Dosje javnega naročila 007498/2020
Naročnik: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, 4000 Kranj
Gradnje: Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 11.546.252,00 EUR

JN007498/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.12.2020
JN007498/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2020
JN007498/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.01.2021
JN007498/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007498/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 235-579222
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije
Predoslje 39
4000
SI
Kranj
Slovenija
Marjan Hribar
marjan.hribar@brdo.si
+386 42601500
+386 42601652

Internetni naslovi
http://www.brdo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brdo.si/sl/aktualni-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22752
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Protokolarne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212411
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Obveznosti izvajalca so:
izdelava projektne dokumentacije za izvedbo obnove (PZI),
izvedba prenove objekta,
pridobitev uporabnega dovoljenja (izdelavo projekta izvedenih del (PID) ter priprava in predaja vse dokumentacije, potrebne za tehnični pregled).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212411
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Predoslje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Obveznosti izvajalca so:
izdelava projektne dokumentacije za izvedbo obnove (PZI),
izvedba prenove objekta,
pridobitev uporabnega dovoljenja (izdelavo projekta izvedenih del (PID) ter priprava in predaja vse dokumentacije, potrebne za tehnični pregled).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Rok izvedbe10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji iz vzorca pogodbe ter veljavne zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Skladno s četrtim odstavkom 40. člena ZJN-3 je naročnik zaradi nujnosti čim hitrejše izvedbe postopka iz razloga hitrega približevanja predsedovanja Slovenije Svetu EU in pravočasnega izbora izvajalca ter pričetka prenove Hotela Brdo rok za oddajo ponudbe skrajšal pod splošno predpisan rok iz drugega odstavka 40. člena ZJN-3. Pravočasna prenova je namreč ključna za potrebe zagotavljanja reprezentativnega namestitvenega objekta v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU, ki bo potekalo od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021, pri čemer se bo večji del dogodkov odvijal na lokaciji posestva Brdo, začenši v septembru 2021. Naročnik je zaradi nujnosti skrajšanja rokov temu primerno poenostavil pripravo ponudbe do te mere, da je v predvidenem roku ob polnem angažmaju ponudnika objektivno možno pripraviti ponudbo, v celoti skladno z zahtevami naročnika.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.12.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.12.2020   10:01
Kraj: Javno odpiranje ponudb poteka samodejno v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Ob času, ki je določen za javno odpiranje ponudb, informacijski sistem e-JN odpre ponudbe, prikaže podatke o ponudniku in omogoči dostop do ponudbenega predračuna (izpolnjen in podpisan obrazec št. 10, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«).Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.12.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu s 14. členom ZPVPJN lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno, neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico, preko portala e-Revizija (https://portalerevizija.si) ali z elektronskimi sredstvi, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, se vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merilo za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
 ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
 ime naročnika,
 oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
 predmet javnega naročila,
 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem ter
 potrdilo o plačilu takse iz prvega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Skladno s prvim odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša taksa za zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, v predmetnem postopku 4.000,00 EUR, ki se plača Ministrstvu za finance na račun št. SI56 0110 0100 0358 802 sklic 11 16110-7111290-XXXXXX20 (prvih šest številk je zaporedna številka objave na portalu javnih naročil, zadnji dve številki pomenita oznako leta), odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije
Predoslje 39
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.12.2020   20:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da nemudoma objavi razpisno dokumentacijo.
Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani JGZ Brdo tukaj: https://www.brdo.si/sl/aktualni-razpisi

Lep pozdrav!

Datum objave: 02.12.2020   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naprošamo za ponovno objavo razpisne dokumentacije in da skrajša imena datotek, ker pri odpiranju nekaterih datotek javlja napako in jih ni mogoče odpreti.


ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je na spletni strani https://www.brdo.si/sl/aktualni-razpisi objavil razpisno dokumentacijo v kateri je odpravil ugotovljene pomanjkljivosti vezane na napake v datotekah. Hvala za opozorilo.

Lep pozdrav,

Datum objave: 02.12.2020   21:03
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite vse popise del. Po hitrem pregledu ugotavljamo, da posamezni deli manjkajo. Prosimo za hiter odgovor. Hvala.

ODGOVOR
Objavljene so vse zahteve naročnika, od tega jih je le del v obliki popisov del. Naročnik je namreč v vzorcu pogodbe obračun storitev določil s cenovno klavzulo skupaj dogovorjena cena, zato popisov del ni treba izpolnjevati, ampak se skupna cena, ki zajema izpolnitev vseh zahtev po tem javnem naročilu, vnese samo v obrazec 10 Ponudbeni predračun. V primeru, da je na določenem mestu navedena drugačna cenovna klavzula (npr. ključ v roke), naj ponudniki upoštevajo besedilo vzorca pogodbe, ki določa cenovno klavzulo skupaj dogovorjena cena.Datum objave: 02.12.2020   21:04
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika prosimo, da se opredeli ali so priloženi popisi v PZR dokumentaciji usklajeni s tekstom razpisen dokumentacije ( Obseg prenove):
Ali se prenavlja wellnes in fitnes ( v razpisni je navedeno da se prenavlja v projektu je označeno da ni predmet prenove)
Ali se izvede vistitor center ( v razpisni ni opredeljeno v popisih PZR je to vključeno)
Ali so popisi PZR merodajni ?

LP

ODGOVOR
Ponudniki naj upoštevajo, da wellness in fitnes nista predmet prenove.
Visitor center je predmet prenove.
Zahteve iz popisov del ter ostalih delov PZR predstavljajo najmanj obvezne sestavine ponudbe, za katere ponudnik z oddajo ponudbe zagotavlja, da so vključene v ponudbeno ceno. Vsak ponudnik je dolžan v skupni ponudbeni ceni upoštevati tudi, da morajo biti poleg izrecno navedenih del zajeta tudi vsa potrebna dela (vključno z materiali in opremo), ki bi jih ponudnik na podlagi proučitve dejanskega stanja, naročnikovih zahtev ter ogleda objekta predvidel (nepredvidena predvidljiva dela). Naročnik tako omogoča ponudnikom, da pred oddajo ponudbe posamezne količinske podatke, ki jih je objektivno možno pridobiti, pridobijo neposredno na objektu.
Kjer je v popisih del navedeno, da je določeno zahtevo treba upoštevati v enotnih cenah, morajo ponudniki zahtevo upoštevati v skupni ponudbeni ceni.

V primeru, da bi nastalo neskladje med tem pojasnilom na eni strani in vsebino popisov del ter ostalih delov PZR na drugi strani strani, naj ponudniki kot relevantno upoštevajo to pojasnilo.


Datum objave: 02.12.2020   21:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas naprošamo za objavo popisa del.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Objavljene so vse zahteve naročnika, od tega jih je le del v obliki popisov del. Naročnik je namreč v vzorcu pogodbe obračun storitev določil s cenovno klavzulo skupaj dogovorjena cena, zato popisov del ni treba izpolnjevati, ampak se skupna cena, ki zajema izpolnitev vseh zahtev po tem javnem naročilu, vnese samo v obrazec 10 Ponudbeni predračun. V primeru, da je na določenem mestu navedena drugačna cenovna klavzula (npr. ključ v roke), naj ponudniki upoštevajo besedilo vzorca pogodbe, ki določa cenovno klavzulo skupaj dogovorjena cena.Datum objave: 02.12.2020   21:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da objavite manjkajoče načrte za elektro instalacije, strojne instalacije, opremo in popise vseh del.
Hvala
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Objavljene so vse zahteve naročnika, od tega jih je le del v obliki načrtov in popisov del. Naročnik je namreč v vzorcu pogodbe obračun storitev določil s cenovno klavzulo skupaj dogovorjena cena, zato popisov del ni treba izpolnjevati, ampak se skupna cena, ki zajema izpolnitev vseh zahtev po tem javnem naročilu, vnese samo v obrazec 10 Ponudbeni predračun. V primeru, da je na določenem mestu navedena drugačna cenovna klavzula (npr. ključ v roke), naj ponudniki upoštevajo besedilo vzorca pogodbe, ki določa cenovno klavzulo skupaj dogovorjena cena.

Naročnik na tem mestu poudarja, da je izdelava PZI obveznost ponudnika.Datum objave: 03.12.2020   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentacije je med ostalim navedeno ..

5. SESTAVA DOKUMENTACIJE

Dokumentacijo za oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti: ... (8 alineja na strani 6 )

gradbeno dovoljenje.

Med ostalo objavljeno dokumentacijo v zvezi z naročilom nismo zasledili dokumenta "gradbeno dovoljenje", zato prosimo naročnika, da ga objavi.

Hvala
ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je objavil gradbeno dovoljenje na svoji spletni strani. Povezava do objave: https://www.brdo.si/sl/aktualni-razpisi

Lep pozdrav

Datum objave: 03.12.2020   15:54
VPRAŠANJE
Zdravo,

Glede na to da je prenova objekta "z upoštevanjem okoljskih vidikov" vas prosimo da postavko pri zunanji ureditvi / kanalizacijska dela / "Kompletna izveda razvoda kanalizacijskega sistema za meteorno odvodnjavanje iz novih asfaltiranih površin, vključno z vsemi gradbenimi in zemeljskimi deli, ter vsem materialom za izvedbo. Nove asfaltirane ceste in parkirišča."-1,00 kpl, definirate tako, da bomo opravičili okoljske vidike!

Hvala


ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudniki naj pri navedeni točki upoštevajo točko 16. drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), ki določa, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.12.2020   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ugotavljamo, da projektant/izdelovalec popisa del ni obiskal objekta in se prepričal o vseh potrebnih količinah (rušitve....) ampak enostavno napisal 1,00 kpl. Sedaj to prelagate na nas, eventualne ponudnike, da podamo ceno "na pamet". Če bomo samo ugotavljali količine iz načrtov nam prosim PODALJŠATE rok za oddajo ponudbe.
Sporna je tudi izvedba na ključ glede na predložen popis, ki še zdaleč ni temu primeren.
Prosimo za popravke!!
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik pojasnjuje razloge, za tovrstni način javnega naročila. Naročnik je v novembru 2020 postal upravljavec nepremičnin na območju hotela Brdo in kot tak zadolžen za izvedbo javnega naročila. Naročnik je pridobil tudi obstoječo dokumentacijo. V kolikor bi naročnik šel v izdelavo PZI in s tem popisov del, bi javno naročilo terjalo cca. 2 meseca do izbora izdelovalca, nato še cca. 2 tedna za izvedbo PZI, za izvedbo teh del pa časa ne bi ostalo. Iz navedenega razloga je naročniku ostala edina realno izvedljiva možnost, da PZI izdelajo ponudniki sami. To bo pohitrilo izvedbo, saj bo vsak ponudnik na terenu že lahko začel z določenimi rušitvenimi in nekaterimi pripravljalnimi deli, vzporedno pa izdeloval PZI. Posledično naročnik ni oblikoval PZI dokumentacije, ampak je svoje zahteve opisal na način, da je ponudnikom čim bolj pomagal pri pripravi kasnejšega PZI.

Naročnik ponudnikom omogoča, da glede vsakršne nejasnosti zaprosijo za dodatna pojasnila, s čimer bo naročnik vsem ponudnikom poskušal kar čim bolj konkretizirati zahteve. Naročnik na zahteve za dodatna pojasnila odgovarja ažurno. V delih, v katerih zahteve niso konkretizirane, pa to pomeni, da so v prosti izbiri ponudnika.

Zahtevek za revizijo je zakonska pravica vsakega ponudnika, ki pa bi v primeru uspeha najverjetneje rezultiralo v tem, da naročilo ne bi bilo oddano. Naročnik je vsem ponudnikom podal enake podatke in enake zaveze, vsem ponudnikom pa omogoča, da postavljajo konkretna vprašanja v zvezi z zahtevami. Prav tako je omogočen (in zelo priporočljiv) podroben pregled stanja objekta, na podlagi katerega bodo ponudniki lahko ocenili količine, potrebne za izpolnitev zahtev.

Podaljšanje roka za oddajo ponudb pomeni ogrožanje časovnice izvedbe projekta, zaradi česar naročnik prošnji ne more ugoditi. Na današnji dan je na voljo še 16 dni za polni angažma ponudnikov, pri čemer je priprava ponudbe v administrativnem delu popolnoma nezahtevna, medtem ko v oblikovanju ponudbene cene naročnik meni, da naveden rok to objektivno omogoča. Alternativa, da se rok podaljšuje, je za realizacijo projekta v konkretnem primeru nesmiselna in kontradiktorna, saj prepozen začetek s projektom za naročnika ne bi imel več pomena.

Lep pozdrav,

VPRAŠANJE

POZDRAV,

glede na popis, narejen po principu 1 kpl, vas pozivamo, da popise del popravite tako, da bodo razvidne vse količine ( ne samo orientacijske količine, za katere se ne ve ali so dejanske ali ocenjene).
Zaradi nefunkcionalnega popisa del razmišljamo o vložitvi revizije!

Prosimo za podaljšanje roka, za oddajo ponudbe.

S prijaznimi pozdravi

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik pojasnjuje razloge, za tovrstni način javnega naročila. Naročnik je v novembru 2020 postal upravljavec nepremičnin na območju hotela Brdo in kot tak zadolžen za izvedbo javnega naročila. Naročnik je pridobil tudi obstoječo dokumentacijo. V kolikor bi naročnik šel v izdelavo PZI in s tem popisov del, bi javno naročilo terjalo cca. 2 meseca do izbora izdelovalca, nato še cca. 2 tedna za izvedbo PZI, za izvedbo teh del pa časa ne bi ostalo. Iz navedenega razloga je naročniku ostala edina realno izvedljiva možnost, da PZI izdelajo ponudniki sami. To bo pohitrilo izvedbo, saj bo vsak ponudnik na terenu že lahko začel z določenimi rušitvenimi in nekaterimi pripravljalnimi deli, vzporedno pa izdeloval PZI. Posledično naročnik ni oblikoval PZI dokumentacije, ampak je svoje zahteve opisal na način, da je ponudnikom čim bolj pomagal pri pripravi kasnejšega PZI.

Naročnik ponudnikom omogoča, da glede vsakršne nejasnosti zaprosijo za dodatna pojasnila, s čimer bo naročnik vsem ponudnikom poskušal kar čim bolj konkretizirati zahteve. Naročnik na zahteve za dodatna pojasnila odgovarja ažurno. V delih, v katerih zahteve niso konkretizirane, pa to pomeni, da so v prosti izbiri ponudnika.

Zahtevek za revizijo je zakonska pravica vsakega ponudnika, ki pa bi v primeru uspeha najverjetneje rezultiralo v tem, da naročilo ne bi bilo oddano. Naročnik je vsem ponudnikom podal enake podatke in enake zaveze, vsem ponudnikom pa omogoča, da postavljajo konkretna vprašanja v zvezi z zahtevami. Prav tako je omogočen (in zelo priporočljiv) podroben pregled stanja objekta, na podlagi katerega bodo ponudniki lahko ocenili količine, potrebne za izpolnitev zahtev.

Podaljšanje roka za oddajo ponudb pomeni ogrožanje časovnice izvedbe projekta, zaradi česar naročnik prošnji ne more ugoditi. Na današnji dan je na voljo še 16 dni za polni angažma ponudnikov, pri čemer je priprava ponudbe v administrativnem delu popolnoma nezahtevna, medtem ko v oblikovanju ponudbene cene naročnik meni, da naveden rok to objektivno omogoča. Alternativa, da se rok podaljšuje, je za realizacijo projekta v konkretnem primeru nesmiselna in kontradiktorna, saj prepozen začetek s projektom za naročnika ne bi imel več pomena.

Lep pozdrav,

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na objavljane popise, kjer so praktično vse količine 1,00 kp, se sprašujemo kakšen je namen takšnega razpisa.
Ali projektant ni sposoben obdelati vsako postavko s količino, kot je to običajno?
Ne se izgovarjat, da je ta napisana v opisu vsake postavke, ker to ni res. Omenjene so "orientacijske" količine....., nekje še to ne!
Ali gre torej ponovno samo za preverjanje vrednosti obnove objekta in boste razpis ponovno ponavljali v nedogled?
Prosimo za popravek popisa!
HvalaODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik pojasnjuje razloge, za tovrstni način javnega naročila. Naročnik je v novembru 2020 postal upravljavec nepremičnin na območju hotela Brdo in kot tak zadolžen za izvedbo javnega naročila. Naročnik je pridobil tudi obstoječo dokumentacijo. V kolikor bi naročnik šel v izdelavo PZI in s tem popisov del, bi javno naročilo terjalo cca. 2 meseca do izbora izdelovalca, nato še cca. 2 tedna za izvedbo PZI, za izvedbo teh del pa časa ne bi ostalo. Iz navedenega razloga je naročniku ostala edina realno izvedljiva možnost, da PZI izdelajo ponudniki sami. To bo pohitrilo izvedbo, saj bo vsak ponudnik na terenu že lahko začel z določenimi rušitvenimi in nekaterimi pripravljalnimi deli, vzporedno pa izdeloval PZI. Posledično naročnik ni oblikoval PZI dokumentacije, ampak je svoje zahteve opisal na način, da je ponudnikom čim bolj pomagal pri pripravi kasnejšega PZI.

Naročnik ponudnikom omogoča, da glede vsakršne nejasnosti zaprosijo za dodatna pojasnila, s čimer bo naročnik vsem ponudnikom poskušal kar čim bolj konkretizirati zahteve. Naročnik na zahteve za dodatna pojasnila odgovarja ažurno. V delih, v katerih zahteve niso konkretizirane, pa to pomeni, da so v prosti izbiri ponudnika.

Zahtevek za revizijo je zakonska pravica vsakega ponudnika, ki pa bi v primeru uspeha najverjetneje rezultiralo v tem, da naročilo ne bi bilo oddano. Naročnik je vsem ponudnikom podal enake podatke in enake zaveze, vsem ponudnikom pa omogoča, da postavljajo konkretna vprašanja v zvezi z zahtevami. Prav tako je omogočen (in zelo priporočljiv) podroben pregled stanja objekta, na podlagi katerega bodo ponudniki lahko ocenili količine, potrebne za izpolnitev zahtev.

Podaljšanje roka za oddajo ponudb pomeni ogrožanje časovnice izvedbe projekta, zaradi česar naročnik prošnji ne more ugoditi. Na današnji dan je na voljo še 16 dni za polni angažma ponudnikov, pri čemer je priprava ponudbe v administrativnem delu popolnoma nezahtevna, medtem ko v oblikovanju ponudbene cene naročnik meni, da naveden rok to objektivno omogoča. Alternativa, da se rok podaljšuje, je za realizacijo projekta v konkretnem primeru nesmiselna in kontradiktorna, saj prepozen začetek s projektom za naročnika ne bi imel več pomena.

Lep pozdrav,Datum objave: 04.12.2020   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo potrditev, da je razmišljanje pravo datoteka "Prenova hotela Brdo" vsebuje oceno količin in popisov del za sanacijo obstoječega objekta, ureditev skupnih prostorov ("BOH"), zunanjo ureditev in pa visitor centra

Datoteka "Oprema" pa zajema ureditev sob - od predelnih sten, stropov, tlakov, kopalnic, keramike, zaključnih oblog, balkonov/teras, opreme ter opremo in finalne obloge skupnih prostorov.

Hvala

ODGOVOR


Spoštovani,
da potrjujemo navedeno.
Lep pozdrav

Datum objave: 04.12.2020   14:46
VPRAŠANJE
Spostovani,

Naročnika prosimo, da razširi referenčni pogoj pod točko 2.3.1. Tehnična in kadrovska sposobnost in 2.4.1. Kadrovska sposobnost, tako da dovoljuje izkazovanje referenc z dobo 15let, našo prošnjo utemeljujemo kot sledi v nadaljevanju.

Prvič, menimo, da kader, ki je nabral izkušnje s tovrstnimi objekti pred naprimer 12leti, še vedno ima izkušnje in znanje danes. V teh letih je po vsej verjetnosti dobil dodatne izkušnje tudi na drugih podobnih objektih (ne nujno hotelih), ki so samo dobrodošle.

Drugič, v Sloveniji je bil zadnji večji cikel gradnje hotelske infrastrukture med letom 2005-2010. Tej projekti so se financirali s eu skladi za »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti«. Od leta 2011 do leta 2020 je bilo tovrstnih gradenj veliko manj. Predvsem pa je bilo bistveno manj gradenj in prenov hotelov v vrednosti nad 20mil eur, kljub temu, da je naročnik postavil referenčni pogoj bistveno nižje. Ker gre za specifično gradnjo, kjer je pomembna hitrost gradnje, logistika gradnje, pravilni izbor materialov, varnost na gradbišču, visoka stopnja koordinacije različnih podizvajalecv in dobaviteljev, itd., menimo, da je zahtevana referenca po specifičnem znanju gradnje hotela ustrezna, saj je kot taka bistveno drugačna od drugih objektov.

V sled zgoraj navedenemu, prosimo naročnika, da razširi obdobje priznanja referenc, saj bo s tem dobil večje število kvalificiranih ponudnikov in kadra z leti izkušenj.

Spremeni naj se točka 2.3.1. Tehnična in strokovna sposobnost in smiselno enako 2.4.1. Kadrovska sposobnost:

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petnajstih (15) letih pred rokom za oddajo ponudbe izvedel vsaj en istovrstni posel. Naročnik bo kot istovrstni posel štel obnovo, rekonstrukcijo ali izgradnjo hotela, pri čemer je vrednost posla morala znašati vsaj 3.000.000,00 EUR brez DDV in je vključevala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela v skupni vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV ter dobavo notranje opreme (sanitarni elementi, pohištvo, svetila, ipd.) v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV. Kot datum zaključka posla bo naročnik štel datum podpisa primopredajnega zapisnika, izdaje potrdila o prevzemu ali drugega dokumenta, na podlagi katerega je naročnik referenčnega posla prevzel objekt.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR


Spoštovani,
naročnik pogojev vezanih na vprašanje zgoraj ne spreminja.
Lep pozdrav

Datum objave: 04.12.2020   21:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SHEME OPREME NISO OBJAVLJENE. Prosimo za hitro objavo shem opreme.

Lp

ODGOVOR
Med zahtevami so sheme opreme navedene pomotoma. Ponudniki naj navedbo glede shem opreme štejejo kot brezpredmetne.Datum objave: 06.12.2020   19:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je za referenco ponudnika kot vodje del (VD) zahteval:
2.3.1 Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe izvedel vsaj en istovrstni posel. Naročnik bo kot istovrstni posel štel obnovo, rekonstrukcijo ali izgradnjo hotela, pri čemer je vrednost posla morala znašati vsaj 3.000.000,00 EUR brez DDV in je vključevala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela v skupni vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV ter dobavo notranje opreme (sanitarni elementi, pohištvo, svetila, ipd.) v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV.

2.4.1 Ponudnik mora imenovati osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del za področje gradbeništva, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del za področje gradbeništva pri izvedbi predmetnega javnega naročila, skladno z veljavnim GZ. Ponudnik mora za vodjo del izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe sodeloval kot vodja gradnje, odgovorni vodja del, vodja del, vodja posameznih del za področje gradbeništva ali v po vsebini primerljivih vlogah (v drugi državi), od začetka obnove, rekonstrukcije ali izgradnje in do zaključka opremljanja hotela. Vrednost del in opreme, ki so bila v okviru referenčnega posla izvedena oz. dobavljena, je morala znašati vsaj 3.000.000 EUR brez DDV in je morala vključevati gradbena, obrtniška in inštalacijska dela v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV ter dobavo opreme v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV.

Zaradi razširitve pogojev s katerimi bi naročnik omogočil kandidiranje večjemu številu ponudnikov naročniku predlagamo, da razširi referenčni pogoj poleg obnove, rekonstrukcije in izgradnje hotela še na obnovo, rekonstrukcijo in izgradnjo hotelskega kompleksa, hotelskega apartmajskega kompleksa, hotelskega bazenskega in wellness kompleksa.

Za vaš odgovor se v naprej lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR
Naročnik je referenčni pogoj na način, da je ta povezan s predmetom javnega naročila in hkrati sorazmeren in je tako omogočena oddaja ponudbe številnim ponudnikom. Referenčni pogoj zato ostaja nespremenjen.Datum objave: 06.12.2020   19:52
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na prejšnje vprašanje zainteresiranega ponudnika:
Datum objave: 02.12.2020 21:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas naprošamo za objavo popisa del.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Objavljene so vse zahteve naročnika, od tega jih je le del v obliki popisov del. Naročnik je namreč v vzorcu pogodbe obračun storitev določil s cenovno klavzulo skupaj dogovorjena cena, zato popisov del ni treba izpolnjevati, ampak se skupna cena, ki zajema izpolnitev vseh zahtev po tem javnem naročilu, vnese samo v obrazec 10 Ponudbeni predračun. V primeru, da je na določenem mestu navedena drugačna cenovna klavzula (npr. ključ v roke), naj ponudniki upoštevajo besedilo vzorca pogodbe, ki določa cenovno klavzulo skupaj dogovorjena cena.

Vas prosimo za potrditev, da če v Vaših zahtevah ni neke specifične zahteve, le-te nam ponudnikom ni potrebno ponuditi/upoštevati?

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Naročnik vašega sklepanja ne potrjuje. Naročnik pojasnjuje, da zahteve iz popisov del ter ostalih delov PZR predstavljajo najmanj obvezne sestavine ponudbe, za katere ponudnik z oddajo ponudbe zagotavlja, da so vključene v ponudbeno ceno. Vsak ponudnik je dolžan v skupni ponudbeni ceni upoštevati tudi, da morajo biti poleg izrecno navedenih del zajeta tudi vsa potrebna dela (vključno z materiali in opremo), ki bi jih ponudnik na podlagi proučitve dejanskega stanja, naročnikovih zahtev ter ogleda objekta lahko predvidel (nepredvidena predvidljiva dela).Datum objave: 07.12.2020   19:00
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali je potrebno osnutek pogodbe izpolnjevati ali zadostuje, da se žigosa in parafira, prav tako osnutki finančnih zavarovanj?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

Predložitev vzorca pogodbe ter finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi v ponudbi ni treba priložiti. Pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom po vzorcu iz dokumentacije, prav tako bo izbrani ponudnik dolžan predložiti finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi v skladu z vzorcema, objavljenima v dokumentaciji. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z vsebino vseh dokumentov seznanjen in se z njimi strinja.

Lep pozdrav


VPRAŠANJE
Prosimo pojasnilo vezano na rok. Kot je jasno, je rok izredno kratek.

Ali se rok lahko prilagodi v smislu, da se oprema v sobe montira po tehničnem pregledu, torej je rok za montažo lahko podaljšan glede na pričakovano zasedenost od septembra naprej.

ODGOVOR

Spoštovani

Naročnik omogoča montažo opreme v sobe po tehničnem pregledu, vendar ne po ponujenem roku izvedbe. Torej, če bo tehnični pregled izveden npr. nekaj tednov pred ponujenim rokom izvedbe, bo izvajalec lahko izvajal montažo opreme v sobe vse do roka izvedbe, ko morajo biti dokončana vsa dela, dobavljena in zmontirana vsa oprema in pridobljeno uporabno dovoljenje.

Lep pozdrav

VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na Vaš odgovor je potem tukaj realno neizvedljiv razpis kar ste sami s spodnjim odgovorom potrdili:

Datum objave: 06.12.2020 19:52
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na prejšnje vprašanje zainteresiranega ponudnika:
Datum objave: 02.12.2020 21:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas naprošamo za objavo popisa del.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Objavljene so vse zahteve naročnika, od tega jih je le del v obliki popisov del. Naročnik je namreč v vzorcu pogodbe obračun storitev določil s cenovno klavzulo skupaj dogovorjena cena, zato popisov del ni treba izpolnjevati, ampak se skupna cena, ki zajema izpolnitev vseh zahtev po tem javnem naročilu, vnese samo v obrazec 10 Ponudbeni predračun. V primeru, da je na določenem mestu navedena drugačna cenovna klavzula (npr. ključ v roke), naj ponudniki upoštevajo besedilo vzorca pogodbe, ki določa cenovno klavzulo skupaj dogovorjena cena.

Vas prosimo za potrditev, da če v Vaših zahtevah ni neke specifične zahteve, le-te nam ponudnikom ni potrebno ponuditi/upoštevati?

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Naročnik vašega sklepanja ne potrjuje. Naročnik pojasnjuje, da zahteve iz popisov del ter ostalih delov PZR predstavljajo najmanj obvezne sestavine ponudbe, za katere ponudnik z oddajo ponudbe zagotavlja, da so vključene v ponudbeno ceno. Vsak ponudnik je dolžan v skupni ponudbeni ceni upoštevati tudi, da morajo biti poleg izrecno navedenih del zajeta tudi vsa potrebna dela (vključno z materiali in opremo), ki bi jih ponudnik na podlagi proučitve dejanskega stanja, naročnikovih zahtev ter ogleda objekta lahko predvidel (nepredvidena predvidljiva dela).

Glede na Vaš odgovor je potem lahko v skupno dogovorjeno ceno zajeto praktično vse, kar si naročnik izmisli.
Namreč, če Vaša tehnična poročila (in neobstoječa projektna naloga) nečesa nimata zajetega imate vi potem arbitrarno presojo kaj je potrebno in kaj ne?
Se pravi, ponudnik naj ponudi vse kar je nujno potrebno :) po kakšnem kriteriju pa boste le to presojali, če zahteve nimate nikjer zavedene...
Če pride do neskladja med razumevanjem naročnika in izvajalca... kaj bo merodajna presoja?

Razumemo, da se vam mudi s projektom, ampak tole je zelo neresno in nevarno in nekvalitetno.ODGOVOR

Spoštovani

V skupno ponujeno ceno ni vključeno »kar si naročnik izmisli«, saj to ne bi bilo skladno niti z gradbeno pogodbo niti z veljavno zakonodajo. V pogodbeno ceno je vključeno vse, kar je izrecno zahtevano ter tudi tista dela, storitve in blago, ki bi jih ponudnik na podlagi proučitve dejanskega stanja, naročnikovih zahtev ter ogleda objekta lahko predvidel (nepredvidena predvidljiva dela) kot potrebne za dokončanje, normalno delovanje in uporabo objekta ter opreme. Naročnik torej ne zahteva dodatnih vsebin v hotelu, zahteva pa, da vsebine, ki so zahtevane, na/v objektu delujejo in bo po zaključku del in dobavi opreme možna njihova normalna uporaba.

Vse ostale zahteve, za katere bi se morda izkazalo, da so za naročnika pomembne in niso potrebne za dokončanje, normalno delovanje in uporabo objekta ter opreme, bo naročnik obravnaval kot »dodatna dela«.

Če torej pride do neskladja med razumevanjem naročnika in izvajalca, bo merodajna presoja, ali je določeno delo ali material ali storitev ponudnik lahko že v fazi oddaje ponudbe smatral kot potrebne za dokončanje, normalno delovanje in uporabo objekta ter opreme.

Naročnik poudarja, da nima pravne podlage, da od izvajalca zahteva izvedbo dela, ki ga ni nikjer izrecno zapisal in ki za dokončanje, normalno delovanje in uporabo objekta ter opreme, ni potrebno.

Lep pozdravDatum objave: 08.12.2020   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo, da potrdi da ob oddaji ponudbe zadošča da v sistem eJN priložimo scan originala finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.
Lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,
naročnik potrjuje navedeno.

Lep pozdrav,

Datum objave: 08.12.2020   17:42
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Vljudno vas naprošamo, da omilite pogoj glede notranje opreme kot je zavedeno v točki 2.3.TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST in v točki 2.4.KADROVSKA SPOSOBNOST, da mora ponudnik izkazati dobavo notranje opreme v vrednosti vsaj 500.000,00 brez DDV.

Pogoj bi želeli, da omilite iz dobave notranje opreme v vrednosti vsaj 500.00,00 brez DDV na dobavo notranje opreme v vrednosti vsaj 400.000,00 brez DDV. Mnenja smo, da s tem ne bi bistveno vplivali na pogoje javnega naročila, ker če je nekdo lahko izkazal dobavo notranje opreme v vrednosti 400.000,00 brez DDV je tudi sposoben dobaviti notranjo opremo v višji vrednosti in na ta način bi omogočili večjemu številu ponudnikov kandidirati na razpisu in pridobili večjo kvaliteto glede na kratek rok izvedbe.


2.3.TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST
2.3.1.Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe izvedel vsaj en istovrstni posel. Naročnik bo kot istovrstni posel štel obnovo, rekonstrukcijo ali izgradnjo hotela, pri čemer je vrednost posla morala znašati vsaj 3.000.000,00 EUR brez DDV in je vključevala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela v skupni vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV ter dobavo notranje opreme (sanitarni elementi, pohištvo, svetila, ipd.) v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV.
2.4.KADROVSKA SPOSOBNOST

2.4.Ponudnik mora imenovati osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del za področje gradbeništva, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del za področje gradbeništva pri izvedbi predmetnega javnega naročila, skladno z veljavnim GZ. Ponudnik mora za vodjo del izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe sodeloval kot vodja gradnje, odgovorni vodja del, vodja del, vodja posameznih del za področje gradbeništva ali v po vsebini primerljivih vlogah (v drugi državi), od začetka obnove, rekonstrukcije ali izgradnje in do zaključka opremljanja hotela. Vrednost del in opreme, ki so bila v okviru referenčnega posla izvedena oz. dobavljena, je morala znašati vsaj 3.000.000 EUR brez DDV in je morala vključevati gradbena, obrtniška in inštalacijska dela v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV ter dobavo opreme v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV

Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

Vrednost dobavljene opreme v predmetnem javnem naročilu predstavlja nekajkratnik višine zahteve po vrednosti opreme iz referenčnega posla. Naročnik je torej kriterij oblikoval na spodnji meji, ki še zagotavlja, da bo ponudnik še sposoben obvladovati obseg dobavljene opreme ter ga zmogel financirati. Naročnik iz tega razloga pogojev ne more še dodatno zniževati. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila tako ostaja nespremenjena.

Lep pozdrav


Datum objave: 09.12.2020   07:45
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji iz točke 2.3.1 izhaja zahteva, da mora ponudnik izkazati, da je izvedel vsaj en istovrstni posel, kamor naročnik uvršča obnovo, rekonstrukcijo ali izgradnjo hotela, pri čemer je vrednost posla morala znašati vsaj 3 MIO EUR brez DDV, posel je vključeval GOI dela vsaj v vrednosti 0,5 MIO EUR brez DDV in dobavo notranje opreme (sanitarni elementi, pohištvo, svetila, ipd) vsaj v vrednosti 0,5 MIO EUR brez DDV.

S postavljenim pogojem ste onemogočili konkurenco in posledično sodelovanje usposobljenih ponudnikov pri predmetnem razpisu.

Vaš pogoj lahko izpolni le ponudnik, ki je na 1 projektu izvedel tako GOI dela kakor tudi dobavo notranje opreme v vrednostih, ki ste si jih oblikovali v pogoju.

Glede na to, da je izvedba večine poslov s področja obnov, rekonstrukcij, novogradenj hotelov v zadnjem obdobju potekala na način, da je bila dobava notranje opreme izločena iz obsega GOI del torej iz »gradbene pogodbe« lahko zaključimo, da ste referenčne zahteve pisali »po meri« želenega ponudnika oz. želenega izvajalca del.

Pozivamo naročnika, da pogoj, kot izhaja iz točke 2.3.1. Tehnična in strokovna sposobnost spremeni na način, da pogoj lahko izpolni več gospodarskih subjektov, ki kumulativno izpolnijo postavljeni pogoj s tem, da gospodarski subjekti, ki zagotavljajo reference, prevzamejo v izvedbo pretežni del (t.j. več kot 50 % ) naročila (ne upoštevajoč projektiranje).

Pozivamo naročnika, da pri pogoju iz točke 2.4.1. Kadrovska sposobnost umakne zahtevo po dobavi opreme v vrednosti vsaj 0,5 MIO EUR brez DDV.
Dobava opreme pri pogoju kadrovske sposobnosti za vodjo del ne igra popolnoma nobene vloge, saj za dobavo opreme gospodarski subjekt ni vezana na kakršno koli vodenje del, še najmanj pa na vodenje del strokovnjaka gradbene stroke. Prav tako opozarjamo, da kader posameznega gospodarskega subjekta pri dobavi opreme ne pridobi reference. Naročnika v tem delu opozarjamo, da bi naročnik moral razlikovati med izvedbo gradnje, ki se opravlja po pravilih GZ in podzakonskih aktov ter med dobavo blaga, ki se izvede po pravilih Obligacijskega prava.

Pričakujemo, da bo naročnik razpisno dokumentacijo ustrezno spremenil.


ODGOVOR


Spoštovani,

Pogoj je skladen z 8. členom ZJN-3, ki določa, da morajo biti pogoji smiselno povezani s predmetom javnega naročila. Naročnik v konkretnem javnem naročilu zahteva izvedbo GOI del, kot tudi dobavo in vgradnjo notranje opreme. Pri tem ne gre za dva segmenta, ki bi bila med seboj neodvisna, ampak mora izvajalec GOI del imeti izkušnje s tem, da zna že v fazi izvedbe upoštevati lastnosti ter način vgradnje kasneje vgrajene opreme. Iz navedenega razloga, kot tudi iz drugih razlogov, ki narekujejo preveritev sposobnosti obvladovanja posla kot celote, naročnik pogoja ne spreminja.

Naročnik poudarja, da bi glede na obseg investicije lahko zahteval bistveno strožje pogoje, a se jih ravno z namenom omogočanja večje konkurence ni poslužil. Pogoji, kot so oblikovani, omogočajo oddajo ponudbe številnim ponudnikom, zato naročnik očitka o pisanji »po meri« ne sprejema.

Tudi Državna revizijska komisija v številnih obrazložitvah svojih odločitev navaja:

»Državna revizijska komisija je že večkrat opozorila, da načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) ni mogoče interpretirati v smislu zahteve po vzpostavljanju konkurenčnosti tudi na tistih področjih in/ali v tistih primerih, ko te iz upravičenih razlogov ni mogoče doseči. Prav tako tudi načela enakopravnosti v pravu javnih naročil ni mogoče razumeti kot absolutne kategorije. Enakopravnost namreč ne pomeni, da mora naročnik vsem potencialnim ponudnikom omogočiti dejansko enak položaj v postopku oddaje javnega naročila. Nasprotno, pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročala ekonomsko ali dejansko enakost. Zaradi različnih ekonomskih, tehničnih, kadrovskih in tudi naravnih danosti je dejanski položaj ponudnikov in njihovih ponudb različen, prednosti, ki jih te dajejo, pa je dovoljeno in pogosto celo gospodarno upoštevati. Zato zgolj dejstvo, da naročnik z določeno zahtevo razlikuje ponudnike, še ne pomeni, da bi bila takšna zahteva že sama po sebi diskriminatorna. V naravi same zahteve je, da ponudnike razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot dopustno (takšno, ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika), ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Naročniki so zato v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati zahteve, ki imajo za posledico razlikovanje ponudnikov, vendar le iz razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in so objektivno opravičljivi. Ni pa dopustno razlikovanje ponudnikov glede na kriterije, ki niso objektivno opravičljivi in pomenijo zlasti krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo, s čimer je določen gospodarski subjekt bodisi postavljen v bistveno slabši položaj bodisi je privilegiran, ne da bi za to obstajali utemeljeni razlogi.«

Ker je naročnikova zahteva popolnoma povezana in sorazmerna s predmetom javnega naročila in ker naročnik ponudnikov ne ločuje glede na kriterije, ki jih objektivno ne bi mogel opravičevati, niti ne pomenijo krajevne, predmetne ali osebne diskriminacije, je zahteva v celoti skladna z veljavno zakonodajo.

Lep pozdrav


Datum objave: 09.12.2020   07:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali razumemo pravilno, da naročnik razume notranjo opremo pri referenčnih pogojih, kot tiste elemente, ki so definirani v projektni dokumentaciji v dokumentu 2.4. Popis del (PZR)-OPREMA. V popisih so pod opremo naprimer: notranja vrata sob, luči, stenske in talne obloge, dekorativne obloge, mizarska dela in izdelke, keramika, tekstil, kamini, sanitarna keramika in armatura ter galanterija in podobno?

Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

Da. Naročnik pri tem opominja, da ni potrebno, da je referenčni posel zajemal vsako od naštetih vrst opreme, ampak zadostuje zgolj posamična oprema, če dosega zahtevano vrednost.

Lep pozdrav

Datum objave: 09.12.2020   07:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je projekt izpraznjen opreme?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Objekt je trenutno v večjem delu izpraznjen, nekatere dele, površine in opremo pa je potrebno še odstraniti. Naročnik ne razpolaga z natančnim popisom opreme, ki jo je treba še odstraniti, zato ponudnikom omogoča in priporoča ogled objekta (ogled sicer ni obvezen in ni pogoj za oddajo ponudbe). Ponudnik, ki bi si želel ogledati obstoječe stanje Hotela Brdo, lahko to stori po predhodni najavi pri mag. Marjanu Hribarju, tel. št. 04 2601 502.

Lep pozdrav,

Datum objave: 09.12.2020   13:59
VPRAŠANJE
Glede na to, da je bil naročnik vseh prejšnjih razpisov (JN007291/2019, JN004315/2019, JN003830/2020) Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije, prosimo za pojasnilo in utemeljitev zakonitosti tega razpisa, torej navedbo pravne podlage, po kateri je naročnik tega razpisa nenadoma Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, ki ni lastnik nepremičnine, na kateri bo potekala gradnja.

ODGOVOR


Spoštovani,

Iz vprašanja ne izhaja, v čem je navedeno pomembno za oddajo ponudbe in na tovrstna vprašanja niti nismo dolžni odgovarjati, saj v ničemer ne vplivajo na položaj ponudnika. Kljub temu pojasnjujemo, da je bil Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije je bil v novembru 2020 s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 47803-213/2020/2 določen za upravljavca nepremičnin, na katerem stoji objekt.

Lep pozdrav

Datum objave: 09.12.2020   14:00
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da kot ustrezno referenco sprejme izvedbo posla, ki ga je gospodarski subjekt izvedel v zadnji desetih (10) letih pred objavo javnega naročila na Portalu JN, ter smiselno enako za vodjo del.
Hvala.


ODGOVOR


Spoštovani,
Naročnik je obdobje priznavanja reference razširil bistveno nad spodnjo mejo, ki jo predpisuje a) točka osmega odstavka 77. člena ZJN-3, zato pogoja ne spreminja.

Lep pozdrav

Datum objave: 09.12.2020   14:01
VPRAŠANJE
Ugotavljamo, da s pogojem, v katerem zahtevate, da je gospodarski subjekt izvedel obnovo, rekonstrukcijo ali izgradnjo hotela, pri čemer je vrednost posla morala znašati vsaj 3.000.000,00 EUR brez DDV in je vključevala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela v skupni vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV ter dobavo notranje opreme (sanitarni elementi, pohištvo, svetila, ipd.) v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV, nedopustno omejujete konkurenco med ponudniki, saj se na predmetni razpis ne moremo prijaviti kljub temu, da razpolagamo z referencami pridobljenimi na vrsto različnih projektov in zaradi vašega omejujočega pogoja ponudbe ne moremo oddati.

Opozarjamo, da gospodarski subjekti, ki so registrirani za področje gradenj, ne izvajajo hkrati tudi dobave opreme, pač pa dobavo opreme skoraj brez izjeme opravijo povsem drugi gospodarski subjekti po temu, ko je izvedba GOI del, t.j. gradnja že zaključena. Vezati pridobitev referenčne sposobnosti tudi na dobavo opreme je nezakonito, diskriminatorno, v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov in v nasprotju s temeljnim načelom konkurenčnosti.

Naročnika izrecno opozarjamo, da bo z ločitvijo referenc, ki bi se zahtevale za izvedbo GOI del in posebej za dobavo opreme, referenčna sposobnost izbranega ponudnika ne bi bila nič manjša, pač pa bi, nasprotno, naročnik s tem zagotovil dostop do JN več usposobljenim gospodarskim subjektom s konkurenčnimi ponudbami.

Naročnik se mora zavedati, da gospodarski subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti gradnje, običajno niso registrirani za dobavo opreme, saj za dobavo opreme niso usposobljeni (velja tudi obratno). Prav za to pri dobavi opreme gradbinci sodelujejo z drugimi gospodarskimi subjekti, bodisi kot podizvajalci oz. v drugih vlogah.


ODGOVOR

Spoštovani,

pogoj je skladen z 8. členom ZJN-3, ki določa, da morajo biti pogoji smiselno povezani s predmetom javnega naročila. Naročnik v konkretnem javnem naročilu zahteva izvedbo GOI del, kot tudi dobavo in vgradnjo notranje opreme. Pri tem ne gre za dva segmenta, ki bi bila med seboj neodvisna, ampak mora izvajalec GOI del imeti izkušnje s tem, da zna že v fazi izvedbe upoštevati lastnosti ter način vgradnje kasneje vgrajene opreme. Iz navedenega razloga, kot tudi iz drugih razlogov, ki narekujejo preveritev sposobnosti obvladovanja posla kot celote, naročnik pogoja ne spreminja.

Naročnik poudarja, da bi glede na obseg investicije lahko zahteval bistveno strožje pogoje, a se jih ravno z namenom omogočanja večje konkurence ni poslužil. Pogoji, kot so oblikovani, omogočajo oddajo ponudbe številnim ponudnikom, zato naročnik očitka o pisanji »po meri« ne sprejema.

Tudi Državna revizijska komisija v številnih obrazložitvah svojih odločitev navaja:

»Državna revizijska komisija je že večkrat opozorila, da načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) ni mogoče interpretirati v smislu zahteve po vzpostavljanju konkurenčnosti tudi na tistih področjih in/ali v tistih primerih, ko te iz upravičenih razlogov ni mogoče doseči. Prav tako tudi načela enakopravnosti v pravu javnih naročil ni mogoče razumeti kot absolutne kategorije. Enakopravnost namreč ne pomeni, da mora naročnik vsem potencialnim ponudnikom omogočiti dejansko enak položaj v postopku oddaje javnega naročila. Nasprotno, pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročala ekonomsko ali dejansko enakost. Zaradi različnih ekonomskih, tehničnih, kadrovskih in tudi naravnih danosti je dejanski položaj ponudnikov in njihovih ponudb različen, prednosti, ki jih te dajejo, pa je dovoljeno in pogosto celo gospodarno upoštevati. Zato zgolj dejstvo, da naročnik z določeno zahtevo razlikuje ponudnike, še ne pomeni, da bi bila takšna zahteva že sama po sebi diskriminatorna. V naravi same zahteve je, da ponudnike razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot dopustno (takšno, ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika), ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Naročniki so zato v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati zahteve, ki imajo za posledico razlikovanje ponudnikov, vendar le iz razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in so objektivno opravičljivi. Ni pa dopustno razlikovanje ponudnikov glede na kriterije, ki niso objektivno opravičljivi in pomenijo zlasti krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo, s čimer je določen gospodarski subjekt bodisi postavljen v bistveno slabši položaj bodisi je privilegiran, ne da bi za to obstajali utemeljeni razlogi.«

Ker je naročnikova zahteva popolnoma povezana in sorazmerna s predmetom javnega naročila in ker naročnik ponudnikov ne ločuje glede na kriterije, ki jih objektivno ne bi mogel opravičevati, niti ne pomenijo krajevne, predmetne ali osebne diskriminacije, je zahteva v celoti skladna z veljavno zakonodajo.

Lep pozdravDatum objave: 10.12.2020   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za odgovore na sledeča vprašanja:
1. Kot je iz količin popisa razvidno, povprašujete po petih dvigalih; D1, D2, D3, D4 in D5. Se pravi sta dve dvigali v kompletu D1 in D2, ter D3 in D4 in posamezno dvigalo D5?

2. Ali morajo dvigala D1-D2 in D3-D4 delovati v duplex sistemu?

3. V popisu dvigal, za dvigalo D1 in D2, nosilnost in velikost kabine nista usklajeni. Ali lahko ponudimo dvigalo nosilnosti 1000 kg, za katerega so tlorisne dimenzije 1100 x 2100 mm?

4. Ali je pri transportnih dvigalih D3 (in D4), višina glave jaška res 3 metre? Iz načrtov je razvidno, da imata dvigali 3 dostope, vendar pa je razvidno tudi, da imata samo dve postaji. Prosimo, sporočite koliko postaj imata ti dve dvigali?
V popisu ne navajate dimenzij svetle odprtine vrat dvigal D3 in D4, v načrtih pa tudi ni razvidno. Kakšne so dimenzije svetle odprtine vrat teh dveh dvigal?

5. Za dvigalo D4 oziroma D5, saj je samostojno dvigalo do predsedniškega apartmaja, navajate 2 postaji in 3 dohodi ter neprahodna kabina.
Prosimo sporočite nam koliko je postaj, koliko je dohodov in ali je kabina prehodna ali neprehodna?

6. Ali so nova dvigala predvidena hidravlična ali električna brezstojnična?

7. Ali lahko pri novih dvigalih, za kabino in vrata, ponudimo katerokoli strukturirano nerjavečo pločevino?

8. Za požarno odpornost vrat dvigala, v popisu navajate le ognjeodporna min. 60 minut, ne navajate pa ali morajo biti min. E60 ali EI60?

Hvala za odgovore.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani,
posredujemo vam odgovore po vrstnem redu vprašanj:

1. Dvigala v popisu niso D1, D2, D3, D4, D5. V popisu so dvigala označena D1, D3, D4.
D1 = 2 kompleta - delujeta v duplex sistemu
D3 = 2 kompleta - delujeta v duplex sistemu
D4 = 1 komplet

2. Dvigala v popisu niso D1, D2, D3, D4, D5. V popisu so dvigala označena D1, D3, D4.
D1 = 2 kompleta - delujeta v duplex sistemu
D3 = 2 kompleta - delujeta v duplex sistemu
D4 = 1 komplet

3. Dimenzije dvigala D1 (in D2) so cca. 900 x 2100. Nosilnost naj bo min. 1000 kg.

4. Višina glave jaška je podana kot cca. 3,3 m nad pragom zgornje etaže glava jaška. Dvigali D3 (in D4) imata vsaka 3 postaje. Okvirne dimenzije so razvidne iz načrtov, ponudnik si jih lahko ogleda v DWG datotekah.

5. Zahtevanih je 5 postaj in temu primerno 5 dohodov. Kabina je neprehodna.

6. Dvigala naj bodo električna brezstrojnična.

7.Ponudnik naj predvidi nerjavečo pločevino višje kvalitete.

8.Ognjeodpornost 60 min pomeni min. EI60.

Lep pozdrav


Datum objave: 10.12.2020   07:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas za bolj podroben opis postavke, kaj vse je potrebno zajeti - načrta ni.
1 Kompletna izveda razvoda kanalizacijskega sistema za meteorno in fekalno kanalizacijo, vključno z vsemi gradbenimi in zemeljskimi deli, ter vsem materialom za izvedbo.
1,00 kpl


ODGOVOR

Spoštovani,
Meteorna in fekalna kanalizacija se priklapljata na obstoječi primarni sistem. Priklopni jaški so razvidni iz geodetskega posnetka in zunanje ureditve. Ponudba naj bo podana glede na priloženo dokumentacijo načrtov in ostalih tehničnih poročil.

Lep pozdrav

Datum objave: 10.12.2020   07:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo podatke za predvidene kamine na bioetanol (junior suite, predsedniški apartma...):
- dimenzije kamina
- toplotna moč
- velikost rezervoarja za bioetanol
- čas gorenjaODGOVOR

Spoštovani,

Dimenzija kaminskega vložka se izračuna posredno glede na toplotno moč, ki se določi za posamezen prostor glede na kvadraturo in prostornino prostora v katerega je pozicioniran, skladno s standardi in pravili dobre prakse. Zaželjeno je, da je rezervoar za gorivo (bioetanol) čim večji.

Lep pozdrav


Datum objave: 10.12.2020   07:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kakšne vrste inštalacijski bloki so predvideni v sobah?
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Spoštovani,
Vprašanje je nejasno oblikovano. Posebnih inštalacijskih blokov za strojne inštalacije ni predvidenih, medtem ko so elektro omarice kot inštalacijski bloki za elektro instalacije predvideni pri vhodu v sobo na notranji strani.

Lep pozdrav

Datum objave: 10.12.2020   07:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za obrazložitev na kak način se izvedejo prefabricirani balkoni. Je mišljeno kot betonski prefabrikat ( dimenzije - debelina?) ali kovinska konstrukcija - kakšna je talna konstrukcija - prosim za bolj podroben opis.
Postavka:

Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih balkonov.
Montaža balkonske konstrukcije s sidri v AB konstrukcijo-talno ploščo objekta. Konstrukcija balkona dimenzij 740x150cm je sestavljena iz jeklenih škatlastih profilov 100x200mm v antracit barvi. Vsi kovinski elementi so protikorozijsko zaščiteni-pocinkani, ter prašno barvani z antracit barvo in oblečeni v alu pločevino po treh zunanjih straneh in dnu (izvedbo zajeti v sklopu izdealve prefabrikata!).
Odvodnjavanje je rešeno v smeri proti objektu in skrito v fasadni ovoj objekta.
OPOMBA:
- Talna podkonstrukcija in hidroizolacijski sloj sta zajeta ločeno v postavki zidarskih del.
- Ograja je iz kaljenega lepljenega stekla 2x80mmin finalna talna obloga sta zajeti v ločenem popisu v sklopu finalizacije del za "Front of The House" objekta.
Orientacijske količine:
a) Enojni balkoni tlorisnih dim. cca 360/150 cm 1 kom
b) Dvojni balkoni tlorisnih dim. cca 720/150 cm 4 kom
c) Dvojni balkoni tlorisnih dim. cca 740/150 cm 18 kom

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani,
Gre za kovinsko montažno konstrukcijo, konzolno montirano v AB konstruklcijo. Vse dimenzije so razvidne v načrtih.

Lep pozdrav

Datum objave: 10.12.2020   08:06
VPRAŠANJE
Od katerega proizvajalca/dobavitelja so obstoječa dvigala?

ODGOVOR

Spoštovani,

obstoječa dvigala so od proizvajalca Schindler.

Lep pozdrav

Datum objave: 10.12.2020   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

prosimo za navodilo - ali se etaža na strehi tudi "obdela". Namreč pdf in dwg dokumentacija si niso enaki - na strehi naj bi bila terasa, lokal, dvigala, ipd. Spremeni se število postaj dvigal, 300m2 terase, nadstrešnica, oprema itd

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

Na strehi ni predvidene terase, niti lokala, niti do tja niso predvidena dvigala.

Lep pozdrav

Datum objave: 10.12.2020   08:38
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo, ali naj vsebuje predloženo zavarovanje za resnost ponudbe razloge za unovčitev iz navodil ponudnikom ali razloge za unovčitev iz vzorca zavarovanja za resnost ponudbe? V tem delu prihaja do vsebinskega razhajanja.

Naročnik pojasnjuje, da se naj upošteva besedilo vzorca. Zavarovanje za resnost ponudbe mora torej biti predloženo v celoti skladno z vzorcem, tj. z dokumentom VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP-758.

Lep pozdrav