Dosje javnega naročila 007856/2020
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.250.826,80 EUR

JN007856/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.12.2020
JN007856/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2021
JN007856/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN007856/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2021
JN007856/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2021
JN007856/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2021
JN007856/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 01.06.2021
JN007856/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007856/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 247-615094
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/379287/objava_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23102
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-8/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.01.2021   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2021   16:00
VPRAŠANJE št. 1:

Spoštovani!
Na portalu ste objavili Javno naročilo »Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper« - JN007856/2020-E01. V tej razpisni dokumentaciji je v POGLAVJU 1: POVABILO K ODDAJI PONUDBE navedeno, da se, zaradi nasprotja interesov, na ta razpis ne morejo javiti gospodarski subjekti ali njihovi posamezni kadri, ki imajo z naročnikom sklenjeno ali bodo sklenili pogodbo za dela, ki so navedena v dokumentaciji in med katerimi je tudi zunanja kontrola.
Zunanja kontrola pri gradnji je neodvisna naročnikova kontrola dobavljenih materialov in izvedenih del izvajalca, kakor tudi nadzora pri njegovem delu, kar je isti način delovanja kot ga naročnik zahteva od investicijskega supernadzora. Zunanja kontrola je tekoče in pregledno seznanjena z delom in postopki na terenu in je namenjena predvsem pregledu nad kakovostjo opravljenega dela ter ni vpletena v tekoče delo izvajalca ali nadzora, ki ju z razpisanimi aktivnostmi nadzira investicijski supernadzor. Iz tega razloga se zdi smiselno, da zunanja kontrola in investicijski supernadzornik v investicijskem in kvalitetnem nadzoru tesno sodelujeta in poročata naročniku. Glede na navedeno Zunanja kontrola kvalitete in investicijski nadzornik sledita istim ciljem, ter neodvisno poročata naročniku, zato pri nekaterih večjih projektih v tujini obe dejavnosti združijo. Njuna dejavnost torej ni v nasprotju interesov.
Ta določba je tudi neskladna z običajno prakso saj v tem trenutku, seveda, še ni jasno, kdo bo izbran na razpisu in sklenil pogodbo za dela zunanje kontrole, zato se ne more v naprej izključiti potencialnega ponudnika. S tem se bistveno omejuje konkurenco na slovenskem trgu, ki je že tako omejena in je zato v nasprotju z temeljnimi načeli Zakona o javnih naročilih ( ZJN-3), predvsem z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in z načelom enakopravne obravnave ponudnikov.
Glede na navedeno, predlagamo, da se Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper izloči iz spiska izvajalcev, ki ne morejo sodelovati na javnem naročilu za Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača Koper.
Naročnika prosimo, da, zaradi priprave obsežne dokumentacije, poda odgovor na navedeno vprašanje v čim krajšem roku.


ODGOVOR št.1:

Spoštovani,

Naročnik se strinja s predlogom potencialnega ponudnika, saj je lahko razdelitev vlog supernadzora in izvajalca zunanje kontrole določena tako, da med njima ne prihaja do konflikta interesa, saj sta oba podpora investitorju in sta do ostalih udeležencev pri gradnji neodvisna.

Skladno s tem se iz Razpisne dokumentacije, Poglavja 1: Povabilo k oddaji dokumentacije v 7. odstavku briše določilo oziroma alineja » - Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper, tako da se 7. odstavek glasi:

»Prav tako izvajalec supernadzora zaradi nasprotja interesov ne bo mogel sodelovati na javnem naročilu za:
- Vgradnja elektrostrojne opreme v predore in tirnih naprav ter druge železniške opreme na drugem tiru železniške proge Divača Koper,
- Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper,
- Geofizikalne preiskave v vrtinah za odkrivanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper,
- ter pri drugih morebitnih javnih naročilih, kjer bi lahko prišlo do nasprotja interesov, na kar bo naročnik tudi opozoril v posamezni dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.«

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 14.01.2021   09:56
VPRAŠANJE št. 2:

Spoštovani!
Naročnika prosimo, da, zaradi obdobja praznikov, ki so bili v času objave javnega naročila in zaradi omejitev, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU zaradi razmer virusa SARS-CoV-2 se rok za oddajo ponudb podaljša za 14 dni.


Odgovor št. 2:

Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 12. 2. 2021 do 10. ure, odpiranje ponudb pa bo potekalo 12. 2. 2021 ob 10:30 uri. Rok za postavljanje vprašanj se podaljša do 29. 1. 2021 do 12. ure. Posledično se spreminja veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe, in sicer mora le-ta veljati do 22. 06. 2021.

Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.01.2021   16:01
VPRAŠANJE št. 3

Spoštovani!

1. V obrazcu »Ponudbeni predračun«je navedeno, da mora ponudnik vpisati tudi ceno v točki 9 za aktivirane zunanje strokovnjake po potrebi in naročilu družbe 2TDK. Ponudnik nima vpliva na ceno teh strokovnjakov, ki jih naroči 2TDK direktno, zato ne more predvideti cene teh strokovnjakov. Predlagamo, na naročnik

2. Pri pregledu dokumentacije smo se znašli v dvomu glede nujnosti potrjenih referenc pri oddaji ponudbe. Na strani 17 Razpisne dokumentacije piše, da referenčnih potrdil naročnikov referenčnih del in potrdil o pridobljeni izobrazbi ni potrebno prilagati, jih pa naročnik lahko zahteva. Na strani 20 pa piše, da ponudnik ponudbi priloži izpolnjen obrazec 3 in obvezno tudi referenčno potrdilo referenčnega naročnika na obrazcu 3a. Katera zahteva velja?

3. V razpisni dokumentaciji je podana zahteva pri kadrovski usposobljenosti za strokovnjaka s področja gradnje predorov, da ima vsaj eno referenco , da je izvajal nadzor ali vodil delo pri gradnji cestnega ali železniškega predora minimalne dolžine 200 m
Ali se upošteva za ustrezno tudi referenco, ki jo ima strokovnjak iz: INDEPENDENT TECHNICAL AUDIT - supernadzora pri gradnji predorov na trasi X. avtocestnega koridorja v R Srbiji ? Kontrola se je izvajala za potrebe svetovne banke, ki je projekt sofinancirala, pogodba pa je bila sklenjena z javnim naročnikom v Srbiji.
Glede na to, da je razpisan supernadzor bi morala biti tudi referenca, ki potrjuje že opravljena dela na tem področju ustrezna.

Lep pozdrav.


ODGOVOR št. 3:

Spoštovani,

1. Postavka je mišljena za dodatne strokovnjake za dodatne storitve, ki jih zagotovi izvajalec supernadzora in ne naročnik, če se izkaže potreba po tem in naročnik to naroči izvajalcu. Zato ne drži, da ponudnik ne more predvideti cene teh strokovnjakov, saj gre za ponudnikove strokovnjake.

2. Referenčnih potrdil ter potrdil o pridobljeni izobrazbi v okviru izpolnjevanja pogojev (točka 3.2.3 Navodil za pripravo ponudbe) ni potrebno prilagati že v sami ponudbi, je pa zaželeno. Za izkazovanje pogojev se zahtevata obrazec 2 in 3.

V kolikor pa želi ponudnik pridobiti točke v okviru meril (Poglavje 4 Navodil za pripravo ponudbe) pa morajo biti vsa dokazila (referenčne potrdila, dokazila o pridobljeni izobrazbi, ipd) predložena že v sami ponudbi. Naročnik bo točkoval le tiste reference strokovnjakov za katere bodo referenčna potrdila in potrdila o pridobljeni izobrazbi ter življenjepisi/opisi delovnih izkušenj v ponudbi dejansko predložena, iz njih pa bo jasno in nedvoumno izhajalo, da izpolnjujejo zahteve, kot jih je določil naročnik. Dopolnjevanje teh dokazil (v okviru meril) v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno!

3. Zahteva za strokovnjaka za gradnjo predora izhaja iz cilja, da je v ekipi nekdo, ki ima izkušnje pri sami gradnji predorov in ker izkušnja supernadzornika na projektu, ki je zgolj vključeval predore, tega ne zagotavlja, takšne reference naročnik ne bo priznal kot ustrezne.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 4:

Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji v točki 3.2.3 (Tehnična in strokovna sposobnost) se zahteva referenca iz projekta javne infrastrukture. Ali se kot ustrezni poleg projektov prometne infrastrukture priznajo tudi drugi gradbeni inženirski objekti kot npr. izgradnja elekrarn in drugih energetskih objektov?


ODGOVOR št. 4:

Spoštovani,

odgovor je DA.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 29.01.2021   12:03
VPRAŠANJE št. 5:

V Razpisni dokumentaciji je v poglavju 1: Povabilo k oddaji ponudbe navedeno, da bo izvajalec za potrebe bank, drugih finančnih institucij in mednarodnih sofinancerjev vsa poročila predal v slovenskem in angleškem jeziku. V Projektni nalogi za pridobitev storitev Investicijskega supernadzora pri gradnji drugega tira Divača Koper pa je v poglavju 4. Ostale obveznosti izvajalca navedeno, da izvajalec vse dokumente predloži v slovenskem in po potrebi v angleškem izvodu (za potrebe EU sofinanciranja ali kreditiranja tujih finančnih institucij in na zahtevo naročnika).
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in projektne naloge ne moremo oceniti potreben obseg dokumentacije, ki ga bo potrebno prevesti v angleški jezik, zato prosimo Naročnika, da določi potreben obseg dokumentacije, ki ga bo potrebno prevesti v angleški jezik oz. da oblikuje ponudben predračun na način, da se obračun prevodov opravi po dejanskem obsegu glede na enoto mere(npr. avtorsko polo). V nasprotnem primeru namreč ni mogoče oblikovati ponudbene cene na primerljiv način, kar onemogoča oddajo dopustne ponudbe.


ODGOVOR št. 5:

Spoštovani,

Za potrebe izvedbe nalog supernadzora se predvideva, da bo ponudnik v ekipo strokovnjakov imenoval tudi strokovnjake z ustreznimi izkušnjami pri sodelovanju z mednarodnimi inštitucijami in zadovoljivim znanjem angleškega jezika in v ta namen ne bo v večji meri potreboval prevajalcev za pripravo poročil bankam in mednarodnim inštitucijam v angleškem jeziku. Skladno s projektno nalogo se predvidevajo predvsem naslednja poročila v angleškem jeziku:
- Začetno poročilo o projektu (1x);
- Redna kvartalna poročila po principu t.i. »Red Flag Report«, po prvem črpanju dalje za vsako pretečeno trimesečje v času gradnje Projekta (4x letno);
- Zaključno poročilo o projektu (1x);
- Pregled in potrditev dokumentacije »Predpogoji za ostala črpanja« (4x letno).

Lep pozdrav,
2TDKVPRAŠANJE št. 6:

V Razpisni dokumentaciji je v poglavju 1: Povabilo k oddaji ponudbe navedeno, da bo ponudnik v delovnem času imel na razpolago dovolj strokovnjakov za spremljanje izvajanje gradnje. V točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost pri kadrovskih sposobnostih zahtevano, da je Izvajalec dolžan ves čas trajanja projekta zagotavljati kader, ki ga je navedel z referencami v ponudbi.
Naročniku predlagamo, da se z namenom enakopravne obravnave ponudnikov, za zahtevane kadre zahteva tudi določen minimalni odstotek prisotnosti na lokaciji gradbišča oz. sedežu naročnika, saj v nasprotnem primeru tem delu ni mogoče oblikovati ponudbene cene na primerljiv način. Predlagamo, da se za strokovnjaka 1 Vodja investicijskega nadzora in za strokovnjaka 7 Strokovnjak s področja izvajanja finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture zahteva, da bosta vsaj 50% svojega časa, ki ga bosta opravljala za potrebe projekta, prisotna na lokaciji gradbišča oz. sedežu naročnika, za preostale strokovnjake pa glede na njihovo pomembnost, sorazmerno manj.


ODGOVOR št. 6:

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 7:

Spoštovani,

V skladu z razpisno dokumentacijo v točki 3.2.3 (Tehnična in strokovna sposobnost) pri dokazovanju kadrovske sposobnosti ponudnika delovno skupino sestavljata tudi strokovnjak in namestnik strokovnjaka s področja izvajanja »finančnega svetovanja« pri gradnji javne infrastrukture. Zahtevani pogoji in reference za ta dva tipa strokovnjakov pa navajajo potrebo po izkušnjah na področju »finančnega nadzora« pri gradnji infrastrukturnih projektov. Prosimo za pojasnilo, kaj je pri pogojih in referencah za ta dva strokovnjaka konkretno mišljeno s »finančnim nadzorom«. Ali bo naročnik smatral kot ustrezne tudi pogoje in reference iz »finančnega svetovanja« pri gradnji infrastrukturnih projektov (npr. pomoč pri izdelavi ocene investicijske vrednosti projekta, priprava projekcij denarnih tokov in finančnih izkazov, analiza finančne in ekonomske upravičenosti, analiza potreb po financiranju, analiza možnosti in pomoč pri strukturiranju financiranja, svetovanje in pomoč pri pridobivanju finančnih virov, itd.)?

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo za odgovor.

Lep pozdrav,


ODGOVOR št. 7:

Spoštovani,

Naročnik bo smatral kot ustrezne tudi reference iz finančnega svetovanja pri gradnji infrastrukturnih projektov, v kolikor bo iz reference razvidno, da finančno svetovanje vsebuje tudi s tem povezane odnose z bankami ali drugimi finančnimi institucijami.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 29.01.2021   12:18
VPRAŠANJE št. 8:

Skladno z Razpisno dokumentacijo je v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost pri kadrovskih sposobnostih zahtevano sodelovanje strokovnjaka 7 Strokovnjak s področja izvajanja finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture in strokovnjaka 8 - Namestnik strokovnjaka s področja izvajanja finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture. Za navedena strokovnjaka je zahtevana najmanj 8. raven izobrazbe ali II. stopnjo po bolonjskih programih (univerzitetna izobrazba ali primerljiva izobrazba po bolonjskih programih, raven SOK 8) iz ekonomije ali financ ali poslovnih ved. Naročnika prosimo, da za navedena strokovnjaka dovoli tudi izobrazbo tehnične smeri.

ODGOVOR št. 8:

Spoštovani,

Naročnik se strinja, da sta lahko strokovnjaka pod zaporedno številko 7 in 8 tudi izobrazbe tehnične smeri, v kolikor bosta predložila ustrezni referenci, ki se zahtevata v razpisni dokumentaciji za to delovno področje ter imata zahtevane delovne izkušnje.

Skladno z navedenim bo naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 9:

Skladno z Razpisno dokumentacijo je v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost pri kadrovskih sposobnostih predlagamo, da se od strokovnjaka 7 Strokovnjak s področja izvajanja finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture zahteva znanje slovenskega jezika in poznavanje slovenskih predpisov s področja javnih financ.

ODGOVOR št. 9:

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 10:

Skladno z Razpisno dokumentacijo je v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost pri kadrovskih sposobnostih predlagamo, da se od strokovnjaka 1 Vodja investicijskega nadzora zahteva znanje slovenskega jezika, kot je bilo zahtevano tudi v razpisni dokumentaciji za Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper in poznavanje standardov gradnje, kot veljajo v Sloveniji.

ODGOVOR št. 10:

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 11:

Skladno z Razpisno dokumentacijo je v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost pri kadrovskih sposobnosti navedeno, da mora vsaj polovica kadrov biti v delovnem razmerju s ponudnikom za polni delovni čas.
Prosimo vas za pojasnilo ali se pod izrazom ponudnik razume, da v kolikor ponudbo oddajamo v konzorciju, da mora biti kader v delovnem razmerju z enim od članov konzorcija in se zahtevi po polovici kadrov zadosti s seštevkom zaposlenih kadrov pri vseh članih konzorcija? Prosimo tudi za pojasnilo ali se v navedeno kvoto štejejo tudi kadri zaposleni pri podizvajalcih?


ODGOVOR št. 11:

Spoštovani,

Da, v navedeno kvoto se štejejo tudi kadri zaposleni pri podizvajalcu. Naročnik bo v tem delu ustrezno korigiral razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 12:

Skladno z aktivnostmi na projektu gradnje drugega tira Divača-Koper so določene aktivnosti/projektu že v teku. Prosimo za informacijo ali se pričakuje od supernadzora, da pregleda in poda svoje mnenje tudi na že izvedene aktivnosti oz. se pričakuje od supernadzora, da bo pregledoval le aktivnosti od uvedbe supernadzora v delo naprej.

ODGOVOR št. 12:

Spoštovani,

Od izvajalca supernadzora se pričakuje izvajanje nalog kot je opredeljeno v projektni nalog, na vseh delih in storitvah, ki se bodo izvajala pri gradnji drugega tira, z izjemo že zaključenih del. Predvidena dela in storitve so podane v datoteki 04a_Opis projekta, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Med izvedbena dela, ki ne sodijo v obseg ponudbe supernadzora, sodijo dela po pogodbi za izvedbo dostopnih cest, ki je v zaključni fazi in dela za izvedbo objektov preko doline Glinščica, ki bodo dokončana predvidoma do konca leta 2021.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 13:

Skladno z odgovorom na vprašanje št. 1 z datumom objave 08.01.2021, 16:00 ste odgovorili, da se Naročnik strinja s predlogom potencialnega ponudnika, da je lahko razdelitev vlog supernadzora in izvajalca zunanje kontrole določena tako, da med njima ne prihaja do konflikta interesa, saj sta oba podpora investitorju in sta do ostalih udeležencev pri gradnji neodvisna.
V Razpisni dokumentaciji je v poglavju 1: Povabilo k oddaji ponudbe navedeno, da izvajalec supernadzora zaradi nasprotja interesov ne bo mogel sodelovati na javnem naročilu v zadnji alineji ter pri drugih morebitnih javnih naročilih, kjer bi lahko prišlo do nasprotja interesov, na kar bo naročnik tudi opozoril v posamezni dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.
Naročnika prosimo za soglasje, da je razdelitev vlog strokovnjaka, ki sodeluje v ekipi supernadzora in strokovnjaka, ki sodeluje v ekipi priglašenega organa takšne narave, da med njima ne prihaja do konflikta interesa, saj sta oba podpora investitorju in sta do ostalih udeležencev pri gradnji neodvisna.


ODGOVOR št. 13:

Spoštovani,

Za izvajanje del priglašenega organa je že sklenjena pogodba, prav tako pa ta storitev niti ni navedena med storitvami, ki bi imele konflikt interesa z izvajanjem supernadzora. Naročnik bo pri presojanju konflikta interesa upošteval določila razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 29.01.2021   12:28
VPRAŠANJE št. 14:

V kolikor bo izkazana potreba, da je potrebno za izvedbo projekta opraviti prevzem določenih materialov v tujini in se bo pri tem zahtevala tudi prisotnost supernadzora. Ali pravilno razumemo, da bo stroške prevzemov v tujini (stroški prevoza in prenočitev) nosil organizator prevzema v tujini.

ODGOVOR št. 14:

Spoštovani,

Sodelovanje izvajalca supernadzora pri prevzemih materiala s specifikacijo naročila ni predvideno. T.i. »prevzemi materialov« so obveznost drugih udeležencev pri gradnji. V kolikor bi se za to izkazala potreba, bo potreben poseben dogovor, ki bo opredelil tudi stroške udeležencev pri prevzemu materiala.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 15:

Prosim naročnika za informacijo ali bodo na gradbišču na razpolago primeren in ogrevan poslovni prostor za sestanke in pregledovanje gradiva, ki jih bo lahko uporabljal tudi supernadzor ali si mora supernadzor zagotoviti lastne prostore na gradbišču.

ODGOVOR št. 15:

Spoštovani,

Na gradbišču bodo zagotovljeni prostori za sestanke in druge občasne potrebe izvajalca supernadzora ter izvajalce drugih storitev. Stalni prostori na gradbišču, predvideni izključno za izvajalca supernadzora, niso zagotovljeni.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 16:

Prosim naročnika, da podrobneje definira kakšen dostop do dokumentacije bo imela ekipa supernadzora in na kakšen način bo dopustno dokumentacijo pregledovati. Navedeno je še toliko bolj pomembno z vidika organizacije dela v luči trenutnih epidemioloških razmer.

ODGOVOR št. 16:

Spoštovani,

Dostop do dokumentacije bo organiziran predvsem v elektronski obliki, za kar bo naročnik vzpostavil skupno podatkovno okolje. Omogočen bo oddaljen dostop. Vsem udeležencem bo naročnik zagotovil omejeno število polnih in delnih dostopov. Po potrebi si bo lahko udeleženec zagotovil na lastne stroške dodatno število dostopov ali si izmenjavo podatkov organiziral na drug ustrezen način. V skladu z dogovorom in možnostmi bo naročnik zagotavljal tudi dokumentacijo v papirni obliki. Za ustrezno ravnanje s podatki bo moral izvajalec upoštevati navodila naročnika.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 17:

Glede na projektne rešitve in opis projekta je v okviru projekta predvidena gradnja viaduktov, pilotnih sten, zahtevnih prepustov, zemeljskih del, usek, servisni objekti, vozna mreža, itd., za kar pa v okviru supernadzora ni predvidenih posameznih strokovnjakov. Ali pravilno razumemo, da bo za aktivacijo strokovnjakov za navedena področja supernadzora v skladu z dogovorom z Naročnikom supernadzor strokovnjake obračunal v postavki 8 predračuna.

ODGOVOR št. 17:

Spoštovani,

Izvajanje nalog supernadzora nad navedenimi deli je skladno z opisom del v datoteki 04a_Opis projekta sestavni del nalog supernadzora. Za tovrstne strokovnjake se tako pričakuje, da bodo vključeni v ekipo, niso pa pogoj za veljavnost ponudbe, prav tako pa iz obsega del in opisa projekta izhaja, da morajo biti njihove storitve vključene v osnovno ceno storitve v ponudbenem predračunu.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 18:

Pri roku izvedbe pogodbe je navedeno, da je rok predvidoma 72 mesecev od uvedbe v delo. Naročniku zato predlagamo, da v ponudbenem predračuni pri postavkah 2 do 7 namesto enote komplet navede ure, kot so predvidene v Projektni nalogi. S tem bosta Naročnik in supernadzor lažje nadzorovala možna odstopanja od roka ter morebitne dodatne stroške, ki bi s tem nastali.

ODGOVOR št. 18:

Spoštovani,

Naročnik tega določila ne bo spreminjal, saj se od izvajalca supernadzora pričakuje, da bo svoje aktivnosti prilagodil poteku in dinamiki gradbenih del ter z njimi povezanih storitev, čemur bo sledil tudi obračun deleža izvedenih storitev supernadzora.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 19:

Skladno s Projektno nalogo je v poglavju 3. Vsebina naloge navedeno, da se od supernadzora zahteva prikaz možnih tehničnih, strokovnih in finančnih optimizacij ter priprava s tem povezanih priporočil in ukrepov. Dejstvo je, da je bila projektna dokumentacije že predmet revizije, recenzije in različnih razprav, zato prosimo Naročnika za pojasnilo, kaj se natančno zahteva od supernadzora skladno z navedeno zahtevo.

ODGOVOR št. 19:

Spoštovani,

Prikaz možnih tehničnih, strokovnih in finančnih optimizacij ter priprava s tem povezanih priporočil in ukrepov je le ena od nalog, ki jih izvaja supernadzor, kar pa ne pomeni, da mora na vsak način in za vse predvidene in recenzirane in revidirane rešitve, supernadzor podati svoje predloge za optimizacijo .V kolikor bi tako pred ali med izvedbo del supernadzor ugotovil, da je možno projekt optimizirati (tehnično, strokovno, finančno), se od njega pričakuje, da bo o tem nemudoma obvestil naročnika in predlagal optimizacijske ukrepe. V primeru, da bi v ta namen potreboval dodatne specialne strokovnjake, se bo to lahko posebej dogovorilo in obračunalo s postavko, ki je za te namene v ponudbenem predračunu, oziroma sodelovanje teh strokovnjakov zagotovilo na drug primeren način.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 20:

Skladno s Projektno nalogo je v poglavju 3. Vsebina naloge navedeno, da se od supernadzora zahteva pregled zahtevkov izvajalca del za manj/več, nepredvidena in dodatna dela ter podajanje neodvisnega mnenja v obliki poročila, ne da bi to kakorkoli vplivalo na obveznosti Inženirja glede pregledovanja in preverjanja zahtevkov.
Ali pravilno razumemo, da supernadzor zahtevek pregleda po odločitvi Inženirja ter nato svoje mnenje o zahtevku in odločitvi Inženirja posreduje Naročniku.


ODGOVOR št. 20:

Spoštovani,

Da, od supernadzora se pričakuje neodvisno mnenje naročniku po tem, ko bo Inženir že podal svoje mnenje.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 21:

Skladno s Projektno nalogo je v poglavju 3. Vsebina naloge navedeno, da se od supernadzora zahteva okvirni pregled vsakokratne gradbene situacije. Ali pravilno razumemo, da si supernadzor sam določili obseg pregleda vsakokratne gradbene situacije, glede na obseg, ki je predviden za sodelovanje supernadzora in da okvirni pregled pomeni pregled izvedene po preudarku supernadzora.

ODGOVOR št. 21:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno, pri čemer pa bo lahko naročnik podal tudi ustrezne usmeritve oziroma navodila. Od supernadzora pa se pričakuje, da bo gradbeno situacijo pregledal in ugotovitve dokumentiral v obliki lastnega poročila ter s tem potrdil usklajenost pomembnih postavk in količin izstavljene situacije z dejansko izvedenimi deli. Potrditve v obliki poročil bodo priloga k Nalogu za črpanje kreditnih sredstev.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 22:

Skladno s Projektno nalogo je v poglavju 3. Vsebina naloge predvideno število ur. Glede na obseg ur naročniku predlagamo, da lahko en strokovnjak izkazuje največ dve zahtevani referenci.

ODGOVOR št. 22:

Spoštovani,

Naročnik se strinja, da lahko en strokovnjak izkazuje največ dve zahtevani referenci pod pogojem, da izpolnjuje tudi pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj, ki so v razpisni dokumentaciji zahtevane za določenega strokovnjaka.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 29.01.2021   12:31
VPRAŠANJE št. 23:

Spoštovani!
Iz vašega odgovora na vprašanje o veljavni referenci strokovnjaka za gradnjo predorov je razvidno, da je bilo vprašanje napačno razumljeno. Strokovnjak za predore, ki je izvajal INDEPENDENT TECHNICAL AUDIT-supernadzor, je opravljal svoje delo supernadzora na 6 predorih v skupni dolžini več kot 5,200 m, kar bo razvidno tudi iz potrjene reference. Vsi predori so dvocevni avtocestni predori. V okviru teh del se je občasno udeleževal koordinacij med nadzorom, naročnikom in izvajalcem, nadziral potek izvajanja del v samem predoru, spremljal gradnjo na podlagi listin in pregledov del na deloviščih in obveščal naročnika o poteku gradbenih del in spremljajočih storitev. Redno je sodeloval s strokovnim nadzorom, projektanti in drugimi izvajalci storitev ter preverjal napredovanje del skladno s terminskim in finančnim planom. Poleg tega je imel vpogled v gradbene knjige in situacije in je v poročilih, skupaj s sodelavci supernadzora komentiral usklajenost obračunanih del z dejanskim stanjem, ter komentiral tudi zahtevke za dodatna dela. V poročilih je med drugim podajal tudi priporočila za optimizacije in tehnične izboljšave. Redna poročila o izvedenih delih so bila s strani supernadzora posredovana tudi svetovni banki, ki je ta poročila obravnavala in jih vsa sprejela. Torej so se na zahtevo naročnika izvajala pri gradnji avtocestnega odseka praktično enaka dela supernadzora, kot so razpisana pri gradnji drugega tira Divača-Koper in so bila tudi uspešno zaključena.
Ali je torej tako pridobljena referenca ustrezna za namen supernadzora na tem projektu?
Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR št. 23:

Spoštovani,

V primeru, kot je opisan zgoraj, kjer je strokovnjak supernadzora opravljal enake naloge kot nadzor za dela v predorih, le v omejen obsegu, je taka referenca ustrezna. Navedeno mora biti jasno razvidno iz referenčnega potrdila oziroma v ta namen podanih prilog.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 24:

Spoštovani,

1. pod točko 3.2.3 je navedeno, da mora ponudnik svojo tehnično sposobnost izkazati z referenco izvedenega posla v zadnjih 15 letih. Ali enako obdobje 15 let velja tudi pri izkazovanju kadrovske sposobnosti?

2. pri kadrovski sposobnosti sta pod tč. 7 in 8 navedena strokovnjaka za katera se zahteva najmanj 8. raven izobrazbe ali II. stopnja po bolonjskih programih iz ekonomije ali financ ali poslovnih ved. Glede na to, da v praksi tovrstne posle izvajajo inženirji, nas zanima ali je dopustna izobrazba za strokovnjaka pod tema dvema točkama tudi tehnične smeri s področja gradbeništva?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 24:

Spoštovani,

1. Reference za kadre skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije niso časovno omejene.

2. Naročnik se strinja, da sta lahko strokovnjaka pod zaporedno številko 7 in 8 tudi izobrazbe tehnične smeri, v kolikor bosta predložila ustrezni referenci, ki se zahtevata v razpisni dokumentaciji za to delovno področje ter imata zahtevane delovne izkušnje. Skladno z navedenim bo naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 02.02.2021   07:42
VPRAŠANJE št. 25:

Skladno z Razpisno dokumentacijo je v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost pri kadrovskih sposobnostih zahtevano, da lahko posamezni kader le izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v IZS. Skladno z navedenim odpustkom prosimo Naročnika za pojasnilo ali lahko enak odpustek v času oddaje ponudbe razumemo za obvezo delovnega razmerja za polni delovni čas Ali lahko v ponudbi predložimo Izjavo posameznega strokovnjaka, da se bo v primeru pridobitve posla zaposlil pri ponudniku za poln delovni pred sklenitvijo pogodbe za predmetno javno naročilo in izjavo ponudnik, da bo takšen kader v tem primeru tudi zaposlil? Popolnoma neracionalno je namreč, da bi ponudniki zaposlovali kadre »na zalogo« samo za potrebe javnega naročila, pri čemer je tveganje uspeha relativno veliko.

ODGOVOR št. 25:

Spoštovani,

Naročnik spreminja prvi stavek pod tabelo kadrov točke 2. »Kadrovska sposobnost« v poglavju 3.2.3 »Tehnična in strokovna sposobnost« tako, da se glasi:

»Vsaj polovica kadrov mora biti med izvajanjem pogodbenih del v delovnem razmerju s ponudnikom ali podizvajalcem za polni delovni čas. Preverjanje zaposlitve za poln delovni čas, bo naročnik izvedel ob uvedbi v delo. V kolikor zahteva do takrat ne bo v celoti izpolnjena, bo naročnik izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen, kot je določena v vzorcu pogodbe.«

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 05.02.2021   13:31
VPRAŠANJE št. 26:

Spoštovani,
1. Prosimo, da se zaradi trenutne situacije vezane na epidemijo COVID-19 in posledično daljšega časa potrebnega za koordinacijo in pripravo ponudbe podaljša rok za oddajo ponudbe za 14 dni. Ob tem prosimo, da se tudi podaljša rok za postavljanje vprašanj.
2. Prosimo za potrditev, da je lahko v poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost kot referenčno delo navedeno delo, ki je že zaključeno, sam projekt javne infrastrukture pa je še v fazi gradnje.
3. Zanima nas ali je potrebno predložiti potrdila o referenčnem delu tudi za projekte, kjer je bil naročnik referenčnih del 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.?
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR št. 26:

Spoštovani,

1. Naročnik ne bo dodatno podaljševal roka za oddajo ponudb.
2. Da.
3. Potrditev v tem primeru ni potrebna.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 27:

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da zaradi nasprotja interesov v predmetnem javnem naročilu ne morejo sodelovati gospodarski subjekti ali njihovi posamezni kadri, ki imajo z naročnikom že sklenjene oz. bodo sklenili pogodbe, kot jih navajate v razpisni dokumentaciji.
Ali pravilno razumemo, da na tem javnem naročilu zaradi nasprotja interesov ne morejo sodelovati tudi gospodarski subjekti ali njihovi posamezni kadri, ki so na kakršenkoli način sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, torej pri pripravi razpisne dokumentacije za »Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper«?


ODGOVOR št. 27:

Spoštovani,

Razpisna dokumentacija je bila pripravljena v okviru strokovnih služb naročnika, pri njeni pripravi ni sodeloval strokovni kader drugega gospodarskega subjekta (ali drug gospodarski subjekt), zato do nasprotja interesov iz tega naslova ne more priti.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 28:

Spoštovani,
prosili bi vas za odgovor, ali lahko podizvajalec supernadzora za področje SVT naprav, sodeluje s svojo ponudbo pri dveh ponudnikih?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št. 28:

Spoštovani,

Da, gospodarski subjekt lahko nastopa kot podizvajalec v dveh ponudbah.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 05.02.2021   18:06
VPRAŠANJE št. 29:

Naročnik v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost razpisne dokumentacije za strokovnjaka pod št. 7 (Strokovnjak s področja izvajanja finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture) in 8 (Namestnik strokovnjaka s področja finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture) zahteva, da ima vsak od njiju vsaj 1 referenco, da sta izvajala storitve na področju finančnega nadzora pri gradnji javne infrastrukture in s tem povezanimi odnosi z bankami ali drugimi finančnimi institucijami. Ali bo naročnik kot ustrezno štel referenco, pri kateri je kader izvajal finančni nadzor nad EU projektom gradnje javne infrastrukture v ustrezni vrednosti, pri čemer je vodil oz. izvajal komunikacijo z revizorji oz. kontrolorji EU projekta (predstavniki Evropske komisije, predstavniki tehnične asistence JASPERS, itd.), ki so bili imenovani s strani Evropske komisije?

ODGOVOR št. 29:

Spoštovani,

V kolikor je omenjeni strokovnjak vodil delovno skupino oz. izvajal le komunikacijo z revizorji ali kontrolorji EU projekta (predstavniki Evropske komisije, predstavniki tehnične asistence JASPERS, itd.), referenca ni ustrezna, saj zgolj koordiniranje in vodenje skupine samo po sebi še ne zagotavlja vseh zahtevanih (strokovnih) znanj in veščin.

Lep pozdrav,
2TDK