Dosje javnega naročila 000031/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-2/21; Izvedba rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 777.273,50 EUR

JN000031/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.01.2021
JN000031/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2021
JN000031/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2021
JN000031/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2021
JN000031/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.07.2021
JN000031/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2021
JN000031/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.06.2022
JN000031/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.06.2022
JN000031/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.11.2022
JN000031/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000031/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001350/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23459
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-2/21; Izvedba rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno
Referenčna številka dokumenta: 43001-378/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 330
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.02.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.02.2021   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.01.2021   19:41
VPRAŠANJE
Prosim za objavo načrta rušitve (gospodarski objekt Podgračeno 8) in načrta za zidove.
V tehničnem poročilu je navedeno, da sta oba načrta sestavna dela PZI-ja.

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani so objavljene naslednje priloge:

Priloga 1: Tehnično poročilo za rušenje objekta
Priloga 2: Tloris objekta za rušenje
Priloga 3: Prerez objekta za rušenje
Priloga 4: Tehnično poročilo zidovi
Priloga 5: gradbena situacija zidovi 1,2,3
Priloga 6: Gradbena situacija zid 4
Priloga 7: Detajli zidu 1
Priloga 8: Detajli zidu 2
Priloga 9: Detajli zidu 3
Priloga 10: Detajli zidu 4
Datum objave: 27.01.2021   14:13
VPRAŠANJE
1.1.4 Zakoličba oz. trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno z detajli in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek križanj in vnos v kataster komunalnih vodov (GIS).
- meteorni kanal kos 5,00
- vodovod obstoječi kos 10,00
- elektro vod kos 3,00
- telekomunikacijski vodi kos 5,00
- kanalizacija kos 1,00

1.1.5 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščita le-teh skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov, vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov. kos 5,00

Prosimo, da razdelate bolj natančno te postavke, ker se jih ne more ponuditi na kos,...ali pa naj naročnik poda oceno in naj bo za vse ponudnike ista, in obračun po dejanskih stroških...

ODGOVOR
Naročnik bo za obe navedeni postavki določil ocenjeno vrednost. Obračun bo na podlagi dejanskih stroškov. Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije s čistopisom popisa del.Datum objave: 01.02.2021   17:57
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu za vodovod imate navedene oznake za dimenzije tako "DN" kot tudi "d".

Prosimo vas, da obrazložite ali naj razumemo navedene dimenzije cevi kot "DN" oz. notranje premere cevi ali kot "d" oz. zunanje premere cevi, ki se pri navedenih ceveh uporabljajo, kot nazivne dimenzije.
Enako vas prosimo, da se dimenzije razjasnijo tudi pri spojnih kosih in armaturah.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo v Popisu del Predračun v zavihku » Prestavitev vodovoda« spremenil poglavje: »1.3 Montažna (strojna) dela«.

Postavke v poglavju »1.3 Montažna (strojna) dela« bodo spremenjene v spremenjenem ponudbenem predračunu.
Datum objave: 01.02.2021   17:58
VPRAŠANJE
1 Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XD1, XF4, PV-II, D32, S3 v prerez do 0,20 m3/m2-m1. Venec zidu. Vključno z dobavo in vgradnjo opaža, razopaževanjem, čiščenjem opaža. Vključno z dobavo in vgradnjo armature. Vključno z notranjo kontrolo kakovosti. m3 5 0,00

Prosim za podatek koliko opaža in koliko armature je potrebno upoštevati v postavki (avtobusno postajališče - gradbeno obrtniška dela).

ODGOVOR
Naročnik bo spremenil Predračun - Popis del.
Postavka bo spremenjena. Nadomestile jo bodo postavke za dobavo in vgradnjo betona, izdelavo podrtega opaža, izdelavo dvostranskega opaža in dobavo in vgradnjo armature.

Datum objave: 01.02.2021   17:59
VPRAŠANJE
V projektantskem predračunu pod SPLOŠNO navajate pri KULTURNI DEDIŠČINI, da je potrebno objekte kulturne dediščine, ki se nahajajo v neposredni bližini ali znotraj območja gradnje, varovati pred poškodbami ali uničenjem, medtem ko v samem popisu del tega stroška ni nikjer zajetega.

Prosimo naročnika, da poda fiksno oceno stroškov za varovanje objektov in način varovanja, saj projektant najbolj ve koliko je takšnih objektov na odseku ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi - Mokrice od km 3,600 do km 4,210 skozi naselje Podgračeno. V PZI je premalo podatkov, da ponudnik sam predvidi stroške za monitoring in za zaščito in se tako ponudbe vseh ponudnikov ne morejo smatrati za konkurenčne.

Prav tako prosimo naročnika, da se doda fiksen strošek za vse ponudnike za Izdelavo poročila o pregledu stavb ob rekonstrukciji ceste s strani pooblaščene inštitucije. Poročilo naj vključuje predhodni ogled stanja objektov v bližini gradnje, "monitoring" med gradnjo z vso foto in ostalo dokumentacijo in ostalo dokumentacijo ter končno poročilo.

ODGOVOR
Skladno z mnenjem ZVKDS monitoring med gradnjo ni predviden.

Naročnik bo spremenil Predračun - Popis del.

Pod zavihek SPLOŠNO bo popravljen opis, ki ne bo več vključeval teksta: » Objekte in območja kulturne dediščine, ki se nahajajo v neposredni bližini ali znotraj območja gradnje, je potrebno varovati pred poškodbami ali uničenjem.«

Datum objave: 05.02.2021   14:41
VPRAŠANJE
Prosim za detajl ograje pri avtobusnem postajališču:
Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 120 cm (vsa dela s pritrditvijo stebričkov, dilatacijami, detajli,) m 30

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani so objavljene naslednje priloge:

Priloga 11: Detajli ograje
Datum objave: 05.02.2021   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kateri naziv upravičenca se navede na garancijo: iz RD Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana ali uraden naziv Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana?

ODGOVOR
Na garancijo se navede upravičenca:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana
Datum objave: 10.02.2021   07:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker trenutno zaradi razmer ( COVID-19) obratujemo s pomanjkanjem kadra in se procesi odvijajo počasneje, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 10.02.2021   07:36
VPRAŠANJE
N Varovanje stabilnosti A droga SN voda v profilu P25 za čas izvedbe podpornega zidu in rekonstrukcije ceste. V kompletu z izdelavo potrebne projektne dokumentacije . kpl 1 0,00
prosim, če razdelate postavko kaj in koliko je potrebno česa izvesti ali dajte oceno in obračun po dejanskih stroških

ODGOVOR

Naročnik bo spremenil Predračun - Popis del.
Postavka bo spremenjena.

Nadomestila jo bo postavka:
»Varovanje stabilnosti A droga SN voda v profilu P25 za čas izvedbe podpornega zidu in rekonstrukcije ceste. V kompletu z izdelavo potrebne projektne dokumentacije Varovanje se predvidi z zagatnimi stenami, na mestu, kjer se bo posegalo z odkopi. Kpl 1«