Dosje javnega naročila 007695/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za NOVOGRADNJO GIMNAZIJE ŠENTVID IN TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID
ZJN-3: Odprti postopek

JN007695/2020-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 10.12.2020
JN007695/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN007695/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007695/2020-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2020/S 242-599135
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za NOVOGRADNJO GIMNAZIJE ŠENTVID IN TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID
Referenčna številka dokumenta: 4110-140/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

NOVOGRADNJO GIMNAZIJE ŠENTVID IN TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID

Naročnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT in MESTNA OBČINA LJUBLJANA

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 4, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 4 (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE
s prostorskimi akti (OPN MOL ID) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

2. UPOŠTEVANJE ZAHTEV UPORABNIKA
skladnost s predvidenim programom, cilji, nameni, usmeritvami in določili naročnika in uporabnika (kot so opredeljeni v natečajni nalogi)

3. KAKOVOST URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
celovitost zasnove, funkcionalna ustreznost, umestitev stavbnih volumnov, sodobnost, orientacija, kakovost pogledov, skladnost oblikovanja odprtih površin kot tudi interierja, upoštevanje sodobnih načinov učenja

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
11.03.2021   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 14.000,00 EUR
2. nagrada 11.200,00 EUR
3. nagrada 8.400,00 EUR
tri priznanja po 4.200,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik - MOL): prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh., podžupan MOL, Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh. , Članica (naročnik - MIZŠ): Sabina Čamernik, univ.dipl.inž.arh., Član (naročnik - MIZŠ): Jaka Erker, ravnatelj Gimnazije Šentvid, Članica (naročnik - MOL): Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh., Članica (ZAPS): Maja Ivanič, univ.dipl.inž.arh., Članica (ZAPS): Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh., Namestnica članov (naročnik MIZŠ): Janja Smrke Šikovc, univ.dipl.inž.arh., Namestnik članov (naročnik MOL): Nada Paj, ravnateljica Osnovne šole Šentvid, Namestnik članov (ZAPS): Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh., Poročevalka A: Špela Nardoni Kovač, univ, dipl.inž.arh., Poročevalec KA: Damjan Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh., Izvedenka za urbanizem: mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh., Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2021   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet 11. 1. 2021
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 12. 2. 2021
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 18. 2. 2021
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 3. 3. 2021
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 5. 3. 2021
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 11. 3. 2021 do 16:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 19. 4. 2021
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma maj 2021

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2020   16:37
Na spletni strani ZAPS je objavljen noveliran geodetski posnetek.; C_GEODETSKI POSNETEK_noveliran 21.12.2020.

Datum objave: 13.01.2021   17:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Težave imamo pri prenosu datotek, saj datotek ni mogoče prenesti. Izpiše se naslednje:

"Spletna stran na naslovu https://www.zaps.si/system/download.php?dir=198&file=B_NATECAJNA_NALOGA.zip morda začasno ne deluje ali pa je trajno premaknjena na novi spletni naslov."

Ni mogoče prenesti naslednji datotek:
B_NATEČAJNA NALOGA
C_NATEČAJNE PODLAGE
D_NATEČAJNE PRILOGE

Prosimo, če je možno dostop do datotek urediti čimprej, ker bi se radi pripravili na ponedeljkov ogled lokacije.

Hvala za razumevanje.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Težava s prenosom datotek je odpravljena.
Datum objave: 14.01.2021   16:07
Vprašanja z ogleda lokacije za natečajnike:
1. Ali je pri umeščanju objektov potrebno upoštevati lastništvo posameznih parcel?
ODGOVOR:
Ne. Glede na izbrano rešitev bo izvedena komasacija.

2. Ali je dovoljena odstranitev pomožnih objektov na severni strani ob objektu zdravstvenega doma?
ODGOVOR:
Da. Natečajniki lahko predlagajo drugo smiselno lokacijo.

3. Ali je smiselna povezava gimnazije s kuhinjo v stavbi osnovne šole? Zakaj ne ločena kuhinja v sklopu objekta gimnazije?
ODGOVOR:
Malica dijakov je sestavljena iz dveh obrokov, toplega in hladnega. Hladni obrok se organizira v sklopu objekta gimnazije, dobijo ga vsi dijaki in je organiziran preko zunanjega dobavitelja, doslej je bila to OŠ Šentvid. Na topel obrok, ki bo organiziran v sklopu osnovne šole, se prijavi približno polovica dijakov. Ločena kuhinja v objektu gimnazije ni predvidena, predvidi se le razdelilna kuhinja za delitev hladnega obroka.

4. Kakšen je dolgoročni plan za ureditev osnovne šole?
ODGOVOR:
Objekt osnovne šole je zaščiten. Za prenovo objekta je narejena študija, na osnovi katere se bo objekt saniral. Posegi v objekt osnovne šole v tej fazi niso predvideni (z izjemo povezav na dvigalo).

5. V natečajni nalogi je navedeno, naj natečajniki preverijo možnost ureditve enosmernega prometa. Ali je za to bilo pridobljeno kakšno mnenje?
ODGOVOR:
Natečajniki naj podajo le predlog načelne ureditve prometa (enosmernega ali dvosmernega). Prometna in prostorska rešitev priključka na Prušnikovo ni zahtevana. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načeloma potrdil, da je enosmerna ureditev prometa možna, v kolikor bi bila ta po presoji natečajnikov bolj smiselna.

6. Ali je nujno ohranjati dovoz za težka tovorna vozila do skladišča SNG Drame in SNG Opere in baleta?
ODGOVOR:
Da.

7. Ali je preko natečajnega območja predviden dovoz do stanovanjskega objekta na severni strani izven natečajnega območja, na parceli št. 1789 in 284 k.o. Šentvid?
ODGOVOR:
Ne.

8. Ali je možno urediti dovoz do območja s severne strani, z druge strani železnice?
ODGOVOR:
Ne.

9. Zakaj ni možna povezava gimnazije in obstoječe telovadnice pod zemljo?
ODGOVOR:
Na nivoju kleti, pod telovadnico, je vozni pas kraka gorenjske avtoceste.

10. Kakšna je maksimalna višina novih objektov?
ODGOVOR:
Maksimalna višina ni definirana. Višina objektov je pogojena s faktorjem izkoriščenosti (FI), odmiki od parcelnih mej in odmiki med objekti.

11. Ali bodo zunanje površine v skupni lasti?
ODGOVOR:
Da, vse zunanje površine bodo v skupni lasti (parkirišča, športne površine, igrišča, ev. podzemna garaža,...). Ureditev zunanjih površin se ločuje le programsko, po sklopih glede na različne uporabnike.

12. Ali bodo zunanje površine namenjene tudi zunanjim uporabnikom?
ODGOVOR:
Da, vendar dostop do njih ne sme biti preko šole ali gimnazije. Bodo pa zamejene z varovalno ograjo.

13. Ali sta planetarij in observatorij namenjen tudi zunanjim uporabnikom? Ali je zaželeno da sta prostora povezana?
ODGOVOR:
Da, gimnazija Šentvid je poznana po svojem zanimanju za astrofiziko in prostori so dostopni tudi bivšim učencem oziroma zunanjim uporabnikom. Povezanost planetarija in observatorija je zaželena.

14. Ali je možno urediti dostop za motorna vozila do telovadnice po južni strani območja?
ODGOVOR:
Ne. Park je zaščiten in dovoz z južne strani ni dovoljen.

15. Ali je že predvidena lokacija dvigala ob osnovni šoli?
ODGOVOR:
Ne. Pozicijo dvigala predlagajo natečajniki. Pogoj ZVKDS je, da se z dvigalom v objekt osnovne šole ne posega, z izjemo prebojev za dostop do prostorov OŠ.

16. Kje bodo dijaki obiskovali pouk med gradnjo nove gimnazije?
ODGOVOR:
Pouk bo po potrebi organiziran na drugih lokacijah.

17. Ali je v sklopu amfiatralne učilnice mišljena tudi učilnica za angleški pouk?
ODGOVOR:
Da. Ena od dveh učilnic za angleški pouk je predvidena v sklopu amfiatralne učilnice.

18. Ali so dijaki med poukom v copatih?
ODGOVOR:
Da.

19. Danes je vhod v gimnazijo in osnovno šolo isti. Ja v novem stanju to dovoljeno?
ODGOVOR:
Ne. Nov objekt gimnazije mora imeti ločen vhod.

20. Ali je lahko vivarij lociran kjerkoli v objektu?
ODGOVOR:
Vivarij naj bo lociran v bližini učilnic za biologijo.

21. V natečajni nalogi so navedene prostorske preveritve. Ali je možen vpogled v le-te?
ODGOVOR:
Odločitev naročnikov je bila, da se prostorske preveritve ne objavijo.

22. Ali je predvidena fazna izgradnja?
ODGOVOR:
Fazna gradnja ni predvidena. Investitorja MIZŠ in MOL predvidevata časovno in investicijsko ločeni gradnji gimnazijskega programa in športnega programa predvidenega za OŠ Šentvid, kot je navedeno v natečajni dokumentaciji.

23. V natečajni nalogi je pomanjkljivo navedeno ali so v telovadnici predvidene tribune za gledalce.
ODGOVOR:
Predvidene so izvlečne tribune.

24. V natečajni nalogi je navedeno, da je možno predvideti podzemno garažo. Ta rešitev bo dražja. Ali bo to vplivalo na odločitev ocenjevalne komisije?
ODGOVOR:
Ocenjevalna komisija bo rešitve obravnavala celostno. Dražja zasnova s podzemno garažo ne bo vplivala na odločitev o zmagovalcu natečaja.


Datum objave: 19.01.2021   14:34
VPRAŠANJE
Ali je potrebno, da ima Multimedijska učilnica/planetarij direkten dostop do observatorija na strehi?

ODGOVOR
Ne. Prostora nista nujno povezana.


VPRAŠANJE
Glede na to da je želja, da se zagotavlja prehod med OŠ Šentvid in razdeljevalno kuhinjo v Gimnaziji Šentvid, ne bi bilo bolj smotrno v novi stavbi Gimnazije zagotoviti novo kuhinjo po aktualnih sanitarnih standardih, namesto da se ohranja razmeroma mala kuhinja v Osnovni šoli Šenvid?

ODGOVOR
Ne. V novi stavbi Gimnazije Šentvid se predvidi le razdeljevalna kuhinja.

VPRAŠANJE
Ali je mišljeno, da je amfiteatralna učilnica kot dodatna učilnica za angleščino?

ODGOVOR
Ena od dveh učilnic za angleški pouk je predvidena v sklopu amfiatralne učilnice.

VPRAŠANJE
V tabeli površin je predviden servisni vhod za gimnazijo (celica 13.B, oznaka pr. ZU.08). V opisu vhodov in komunikacij na strani 41 sta opisana le »glavni in interni vhod«. Servisni vhod je opisan pri opisu prostora Razdeljevalna kuhinja. Ali je potemtakem potrebno predvidveti 3 vhode za gimnazijo, ali je lahko servisni vhod združen z internim vhodom? Če ne, kakšna površina naj se predvidi za servisni vhod? Ali je lahko dostop do prostora za hišnika tudi preko internega vhoda?

ODGOVOR
Zaželena je ločitev servisnega in internega vhoda. Dostava naj se vrši preko servisnega vhoda, dostopi pa se smiselno uredijo skladno z natečajno rešitvijo. Za servisni vhod naj se predvidi smiselna površina po presoji natečajnikov, ki naj bo vključena v komunikacijske površine.


VPRAŠANJE
V preglednici površin je pod oznako prostora B.1 predviden »Večnamenski prostor, jedilnica«. V opisu na strani 40 je prostor opisan le kot večnamenski prostor. Kaj se predvideva kot jedilnica v tem prostoru in za koliko dijakov naj bo sprojektirana?

ODGOVOR
Večnamenski prostor naj bo zasnovan predvsem kot družabni prostor v katerem je mogoča tudi izvedba pogostitev, pa tudi druženje dijakov v času hladne malice. Število jedilnih mest ni opredeljeno. Razdelilna kuhinja naj se predvidi v neposredni bližini večnamenskega prostora. Topla malica bo za dijake organizirana v jedilnici OŠ Šentvid.


VPRAŠANJE
Na strani 48, v odstavku 7.2.2 (Telovadnice, veliki vadbeni prostor), je nejasen stavek: »Določena velikost vadbenega prostora že vključuje varnostno cono igrišča ter prostor za sodnika, gole in dve vrsti pomičnih za interno uporabo šole.« Prosimo za razjasnitev.

ODGOVOR
Določena velikost telovadnice poleg samega igrišča že vključuje tudi varnostno cono igrišča, prostor za sodnika, gole in dve vrsti pomičnih tribun za interno uporabo šole.
VPRAŠANJE
Ali se nanašamo pri projektiranju zunanjih športnih igrišč na dolžino tekalne steze (150 m) ali na predpisan radij (21 m)?

ODGOVOR
Skladno z natečajno nalogo je zahtevana tekalna steza min. 150 m, radij lahko odstopa.


VPRAŠANJE
Ali se lahko športna ogrišča med seboj prekrivajo?

ODGOVOR
Igrišča navedena kot prednostna naj se ne prekrivajo med seboj.


VPRAŠANJE
Kot obravnavano območje je podan tudi del Prušnikove ceste, in sicer od uvoza na Ob zdravstvenem domu do podhoda pod gorenjsko avtocesto. Na strani 15 je zapisano »Po določili OPN MOL ID se prometna funkcija in prometni koridor Prušnikova ulice ne spreminja. Prušnikova ulica se preko gorenjskega avtocestnega kraka nadaljuje kot javna pot za pešce in kolesarje in zato predstavlja glavno smer za vodenje kolesarjev in pešcev do šolskega območja iz prostora na obeh straneh gorenjskega AC kraka«. Ali je dovoljen poseg od obstoječih količkov (Priloge, fotografija 4) do podhoda?

ODGOVOR
Za ureditev enosmernega prometa na območju je dovoljeno posegati v ta del Prušnikove ceste. Natečajniki lahko predlagajo novo prometno ureditev.

VPRAŠANJE
Ali je minimalni odmik od vzhodne meje natečajnega območja (med parcelama 338/1 in 338/2) 10 metrov, kot je bilo rečeno na ogledu lokacije?

ODGOVOR
Na ogledu naveden odmik objektov 10 m od vzhodne meje je bil napačen, za kar se opravičujemo. Upoštevajte podatke iz natečajne naloge.


VPRAŠANJE
Ali je pri faznosti treba upoštevati tudi segmentacijo gradnje in rušitve v takšni meri, da bo tekom gradnje novih objektov lahko Gimnazija Šentvid še naprej uporabljala trenutno stavbo?

ODGOVOR
Ni obvezno. Če pa bo rešitev omogočala uporabo stare stavbe v času gradnje, se lahko rušitev izvede naknadno.


VPRAŠANJE
Ali je neupoštevanje trenutnega lastništva parcel izkjlučujoč faktor oziroma ali se bo po izbrani natečajni rešitvi zgodila komasacija parcel?

ODGOVOR
To ni izključujoč faktor. Po izbrani natečajni rešitvi se bo izdelala komasacija parcel, ki so z natečajem predmet obravnave.


VPRAŠANJE
Stavba OŠ Šentvid ni zavarovana po ZVKD. Na ogledu je bilo omenjeno nasprotno. V nalogi na strani 30 piše, da »... je kot stavba z lastnostmi kulturne dediščine uvrščena v skupino varovanih šolskih objektov v Ljubljani.« Kakšne so omejitve varovanja?

ODGOVOR
Prenova stavbe OŠ Šentvid ni predmet natečaja. V stavbo so predvideni le minimalne posegi v smislu navezave na telovadnico v skladu z natečajno nalogo.


VPRAŠANJE
Ali je neupoštevanje želje po telovadnici na SV kotu obstoječe OŠ izključujoč faktor? Ali bo narejena razdelitev lastništva glede na izbran natečajni elaborat?

ODGOVOR
Neupoštevanje želje po telovadnici na SV kotu obstoječe OŠ Šentvid ni izključujoč faktor.
Da, razdelitev lastništva bo narejena glede na izbran natečajni elaborat.
Rešitev mora biti takšna, da omogoča nedvoumno parcelacijo in popolno delitev lastništva skladno z natečajno nalogo.VPRAŠANJE
Ali je mogoče dobiti povezavo na prostorsko preveritev, pripravljeno s strani Curk Arhitektura?

ODGOVOR
Ne. Namen prostorske preveritve je bil zgolj preveriti površine in možnost umestitve želenega programa na območje. Želja komisije je, da natečajniki pristopijo k nalogi čim bolj neobremenjeno.


VPRAŠANJE
Kaj je dolgoročni plan gospodarjenja in posegov v Osnovno šolo Šentvid? Je predvidena kakšna prenova in ureditev glede na Navodila za graditev osnovnih šol?

ODGOVOR
Prenova OŠ Šentvid bo predmet drugega investicijskega projekta in ni predmet natečaja.
V stavbo so predvideni le potrebni posegi v smislu navezave na telovadnico v skladu z natečajno nalogo.VPRAŠANJE
Ali je mogoče uporabiti fotografije makete kot prostorski prikaz oziroma shematski prikaz natečajne rešitve?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Ali je v okviru 2D prikazov (situacija, tlorisi, fasade, prerezi) dovoljeno uporabljati načine uporabe perspektive in/ali aksonometrije? (Recimo t.i. perspektivni prerez)

ODGOVOR
Ne.
Datum objave: 21.01.2021   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vezano na problematiko COVID 19 prosimo naročnika za podaljšanje roka.

Delo, ko so zaprti vrtci in šole bistveno otežuje nase delo.

Zato ponovno vljudno naprošamo naročnika naj v skladu s trenutno situacijo v nasi državi podaljša rok za izvedbo natečaja.
Vsaj za 14 dni.

Hvala!


ODGOVOR
Problematika povezana z epidemijo se je upoštevala že ob razpisu natečaja, zato je bil rok oddaje z običajnih 60 dni podaljšan na 90 dni od razpisa.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vezano na problematiko COVID 19 prosimo narocnika za podalsanje roka za 3 tedne.

Delo, ko so zaprti vrtci in sole ter ko so bolni nasi najblizji za katere moramo skrbet bistveno otezuje nase delo.

Zato prosimo narocnika naj v skladu s trenutno situacijo v nasi drzavi podaljsa rok za izvedbo natecaja.

Hvala!


ODGOVOR

Problematika povezana z epidemijo se je upoštevala že ob razpisu natečaja, zato je bil rok oddaje z običajnih 60 dni podaljšan na 90 dni od razpisa.


Datum objave: 21.01.2021   09:12
VPRAŠANJE
Trenutno prevideni plakati določajo, da je na plakatu 1 situacija, plakata 2 in 3 sta namenjena gimnaziji in plakat 4 za telovadnico. Ali je mogoče predvideti drugačno zasnovo plakatov, v kolikor je bolj smiselno prikazovati program skupaj?

ODGOVOR

Da.

Datum objave: 21.01.2021   09:13
VPRAŠANJE
Med odgovori na vprašanja z ogleda lokacije je navedeno, da je stavba Osnovne šole Šentvid zaščitena in da je pogoj ZVKDS, da so posegi v stavbo omejeni na posege za dostop dvigala. Stavba v registru ZVKD ni zaščitena, zato prosimo za razjasnitev kakšna točno je zaščita in kakšni so pogoji?

ODGOVOR
Pogoji ZVKDS za stavbo OŠ Šentvid niso bili pridobljeni, saj stavba osnovne šole ni predmet obdelave.Datum objave: 29.01.2021   16:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Je dvigalo za osnovno šolo možno umestiti znotraj obstoječe stavbe OŠ, če s tem ne posegamo v zasnovo šole (npr. ob stopnišču)?

ODGOVOR
Odgovor glede na natečajno nalogo:
Ne, dvigalo ne sme posegati v prostor OŠ. Umeščeno mora biti izven volumna stavbe OŠ.VPRAŠANJE
V kakšnem obsegu se je potrebno nanašati na natečajno prilogo »D_04_OS_PREVERITEV REKONSTRUKCIJA.dwg« ?

ODGOVOR
Priloga je mišljena kot preveritev prostorskih kapacitet, nikakor ne kot navodilo ali obveza.


VPRAŠANJE
V objavljenih odgovorih na vprašanja je navedeno, da bodo dijaki hodili na toplo malico v jedilnico OŠ. Kakšna je potemtakem vloga razdeljevalne kuhinje?

ODGOVOR
Razdeljevalna kuhinja je predvidena za razdelitev hladne malice (praviloma v času glavnega odmora). Na toplo malico/kosilo bodo dijaki odšli praviloma po pouku v jedilnico OŠ.


VPRAŠANJE
Ali je količina predvidenih parkirnih mest na območju 76 PM in 8 PM za enosledna vozila?

ODGOVOR
Da. To je minimalno število parkirnih mest, ki jih je potrebno zagotoviti na območju.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
kje je trenutni vhod v 1.triado OŠ?

ODGOVOR
Trenutni vhod v 1. triado je obenem tudi glavni vhod v stavbo OŠ vhod iz smeri parka.


VPRAŠANJE
V primeru uporabe strehe telovadnice kot uporabne površine, ali se le-ta upošteva kot površina (specifično za preračun velikost dozidanega dela kot 50% BTP obstoječega objekta, na str. 24)?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Je mogoče v sklopu natečajne rešitve predlagati spremembe predvidenega skladiščnega objekta Drame, če bi se s tem bistveno izboljšala kakovost šolskega prostora in objektov? Je mogoče združiti dovozno pot med železnico in objektom Drame z dovozno ter intervencijsko potjo do objekta telovadnice OŠ?

ODGOVOR
Obstoječa skladišča Drame se nahajajo izven natečajnega območja in niso predmet obravnave. V primeru preselitve skladiščnih prostorov Drame na drugo lokacijo v perspektivi ter odkupom zemljišča, katerega upravljavec je trenutno Ministrstvo za kulturo, se na mestu sedanjih skladišč načrtuje ureditev zelenih šolskih površin. Dovozne poti med železnico in objektom Drame ni mogoče združiti.

VPRAŠANJE
Je igrišče za prvo triado OŠ mogoče umestiti v obstoječi park na jugu natečajnega območja?ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V natečajni nalogi na strani 37 je zapisano, da mora biti tekaški krog obvezno izveden na raščenem terenu. Zakaj?
So dopustne tudi drugačne rešitve (proga, mestoma dvignjena od terena; podzemna povezava med objekti pod progo...)?

Hvala.

ODGOVOR
Tekaško stezo je mogoče izvesti tudi na ravni strehi vkopane garaže ali podzemnih povezav. Tekaški krog mora biti izveden na ravnem terenu. Najbolje je, da je tekaška steza na nivoju terena, lahko je tudi nad nivojem terena, pod pogojem, da se zagotovijo varnostne ograje proti izletom, na zunanji strani steze. Notranja stran steze mora biti ustrezno razširjena.Datum objave: 01.02.2021   15:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaprošamo za podaljšanje roka oddaje - tudi z naše strani zaradi trenutne covid situacije. Razumemo, da je bil rok že ob razpisu podan daljši kot običajno, vendar pa v tem trenutku prihaja tudi do situacij vdora covida v biroje. To pa v najboljšem primeru pomeni vsaj 14 dnevno odsotnost celotne ekipe ter dela na daljavo. Izdelava natečaja pomeni timsko delo, ki zajema debate, izmenjavo mnenj in pogledov za razvijanje koncepta, za kar je delo na daljavo izredno zamudno, če ne že kar praktično popolnoma neproduktivno.
Dodajamo pa še naslednji argument - predviden čas prebolevanja covida je 14 dni za asimptomatske primere, pri simptomatskih pa lahko traja še nekoliko dlje.
Na vas se tako obračamo s prošnjo po razumevanju in podaljšanju roka oddaje za 14 dni, saj s tem omogočite tudi birojem, ki se spopadajo z okužbo, da sploh do konca izpeljejo udeležbo na natečaju ter oddajo kvalitetno izdelano nalogo.

Najlepša hvala

ODGOVOR

Rok oddaje natečajnih elaboratov je podaljšan za 14 dni.

Nov rok oddaje natečajnih elaboratov: 25. 3. 2021 do 16:00.

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 26. 2. 2021

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 4. 3. 2021

Rok za postavljanje formalnih vprašanj: 12. 3. 2021

Rok za odgovore na formalna vprašanja: 19. 3. 2021


Datum objave: 05.02.2021   15:29
VPRAŠANJE
Ali je predvideno, da so pomične tribune na nivoju igrišča v telovadnici?

ODGOVOR
Natečajniki naj tribune umestijo po lastni presoji oz. v skladu z natečajno rešitvijo.Datum objave: 05.02.2021   15:29
VPRAŠANJE
Ali se pri projektiranju predvidenega zaklonišča pod gimnazijo nanašamo na podane kvadrature v projektni nalogi, ali na Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike, glede na predvidenih 480 uporabnikov?

ODGOVOR


Zaklonišče za gimnazijo je potrebno predvideti za 480 uporabnikov, skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike. Kvadratura, ki je podana v projektni nalogi je okvirna.

Datum objave: 05.02.2021   15:30
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi je navedeno, da je nivo obdelave za pojasnilne sheme enak kot za prostorske prikaze, pri katerem mora biti nivo obdelave črtna risba z enostavnimi rastri, brez računalniško modeliranih vizualizacij, in pri čemer se ne sme prikazovati ambientov. Na kakšen način je mišljeno prikazovati prostorske prikaze in kaj so potemtakem predvidene razlike med pojasnilnimi shemami in prostorskimi prikazi?

ODGOVOR

Prostorske prikaze (aksonometrija) se prikazuje s stopnjo obdelave 1.A, pojasnilne sheme s stopnjo obdelave 4.A, kot je navedeno navedeno v točki 6. VSEBINA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE natečajne naloge in razloženo v prilogi na staneh 32 in 33.
Razlika med pojasnilnimi shemami in prostorskimi prikazi je stvar natečajnika.Datum objave: 05.02.2021   15:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pošiljamo naslednji sklop vprašanj:

1. V gradivu: D_Natecajne priloge, D_04_OS_Sentvid_Obstojece je priložen Načrt obstoječe Osnovne šole in Preveritev Rekonstrukcije Osnovne šole. Kateri načrt upoštevamo?
2. Kje v obstoječi osnovni šoli bo nameščena jedilnica?
3. Kje se predvideva vhod v jedilnico za dijake? Skozi vhodno avlo osnovne šole ali skozi vrata, ki so v načrtu rekonstrukcije osnovne šole označeno na SZ strani stavbe?
4. Ali učenci in dijaki lahko uporabljajo isti dostop do jedilnice (preko vhodne avle osnovne šole)?
5. Ali je lahko povezava med gimnazijo in jedilnico pokrita samo s streho ali mora biti pokrita s streho in fasado?
6. V pogodbi je naveden rok za PZI 90 dni, kar je za tako obsežen projekt, absolutno premalo. Prosimo, da se ta rok podaljša na 120 dni.
7. V primeru, da je telovadnica vkopana, ali je za dostavo na igriščni nivo nujno potrebna dovozna rampa ali se lahko predvidi dvižna ploščad (tovorno dvigalo)? V primeru, da je to mogoče, vas prosimo za dimenzije tega dvigala.
8. V natečajnih pogojih, na str. 22 pa je priložena tabela »Stopnje obdelav prikazov«, kjer je navedeno:
»2D prikazi: situacija, tlorisi, fasade, prerezi - 2.C
3D shematične pojasnilne sheme - 4.A
3D prikazi natečajnih rešitev: aksonometrija - 1.A
Drugi 3D prikazi natečajnih rešitev - Niso dovoljeni v nobeni obliki in tehniki
S katero stopnjo obdelav se lahko prikaže »Prostorske prikaze«, ki so predvideni na plakatih?

9. Ali je izdelava aksonometrije obvezna? Na plakatih je ni predvidene, v tabeli »Stopnje obdelav prikazov« pa je navedena?

Hvala.

Lep pozdrav,

natečajna ekipa


ODGOVOR
1. V gradivu: D_Natecajne priloge, D_04_OS_Sentvid_Obstojece je priložen Načrt obstoječe Osnovne šole in Preveritev Rekonstrukcije Osnovne šole. Kateri načrt upoštevamo?

ODGOVOR:

Načrt osnovne šole izkazuje obstoječe, trenutno stanje, načrt za rekonstrukcijo in dozidavo pa izkazuje, da je bil v preteklosti sprejet predlog za spremembo lokacije jedilnice v osnovni šoli. Predlagamo, da se predlog alternativno upošteva. Suha povezava je obvezna v primeru, da se novogradnja objekta gimnazije predvidi ob stavbi osnovne šole ali v oddaljenosti nekaj metrov, v primeru večje oddaljenosti med objektoma, suha povezava ni obvezna. Presoja o smiselnosti in možnosti izvedbe suhe povezave med objektoma, glede na oddaljenost med njima, je v domeni natečajnikov.

2. Kje v obstoječi osnovni šoli bo nameščena jedilnica?

ODGOVOR:
Jedilnica bo nameščena v pritličju osnovne šole. Predlog Spremembe Lokacije jedilnice bo predmet obravnave in odločitve v fazi rekonstrukcije osnovne šole.
Natečajniki naj predvidijo smiselno povezavo do osnovne šole, kot je pojasnjeno v odgovoru na vprašanje št. 1.


3. Kje se predvideva vhod v jedilnico za dijake? Skozi vhodno avlo osnovne šole ali skozi vrata, ki so v načrtu rekonstrukcije osnovne šole označeno na SZ strani stavbe?

ODGOVOR:
Glej odgovor na vprašanje št. 1 in 2.
Načrt rekonstrukcije in dozidave ni osnova za načrtovanje novogradnje temveč zgolj informacija o rešitvi, ki je bila načrtovana v preteklosti, vendar se lastnik/investitor zaradi različnih vzrokov ni odločil za realizacijo načrtovane gradnje.

4. Ali učenci in dijaki lahko uporabljajo isti dostop do jedilnice (preko vhodne avle osnovne šole)?

ODGOVOR:
Da.

5. Ali je lahko povezava med gimnazijo in jedilnico pokrita samo s streho ali mora biti pokrita s streho in fasado?

ODGOVOR:
Glej odgovor na vprašanje št. 1 in 2.
Povezava naj bo smiselno rešena glede na oddaljenost med objektoma.

6. V pogodbi je naveden rok za PZI 90 dni, kar je za tako obsežen projekt, absolutno premalo. Prosimo, da se ta rok podaljša na 120 dni.

ODGOVOR:
Izdelava projektne dokumentacije za telovadnico je ločena od pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za Gimnazijo Šentvid. Naročnik MOL vztraja na roku 90 dni za izdelavo PZI za telovadnico.

7. V primeru, da je telovadnica vkopana, ali je za dostavo na igriščni nivo nujno potrebna dovozna rampa ali se lahko predvidi dvižna ploščad (tovorno dvigalo)? V primeru, da je to mogoče, vas prosimo za dimenzije tega dvigala.

ODGOVOR:
Predvidena je dovozna klančina.


8. V natečajnih pogojih, na str. 22 pa je priložena tabela »Stopnje obdelav prikazov«, kjer je navedeno:
»2D prikazi: situacija, tlorisi, fasade, prerezi - 2.C
3D shematične pojasnilne sheme - 4.A
3D prikazi natečajnih rešitev: aksonometrija - 1.A
Drugi 3D prikazi natečajnih rešitev - Niso dovoljeni v nobeni obliki in tehniki
S katero stopnjo obdelav se lahko prikaže »Prostorske prikaze«, ki so predvideni na plakatih?

ODGOVOR:
Prostorske prikaze (aksonometrija) se prikazuje s stopnjo obdelave 1.A.

9. Ali je izdelava aksonometrije obvezna? Na plakatih je ni predvidene, v tabeli »Stopnje obdelav prikazov« pa je navedena?

ODGOVOR:
Prostorski prikazi se izdelajo izključno kot aksonometrični prikazi s stopnjo obdelave 1.A. Dovoljena je uporaba enostavnih rastrov.
Druge stopnje obdelav niso dovoljene in bodo prekrite.Datum objave: 11.02.2021   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z natečajno nalogo imamo naslednja vprašanja:
1. Ali je objekt gimnazije dopustno umestiti na zemljišče s parcelno št. 286?
2. Ali sta zemljišči s parcelno št. 287/4 in 288/9 del natečajnega območja?
Vnaprej hvala za odgovore in lp

ODGOVOR

DA

Datum objave: 11.02.2021   12:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko dostop za dostavna vozila do nove telovadnice OŠ prečka tekalno stezo? Prav tako nas zanima, če lahko dostop za zunanje obiskovalce prečka stezo?

ODGOVOR
Dostop za dostavna vozila in zunanje obiskovalce preko tekaške oziroma atletske steze ni dovoljen.Datum objave: 11.02.2021   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Dne 14.01.2021 ste na vpraša je št. 6 odgovorili "da" in na vprašanje št. 7 odgovorili "ne".
Prosim za pojasnilo, ker gre za isto dovozno pot do skladišča SNG in stanovanjski objekt na parceli št. 284.
Lp

ODGOVOR
Po cesti Ob zdravstvenem domu je dejansko dostop tudi do stanovanjskega objekta na zemljišču št. 284. V vsakem primeru je potrebno ohraniti dostop in dovoz do železniških tirov, za potrebe Slovenskih železnic.Datum objave: 11.02.2021   12:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Na strani 48 natečajne naloge so podane "proste površine" velikega vadbenega prostora (46m x 26m). Navedeno je, da naj bi podana dimenzija že vključevala prostor za sodnika ter prostor za dve vrsti pomičnih tribun. Prav tako pa je navedeno, da se veliki vadbeni prostor deli na tri manjše vadbene prostore v katere se umestijo zmanjšana igrišča za košarko (14,8m x 25,6m).
Razlika med širino velikega vadbenega prostora (26m) in dolžino igrišča za malo košarko (25,6m) je 0,4m. Kar ne omogoča umestitve dveh vrst pomičnih tribun.
Ali so podatki ustrezni?

ODGOVOR
Natečajniki naj upoštevajo podatke iz natečajne naloge.
Veliki vadbeni prostor z možnostjo razdelitve v tri manjše vadbene prostore (enoprostorska troprekatna telovadnica) naj omogoča 46,0 m x 26,0 m proste površine, kar po normativih ustreza rokometnemu igrišču vključno z varnostno cono igrišča, prostorom za sodnike, goli in dvema vrstama pomičnih tribun za interno uporabo šole. Ob delitvi na tri enake vadbene prostore v velikosti zmanjšanega igrišča za košarko tribune ne bodo v uporabi.
Datum objave: 11.02.2021   12:25
VPRAŠANJE
Ali je na situaciji 1:500 predviden pogled na strehe ali pritličnega tlorisa?

ODGOVOR

Situacija naj se izdela po presoji natečajnikov.

Datum objave: 16.02.2021   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali tekaška steza lahko poteka okoli stavbe?

Hvala.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 16.02.2021   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Ali se lahko prestavi glavno dostopno pot za tovornjake do skladišča zahodno od ZD, tam kjer zdaj poteka parkirišče s slepo ulico?

2. Ali je potrebno zagotoviti suho ogrevano povezavo med Gimnazijo in OŠ, ali je lahko ta samo pokrita?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Povezava je lahko samo pokrita in je obvezna v primeru, da se novogradnja objekta gimnazije predvidi ob stavbi osnovne šole ali v oddaljenosti nekaj metrov, v primeru večje oddaljenosti med objektoma suha povezava ni obvezna. Presoja o smiselnosti in možnosti izvedbe suhe povezave med objektoma, glede na oddaljenost med njima, je v domeni natečajnikov.


Datum objave: 16.02.2021   14:33
VPRAŠANJE
Dober dan,

- Kako je obstoječa telovadnica gimnazije urejena za gibalno ovirane uporabnike? Če le ta ni prilagojena, kakšni so načrti za ureditev ltelovadnice za gibalno ovirane obiskovalce/uporabnike? Jasno je da je gradnja dvigala zaradi avtoceste praktično nemogoča. Ali je dolgoročno smiselno razmišljati o novi telovadnici gimnazije in posledično tudi njeni vključitvi v prostor?

- V primeru poglobitve nove telovadnice osnovne šole bo strošek podzemnega dovoza ogromen. Ali je res racionalno načrtovati takšen dovoz, če je resitev z tovornih dvigalon mnogo bolj smiselna in cenovno ter okoljsko sprejemljiva? Ali je rešitev brez dostavne klančine izklučujoč faktor?

- V točki 7.2.1 piše, da bo telovadnica povezana z šolo predvidoma z podzemnim hodnikom. Ali je poglobljena telovadnica zahtevana?

Najlepša hvala za odgovore

ODGOVOR
Kako je obstoječa telovadnica gimnazije urejena za gibalno ovirane uporabnike? Če le ta ni prilagojena, kakšni so načrti za ureditev ltelovadnice za gibalno ovirane obiskovalce/uporabnike? Jasno je da je gradnja dvigala zaradi avtoceste praktično nemogoča. Ali je dolgoročno smiselno razmišljati o novi telovadnici gimnazije in posledično tudi njeni vključitvi v prostor?

ODGOVOR:
Ureditev obstoječe športne dvorane za gibalno ovirane uporabnike ni predvidena v sklopu natečajne naloge. Naročnik definitivno ne predvideva gradnje nove telovadnice.

V primeru poglobitve nove telovadnice osnovne šole bo strošek podzemnega dovoza ogromen. Ali je res racionalno načrtovati takšen dovoz, če je rešitev s tovornim dvigalom mnogo bolj smiselna in cenovno ter okoljsko sprejemljiva? Ali je rešitev brez dostavne klančine izklučujoč faktor?

ODGOVOR:
Predvidena klančina. Rešitev brez klančine ni izključujoč faktor.


V točki 7.2.1 piše, da bo telovadnica povezana s šolo predvidoma s podzemnim hodnikom. Ali je poglobljena telovadnica zahtevana?

ODGOVOR:
Ne, poglobitev telovadnice ni obvezna. Umestitev telovadnice je stvar natečajne rešitve.
Datum objave: 16.02.2021   14:34
VPRAŠANJE
So potrebne (mobilne ali fiksne) tribune v telovadnici osnovne šole?
Je interpretacija, da moramo v skladu z razpisom znotraj območja načrtovanja na vseh parcelah posebej doseči kazalnik najm. 25 % zelenih površin, pravilna?
Na 36. strani razpisa je zapisano: »Gradnja objektov višine 315 m je dovoljena na območju oddaljenem najm. 12 m od zadnjega železniškega tira.« To torej pomeni, da nova zgradba gimnazije ne more izkoristiti 16-metrske višine sedanje osnovne šole?
V kolikor bo nova zgradba nižja od obstoječe šole, ali ne pomeni to pomanjkljivost premestitev observatorija?
Mora biti nadkrita tudi rampa podzemne garaže ali le dostop za pešce?
Se podzemna garaža lahko načrtuje kot zatočišče?
Se podzemna garaža lahko gradi kjer koli na območju načrtovanja?


ODGOVOR

1. So potrebne (mobilne ali fiksne) tribune v telovadnici osnovne šole?

ODGOVOR:
Da, predvideti je potrebno zložljive tribune.


2. Je interpretacija, da moramo v skladu z razpisom znotraj območja načrtovanja na vseh parcelah posebej doseči kazalnik najm. 25 % zelenih površin, pravilna?

ODGOVOR:
Zaradi doseganja večje kvalitete rešitve (večjih zaokroženih raščenih površin), je dopustno zagotoviti 25% FZP v enem kosu glede na celotno natečajno območje. Torej se npr. na gradbeni parceli osnovne šole lahko zagotovi manjši delež FZP od 25 %. Na gradbeni parceli osnovne šole ali športnega igrišča pa je potem delež FZP sorazmerno večji.
Velja torej, da se delež 25% FZP zagotavlja od seštevka površin vseh gradbenih parcel v kompleksu, in da ga je dopustno zagotoviti tudi v enem kosu, torej ne na vsaki gradbeni parceli posebej.
To se prikaže pri izkazu skladnosti z OPN MOL ID, in sicer tako, da se izkaže, da je delež FZP 25% zagotovljen na skupnem obsegu celotnega natečajnega območja.
Pogoj se veže na območje natečaja v EUP ŠE-126 in EUP ŠE-121.

3. Na 36. strani razpisa je zapisano: »Gradnja objektov višine 3-15 m je dovoljena na območju oddaljenem najm. 12 m od zadnjega železniškega tira.« To torej pomeni, da nova zgradba gimnazije ne more izkoristiti 16-metrske višine sedanje osnovne šole?

ODGOVOR:
Objekti višine 3-15m se lahko približajo železniškim tirom na 12m. Za objekte in naprave visoke nad 15 m se oddaljenost od osi skrajnega tira za vsak nadaljni meter višine poveča za 0,5m in sicer po naslednji formuli: L= 12m+0,5m x (h-15m) (Povzeto po Pravilniku o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru).


4. V kolikor bo nova zgradba nižja od obstoječe šole, ali ne pomeni to pomanjkljivost premestitev observatorija?

ODGOVOR:
Vprašanje ni povsem razumljivo. V kolikor bo nova zgradba gimnazije predvidena tik ob zgradbi OŠ in bo nižja od zgradbe OŠ, je razumljivo, da observatorij na strehi ne more biti lociran na stiku dveh zgradb temveč mora biti ustrezno oddaljen od višje stavbe. Iz observatorija mora biti viden celoten horizont, kar se upošteva pri njegovi umestitvi.


5. Mora biti nadkrita tudi rampa podzemne garaže ali le dostop za pešce?

ODGOVOR:
Nadkritje klančine podzemne garaže ni obvezno in je del natečajne rešitve.

6. Se podzemna garaža lahko načrtuje kot zatočišče?

ODGOVOR:
Predvidevamo, da se vprašanje nanaša na zaklonišče. Načrtovanje zaklonišča mora biti skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike.


7. Se podzemna garaža lahko gradi kjer koli na območju načrtovanja?

ODGOVOR:
Ne. Garaža bo v skupni lasti Gimnazije Šentvid in Osnovne šole Šentvid. V kolikor se natecajniki odlocijo za podzemno garazo, naj bo ta načrtovana pod zunanjimi površinami, ki bodo v skupni lasti.Datum objave: 16.02.2021   14:34
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

1. Pod točko 7 (projektna naloga, stran 48) parcela 286 ni označena kot parcela, kjer je dovoljeno graditi gimnazijo. Ali je dovoljeno graditi gimnazijo na parceli številka 286?

2. Ali je dovoljeno spreminjati obstoječe notranje prostore telovadnice gimnazije za ureditev toplega dostopa do nje (v pritličju ali nadstropjih)?

3. Ali je možno uvoz/dostop do dostave za novo telovadnico osnovne šole urediti skupaj z uvozom/dostopom za podzemno garažo?

4. Ali je na strehi nove telovadnice dovoljeno urejati skupne funkcije obeh programov ali samo programe osnovne šole?

5. Iz dosedanjih komunikacij in iz projektne nalogge ni razvidna vloga ZVKDS pri obnovi stavbe osnovne šole. Očitno je, da je pozicioniranje dvigala izjemno pomemben faktor, kjer bi moral biti vključen tudi ZVKDS. Zunanje dvigalo in stopnišče (vsej med kletjo in pritličjem) bo onemogočilo ureditev kvalitetnega, prvotnega, stanja zunanje podobe šole, prav tako pa bo močno vplivalo na podobo prostora. Menimo, da je možnost ureditve notranjega dvigala in poglobitve šole v tem delu smiselna in bi se morala v natečaju dopustiti kot možnost in ne izključujoč kriterij. Ali je ureditev dvigala v notranjosti osnovne šole izključujoč kriterij?

Hvala za odgovore!

ODGOVOR

1. Pod točko 7 (projektna naloga, stran 48) parcela 286 ni označena kot parcela, kjer je dovoljeno graditi gimnazijo. Ali je dovoljeno graditi gimnazijo na parceli številka 286?

ODGOVOR:
Zemljišče parc.št. 286 k.o. 1754 ima opredeljeno podrobnejšo namensko rabo CDz (Območja centralnih dejavnosti za zdravstvo). Gradnja gimnazije (oz. 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo), v tem območju po določilih OPN MOL ID ni dopustna. Objekta gimnazije torej ni dopustno umestiti na zemljišče s parcelno št. 286 k.o. 1754.


2. Ali je dovoljeno spreminjati obstoječe notranje prostore telovadnice gimnazije za ureditev toplega dostopa do nje (v pritličju ali nadstropjih)?

ODGOVOR:
Minimalne prilagoditve notranjih prostorov športne dvorane na vstopni točki povezave so dovoljene, vendar ne smejo vplivati na funkcionalno zasnovo stavbe.

3. Ali je možno uvoz/dostop do dostave za novo telovadnico osnovne šole urediti skupaj z uvozom/dostopom za podzemno garažo?

ODGOVOR:
Da.

4. Ali je na strehi nove telovadnice dovoljeno urejati skupne funkcije obeh programov ali samo programe osnovne šole?

ODGOVOR:
Na strehi OŠ se ureja program za OŠ, na strehi gimnazije se ureja program za gimnazije.

5. Iz dosedanjih komunikacij in iz projektne naloge ni razvidna vloga ZVKDS pri obnovi stavbe osnovne šole. Očitno je, da je pozicioniranje dvigala izjemno pomemben faktor, kjer bi moral biti vključen tudi ZVKDS. Zunanje dvigalo in stopnišče (vsaj med kletjo in pritličjem) bo onemogočilo ureditev kvalitetnega, prvotnega, stanja zunanje podobe šole, prav tako pa bo močno vplivalo na podobo prostora. Menimo, da je možnost ureditve notranjega dvigala in poglobitve šole v tem delu smiselna in bi se morala v natečaju dopustiti kot možnost in ne izključujoč kriterij. Ali je ureditev dvigala v notranjosti osnovne šole izključujoč kriterij?

ODGOVOR:
Dvigalo ne sme posegati v prostor OŠ. Umeščeno mora biti izven volumna stavbe OŠ.
Datum objave: 17.02.2021   18:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Ali je dovoljeno predvideti dostop do skladišč za tovorna vozila po cesti zahodno od Zdravstvenega doma, ki je zdaj slepa ulica s parkiriščem, na način, da se jo preuredi v dovozno cesto z novim priključkom na Prušnikovo ulico?

2. Ali je potrebno zagotoviti suho ogrevano povezavo med gimnazijo in OŠ, ali je lahko le pokrita?

3. Do katere globine je lahko vkopana telovadnica?

4. Se lahko sončne celice zagotovijo na katarem drugem mestu, namesto na strefi telovadnice?

5. V kolikšni meri je telovadnica za OŠ namenjena tudi zunanjim obiskovalcem?

6. Ali ima naročnik kakršno koli omejitev glede etažnosti objekta gimnazije? Kakšna je lahko maksimalna višina objekta?

Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR
Ali je dovoljeno predvideti dostop do skladišč za tovorna vozila po cesti zahodno od Zdravstvenega doma, ki je zdaj slepa ulica s parkiriščem, na način, da se jo preuredi v dovozno cesto z novim priključkom na Prušnikovo ulico?

ODGOVOR:
Natečajniki lahko predlagajo drugačno prometno ureditev. Glavno dostopno pot za tovornjake do skladišč SNG Drame se lahko skladno s prometno ureditvijo prestavi.


Ali je potrebno zagotoviti suho ogrevano povezavo med gimnazijo in OŠ, ali je lahko le pokrita?

ODGOVOR:
Povezava je lahko samo pokrita in je obvezna v primeru, da se novogradnja objekta gimnazije predvidi ob stavbi osnovne šole ali v oddaljenosti nekaj metrov, v primeru večje oddaljenosti med objektoma suha povezava ni obvezna. Presoja o smiselnosti in možnosti izvedbe suhe povezave med objektoma, glede na oddaljenost med njima, je v domeni natečajnikov.


Do katere globine je lahko vkopana telovadnica?

ODGOVOR:
Umestitev telovadnice je stvar natečajne rešitve. Zaželena je naravna osvetlitev.


Se lahko sončne celice zagotovijo na katerem drugem mestu, namesto na strehi telovadnice?

ODGOVOR:
Odločitev za sončne celice in njihova umestitev je stvar natečajne rešitve.
Pri umeščanju sončnih celic opozarjamo na upoštevanje določil OPN MOL ID (14.čl. 1. odst), ki v zvezi s tem določa:
»namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic (fotovoltaika) je dopustna na strehah (v ravnini poševne strehe) in na fasadah objektov. Pri ravni strehi je dopustno postaviti naprave v naklonu za strešnim vencem tako, da so naprave čim manj vidne.«

V kolikšni meri je telovadnica za OŠ namenjena tudi zunanjim obiskovalcem?

ODGOVOR:
V prostih popoldanskih terminih bo telovadnica namenjena tudi zunanjim obiskovalcem.


Ali ima naročnik kakršno koli omejitev glede etažnosti objekta gimnazije? Kakšna je lahko maksimalna višina objekta?


ODGOVOR:
Pri načrtovnju je potrebno upoštevati tudi urbanistične parametre. Na višino vplivajo predpisani odmiki od parcelnih mej in odmiki med fasadami (tudi okoliških) objektov (OPN MOL ID 24. čl. 21. odst.).
V območju sta določena faktor izkoriščenosti (FI) in faktor zelenih raščenih površin (FZP), ki posredno vplivata na višino objektov. Zaželena je etažnost K+P+3.

Datum objave: 17.02.2021   18:19
VPRAŠANJE
Ali je za multimedijsk oučilnico predvidena projekcija s strani podkonstrukcije (torej na drugi strani kupole) ali iz središča prostora?

ODGOVOR


Tehnično rešitev projekcije se predvidi v natečajni rešitvi.

Datum objave: 17.02.2021   18:19
VPRAŠANJE
Dober dan,

imamo par vprašanj glede programa gimnazije in sicer:

- Ali je lahko amfiteatralna predavalnica brez oken? Ali je lahko locirana v kleti?
- Ali obstaja želja glede pozicije knjižnice? Mora biti v pritličju ali je lahko v višjih nadstropjih?
- Ali je lahko del kuhinje v kleti? V pritličju bi tako lahko bil samo prevzem hrane.
- Na strani 29 piše:

...Vsi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje cestnega sveta minimalno toliko, kot je njihova višina oz. minimalno 10.0 m.

Kako je to razumeti pri obstoječi telovadnici gimnazije saj ima le ta 0m odmika do parcele avtoceste? Ali ta stavek velja vzdolž celotne meje proti avtocesti, torej tudi tam kje je cesta že vkopana (v tunelu/galeriji)? Kakšen je minimalni odmik nove stavbe gimnazije proti avtocesti na parcelah 288/11, 283/2 in 286? Ali je dovoljeno urediti toplo povezavo med šolo in telovadnico, poslednično je tukaj odmik do avtoceste 0m?

- Stavek na strani 24:

Na območju, ki meji na zemljišče na kateri stoji skladišče SNG Drame in Opere je dopustno objekte graditi na meji, brez odmika.

Ali to velja tudi za prostore podzemne garaže?


Hvala vnaprej za odgovore.

ODGOVOR
- Ali je lahko amfiteatralna predavalnica brez oken? Ali je lahko locirana v kleti?

ODGOVOR:
Amfiteatralna predavalnica mora imeti naravno osvetlitev. Lokacija predavalnic/učilnic v kleti ni zaželjena,
četudi bi bilo morebiti možno zagotoviti ustrezne svetlobne jaške. V klet naj se umestijo sekundarni šolski prostori, ki ne sodijo med učne prostore.


- Ali obstaja želja glede pozicije knjižnice? Mora biti v pritličju ali je lahko v višjih nadstropjih?

ODGOVOR:
Knjižnica je eden od osrednjih prostorov šole, umeščena naj bo na stičišču poti dijakov. Lahko je v višjih nadstropjih, vendar ne v zadnjem, kjer bi bila preveč odmaknjena od vsakodnevnega vrveža.

- Ali je lahko del kuhinje v kleti? V pritličju bi tako lahko bil samo prevzem hrane.

ODGOVOR:
Predvidena je manjša razdelilna kuhinja, zato delitev le-te na dve etaži ni sprejemljiva.

- Na strani 29 piše:

...Vsi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje cestnega sveta minimalno toliko, kot je njihova višina oz. minimalno 10.0 m.

Kako je to razumeti pri obstoječi telovadnici gimnazije saj ima le ta 0m odmika do parcele avtoceste?
Ali ta stavek velja vzdolž celotne meje proti avtocesti, torej tudi tam kje je cesta že vkopana (v tunelu/galeriji)?

Kakšen je minimalni odmik nove stavbe gimnazije proti avtocesti na parcelah 288/11, 283/2 in 286? Ali je dovoljeno urediti toplo povezavo med šolo in telovadnico, poslednično je tukaj odmik do avtoceste 0m?

ODGOVOR:
Natečajne rešitve morajo biti skladne z določili iz OPN MOL ID. V kolikor bo gradbena parcela gimnazije potekala po meji namenske rabe PC, oz. meji parc.št. 288/11 - 1754, je po določilih OPN MOL ID treba zagotoviti odmik stavbe najmanj 4,00 m, če je ta stavba visoka do 14,00 m, oziroma 5,00 m, če je višja od 14,00 m. Odmik stavb (nad terenom) od meje sosednjih parcel je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot:
- 1,50 m od parcelne meje za stavbe nižje od 14,00 m, ter
- 3,00 m od parcelne meje za stavbe višje od 14,00 m.
Ker je zemljišče parc. št. 1943/4 1754 v OPN MOL ID opredeljeno kot javna površina (in površina, ki se ureja z Uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid-Koseze (Uradni list RS, št. 72/02, 110/02 - ZUreP-1, 70/07, 71/09 - DLN, 10/11 - DPN in 88/11), pa je odmik v tem primeru lahko tudi manjši oz. znaša 0,0 m, vendar mora s tem soglašati upravljavec državne ceste, ker gre za avtocesto.
Minimalni odmik nove stavbe gimnazije od avtoceste je po projektnih pogojih DARS 10 m. Manjši odmiki so mogoči le s soglasjem upravljavca državne ceste na konkretno zasnovo, zato naj se natečajniki čimbolj držijo projektnih pogojev.
Izvedba enostavne povezave med šolo in telovadnico v vhodnem delu predvidoma ne bi smela biti sporna, vendar je v vsakem primeru odvisna od soglasja upravljavca državne ceste, ki soglasja izdaja zgolj na podlagi predloženih projektov. V kolikor soglasja za takšno rešitev ne bi pridobili, topla povezava med šolo in telovadnico ne bo možna.


- Stavek na strani 24:
Na območju, ki meji na zemljišče na kateri stoji skladišče SNG Drame in Opere je dopustno objekte graditi na meji, brez odmika.
Ali to velja tudi za prostore podzemne garaže?

ODGOVOR:
Glede na to, da je predvidena gradnja skladiščnega objekta SNG Drame na parcelni meji, je s pisnim soglasjem dovoljena tudi gradnja novega objekta na meji zemljišča z odmikom 0,0 m.
V primeru gradnje podzemne etaže mora biti odmik po splošnih določilih OPN MOL ID od meje sosednjih parcel najmanj 3,00 m; izvedba manjšega odmika (torej tudi 0,0 m) je tehnično zahtevna in posega v območje sosednjega zemljišča, zato takšna rešitev ni zaželena.


Datum objave: 23.02.2021   15:14
VPRAŠANJE
Kakšne velikosti tovorno vozilo je predvideno, da potrebuje dostop preko klančine do nivoja telovadnice?

ODGOVOR


Natečajniki naj zagotavljajo dostop na osnovi strokovne presoje. Glede na prostorsko rešitev, program, vgrajeno opremo ter na možnost enostavnega rednega in investicijskega vzdrževanja objekta v času obratovanja je potrebno zagotoviti neoviran dostop do telovadnice. Strokovne rešitve (v nivoju terena, klančina, (tudi) dvigalo) se pričakujejo od natečajnikov in ne bodo razlog za izključitev, izbrana pa bo najbolj primerna rešitev.

Datum objave: 23.02.2021   15:15
VPRAŠANJE
Dober dan

- V odgovoru z dne 11.02 ste na vprašanje ali je objekt gimnazije dopustno postaviti na parcelo 286 odgovorili z da. V odgovoru dne 16.2. ste na isto vprašanje zapisali, da gradnja na tem delu ni dovoljena. Spoštovani, razumemo da imate tudi Vi s pripravo odgovorov veliko dela in stresa, vendar Vas naprošamo da ste pri podajanju informacij dosledni. Nedoslednost nam povzroča zmedo in posledično nepotrebne dodatne stroške.

- Ali je dovoljena gradnja gimnazije na parceli 282?

- Ali je dovoljeno spremeniti namembnost parcel 282 (del parcele v natečajnem območju) in 286? Glede na to, da sta obe parceli v lasti MOL-a, vas naprošamo, da dopustite možnost gradnje tudi na teh dveh parcelah. To ne bi smelo povzročati veliko stroškov za investitorja, hkrati pa boste omogočali večjo fleksibilnost gradnje na območju. V odgovoru z dne 14.01 ste napisali, da bo glede na izbrano rešitev izvedena komasacija parcel, posledično lahko dodate tudi parceli 282 in 286 v ta proces.

- Ali je gradnja gimnazije na parcelah 282 (del parcele v natečajnem območju) in 286 izključujoč faktor?

ODGOVOR


- V odgovoru z dne 11.02 ste na vprašanje ali je objekt gimnazije dopustno postaviti na parcelo 286 odgovorili z da. V odgovoru dne 16.2. ste na isto vprašanje zapisali, da gradnja na tem delu ni dovoljena. Spoštovani, razumemo da imate tudi Vi s pripravo odgovorov veliko dela in stresa, vendar Vas naprošamo da ste pri podajanju informacij dosledni. Nedoslednost nam povzroča zmedo in posledično nepotrebne dodatne stroške.

ODGOVOR:
Se opravičujemo, dne 11.2. je odgovor na 1.vprašanje izpadel, podan je bi le odgovor DA na 2. vprašanje (2. Ali sta zemljišči s parcelno št. 287/4 in 288/9 del natečajnega območja?) Zahvaljujemo se za opozorilo.

Odgovor na prvo vprašanje (1. Ali je objekt gimnazije dopustno umestiti na zemljišče s parcelno št. 286?) se glasi: zaradi namenske rabe, ki ni skladna z gradnjo programa, ki ga predvideva natečajna naloga, gradnja na zemljišču 286 za namen OŠ ali gimnazije ni mogoča. Naročnik zagovarja stališče, naj se gradnja zaradi časovnih in pravnoformalnih okvirjev investitorja izvaja na zemljščih, ki so bila prvotno določena za gradnjo.


- Ali je dovoljena gradnja gimnazije na parceli 282?

ODGOVOR:
Gradnja na parceli št. 282 ni dovoljena.


- Ali je dovoljeno spremeniti namembnost parcel 282 (del parcele v natečajnem območju) in 286? Glede na to, da sta obe parceli v lasti MOL-a, vas naprošamo, da dopustite možnost gradnje tudi na teh dveh parcelah. To ne bi smelo povzročati veliko stroškov za investitorja, hkrati pa boste omogočali večjo fleksibilnost gradnje na območju. V odgovoru z dne 14.01 ste napisali, da bo glede na izbrano rešitev izvedena komasacija parcel, posledično lahko dodate tudi parceli 282 in 286 v ta proces.

ODGOVOR:
Obe navedeni zemljišči, 282 in 286, imata namensko rabo, ki ni skladna z gradnjo programa, ki ga predvideva natečajna naloga. Naročnik zagovarja stališče, naj se gradnja zaradi časovnih in pravnoformalnih okvirjev investitorja izvaja na zemljščih, ki so bila prvotno določena za gradnjo.


- Ali je gradnja gimnazije na parcelah 282 (del parcele v natečajnem območju) in 286 izključujoč faktor?

ODGOVOR:
Gradnja na omenjenih zemljiščih je izključujoč faktor.


- ZAPS je na svoji spletni strani objavil dokument "Avtorstvo in sodelovanje natečajnikov v prednatečajnih postopkih".

Strinjamo se s stališčem ZAPS, da bi bila popolna prepoved sodelovanja avtorjev, ki so sodelovali v prednatečajnih postopkih, nesorazmeren ukrep. Vendar pa ZAPS v istem dokumentu ugotavlja tudi, da je sodelovanje takšnih avtorjev dopustno samo pod pogojem, da se ostalim natečajnikom omogoči v pogled v pripravljeno gradivo, ki je nastala v okviru prednatečajnih postopkov.

Da bi omogočili enakovradno sodelovanje in obravnavo vseh avtorjev (torej tistih, ki so pripravljali prednatečajno gradivo in tistih, ki tega niso počeli), razpisovalca natečaja še enkrat prosimo, da omogoči vpogled v gradivo iz prednatečajnih postopkov.

ODGOVOR:
Predhodno sta bili izdelani:
- prostorska preveritev rekonstrukcije Gimnazije in OŠ Šentvid (Arrea, arhitektura d.o.o.)
- idejni projekt (PROJEKT d.d., NOVA GORICA)

Predhodno izdelani gradivi (katerih rešitve pa so bile za naročnika neustrezne) so na ZAPS in je možen vpogled po predhodni najavi v času delovnih ur.

Predhodno je bila izdelana tudi :
- prostorska preveritev novogradnje telovadnice OŠ Šentvid (Curk arhitektura), katere pa naročnik ne želi javno objavljati, njihovi avtorji pa posledično ne morejo sodelovati na predmetnem natečaju.


Datum objave: 23.02.2021   15:15
VPRAŠANJE
Dne 11.2. je bilo postavljeno vprašanje ali je dopustno graditi objekt gimnazije na zemljišče s parcelno številko 268. Odgovor je bil DA.
Dne 16.2. je bilo postavljeno podobno vprašanje, kjer pa je bil odgovor ne zaradi namenske rabe zemljišča.
Prosim za razjasnitev.


ODGOVOR
Se opravičujemo, dne 11.2. je odgovor na 1.vprašanje izpadel, podan je bi le odgovor DA na 2. vprašanje (Ali sta zemljišči s parcelno št. 287/4 in 288/9 del natečajnega območja?) Zahvaljujemo se za opozorilo.

Odgovor na prvo vprašanje (1. Ali je objekt gimnazije dopustno umestiti na zemljišče s parcelno št. 286?) se glasi: zaradi namenske rabe, ki ni skladna z gradnjo programa, ki ga predvideva natečajna naloga, gradnja na zemljišču 286 za namen OŠ ali gimnazije ni mogoča. Naročnik zagovarja stališče, naj se gradnja zaradi časovnih in pravnoformalnih okvirjev investitorja izvaja na zemljščih, ki so bila prvotno v natečajni nalogi določena za gradnjo.
Datum objave: 23.02.2021   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
dne 11.02.2021, ste na vprašanje "1. Ali je objekt gimnazije dopustno umestiti na zemljišče s parcelno št. 286?" odgovorili z DA, 16.02.2021 pa ste na enako vprašanje pod točko 1. odgovorili negativno. Glede na to, da je parcela vključena v natečajno območje za gradnjo gimnazije in športne dvorane, prosimo za obrazložitev kaj se na parcelo št. 286 k.o. 1754 lahko umesti.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Se opravičujemo, dne 11.2. je odgovor na 1.vprašanje izpadel, podan je bi le odgovor DA na 2. vprašanje (2. Ali sta zemljišči s parcelno št. 287/4 in 288/9 del natečajnega območja?) Zahvaljujemo se za opozorilo.

Odgovor na prvo vprašanje (1. Ali je objekt gimnazije dopustno umestiti na zemljišče s parcelno št. 286?) se glasi: zaradi namenske rabe, ki ni skladna z gradnjo programa, ki ga predvideva natečajna naloga, gradnja na zemljišču 286 za namen OŠ ali gimnazije ni mogoča. Naročnik zagovarja stališče, naj se gradnja zaradi časovnih in pravnoformalnih okvirjev investitorja izvaja na zemljščih, ki so bila prvotno določena za gradnjo.

Zemljišče parc.št. 286 k.o. 1754 ima opredeljeno podrobnejšo namensko rabo CDz (Območja centralnih dejavnosti za zdravstvo), dopustna je umestitev vsebin, ki zaokrožujejo program zdravstvenega doma.Datum objave: 24.02.2021   19:56
VPRAŠANJE
ZAPS je na svoji spletni strani objavil dokument "Avtorstvo in sodelovanje natečajnikov v prednatečajnih postopkih".

Strinjamo se s stališčem ZAPS, da bi bila popolna prepoved sodelovanja avtorjev, ki so sodelovali v prednatečajnih postopkih, nesorazmeren ukrep. Vendar pa ZAPS v istem dokumentu ugotavlja tudi, da je sodelovanje takšnih avtorjev dopustno samo pod pogojem, da se ostalim natečajnikom omogoči v pogled v pripravljeno gradivo, ki je nastala v okviru prednatečajnih postopkov.

Da bi omogočili enakovradno sodelovanje in obravnavo vseh avtorjev (torej tistih, ki so pripravljali prednatečajno gradivo in tistih, ki tega niso počeli), razpisovalca natečaja še enkrat prosimo, da omogoči vpogled v gradivo iz prednatečajnih postopkov.

ODGOVOR

Predhodno sta bili izdelani:
- prostorska preveritev rekonstrukcije Gimnazije in OŠ Šentvid (Arrea, arhitektura d.o.o.)
- idejni projekt (PROJEKT d.d., NOVA GORICA)

Predhodno izdelani gradivi (katerih rešitve pa so bile za naročnika neustrezne) so na ZAPS in je možen vpogled po predhodni najavi v času delovnih ur.

Predhodno je bila izdelana tudi :
- prostorska preveritev novogradnje telovadnice OŠ Šentvid (Curk arhitektura), katere pa naročnik ne želi javno objavljati, njihovi avtorji pa posledično ne morejo sodelovati na predmetnem natečaju.Datum objave: 26.02.2021   19:58
VPRAŠANJE
Ali kabinet hišnika potrebuje svetlobo?

Kakšna je predvidena dimenzija E.06 Studio (pomožni prostor drugega vadbenega prostora) in kaj je namen prostora?

ODGOVOR
Povzeto po Navodilih za graditev osnovnih šol v RS, 2007: Studio je prostor ob plesnem vadbenem prostoru/borilnici, kjer so pospravljene akustične naprave.
Glej C_02_Preglednico površin skupna pop: zahtevanih je 6m2.
Preglednica je na spletni strani www.zaps.si objavljena ponovno, saj je bil v prvotni preglednici naveden napačen podatek o kvadraturi celotnega natečajnega območja. Navedena je bila manjša kvadratura.Datum objave: 28.02.2021   16:57
Na spletni strani ZAPSa je objavljena popravljena C_02_PREGLEDNICA POVRSIN_skupna_pop.

Datum objave: 04.03.2021   15:06
Objavljena je popravljena C_02_PREGLEDNICA POVRSIN_sk_pop1

Datum objave: 04.03.2021   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z natečajno nalogo imamo naslednja vprašanja:
- kolikšne odmike je potrebno s stavbo gimnazije ali telovadnice zagotoviti od parcele 286
- kolikšne odmike je potrebno s stavbo gimnazije ali telovadnice zagotoviti od parcele s skladišči Drame
- ali je lahko observatorij pozicioniran v zadnji etaži in z odmično streho, ali mora biti nujno samostoječt objekt na strehi
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
v zvezi z natečajno nalogo imamo naslednja vprašanja:
- kolikšne odmike je potrebno s stavbo gimnazije ali telovadnice zagotoviti od parcele 286

ODGOVOR:
Vprašanje je bilo podano po predpisanem roku, zato naročnik nanj ne more odgovarjati.

- kolikšne odmike je potrebno s stavbo gimnazije ali telovadnice zagotoviti od parcele s skladišči Drame
ODGOVOR:
Skladno z odgovorom iz: 17.2.2021 ob 18.19

- ali je lahko observatorij pozicioniran v zadnji etaži in z odmično streho, ali mora biti nujno samostoječt objekt na strehi
ODGOVOR:
Vprašanje je bilo podano po predpisanem roku, zato naročnik nanj ne more odgovarjati.Datum objave: 04.03.2021   15:08
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1:
Ali delavnica hišnika potrebuje naravno svetlobo?

VPRAŠANJE 2:
Ali kabineti učiteljev lahko gledajo proti progi?

VPRAŠANJE 3:
Ali prostor za šolski radio potrebuje naravno svetlobo?

ODGOVOR

Vprašanja so bila podana po predpisanem roku, zato naročnik nanj ne more odgovarjati.


Datum objave: 04.03.2021   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me:

1.Ali mora biti v zaklonišču topel prehod iz obeh šol?
2.Ali je pri računanju urbanističnih kazalcev lahko upoštevana celotna površina zemljišča?
3.Ali so lahko kabineti ločeni od učilnic?
4.Ali sta pripravljalnica in kabinet ločen prostor ali gre za isti prostor?
5.Koliko naravne svetlobe mora imeti vivarij?
6.Ali mora imeti pripravljalnica naravno svetlobo?
7. V razpredelnici kvadratur, je vadbeni prostor velik 1078m2, v natečajni nalogi pa piše da je skupaj z varnostno cono igrišča, prostorom za sodnika, goli, dve vrsti pomičnih tribun velik 46x26m kar znaša 1196m2. Zakaj se kvadraturi razlikujeta?
8. Ali se med zunanje površine, ki znašajo 13500m2 štejejo tudi vrt, zelene parkovne površine predvidene za OŠ in gimnazijo, parkovni del OŠ in šolski vrt z igrali?
9. Predvidenih je 20 PM na terenu za kratkotrajno parkiranje od tega 4 za GIM, 8 za OŠ, v bližini katerega programa je ostalih (PM za hitro parkiranje?
ODGOVOR

1.Ali mora biti v zaklonišču topel prehod iz obeh šol?

ODGOVOR:
Ne, zaklonišče je v funkciji gimnazije.

2.Ali je pri računanju urbanističnih kazalcev lahko upoštevana celotna površina zemljišča?

ODGOVOR:
Za kompleks osnovne šole, gimnazije in športnega igrišča se lahko FZP zagotavlja tudi kot enotna površina, samo na eni gradbeni parceli. Pri tem se FZP zagotavlja od seštevka površin vseh gradbenih parcel v kompleksu. Ostale urbanistične kazalce se (na nivoju DGD) računa na posamično gradbeno parcelo.

3.Ali so lahko kabineti ločeni od učilnic?

ODGOVOR:
Zaželeno je, da so naravoslovni kabineti povezani z učilnico, morajo pa biti v bližini učilnic.

4.Ali sta pripravljalnica in kabinet ločen prostor ali gre za isti prostor?
ODGOVOR:
Pripravljalnica in kabinet sta ločena prostora.

5.Koliko naravne svetlobe mora imeti vivarij?

ODGOVOR:
Vivarij mora imeti naravno svetlobo, a ne sme biti izpostavljen direktni sončni svetlobi.

6.Ali mora imeti pripravljalnica naravno svetlobo?

ODGOVOR:
Da.

7. V razpredelnici kvadratur, je vadbeni prostor velik 1078m2, v natečajni nalogi pa piše da je skupaj z varnostno cono igrišča, prostorom za sodnika, goli, dve vrsti pomičnih tribun velik 46x26m kar znaša 1196m2. Zakaj se kvadraturi razlikujeta?
ODGOVOR:
Hvala za opozorilo. Prava površina je 1196 m2. Na spletni strani www.zaps.si je objavljena popravljena preglednica površin C_02_PREGLEDNICA POVRŠIN_ sk_pop1.

8. Ali se med zunanje površine, ki znašajo 13500 m2 štejejo tudi vrt, zelene parkovne površine predvidene za OŠ in gimnazijo, parkovni del OŠ in šolski vrt z igrali?

ODGOVOR:
Da. Glej prilogo C_02_PREGLEDNICA POVRŠIN_ sk_pop1.

9. Predvidenih je 20 PM na terenu za kratkotrajno parkiranje od tega 4 za GIM, 8 za OŠ, v bližini katerega programa je ostalih 8 PM za hitro parkiranje?

ODGOVOR:
Neopredeljena parkirna mesta se predvidijo skladno z natečajno rešitvijo.
Datum objave: 04.03.2021   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

23.2. ste odgovorili na vprašanje:
»Strinjamo se s stališčem ZAPS, da bi bila popolna prepoved sodelovanja avtorjev, ki so sodelovali v prednatečajnih postopkih, nesorazmeren ukrep. Vendar pa ZAPS v istem dokumentu ugotavlja tudi, da je sodelovanje takšnih avtorjev dopustno samo pod pogojem, da se ostalim natečajnikom omogoči v pogled v pripravljeno gradivo, ki je nastala v okviru prednatečajnih postopkov.
Da bi omogočili enakovredno sodelovanje in obravnavo vseh avtorjev (torej tistih, ki so pripravljali prednatečajno gradivo in tistih, ki tega niso počeli), razpisovalca natečaja še enkrat prosimo, da omogoči vpogled v gradivo iz prednatečajnih postopkov.«

V odgovoru na vprašanje ste navedli tri projektantske ekipe, ki so sodelovale v prednatečajnem postopku.

Arrea Arhitektura in Projekt dd Nova Gorica sta izvedli prostorsko preveritev rekonstrukcije OŠ in Gimnazije Šentvid in idejni projekt, Curk Arhitektura pa je izvedla prostorsko preveritev novogradnje telovadnice OŠ. Elaborati izvedeni v prednatečajnem postopku so več kot očitno služili kot osnova za parametre projektantske naloge tega natečaja. Predvidevamo lahko le, da so vse projektantske ekipe imele komunikacijo z naročniki in zato bolje razumejo njihove želje, četudi te elaborati za naročnike niso bili primerni.

Nadaljno, v projektantski nalogi je bil naveden le elaborat s strani Curk Arhitekture. Vprašanje glede prednatečajnih nalog je bilo postavljeno tudi že na ogledu lokacije 11. januarja, pri čemer ostali dve nalogi nista bile omenjeni. Sklepamo lahko le, da je avtor anonimnega vprašanja s 23.2. vedel za preostali dve projektantski ekipi v prednatečajnem postopku.

Prosimo, da se navedenim projektantskim ekipam prepove udeležbo na natečaju. Prepričani smo, da ni želja tako naročnikov in izvajalcev natečaja kot tudi udeležencev, da se natečaj izveded na ne-transparenten način. V kolikor razumemo, je bila podobna praksa tudi v preteklih natečajih (npr. natečaj MINIPLEKS MESTNEGA KINA z lanskega leta 2020).ODGOVOR

Predhodne idejne zasnove so izdelovala podjetja, navedena v odgovoru na vprašanje dne 24. 2. 2021. V natečajni nalogi sta glede prostorskih preveritev rekonstrukcije Gimnazije in OŠ Šentvid in novogradnje telovadnice OŠ Šentvid navedeni podjetji Arrea d.o.o. in CURK ARHITEKTURA, torej ste bili natečajniki s tem seznanjeni. Glede projekta, ki ga je izdelalo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, nas je naročnik seznanil naknadno in je vanj, kakor tudi v idejno zasnovo, ki ga je izdelalo podjetje Arrea d.o.o. možen vpogled. V obeh primerih je šlo za rekonstrukcijo objekta, katera ni več aktualna, saj se z natečajno nalogo predvideva novogradnja gimnazije in telovadnice v sklopu nove urbanistične ureditve območja.

V 4. točki poglavja 4.16 natečajnih pogojev piše, kdo sme oziroma ne sme sodelovati v sestavi natečajnika ali gospodarskega subjekta. Iz tega sledi, da avtorji strokovne preveritve, ki je predhodno dostopna javnosti, lahko na natečaju sodelujejo pod pogojem, da njihova natečajna rešitev predstavlja povsem novo izvirno avtorsko delo. Preverjanje pogojev izvede ZAPS.

Na natečaju za MINIPLEKS MESTNEGA KINA so avtorji idejne zasnove (ki je bila dostopna javnosti) sodelovali na natečaju, vendar niso bili uvrščeni med prejemnike nagrad ali priznanj.


Datum objave: 04.03.2021   15:10
VPRAŠANJE
Prosimo da se vsem skupinam in posameznikom, ki so bili predhodni vkljuceni v prednatecajne postopke na dovoli sodelovanja na natecaju. Dovoljenje bi predstavljalo izjemno prednost, glede na to da so doloceni biroji ze bili vkljuceni v DIALOG z narocniki.
Menimo, da to sledi Zakonu o javnem narocanju. Zapsovo mnenje, da bi bil to nesorazmeren ukrep ni enakovresno pravnomocni utemeljenem sklepu v zakonsem besedilu.

ODGOVOR
Odločitev o pogojih za udeležbo oseb, ki so sodelovale v prednatečajnih aktivnostih, na natečaju je skladna s 65. Členom ZJN-3. Kandidate je možno izločiti le izjemoma, kadar ni možno na drugačen način zagotoviti načela enakopravne obravnave ponudnikov. Ker gre za spremenjene zahteve naročnika, ker se vsi kandidati lahko seznanijo z rešitvami, ki jih je naročnik pridobil v predhodnih postopkih in ker kandidat ne sme oddati iste avtorske rešitve, je odločitev utemeljena in sorazmerna. V dokumentu na povezavi Avtorstvo in sodelovanje natečajnikov v prednatečajnih aktivnostih (https://www.zaps.si/img/admin/file/Natecaji/Splo%C5%A1no%20-%20spletna%20stran/AVTOR%20V%20PNA%20dop%202-18.pdf) so na podlagi poglobljene analize vseh merodajnih pravnih dejstev iz ZJN-3 in ZASP podane usmeritve za ravnanje v posameznih primerih. Pravila so enaka, kot so veljala pri natečaju za Minipleks, tudi tam natečajnikom, ki so sodelovali v prednatečajnih aktivnostih sodelovanje ni bilo prepovedano. Ta natečajna skupina se je natečaja udeležila, a se niso uvrstili v ožji izbor, kar kaže, da kljub domnevni izraziti prednosti, jim ta prednost v resnici ni pomagala.Datum objave: 04.03.2021   15:11
VPRAŠANJE
Lep pozdrav,

Na vas nanašamo dopis, ki se nanaša na pred kratkim razkrito dejstvo, da je biro ARREA ARHITEKTURA sodelovala v prednatečajnih postopkih, ZAPS pa ne želi omejeveti ARREA ARHITEKTURE pri udeležbi natečaja. To jasno nakazuje na netransparentnost javnega naročila tega natečaja. Še več, sodelovanje ARREA ARHITEKTURE ni bilo javno znano dejstvo ob razpisu.

7. člen, 1. odstaveK.
"Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila."

Menimo, da bi sodelovanje ARREA ARHITEKTURE bilo nepravično do vseh ostalih udeležencev natečaja, zato zahtevamo od ZAPS, da spoštuje načela prava, ki jih določa Republike Slovenija - dopis s strani ZAPS ni pravno utemeljeno besedilo in krši tako člene ZJN, kot tudi ZVK. Nikakor ni mogoče zagotoviti, da ARREA ARHITEKTURA ne razume projektno nalogo bolje od vseh ostalih udeležencev, v povezavi z meseci komunikacije z gimnazijo Šentvid.

HVALA IN LP.

ODGOVOR

Glej odgovore na prejšnja vprašanja na isto temo.


Datum objave: 10.03.2021   12:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je dovoljena uporaba barvnih črt (poudarki) v prostorskih prikazih (aksonometrija)?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

V prikazih 1.A so dovoljeni monokromatski črtni prikazi.