Dosje javnega naročila JN7713/2008
Naročnik: OBČINA OPLOTNICA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Konkurenčni dialog

JN7713/2008 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2008
    JN7713/2008 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 10. 9. 2008
Številka objave: JN7713/2008


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA OPLOTNICA, Grajska cesta 1, SI-2317 Oplotnica.
Tel. 02/845-09-00. Telefaks 02/845-09-09.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: GRADNJA, UPRAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN IZKORIŠČANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI OPLOTNICA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
II.1.3)Obvestilo vključujeII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: GRADNJA, UPRAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN IZKORIŠČANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI OPLOTNICA
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)II.1.8)Razdelitev na sklopeII.1.9)Variante so dopustne: II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva V postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva bo potrebno predložiti naslednja finančna zavarovanja:
a) bančno garancijo za resnost končne ponudbe v višini 1.000 EUR;

b) bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5.000 EUR.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: REGISTRACIJA in DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
- kandidat je v času oddaje vloge registriran za dejavnost, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva;
- kandidat ima v času oddaje vloge dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva, kadar se takšno dovoljenje zahteva.

NEKAZNOVANOST KANDIDATA
- Kandidat v zadnjih 5 letih pred oddajo vloge ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
- nedovoljeno sprejemanje daril,
- nedovoljeno dajanje daril,
- dajanje podkupnine,
- jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),
- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,
- dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija,
- poslovna goljufija,
- preslepitev pri pridobitvi posojila,
- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
- pranje denarja.

NEKAZNOVANOST ZAKONITIH ZASTOPNIKOV KANDIDATA
- Zakoniti zastopniki kandidata v zadnjih 5 letih pred oddajo vloge niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj:
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
- nedovoljeno sprejemanje daril,
- nedovoljeno dajanje daril,
- dajanje podkupnine,
- jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),
- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,
- dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija,
- poslovna goljufija,
- preslepitev pri pridobitvi posojila,
- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
- pranje denarja.

NEUVEDBA POSTOPKA, KI IMA ZA POSLEDICO PRENEHANJE KANDIDATA
- Kandidat v času oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem postopku, ki ima lahko za posledico prenehanje kandidata.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
PORAVNANE FINANČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE
- Kandidat ima v času oddaje vloge poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima kandidat sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.

PORAVNANE ZAPADLE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV
- Kandidat ima v času oddaje vloge poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja ter postopkih javno- zasebnega partnerstva.
III.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Konkurencni dialog.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-009/2008
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 10. 10. 2008
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 210 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 10. 2008
Čas: 10:00
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJAVI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2008/9/2139-218370368726304/razpisna_doku
mentacija_100908.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 9. 2008

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE