spletni brskalnik je lahko samo Edge, ki ima enak »engine« - Chromium in je kompatibilen praktično z vsemi web storitvami.

27. Kako bo Pošta odškodovala izvajalca, če januarja 2022 lokacija ne bo pripravljena za montažo?
(Tema: Razpoložljivost lokacije, razpisna dokumentacija, Dodatna določila II, oddelek 8)
Odgovor: Ob podpisu pogodbe se bomo dogovorili za natančen časovni plan. Predviden datum možnosti montaže je 1.3.2022. v vsakem primeru bo ponudnik 10 mesecev prej obveščen o začetku izvedbe posla.

28. Ali se pričakuje, da bodo operaterji pošiljke polagali v pladnje s črtno kodo obrnjeno navzgor ali na stran?
(Tema: Vlaganje pošiljk v pladnje usmerjevalnika, Tehnične zahteve 4.2.)
Odgovor: Da.

29. Po ponudbi mora ponudnik po predvidenem podpisu pogodbe (februar 2021) v tovarni izdelati dele naprave do konca leta 2021. Ali je edini namen proizvodnje teh delov zagotoviti montažo v prvem četrtletju 2022?
(Tema: Terminski načrt, Terminski načrt izvedbe naročila)
Odgovor: Drži. V prejšnjih odgovorih smo pojasnili spremembe glede časovnice.

30. Ali bodo operaterji lahko izvrgli poštne pošiljke, ki ne bi smele biti položene v usmerjevalnik, če so te slabo zavite ali velike in zelo lahke in ne ostanejo v pladnjih, kot bi morale?
(Tema: Vlaganje pošiljk v pladnje usmerjevalnika, Tehnične zahteve 4.2.)
Odgovor: Da.Datum objave: 05.02.2021   09:02
1. Project Supervision: What is the difference between the "Project designer" and "Supervisor"? Should the "Project designer" be provided by the supplier?
Answer: The project is planned by the supplier (selected tenderer). The supplier also supervises the project. A project designer is a person who designs a project. A project supervisor is an independent person who oversees the project. Both shall be provided by the supplier.

2. Backup of the system: Nothing is mentioned about the need to have a daily backup of the data within the system (e.g. statistics). Is it correct that this is not required?
Answer: The Contracting Authority has previously not decided on this. We are setting a new requirement for the system to be backed up once a week (presumably during the weekend).

3. Under 1.11 Price of 0026-2020-0026-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION.docx, it is stated that disassembling, removing and recycling the existing devices; shall be included in the price.
However, as the installation of the LISM machine will take place in a newly built hall, it is our understanding that there should be no existing devices which the Contractor will have to disassemble, remove, or recycle. Therefore, we kindly request that this text be deleted, otherwise, please provide us with more information on what is expected to be disassembled, removed, or recycled by the Contractor.
Answer: The Contracting Authority agrees with this proposal. Since the system will be installed in a newly built facility, the implementation does not envisage the removal of any existing devices.

4. Under the first paragraph of Article 2 Subject of the Framework Agreement of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that (hereinafter: delivery of the machine or provision of services). However, we think that this text should be amended to the following delivery of the machine AND provision of services. Please confirm.
Answer: The Contracting Authority confirms the new wording.

5. Under the first paragraph of Article 5 Project design of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that The subject of the Framework Agreement also includes the design of technological projects and CFI works in order to prepare the premises for the installation of the machine. However, the CFI works necessary to do during the implementation of the LISM device, we understood as a repair works on the facility occurring during the implementation of the LISM, or is this something else?
Answer: No, this is not intended to be the repairing of the facility, but the installation of the solution based on construction plans. The supplier shall carry out all necessary construction works during the installation and restore the installation site to its original condition.

6. Under the third paragraph of Article 5 Project design of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that checking the statics of the facility; is an activity to be carried out by the Contractor as part of the project design.
However, we understand that the static calculation of the new facilities is something performed during civil construction works (therefore not a part of this tender), so we understand that with installation of new LISM device, it will only be neccessary to check that the loads of the LISM device on the concrete floor are not greater than the permissible load. Please confirm this.
Answer: That is true. It is necessary to check the maximum ground load of the site, which must not be lower than the sorter requires.

7. Under the third paragraph of Article 5 Project design of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that project for the acquisition of a building permit (PGD); is an activity to be carried out by the Contractor as part of the project design. However, does this mean that the building permit needs to be supplemented due to the installation of the new LISM device?
Answer: The tenderer shall determine prior to submitting a tender whether the installation of the machine requires the supplementation of the construction permit. If necessary, the tenderer shall also perform this activity. To this end the Contracting Authority will send the currently valid building permit by email to all tenderers with which it has signed a DPA for the purpose of this public tender. Tenderers are asked to treat it as a trade secret. Any activity of obtaining a building permit must be taken into account in the project schedule.

8. Under the third paragraph of Article 5 Project design of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that acquisition of all project requirements and conditions and consents; is an activity to be carried out by the Contractor as part of the project design. However, this is not clear for us, so could you please clarify what is exactly needed for this item
Answer:
situation mapping;
checking the statics of the facility;
preliminary design (IDZ);
project for the acquisition of a building permit (PGD); if it is necessary
implementation project (PZI plans at 1:50);
coordination of health and safety at work during the preparatory phase, in accordance with Article 7 of the Decree on the implementation of health and safety requirements at temporary and mobile construction sites (control of solutions, a safety plan, safety documentation);
running the design in all phases;
acquisition of all project requirements and conditions and consents;
acquisition of a construction permit, if required, due to the works being carried out on the structure;
project supervision during construction.

9. Under the third paragraph of Article 5 Project design of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that acquisition of a construction permit, if required due to the works carried out on the structure; is an activity to be carried out by the Contractor as part of the project design. However, does this mean that the building permit needs to be supplemented due to the installation of the new LISM device?
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

10. Under the first paragraph of Article 7 Handover of the construction works of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that If a construction permit is required, the Contracting Authority undertakes to request a technical inspection immediately upon receipt of the Contractors notification that the contractual works have been completed. If there is no technical inspection or such inspection is not required, the works shall be handed over to the Contracting Authority on the basis of an internal record. The Contractor shall be obliged to enter the completion of works into the construction log and call upon the Contracting Authority to immediately handover the works. The Contracting Authority undertakes to accept completed works within five (5) working days of being notified by the Contractor that the works have been completed.
However, we understand that the building permit is normally something issued under the name of the Contracting Authority, and would like to know if the LISM is a part of an already issued building permit?
Answer: The LISM machine is not part of the existing construction permit. The tenderer shall determine prior to submitting a tender whether the installation of the machine requires the supplementation of the building permit. If necessary, the tenderer shall also perform this activity.


11. Under the second paragraph of Article 10 Documentation of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that User software shall be provided to the Contracting Authority on a data carrier (DVD, USB flash drive, etc.) no later than upon the handover of the devices. The entire documentation shall be submitted to the Contracting Authority in paper and electronic formats in four copies (in Slovene and English). However, could you please clarify whether this means four copies of Slovene version and four copies of English version? Or two of each language?
Answer: This means two copies in each language.

12. Under the second paragraph of Article 14 Terms and conditions of payment of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that 40% of the estimated implementation value is paid after the performance of the CFI works and their handover, the supply of all of the components of the machine, installation of all the devices and a trial run;
However, we ask this to be amended to "40% of the estimated implementation value is paid after the performance of the CFI works and their handover, the supply of all of the components of the machine, installation of all the devices." as a trial run is already a major part of the 4th milestone of the " 35% of the estimated implementation value after a successful three-(3-)month trial operation using regular mail items."
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal.

13. In 1.11 Maintenance it is stated that "Free information system upgrades shall be provided for a period of at least ten (10) years after the successful completion of the SAT test"
-This is not aligned with the total minimum period for warranty and maintenance of 8 years. Please clarify if the "information systems upgrades" should be delivered as part of the maintenance contract?
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

14. Does the following apply for "formal communication" on project management (and training) level or does it also apply for all technicians, software engineers and others visiting for the installation and commissioning? "Communication between the Contracting Authority and the tenderer during the project implementation shall take place in the Slovene language."
Answer: This applies to the meetings held at the project management level (but not to communications by email, where the use of English is also permitted).

15. SIEM information. The Supplier shall ensure the export of logs or connectivity to the Contracting Authority's security information and event management (SIEM) system. Can you provide us more information regarding the current SIEM implementation within Slovenia Post?
Answer: PS has an integrated SIEM system. The bidder shall provide a security event repository as part of the tendered solution and submit these events to the Contracting Authoritys existing SIEM tool.

16. The solution is provided by the tenderer, whereby the percentage of damaged sorted items on the LISM device may not exceed 1" is not consistent with section 1.3 and 1.5 (maximum damage rate)
Answer: The Contracting Authority requires that the ratio of damaged postal items may not exceed 1 piece per 5,000 sorted pieces. This applies to all sections where this requirement is stated (1.3, 1.5, 3.2 and 6).

17. "The price of the investment part of the tender shall include: disassembling, removing and recycling the existing devices". Are there devices in the building that needs to be disassembled, removed and recycled before the new sorting device can be installed? What kind?
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

18. TD, Page 30. The OCR is supposed to read postal code and destination post office. Is the assumption correct that the name of the destination post office corresponds to the town/city name in the address? E.g. In addess line "5271 Vipava", "Vipava" is not only the town/city name but also the destination post office name?
Answer: Yes.


19. IKT, Page 8. What does the abbreviation UPC stand for?
Odgovor: Gre za aplikacijo UPO Univerzalno Poštno Okence (Universal Postal Counter)

20. TD, Page 19 - manufacturer must include SW (DVD, USB data carrier, Cloud solution, etc.) so that it is available to the Contracting Authority after the expiry of the warranty period. We assume this applies to the application software, but not to source code.
Answer: That is true.

21. TD Sect. 5.7.3 - What is meant with "exit location, entry location"
Odgovor: exit location: BIN/Chute number, entry location: Input name/number

22. TD, 1.1. Page 9. Spare part price list: Please confirm that the spare part list need to be submitted for the SAT test latest.
Answer: The list and price of spare parts shall be provided immediately after a successful SAT test at the latest.

23. Is the Post amenable to alternative payment terms? For example, Milestones of Contract award (increase over 10%), Critical Design Review, Factory Acceptance Test, SAT, completion of 3-month trial. (Topic: Payment Terms, Tender Documentation, General Provisions 1.10)
Answer: No, the method of payment remains unchanged.

24. Is the Post able to provide the address database for the purpose of evaluation of OCR performance on the test decks? (Topic: Address Database)
Answer: Yes. We will send the Address Database to all tenderers with which we signed a DPA for the purposes of this public tender. The Address Database will be delivered in the same manner as the Test deck.

25. Could Post provide a description of the existing VCS as well as the interface? (Topic: Use of the existing VCSs, Technical Requirements 5.8.1)
Answer: A tenderer that wishes to utilise the existing VCS shall obtain the data on it from the provider of this system. The tenderer shall also gain authorisation from the system provider to connect to this system.

26. Is it possible to use an alternative web browser such as Chrome (Topic: Web browser, IKT standardi PS v20-2.docx, Web Client Browser)
Answer: The only acceptable web browser is Edge, which has the same engine Chromium and is compatible with virtually all web services.


27. How will the Post compensate the Contractor if the site is not ready for installation in January 2022? (Topic: Site availability, Tender Documentation, Additional Provisions II Section 8)
Answer: A detailed timetable shall be agreed upon when a contract is signed. The planned date of the installation is 1 March 2022. In any case, the tenderer shall be notified of the start of the execution 10 months in advance.

28. Will operators be expected when placing mail pieces into trays to position the bar code face up or to one side? (Topic: Dropping items into the sorters trays, Technical Requirements 4.2.)
Answer: Yes.

29. Per the Tender, Upon the planned signing of the contract (February 2021), the tenderer shall manufacture parts of the device in the factory by the end of 2021. Is the sole purpose of this parts manufacturing to ensure installation during the first quarter of 2022? (Topic: Schedule, Contract Implementation Schedule)
Answer: That is true. The changes regarding the timetable were explained in previous answers.
30. Will operators have the ability to eject mail items that should not be inducted into the sorter if the mail items is poorly wrapped or is large and very light that is not remain the trays as needed? (Topic: Dropping items into the sorters trays, Technical Requirements 4.2.)
Answer: Yes.Datum objave: 16.02.2021   14:31
ODGOVORI NA VPRAŠANJA (SLOVENSKI JEZIK)

Vse slike, na katere se sklicuje naročnik v besedilu, so objavljene na spletni strani naročnika:
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila

1. V točki 1.11 Cena, informacijska programska in strojna oprema je navedeno, da mora biti programska oprema na usmerjevalniku ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije (IT standardi Pošte Slovenije so priloženi); zanima nas, ali to pomeni omejitev uporabe samo na proizvode Microsofta? Ali so drugi proizvodi, na primer Oracle, Linux itd. prav tako sprejemljivi?
Odgovor: Naročnik preferira tehnologije, ki so navedene v IT standardih. V kolikor gre za zaprte sisteme usmerjevalnika, do katerih naročnik ne bo imel dostopa in ne bo odgovoren za nadzor, dopuščamo tudi ostale naštete tehnologije.
Dodatno naročnik postavlja zahtevo, da se IT HW za LISM napravo postavi v Data center Pošte Slovenije na lokaciji PLC Ljubljana.

2. V poglavju Informacijska programska in strojna oprema v okviru točke 4 Garancijsko obdobje je navedeno, da mora biti programska oprema na usmerjevalniku ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije (IT standardi Pošte Slovenije so priloženi); zanima nas, ali to pomeni omejitev uporabe samo na proizvode Microsofta? Ali so drugi proizvodi, na primer Oracle, Linux itd. prav tako sprejemljivi?
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

3. Ali so dovoljene alternativne podatkovne zbirke SQL?
(Tema: Podatkovne zbirke SQL, IKT standardi PS v20-2.docx, Nove rešitve in aplikacije)
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

4. IKT, stran 7
Prosimo vas, da potrdite, da se podatkovna zbirka Oracle lahko uporablja namesto Microsoft SQL.
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

5. V točki 1.11 je navedeno: Zahteva se vzdrževanje s strain serviserja, ki je registriran v Sloveniji.
- Kakšen je zahtevani postopek registraije za serviserje, ki delajo iz drugih držav?
- Ali se ta zahteva nanaša tudi na zelo specializirano vzdrževanje, kot je vzdrževanje IT ali podobno?

Odgovor: Da, primarni vzdrževalec naprave mora biti iz Slovenije. Registracija subjekta (če gre za ustanovitev novega subjekta) je odvisna od statusne oblike, informacije najdete na povezavi: https://spot.gov.si/sl/poslovanje/ustanovitev-podjetja/. IT podpora (Help desk) se lahko zagotavlja preko hot lina iz tujine. Vzdrževanje za ostale mehanske / tehnične sklope pa ponudnik, v skladu z zahtevanimi odzivnimi časi, lahko zagotavlja preko podizvajalcev oz. iz drugih držav.

6. 5.2 Backup sistema
Ali se zahteva po dveh kontrolnih PC-jih, ki sta oba priklopljena na HW naprave, nanaša na »nižje nivojske« krmilnike, kot so PLC-ji usmerjevalnika, vključno s CPU, IO, napajanjem itd., tj. na popolnoma podvojeno redundantno nastavitev »power-up« (fully duplicated redundant power-up setup), ali bodo sprejemljive druge podobne redundantne opcije?
Ali obstajajo kakšne zahteve za določitev preklopa »power-up« (power-up switch-over timing)?
Odgovor: Naročnik zahteva, da je power-up switch-over čas manjši od 30 minut. Ponudnik naj sledi tej zahtevi pri vpeljevanju redundantnih sistemov.

7. RD, 4.1. I. 1. stran 19 in 4.1. I. 1.4 stran 20
Kateri podatki se bodo pošiljali v sistem Track & Trace Pošte Slovenije? Prosimo vas, da nam pošljete specifikacijo vmesnika.
Odgovor: Podatki se bodo pošiljali preko API-jev, predvideni atributi, ki se bodo pošiljali v T&T, bodo: ID pošiljke, time stamp, ciljna usmeritev.

8. RD, 4.1. I. 1.2 stran 19
Velike pošiljke so v poštnem prometu, ki izhaja iz e-trgovine iz Azije, precej redke. Prosimo vas, da nas obvestite, kolikšen je odstotek pošiljk, večjih od 350 x 350 (mm).
Odgovor: V nadaljevanju prilagamo rezultate analize strukture pošiljk po velikostih:

150x150 (mm) 20% of shipments
200x150 (mm) 25% of shipments
250x200 (mm) 35% of shipments
300x250 (mm) 10% of shipments
400x350 (mm) 10% of shipments

9. RD, 4.1. I. 1.3 stran 19
Predpostavka, da so vse pisemske pošiljke dolge največ 450 mm, operativno ni pomembna. Glejte opredelitev povprečne količine 2.500 pošiljk v zabojniku (sklic: RD, 4.1. I. 4.1 stran 26). Prosimo vas, da opredelite standardizirano mešanico pošiljk kot podlago za zahtevo glede pretočnosti polnilnika in celotnega sklopa naprave.
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjem vprašanju.

10. RD, 4.1. I. 5.3 stran 27
Prosimo vas, da nam pošljete specifikacijo sistema UPO in njegovega vmesnika.
Odgovor: UPO je front/end sistem Pošte Slovenije, ki vsebuje vse podatke o pošiljkah, sprejetih v Sloveniji (tudi tistih, ki so namenjene v tujino). Naprava bo v določenih časovnih intervalih dostopala do seznama pošiljk in njihovih atributov, ki ga bo naročnik odložil na web servis (osnova za iskanje bo ID pošiljke). Na ta način bomo napravi zagotovili dodaten vir informacij o pošiljkah, ki so namenjene v tujino.

11. RD, 4.1. I. 5.3 stran 27
Prosimo vas, da nam pošljete specifikacijo sistema APM in njegovega vmesnika.
Odgovor: Naprava bo v določenih časovnih intervalih dostopala do seznama pošiljk in njihovih atributov, ki ga bo APM odložil na web servis (osnova za iskanje bo ID pošiljke).

12. RD, 2. Posebni pogoji C8, stran 17
Ali so digitalno podpisani referenčni dokumenti sprejemljivi?
Odgovor: Digitalno podpisana potrdila so dovoljena. Naročnik si pridržuje pravico preverjanja avtentičnosti teh potrdil.

13. Kakšen je tipičen format naslova za pošiljke, ki jih mora OCR prepoznati?
(Tema: Format naslova)
Odgovor: Tipični formati naslovnega bloka so razvidni iz Test deck slik.

14. Ali bo moral izvajalec zagotoviti testne skripte za merjenje zahtev glede obratovalne učinkovitosti, stopnje odčitavanja črtnih kod in SAT?
(Tema: Testiranje SAT)
Odgovor: Da.

15. Kako se bo meril test odstotka napačno usmerjene pošte? Kateri so viri napak, ki bodo vključeni v merjenje?
(Tema: Testiranje SAT)
Odgovor: Po končanem usmerjanju test decka, se pregledajo usmerjevalni predali, napačne ugotovitve se ugotovi fizično (če se nahaja v napačno usmerjenem predalu). Naslovi bodo napisani pravilno, zato bo napaka izključno SW oz. pripisana napravi. Morebitne napake v naslovu se ne bodo vštevale kot napačna usmeritev naprave, če bi do tega prišlo.

16. Glede razpoložljivega prostora za montažo naprave nas zanima, kakšna je uporabna višina.
(Tema: Objekt)
Odgovor: Svetla višina do spodnjega roba nosilca je 4.38 m, do slemena 6,62 m.

17. Ali naj predlog izvajalca glede na najmanjše število izhodnih ciljev, ki je 75, zagotovi število izhodnih ciljev, ki bi ustrezali predvidenemu prostoru 20 mm x 40 mm?
(Tema: Izhodni cilji, Tehnične zahteve 3.1)
Odgovor: Ponudniki lahko podajo/ predlagajo LISM sistem z večjim številom izhodov, glede na kvadraturo 40x20m (če se na tej kvadraturi lahko zagotovi več kot 75 izhodov). Minimalno število izhodov ostaja 75. Ponujeno večje število predalov se ne bo točkovalo v merilih.

18. Kakšna je predvidena največja hitrost paketov na minuto do najbolj priljubljenega izhodnega cilja?
(Tema: Število izhodnih ciljev na napravi, Tehnične zahteve 3.1, stran 24)
Odgovor: Naročnik ni nikoli ocenjeval te hitrosti. Za nas je pomemben operativni pretok 12000 pošiljk na uro.

19. Koliko poštnih pošiljk je lahko povprečno v pladnju?
(Tema: Izhodni predali, Tehnične zahteve 3)
Odgovor: On average, each letter tray contains 150 - 200 items from Asian markets and/or 75 100 items from domestic mail.

20. Vprašanje RD, odgovori na vprašanja, pismarnica
V prvem sklopu je v odgovoru na vprašanje 16 navedeno, da bo posamezna pismarnica v povprečju vsebovala 30 pošiljk. Glede na največji pretok 12.000 kosov na uro se bo na uro napolnilo do 400 pismarnic oziroma ali po ena pismarnica vsake 4 sekunde. Ali je Pošta Slovenije razmišljala o uporabi večjih posod za cilje z velikimi količinami?
Odgovor: Ponudnikom smo v predhodnem odgovoru podali spremenjen odgovor in sicer, da gre v povprečju v vsako pismarnico 150 200 pošiljk z Azijskih trgov oz. 75 100 pošiljk v domačem prometu.
Kljub spremenjenemu odgovoru je ponudnikov predlog uporabe večjih enot smiseln. Zato podajamo novo zahtevo in sicer, da se za 20 izhodov (znotraj iste sekcije naprave) zagotovi uporaba tudi 'box palet' (v kolikor je mogoče, naj se uporaba box palete zagotovi tudi za 'izmet'). Naročnik pričakuje, da bo na teh 20 izhodih lahko odstranil ali odmaknil držalo za pismarnico in namesto tega vstavil box paleto. Način preklopa med eno in drugo varianto je lahko dinamičen (držalo za pismarnico se le premakne) ali pa statičen (z minimalnim posegom se držalo za pismarnico fizično odstrani z naprave).
V nadaljevanju podajamo dimenzije box palete.
Slika objavljena na spletni strani naročnika.

21. Ali so dimenzije XL pismarnice navedene v tabeli 3? Kakšne so dimenzije drugih pladnjev, na primer obstoječe pismarnice, ki jim morajo biti prilagojeni izhodi usmerjevalnika?
(Tema: Izhodni predali, Tehnične zahteve 3)
Odgovor: Vezano na predhodni odgovor, bomo poleg pismarnic, katerih dimenzije smo podali v razpisni dokumentaciji, uporabljali tudi Box palete.

22. Kakšne so fizične dimenzije zabojnika za prvo vrsto polnilnika »tipper«, v katerem je povprečno približno 2.500 pošiljk? Ali ima zabojnik kolesa, je tog, ali je mogoče eno ali več stranic odstraniti, iz kakšnih materialov je izdelan zabojnik?
(Tema: Zabojniki)
Odgovor: Slika objavljena na spletni strani naročnika.

23. Kakšne predpostavke bi moral izvajalec upoštevati glede vstavljenih kosov poštnih pošiljk na uro?
(Tema: Operater število pošiljk na uro)
Odgovor: Naročnik pričakuje, da bodo ponudniki na podlagi preteklih implementacij sami izračunali potrebno število operaterjev, da bodo zagotovili zahtevano pretočnost naprave.

24. Ali lahko Pošta Slovenije navede porazdelitev tipičnih velikosti? Npr. kolikšen odstotek pretoka predstavljajo pošiljke, katerih dolžina je manjša od 380 mm, kolikšen odstotek predstavljajo običajne poštne ovojnice itd.?
(Tema: Značilnosti pošiljk, ki bodo strojno usmerjene, Tehnične zahteve 1.2, stran 19)
Odgovor: Odgovorjeno pri vprašanju 8.

25. Katero podjetje je odgovorno, če škoda nastane zaradi neustrezne embalaže?
(Tema: 1.5 Poškodbe pošiljk, Tehnične zahteve 1.5, stran 20)
Odgovor: Predvidevamo, da se vprašanje nanaša na nezadostno pakiranje pošiljk. V času SAT testa bomo primeru poškodbe pošiljke ugotavljali, ali je razlog v nezadostni kvaliteti pakiranja, ali je razlog v delovanju naprave. V kolikor gre za poškodbo z naslova pomanjkljivega pakiranja, je za to odgovoren naročnik.

26. Približno koliko dodatnih ciljev na usmerjevalniku je zaželeno?
(Tema: Število izhodnih ciljev na napravi, Tehnične zahteve 3.1, stran 24)
Odgovor: Če ima ponudnik možnost umestitve več izhodov znotraj prostora, ki je na voljo (40m x 20m), naj to predlaga. Vsekakor je želja naročnika, da se omogoči več izhodov, če je to mogoče, vendar ne manj kot 75.

27. Ali je način delovanja pladnjev »Bomb-bay« s krožno transportno linijo edini sprejemljiv?
(Tema: Princip odlaganja pošiljk, Tehnične zahteve 3.3, stran 24)
Odgovor: Da.

28. Ali je ročno vstavljanje poštnih pošiljk v pladnje edini sprejemljiv način?
(Tema: Vlaganje pošiljk v pladnje usmerjevalnika, Tehnične zahteve 4.2, stran 26)
Odgovor: Da.

29. Plačilni pogoji vključujejo 35 % izvedbene predračunske vrednosti po uspešno zaključenem 3-mesečnem poskusnem delovanju naprav z rednimi pošiljkami. Katere meritve se bodo izvajale v tem 3-mesečnem obdobju in na podlagi česa se bo ugotavljala uspešnost?
(Tema: Razpisna dokumentacija, Splošne določbe)
Odgovor: V tem trimesečnem poskusnem obratovanju bomo spremljali operativno delovanje sistema. Spremljali bomo pretočnost sistema, procent poškodovanja pošiljk, procent uspešnega branja in usmerjanja sistema, ocenjevali bomo zanesljivost delovanja usmerjevalnika in se tudi dodatno izobraževali v tem času. Naročnik pričakuje, da bo ponudnik v sklopu projekta odpravil vse zaznane napake v delovanju sistema, ki so bile ugotovljene v času poskusnega delovanja.

30. Naročnika prosimo, da v zvezi s točko 1.5 Poškodbe pošiljk potrdi, da to velja le za pošiljke z dovolj embalažnega materiala. Z drugimi besedami, pošiljke z nezadostno embalažo se ne bodo upoštevale v tej stopnji poškodb. Poleg tega vas prosimo, da potrdite, da se udrtine ali praske na zunanji strani embalaže ne bodo upoštevale kot poškodbe.
Odgovor: Drži. Širši odgovor smo podali v predhodnih vprašanjih.

31. Analiziramo »test deck«, ki smo ga prejeli od vas, in imamo naslednja vprašanja:

Prosimo vas, da nam sporočite, ali so slike v »test decku« pošiljke, ki se po navadi obdelujejo pri vsakodnevnem poslovanju, ali je to neke vrste mrtva pošta (tj. nedostavljena pošta, ker se je prejemnik preselil itd.). Če gre za tako imenovano mrtvo pošto, ni smiselno, da bi OCR naravnali na pošiljke, ki jih sploh ni mogoče dostaviti, zato bi vas prosili, da se »test decki« zamenjajo s pošiljkami, ki se po navadi obdelujejo, in se ti zagotovijo za nadaljnje analize.

Poleg tega je vsaj 95-odstotna stopnja odčitavanja, ki jo je treba doseči za pošiljke iz notranjega prometa (notranji promet), v točki 5.7.1 razpisne dokumentacije preveč ambiciozna za katerega koli dobavitelja OCR, saj »test deck« za poštne pošiljke iz notranjega prometa vključuje 2.000 slik poštnih pošiljk, pri čemer jih ima 25 % ročno napisane naslove.

Menimo, da bi bila 80-odstotna stopnja odčitavanja realna za tak test deck, saj se je v vašem preteklem razpisu za usmerjevalnik paketov, svežnjev ter pismarnic in za usmerjevalnik pisemskih pošiljk večjih dimenzij, napravo AO, zahtevalo najmanj 80-odstotno OCR odčitavanje mešanih (strojno + ročno napisanih) naslovov (velikost pisave strojno napisanih naslovov 12, črna barva, Times New Roman).

Če se s tem ne strinjate, vas prosimo, da nam zagotovite informacijo o tem, kateri dobavitelj OCR lahko doseže zahtevano stopnjo odčitavanja, da bomo lahko preučili možnost sodelovanja z njim glede OCR.

Glede na točke in dejstvo, da »test decka« zaradi prazničnega obdobja nismo mogli pravočasno dobiti, potrebujemo več časa za njegovo pravilno analizo, da bomo lahko oddali ustrezno ponudbo, zato prosimo, da se rok za oddajo podaljša za en mesec.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Odgovor: Gre za pošiljke, ki jih srečujemo v rednem procesu. Naročnik spreminja zahtevo glede Read rate na način, da sedaj zahteva 90% stopnjo za oba tokova (mednarodni in domači promet). Naročnik se ne bo opredeljeval do vprašanja, kateri ponudniki na trgu so zmožni dosegati zastavljene zahteve.

32. V točki 1.11 Površinske dimenzije naprave v okviru oddelka 4 OPIS NAROČILA TEHNIČNE SPECIFIKACIJE dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je navedeno, da so dimenzije prostora v izmeri 40 m × 20 m in so razvidne na spodnji sliki; prosimo vas, da potrdite, da je to čisti razpoložljivi prostor za montažo in da izvajalcu ni treba upoštevati morebitnih ovir zaradi kakršnih koli vrst komunikacijskih poti, transportnih poti in tudi opreme ali infrastrukture za prezračevanje, ogrevanje, razsvetljavo itd. ter da so morebitna s tem povezana dela izključena iz obsega del izvajalca.
Če ni tako, prosimo, da nam zagotovite dodatne informacije in risbe, kjer je prikazano, kaj mora izvajalec upoštevati.
Odgovor: V načrtu objekta, ki smo ga podali v predhodnih odgovorih je razvidno, da je v označenem prostoru le en nosilni steber.

33. V zvezi z vašim odgovorom na vprašanje 10 z dne 15.1.2021, 11.24 opažamo razliko med (1) prostorom namestitve na strani 21/56 RAZPISNE DOKUMENTACIJE pod točko 1.11 Površinske dimenzije naprave, ki naj bi bile 40 x 20 m, in (2) prostorom namestitve v vaših odgovorih na vprašanje 10, ki se zdi manjši in meri približno 27 x 20 m.
Tudi če je prostor naveden v vaših odgovorih na vprašanje 10 in omenjen pod (2) zgoraj, pravilen, vas prosimo, da potrdite, da bo za napravo LISM zagotovljen proctor za namestitev, ki meri 40 x 20 m.
Če v najslabšem primeru proctor namestitve dejansko meri le 27 x 20 m, moramo spremeniti celoten predlog in bi zato morali zaprositi za nadaljnje podaljšanje roka za oddajo ponudb.

- Prostor namestitve na strani 21/56 RAZPISNE DOKUMENTACIJE (1);

Slika objavljena na spletni strani naročnika.

- Prostor namestive v vašem odgovoru na vprašanje 10 (2);
Slika objavljena na spletni strani naročnika.

Odgovor: Naročnik podaja nov načrt okvirne postavitve, upoštevajoč ugotovitve ponudnikov. Območje postavitve je na sliki označeno z vijolično barvo. (spodaj). Ponudnike opozarjamo na dva stebra, ki sta znotraj tega območja.

Slika objavljena na spletni strani naročnika.

34. V drugem odstavku 2. člena Predmet okvirnega sporazuma dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da bo naprava zasnovana modularno in po principu (v smislu strojne opreme in obstoječih zmogljivosti) tako, da implementirana konfiguracija omogoča morebitne prihodnje izboljšave brez potrebe po zamenjavi naprav.
Ali je treba pri razporeditvi prikazati (rezervirati) prostor za prihodnje podaljšanje LISM?
Odgovor: Po zaključeni umestitvi bo naročnik glede na razporeditev lahko ocenil, ali še ostajajo možnosti za širitev naprave.

35. Okvirni sporazum ima v 6. členu Gradbeno dovoljenje naslednji odstavek:
Izvajalec se zaveže zagotoviti ustrezno ureditev obstoječih prostorov za potrebe novih naprav.
Menimo, da je to nova stavba, v kateri bo zadevna nova naprava, zato bi moral naročnik sam zagotoviti ustrezno ureditev, izvajalec pa je odgovoren le za pravilno namestitev nove naprave v novo stavbo. Prosimo vas, da to potrdite ali pa podrobno opredelite, kakšne ureditve in prilagoditve mora zagotoviti izvajalec.
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

36. V okvirnem sporazumu je v 15. členu Garancija, kakovost in prevzem naveden naslednji odstavek:
Ugotovljene pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v roku treh (3) delovnih dni od prejema pisne reklamacije oziroma od vpisa v delovni nalog.
Ta zahteva bi bila precej nerealna za delavce, ki prihajajo iz tujine, zato vas prosimo, da se to spremeni na 3 tedne od prejema pisne reklamacije oziroma od vpisa v delovni nalog.
Odgovor: Naročnik se ne strinja s predlogom. Dobavitelj naj za zadostitev krajšega roka odprave napak/okvar zagotovi ustrezno zalogo kritičnih rezervnih delov na lokaciji naprave. Zahteva tudi podkrepi odgovor vezan na vprašanje glede nujnosti izvajalca vzdrževanja v Sloveniji. Naročnik si ne more privoščiti, da naprava ne bi obratovala 3 tedne.

37. V okvirnem sporazumu je v 24. členu Komunikacija naslednji odstavek:
Vse medsebojne komunikacije pogodbenih strank se bodo štele za pravno zavezujoče, če bodo izvedene v pisni obliki in poslane s knjiženo oziroma priporočeno pošto. Pri tem se pogodbeni stranki izrecno dogovorita, da za pravno zavezujočo obliko komunikacije šteje tudi komunikacija naročila in njegove izvedbe v elektronski obliki z uporabo elektronskih sporočil s strani odgovornih oseb pogodbenih strank oziroma drugih pooblaščenih oseb pogodbenih strank. Pri tem se bo štelo, da sporočilo učinkuje zoper drugo pogodbeno stranko na dan, ko je bilo tej stranki dostavljeno in ga je prejela, ali je bilo prvič prejeto po elektronski poti. Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da se elektronska komunikacija ne uporabi za odstop od okvirnega sporazuma, ki ga morata stranki poslati s priporočeno pošto.
Ugotavljamo, da je ta zahteva precej nerealna, saj danes skoraj vsa komunikacija poteka po elektronski pošti, zato menimo, da bi zahteva, kot je ta, lahko poslabšala kakovost komunikacije in sodelovanja med naročnikom in izvajalcem, saj bodo v projekt takega obsega vključeni različni posamezniki vsake pogodbenice, zato bi ta zahteva obe strani omejevala glede tega, kdo lahko kaj sporoča. Zato prosimo, da se ta člen v celoti izbriše ali pa se nekako omeji, da ne bo vplival na kakovost dela.
Odgovor: Navedeno pomeni, da bodo komunikacije izvedene v pisni obliki, ki je poslana s knjiženo oziroma priporočeno pošto, pravno zavezujoče v vsakem primeru. Poleg tega se dopušča komunikacija po e-mailu, ki je prav tako pravno zavezujoča, če gre za naročilo in njegove izvedbe in če se izmenjuje na odgovornih oseb pogodbenih strank oziroma drugih pooblaščenih oseb pogodbenih strank, ki so razkrite. Po e-mailu pa ni moč odstopiti od okvirnega sporazuma, kar morata stranki poslati s priporočeno pošto. Torej komunikacija bo potekala tudi po elektronski poti, vendar ne med komerkoli, temveč samo na ravni podpisnikov sporazuma, skrbnikov, ki so navedeni v sporazumu kot skrbniki sporazuma in, če bodo odgovorne osebe nasprotni stranki dodatno naznanjene (v ustreznem dokumentu, ki pa bo podpisan s strani zastopnika oz. pooblaščene osebe pri pogodbeni stranki) kot pristojne komunicirati, lahko tudi med temi.

38. V okvirnem sporazumu je v 25. členu Poslovna skrivnost naslednji odstavek:
Zaradi kršitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naročnik takoj odpovedati ta okvirni sporazum. Izvajalec pa v takem primeru odgovarja tudi odškodninsko.
Iskreno povedano, bi vas radi prosili, da se ta odstavek spremeni, kot je navedeno spodaj, da bo obojestransko;
Zaradi kršitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naročnik takoj odpovedati ta okvirni sporazum. V primeru kršitve zaupnosti ene pogodbenice je druga pogodbenica odškodninsko odgovorna, če pride do tega.
Odgovor: Obveza varovanja in odgovornost se bosta (kot predlagano) zastavila obojestransko.

39. V razpisni dokumentaciji so v točki 1.11 Cena in 4. točki Garancijsko obdobje naslednji odstavki:
Informacijska programska in strojna oprema
Brezplačne nadgradnje informacijskega sistema morajo biti zagotovljene vsaj za obdobje deset (10) let od uspešno opravljenega testa SAT.
Informacijski sistem usmerjevalnika se bo posodabljal oziroma prilagajal vzporedno z informacijskim sistemom Pošte Slovenije.
Programska oprema na usmerjevalniku mora biti ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije (IT standardi Pošte Slovenije so priloženi).
V okviru projektne organizacije se naročnik in izvajalec dogovorita glede odprtosti IT sistema naprav za morebitno povezovanje z drugimi IT sistemi naročnika (npr. odlaganje podatkov na strežnike FTP, spletna storitev).
Kot razumemo, ta zahteva izključuje primer, ko naročnik nadgradi svoj informacijski sistem, in to vpliva na informacijski sistem naprave LISM; v tem primeru se ne pričakuje, da je treba to nadgradnjo zagotoviti brezplačno. Prosimo vas, da to potrdite. Poleg tega vas prosimo, da potrdite, da se bo naročnik v primeru načrtovanja nadgradnje svojega informacijskega sistema z izvajalcem najprej posvetoval o možnih vplivih.
Odgovor: Naročnik se s predlaganim strinja.

40. Okvirni sporazum ima v točki 1.13 Pogodba naslednji odstavek:
Ponudnik izpolni vzorec pogodbe, ga podpiše in skeniranega predloži k ponudbi, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo, katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik v 8 dneh ne bo vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Če se to zgodi, bo naročnik posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oziroma odstopa od pogodbe.

Ali nam lahko poveste, ali bo naročnik naložil posodobljen vzorec pogodbe, s spremembami, izvedenimi prek pojasnil pred rokom za oddajo? Oziroma ali bo naročnik posodobljeno pogodbo zagotovil le izbranemu ponudniku?
Odgovor: Odgovori na vprašanja štejejo za del razpisne dokumentacije in tako tudi vzorca pogodbe, naročnik v fazi postopka ne bo objavljal popravkov, izbrani ponudnik bo v podpis prejel pogodbo z vsem dopolnitvami.

41. V razpisni dokumentaciji je v 3. točki NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE naslednji odstavek:
Ponudniki morajo v fazi oddaje ponudb (2. faza) izpolniti obrazec za ponudbeni predračun.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek Predračun naloži izpolnjen obrazec Ponudbeni predračun v datoteki pdf, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ostale priloge pa naloži v razdelek Druge priloge. V primeru razhajanj med podatki v ponudbenem predračunu, naloženem v razdelek Predračun, in celotnim predračunom, naloženim v razdelek Druge priloge, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženem v razdelku Druge priloge.

Ali nam lahko poveste, kako lahko dostopamo in sodelujemo na javnem odpiranju ponudb? Kdaj in kje bo to potekalo? Ali bo to potekalo v informacijskem sistemu e-JN? Oziroma ali se zahteva fizična udeležba, na primer v naročnikovih prostorih?
Odgovor: Javnega odpiranja ponudb z udeležbo ponudnikov v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje, ni. Odpiranje ponudb je izvedeno v programu za elektronsko oddajo ponudb, vendar šele v II. fazi postopka, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. Na spletni strani so objavljena tudi navodila za uporabo, v slovenskem in angleškem jeziku.

42. Okvirni sporazum ima v 6. členu Gradbeno dovoljenje naslednji odstavek:
Izvajalec se zaveže zagotoviti ustrezno ureditev obstoječih prostorov za potrebe novih naprav.

Vendar pa je to v nasprotju z razpisno dokumentacijo, točko 1.9 Sprememba objekta za namestitev, kjer je zapisano: Spremembe, z izjemo montažnih točk in napajalnih priključkov na opremo, niso dovoljene.

Prosimo vas, da potrdite, da je izvajalec odgovoren le za pravilno namestitev nove naprave v novo stavbo, za druge ustrezne ureditve in prilagoditve pa je odgovoren naročnik. Prosimo vas, da to potrdite ali pa podrobno opredelite, kakšne ureditve in prilagoditve mora zagotoviti izvajalec. Poleg tega vas prosimo, da potrdite, da v tem primeru izvajalcu ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja.
Odgovor: Ponudnik bo moral poleg implementacije sistema, tudi sam zagotoviti električno napeljavo od elektro omarice do mikrolokacije. Naročnik se je glede vprašanja gradbenega dovoljenja opredelil že v predhodnih vprašanjih.

43. Prosimo vas, da potrdite, da mora gradbeno dovoljenje (PGD) pridobiti naročnik, izvajalec pa je odgovoren le za to, da naročniku predloži projekt, da lahko naročnik pridobi gradbeno dovoljenje. Ali naj ne bi naročnik že imel gradbenega dovoljenja za ta namen, če je bila nova stavba zgrajena za novo napravo?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih in ponovljeno pri Q/A št. 48.

44. V zvezi z vprašanji glede LISM ste v 1. sklopu z dne 15. 1. 2021 v prvem odgovoru zapisali:

Odgovor: Naročnik spreminja to določilo na način, da se v fazi implementacije direktna in indirektna odgovornost omeji na skupno 100 % vrednosti implementacije (osnova za izračun je celotna vrednost implementacijske vrednosti v 1. sklopu predračuna).
V fazi vzdrževanja se direktna in indirektna odgovornost omeji na skupno 50 % vrednosti (osnova za izračun so celotni stroški vzdrževanja za 5-letno obdobje vrednost 2. sklopa po predračunu).

Prosimo, da se iz odgovornosti izključi posredna in posledična škoda, saj je to industrijski standard (ne zahtevamo, da se izključita huda malomarnost in goljufija). Ali lahko to potrdite?
Odgovor: Naročnik se ne strinja s predlogom.

45. Vprašanje RD
Prosimo vas, da nas obvestite o pričakovanem dnevnem obsegu paketov, ki jih je treba obdelati na napravi LISM, in o obratovalnih časih, ki so s tem povezani.
Odgovor: Na podlagi trenutnih količin ocenjujemo, da bomo dnevno v povprečju usmerili cca. 40.000 pošiljk, zahtevana kapaciteta odraža predvideno rast segmenta v naslednjih letih.

46. Ali lahko navedete več podrobnosti o »drugih aplikacijah« v naslednjem členu: Informacijski sistem bo omogočal povezljivost z drugimi aplikacijami, ki jih želi naročnik uporabiti ob hkratnem izvajanju procesa usmerjanja za druge namene (npr. pošiljanje dogodkov v »Track & Trace«).
Odgovor: Odgovorjeno pri drugih vprašanjih.

47. Ali lahko navedete podrobnosti o »gradbenem zakonu in podzakonskih aktih«, omenjenih v odstavku: Projekti morajo biti izdelani skladno z razpisno dokumentacijo in zahtevami naročnika, gradbenim zakonom in podzakonskimi akti o projektni dokumentaciji ter vsemi zakonskimi zahtevami, veljavnimi v času izdelave projektne dokumentacije.
Odgovor: Gradbeni zakon: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914/
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306

48. Kaj je razlog za to, da mora izvajalec poskrbeti za gradbeno dovoljenje? Kako ta postopek poteka v Sloveniji?
Odgovor: Ker naročnik ne pozna tehnične rešitve in ne ve ali bo rešitev posegala v konstrukcijo objekta, mora ponudnik v primeru, da bo za izvedbo naročila skladno z veljavno zakonodajo potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, le tega pridobiti. V primeru, da je gradbeno dovoljenje potrebno, mora za tega biti izdelan projekt DGD (dokument gradbenega dovoljenja) v katerem se opredeli in izriše tehnična rešitev umeščanja naprave.


49. Ali lahko navedete podrobnosti o členih 662 do 665 Obligacijskega zakonika?
Odgovor:
Section 4: LIABILITY OF CONTRACTOR AND PROJECT DESIGNER FOR SOLIDITY OF STRUCTURE
Where liability lies
Article 662
(1) The contractor shall be liable for any defects in the execution of the structure concerning its solidity if such defects appear within ten years of the delivery and takeover of works.
(2) The contractor shall also be liable for any deficiencies in the land on which the structure is built that appear within ten years of the delivery and takeover of works, unless a specialist organisation gave an expert opinion that the land was suitable for construction and during construction no circumstances arose to give rise to any doubt over the justification of the expert opinion.
(3) This shall also apply to the project designer, if the defect in the structure originates from any defect in the plan.
(4) Under the provisions of the preceding paragraphs the two shall be liable not only to the ordering party, but also to any other acquirer of the structure.
(5) It shall not be possible to exclude or limit their liabilities by contract.
Obligation to notify and loss of right
Article 663
(1) The ordering party or other acquirer shall be obliged to notify the contractor and project designer regarding defects within six months of discovering the defect; otherwise the ordering party or acquirer shall lose the right to make reference thereto.
(2) The right of the ordering party or other acquirer against the contractor or project designer deriving from their liability for defects shall expire one year after the day the contractor or project designer was notified regarding the defect.
(3) The contractor or project designer may not make reference to the provisions of the preceding paragraphs if the defect relates to facts that were known or could not have remained unknown to them and that they failed report to the ordering party or other acquirer, or if through their action they misled the ordering party or other acquirer into failing to exercise the rights on time.
Reduction and exclusion of liability
Article 664
(1) The contractor shall not be released from liability if the defect occurred because during the execution of individual works the contractor acted according to the ordering partys requirements.
(2) However, if prior to the execution of individual work according to the ordering partys requirements the contractor warned the former regarding the risk of defects occurring, the contractors liability shall be reduced, and may also be excluded under the circumstances of the case in question.
Recourse
Article 665
(1) If in the relationship with the ordering party the contractor and project designer are liable for a defect their liability shall be joint and several.
(2) A project designer that formulated the plan for the structure and that was entrusted with supervising the execution of the works shall also be liable for defects in the executed works that occurred because of reasons for which the contractor is liable if they could be noticed during customary and appropriate supervision of the works, but shall have the right to demand appropriate reimbursement from the contractor.
(3) A contractor that reimbursed damage arising because of a defect in the executed works shall have the right to demand reimbursement from the project designer in the extent to which the defects in the executed works originate from defects in the plan.
(4) If a person entrusted with part of the transaction by the contractor is liable for a defect the contractor must, if intending to demand reimbursement from such person, notify such person regarding the defect within two months of being notified by the ordering party.

50. Ali se je med pogajanji mogoče dogovoriti o drugačnem terminskem načrtu plačil?
Odgovor: V sklopu JN se ne predvideva pogajanj glede te vsebine. Naročnik je v prejšnjih odgovorih podal odgovor na podobno vprašanje.

51. Ali bi lahko zahteve glede zaupnosti prilagodili, da bi enako veljale za obe strani?
Odgovor: Naročnik se strinja s predlogom.

52. Bi kot alternativa zadostovalo starševsko jamstvo?
Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja.

53. Katere so še vaše alternativne možnosti za bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi?
Odgovor: Naročnik ne dovoljuje alternativ bančni garanciji.

54. Kolikšen je najvišji znesek kazni?
Odgovor: Odgovorjeno pri predhodnih vprašanjih.

55. Zakaj je e-pošta zavezujoč komunikacijski protokol?
Odgovor: Odgovor oz. pojasnilo je delno že podano pri prejšnjih vprašanjih. Če poteka komunikacija na nivoju notificiranih upravičenih oseb, je tudi e-mail komunikacija zavezujoča, razen odstopa od okvirnega sporazuma.

56. Glede tega, da ima »naročnik pravico brez odpovednega roka odstopiti od okvirnega sporazuma«, menimo, da to ne odraža obojestranske zavezanosti projektu. Ali bi lahko to prilagodili za obe strani?
Odgovor: Naročnik se strinja s predlogom. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti (1. odstavek 31. člena vzorca okvirnega sporazuma) bo naročnik izvajalca na kršitev opozoril in mu dal primeren rok za odpravo kršitve. Če izvajalec v dodatnem roku kršitve ne bo odpravil, bo okvirni sporazum prenehal veljati z iztekom tega roka. Namen zapisa v 24. členu pa sicer niso pogoji odstopa, temveč tam le izključitev možnosti tako izjavo pravno zavezujoče poslati preko e- pošte oz. zapis, da je odstop od pogodbe mogoče podati le s priporočeno pošto.


57. Ali bi bila lahko angleščina jezik pri izvajanju projekta in zagotavljanju storitev?
Odgovor: Naročnik dovoljuje uporabo angleškega jezika, mora pa dobavitelj zagotoviti izobraževanje v SLO jeziku, tudi vsa navodila za vzdrževanje, VPD, certifikate ipd., ki so podvrženi uporabnikom, pregledu ustreznih zunanjih inštitucij za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.

58. Kam lahko predložimo odstopanja od okvirnega sporazuma?
Odgovor: Sprememba vzorca pogodbe, razen dogovorjenih z odgovori na vprašanja, niso možne.

59. Kakšen tehnični vmesnik se bo uporabljal med CRN in napravo LISM? Ali je to na primer vtična povezava oziroma SSH protokol za prenos datotek (SFTP)? Kaj je podatkovni nosilec, na primer JSON ali XML?
Odgovor: O tehničnih interface-ih se bo naročnik pogovarjal v času implementacije. Naročnik za takšne izmenjave podatkov primarno uporablja web servise v strukturi JSON.

60. Ali lahko predpostavljamo, da gre za spletni vmesnik storitve? Če ne, kakšen vmesnik je to?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

61. Kakšen tehnični vmesnik se bo uporabljal med APM in napravo LISM? Kaj je podatkovni nosilec, na primer JSON ali XML? Ali lahko navedete primer?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

62. Kaj pomeni »priprava sortirnih načrtov« in kako je to povezano s podatki v tem vmesniku? Ali lahko navedete primer, kaj se prenaša prek tega vmesnika? Kako prejemanje dnevnih posodobitev vpliva na ustvarjanje sortirnih načrtov?
Odgovor: Uvoz CRN v LISM ne vpliva na obstoječi sortirni načrt. CRN (CRA) določa, katera je dostavna pošta za neko naslovno pošto. Sortirni načrt pa je tabela, ki priredi dostavni pošti (dostavni poštni številki) določeno drčo (izhod) naprave. Naročnik pričakuje, da se bo uvoz CRN podatkov izvajal periodično avtomatsko ter tudi ročno 'on demand'.

63. Kakšni podatki, ki naj bi jih urejevalnik načrta razvrščanja/usmerjanja pošiljk spremenil, vplivajo na podatke na pismarničnih nazivnicah? Z drugimi besedami, katere podatke, ki so na pismarnični nazivnici, usmerja sortirni načrt?
Odgovor: V sortirnem načrtu se za vsako drčo (izhod) določa/spreminja dostavna poštna številka z nazivom dostavne pošte, oz. naziv države, če gre za usmerjanje pošiljk za tujino. Zatorej naj bodo ti podatki na pismarničnih nazivnici vezani na sortirni načrt. Hkrati pa mora biti na nazivnici tudi črtna koda, ki je generirana iz te poštne številke v sortirnem načrtu.

64. Kaj je glavni razlog, da pri delovanju dopuščate črtni kodi ANSI D in E? Večina sistemov kamer ne zagotavlja učinkovitosti pri črtnih kodah ANSI D in E.
Odgovor: Naročnik v procesu srečuje tudi kvaliteto kod ANSI D in E in zato zahteva, da je naprava zmožna brati tudi te.

65. Kako se pridobi pošta? Ali temelji na poštni številki? Ali je ulica potrebna?
Odgovor: Ime ulice ni potrebno za ugotavljanje naslovne pošte, potrebna je poštna številka ali ime naslovne pošte.. Naprava mora cilj usmerjanja prepoznati po obeh atributih. Torej poštni številki in/ali nazivu.

66. Ali je mogoče pošto poiskati v podatkovni zbirki z naslovi? Oziroma ali je poštni del naslova na pisemski pošiljki (kot pri poštnem predalu npr. ali je dodan z imenom kraja?)?
Odgovor: Naslovna pošta je del naslovnega bloka na pošiljki. Naročnik je skupaj s prejšnjim sklopom vprašanj, ponudnikom poslal tudi CRA.

67. Ali gre za odnos »od enega do mnogih« med naslovno pošto in poštno številko, npr. ali vsako območje poštnih številk pripada natanko eni naslovni pošti?
Odgovor: Da, za eno ali več naslovnih poštnih številk je določena natanko ena dostavna poštna številka (dostavna pošta).

68. Ali je naslovna pošta vedno natisnjena na naslovu (prejemnika) oziroma ali bi jo bilo treba v nekaterih primerih pridobiti iz drugih elementov naslova?
Odgovor: Naslovna pošta ali del podatka o naslovni pošti (bodisi naziv, bodisi poštna številka) je vedno del naslovnega bloka.

69. Ali lahko v primeru usmerjanja pošiljk, sprejetih v Sloveniji in namenjenih v druge države, pričakujemo, da je cilj vedno tuj in da lahko OCR to uporabi kot vnaprej znano? Oziroma ali se zahteva sistem OCR, ki lahko obravnava mešanico domačih in tujih naslovov?
Odgovor: Da. Naročnik bo sistem uporabljal tako za usmerjanje pošiljk sprejetih v Sloveniji naslovljenih za tujino, kot za usmerjanje pošiljk sprejetih v Sloveniji za domači promet, ter mednarodne pošiljke prispele za Slovenijo. Ti tokovi ne bodo ločeni.

70. Ali bi lahko navedli ožji izbor najpogostejših ciljev v drugih državah?
Odgovor:
Tabela z odgovori objavljena na spletni strani naročnika.

71. Ali obstajajo ločena merila učinkovitosti, ki jih mora OCR izpolnjevati pri odčitavanju tujih držav?
Odgovor: Ne. Za vse države (pravi kriterij je pravzaprav pošiljka z njenim naslovom in ciljna ali izvorna država) mora biti dosežen enak »read rate«.

72. Ali bi bilo mogoče na želenem usmerjevalniku zbrati veliko večji nabor slik iz (različnih in reprezentativnih) poštnih pošiljk, da bi ustrezno pripravili in nastavili sistem OCR za ta projekt, kot je nabor v testnih vzorcih, ki ste jih zagotovili?
Odgovor: Naročnik in izbrani ponudnik se bosta po podpisu pogodbe uskladila glede te potrebe. Načelom se naročnik strinja s predlogom.

73. Prosimo vas, da pojasnite, kako boste »SAT test izvedli s fizičnimi pošiljkami, ki bodo pripravljene s slikami spremnic 'test decka', ki ga je pripravil naročnik.« Ali to pomeni, da ste pripravili številne fizične poštne pošiljke in naredili slike (»test deck«) teh pošiljk in boste na napravi uporabili iste fizične pošiljke ter izračunali rezultate kodiranja in usmerjanja na napravi oziroma ali boste ponovno uporabili slike »test decka«? Ali kako drugače?
Odgovor: RR se bo ugotavljal na slikah (virtualno), pretočnost pa na kakršnihkoli živih pošiljkah, ki bodo trenutno dostopne. Za uspešno opravljen SAT test veljajo zahteva in doseganje deležev kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji oz. odgovorih).

74. Kako se pripravijo »test-decki« s slikami, katera tehnologija kamer in nastavitev se uporabljata za to?
Odgovor: Za skeniranje pošiljk se je uporabil program mScan, ki ga je izdelalo podjetje Mikrografija d.o.o. Uporabljena je bila naprava Kodak Alaris A3 Flatbed Accessory, povezano na Kodak i5850. Slike so v formatu .tiff

75. Kolikšen je delež delov HW za vsakega od teh »test deckov«? Ali je ta odstotek skladen s količino ročno napisanih pošiljk, ki se pojavljajo v produkciji?
Odgovor: Da. Glede % ročno napisanih naslovov se je naročnik že opredelil v prejšnjih vprašanjih.

76. Kaj se zgodi, če ponudnik med testom SAT ne izpolnjuje navedenih najnižjih stopenj odčitavanja za »test deck« azijskih pošiljk ali pošiljk iz notranjega prometa ali če se pri tem projektu ne more zavezati, da bo dosegal te ravni učinkovitosti?
Odgovor: Če se to zgodi po sklenitvi pogodbe, pomeni kršitev pogodbe in sicer zahtev po kvaliteti, za kar sledijo sankcije predvidene v pogodbi.

77. Ali »test decki« s slikami, ki jih ponuja Pošta Slovenije, vključujejo tudi črtne kode s kakovostjo od ANSI GRADE A, B do GRADE E?
Odgovor: Naročnik kakovost kod v test deck-u ni preverjal. Dnevno pa srečujemo kvalitete kod vseh navedenih rangov.

78. Kakšno je zahtevano garancijsko obdobje sistema?
Odgovor: V projektni dokumentaciji iz priloženih obrazcev ponudbenega predračuna izhaja, da je minimalna garancijska doba 36 mesecev. Ponudnik lahko tudi poda daljšo garancijsko dobo, ki je predmet točkovanja.

79. Kakšen bi bil obseg vaših obveznosti, nalog in odgovornosti pri tem projektu?
Odgovor: Naloge naročnika so opredeljene v vzorcu okvirnega sporazuma, ki je del razpisne dokumentacije.

80. Ali je Pošta odprta za alternativne plačilne pogoje?
Na primer: mejniki oddaje javnega naročila (povečanje za več kot 10 %), pregled kritičnega projektiranja, tovarniški preizkusi ustreznosti, SAT, zaključek trimesečnega poskusnega obratovanja.
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

81. Navedeno je, da je »test deck« azijskih pošiljk sestavljen iz 3.000 slik, »test deck« pošiljk iz notranjega prometa pa iz 2.000 slik. Vendar pa prejeti »test deck« v elektronski obliki vključuje le 2.000 slik azijskih pošiljk in 1.000 slik pošiljk iz notranjega prometa. Prosimo vas, da nam za opredelitev stopnje odčitavanja in stopenj napak predložite manjkajoče slike »test decka«, vključno z referenčnimi podatki. Glede na ambiciozne stopnje odčitavanja in stopnje napak je treba oceniti celoten niz »test decka«.
Odgovor: Gre za napako v razpisni dokumentaciji. Ponudnik pravilno ugotavlja, da je test deck sestavljen iz 2000 azijskih in 1000 domačih slik. Takšen test deck so prejeli vsi ponudniki, ki so zanj zaprosili.

82. Vprašanje RD, točka 6, Test deck, SAT test
Navedeno je, da se bo SAT test izvedel s fizičnimi pošiljkami, ki bodo pripravljene s slikami spremnic elektronskega »test decka«. Če se slike spremnic (npr. tovornega lista) »test decka« namestijo na fizične pošiljke in se nato obdelajo na usmerjevalniku, bo kamera usmerjevalnika ustvarila nove slike za obdelavo z optičnim čitalnikom OCR, ki niso enake slikam v »test decku« (dimenzije, usmerjenost, ločljivost, svetlost, ozadje, hrup itd.). Z elektronskim »test deckom« ni mogoče predvideti stopnje odčitavanja in stopnje napak za fizični »test deck«. Prosimo vas, da potrdite, da se bosta stopnja odčitavanja in stopnja napak s SAT testom ugotavljali samo z elektronskim »test deckom«.
Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja. Read rate se bo ugotavljal na fizičnih pošiljkah s slikami pošiljk iz test deck-a ob hkratnem operativnem pretoku 12000 pošiljk na uro (in drugimi zahtevami, vezanimi na SAT test). Alternativno ponudniku dopuščamo možnost, da se RR na SAT testu ugotavlja na živih pošiljkah. Test deck je sestavljen iz slik reprezentativnega vzorca in odraža dejanske žive pošiljke, ki jih srečujemo v procesu usmerjanja.

83. Vprašanje RD, točka 6, Test deck
Prosimo vas, da nas obvestite, kako so bile posnete slike za »test deck«. Kakšna je ločljivost? Opazili smo nekaj predmetov, ki jih na slikah, posnetih z našo kamero, ne pričakujemo.
Odgovor: Skeniranje je bilo opravljeno pri ločljivosti 300dpi ter 24 bitni globini.

Slika objavljena na spletni strani naročnika.

84. Vprašanje RD, točka 1.11, Prostor namestitve
Navedeno je, da razpoložljiv prostor za montažo naprave meri 40 m x 20 m. Vendar pa je v odzivu na vprašanje 10, podanem v prvem sklopu odgovorov, na sliki prikazan drugačen in manjši prostor.
Prosimo vas, da potrdite, da prostor namestitve ostaja 40 m x 20 m.
Odgovor: Da, območje ostaja 40m x 20m. Naročnik je v kasnejših odgovorih podal revidirano sliko.

85. Imamo vprašanje v zvezi z razpisom:
Ali lahko dobimo vso najnovejšo razpisno dokumentacijo ter ali lahko dobimo »test deck« azijskih pošiljk in »test deck« pošiljk iz notranjega prometa?
Ali moramo najprej uradno oddati prijavo za sodelovanje (na portalu e-JN)?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

86. Način delovanja drč: »Rešitev poda ponudnik, pri čemer mora zagotoviti, da bo delež poškodb usmerjenih pošiljk na napravi LISM manjši od 1« to ni skladno z točkama 1.3 in 1.5 (maksimalna stopnja poškodb 1/5.000 vstavljenih kosov).
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

87. »Cena v investicijskem delu ponudbe mora zajemati naslednje: demontažo, odvoz in reciklažo obstoječih naprav.«
Ali so v (novem) objektu naprave, ki jih je treba demontirati, odpeljati in reciklirati, preden bo mogoče montirati novi usmerjevalnik? Kakšne vrste?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

88. Člen 31: Naročnik ima pravico brez odpovednega roka odstopiti od okvirnega sporazuma, če izvajalec nekakovostno opravlja pogodbene obveznosti, ne upošteva dogovorjenih rokov za izvedbo ali kako drugače krši pogodbena določila.
Ugotavljamo, da je potrebno predhodno pisno opozorilo, ki izvajalcu omogoča popravke pred izdajo obvestila. Ali lahko to potrdite?
Odgovor: Naročnik se strinja s predlogom. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti (1. odstavek 31. člena vzorca okvirnega sporazuma) bo naročnik izvajalca na kršitev opozoril in mu dal primeren rok za odpravo kršitve. Če izvajalec v dodatnem roku kršitve ne bo odpravil, bo okvirni sporazum prenehal veljati z iztekom tega roka.

89. Člen 27 Višja sila
Ali lahko potrdite, da se bo štelo za višjo silo, če bodo meje Slovenije zaprte zaradi COVID-19 (ali drugih s pandemijo povezanih razmer) ali če bo do zamude prišlo zaradi obvezne karantene (česar ni mogoče pripisati ponudniku) ob vstopu v Slovenijo?
Odgovor: Nemogoče je kar generalno reči, da predstavlja pandemija Covid-19 oz. v naprej, kakšni dogodki bodo primer višje sile (ali tudi spremenjenih okoliščin ali da je zaradi nje izpolnitev določene obveznosti nemogoča). Ali to drži ali ne, je odvisno od vseh okoliščin določenega primera: kdaj je bila sklenjena pogodba, za kakšno obveznost gre, kaj je stranka ukrenila, da bi se izognila njenim posledicam in podobno. Odgovor je torej, da vnaprej avtomatično ni moč reči, ali je posamezni ukrep višja sila. Višja sila se bo presojala v vsakem primeru posebej, tudi Covid, in s Covidom povezane okoliščine ne moremo v naprej generalno opredeliti kot višjo silo.

90. Člen 22: Če izvajalec po lastni krivdi naprave ne dobavi in pogodbene obveznosti ne izpolni, se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini deset (10) odstotkov implementacijske predračunske vrednosti.
Treba bi bilo opredeliti, kdaj se naloži taka kazen. Ali je zgolj bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zavarovanje za to kazen? Prosimo, pojasnite.
Odgovor: Pogodbena kazen je dogovorjena s pogodbo, torej takoj s podpisom le-te,
in če pride do:
- zamude ali
- neizpolnitve pogodbene obveznosti,
- v obeh primerih pa po krivdi izvajalca,
je pogoj za izstavitev računa za plačilo pogodbene kazni izpolnjen, ne glede na to, ali je zaradi tega naročniku nastala škoda (te ni treba izkazati, razen, če bi škoda bila višja od pogodbene kazni v takem primeru je treba dokazati škodo in lahko naročnik poleg pogodbene kazni zahteva še razliko do polne odškodnine).
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti ponudnik predloži v roku po sklenitvi pogodbe in je predložitev le-te ena njegovih pogodbenih obveznosti.
Pogodbena kazen in bančna garancija se ne kumulirata in sta dve vzporedni varovalki za naročnika. Bančna garancija, ki bo predložena, pa v tem pogodbenem odnosu ni predvidena za zavarovanje za pogodbeno kazen če bo izvajalec zamujal ali ne bo izpolnil pogodbene obveznosti, bo naročnik izbral, ali bo zaradi zamude ali neizpolnitve vnovčil bančno garancijo, ali pa bo izstavil račun za pogodbeno kazen. Praviloma bo najprej vnovčil bančno garancijo, če ta ne bo zadostovala, bo za razliko lahko vnovčil pogodbeno kazen, če tudi to ne bo krilo škode, ki je naročniku nastala, pa še razliko do polne odškodnine. Naročnik bo izbral, kateri institut bo uporabil, pri čemer bo upošteval pogoje, dogovorjene za posamezen institut.

91. Člen 22: pet (5) promilov implementacijske predračunske vrednosti za vsak dan zamude pri dobavi naprave. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % vrednosti dejansko izvedenih del
To se ne zdi pravično in uravnoteženo 5 promilov na dan je treba zmanjšati, »vsak dan« pa spremeniti v »vsak delovni dan«. Lahko to upoštevate?
Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja.

92. Člen 8: V času izvedbe SAT testa bo naročnik ob prisotnosti izvajalca testne pošiljke (opremljene s spremnicami slik »test decka«) usmeril na napravo. Na podlagi rezultatov testa bo naročnik ugotovil, ali sistem izpolnjuje zahtevane parametre, h katerim se je izvajalec zavezal ob oddaji ponudbe.
Ugotavljanje, ali sistem izpolnjuje zahtevane parametre, je treba natančneje opredeliti in izhajati iz »objektivno opredeljenih zahtev« razpisa in tega ne izvajati kot »oceno«. V zvezi s tem prosimo za pojasnilo.
Odgovor: Naročnik in izvajalec se bosta v času projekta uskladila glede podrobnega izvajanja SAT testa.

93. Člen 8: % poškodovanih pošiljk, ki ne sme biti več kot 1. 1 je v redu za poškodbe, ki nastanejo, ko so pošiljke na usmerjevalniku, toda, ker zahteve navajajo, da mora biti usmerjevalnik tipa »bomb-bay«, bodo pošiljke na določeni razdalji padale v drče, kjer nimamo nadzora nad vsebino paketov, ki je lahko zelo krhka, in poškodb, ki bi lahko nastale zaradi tega padca, ni mogoče pripisati ponudniku. Ali lahko potrdite, da se 1 izračuna, ko so pošiljke na usmerjevalniku.
Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja. Ponudnik mora zagotoviti varen spust pošiljke po drči in po potrebi predlagati/zagotoviti rešitev s katero bo zagotovil zahtevan delež poškodb do končnega usmerjanja v transportno enoto.

94. Člen 15: Ugotovljene pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v roku treh (3) delovnih dni od prejema pisne reklamacije oziroma od vpisa v delovni nalog.
Nekatere pomanjkljivosti so bolj kritične kot druge, saj ima usmerjevalnik veliko podvojenih funkcij.
3 dnevi predstavljajo izjemno kratek rok. To bi moral biti razumen rok. Nasprotno je potrebna ogromna zaloga rezervnih delov. Prosimo, da se zahteva bolj uravnoteži glede na omejeno količino rezervnih delov (50 tisoč EUR).
Odgovor: Naročnik se je glede odzivnih časov že opredelil pri prejšnjih vprašanjih. Ponudnik naj v ponudbi zajame strošek rezernih delov v višini 50.000 EUR. Naročnik in izvajalec se bosta v času izvajanja projekta dogovorila o optimalni količini rezervnih delov (vezano na odgovor 36).

95. Člen 2: Naprava bo zasnovana modularno in po principu (v smislu strojne opreme in obstoječih zmogljivosti) tako, da implementirana konfiguracija omogoča morebitne prihodnje izboljšave brez potrebe po zamenjavi naprav.
Ali lahko pojasnite, kaj pomeni »prihodnje izboljšave« kajti to se lahko razlaga zelo široko?
Ali beseda »izboljšava« pomeni več kot »ojačanje v okviru izvedljivosti«?
Odgovor: Upgrade pomeni nadgradnja znotraj zmožnosti naprave.

96. Našteti zahtevi: »Zahteva se vzdrževanje s strani serviserja, ki je registriran v Sloveniji,« in »Servisiranje s strani serviserjev dobavitelja, lociranega izven Slovenije, se izvede izjemoma, ko serviserji podizvajalca ne bodo v stanju odpraviti napake« pomenita, da je obvezen pogoj, da ponudnik s prebivališčem zunaj Slovenije za izvajanje vzdrževalnih del sklene pogodbo z lokalnim podizvajalcem s prebivališčem v Sloveniji.
Ali je to obvezna zahteva ali boste sprejeli vzdrževalna dela serviserjev, ki živijo npr. v sosednjih državah in imajo do Ljubljane kratko vozno razdaljo?
Odgovor: Da, naročnik vztraja pri zahtevi, da mora biti vzdrževalec naprave registriran in lociran v Sloveniji.

97. V zvezi z vašim odgovorom na vprašanje 10 z dne 15. 1. 2021, 11.24 opažamo razliko med (1) prostorom namestitve na strani 21/56 RAZPISNE DOKUMENTACIJE pod točko 1.11 Površinske dimenzije naprave, ki naj bi bile 40 x 20 m, in (2) prostorom namestitve v vaših odgovorih na vprašanje 10, ki se zdi manjši in meri približno 27 x 20 m.

Tudi če je prostor, naveden v vaših odgovorih na vprašanje 10 in omenjen pod (2) zgoraj, pravilen, vas prosimo, da potrdite, da bo za napravo LISM zagotovljen prostor za namestitev, ki meri 40 x 20 m.

Če v najslabšem primeru prostor namestitve dejansko meri le 27 x 20 m, moramo spremeniti celoten predlog in bi zato morali zaprositi za nadaljnje podaljšanje roka za oddajo ponudb.
Ogovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

98. Naročnika prosimo, naj nemudoma objavi vse odgovore ali popravke za vsa vprašanja, predložena pred prvotnim rokom za postavljanje vprašanj (tj. 12.00, 8. januar 2021), saj so ključni, da lahko ponudnik predloži sprejemljivo in pravočasno ponudbo do novo določenega roka za oddajo ponudb (tj. 26. januar 2021).
Odgovor: Naročnik bo na vprašanja odgovoril v zakonsko določenih rokih. Vsekakor je tudi v interesu naročnika, da se odgovori čim prej objavijo.
Rok za oddajo ponudb je naročnik že ustrezno podaljšal.


Datum objave: 16.02.2021   14:43
ODGOVORI NA VPRAŠANJA (SLOVENSKI JEZIK)
Vse slike, na katere se naročnik sklicuje v besedilu, so objavljene pri odgovorih na vprašanja na spletni strani naročnika: Javna naročila | Pošta Slovenije (posta.si)

1. V točki 1.11 Cena, informacijska programska in strojna oprema je navedeno, da mora biti programska oprema na usmerjevalniku ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije (IT standardi Pošte Slovenije so priloženi); zanima nas, ali to pomeni omejitev uporabe samo na proizvode Microsofta? Ali so drugi proizvodi, na primer Oracle, Linux itd. prav tako sprejemljivi?
Odgovor: Naročnik preferira tehnologije, ki so navedene v IT standardih. V kolikor gre za zaprte sisteme usmerjevalnika, do katerih naročnik ne bo imel dostopa in ne bo odgovoren za nadzor, dopuščamo tudi ostale naštete tehnologije.
Dodatno naročnik postavlja zahtevo, da se IT HW za LISM napravo postavi v Data center Pošte Slovenije na lokaciji PLC Ljubljana.

2. V poglavju Informacijska programska in strojna oprema v okviru točke 4 Garancijsko obdobje je navedeno, da mora biti programska oprema na usmerjevalniku ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije (IT standardi Pošte Slovenije so priloženi); zanima nas, ali to pomeni omejitev uporabe samo na proizvode Microsofta? Ali so drugi proizvodi, na primer Oracle, Linux itd. prav tako sprejemljivi?
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

3. Ali so dovoljene alternativne podatkovne zbirke SQL?
(Tema: Podatkovne zbirke SQL, IKT standardi PS v20-2.docx, Nove rešitve in aplikacije)
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

4. IKT, stran 7
Prosimo vas, da potrdite, da se podatkovna zbirka Oracle lahko uporablja namesto Microsoft SQL.
Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih.

5. V točki 1.11 je navedeno: Zahteva se vzdrževanje s strain serviserja, ki je registriran v Sloveniji.
- Kakšen je zahtevani postopek registraije za serviserje, ki delajo iz drugih držav?
- Ali se ta zahteva nanaša tudi na zelo specializirano vzdrževanje, kot je vzdrževanje IT ali podobno?

Odgovor: Da, primarni vzdrževalec naprave mora biti iz Slovenije. Registracija subjekta (če gre za ustanovitev novega subjekta) je odvisna od statusne oblike, informacije najdete na povezavi: https://spot.gov.si/sl/poslovanje/ustanovitev-podjetja/. IT podpora (Help desk) se lahko zagotavlja preko hot lina iz tujine. Vzdrževanje za ostale mehanske / tehnične sklope pa ponudnik, v skladu z zahtevanimi odzivnimi časi, lahko zagotavlja preko podizvajalcev oz. iz drugih držav.

6. 5.2 Backup sistema
Ali se zahteva po dveh kontrolnih PC-jih, ki sta oba priklopljena na HW naprave, nanaša na »nižje nivojske« krmilnike, kot so PLC-ji usmerjevalnika, vključno s CPU, IO, napajanjem itd., tj. na popolnoma podvojeno redundantno nastavitev »power-up« (fully duplicated redundant power-up setup), ali bodo sprejemljive druge podobne redundantne opcije?
Ali obstajajo kakšne zahteve za določitev preklopa »power-up« (power-up switch-over timing)?
Odgovor: Naročnik zahteva, da je power-up switch-over čas manjši od 30 minut. Ponudnik naj sledi tej zahtevi pri vpeljevanju redundantnih sistemov.

7. RD, 4.1. I. 1. stran 19 in 4.1. I. 1.4 stran 20
Kateri podatki se bodo pošiljali v sistem Track & Trace Pošte Slovenije? Prosimo vas, da nam pošljete specifikacijo vmesnika.
Odgovor: Podatki se bodo pošiljali preko API-jev, predvideni atributi, ki se bodo pošiljali v T&T, bodo: ID pošiljke, time stamp, ciljna usmeritev.

8. RD, 4.1. I. 1.2 stran 19
Velike pošiljke so v poštnem prometu, ki izhaja iz e-trgovine iz Azije, precej redke. Prosimo vas, da nas obvestite, kolikšen je odstotek pošiljk, večjih od 350 x 350 (mm).
Odgovor: V nadaljevanju prilagamo rezultate analize strukture pošiljk po velikostih:

150x150 (mm) 20% of shipments
200x150 (mm) 25% of shipments
250x200 (mm) 35% of shipments
300x250 (mm) 10% of shipments
400x350 (mm) 10% of shipments

9. RD, 4.1. I. 1.3 stran 19
Predpostavka, da so vse pisemske pošiljke dolge največ 450 mm, operativno ni pomembna. Glejte opredelitev povprečne količine 2.500 pošiljk v zabojniku (sklic: RD, 4.1. I. 4.1 stran 26). Prosimo vas, da opredelite standardizirano mešanico pošiljk kot podlago za zahtevo glede pretočnosti polnilnika in celotnega sklopa naprave.
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjem vprašanju.

10. RD, 4.1. I. 5.3 stran 27
Prosimo vas, da nam pošljete specifikacijo sistema UPO in njegovega vmesnika.
Odgovor: UPO je front/end sistem Pošte Slovenije, ki vsebuje vse podatke o pošiljkah, sprejetih v Sloveniji (tudi tistih, ki so namenjene v tujino). Naprava bo v določenih časovnih intervalih dostopala do seznama pošiljk in njihovih atributov, ki ga bo naročnik odložil na web servis (osnova za iskanje bo ID pošiljke). Na ta način bomo napravi zagotovili dodaten vir informacij o pošiljkah, ki so namenjene v tujino.

11. RD, 4.1. I. 5.3 stran 27
Prosimo vas, da nam pošljete specifikacijo sistema APM in njegovega vmesnika.
Odgovor: Naprava bo v določenih časovnih intervalih dostopala do seznama pošiljk in njihovih atributov, ki ga bo APM odložil na web servis (osnova za iskanje bo ID pošiljke).

12. RD, 2. Posebni pogoji C8, stran 17
Ali so digitalno podpisani referenčni dokumenti sprejemljivi?
Odgovor: Digitalno podpisana potrdila so dovoljena. Naročnik si pridržuje pravico preverjanja avtentičnosti teh potrdil.

13. Kakšen je tipičen format naslova za pošiljke, ki jih mora OCR prepoznati?
(Tema: Format naslova)
Odgovor: Tipični formati naslovnega bloka so razvidni iz Test deck slik.

14. Ali bo moral izvajalec zagotoviti testne skripte za merjenje zahtev glede obratovalne učinkovitosti, stopnje odčitavanja črtnih kod in SAT?
(Tema: Testiranje SAT)
Odgovor: Da.

15. Kako se bo meril test odstotka napačno usmerjene pošte? Kateri so viri napak, ki bodo vključeni v merjenje?
(Tema: Testiranje SAT)
Odgovor: Po končanem usmerjanju test decka, se pregledajo usmerjevalni predali, napačne ugotovitve se ugotovi fizično (če se nahaja v napačno usmerjenem predalu). Naslovi bodo napisani pravilno, zato bo napaka izključno SW oz. pripisana napravi. Morebitne napake v naslovu se ne bodo vštevale kot napačna usmeritev naprave, če bi do tega prišlo.

16. Glede razpoložljivega prostora za montažo naprave nas zanima, kakšna je uporabna višina.
(Tema: Objekt)
Odgovor: Svetla višina do spodnjega roba nosilca je 4.38 m, do slemena 6,62 m.

17. Ali naj predlog izvajalca glede na najmanjše število izhodnih ciljev, ki je 75, zagotovi število izhodnih ciljev, ki bi ustrezali predvidenemu prostoru 20 mm x 40 mm?
(Tema: Izhodni cilji, Tehnične zahteve 3.1)
Odgovor: Ponudniki lahko podajo/ predlagajo LISM sistem z večjim številom izhodov, glede na kvadraturo 40x20m (če se na tej kvadraturi lahko zagotovi več kot 75 izhodov). Minimalno število izhodov ostaja 75. Ponujeno večje število predalov se ne bo točkovalo v merilih.

18. Kakšna je predvidena največja hitrost paketov na minuto do najbolj priljubljenega izhodnega cilja?
(Tema: Število izhodnih ciljev na napravi, Tehnične zahteve 3.1, stran 24)
Odgovor: Naročnik ni nikoli ocenjeval te hitrosti. Za nas je pomemben operativni pretok 12000 pošiljk na uro.

19. Koliko poštnih pošiljk je lahko povprečno v pladnju?
(Tema: Izhodni predali, Tehnične zahteve 3)
Odgovor: On average, each letter tray contains 150 - 200 items from Asian markets and/or 75 100 items from domestic mail.

20. Vprašanje RD, odgovori na vprašanja, pismarnica
V prvem sklopu je v odgovoru na vprašanje 16 navedeno, da bo posamezna pismarnica v povprečju vsebovala 30 pošiljk. Glede na največji pretok 12.000 kosov na uro se bo na uro napolnilo do 400 pismarnic oziroma ali po ena pismarnica vsake 4 sekunde. Ali je Pošta Slovenije razmišljala o uporabi večjih posod za cilje z velikimi količinami?
Odgovor: Ponudnikom smo v predhodnem odgovoru podali spremenjen odgovor in sicer, da gre v povprečju v vsako pismarnico 150 200 pošiljk z Azijskih trgov oz. 75 100 pošiljk v domačem prometu.
Kljub spremenjenemu odgovoru je ponudnikov predlog uporabe večjih enot smiseln. Zato podajamo novo zahtevo in sicer, da se za 20 izhodov (znotraj iste sekcije naprave) zagotovi uporaba tudi 'box palet' (v kolikor je mogoče, naj se uporaba box palete zagotovi tudi za 'izmet'). Naročnik pričakuje, da bo na teh 20 izhodih lahko odstranil ali odmaknil držalo za pismarnico in namesto tega vstavil box paleto. Način preklopa med eno in drugo varianto je lahko dinamičen (držalo za pismarnico se le premakne) ali pa statičen (z minimalnim posegom se držalo za pismarnico fizično odstrani z naprave).
V nadaljevanju podajamo dimenzije box palete.
Slika je objavljena na spletni strani naročnika.

21. Ali so dimenzije XL pismarnice navedene v tabeli 3? Kakšne so dimenzije drugih pladnjev, na primer obstoječe pismarnice, ki jim morajo biti prilagojeni izhodi usmerjevalnika?
(Tema: Izhodni predali, Tehnične zahteve 3)
Odgovor: Vezano na predhodni odgovor, bomo poleg pismarnic, katerih dimenzije smo podali v razpisni dokumentaciji, uporabljali tudi Box palete.

22. Kakšne so fizične dimenzije zabojnika za prvo vrsto polnilnika »tipper«, v katerem je povprečno približno 2.500 pošiljk? Ali ima zabojnik kolesa, je tog, ali je mogoče eno ali več stranic odstraniti, iz kakšnih materialov je izdelan zabojnik?
(Tema: Zabojniki)
Odgovor:

Slika je objavljena na spletni strani naročnika.

23. Kakšne predpostavke bi moral izvajalec upoštevati glede vstavljenih kosov poštnih pošiljk na uro?
(Tema: Operater število pošiljk na uro)
Odgovor: Naročnik pričakuje, da bodo ponudniki na podlagi preteklih implementacij sami izračunali potrebno število operaterjev, da bodo zagotovili zahtevano pretočnost naprave.

24. Ali lahko Pošta Slovenije navede porazdelitev tipičnih velikosti? Npr. kolikšen odstotek pretoka predstavljajo pošiljke, katerih dolžina je manjša od 380 mm, kolikšen odstotek predstavljajo običajne poštne ovojnice itd.?
(Tema: Značilnosti pošiljk, ki bodo strojno usmerjene, Tehnične zahteve 1.2, stran 19)
Odgovor: Odgovorjeno pri vprašanju 8.

25. Katero podjetje je odgovorno, če škoda nastane zaradi neustrezne embalaže?
(Tema: 1.5 Poškodbe pošiljk, Tehnične zahteve 1.5, stran 20)
Odgovor: Predvidevamo, da se vprašanje nanaša na nezadostno pakiranje pošiljk. V času SAT testa bomo primeru poškodbe pošiljke ugotavljali, ali je razlog v nezadostni kvaliteti pakiranja, ali je razlog v delovanju naprave. V kolikor gre za poškodbo z naslova pomanjkljivega pakiranja, je za to odgovoren naročnik.

26. Približno koliko dodatnih ciljev na usmerjevalniku je zaželeno?
(Tema: Število izhodnih ciljev na napravi, Tehnične zahteve 3.1, stran 24)
Odgovor: Če ima ponudnik možnost umestitve več izhodov znotraj prostora, ki je na voljo (40m x 20m), naj to predlaga. Vsekakor je želja naročnika, da se omogoči več izhodov, če je to mogoče, vendar ne manj kot 75.

27. Ali je način delovanja pladnjev »Bomb-bay« s krožno transportno linijo edini sprejemljiv?
(Tema: Princip odlaganja pošiljk, Tehnične zahteve 3.3, stran 24)
Odgovor: Da.

28. Ali je ročno vstavljanje poštnih pošiljk v pladnje edini sprejemljiv način?
(Tema: Vlaganje pošiljk v pladnje usmerjevalnika, Tehnične zahteve 4.2, stran 26)
Odgovor: Da.

29. Plačilni pogoji vključujejo 35 % izvedbene predračunske vrednosti po uspešno zaključenem 3-mesečnem poskusnem delovanju naprav z rednimi pošiljkami. Katere meritve se bodo izvajale v tem 3-mesečnem obdobju in na podlagi česa se bo ugotavljala uspešnost?
(Tema: Razpisna dokumentacija, Splošne določbe)
Odgovor: V tem trimesečnem poskusnem obratovanju bomo spremljali operativno delovanje sistema. Spremljali bomo pretočnost sistema, procent poškodovanja pošiljk, procent uspešnega branja in usmerjanja sistema, ocenjevali bomo zanesljivost delovanja usmerjevalnika in se tudi dodatno izobraževali v tem času. Naročnik pričakuje, da bo ponudnik v sklopu projekta odpravil vse zaznane napake v delovanju sistema, ki so bile ugotovljene v času poskusnega delovanja.

30. Naročnika prosimo, da v zvezi s točko 1.5 Poškodbe pošiljk potrdi, da to velja le za pošiljke z dovolj embalažnega materiala. Z drugimi besedami, pošiljke z nezadostno embalažo se ne bodo upoštevale v tej stopnji poškodb. Poleg tega vas prosimo, da potrdite, da se udrtine ali praske na zunanji strani embalaže ne bodo upoštevale kot poškodbe.
Odgovor: Drži. Širši odgovor smo podali v predhodnih vprašanjih.

31. Analiziramo »test deck«, ki smo ga prejeli od vas, in imamo naslednja vprašanja:

Prosimo vas, da nam sporočite, ali so slike v »test decku« pošiljke, ki se po navadi obdelujejo pri vsakodnevnem poslovanju, ali je to neke vrste mrtva pošta (tj. nedostavljena pošta, ker se je prejemnik preselil itd.). Če gre za tako imenovano mrtvo pošto, ni smiselno, da bi OCR naravnali na pošiljke, ki jih sploh ni mogoče dostaviti, zato bi vas prosili, da se »test decki« zamenjajo s pošiljkami, ki se po navadi obdelujejo, in se ti zagotovijo za nadaljnje analize.

Poleg tega je vsaj 95-odstotna stopnja odčitavanja, ki jo je treba doseči za pošiljke iz notranjega prometa (notranji promet), v točki 5.7.1 razpisne dokumentacije preveč ambiciozna za katerega koli dobavitelja OCR, saj »test deck« za poštne pošiljke iz notranjega prometa vključuje 2.000 slik poštnih pošiljk, pri čemer jih ima 25 % ročno napisane naslove.

Menimo, da bi bila 80-odstotna stopnja odčitavanja realna za tak test deck, saj se je v vašem preteklem razpisu za usmerjevalnik paketov, svežnjev ter pismarnic in za usmerjevalnik pisemskih pošiljk večjih dimenzij, napravo AO, zahtevalo najmanj 80-odstotno OCR odčitavanje mešanih (strojno + ročno napisanih) naslovov (velikost pisave strojno napisanih naslovov 12, črna barva, Times New Roman).

Če se s tem ne strinjate, vas prosimo, da nam zagotovite informacijo o tem, kateri dobavitelj OCR lahko doseže zahtevano stopnjo odčitavanja, da bomo lahko preučili možnost sodelovanja z njim glede OCR.

Glede na točke in dejstvo, da »test decka« zaradi prazničnega obdobja nismo mogli pravočasno dobiti, potrebujemo več časa za njegovo pravilno analizo, da bomo lahko oddali ustrezno ponudbo, zato prosimo, da se rok za oddajo podaljša za en mesec.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Odgovor: Gre za pošiljke, ki jih srečujemo v rednem procesu. Naročnik spreminja zahtevo glede Read rate na način, da sedaj zahteva 90% stopnjo za oba tokova (mednarodni in domači promet). Naročnik se ne bo opredeljeval do vprašanja, kateri ponudniki na trgu so zmožni dosegati zastavljene zahteve.

32. V točki 1.11 Površinske dimenzije naprave v okviru oddelka 4 OPIS NAROČILA TEHNIČNE SPECIFIKACIJE dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je navedeno, da so dimenzije prostora v izmeri 40 m × 20 m in so razvidne na spodnji sliki; prosimo vas, da potrdite, da je to čisti razpoložljivi prostor za montažo in da izvajalcu ni treba upoštevati morebitnih ovir zaradi kakršnih koli vrst komunikacijskih poti, transportnih poti in tudi opreme ali infrastrukture za prezračevanje, ogrevanje, razsvetljavo itd. ter da so morebitna s tem povezana dela izključena iz obsega del izvajalca.
Če ni tako, prosimo, da nam zagotovite dodatne informacije in risbe, kjer je prikazano, kaj mora izvajalec upoštevati.
Odgovor: V načrtu objekta, ki smo ga podali v predhodnih odgovorih je razvidno, da je v označenem prostoru le en nosilni steber.

33. V zvezi z vašim odgovorom na vprašanje 10 z dne 15.1.2021, 11.24 opažamo razliko med (1) prostorom namestitve na strani 21/56 RAZPISNE DOKUMENTACIJE pod točko 1.11 Površinske dimenzije naprave, ki naj bi bile 40 x 20 m, in (2) prostorom namestitve v vaših odgovorih na vprašanje 10, ki se zdi manjši in meri približno 27 x 20 m.
Tudi če je prostor naveden v vaših odgovorih na vprašanje 10 in omenjen pod (2) zgoraj, pravilen, vas prosimo, da potrdite, da bo za napravo LISM zagotovljen proctor za namestitev, ki meri 40 x 20 m.
Če v najslabšem primeru proctor namestitve dejansko meri le 27 x 20 m, moramo spremeniti celoten predlog in bi zato morali zaprositi za nadaljnje podaljšanje roka za oddajo ponudb.

- Prostor namestitve na strani 21/56 RAZPISNE DOKUMENTACIJE (1);

Slika je objavljena na spletni strani naročnika.

- Prostor namestive v vašem odgovoru na vprašanje 10 (2);

Slika je objavljena na spletni strani naročnika.

Odgovor: Naročnik podaja nov načrt okvirne postavitve, upoštevajoč ugotovitve ponudnikov. Območje postavitve je na sliki označeno z vijolično barvo. (spodaj). Ponudnike opozarjamo na dva stebra, ki sta znotraj tega območja.

Slika je objavljena na spletni strani naročnika.

34. V drugem odstavku 2. člena Predmet okvirnega sporazuma dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_OKVIRNI SPORAZUM.docx je navedeno, da bo naprava zasnovana modularno in po principu (v smislu strojne opreme in obstoječih zmogljivosti) tako, da implementirana konfiguracija omogoča morebitne prihodnje izboljšave brez potrebe po zamenjavi naprav.
Ali je treba pri razporeditvi prikazati (rezervirati) prostor za prihodnje podaljšanje LISM?
Odgovor: Po zaključeni umestitvi bo naročnik glede na razporeditev lahko ocenil, ali še ostajajo možnosti za širitev naprave.

35. Okvirni sporazum ima v 6. členu Gradbeno dovoljenje naslednji odstavek:
Izvajalec se zaveže zagotoviti ustrezno ureditev obstoječih prostorov za potrebe novih naprav.
Menimo, da je to nova stavba, v kateri bo zadevna nova naprava, zato bi moral naročnik sam zagotoviti ustrezno ureditev, izvajalec pa je odgovoren le za pravilno namestitev nove naprave v novo stavbo. Prosimo vas, da to potrdite ali pa podrobno opredelite, kakšne ureditve in prilagoditve mora zagotoviti izvajalec.
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

36. V okvirnem sporazumu je v 15. členu Garancija, kakovost in prevzem naveden naslednji odstavek:
Ugotovljene pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v roku treh (3) delovnih dni od prejema pisne reklamacije oziroma od vpisa v delovni nalog.
Ta zahteva bi bila precej nerealna za delavce, ki prihajajo iz tujine, zato vas prosimo, da se to spremeni na 3 tedne od prejema pisne reklamacije oziroma od vpisa v delovni nalog.
Odgovor: Naročnik se ne strinja s predlogom. Dobavitelj naj za zadostitev krajšega roka odprave napak/okvar zagotovi ustrezno zalogo kritičnih rezervnih delov na lokaciji naprave. Zahteva tudi podkrepi odgovor vezan na vprašanje glede nujnosti izvajalca vzdrževanja v Sloveniji. Naročnik si ne more privoščiti, da naprava ne bi obratovala 3 tedne.

37. V okvirnem sporazumu je v 24. členu Komunikacija naslednji odstavek:
Vse medsebojne komunikacije pogodbenih strank se bodo štele za pravno zavezujoče, če bodo izvedene v pisni obliki in poslane s knjiženo oziroma priporočeno pošto. Pri tem se pogodbeni stranki izrecno dogovorita, da za pravno zavezujočo obliko komunikacije šteje tudi komunikacija naročila in njegove izvedbe v elektronski obliki z uporabo elektronskih sporočil s strani odgovornih oseb pogodbenih strank oziroma drugih pooblaščenih oseb pogodbenih strank. Pri tem se bo štelo, da sporočilo učinkuje zoper drugo pogodbeno stranko na dan, ko je bilo tej stranki dostavljeno in ga je prejela, ali je bilo prvič prejeto po elektronski poti. Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da se elektronska komunikacija ne uporabi za odstop od okvirnega sporazuma, ki ga morata stranki poslati s priporočeno pošto.
Ugotavljamo, da je ta zahteva precej nerealna, saj danes skoraj vsa komunikacija poteka po elektronski pošti, zato menimo, da bi zahteva, kot je ta, lahko poslabšala kakovost komunikacije in sodelovanja med naročnikom in izvajalcem, saj bodo v projekt takega obsega vključeni različni posamezniki vsake pogodbenice, zato bi ta zahteva obe strani omejevala glede tega, kdo lahko kaj sporoča. Zato prosimo, da se ta člen v celoti izbriše ali pa se nekako omeji, da ne bo vplival na kakovost dela.
Odgovor: Navedeno pomeni, da bodo komunikacije izvedene v pisni obliki, ki je poslana s knjiženo oziroma priporočeno pošto, pravno zavezujoče v vsakem primeru. Poleg tega se dopušča komunikacija po e-mailu, ki je prav tako pravno zavezujoča, če gre za naročilo in njegove izvedbe in če se izmenjuje na odgovornih oseb pogodbenih strank oziroma drugih pooblaščenih oseb pogodbenih strank, ki so razkrite. Po e-mailu pa ni moč odstopiti od okvirnega sporazuma, kar morata stranki poslati s priporočeno pošto. Torej komunikacija bo potekala tudi po elektronski poti, vendar ne med komerkoli, temveč samo na ravni podpisnikov sporazuma, skrbnikov, ki so navedeni v sporazumu kot skrbniki sporazuma in, če bodo odgovorne osebe nasprotni stranki dodatno naznanjene (v ustreznem dokumentu, ki pa bo podpisan s strani zastopnika oz. pooblaščene osebe pri pogodbeni stranki) kot pristojne komunicirati, lahko tudi med temi.

38. V okvirnem sporazumu je v 25. členu Poslovna skrivnost naslednji odstavek:
Zaradi kršitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naročnik takoj odpovedati ta okvirni sporazum. Izvajalec pa v takem primeru odgovarja tudi odškodninsko.
Iskreno povedano, bi vas radi prosili, da se ta odstavek spremeni, kot je navedeno spodaj, da bo obojestransko;
Zaradi kršitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naročnik takoj odpovedati ta okvirni sporazum. V primeru kršitve zaupnosti ene pogodbenice je druga pogodbenica odškodninsko odgovorna, če pride do tega.
Odgovor: Obveza varovanja in odgovornost se bosta (kot predlagano) zastavila obojestransko.

39. V razpisni dokumentaciji so v točki 1.11 Cena in 4. točki Garancijsko obdobje naslednji odstavki:
Informacijska programska in strojna oprema
Brezplačne nadgradnje informacijskega sistema morajo biti zagotovljene vsaj za obdobje deset (10) let od uspešno opravljenega testa SAT.
Informacijski sistem usmerjevalnika se bo posodabljal oziroma prilagajal vzporedno z informacijskim sistemom Pošte Slovenije.
Programska oprema na usmerjevalniku mora biti ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije (IT standardi Pošte Slovenije so priloženi).
V okviru projektne organizacije se naročnik in izvajalec dogovorita glede odprtosti IT sistema naprav za morebitno povezovanje z drugimi IT sistemi naročnika (npr. odlaganje podatkov na strežnike FTP, spletna storitev).
Kot razumemo, ta zahteva izključuje primer, ko naročnik nadgradi svoj informacijski sistem, in to vpliva na informacijski sistem naprave LISM; v tem primeru se ne pričakuje, da je treba to nadgradnjo zagotoviti brezplačno. Prosimo vas, da to potrdite. Poleg tega vas prosimo, da potrdite, da se bo naročnik v primeru načrtovanja nadgradnje svojega informacijskega sistema z izvajalcem najprej posvetoval o možnih vplivih.
Odgovor: Naročnik se s predlaganim strinja.

40. Okvirni sporazum ima v točki 1.13 Pogodba naslednji odstavek:
Ponudnik izpolni vzorec pogodbe, ga podpiše in skeniranega predloži k ponudbi, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo, katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik v 8 dneh ne bo vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Če se to zgodi, bo naročnik posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oziroma odstopa od pogodbe.

Ali nam lahko poveste, ali bo naročnik naložil posodobljen vzorec pogodbe, s spremembami, izvedenimi prek pojasnil pred rokom za oddajo? Oziroma ali bo naročnik posodobljeno pogodbo zagotovil le izbranemu ponudniku?
Odgovor: Odgovori na vprašanja štejejo za del razpisne dokumentacije in tako tudi vzorca pogodbe, naročnik v fazi postopka ne bo objavljal popravkov, izbrani ponudnik bo v podpis prejel pogodbo z vsem dopolnitvami.

41. V razpisni dokumentaciji je v 3. točki NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE naslednji odstavek:
Ponudniki morajo v fazi oddaje ponudb (2. faza) izpolniti obrazec za ponudbeni predračun.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek Predračun naloži izpolnjen obrazec Ponudbeni predračun v datoteki pdf, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ostale priloge pa naloži v razdelek Druge priloge. V primeru razhajanj med podatki v ponudbenem predračunu, naloženem v razdelek Predračun, in celotnim predračunom, naloženim v razdelek Druge priloge, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženem v razdelku Druge priloge.

Ali nam lahko poveste, kako lahko dostopamo in sodelujemo na javnem odpiranju ponudb? Kdaj in kje bo to potekalo? Ali bo to potekalo v informacijskem sistemu e-JN? Oziroma ali se zahteva fizična udeležba, na primer v naročnikovih prostorih?
Odgovor: Javnega odpiranja ponudb z udeležbo ponudnikov v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje, ni. Odpiranje ponudb je izvedeno v programu za elektronsko oddajo ponudb, vendar šele v II. fazi postopka, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. Na spletni strani so objavljena tudi navodila za uporabo, v slovenskem in angleškem jeziku.

42. Okvirni sporazum ima v 6. členu Gradbeno dovoljenje naslednji odstavek:
Izvajalec se zaveže zagotoviti ustrezno ureditev obstoječih prostorov za potrebe novih naprav.

Vendar pa je to v nasprotju z razpisno dokumentacijo, točko 1.9 Sprememba objekta za namestitev, kjer je zapisano: Spremembe, z izjemo montažnih točk in napajalnih priključkov na opremo, niso dovoljene.

Prosimo vas, da potrdite, da je izvajalec odgovoren le za pravilno namestitev nove naprave v novo stavbo, za druge ustrezne ureditve in prilagoditve pa je odgovoren naročnik. Prosimo vas, da to potrdite ali pa podrobno opredelite, kakšne ureditve in prilagoditve mora zagotoviti izvajalec. Poleg tega vas prosimo, da potrdite, da v tem primeru izvajalcu ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja.
Odgovor: Ponudnik bo moral poleg implementacije sistema, tudi sam zagotoviti električno napeljavo od elektro omarice do mikrolokacije. Naročnik se je glede vprašanja gradbenega dovoljenja opredelil že v predhodnih vprašanjih.

43. Prosimo vas, da potrdite, da mora gradbeno dovoljenje (PGD) pridobiti naročnik, izvajalec pa je odgovoren le za to, da naročniku predloži projekt, da lahko naročnik pridobi gradbeno dovoljenje. Ali naj ne bi naročnik že imel gradbenega dovoljenja za ta namen, če je bila nova stavba zgrajena za novo napravo?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih in ponovljeno pri Q/A št. 48.

44. V zvezi z vprašanji glede LISM ste v 1. sklopu z dne 15. 1. 2021 v prvem odgovoru zapisali:

Odgovor: Naročnik spreminja to določilo na način, da se v fazi implementacije direktna in indirektna odgovornost omeji na skupno 100 % vrednosti implementacije (osnova za izračun je celotna vrednost implementacijske vrednosti v 1. sklopu predračuna).
V fazi vzdrževanja se direktna in indirektna odgovornost omeji na skupno 50 % vrednosti (osnova za izračun so celotni stroški vzdrževanja za 5-letno obdobje vrednost 2. sklopa po predračunu).

Prosimo, da se iz odgovornosti izključi posredna in posledična škoda, saj je to industrijski standard (ne zahtevamo, da se izključita huda malomarnost in goljufija). Ali lahko to potrdite?
Odgovor: Naročnik se ne strinja s predlogom.

45. Vprašanje RD
Prosimo vas, da nas obvestite o pričakovanem dnevnem obsegu paketov, ki jih je treba obdelati na napravi LISM, in o obratovalnih časih, ki so s tem povezani.
Odgovor: Na podlagi trenutnih količin ocenjujemo, da bomo dnevno v povprečju usmerili cca. 40.000 pošiljk, zahtevana kapaciteta odraža predvideno rast segmenta v naslednjih letih.

46. Ali lahko navedete več podrobnosti o »drugih aplikacijah« v naslednjem členu: Informacijski sistem bo omogočal povezljivost z drugimi aplikacijami, ki jih želi naročnik uporabiti ob hkratnem izvajanju procesa usmerjanja za druge namene (npr. pošiljanje dogodkov v »Track & Trace«).
Odgovor: Odgovorjeno pri drugih vprašanjih.

47. Ali lahko navedete podrobnosti o »gradbenem zakonu in podzakonskih aktih«, omenjenih v odstavku: Projekti morajo biti izdelani skladno z razpisno dokumentacijo in zahtevami naročnika, gradbenim zakonom in podzakonskimi akti o projektni dokumentaciji ter vsemi zakonskimi zahtevami, veljavnimi v času izdelave projektne dokumentacije.
Odgovor: Gradbeni zakon: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914/
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306

48. Kaj je razlog za to, da mora izvajalec poskrbeti za gradbeno dovoljenje? Kako ta postopek poteka v Sloveniji?
Odgovor: Ker naročnik ne pozna tehnične rešitve in ne ve ali bo rešitev posegala v konstrukcijo objekta, mora ponudnik v primeru, da bo za izvedbo naročila skladno z veljavno zakonodajo potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, le tega pridobiti. V primeru, da je gradbeno dovoljenje potrebno, mora za tega biti izdelan projekt DGD (dokument gradbenega dovoljenja) v katerem se opredeli in izriše tehnična rešitev umeščanja naprave.


49. Ali lahko navedete podrobnosti o členih 662 do 665 Obligacijskega zakonika?
Odgovor:
Section 4: LIABILITY OF CONTRACTOR AND PROJECT DESIGNER FOR SOLIDITY OF STRUCTURE
Where liability lies
Article 662
(1) The contractor shall be liable for any defects in the execution of the structure concerning its solidity if such defects appear within ten years of the delivery and takeover of works.
(2) The contractor shall also be liable for any deficiencies in the land on which the structure is built that appear within ten years of the delivery and takeover of works, unless a specialist organisation gave an expert opinion that the land was suitable for construction and during construction no circumstances arose to give rise to any doubt over the justification of the expert opinion.
(3) This shall also apply to the project designer, if the defect in the structure originates from any defect in the plan.
(4) Under the provisions of the preceding paragraphs the two shall be liable not only to the ordering party, but also to any other acquirer of the structure.
(5) It shall not be possible to exclude or limit their liabilities by contract.
Obligation to notify and loss of right
Article 663
(1) The ordering party or other acquirer shall be obliged to notify the contractor and project designer regarding defects within six months of discovering the defect; otherwise the ordering party or acquirer shall lose the right to make reference thereto.
(2) The right of the ordering party or other acquirer against the contractor or project designer deriving from their liability for defects shall expire one year after the day the contractor or project designer was notified regarding the defect.
(3) The contractor or project designer may not make reference to the provisions of the preceding paragraphs if the defect relates to facts that were known or could not have remained unknown to them and that they failed report to the ordering party or other acquirer, or if through their action they misled the ordering party or other acquirer into failing to exercise the rights on time.
Reduction and exclusion of liability
Article 664
(1) The contractor shall not be released from liability if the defect occurred because during the execution of individual works the contractor acted according to the ordering partys requirements.
(2) However, if prior to the execution of individual work according to the ordering partys requirements the contractor warned the former regarding the risk of defects occurring, the contractors liability shall be reduced, and may also be excluded under the circumstances of the case in question.
Recourse
Article 665
(1) If in the relationship with the ordering party the contractor and project designer are liable for a defect their liability shall be joint and several.
(2) A project designer that formulated the plan for the structure and that was entrusted with supervising the execution of the works shall also be liable for defects in the executed works that occurred because of reasons for which the contractor is liable if they could be noticed during customary and appropriate supervision of the works, but shall have the right to demand appropriate reimbursement from the contractor.
(3) A contractor that reimbursed damage arising because of a defect in the executed works shall have the right to demand reimbursement from the project designer in the extent to which the defects in the executed works originate from defects in the plan.
(4) If a person entrusted with part of the transaction by the contractor is liable for a defect the contractor must, if intending to demand reimbursement from such person, notify such person regarding the defect within two months of being notified by the ordering party.

50. Ali se je med pogajanji mogoče dogovoriti o drugačnem terminskem načrtu plačil?
Odgovor: V sklopu JN se ne predvideva pogajanj glede te vsebine. Naročnik je v prejšnjih odgovorih podal odgovor na podobno vprašanje.

51. Ali bi lahko zahteve glede zaupnosti prilagodili, da bi enako veljale za obe strani?
Odgovor: Naročnik se strinja s predlogom.

52. Bi kot alternativa zadostovalo starševsko jamstvo?
Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja.

53. Katere so še vaše alternativne možnosti za bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi?
Odgovor: Naročnik ne dovoljuje alternativ bančni garanciji.

54. Kolikšen je najvišji znesek kazni?
Odgovor: Odgovorjeno pri predhodnih vprašanjih.

55. Zakaj je e-pošta zavezujoč komunikacijski protokol?
Odgovor: Odgovor oz. pojasnilo je delno že podano pri prejšnjih vprašanjih. Če poteka komunikacija na nivoju notificiranih upravičenih oseb, je tudi e-mail komunikacija zavezujoča, razen odstopa od okvirnega sporazuma.

56. Glede tega, da ima »naročnik pravico brez odpovednega roka odstopiti od okvirnega sporazuma«, menimo, da to ne odraža obojestranske zavezanosti projektu. Ali bi lahko to prilagodili za obe strani?
Odgovor: Naročnik se strinja s predlogom. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti (1. odstavek 31. člena vzorca okvirnega sporazuma) bo naročnik izvajalca na kršitev opozoril in mu dal primeren rok za odpravo kršitve. Če izvajalec v dodatnem roku kršitve ne bo odpravil, bo okvirni sporazum prenehal veljati z iztekom tega roka. Namen zapisa v 24. členu pa sicer niso pogoji odstopa, temveč tam le izključitev možnosti tako izjavo pravno zavezujoče poslati preko e- pošte oz. zapis, da je odstop od pogodbe mogoče podati le s priporočeno pošto.


57. Ali bi bila lahko angleščina jezik pri izvajanju projekta in zagotavljanju storitev?
Odgovor: Naročnik dovoljuje uporabo angleškega jezika, mora pa dobavitelj zagotoviti izobraževanje v SLO jeziku, tudi vsa navodila za vzdrževanje, VPD, certifikate ipd., ki so podvrženi uporabnikom, pregledu ustreznih zunanjih inštitucij za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.

58. Kam lahko predložimo odstopanja od okvirnega sporazuma?
Odgovor: Sprememba vzorca pogodbe, razen dogovorjenih z odgovori na vprašanja, niso možne.

59. Kakšen tehnični vmesnik se bo uporabljal med CRN in napravo LISM? Ali je to na primer vtična povezava oziroma SSH protokol za prenos datotek (SFTP)? Kaj je podatkovni nosilec, na primer JSON ali XML?
Odgovor: O tehničnih interface-ih se bo naročnik pogovarjal v času implementacije. Naročnik za takšne izmenjave podatkov primarno uporablja web servise v strukturi JSON.

60. Ali lahko predpostavljamo, da gre za spletni vmesnik storitve? Če ne, kakšen vmesnik je to?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

61. Kakšen tehnični vmesnik se bo uporabljal med APM in napravo LISM? Kaj je podatkovni nosilec, na primer JSON ali XML? Ali lahko navedete primer?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

62. Kaj pomeni »priprava sortirnih načrtov« in kako je to povezano s podatki v tem vmesniku? Ali lahko navedete primer, kaj se prenaša prek tega vmesnika? Kako prejemanje dnevnih posodobitev vpliva na ustvarjanje sortirnih načrtov?
Odgovor: Uvoz CRN v LISM ne vpliva na obstoječi sortirni načrt. CRN (CRA) določa, katera je dostavna pošta za neko naslovno pošto. Sortirni načrt pa je tabela, ki priredi dostavni pošti (dostavni poštni številki) določeno drčo (izhod) naprave. Naročnik pričakuje, da se bo uvoz CRN podatkov izvajal periodično avtomatsko ter tudi ročno 'on demand'.

63. Kakšni podatki, ki naj bi jih urejevalnik načrta razvrščanja/usmerjanja pošiljk spremenil, vplivajo na podatke na pismarničnih nazivnicah? Z drugimi besedami, katere podatke, ki so na pismarnični nazivnici, usmerja sortirni načrt?
Odgovor: V sortirnem načrtu se za vsako drčo (izhod) določa/spreminja dostavna poštna številka z nazivom dostavne pošte, oz. naziv države, če gre za usmerjanje pošiljk za tujino. Zatorej naj bodo ti podatki na pismarničnih nazivnici vezani na sortirni načrt. Hkrati pa mora biti na nazivnici tudi črtna koda, ki je generirana iz te poštne številke v sortirnem načrtu.

64. Kaj je glavni razlog, da pri delovanju dopuščate črtni kodi ANSI D in E? Večina sistemov kamer ne zagotavlja učinkovitosti pri črtnih kodah ANSI D in E.
Odgovor: Naročnik v procesu srečuje tudi kvaliteto kod ANSI D in E in zato zahteva, da je naprava zmožna brati tudi te.

65. Kako se pridobi pošta? Ali temelji na poštni številki? Ali je ulica potrebna?
Odgovor: Ime ulice ni potrebno za ugotavljanje naslovne pošte, potrebna je poštna številka ali ime naslovne pošte.. Naprava mora cilj usmerjanja prepoznati po obeh atributih. Torej poštni številki in/ali nazivu.

66. Ali je mogoče pošto poiskati v podatkovni zbirki z naslovi? Oziroma ali je poštni del naslova na pisemski pošiljki (kot pri poštnem predalu npr. ali je dodan z imenom kraja?)?
Odgovor: Naslovna pošta je del naslovnega bloka na pošiljki. Naročnik je skupaj s prejšnjim sklopom vprašanj, ponudnikom poslal tudi CRA.

67. Ali gre za odnos »od enega do mnogih« med naslovno pošto in poštno številko, npr. ali vsako območje poštnih številk pripada natanko eni naslovni pošti?
Odgovor: Da, za eno ali več naslovnih poštnih številk je določena natanko ena dostavna poštna številka (dostavna pošta).

68. Ali je naslovna pošta vedno natisnjena na naslovu (prejemnika) oziroma ali bi jo bilo treba v nekaterih primerih pridobiti iz drugih elementov naslova?
Odgovor: Naslovna pošta ali del podatka o naslovni pošti (bodisi naziv, bodisi poštna številka) je vedno del naslovnega bloka.

69. Ali lahko v primeru usmerjanja pošiljk, sprejetih v Sloveniji in namenjenih v druge države, pričakujemo, da je cilj vedno tuj in da lahko OCR to uporabi kot vnaprej znano? Oziroma ali se zahteva sistem OCR, ki lahko obravnava mešanico domačih in tujih naslovov?
Odgovor: Da. Naročnik bo sistem uporabljal tako za usmerjanje pošiljk sprejetih v Sloveniji naslovljenih za tujino, kot za usmerjanje pošiljk sprejetih v Sloveniji za domači promet, ter mednarodne pošiljke prispele za Slovenijo. Ti tokovi ne bodo ločeni.

70. Ali bi lahko navedli ožji izbor najpogostejših ciljev v drugih državah?
Odgovor:

Slika je objavljena na spletni strani naročnika.
71. Ali obstajajo ločena merila učinkovitosti, ki jih mora OCR izpolnjevati pri odčitavanju tujih držav?
Odgovor: Ne. Za vse države (pravi kriterij je pravzaprav pošiljka z njenim naslovom in ciljna ali izvorna država) mora biti dosežen enak »read rate«.

72. Ali bi bilo mogoče na želenem usmerjevalniku zbrati veliko večji nabor slik iz (različnih in reprezentativnih) poštnih pošiljk, da bi ustrezno pripravili in nastavili sistem OCR za ta projekt, kot je nabor v testnih vzorcih, ki ste jih zagotovili?
Odgovor: Naročnik in izbrani ponudnik se bosta po podpisu pogodbe uskladila glede te potrebe. Načelom se naročnik strinja s predlogom.

73. Prosimo vas, da pojasnite, kako boste »SAT test izvedli s fizičnimi pošiljkami, ki bodo pripravljene s slikami spremnic 'test decka', ki ga je pripravil naročnik.« Ali to pomeni, da ste pripravili številne fizične poštne pošiljke in naredili slike (»test deck«) teh pošiljk in boste na napravi uporabili iste fizične pošiljke ter izračunali rezultate kodiranja in usmerjanja na napravi oziroma ali boste ponovno uporabili slike »test decka«? Ali kako drugače?
Odgovor: RR se bo ugotavljal na slikah (virtualno), pretočnost pa na kakršnihkoli živih pošiljkah, ki bodo trenutno dostopne. Za uspešno opravljen SAT test veljajo zahteva in doseganje deležev kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji oz. odgovorih).

74. Kako se pripravijo »test-decki« s slikami, katera tehnologija kamer in nastavitev se uporabljata za to?
Odgovor: Za skeniranje pošiljk se je uporabil program mScan, ki ga je izdelalo podjetje Mikrografija d.o.o. Uporabljena je bila naprava Kodak Alaris A3 Flatbed Accessory, povezano na Kodak i5850. Slike so v formatu .tiff

75. Kolikšen je delež delov HW za vsakega od teh »test deckov«? Ali je ta odstotek skladen s količino ročno napisanih pošiljk, ki se pojavljajo v produkciji?
Odgovor: Da. Glede % ročno napisanih naslovov se je naročnik že opredelil v prejšnjih vprašanjih.

76. Kaj se zgodi, če ponudnik med testom SAT ne izpolnjuje navedenih najnižjih stopenj odčitavanja za »test deck« azijskih pošiljk ali pošiljk iz notranjega prometa ali če se pri tem projektu ne more zavezati, da bo dosegal te ravni učinkovitosti?
Odgovor: Če se to zgodi po sklenitvi pogodbe, pomeni kršitev pogodbe in sicer zahtev po kvaliteti, za kar sledijo sankcije predvidene v pogodbi.

77. Ali »test decki« s slikami, ki jih ponuja Pošta Slovenije, vključujejo tudi črtne kode s kakovostjo od ANSI GRADE A, B do GRADE E?
Odgovor: Naročnik kakovost kod v test deck-u ni preverjal. Dnevno pa srečujemo kvalitete kod vseh navedenih rangov.

78. Kakšno je zahtevano garancijsko obdobje sistema?
Odgovor: V projektni dokumentaciji iz priloženih obrazcev ponudbenega predračuna izhaja, da je minimalna garancijska doba 36 mesecev. Ponudnik lahko tudi poda daljšo garancijsko dobo, ki je predmet točkovanja.

79. Kakšen bi bil obseg vaših obveznosti, nalog in odgovornosti pri tem projektu?
Odgovor: Naloge naročnika so opredeljene v vzorcu okvirnega sporazuma, ki je del razpisne dokumentacije.

80. Ali je Pošta odprta za alternativne plačilne pogoje?
Na primer: mejniki oddaje javnega naročila (povečanje za več kot 10 %), pregled kritičnega projektiranja, tovarniški preizkusi ustreznosti, SAT, zaključek trimesečnega poskusnega obratovanja.
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

81. Navedeno je, da je »test deck« azijskih pošiljk sestavljen iz 3.000 slik, »test deck« pošiljk iz notranjega prometa pa iz 2.000 slik. Vendar pa prejeti »test deck« v elektronski obliki vključuje le 2.000 slik azijskih pošiljk in 1.000 slik pošiljk iz notranjega prometa. Prosimo vas, da nam za opredelitev stopnje odčitavanja in stopenj napak predložite manjkajoče slike »test decka«, vključno z referenčnimi podatki. Glede na ambiciozne stopnje odčitavanja in stopnje napak je treba oceniti celoten niz »test decka«.
Odgovor: Gre za napako v razpisni dokumentaciji. Ponudnik pravilno ugotavlja, da je test deck sestavljen iz 2000 azijskih in 1000 domačih slik. Takšen test deck so prejeli vsi ponudniki, ki so zanj zaprosili.

82. Vprašanje RD, točka 6, Test deck, SAT test
Navedeno je, da se bo SAT test izvedel s fizičnimi pošiljkami, ki bodo pripravljene s slikami spremnic elektronskega »test decka«. Če se slike spremnic (npr. tovornega lista) »test decka« namestijo na fizične pošiljke in se nato obdelajo na usmerjevalniku, bo kamera usmerjevalnika ustvarila nove slike za obdelavo z optičnim čitalnikom OCR, ki niso enake slikam v »test decku« (dimenzije, usmerjenost, ločljivost, svetlost, ozadje, hrup itd.). Z elektronskim »test deckom« ni mogoče predvideti stopnje odčitavanja in stopnje napak za fizični »test deck«. Prosimo vas, da potrdite, da se bosta stopnja odčitavanja in stopnja napak s SAT testom ugotavljali samo z elektronskim »test deckom«.
Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja. Read rate se bo ugotavljal na fizičnih pošiljkah s slikami pošiljk iz test deck-a ob hkratnem operativnem pretoku 12000 pošiljk na uro (in drugimi zahtevami, vezanimi na SAT test). Alternativno ponudniku dopuščamo možnost, da se RR na SAT testu ugotavlja na živih pošiljkah. Test deck je sestavljen iz slik reprezentativnega vzorca in odraža dejanske žive pošiljke, ki jih srečujemo v procesu usmerjanja.

83. Vprašanje RD, točka 6, Test deck
Prosimo vas, da nas obvestite, kako so bile posnete slike za »test deck«. Kakšna je ločljivost? Opazili smo nekaj predmetov, ki jih na slikah, posnetih z našo kamero, ne pričakujemo.
Odgovor: Skeniranje je bilo opravljeno pri ločljivosti 300dpi ter 24 bitni globini.

Slika je objavljena na spleni strani naročnika.


84. Vprašanje RD, točka 1.11, Prostor namestitve
Navedeno je, da razpoložljiv prostor za montažo naprave meri 40 m x 20 m. Vendar pa je v odzivu na vprašanje 10, podanem v prvem sklopu odgovorov, na sliki prikazan drugačen in manjši prostor.
Prosimo vas, da potrdite, da prostor namestitve ostaja 40 m x 20 m.
Odgovor: Da, območje ostaja 40m x 20m. Naročnik je v kasnejših odgovorih podal revidirano sliko.

85. Imamo vprašanje v zvezi z razpisom:
Ali lahko dobimo vso najnovejšo razpisno dokumentacijo ter ali lahko dobimo »test deck« azijskih pošiljk in »test deck« pošiljk iz notranjega prometa?
Ali moramo najprej uradno oddati prijavo za sodelovanje (na portalu e-JN)?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

86. Način delovanja drč: »Rešitev poda ponudnik, pri čemer mora zagotoviti, da bo delež poškodb usmerjenih pošiljk na napravi LISM manjši od 1« to ni skladno z točkama 1.3 in 1.5 (maksimalna stopnja poškodb 1/5.000 vstavljenih kosov).
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

87. »Cena v investicijskem delu ponudbe mora zajemati naslednje: demontažo, odvoz in reciklažo obstoječih naprav.«
Ali so v (novem) objektu naprave, ki jih je treba demontirati, odpeljati in reciklirati, preden bo mogoče montirati novi usmerjevalnik? Kakšne vrste?
Odgovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

88. Člen 31: Naročnik ima pravico brez odpovednega roka odstopiti od okvirnega sporazuma, če izvajalec nekakovostno opravlja pogodbene obveznosti, ne upošteva dogovorjenih rokov za izvedbo ali kako drugače krši pogodbena določila.
Ugotavljamo, da je potrebno predhodno pisno opozorilo, ki izvajalcu omogoča popravke pred izdajo obvestila. Ali lahko to potrdite?
Odgovor: Naročnik se strinja s predlogom. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti (1. odstavek 31. člena vzorca okvirnega sporazuma) bo naročnik izvajalca na kršitev opozoril in mu dal primeren rok za odpravo kršitve. Če izvajalec v dodatnem roku kršitve ne bo odpravil, bo okvirni sporazum prenehal veljati z iztekom tega roka.

89. Člen 27 Višja sila
Ali lahko potrdite, da se bo štelo za višjo silo, če bodo meje Slovenije zaprte zaradi COVID-19 (ali drugih s pandemijo povezanih razmer) ali če bo do zamude prišlo zaradi obvezne karantene (česar ni mogoče pripisati ponudniku) ob vstopu v Slovenijo?
Odgovor: Nemogoče je kar generalno reči, da predstavlja pandemija Covid-19 oz. v naprej, kakšni dogodki bodo primer višje sile (ali tudi spremenjenih okoliščin ali da je zaradi nje izpolnitev določene obveznosti nemogoča). Ali to drži ali ne, je odvisno od vseh okoliščin določenega primera: kdaj je bila sklenjena pogodba, za kakšno obveznost gre, kaj je stranka ukrenila, da bi se izognila njenim posledicam in podobno. Odgovor je torej, da vnaprej avtomatično ni moč reči, ali je posamezni ukrep višja sila. Višja sila se bo presojala v vsakem primeru posebej, tudi Covid, in s Covidom povezane okoliščine ne moremo v naprej generalno opredeliti kot višjo silo.

90. Člen 22: Če izvajalec po lastni krivdi naprave ne dobavi in pogodbene obveznosti ne izpolni, se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini deset (10) odstotkov implementacijske predračunske vrednosti.
Treba bi bilo opredeliti, kdaj se naloži taka kazen. Ali je zgolj bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zavarovanje za to kazen? Prosimo, pojasnite.
Odgovor: Pogodbena kazen je dogovorjena s pogodbo, torej takoj s podpisom le-te,
in če pride do:
- zamude ali
- neizpolnitve pogodbene obveznosti,
- v obeh primerih pa po krivdi izvajalca,
je pogoj za izstavitev računa za plačilo pogodbene kazni izpolnjen, ne glede na to, ali je zaradi tega naročniku nastala škoda (te ni treba izkazati, razen, če bi škoda bila višja od pogodbene kazni v takem primeru je treba dokazati škodo in lahko naročnik poleg pogodbene kazni zahteva še razliko do polne odškodnine).
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti ponudnik predloži v roku po sklenitvi pogodbe in je predložitev le-te ena njegovih pogodbenih obveznosti.
Pogodbena kazen in bančna garancija se ne kumulirata in sta dve vzporedni varovalki za naročnika. Bančna garancija, ki bo predložena, pa v tem pogodbenem odnosu ni predvidena za zavarovanje za pogodbeno kazen če bo izvajalec zamujal ali ne bo izpolnil pogodbene obveznosti, bo naročnik izbral, ali bo zaradi zamude ali neizpolnitve vnovčil bančno garancijo, ali pa bo izstavil račun za pogodbeno kazen. Praviloma bo najprej vnovčil bančno garancijo, če ta ne bo zadostovala, bo za razliko lahko vnovčil pogodbeno kazen, če tudi to ne bo krilo škode, ki je naročniku nastala, pa še razliko do polne odškodnine. Naročnik bo izbral, kateri institut bo uporabil, pri čemer bo upošteval pogoje, dogovorjene za posamezen institut.

91. Člen 22: pet (5) promilov implementacijske predračunske vrednosti za vsak dan zamude pri dobavi naprave. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % vrednosti dejansko izvedenih del
To se ne zdi pravično in uravnoteženo 5 promilov na dan je treba zmanjšati, »vsak dan« pa spremeniti v »vsak delovni dan«. Lahko to upoštevate?
Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja.

92. Člen 8: V času izvedbe SAT testa bo naročnik ob prisotnosti izvajalca testne pošiljke (opremljene s spremnicami slik »test decka«) usmeril na napravo. Na podlagi rezultatov testa bo naročnik ugotovil, ali sistem izpolnjuje zahtevane parametre, h katerim se je izvajalec zavezal ob oddaji ponudbe.
Ugotavljanje, ali sistem izpolnjuje zahtevane parametre, je treba natančneje opredeliti in izhajati iz »objektivno opredeljenih zahtev« razpisa in tega ne izvajati kot »oceno«. V zvezi s tem prosimo za pojasnilo.
Odgovor: Naročnik in izvajalec se bosta v času projekta uskladila glede podrobnega izvajanja SAT testa.

93. Člen 8: % poškodovanih pošiljk, ki ne sme biti več kot 1. 1 je v redu za poškodbe, ki nastanejo, ko so pošiljke na usmerjevalniku, toda, ker zahteve navajajo, da mora biti usmerjevalnik tipa »bomb-bay«, bodo pošiljke na določeni razdalji padale v drče, kjer nimamo nadzora nad vsebino paketov, ki je lahko zelo krhka, in poškodb, ki bi lahko nastale zaradi tega padca, ni mogoče pripisati ponudniku. Ali lahko potrdite, da se 1 izračuna, ko so pošiljke na usmerjevalniku.
Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja. Ponudnik mora zagotoviti varen spust pošiljke po drči in po potrebi predlagati/zagotoviti rešitev s katero bo zagotovil zahtevan delež poškodb do končnega usmerjanja v transportno enoto.

94. Člen 15: Ugotovljene pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v roku treh (3) delovnih dni od prejema pisne reklamacije oziroma od vpisa v delovni nalog.
Nekatere pomanjkljivosti so bolj kritične kot druge, saj ima usmerjevalnik veliko podvojenih funkcij.
3 dnevi predstavljajo izjemno kratek rok. To bi moral biti razumen rok. Nasprotno je potrebna ogromna zaloga rezervnih delov. Prosimo, da se zahteva bolj uravnoteži glede na omejeno količino rezervnih delov (50 tisoč EUR).
Odgovor: Naročnik se je glede odzivnih časov že opredelil pri prejšnjih vprašanjih. Ponudnik naj v ponudbi zajame strošek rezernih delov v višini 50.000 EUR. Naročnik in izvajalec se bosta v času izvajanja projekta dogovorila o optimalni količini rezervnih delov (vezano na odgovor 36).

95. Člen 2: Naprava bo zasnovana modularno in po principu (v smislu strojne opreme in obstoječih zmogljivosti) tako, da implementirana konfiguracija omogoča morebitne prihodnje izboljšave brez potrebe po zamenjavi naprav.
Ali lahko pojasnite, kaj pomeni »prihodnje izboljšave« kajti to se lahko razlaga zelo široko?
Ali beseda »izboljšava« pomeni več kot »ojačanje v okviru izvedljivosti«?
Odgovor: Upgrade pomeni nadgradnja znotraj zmožnosti naprave.

96. Našteti zahtevi: »Zahteva se vzdrževanje s strani serviserja, ki je registriran v Sloveniji,« in »Servisiranje s strani serviserjev dobavitelja, lociranega izven Slovenije, se izvede izjemoma, ko serviserji podizvajalca ne bodo v stanju odpraviti napake« pomenita, da je obvezen pogoj, da ponudnik s prebivališčem zunaj Slovenije za izvajanje vzdrževalnih del sklene pogodbo z lokalnim podizvajalcem s prebivališčem v Sloveniji.
Ali je to obvezna zahteva ali boste sprejeli vzdrževalna dela serviserjev, ki živijo npr. v sosednjih državah in imajo do Ljubljane kratko vozno razdaljo?
Odgovor: Da, naročnik vztraja pri zahtevi, da mora biti vzdrževalec naprave registriran in lociran v Sloveniji.

97. V zvezi z vašim odgovorom na vprašanje 10 z dne 15. 1. 2021, 11.24 opažamo razliko med (1) prostorom namestitve na strani 21/56 RAZPISNE DOKUMENTACIJE pod točko 1.11 Površinske dimenzije naprave, ki naj bi bile 40 x 20 m, in (2) prostorom namestitve v vaših odgovorih na vprašanje 10, ki se zdi manjši in meri približno 27 x 20 m.

Tudi če je prostor, naveden v vaših odgovorih na vprašanje 10 in omenjen pod (2) zgoraj, pravilen, vas prosimo, da potrdite, da bo za napravo LISM zagotovljen prostor za namestitev, ki meri 40 x 20 m.

Če v najslabšem primeru prostor namestitve dejansko meri le 27 x 20 m, moramo spremeniti celoten predlog in bi zato morali zaprositi za nadaljnje podaljšanje roka za oddajo ponudb.
Ogovor: Odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.

98. Naročnika prosimo, naj nemudoma objavi vse odgovore ali popravke za vsa vprašanja, predložena pred prvotnim rokom za postavljanje vprašanj (tj. 12.00, 8. januar 2021), saj so ključni, da lahko ponudnik predloži sprejemljivo in pravočasno ponudbo do novo določenega roka za oddajo ponudb (tj. 26. januar 2021).
Odgovor: Naročnik bo na vprašanja odgovoril v zakonsko določenih rokih. Vsekakor je tudi v interesu naročnika, da se odgovori čim prej objavijo.
Rok za oddajo ponudb je naročnik že ustrezno podaljšal.


Datum objave: 16.02.2021   14:51
ANSWERS TO QUESTIONS (ENGLISH LANGUAGE)

All images referred to by the contracting authority in the text are published on the contracting authority's website:
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila

1. Under 1.11 Price, IT hardware and software, it is stated that The sorter software must be adapted to Pošta Slovenijes IT standards (Pošta Slovenijes IT standards enclosed)., but is this limiting the use of only products from Microsoft? Or are other producs, for example, such as Oracle, Linux, etc. Acceptable as well?
Answer: The Contracting Authority gives preference to the technologies referred to in the IT standards. In the case of closed systems of the sorter that the Contracting Authority will have no access to and will not be responsible for controlling, we also allow for the other technologies listed.
The Contracting Authority is additionally setting the requirement for the IT HW for the LISM device to be installed in the Data Centre of Pošta Slovenije at the Ljubljana MSLC.

2. Under IT hardware and software of 4. Warranty period, it is stated that The sorter software must be adapted to Pošta Slovenijes IT standards (Pošta Slovenijes IT standards enclosed)., but is this limiting the use of only products from Microsoft? Or are other producs, for example, such as Oracle, Linux, etc. Acceptable as well?
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

3. Are alternative SQL databases allowed? (Topic: SQL databases, IKT standardi PS v20-2.docx, New Solutions and Applications)
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

4. IKT, Page 7. Please confirm that Oracle Database can be used instead of Microsoft SQL.
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

5. In 1.11 it is stated that "Maintenance shall be provided by a service technician registered in Slovenia".
-What is the required registration process for technicians working from other countries?
-Does this requirement also apply for very specialised maintenance like IT or similar?
Answer: Yes, the primary service technician of the device must be from Slovenia. The registration process of an entity (in the case of establishing a new entity) depends on the formal status; more information is available at: https://spot.gov.si/sl/poslovanje/ustanovitev-podjetja/. IT support (Help desk) may be provided via hotline from abroad. The tenderer may provide the maintenance of other mechanical/technical assemblies through subcontractors or from other countries in accordance with the required response times.

6. Does the requirement for two control PC's, both connected to the device HW apply for 'low-level' controllers such as sorter PLCs including CPU, IO, power-supply etc., i.e. a fully duplicated redundant power-up setup, or will other similar redundant options be acceptable? Are there any requirements for the power-up switch-over timing?
Answer: The Contracting Authority requires power-up/switch-over to be shorter than 30 minutes. The tenderer should follow this requirement when introducing redundant systems.

7. TD, 4.1. I. 1. Page 19 and 4.1. I. 1.4 Page 20. What data shall be sent to the Track&Trace System of PS. Please provide the interface specification.
Answer: Data will be sent via APIs, the attributes to be sent to T&T will be: postal item ID, time stamp, output destination.

8. TD, 4.1. I. 1.2 Page 19
Large items are rather seldom in the e-commerce mail stream from Asia. Please advise the percentage of items which are larger than 350 x 350 (mm).
Answer: The results of the analysis of the structure of items by size are given below:

150x150 (mm) 20% of shipments
200x150 (mm) 25% of shipments
250x200 (mm) 35% of shipments
300x250 (mm) 10% of shipments
400x350 (mm) 10% of shipments

9. TD, 4.1. I. 1.3 Page 19. The suggestion that all items have the max length of 450 mm is operationally not relevant. Please refer to the definition of the average volume of 2.500 items in a container (ref.: TD, 4.1. I. 4.1 Page 26). Please define a standardized mail mix as a basis for the throughput requirement for the loader and the entire machine.
Answer: The answer is provided in the response to the previous question.

10. TD, 4.1. I. 5.3 Page 27 Please provide the specification of the UPO system and it's interface.
Answer: UPO is the front/end system of Pošta Slovenije which contains all data on postal items accepted in Slovenia (including those destined for abroad). At specified time intervals, the device will access the list of postal items and their attributes that the Contracting Authority will dispose of on the web service (with the item ID being the basis for searching). In this way we will provide the device with an additional source of information on postal items destined for abroad.

11. TD, 4.1. I. 5.3 Page 27 Please provide the specification of the APM system and its interface.
Answer: At specified time intervals, the device will access the list of postal items and their attributes that the APM will dispose of on the web service (with the item ID being the basis for searching).

12. TD, 2. Süercial Terms and Conditions C8 Page 17. Are digitally signed reference documents accepted?
Answer: Digitally signed certificates are allowed. The Contracting Authority reserves the right to verify the authenticity of these certificates.

13. What is the typical address format for the items to be recognized by the OCR? (Topic: Address format)
Answer: Typical address block formats are shown in Test deck images.


14. Will the Contractor be required to provide test scripts to measure the operating efficiency requirements, bar code read rate and for SAT? (Topic: SAT testing)
Answer: Yes.

15. How will the test for the percentage of misdirected mail be measured? What are the sources of errors that will included in the measure? (Topic: SAT testing)
Answer: After the sorting of the Test deck, the sorters trays are inspected, and the cases of erroneous sorting are determined physically (if located in the wrong tray). The addresses will be written correctly so that errors will be attributable solely to SW or the device. Any erroneous sorting due to errors in the address shall not be regarded as erroneous sorting of the device, if this should happen.

16. With regard to the available space for the installation of the device, what is the unobstructed ceiling heigh? (Topic: Facility)
Answer: The bottom edge of the girder shall have a clear height of 4.38m, and the clearance to the ridge shall be 6.62m.

17. While the minimum number of outputs is 75, should the Contractor proposal provide the number of outputs that could fit into the assigned space of 20mm x 40mm?
(Topic: Outputs, Technical Requirements 3.1)
Answer: Tenderers may provide/propose a LISM system with a higher number of outputs, taking into account the surface area of 40 x 20m (if more than 75 outputs can be fitted into the space available). The minimum number of outputs remains 75. A larger number of outputs offered will not be awarded any additional points in the criteria.

18. What is the estimated peak rate of packages per minute to the most popular destination? (Topic: Number of output destinations, Technical Requirements 3.1, page 24)
Answer: The Contracting Authority never assessed this rate. The operational throughput of 12,000 items per hour is important to us.

19. How many mail items on average fit into the tray? (Topic: Output trays, Technical Requirements 3)
Answer: On average, each letter tray contains 150 - 200 items from Asian markets and/or 75 100 items from domestic mail.

20. Vprašanje TD, Q & A, letter tray: It is stated in the first set of answers, in response to question 16, that on average a letter tray will contain 30 items. Considering the maximum throughput of 12.000 items/hour, up to 400 letter trays will be filled per hour or one tray every 4 seconds. Did Posta Slovenije consider to use bigger receptacles for high volume destinations?
Answer: We modified our response in previous responses, i.e. that on average each letter tray contains 150200 items from Asian markets and 75100 items sent in domestic mail.
Despite the modified response, the tenderer's proposal to use larger units is reasonable. We are therefore setting a new requirement for 20 outputs (within the same section of the device) to also support the use of box pallets (a box pallet should also be used for rejected items if possible). The Contracting Authority expects to be able to remove or move the holder of the letter tray at these 20 outputs and insert a box pallet instead. The switching between the two options can be dynamic (the letter tray holder is only moved) or static (the letter tray holder is physically removed from the device with minimal intervention).
The dimensions of box pallets are given here.

Picture is published on web site of Contracting authority.

21. Are the dimensions of the XL letter tray provided in Table 3? What are the dimensions of other trays such as the existing letter tray that the sorter outputs must accommodate? (Topic: Output trays, Technical Requirements 3).
Answer: In connection with the previous response we are stating that box pallets will be used in addition to letter trays, the dimensions of which are provided in the tender documentation.

22. For the first type of unloader the tipper- what are the physical dimensions of the container that contain approximately 2,500 items on average? Does the contain have wheels, it is rigid, do one or more of the sides of the removable, what materials is the container made from?(Topic: Containers)
Answer:

Picture is published on web site of Contracting authority.
23. What assumptions should the Contractor make regarding operator mail item inputs per hour? (Topic: Operator items per hour)
Answer: The Contracting Authority expects that tenderers will calculate the required number of operators to ensure the required device throughput on the basis of their past implementations.

24. Can Slovenia Post provide a breakdown of the typical size distribution? E.g., what percentage of throughput is less than 380 mm on longest dimension, what percentage are normal mail envelopes etc? (Topic: Characteristics of items that will be sorted, Technical Requirements 1.2, page 19)
Answer: The answer is provided in the response to question 8.

25. What company is responsible if damage occurs due to inadequate packaging? (Topic: Damaged postal items, Technical Requirements 1.5, page 20)
Answer: We understand that this question relates to the insufficient packaging of items. In the event of damage to an item identified during the SAT test we will determine whether the reason for damage is insufficient packaging quality or the operation of the device. In the event of damage due to insufficient packaging, the Contracting Authority will bear responsibility.

26. Roughly how many additional sorter destinations would be desired? (Topic: Number of output destinations, Technical Requirements 3.1, page 24)
Answer: If the tenderer can install more outputs within the available space (40m x 20m), it should suggest this. In any case, it is definitely the wish of the Contracting Authority to allow more outputs, if possible, and not fewer than 75.

27. Is a "Bomb-bay" operating method with a circular transport line the only acceptable operation principle? (Topic: Principle of postal item unloading, Technical Requirements 3.3, page 24)
Answer: Yes.

28. Is manual placing of packages into the trays the only acceptable method? (Topic: Dropping items into the sorters trays, Technical Requirements 4.2, page 26)
Answer: Yes.

29. Payment terms include 35% of the estimated implementation value after a successful 3-month trial operation using regular mail items. What metrics will be collected during this 3 month period and how will success be determined? (Topic: Tender Documentation, General Provisions)
Answer: During the 3-month trial operation, we will monitor the operational functioning of the system. We will be monitoring the system throughput, the percentage of damaged postal items, the percentage of items successfully read and sorted by the system, and we will be assessing the reliability of the sorter operation. In this period we will also provide additional training. The Contracting Authority expects that the tenderer will eliminate all system malfunctions identified during the trial operation as part of the project.

30. With reference to article 1.5 Damaged Postal Items, we ask that the Contracting Authority confirm that this only applies to items which are sufficiently packaged. In other words, items with insufficient packaging will be excluded from this damage rate. Furthermore, please confirm that dents or scratches on the outside of the packages will not be considered as damage.
Answer: That is true. A more comprehensive answer was provided in the responses to previous questions.

31. We are analyzing the test deck we received from you, but have the following questions;
Please tell us whether the images in the test deck are items which are normally being processed in the daily operation, or whether they are some type of dead mail (i.e. undeliverable mail due to recipient moving, etc.). In case they are so called dead mail, as it does not make sense to tune the OCR for mail which cannot be delivered in the first place, we would like to ask that the test decks be changed to normally processed mail, and provided for further analysis.
Furthemore, the read rate of at least 95% to be achieved for domestic postal items (domestic traffic) in article 5.7.1 of the tender documentation, is far too ambitious for any OCR supplier, as the test deck for domestic postal items includes 2,000 images of postal items, where 25% of postal items have handwritten addresses.
We think that a read rate of 80% would be the realistic read rate of such test deck, considering that in your past tender for A sorting device for parcels, bundles and letter trays and a sorting device for large dimension letter mail the AO device, the requirement was a minimum 80% OCR reading of mixed (machine-written + handwritten) addresses (machine-written font size 12, black colour, Times New Roman).
If you disagree with this, please provide us information on which OCR supplier can achieve your required read rate, so we could look into working with them for the OCR.
Given the points, as well as the fact that we were not able to obtain the test deck in a timely manner, due to the holiday season, we require more time to analyze properly the test deck to able to submit to you a proper offer, so we would like to request an extension of the submission deadline for one month.
Thank you for your kind understanding.

Analiziramo testno ploščo, ki smo jo prejeli od vas, vendar imamo naslednja vprašanja; Povejte nam, ali so slike v testnem krogu predmeti, ki se običajno obdelujejo v vsakodnevnem delovanju, ali pa gre za neko vrsto mrtve pošte (tj. Nedostavljive pošte zaradi premika prejemnika itd.). V primeru, da gre za tako imenovano mrtvo pošto, ker OCR ni smiselno nastaviti za pošto, ki je sploh ni mogoče dostaviti, bi želeli, da se preskusne enote spremenijo v običajno obdelano pošto in predvidejo nadaljnje analiza. Poleg tega je vsaj 95-odstotna stopnja branja, ki jo je treba doseči za domače poštne pošiljke (domači promet) v 5.7.1. Členu razpisne dokumentacije, preveč ambiciozna za vsakega dobavitelja OCR, saj testni prostor za domače poštne pošiljke vključuje 2000 slike poštnih pošiljk, kjer ima 25% poštnih naslovov ročno napisane naslove. Menimo, da bi bila 80-odstotna stopnja branja realna hitrost branja takšnega testnega prostora, saj ste v preteklem razpisu za napravo za razvrščanje paketov, svežnjev in pladnje za pismo in napravo za razvrščanje za pisemsko pošto z veliko dimenzijo napravo AO, zahteva je bila najmanj 80% branje OCR mešanih (strojno napisanih + ročno napisanih) naslovov (strojno napisana velikost pisave 12, črna barva, Times New Roman). Če se s tem ne strinjate, nam sporočite, kateri dobavitelj OCR lahko doseže vašo zahtevano hitrost branja, da bomo lahko skupaj z njimi raziskovali OCR. Glede na točke in dejstvo, da zaradi prazničnega časa nismo mogli pravočasno pridobiti testnega prostora, potrebujemo več časa za pravilno analizo testnega prostora, da vam lahko ponudimo ustrezno ponudbo, zato bi želeli podaljšati rok za oddajo za en mesec. Hvala za vaše prijazno razumevanje.
Answer: These are items that are normally processed. The Contracting Authority hereby amends this requirement in such a way as to require the 90% read rate for both flows (domestic and international mail). The Contracting Authority will take no particular position with regard to which suppliers on the market are able to meet the requirements set.

32. Under 1.11 Surface dimensions of the device of Section 4. DESCRIPTION OF THE CONTRACT TECHNICAL SPECIFICATIONS of 0026-2020-0026-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION.docx, it is stated that The dimensions of the space are 40 m x 20 m, as can be seen in the figure below., but please confirm that this is the pure available installation space, and that Contractor does not need to consider any interference with any types of communication walkways, transport ways, as well as equipments or infrastructure for ventilation, heating, lighting, and etc., and any works to consider these point are excluded from the Contractors scope of work. If this is not the case, please provide us with additional information and drawings indicating what the Contractor needs to consider.
Answer: A building plan provided in earlier responses to questions shows that there is only one load-bearing column in the space marked.

33. There is a difference between (1) the installation area in Page 21/56 of the TENDER DOCUMENTATION under Section 1.11 Surface dimensions of the device, which is said to be 40x20m, and (2) the installation area in your answers to Question No. 10 of Vprašanja 1 eng-GB.pdf , which seems to be smaller at about 27x20m I paste in the below for your reference. Even if the area indicated in your answers to Question 10, and mentioned in the above (2) is correct, could you please confirm that an installation space of 40x20m will be secured for the LISM? If in the worst case, the installation space is actually only 27x20m, then we have to revise our whole proposal, and would therefore need to ask for an extension on the deadline
- Area on Page 21/56 of the TENDER DOCUMENTATION (1);
Picture is published on web site of Contracting authriy.

- Area in your answer to Question No. 10 (2);
Picture is published on web site of contracting athority.
Answer: The Contracting Authority is providing a new plan of the framework layout, taking into account the findings of the tenderers. The layout area in the figure is highlighted in purple (below). Tenderers are reminded of the two pillars located within this area.

Picture is published on web site of Contracting authority.

34. Under the second paragraph of Article 2 Subject of the Framework Agreement of 0026-2020-0026-JNB-6_FRAMEWORK AGREEMENT.docx, it is stated that The machine will be of modular design and in principle (both in the sense of the hardware and existing capacities) designed so that the implemented configuration allows for potential future upgrades without requiring the replacement of devices. However, is it necessary to show (reserve) a free place on the layout for the future extension of the LISM?
Answer: After the installation is completed, the Contracting Authority will be able to assess whether the layout allows the extension of the device.

35. In the Framework Agreement, article 6 Construction Permit, the below paragraph are found:
The Contractor shall provide adequate arrangement and adjustment of the existing premises with regard to new devices.
However, we think that as this is a new building, with the purpose of housing the new device in question, thus adequate arrangements and adjustments should already be done by the Contracting Authority, and the Contractor is only responsible for properly installing the new device in the new building. Please confirm this, or specify what arrangements and adjustment of the new building the Contractor is to provide.
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

36. In the Framework Agreement, Article 15 Warranty, quality and acceptance, the below paragraph are found:
The Contractor shall eliminate the identified deficiencies in the shortest possible time, and within no more than three (3) business days of receiving a written complaint or of registering the deficiency in a work order.
However, this requirement would be rather unrealistic for workers coming especially from overseas, and therefore we would like to request that this be changed to 3 weeks of receiving a written complaint or registering the deficiency in a work order.
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal. The supplier should ensure an adequate stock of critical spare parts at the installation site to meet a shorter deadline for rectifying defects/faults. This requirement also underlies the response to the question regarding the necessity for the service technician to be located in Slovenia. The Contracting Authority cannot afford the non-functioning of the device for 3 weeks.

37. In the Framework Agreement, Article 24 Communication, the below paragraph are found:
All communications between the contracting parties shall be considered legally binding if executed in writing and sent by recorded or registered deliveries. The contracting parties furthermore explicitly agree that for communications with regard to individual orders and their completion, electronic communications using electronic messages by the responsible persons of the contracting parties or other authorised persons of the contracting parties shall also be considered legally binding. It shall be deemed that a message is binding for the other contracting party on the day it is delivered to that party and received by that party, or was first received by electronic means. The contracting parties explicitly agree that electronic communications shall not be used to withdraw from the Framework Agreement, and that the parties shall send any notification of withdrawal by registered post.
We find this requirement to be rather unrealistic considering almost all communication in this day and age are done on e-mail, and we think that a requirement such as this could degrade the quality of communications and work between the Contracting Authority and the Contractor, as for a project of this scope, different members of each party will be involved, and it would limit on both sides who is able to communicate what. Therefore we request to delete this article in whole, or it be limited in some way, so that the it does not affect the quality of work.
Answer: This means that communications shall be considered legally binding if executed in writing and sent by recorded or registered mail. Furthermore, electronic communication is allowed, which is also legally binding in cases of individual orders and their completion when it is exchanged by the responsible persons of the contracting parties or other authorised persons of the contracting parties. However, electronic communication may not be used to withdraw from the framework agreement, and the parties shall send any notification of withdrawal by registered post. Communication will also be conducted by email, although not between everybody and only at the level of the signatories of the agreement and the Framework Agreement administrators listed in the agreement; if responsible persons are additionally reported to the counterparty (in a relevant document signed by the representative or authorised person of the party) as competent to communicate, they may also be included in this form of communication.

38. In the Framework Agreement, Article 25 Trade secrets, the below paragraph are found:
If the regulations governing trade secrets are breached, the Contracting Authority may terminate this Framework Agreement immediately. In such a case, the Contractor shall be liable for damages.
But in all fairness we would like to request that this paragraph be modified as below to be mutual;
If the regulations governing trade secrets are breached, the Contracting Authority may terminate this Framework Agreement immediately. In such of a Confidentiality breach of one contracting party, the other contracting party shall be liable for damages, in case these occur.
Answer: The obligation to protect trade secrets and the liability for damages shall be (as proposed) mutual.

39. In the Tender Documentation, article 1.11 Price, and article 4 Warranty Period, the below paragraphs are found:
IT hardware and software. Free information system upgrades shall be provided for a period of at least ten (10) years after the successful completion of the SAT test. The information system of the sorter shall be upgraded and/or adjusted in parallel with Pošta Slovenijes information system. The sorter software must be adapted to Pošta Slovenijes IT standards (Pošta Slovenijes IT standards enclosed).
The project organisation includes the agreement of the Contracting Authority and the Contractor on the openness of the IT system of devices to potential integration with other IT systems of Pošta Slovenije (e.g. data disposal on FTP servers, web service, etc.)..
We understand this requirement excludes the case when the Contracting Authority upgrades its information system and this affects the information system of the LISM device, in which case it is not expected that this upgrade should be provided free of charge. Please confirm. Moreover, please confirm that in case the Contracting Authority is planning an upgrade to its information system, the Contractor will be first consulted of possible impacts.
Answer: The Contracting Authority agrees with the proposal.

40. In the Tender Documentation, article 1.13 Contract, the below paragraph are found:
Tenderers shall complete the sample contract, sign and scan it and enclose it in the tender, thus confirming that they agree with the sample contract.

The tenderer selected will receive an agreement to sign, the contents of which will be identical to the sample agreement. The only amendments will be those made to the tender data. The tenderer selected may not alter the contractual provisions. If the tenderer does not return a signed agreement within 8 days of receipt, it shall be deemed to have withdrawn its tender. The Contracting Authority shall consider any tender withdrawal to be a negative reference for the following three years, irrespective of the reason for the tender withdrawal. Should this occur, the Contracting Authority will charge separately for the damage incurred as a result of the selected tenderers non-fulfilment of its contractual obligations or withdrawal from the agreement..

Could you please tell us whether the Contracting Authority will upload an updated sample contract, with the amendments made through the clarifications before the submission deadline? Or will the Contracting Authority only be providing the updated agreement to the successful tenderer?
Answer: Responses to questions are considered part of the tender documentation and also of the sample agreement, the Contracting Authority will not publish any corrections during the public procurement procedure phase; the selected tenderer will receive the agreement containing all updates for signature.

41. In the Tender Documentation, article 3 INSTRUCTIONS FOR COMPILING THE TENDER, the below paragraph are found:
Tenderers shall complete the tender quote form during the tender submission phase (Phase II). The tenderer shall upload the completed Tender quote form in pdf format to the Quote section of the e-JN information system; it shall be accessible at the public opening of tenders. Other enclosures shall be uploaded to the Other enclosures section. In the event of discrepancies between the information in the tender quote uploaded to the Quote section and the complete quote uploaded to the Other enclosures section, the information in the complete quote uploaded to the Other Enclosures section shell be deemed valid.

Could you please tell us how we are able to access and participate in the public opening of tenders? When and where will it be? Will it be on the e-JN information system? Or is a physical participation, for example at the Contracting Authoritys premises required?
Answer: In accordance with the provisions of the law governing public procurement, there is no public opening of tenders with the participation of tenderers. The opening of tenders takes place within the system for electronic submission of tenders, but only in stage II of the procedure managed by the Ministry of Public Administration. The website also contains instructions for use in Slovenian and English.

42. In the Framework Agreement, article 6 Construction Permit, the below paragraph are found:
The Contractor shall provide adequate arrangement and adjustment of the existing premises with regard to new devices.

However, this is contradictory to Tender Documentation article 1.9 Modification of the facility of installation, where it is found; Changes, with the exception of mounting points and power connections on the equipment, are not permissible.

Please confirm that the only responsibilities of the Contractor is to properly install the new device in the new building, and that other adequate arrangements and adjustments are the responsibility of the Contracting Authority. Please confirm this, or specify what arrangements and adjustment of the new building the Contractor is to provide. Furthermore, please confirm that in this case, that the Contractor will not be required to obtain a construction permit.
Answer: In addition to the implementation of the system, the tenderer shall also provide electrical wiring from the junction box to the micro-location. The Contracting Authority has already stated its position on the issue of the building permit in the responses to previous questions.

43. Please confirm that an acquisition of a building permid (PGD) is to be done by the Contracting Authority, and that the Contractor is only responsible for providing to the Contracting Authority, a project, so the Contracing Authority can acquire a building permit. Moreover, should not the Contracting Authority already have a building permit for this purpose, if the new building was built for the new device?
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions and repeated in the response to question 48.

44. With reference to LISM Questions 1. Lot of 15.01.2021, Answer number 1 where you write:

Answer: The Contracting Authority amends this provision in such a way as to limit direct and indirect liability in the implementation phase to a total of 100% of the implementation value (the basis for the calculation is the overall implementation value in the 1st lot of the tender pro-forma invoice).
In the maintenance phase, direct and indirect liability is limited to a total of 50% of the value (the basis for the calculation is the overall maintenance costs for a 5-year period the value of the 2nd lot according to the tender pro-forma invoice).

We would like to request that the liability is excluding indirect and consequential damages as this is industry standard (we do not request that gross negligence and fraud is to be excluded). Can you confirm this?
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal.

45. Vprašanje TD
Please advise the expected daily parcel volume to be processed on the LISM and related operating times.
Answer: We estimate on the basis of current quantities that approximately 40,000 postal items will be sorted per day on average; the required capacity reflects the projected growth of the segment in the coming years.

46. Framework agreement Article 2 Connectivity other applications Can you provide more details on the other applications in the following article: Moreover, the information system will facilitate connectivity with other applications that the Contracting Authority wishes to use alongside the performance of the sorting process for other purposes (e.g. sending events to Track & Trace).
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

47. Framework agreement Article 5 Construction Act and Applicable regulations Could you please provide details regarding Construction Act and Applicable regulations' as mentioned in: The projects shall be prepared in accordance with the tender documentation and the Contracting Authoritys requirements, Construction Act and applicable regulations relating to the design documentation and all other legal requirements applicable at the time of the preparation of the project documentation.
Answer: Construction Act: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914/
Rules on Detailed Content of Documentation and Forms Related to Civil Construction: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306

48. Framework agreement Article 5 Construction permit What is the reason that contractor needs to take care of construction permit? How does this process work in Slovenia?
Answer: As the Contracting Authority is not aware of the technical solution and does not know whether the solution will interfere with the construction of the facility, the tenderer shall obtain a building permit if it is required for the performance of the contract in accordance with applicable laws. If a building permit is required, a project for the acquisition of a building permit (building permit document) shall be drawn up in which the technical solution for the installation of the device is defined and drawn.


49. Framework agreement Article 5 Code of Obligations Could you please provide us with details about Articles 662 to 665 of the Code of Obligations?
Answer:
Section 4: LIABILITY OF CONTRACTOR AND PROJECT DESIGNER FOR SOLIDITY OF STRUCTURE
Where liability lies
Article 662
(1) The contractor shall be liable for any defects in the execution of the structure concerning its solidity if such defects appear within ten years of the delivery and takeover of works.
(2) The contractor shall also be liable for any deficiencies in the land on which the structure is built that appear within ten years of the delivery and takeover of works, unless a specialist organisation gave an expert opinion that the land was suitable for construction and during construction no circumstances arose to give rise to any doubt over the justification of the expert opinion.
(3) This shall also apply to the project designer, if the defect in the structure originates from any defect in the plan.
(4) Under the provisions of the preceding paragraphs the two shall be liable not only to the ordering party, but also to any other acquirer of the structure.
(5) It shall not be possible to exclude or limit their liabilities by contract.
Obligation to notify and loss of right
Article 663
(1) The ordering party or other acquirer shall be obliged to notify the contractor and project designer regarding defects within six months of discovering the defect; otherwise the ordering party or acquirer shall lose the right to make reference thereto.
(2) The right of the ordering party or other acquirer against the contractor or project designer deriving from their liability for defects shall expire one year after the day the contractor or project designer was notified regarding the defect.
(3) The contractor or project designer may not make reference to the provisions of the preceding paragraphs if the defect relates to facts that were known or could not have remained unknown to them and that they failed report to the ordering party or other acquirer, or if through their action they misled the ordering party or other acquirer into failing to exercise the rights on time.
Reduction and exclusion of liability
Article 664
(1) The contractor shall not be released from liability if the defect occurred because during the execution of individual works the contractor acted according to the ordering partys requirements.
(2) However, if prior to the execution of individual work according to the ordering partys requirements the contractor warned the former regarding the risk of defects occurring, the contractors liability shall be reduced, and may also be excluded under the circumstances of the case in question.
Recourse
Article 665
(1) If in the relationship with the ordering party the contractor and project designer are liable for a defect their liability shall be joint and several.
(2) A project designer that formulated the plan for the structure and that was entrusted with supervising the execution of the works shall also be liable for defects in the executed works that occurred because of reasons for which the contractor is liable if they could be noticed during customary and appropriate supervision of the works, but shall have the right to demand appropriate reimbursement from the contractor.
(3) A contractor that reimbursed damage arising because of a defect in the executed works shall have the right to demand reimbursement from the project designer in the extent to which the defects in the executed works originate from defects in the plan.
(4) If a person entrusted with part of the transaction by the contractor is liable for a defect the contractor must, if intending to demand reimbursement from such person, notify such person regarding the defect within two months of being notified by the ordering party.

50. Framework agreement Article 14 Payment schedule Is there during negotiations room for an alternative payment schedule?
Answer: No negotiations on this content are envisaged as part of the public contract procedure. The Contracting Authority responded to a similar question in its previous responses.

51. Framework agreement Article 16 Confidentiality Could you please adjust to confidentiality requirements to a mutual basis?
Answer: The Contracting Authority agrees with this proposal.

52. Framework agreement Article 19 Payment guarantee Would a Parental Guarantee be sufficient as an alternative?
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal.

53. Framework agreement Article 20 Performance and warranty bond What are your alternatives for a performance and warranty bond?
Answer: The Contracting Authority refuses any alternatives to a bank guarantee.

54. Framework agreement Article 22 Contractual penalty What is the maximum penalty amount?
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

55. Framwork agreement Article 24 Communication Why does email comply as a binding communication protocol?
Answer: The answer or clarification has already been given in part in the responses to previous questions. If the communication takes place at the level of notified authorised persons, email communication shall also be binding, with the exception of the withdrawal from the framework agreement.

56. Frameworkd agreement Article 24 Grounds for withdrawal Regarding The Contracting Authority reserves the right to withdraw from the Framework Agreement without notice we dont believe this reflects a mutual commitment to the project. Could you please adjust this to a mutual commitment basis?
Answer: The contracting authority agrees with the proposal. Due to breaches of contractual obligations (paragraph 1 of Article 31 of the model framework agreement), the contracting authority will warn the contractor of the breach and give him a reasonable time to remedy the breach. If the Contractor does not remedy the breach within the additional period, the Framework Agreement will expire on the expiry of that period. The purpose of the record in Article 24 is not the conditions of resignation, but only the exclusion of the possibility of sending such a statement legally binding via e-mail or a record that withdrawal from the contract can only be given by registered mail.

57. Framework agreement Article 24 English Is het possible to have English as the language for project and service delivery?
Answer: The Contracting Authority allows the use of English, but the supplier must provide training in Slovene, including all maintenance instructions, VPD, certificates, etc., which are to be provided to users and subject to inspection by the relevant external institutions to obtain an operating permit, etc. in accordance with the requirements set out in the tender documentation.

58. Framework agreement General Deviations to Framework Agreement Where can we submit our deviations to the Framework Agreement?
Answer: The sample agreement cannot be changed, except the parts having been agreed through the responses to questions.

59. Tender Documentation 5.3 LISM-CA Connection What kind of technical interface will be used between CRA and LISM? Is this for example a socket connection ot SFTP? What is the data carrier, for example JSON or XML?
Answer: The technical interfaces will be discussed by the Contracting Authority during the implementation period. The Contracting Authority primarily uses web services in the JSON structure for such data exchanges.

60. Tender Documentation 5.3 LISM-T&T connection Can we assume this is a web service interface? If not, what kind of interface is this?
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

61. Tender Documentation 5.3 LISM-APM connection What kind of technical interface will be used between APM and LISM? What is the data carrier, for example JSON or XML? Do you have an example?
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

62. Tender Documentation 5.3 & 5.4 LISM-CRA Connection What is meant with "preparation of sorting plans" and how is this related to the data in this interface? Can you give an example what is transferred via this interface? How does receiving a daily update influecee the generation of sort plans?
Answer: The import of the CRA into the LISM does not affect the existing sorting plan. The CRA determines which delivery post office covers a specific destination post office. A sorting plan is a table that assigns a certain chute (output) of the device to the delivery post office (delivery postal code). The Contracting Authority expects the import of the CRA data to be performed periodically and automatically as well as manually on demand.

63. Tender Documentation 5.5 Sorting Plans What kind of information expect that the sort plan manager modifies, that is influencing the data on the tray labels? In other words, what kind of data that is on the tray label is directed by the sort plan?
Answer: Each chute (output) in the sorting plan is assigned/changed a delivery postal code through the name of the delivery post office or the country name in the case of sorting postal items to be sent abroad. The data on the tray label shall therefore be linked to the sorting plan. At the same time, the labels shall also include a bar code generated from this postal code in the sorting plan.

64. Tender Documentation 5.7 Barcode reader What is the main reason for allowing Barcode ANSI D and E to your operation? Most camera systems do not guarantee performance on ANSI D and E.
Answer: The Contracting Authority also comes across the ANSI D and E barcode qualities in its process and therefore requires that the device be able to read these as well.

65. Tender Documentation 5.7.1 Optical character reader (OCR) How is the postoffice derived? Is it based on the postcode? Is the street name needed?
Answer: A postal code or the name of destination post office is required to determine the destination post office, while a street name is not necessary. The device shall identify the sorting destination based on either attribute, i.e. the postal code and/or the name.

66. Tender Documentation 5.7.1 Optical character reader (OCR) Can the postoffice be looked-up in the address database? Or is the postoffice part of the address on the letter (like PO Boxes e.g. is it added with the city name?
Answer: The destination post office is part of the address block on the postal item. The Contracting Authority sent the CRA to tenderers together with the previous set of responses to questions.

67. Tender Documentation 5.7.2 Optical character reader (OCR) Is there a one to many relationship between destination post office and postcode , e.g. does every postcode area belong to exactly one destination post office?
Answer: Yes, exactly one delivery postal code (delivery post office) is specified for one or more destination postal codes.

68. Tender Documentation 5.7.2 Optical character reader (OCR) Is the Destination post office always printed within the (reciever) address or should it, in cases, be derived from other address elements?
Answer: The destination post office or part of the destination post office data information (either name or postal code) is always part of the address block.

69. Tender Documentation 5.7.2 Optical character reader (OCR) In case of sorting of items accepted in Slovenia intended for other countries, can we assume in that the destination is always non-domestic and the OCR can use this as preknownlegde? Or is an OCR system required that can deal with a mixture of domestic and non-domestic addresses?
Answer: Yes. The Contracting Authority will use the system for sorting items accepted in Slovenia intended for other countries and for sorting items accepted in Slovenia for domestic mail traffic, and international items arriving in Slovenia to be delivered. These flows will not be separated.

70. Tender Documentation 5.7.2 Optical character reader (OCR) Could you provide a shortlist with the most frequent foreign county destinations?
Answer:

Distribution by quantity (starting with the largest quantity)
Destination country
Picture is published on web site of Contracting authority.


71. Tender Documentation 5.7.2 Optical character reader (OCR) Are there separate performance criteria the OCR should meet for reading foreign countries?
Answer: No. The same read rate must be achieved for all countries (the real criteria are the postal item with its address and the destination country or the country of origin).

72. Tender Documentation 5.7.2 Optical character reader (OCR) Would it be possible to collect a much larger set of images from (different and representative) mail items sorting on the desired sorting machine to properly develop and tune the OCR system for this project than the test samples provided?
Answer: The Contracting Authority and the selected tenderer will coordinate this need after signing the contract. In principle, the Contracting Authority agrees with the proposal.

73. Tender Documentation 6 SAT test Please explain how you conduct the SAT test with physical test items prepared with the images of labels of the test deck prepared by the Contracting Authority. Does this mean: you have prepared a number of phyiscal mail items, you have recorded an image recording (the test deck) from these items and you will feed the same physical items to the machine and calculate its coding and sorting results on the machine or will you reuse the image test deck? Or otherwise?
Answer: The read rate will be determined using images (virtually) and the throughput using any real postal items then available. A successful SAT test is subject to the requirement and achievement of the rates specified in the tender documentation or provided in the responses to questions.

74. Tender Documentation 6 SAT test How are the image test decks recorded, which camera technology and set up is used for this.
Answer: The mScan program manufactured by Mikrografija d.o.o. was used to scan the postal items. A Kodak Alaris A3 Flatbed Accessory was used that was connected to the Kodak i5850 scanner. Images are in .tiff format.

75. Tender Documentation 6 SAT test What is the percentage of HW items for each of these image test decks. Is that percentage in line with the amount of hand written items appearing in production?
Answer: Yes. The Contracting Authority defined the % of handwritten addresses in its responses to previous questions.

76. Tender Documentation 6 SAT test What happens if the tenderer does not meet the stated minimal read rates for either the test deck on Asian or Domestic postal items during SAT or cannot commit to these performance levels for this project?
Answer: If this happens after the conclusion of the contract, it constitutes a breach of the contract, i.e. the quality requirements, and is followed by the sanctions provided for in the contract.

77. Tender Documentation 6 SAT test Does the image test decks provided by Slovenia Post also barcodes with barcode quality ranging from ANSI GRADE A, B up to GRADE E?
Answer: The Contracting Authority did not check the quality of the codes in the Test deck. However, we encounter code qualities in all the above ranks on a daily basis.

78. Tender Documentation II. Additional provisions 4. Warranty period What is the required warranty period of the system?
Answer: It follows from the Tender pro-forma invoice forms in the project documentation that the minimum warranty period is 36 months. The tenderer may also provide a longer warranty period, which is subject to scoring.

79. Tender Documentation General Obligations, Tasks and Responsibility, Contracting Authority What would be scope of your obligations, tasks and responsibilities within this project?
Answer: The tasks of the Contracting Authority are defined in the sample framework agreement, which is part of the tender documentation.

80. Payment Terms, Tender Documentation, General Provisions 1.10 Is the Post amenable to alternative payment terms? For example, Milestones of Contract award (increase over 10%), Critical Design Review, Factory Acceptance Test, SAT, completion of 3-month trial.
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

81. Vprašanje TD, Sest 6, Test deck
It is stated that the test deck for Asian postal items shall include 3000 images and the test deck for domestic items shall include 2000 images. However, the received electronic test deck includes only 2000 images for Asian items and 1000 images for domestic items. Please submit the missing images of the test deck, including reference data, in order to determine the possible read- and error rates. Considering the ambitious read- and error rates it is mandatory to evaluate the full set of the test deck.
Answer: This is an error in the tender documentation. The tenderer correctly states that the Test deck includes 2,000 images of Asian postal items and 1,000 images of domestic postal items. Such test decks were sent to all tenderers that requested them.

82. Vprašanje TD, Sect 6, Test deck, SAT test. It is stated that the SAT test will be conducted with physical items prepared with the labels of the images of the electronic test deck. However, if labels with the images (e.g. waybill) of the test deck are placed on physical items, and then processed on the sorter, the sorter camera will create new images for OCR processing that are not identical to the images in the test deck (dimension, orientation, resolution, brightness, background, noise, etc.). Thus, with the electronic test deck it is not possible to predict the read- and error rates for the physical test deck. Please confirm that read- and error rates in the SAT shall be determined with the electronic test deck only.
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal. The read rate will be determined using physical items with the images of items included in the test deck with a simultaneous throughput level of 12,000 items per hour (and other requirements related to the SAT test). Alternatively, the tenderer is given the opportunity to determine the read rate using actual postal items during the SAT test. The test deck includes the images of a representative sample and reflects the actual postal items encountered in the sorting process.

83. Vprašanje TD, Sect 6, Test deck
Please advise how the images for the test deck have been recorded. What is the resolution? We have noticed some artefacts, which we do not expect on images taken by our camera.
Answer: Scanning was performed at a resolution of 300dpi and 24-bit depth.
Picture is published on web site of Contracting authority.


84. Vprašanje TD, Sect 1.11, Installation area
It is stated that the available space for the installation of the device is 40m x 20m. However, in the first set of answers, in response to question 10, a different and smaller area is shown in thepicture.
Please confirm, that the installation area remains 40m x 20m.
Answer: Yes, the space available for the installation of the device remains 40m x 20m. The Contracting Authority provided a revised picture in its subsequent responses.

85. In the mean time we have a question regarding the tender:
Could we receive all latest tender documentation and could we receive both the test deck for Asian and domestic postal items?
Or do we first officially need to submit our request to participate (on the e-JN portal)?
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

86. Operating method of chutes: "The solution is provided by the tenderer, whereby the percentage of damaged sorted items on the LISM device may not exceed 1" is not consistent with section 1.3 and 1.5 (maximum damage rate 1/5,000 input pcs)
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

87. "The price of the investment part of the tender shall include: disassembling, removing and recycling the existing devices"
Are there devices in the (new) building that needs to be disassembled, removed and recycled before the new sorting device can be installed? What kind?
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

88. Article 31: The Contracting Authority reserves the right to withdraw from the Framework Agreement without notice if the Contractor fails to perform contractual obligations to the required standard, fails to meet the agreed deadlines or breaches the contractual provisions in any other way.
We find there must be a prior written warning enabling the contractor to correct before the notice is issued. Please confirm?
Answer: The contracting authority agrees with the proposal. Due to breaches of contractual obligations (paragraph 1 of Article 31 of the model framework agreement), the contracting authority will warn the contractor of the breach and give him a reasonable time to remedy the breach. If the Contractor does not remedy the breach within the additional period, the Framework Agreement will expire on the expiry of that period.


89. Article 27 Force Majeure
Can you please confirm that if the borders of Slovenia is closed due to COVID-19 (or other pandemic related situations) or a delay arises due to mandatory quarantine (not attributable to the tenderer) when entering Slovenia this will be considered Force Majeure?
Answer: It is impossible to generalise that the COVID-19 pandemic is a case of force majeure or to define what events will constitute force majeure (or changed circumstances or that it is impossible to fulfil a certain obligation as a result of it). Whether this is true or not depends on all the circumstances of a particular case: when the contract was concluded, what the obligation is, what the party has done to avoid its consequences, etc. The answer is therefore that it is not possible to define in advance whether an individual measure constitutes force majeure. Force majeure will be assessed on a case-by-case basis, including COVID; and COVID-related circumstances cannot be generally defined as force majeure in advance.

90. Article 22: If the Contractor, through its own fault, fails to deliver the machine and fulfil its contractual obligations, it undertakes to pay a contractual penalty of ten (10) percent of the estimated implementation value.
It should be defined when such penalty is triggered? Does the performance bond exclusively secure this penalty? Please clarify
Answer: The contractual penalty is agreed under the contract, i.e. immediately by signing it,
and if any of the following occurs:
delays or
non-performance of the contractual obligations,
through the fault of the contractor in either case,
the condition is met for an invoice to be issued for the payment of a contractual penalty, regardless of whether the Contracting Authority incurred damage or not as the result of this (this does not have to be proved, unless the damage exceeded the contractual penalty in which case the damage must be proved, and the Contracting Authority may claim the difference up to the full amount of compensation in addition to the contractual penalty).
The tenderer shall submit a performance bond by the specified deadline after concluding the agreement; the submission of the performance bond is one of its contractual obligations.
The contractual penalty and the performance bond do not accumulate and are two parallel safety mechanisms available to the Contracting Authority. However, the bank guarantee will not be submitted as collateral for a contractual penalty in this contractual relationship if the contractor is late or fails to perform its contractual obligation, the Contracting Authority will decide whether to redeem the bank guarantee due to the delay or non-performance or issue an invoice for the payment of the contractual penalty. As a rule, the Contracting Authority will first redeem the bank guarantee, and if this is not sufficient, it may charge the contractual penalty, and if this fails to cover the damage incurred by the Contracting Authority, also the difference up to the full amount of the damages may be requested. The Contracting Authority will choose the institute to be used, taking into account the conditions agreed for each institute.

91. Article 22: five (5) per mille of the estimated implementation value for each day of delay in the delivery of the machine. The total amount of the contractual penalty shall not exceed 10% of the work actually performed
This does not seem fair and balanced - 5 per mille per day should be lowered and 'each day' should be changed to 'each working day'. Please consider?
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal.

92. Article 8: During the SAT test, the Contracting Authority will direct the test items (equipped with the test deck image delivery notes) to the device in the presence of the Contractor. Based on the test results, the Contracting Authority will determine whether the system meets the required parameters that the Contractor undertook to provide upon submission of the tender.
The determination of whether the system meets the required parameters needs to be more precisely defined and rooted in 'objectively defined requirements' of the tender - and not carried out as an 'assessment'. Please clarify.
Answer: The Contracting Authority and contractor will agree on the detailed implementation of the SAT test during the project.

93. Article 8: % of damaged items which may not exceed 1 . The 1 is OK for damage that occur while the items are on the sorter, but as the requirements state the sorter must be of type 'bomb-bay', the items will drop a certain distance into the chutes, where we do not have any control over the content of the parcels which may be very fragible and the damage that may occur as a consequence of this drop cannot be attributed to the tenderer. Can you please confirm that the 1 is calculated while items are on the sorter.
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal. The tenderer shall ensure a safe drop of the postal item into the chute and, if necessary, propose/provide a solution that will ensure the maximum percentage of damaged postal items until the final sorting to the transport unit is not exceeded.

94. Article 15: The Contractor shall eliminate the identified deficiencies in the shortest possible time, and within no more than three (3 ) business days of receiving a written complaint or of registering the deficiency in a work order.
Some deficiancies are more critical than others as the sorting device contains a lot of dublicated functions.
3 days is extremely short. It should be a reasonable term. Otherwise a huge sparepart package is necessary. We ask for a requirement more balanced to the limited amount of spareparts (50 kEUR)?
Answer: The Contracting Authority has already addressed the response times in the responses to previous questions. The tender should include the cost of spare parts in the amount of EUR 50,000. The Contracting Authority and the contractor will agree on the optimal amount of spare parts during the project implementation (in connection with the response to question 36).

95. Article 2: The machine will be of modular design and in principle (both in the sense of the hardware and existing capacities) designed so that the implemented configuration allows for potential future upgrades without requiring the replacement of devices.
Can you please clarify what is meant by 'future upgrades' - this can be interpreted in a very wide sense?
Does the word "upgrade" impliy more than "amplification within the scope of feasibility"?
Answer: Upgrade implies an upgrade within the capabilities of the device.

96. The listed requirements: "Maintenance shall be provided by a service technician registered in Slovenia", and "When the service personnel of a subcontractor fails to eliminate the fault, servicing may only exceptionally be provided by service personnel of a Supplier based outside Slovenia" implies it is a mandatory requirement that a tenderer residing outside Slovenia must contract with a local subcontractor residing in Slovenia for providing maintenance work.
Is this a mandatory requirement or will you accept maintenance work being provided by technicians living e.g. in neighbouring countries with short driving distance to Ljubljana?
Answer: Yes, the Contracting Authority insists that the service technician must be registered and located in Slovenia.

97. With reference to your answer to Question No. 10 on 15.01.2021, 11:24, we see a difference between (1) the installation area in Page 21/56 of the TENDER DOCUMENTATION under Section 1.11 Surface dimensions of the device, which is said to be 40x20m, and (2) the installation area in your answers to Question No. 10, which seems to be smaller at about 27x20m.

Even if the area indicated in your answers to Question 10, and mentioned in the above (2) is correct, could you please confirm that an installation space of 40x20m will be secured for the LISM machine?

If in the worst case, the installation space is actually only 27x20m, then we have to revise our whole proposal, and would therefore need to ask for a further extension on the deadline for submitting offers.
Answer: The answer is provided in the responses to previous questions.

98. We urgently request the Contracting Authority to publish all answers or corrections for all questions submitted prior to the original deadline of asking questions (I.e. 12:00, 8 January 2021), as they are critical for the tenderer to submit an admissible and timely tender by the newly set deadline for submission of tenders (i.e. 26 January 2021).
Answer: The Contracting Authority will respond to all questions within the legally prescribed deadlines. In any case, it is also in the interests of the Contracting Authority to have the answers published as soon as possible.
The Contracting Authority has already duly extended the deadline.


Datum objave: 17.02.2021   15:26
1. In the Framework Agreement, article 5 Project Design, the below paragraph are found:
The Contractor undertakes to submit to the Contracting Authority within thirty (30) days following the signature of the Framework Agreement all written evidence on regulation of copyrights and ownership rights that indicates that the author and any third party have no legal and substantive claims against the Contracting Authority relating to the subject of this Framework Agreement.
Could you please specify what is to be considered evidence for this?
Answer: Written evidence on the regulation of copyrights and ownership rights that indicates that the author and any third party have no legal and substantive claims against the Contracting Authority relating to the subject of this Framework Agreement, are contracts with authors or owners or statements of authors or owners from which it is evident that the material copyrights or ownership rights have been transferred exclusively to the tenderer and that there are no third-party claims that would restrict the rights of the Contracting Authority.

2. In the Framework Agreement, Article 11 Machine maintenance and delivery of spare parts the below paragraph are found:
The supply of spare parts and consumables shall be carried out during the warranty period and during a 5-year period after the expiry of the warranty by the Contracting Authority submitting orders to the Contractor via fax, email or through the online form.
After receiving an order referred to in the previous paragraph, the Contractor shall deliver the spare parts or consumables successively according to the orders in accordance with the technical terms and conditions of the delivery:
urgent orders within five (5) working days (the Contracting Authority indicates urgent order on the order form),
an ordinary order of spare parts in stock within seven (7) working days, and spare parts not in stock within fifteen (15) working days of receipt of an order.
However, we think this requirement is rather unrealistic, as it means that the Contractor will have to keep a full stock of spare parts within Slovenia which will be very costly, and the costs for storing and managing hundreds of articles of spare parts will have to be reflected to the price offer, but is this the intention of the Contracting Authority, and if so, please confirm that the Contracting Authority will bear these costs.
Even if having all spare parts in Slovenia is not what the Contracting Authority intends, we still think that this requirements is rather unrealistic, as no sorting device manufacturer has a full stock of spare parts to a customer specific machine, as this is costly, and always orders to suppliers or manufacturers on a need basis, and even in this case, suppliers and manufacturers are not able to manufacturer and deliver parts in the requested time frame.
This also goes for the requirement in Article 15 Warranty, quality and acceptance, The Contractor shall remedy the defects or replace the spare parts or consumables subject to the complaint within five (5) days of their inspection or acceptance, and if a delivered spare parts or consumable is defective, it would be necessary to order to manufacturers or suppliers again, and will take at least the same amount of time it took to be delivered in the first place.
Therefore, we request that the required time frame of days, be changed at least to weeks, so 5 weeks for urgent orders, 7 weeks for an ordinary order, and 15 weeks for spare parts not in stock, as well as 5 weeks of their inspection or acceptance.
In addition, please confirm that the Contracting Authority will be paying for each spare parts order, even during the warranty period.
Answer: The Contracting Authority seeks to ensure that the device is included in the production as much time as possible (that even in the case of failure and the waiting for spare parts to be replaced/repaired the device is in the non-operational status for as little time as possible), which is why the Contracting Authority does not agree with the proposal but is still changing the delivery times as follows: 7 calendar days for the urgent remedying of defects or replacing spare parts, 14 calendar days for ordinary, 21 calendar days for not in stock, 14 calendar days for inspection or acceptance. The Contracting Authority is confirming that it will pay for the ordered spare parts, including during the warranty period, and it will then subsequently redeem the warranty for the parts under warranty.

In the Framework Agreement, Article 31 (Grounds for withdrawal), the below paragraph are found:
The Contracting Authority may withdraw from the Framework Agreement for the maintenance object at any time without stating a reason with a three-(3-)month period of notice. The Contracting Authority shall notify the Contractor of its withdrawal by means of a notice of withdrawal sent by registered post. The period of notice shall start on the day after receipt of the notice of withdrawal. If the mail item containing the notice of withdrawal cannot be delivered to the Contractor for any reason, the Framework Agreement shall cease to be valid three (3) months after the date the mail item was posted at the post office. In the event of withdrawal from the Framework Agreement under the provisions of this paragraph, the Contractor shall not be entitled to compensation or any other claims.
However, we request that this be modified to the same text as XIII. WITHDRAWAL FROM THE AGREEMENT Article 39 from your Draft_Contract_Agreement_PKT AO_8 7 2015.pdf of your tender in 2015 for A sorting device for parcels, bundles and letter trays and a sorting device for large dimension letter mail the AO device, which was phrased as below;

(1) The Contracting Entity shall be entitled to withdraw from this agreement with a written notice of withdrawal if the Supplier fails to execute specific obligations arising from this agreement in a timely manner and/or at a sufficient level of quality or in accordance with the provisions of this agreement, or seriously breaches the provisions of this agreement in any other way. The Contracting Entity shall notify the Supplier of its withdrawal through a notice of termination sent by registered post to the address listed in this agreement. The agreement shall cease to be valid on the day following receipt of the notice of withdrawal unless the Contracting Entity enters a later date for termination of the agreement. Should it not be possible to deliver the notification of withdrawal from this agreement to the Supplier (e.g. the Supplier fails to accept the postal item), this agreement shall cease to be in effect on the fifteenth (15th) day after the notification was sent by the Contracting Entity. The Supplier shall not be entitled to any compensation in this case.
(2) The Supplier shall be entitled to a three-month notice period when withdrawing from this agreement if the Contracting Entity fails to execute its obligations arising from this agreement in a timely manner or in accordance with the provisions of this agreement. Prior to withdrawal from the agreement the Supplier shall be obliged to request in writing that the Contracting Entity fulfils its obligations. The Supplier shall notify the Contracting Entity of its withdrawal through a notice of termination sent by registered mail to the address listed in this agreement. This agreement shall cease to be valid after the expiry of the period of notice
Should it not be possible to deliver the notification of withdrawal from this agreement to the Contracting Entity (e.g. the Contracting Entity fails to accept the postal item), the agreement shall cease to be in effect once the notice period expires, running from the date of the delivery of the notification by the Supplier.
(3) In the event of the initiation of insolvency proceedings or any dissolution proceedings against the Supplier, the Contracting Entity may withdraw from this agreement without a period of notice. Should it not be possible to deliver the notification of withdrawal from this agreement to the Supplier, this agreement shall cease to be in effect on the fifteenth (15th) day after the notification is sent by the Contracting Entity. The Supplier shall not be entitled to any compensation in this case.
If the Contracting Authority rejects to do so, we ask that the Contracting Authority set at least a grace period for the Contractor to fulfill its obligations, as well as entitle the Contractor compensation, as the Contractor is required to setup a maintenance formation which would last for a minimum of 8 years, and cannot have the Contracting Authority withdraw without a valid reason.
Answer: The contracting authority partially agrees with the proposal. Due to breaches of contractual obligations (paragraph 1 of Article 31 of the draft framework agreement), the contracting authority will warn the contractor of the breach and give him a reasonable deadline to remedy the breach. If the Contractor does not remedy the breach within the additional period, the Framework Agreement will expire on the expiry of that period.

3. Framework agreement Article 5 Intellectual Property Regarding Intellectual Property, we recommend using an escrow service for the software related IP. Could you include this in the conditions?
Answer: The Contracting Authority understands that Escrow is used for the (third-party) storage of the source code of the SW that the Contracting Authority is purchasing. In this public contract award procedure the Contracting Authority does not wish to get access to the solution source code or to modify it at any time. The wish of the Contracting Authority is simply to obtain a copy of the SW for backup purposes in the event of a system failure, for the period following the expiry of the warranty.

4. Tender Documentation 5.7.2 Optical character reader (OCR) How should the OCR behave when the reciever address information contains errors (eg wrong postcode) or deficiencies (eg missing postcode)?
Answer: The Contracting Authority observes that certain errors always appear within the address blocks, in particular when it comes to special characters, diacritics, in the Slovenian alphabet (š, č, ž). The OCR will have to recognise these specific features and manage them. In case of other deficiencies, the postal item is handed over to the VCS.

5. Tender Documentation 5.7.2 Three sorting modes We would like to set the sorting mode in the sorting plan. So, the sort plan contains a varaible (sorting mode) which defines the sorting mode when the sort plan is selected. Is this ok?
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal. The tenderer shall prepare three different modes of item sorting with the possibility of (adding) several sorting plans to each mode, or of determining what mode to use when creating a new sorting plan.


6. Tender Documentation 6 SAT test How does Slovenia Post intend to determine if the OCR error according to spec? This can statistically not be measured relaibly on such limited test deck
Answer: During the SAT test, the Contracting Authority will identify all misdirected mail and determine the reason for each individual item.

7. Tender Documentation 6 SAT test How does Slovenia Post will determine if the barcode reading performance is met at the SAT test?
Answer: The Contracting Authority expects that the device's statistics will contain data on the sorting mode, i.e. also the reading of barcodes. We will then analyse the barcodes of these items with a device for barcode quality analysis. If a bar code is of poorer quality than what the tender documentation requires, such an item will be excluded from the SAT test results.

8. Tender Documentation C9 IVD inspection Could you please provide us more information about the IVD inspection?
Answer: In accordance with the legislation applicable in Slovenia (Occupational Health and Safety Act, Rules on health and safety requirements for the use of work equipment), work equipment (devices, machines, etc.) must be inspected in terms of occupational health and safety before its first use. In accordance with valid legislation, these inspections are carried out by companies that have obtained authorisation to work from the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities. One of the potential contractors is also IVD.

9. Tender Documentation II. Additional provisions 4. Life Cycle Management Do you require Life Cycle Management within the contract period?
Answer: The Contracting Authority specifies that explicit action according to the principles of LCM (Life Cycle Management) is not required from the tenderer; however, its activities related to installation, replacement, use of components, recycling, waste disposal, etc. shall meet the requirements of the tender documentation and national regulatory frameworks. The tenderer shall explicitly state in its tender what the tenderers proposed Life Cycle Management covers, especially in terms of maintaining the value of the device and maximising production efficiency. Therefore, the Contracting Authority cannot define this in more detail at this point.

10. Vprašanje TD, Sect 6, SAT test
It is stated that the rate of erroneous sorting (missorts) in the SAT shall not exceed 0.1% of sorted items. Considering the defined read error rate of less than 0.5%, this is a conflict. Please confirm that <0.1% missort rate is on top of the <0.5% read error rate.
Answer: The Contracting Authority does not agree with the proposal, but it is nevertheless changing the wording in this part as follows:
SAT test of the SW and mechanical elements (Phase 1)
The SAT test of the SW and mechanical elements of the machine will verify the following requirements:
the barcode read rate achieved (at least 99% with a margin of error of 0.1% for barcodes of ANSI GRADE A, B, and at least 95% with a margin of error of 0.1% for barcodes of ANSI GRADE C, D, E;
the read rate achieved (to which the tenderer committed upon submission of the tender), separately for test deck items from Asian markets and for domestic test deck items, where the rate of erroneous sorting shall not exceed 0.5% of sorted items;
required system throughput of a minimum of 12,000 items per hour;
% of damaged items which may not exceed 1.

11. Article 22: 10 percent of the value of the order for maintenance provided, in the event of any delay in urgent and emergency maintenance.
'Any delay' does not seem fair, and a clear definition of urgent/emergency repair is missing? Also, is delays accummulative/stackable under this definition?
On what basis is the 10% calculated upon is it the monthly fee please clarify?
Answer: The basis for charging a contractual penalty is the delay for which the contractor is at fault. Provided that the contractor caused the delay, it does not matter what delay it was or how long the delay was, especially if it is not about regular or preventive maintenance but urgent or intervention maintenance, which is vital for the device to function. Due to the importance of this type of maintenance for operation, the provisions on contractual penalty deal with this maintenance and such a violation is more severely punished.
Contractual penalty for delay amounts to:

- five (5) per mille of the estimated implementation value for each day of delay in the delivery of the machine. The total amount of the contractual penalty shall not exceed 10% of the work actually performed (without maintenance), to be established by the Contracting Authority upon the receipt of the invoice for the last implementation milestone (final acceptance), by summing all invoices relating to specific implementation milestones (advance payment, CFI works, SAT, final acceptance, etc.). When 10% of the value has been reached, the contractual penalty under this indent ceases to be charged because this is the maximum.
- 10 percent of the value of the order for maintenance provided, in the event of any delay in urgent and emergency maintenance. Under this indent, a contractual penalty is charged in the amount of 10% of the value each time, regardless of the number of days of delay, as such maintenance is already vital on the first day.

12. Please clarify what specifically is the definition (meaning) of each of the abbreviations:
-CFI works
-IDZ
-PZI
-PGD
-PID
and if possible provide references to the detailed specification of what is behind the abbreviations.
Answer: a link to the rules on project documentation: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
CFI works: the abbreviation denotes construction, finishing and installation works
IDZ: preliminary design
PZI detailed design
PGD project for the acquisition of a building permit
PID as-built design documentation

13. Can you please inform us about the operational hours of the solution. Will it be operated 24/7 (3 shifts) all weekdays or what is foreseen?
Answer: A two-shift work system (two 8-hour shifts) is planned from Monday to Friday. The Contracting Authority nevertheless expects the device to be operational 24/7 or closest to this time frame.


14. For the site, can the Post provide information as to the composition of the floor, availability and type of power available, lighting installed and output, background noise from other operations in the building? (Topic: Site)
Answer: The load-bearing capacity of the floor slab is 30 KN; it is industrial flooring. The tenderer shall define the need for electrical wiring, which will be checked or provided during the implementation phase. The lights shall be adjusted to the installation of the machine.Datum objave: 17.02.2021   15:30

1. Okvirni sporazum ima v 5. členu Projektiranje naslednji odstavek:
Najkasneje v roku trideset (30) dni po podpisu okvirnega sporazuma se izvajalec zaveže naročniku predložiti vsa pisna dokazila o ureditvi avtorskih in lastninskih pravic, iz katerih izhaja, da avtor in tretje osebe do naročnika nimajo nobenih pravnih in materialnih zahtevkov, povezanih s predmetom tega okvirnega sporazuma.
Ali lahko podrobno opredelite, kaj se upošteva kot dokazilo za to?
Odgovor: Pisna dokazila o ureditvi avtorskih in lastninskih pravic, iz katerih izhaja, da avtor in tretji do naročnika nimajo nobenih pravnih in materialnih zahtevkov, povezanih s predmetom tega okvirnega sporazuma so pogodbe z avtorji oziroma lastniki oz./in izjave avtorja oziroma lastnika, iz katerih je razvidno, da so materialne avtorske pravice oziroma lastninsko pravico prenesli izključno na ponudnika in da ne obstajajo zahtevki tretjih, ki bi omejevali pravice naročnika.

2. Okvirni sporazum ima v 11. členu Vzdrževanje naprave in dobava nadomestnih delov naslednji odstavek:
V času garancijskega obdobja in še pet let po poteku garancije bo potekala dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala na način, da bo naročnik naročila posredoval izvajalcu po telefaksu, elektronski pošti ali prek spletnega (online) obrazca.
Po prejemu naročila iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan nadomestne dele oziroma potrošni material dobaviti sukcesivno po naročilih, v skladu s tehničnimi pogoji dobave:
nujno naročilo v petih (5) delovnih dneh (naročnik na naročilnici označi, da gre za nujno naročilo):
običajno naročilo za nadomestne dele na zalogi v sedmih (7) delovnih dneh in za nadomestne dele, ki niso na zalogi, v petnajstih (15) delovnih dneh, vse šteto od dneva prejema naročila.
Vendar pa menimo, da je ta zahteva dokaj nerealna, saj pomeni, da bo moral imeti izvajalec v Sloveniji celotno zalogo rezervnih delov, kar bo zelo drago, stroški shranjevanja in upravljanja na stotine nadomestnih delov pa se bodo morali odražati v ponudbeni ceni. Ali je to namen naročnika in če je, vas prosimo za potrditev, da bo naročnik nosil te stroške.
Tudi če naročnik ne pričakuje, da bodo vsi rezervni deli v Sloveniji, še vedno menimo, da so te zahteve dokaj nerealne, saj noben proizvajalec usmerjevalnikov nima celotne zaloge rezervnih delov za napravo, ki je prilagojena posamezni stranki, saj je to drago, zato jih vedno naroča dobaviteljem ali proizvajalcem po potrebi, vendar tudi v tem primeru dobavitelji in proizvajalci ne morejo izdelati in dobaviti delov v zahtevanem časovnem okviru.
To velja tudi za zahtevo iz 15. člena Garancija, kakovost in prevzem: »Izvajalec mora napake odpraviti oziroma reklamirane rezervne dele ali potrošni material zamenjati v petih (5) dneh od pregleda oziroma prevzema.« In če je dobavljeni rezervni del ali potrošni material z napako, ga je treba ponovno naročiti pri proizvajalcu ali dobavitelju, za dostavo pa bo potrebno vsaj toliko časa kot v prvem primeru.
Zato prosimo, da se zahtevani časovni okvir iz dni spremeni vsaj v tedne, torej 5 tednov za nujna naročila, 7 tednov za običajna naročila in 15 tednov za rezervne dele, ki niso na zalogi, pa tudi v 5 tednov od pregleda oziroma prevzema.
Poleg tega vas prosimo, da potrdite, da bo naročnik plačal vsako naročilo rezervnih delov, tudi v času trajanja garancijske dobe.
Odgovor: Naročnik sledi cilju, da je naprava čim več časa vključena v produkcijo (da je torej tudi zaradi okvar in čakanja na zamenjavo/popravilo rezervnih delov čim manj časa v statusu nedelovanja) zaradi česar se s predlogom ne strinja vendar vseeno spreminja dobavne čase na naslednje: 7 koledarskih dni za »urgent«, 14 koledarskih dni za »ordinary«, 21 koledarskih dni za »not in stock«, 14 koledarskih dni za »inspection or acceptance« Naročnik potrjuje, da bo tudi v času garancijskega obdobja plačeval za naročene nadomestne dele in bo nato naknadno za dele v garanciji uveljavljal garancijo.

V okvirnem sporazumu je v 31. členu Odstopno upravičenje naslednji odstavek:
Naročnik lahko kadar koli in brez navedbe razloga odpove okvirni sporazum za predmet vzdrževanja, in sicer z odpovednim rokom treh (3) mesecev. Naročnik bo izvajalca o odpovedi obvestil z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po prejemu odstopne izjave. Če poštne pošiljke z odstopno izjavo iz katerega koli razloga ni mogoče vročiti izvajalcu, okvirni sporazum preneha veljati tri (3) mesece po datumu, ko je bila poštna pošiljka oddana na pošti. Izvajalec ob odstopu od okvirnega sporazuma po tem odstavku ni upravičen do odškodnine ali do kakršnega koli drugega zahtevka.
Prosimo, da se to spremeni in uporabi isto besedilo, kot ste ga pod XIII. ODSTOP OD POGODBE, 39. člen v dokumentu Draft_Contract_Agreement_PKT AO_8 7 2015.pdf vašega razpisa iz leta 2015 za usmerjevalnik paketov, svežnjev ter pismarnic in za usmerjevalnik pisemskih pošiljk večjih dimenzij, ki ga navajamo spodaj:

(1) Naročnik ima pravico brez odpovednega roka odstopiti od te pogodbe s pisnim obvestilom, če dobavitelj posameznih obveznosti iz te pogodbe ne izvršuje pravočasno in/ali kakovostno oziroma v skladu z določili te pogodbe, ali če kako drugače huje krši določila te pogodbe. Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti na naslov, naveden v tej pogodbi. Ta pogodba preneha veljati naslednji dan po prejemu odstopne izjave, če naročnik v izjavi ne zapiše poznejšega datuma prenehanja veljavnosti te pogodbe. Če dobavitelju ne bo mogoče vročiti obvestila o odstopu od te pogodbe (npr. dobavitelj ne prevzame pošiljke), se šteje, da ta pogodba preneha veljati petnajsti (15) dan po oddanem obvestilu s strani naročnika. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do nikakršne odškodnine.
(2) Dobavitelj ima pravico s trimesečnim odpovednim rokom odstopiti od te pogodbe, če naročnik posameznih obveznosti iz te pogodbe ne izpolnjuje pravočasno oziroma v skladu z določili te pogodbe. Dobavitelj mora pred odstopom od pogodbe pisno zahtevati, naj naročnik izpolni svoje obveznosti. Dobavitelj bo naročnika obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti na naslov, naveden v tej pogodbi. Ta pogodba preneha veljati po izteku odpovednega roka.
Če naročniku ne bo mogoče vročiti obvestila o odstopu od te pogodbe (npr. naročnik ne prevzame pošiljke), se šteje, da ta pogodba preneha veljati, ko poteče odpovedni rok, ki teče od dneva predložitve obvestila s strani dobavitelja.
(3) Naročnik lahko odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka v primeru začetka postopkov zaradi insolventnosti oziroma katerega koli postopka prenehanja dobavitelja. Če dobavitelju ne bo mogoče vročiti obvestila o odstopu od te pogodbe, se šteje, da ta pogodba preneha veljati petnajsti (15.) dan po oddanem obvestilu s strani naročnika. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do nikakršne odškodnine.
Če naročnik tega ne želi narediti, prosimo, da vsaj opredeli moratorij za izvajalca, da izpolni svoje obveznosti, prav tako pa izvajalcu da pravico do odškodnine, saj mora izvajalec vzpostaviti strukturo vzdrževanja, ki bo delovalo najmanj 8 let, zato naj bi naročnik ne odstopil brez utemeljenega razloga.
Odgovor: Naročnik se delno strinja s predlogom. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti (1. odstavek 31. člena vzorca okvirnega sporazuma) bo naročnik izvajalca na kršitev opozoril in mu dal primeren rok za odpravo kršitve. Če izvajalec v dodatnem roku kršitve ne bo odpravil, bo okvirni sporazum prenehal veljati z iztekom tega roka.


3. Okvirni sporazum 5. člen Intelektualna lastnina
Glede intelektualne lastnine, povezane s programsko opremo, priporočamo uporabo skrbniških storitev. Ali bi lahko to vključili med pogoje?
Odgovor: Naročnik razume, da se 'Escrow' uporablja za namene (3rd party) hranjenja izvorne kode SW, ki ga naročnik kupuje. Želja naročnika v tem JN ni, da bi pridobil dostop do izvorne kode rešitve oz. da bi jo kadarkoli želel modificirati. Želja naročnika je enostavno ta, da pridobi kopijo SW za namene backup-a v primeru, če se sistem poruši, za čas po poteku garancijskega obdobja.

4. Razpisna dokumentacija 5.7.2 delovanje OCR
Kako naj se OCR obnaša, če podatki o naslovu prejemnika vsebujejo napake (npr. napačna poštna številka) ali so pomanjkljivi (npr. manjka poštna številka)?
Odgovor: Naročnik zaznava, da se določene napake vedno pojavljajo znotraj naslovnih blokov predvsem, ko gre za posebne znake v slovenski abecedi (š, č, ž). Te tipske posebnosti bo moral OCR poznati in z njimi upravljati. V primeru drugih pomanjkljivosti pa se pošiljka preda v VCS.

5. Razpisna dokumentacija 5.7.2 Trije načini usmerjanja
Način usmerjanja bi radi opredelili v sortirnem načrtu. Tako sortirni načrt vsebuje spremenljivko (način usmerjanja), ki opredeljuje način usmerjanja ob izbiri sortirnega načrta. Ali je to v redu?
Odgovor: Naročnik se s predlogom ne strinja. Ponudnik naj pripravi tri načine usmerjanja z možnostjo (dodajanja) več sortirnih načrtov v vsakem od načinov, oz. da se pri kreiranju novega sortirnega načrta določi v katerem načinu se bo uporabljal.

6. Razpisna dokumentacija 6. SAT test
Kako namerava Pošta Slovenije ugotoviti, ali je stopnja napak OCR v skladu s specifikacijami? Tega pri tako omejenem »test decku« ni mogoče statistično zanesljivo izmeriti.
Odgovor: Naročnik bo v SAT testu identificiral vse napačno usmerjene pošiljke ter za vsako individualno ugotavljal razlog napačne usmeritve.

7. Razpisna dokumentacija 6 SAT test
Kako bo Pošta Slovenije ugotavljala, ali je na testu SAT dosežena učinkovitost odčitavanja črtnih kod?
Odgovor: Naročnik pričakuje, da bodo statistični podatki naprave vsebovali podatek o načinu usmeritve, torej tudi branje BC. Nato bomo črtne kode teh pošiljk analizirali z napravo za analizo kakovosti črtnih kod. V kolikor bi črtna koda bila slabšega razreda od zahtev v razpisni dokumentaciji, bo takšna pošiljka izločena iz rezultatov SAT testa.

8. Razpisna dokumentacija C9 IVD pregeld
Ali nam lahko zagotovite dodatne informacije o pregledu IVD?
Odgovor: V skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme) je potrebno pred pričetkom prve uporabe izvesti pregled delovne opreme (naprave, stroja itd) iz vidika varnosti in zdravja pri delu. Te preglede izvajajo skladno z veljavno zakonodajo podjetja, ki imajo pridobljeno Dovoljenje za delo, ki ga izda Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Eden od možnih izvajalcev je tudi podjetje IVD.

9. Razpisna dokumentacija II. Dodatna določila 4. Life Cycle Management
Ali v pogodbenem obdobju zahtevate upravljanje življenjskega cikla?
Odgovor: Naročnik opredeljuje, da se od ponudnika ne zahteva izrecnih delovanj po principih LCM (Life Cycle Management), mora pa pri vseh svojih aktivnostih umeščanja, zamenjave, uporabe komponent, reciklaže, odlaganje odpadkov slediti zahtevam razpisne dokumentacije in nacionalnim regulatornim okvirjem tega področja. Ponudnik naj v svoji ponudbi izrecno zapiše kaj vse zajema ponudnikov predlagani »Life Cycle Management«, še posebno z vidika ohranjanja vrednosti naprave in maksimiranja učinkovitosti proizvodnje, zato se na tej točki naročnik do tega vprašanja ne more opredeliti podrobneje.

10. Vprašanje Razpisna dokumentacija , točka 6, SAT test
Navedeno je, da stopnja napačnih usmeritev na SAT testu ne sme presegati 0,1 % usmerjenih pošiljk. Glede na opredeljeno stopnjo napak pri odčitavanju, ki je manjša od 0,5%, gre za nasprotje. Prosimo vas, da potrdite, da gre za < 0,1-odstotno stopnjo napak pri usmerjanju poleg < 0,5-odstotne stopnje napak pri odčitavanju.
Odgovor: Naročnik s predlogom ne strinja, vseeno pa spreminja zapis v tem delu na sledeči način:
SAT SW in mehanski del (1. del)
Na SAT testu SW in mehanskega dela naprave se bodo preverjale naslednje zahteve:
doseženo stopnjo odčitavanja ID pošiljk (vsaj 99 % s stopnjo napake 0,1 % za črtne kode kvalitete ANSI GRADE A, B in vsaj 95 % s stopnjo napake 0,1 % za črtne kode kvalitete ANSI GRADE C, D, E;
dosežena stopnja odčitavanja (h kateri se je ponudnik zavezal ob oddaji ponudbe), ločeno za 'test deck' pošiljk iz azijskih trgov in za 'test deck' pošiljk iz notranjega prometa pri čemer napaka ne sme presegati 0,5 % usmerjenih pošiljk;
zahtevano pretočnost sistema, ki je minimalno 12.000 pošiljk na uro;
% poškodovanih pošiljk, ki ne sme biti več kot 1 .

11. Člen 22: 10 odstotkov vrednosti izvedenega naročila za vzdrževanje, v primeru kakršne koli zamude pri nujnem in intervencijskem vzdrževanju.
»Kakršna koli zamuda« se ne zdi poštena, prav tako manjka jasna opredelitev nujnega/intervencijskega popravila? Ali se zamude po tej opredelitvi kopičijo/seštevajo?
Kaj je podlaga za izračun 10 %, ali je to mesečno nadomestilo? Prosimo vas, da pojasnite.
Odgovor: Podlaga za obračun pogodbene kazni je zamuda, za katero je izvajalec kriv. Pod pogojem, da je kriv, ni pomembno, za kako zamudo gre oz. kako dolgo je zamujal, sploh v primeru, ko ne gre za redno oz. preventivno vzdrževanje, ampak za nujno oz. intervencijsko vzdrževanje, ki je vitalnega pomena, da naprava deluje. Zaradi pomembnosti za delovanje se v okviru določil o pogodbeni kazni tudi te vrste vzdrževanje obravnava oz. kršitev strožje kaznuje.
Pogodbena kazen za zamudo je v višini:

- petih (5) promilov implementacijske predračunske vrednosti za vsak dan zamude pri dobavi naprave. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% vrednosti dejansko izvedenih del (brez vzdrževanja), ki jo bo naročnik ugotavljal ob prejetju računa za zadnji implementacijski mejnik (končni prevzem), tako, da bo seštel vse izdane račune posameznih implementacijskih mejnikov (avans, GOI, SAT, končni prevzem). Pri vrednosti 10% se pogodbena kazen po tej alineji preneha obračunavati, ker je to maksimum.
- 10 odstotkov vrednosti izvedenega naročila za vzdrževanje, v primeru zamude z nujnim in intervencijskim vzdrževanjem. Po tej alineji se pogodbena kazen vsakokrat zaračuna v višini 10%, ne glede na število dni zamude, saj je tako vzdrževanje že prvi dan vitalnega pomena.


12. Prosimo vas, da pojasnite, kakšna je opredelitev (pomen) posamezne okrajšave:
GOI dela
IDZ
PZI
PGD
PID
in če je mogoče, navedite podrobne specifikacije tega, kar okrajšave predstavljajo.
Odgovor: povezava do pravilnika o projektni dokumentaciji: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
GOI: kratica označuje gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
IDZ: idejna zasnova
PZI: projekt za izvedbo
PGD: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PID: projektna dokumentacija izvedenih del

13. Ali nas lahko obvestite o obratovalnih urah rešitve? Ali bo obratovala 24/7 (3 izmene) med delovniki ali kaj se predvideva?
Odgovor: Načrtuje se dvoizmensko delo (2 x 8h izmena) od ponedeljka do petka. Naročnik kljub temu pričakuje, da bo naprava po potrebi operativna 24/7 oziroma najbližje temu časovnemu okvirju.

14. Ali lahko Pošta v zvezi z lokacijo pošlje informacije o sestavi tlakov, razpoložljivosti in vrsti razpoložljive moči, nameščeni razsvetljavi in obsegu, hrupu v ozadju, ki ga povzročajo druge aktivnosti v stavbi?
(Tema: Lokacija)
Odgovor: Nosilnost talne plošče je 30 KN, ter je industrijski tlak. Ponudnik naj definira potrebo glede električne napeljave, kar se bo preverilo oziorma zagotovilo v izvedbi. Luči se bodo prilagodile postavitvi stroja.