Dosje javnega naročila 900162/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 
Storitve: Storitve inštalacije medicinske opreme
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN162/2020 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 27.11.2020
JN162/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2020
JN1/2021 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 04.01.2021
Zahtevek za revizijo
    JN162/2020 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Storitve

Storitve inštalacije medicinske opreme

Datum objave: 27. 11. 2020
Številka objave: JN162/2020


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, Kontakt: Gregor Valentinčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12305225. Telefaks +386 4711730. E-pošta gregor.valentincic@mors.si.
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Predelava specialnih reševalnih vozil 4x4 HMMWV
II.2)VRSTA NAROČILA Storitve.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Vozilo HMMWV je potrebno v določenih segmentih predelati in nadgraditi, da bo zagotavljalo standarde Evropske unije in Nata.
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 51410000 (Storitve inštalacije medicinske opreme)
35400000 (Vojaška vozila in pripadajoči deli)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 102459,02 EUR
II.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanju Kandidati, ki še niso opravili varnostnega preverjanja, lahko to storijo do: 14. 12. 2020
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
Izbrani ponudnik mora navesti, katere dele pogodbe namerava poleg zahtevanega odstotka oddati podizvajalcem, ter ze določene podizvajalce.
III.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Najnizja cena.
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 15. 12. 2020
Čas: 12:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE Uradni jeziki EU: SL
IV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 16. 12. 2020
Čas: 10:00
Kraj: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/11/15212-89849537012826979969
/JN_VAB_322_ON-PZPS_2020.zip

IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
IV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 12. 2020
Čas: 12:00
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 11. 2020
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1/2021, Storitve: Storitve inštalacije medicinske opreme; datum objave: 4. 1. 2021

.