Dosje javnega naročila 008038/2020
Naročnik: HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Storitve: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.046.739,18 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008038/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
JN008038/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2021
JN008038/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
JN008038/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2021
JN008038/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2021
JN008038/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2021
JN008038/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2021
JN008038/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2021
JN008038/2020-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2021
JN008038/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2021
JN008038/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2021
JN008038/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2021
JN008038/2020-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2021
JN008038/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.11.2021
JN008038/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2021
JN008038/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2021
JN008038/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.01.2022
JN008038/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 27.01.2022
JN008038/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2022
JN008038/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2022
JN008038/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2022
JN008038/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2022
JN008038/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2022
JN008038/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.11.2022
JN008038/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 08.11.2022
JN008038/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2022
JN008038/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2022
JN008038/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.11.2022
JN008038/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2022
JN008038/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2022
JN008038/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2023
JN008038/2020-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2023
JN008038/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.06.2023
JN008038/2020-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.06.2023
JN008038/2020-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2023
JN008038/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN008038/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2023
JN008038/2020-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008038/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 253-638995
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@hse.si
+386 14704100
+386 14704101

Internetni naslovi
http://www.hse.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.hse.si/sl/aktualno/za-dobavitelje-javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23283
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
Referenčna številka dokumenta: JN 009/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je poslovni najem vozil z nizkimi emisijami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivni poslovni najem vozil z nizkimi emisijami iz različnih kategorij vozil (cenovnih razredov) za potrebe naročnika na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev z največ petimi (5) ponudniki, katerih ponudbe bodo dopustne in glede na merilo najugodnejše. Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja veljavnosti okvirnega sporazuma za obdobje do štiriindvajset (24) mesecev, v kolikor naročnik ugotovi, da po postopku javnega naročila potrebuje navedene storitve, kar ne predstavlja bistvene spremembe v skladu z določbo 95. člena ZJN-3.

Naročnik bo naročal storitve, ki so predmet okvirnega sporazuma, sukcesivno glede na potrebe po tovrstnih storitvah.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določen obseg storitev, saj so le-te količinsko in časovno odvisne od dejanske potrebe naročnika.

Pri oddaji javnega naročila je upoštevana Uredba o zelenem javnem naročanju.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - tehničnega dela dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma (glejte poglavje 9.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). Pri odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo v vsakokratnem povabilu/povpraševanju na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.01.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2021   12:00

Dodatne informacije:
Javno naročilo je tudi objavljeno pod CPV kodo 60171000 (dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem), vendar opozarjamo, da so predmet poslovnega najema vozila brez voznika (CPV koda, ki bi upoštevala slednje, namreč ne obstaja).
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.01.2021   07:51
VPRAŠANJE ŠT. 1
Pozdravljeni!

Zanima nas ali je v vseg segmentih pravilno zahtevana prostornina motorja oziroma ali je možno oddati ponudbo zudi za manjšo prostornino.

Hvala za odgovor in lep pozdrav;

Rok

ODGOVOR ŠT. 1
Pozdravljeni,
Naročnik ne spreminja tehničnih specifikacij. Ponudnik mora oddati ponudbo v kateri pri vsaki kategoriji vozil upošteva v tehnični specifikaciji navedene prostornine motorja.
Z lepimi pozdravi.Datum objave: 18.01.2021   14:16
VPRAŠANJE ŠT. 2
Spoštovani,

Vezano na JN008038/2020/E01 prosimo naročnika za dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja:

1. Ali del okvirnega sporazuma predstavljajo tudi odgovori naročnika, na s strani ponudnikom posredovana vprašanja, obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo v smislu točke 7.2 povabila?

2. Ali bodo imeli ponudniki, ki bodo podpisali z naročnikom Okvirni sporazum, možnost postavljanja vprašanj, oziroma zahtevati pojasnila tudi pred oddajo ponudbe, na podlagi posameznega povabila naročnika?

3. V primeru če je odgovor na predhodno vprašanje pozitiven, zaprošam še za informacijo ali bodo postali tudi odgovori naročnika ponudniku dani v zvezi s posameznim naročilom, del Okvirnega sporazuma?

4. Ali je ponudnik s katerim je naročnik podpisal Okvirni sporazum pri oddaji ponudbe v postopku posameznega naročila, kakorkoli vezan na ceno ali druge pogoje, ki so bili z njegove strani ponujeni v fazi pred podpisom Okvirnega sporazuma in na podlagi katerih, je bil s strani naročnika izbran za podpis Okvirnega sporazuma?

5. Prosimo za informacijo v kakšnem roku bo izbrani ponudnik dolžan podpisati pogodbo o izvedbi posameznega naročila?

6. Ali bo naročnik v zvezi z izvedbo posameznega naročila upošteval dejanske možnosti izdobave vozil, ki so odvisne tudi od dogodkov, na katere ponudnik nima in ne more imeti vpliva, v luči česar bi se rok 14 dni kot skrajni rok, lahko pokazal kot povsem nerealen?

7. Prosimo za pojasnilo določbe čl. 4/IV Okvirnega sporazuma, ki določa obveznost ponudnika (domnevati je, da ponudnika, ki bo izbran v okviru posameznega naročila), da na poziv naročnika predloži ponudbo s cenitvijo za odkup vozila, ki je v lasti ponudnika (domnevati je da so s tem mišljena vozila, ki so predmet najema v okviru posameznega naročila).

8. Ali navedena določba čl.4/IV pomeni tudi dolžnost ponudnika, da vozilo proda naročniku, pri čemer opozarjamo, da ob upoštevanju računovodskih in davčnih predpisov, najemodajalec vozil, ki so predmet poslovnega najema, ne more prodati leasingojemalcu, saj bi to pomenilo konverzijo posla v finančni leasing in posledično temu drugačno obdavčitev?

9. Prosimo za pojasnilo ali je naročnik v smislu določbe čl. 8/III sporazuma upravičen tudi potem, ko je z izbranim ponudnikom že sklenjena pogodba v zvezi s posameznim naročilom, zmanjšati obseg števila vozil in obseg storitev, ki so zajeta v posameznem naročilu?

10. Prosimo za pojasnilo, kaj pomeni ocenjena vrednost v smislu čl. 9. sporazuma, kdaj se ta podatek vnese v sporazum, kdo ga vnese in kakšen vpliv ima ta podatek na pravni položaj naročnika in ponudnika, ki sporazum podpišeta?

11. Zaprošamo za pojasnilo, glede na to da se v razpisu večkrat ponovi opozorilo, da bodo dobavni roki kratki, kar je izrecno določeno tudi v čl. 14 sporazuma, kakšen je razlog in cilj tovrstnega opozarjanja, oziroma ali to celo pomeni, da bodo dobavni roki lahko krajši od 14 dni od podpisa pogodbe za posamezno naročilo?

12. Na kakšen način se določi skupna pogodbena vrednost posameznega naročila?

13. Prosimo za pojasnilo ali določba čl. 25/I, prva alineja pomeni, da se izbrani ponudnik v primeru epidemije, ni upravičen sklicevati na obstoj višje sile, tudi v primeru če bi zaradi epidemije prišlo do prepovedi opravljanja določenih dejavnosti (npr. zaprtje tovarn, prepoved tovornega prometa, splošna prepoved izvajanja določenih dejavnosti), dejstvo je namreč da v tovrstnih primerih ponudnik storitev iz razlogov, ki ne izvirajo iz njegove sfere ne bo mogel zagotoviti, v luči česar se lahko navedena določba pokaže kot neživljenjska, oziroma za ponudnike nesprejemljiva?

14. Ali je naročnik v primeru poškodbe, uničenja, kraje ali izgube vozila v primeru ko zavarovalnica deloma ali v celoti zavrne zahtevek, za izplačilo zavarovalnine iz razlogov, ki izvirajo iz sfere naročnika (npr.vožnja pod vplivom nedovoljenih substanc), dolžan na svoje stroške povrniti škodo ponudniku in na kakšen način se ta v tem primeru obračuna?

15. Ali je ponudnik, ki zaradi kršitev najemnika odstopi od okvirnega sporazuma, upravičen istočasno odstopiti, oziroma ali ta odstop velja tudi za odstop od pogodbe v zvezi z izvedbo posameznega naročila?

16. Ali se v primeru, če Okvirni sporazum in/ali pogodba v zvezi s posameznim naročilom ne ureja, oziroma urejata posamezne situacije oziroma razmerja, smiselno uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, ki urejajo zakupno pogodbo?

17. Ali je naročnik/uporabnik dolžan ravnati z vozilom kot skrben gospodar in upoštevati navodila za uporabo vozila, predpisana s strani proizvajalca vozila?

18. Ali so ponudniki dolžni na zahtevo naročnika podaljšati veljavnost ponudb nad 180 dni in kakšne so posledice v kolikor zahtevi naročnika ne ugodijo?

19. Zaprošamo za pojasnilo navedbe pod točko 14.1, str. 18, da Okvirni sporazum, ki ga bo izbrani ponudnik dolžan podpisati v bistvenih delih ne bo odstopal od osnutka Okvirnega sporazuma, ki je del dokumentacije in sicer kaj kot naročnik štejete za nebistvene dele sporazuma?

20. Zaprošamo za pojasnilo kaj na Prilogi št. 2 predračun pomeni navedba »Naročnik bo v postopku odpiranja konkurence prilagodil vsebino ponudbenega predračuna« in sicer čigav ponudbeni predračun je v tem primeru mišljen in ali to pomeni, da naročnik lahko poseže v ponudbeni predračun ponudnika v zvezi s posameznim naročilom in na kakšen način?

21. Ali naročnik nosi tudi druge stroške povezane z uporabo vozila, ki izvirajo iz njegove sfere in so povezane z uporabo vozila, to je npr. strošek plačila neplačane parkirnine v RS ali tujini?

22. Skladno s sporazumom lahko naročnik od najema posameznega vozila odstopi brez razloga z odpovednim rokom 30 dni ali to pomeni, da se stroški najema poračunajo do izteka odpovednega roka?

23. Ali se poračun več prevoženih kilometrov izvede tudi v primeru predčasne vrnitve vozila s strani naročnika, ali se v tem primeru upošteva sorazmerje glede na čas trajanja pogodbe?

24. Ali je dopustno, da ponudnik v ponudbi za posamezno naročilo ponudi različno ceno za poračun več prevoženih kilometrov od cene za poračun manj prevoženih kilometrov?

25. Prosimo za pojasnilo v kolikor je možno, da kot naročnik kljub temu, da je izključena njegova odgovornost, da sploh izda v času trajanja sporazuma posamezno naročilo, da vsaj okvirno podate podatek, kolikšen obseg vozil, bo naročnik najel v času trajanja najema in v kakšnih terminskih planih?

26. Glede na določbo čl. 4/II sporazuma, prosimo za pojasnilo ali bo po izteku najema naročnik na svoje stroške odstranil nalepke iz vozila in v kolikor bi pri odstranitvi prišlo do škode na vozilu, na svoje stroške tudi to škodo odpravil?

27. Zaprošamo za pojasnilo glede na 16. člen in sicer ali bo odpiranje ponudb, danih na podlagi posameznega naročila, ne glede na to ali bo povabilo izvajalcem poslano preko sistem E-JN ali pisno, oziroma elektronske pošte, javno tako da bodo imeli vsi ponudniki možnost nadzora nad postopkom?

28. Ali je ne glede na določbo čl. 36/V dopustno, da izbrani ponudnik dokumentacijo, ki je ne more poslati v elektronski obliki, pošlje naročniku v fizični obliki?

29. Ali je ponudnik v primeru spremembe višine DDV ali spremembe drugih davščin, oziroma uvedbe novih davščin, kar ponudniku ob oddaji ponudbe ni moglo in moralo biti znano, upravičen v tem obsegu povečati ceno najema?

30. V obrazec Predračun je potrebno vpisati ceno najema vozila na kilometer brez DDV za posamezno kategorijo vozila (A, B, C, D). Prosimo za pojasnilo, ali bo naročnik vsebino ponudbenega predračuna v postopkih odpiranja konkurence prilagodil v smislu oddaje ponudbe za posamezno podkategorijo vozila in v smislu možnosti oddaje ponudbene cene najema vozila na mesec brez DDV?

31. Prosimo naročnika za potrditev, da navedena cena najema na kilometer za posamezno kategorijo brez DDV tako v prvi fazi kot tudi pri posameznem naročilu v okviru odpiranja konkurence, vključuje tudi 8,5% Davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP), ki ni predmet obdavčitve z DDV, saj je zavarovanje vozila predmet naročila (ponudbe, pogodbe)?

Lep pozdrav,

ODGOVOR ŠT. 2
Spoštovani,

Pred vsakim odgovorom je prikazano tudi posamezno vprašanje.

Lep pozdrav.


1. Ali del okvirnega sporazuma predstavljajo tudi odgovori naročnika, na s strani ponudnikom posredovana vprašanja, obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo v smislu točke 7.2 povabila?
ODGOVOR:
Vsa obvestila, odgovori in pojasnila naročnika v skladu s točko 7.2. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) so sestavni del dokumentacije in v skladu z drugim odstavkom 1. člena okvirnega sporazuma tudi sestavni del okvirnega sporazuma.

2. Ali bodo imeli ponudniki, ki bodo podpisali z naročnikom Okvirni sporazum, možnost postavljanja vprašanj, oziroma zahtevati pojasnila tudi pred oddajo ponudbe, na podlagi posameznega povabila naročnika?
ODGOVOR:
Da, v zvezi z naročnikovim povpraševanjem/povabilom k oddaji ponudbe v postopku odpiranja konkurence.

3. V primeru če je odgovor na predhodno vprašanje pozitiven, zaprošam še za informacijo ali bodo postali tudi odgovori naročnika ponudniku dani v zvezi s posameznim naročilom, del Okvirnega sporazuma?
ODGOVOR:
Vsi odgovori, pojasnila, ipd. naročnika v postopku odpiranja konkurence so sestavni del povpraševanj/povabil k oddaji ponudbe v postopku odpiranja konkurence in v skladu z drugim odstavkom 1. člena okvirnega sporazuma tudi sestavni del okvirnega sporazuma.

4. Ali je ponudnik s katerim je naročnik podpisal Okvirni sporazum pri oddaji ponudbe v postopku posameznega naročila, kakorkoli vezan na ceno ali druge pogoje, ki so bili z njegove strani ponujeni v fazi pred podpisom Okvirnega sporazuma in na podlagi katerih, je bil s strani naročnika izbran za podpis Okvirnega sporazuma?
ODGOVOR:
Ponudnik mora pri oddaji ponudbe v postopku odpiranja konkurence spoštovati določila podpisanega okvirnega sporazuma in naročnikovega povpraševanja/povabila k oddaji ponudbe. Ob oddaji ponudbe s strani ponudnika predložena ponudbena cena v Predračunu je podana na kilometer po vsaki kategoriji vozil za namen sklenitve okvirnega sporazuma.

5. Prosimo za informacijo v kakšnem roku bo izbrani ponudnik dolžan podpisati pogodbo o izvedbi posameznega naročila?
ODGOVOR:
Naročnik bo odpiral konkurenco za vsako posamezno naročilo praviloma preko sistema e-JN, pri čemer bo naročnik opredelil način in rok oddaje ponudbe v posameznem povpraševanju/ povabilu, kjer bo opredelil tudi rok za podpis pogodbe o izvedbi posameznega naročila oziroma bo naročnik izdal naročilnico z dejansko vsebino posameznega naročila, krajem in rokom izvedbe, vrednostjo storitve in drugimi specifičnimi pogoji posameznega naročila.
Naročnik s predmetnim odgovorom spreminja razpisno dokumentacijo (tudi okvirni sporazum) v tem delu.

6. Ali bo naročnik v zvezi z izvedbo posameznega naročila upošteval dejanske možnosti izdobave vozil, ki so odvisne tudi od dogodkov, na katere ponudnik nima in ne more imeti vpliva, v luči česar bi se rok 14 dni kot skrajni rok, lahko pokazal kot povsem nerealen?

ODGOVOR:
Izvajalec se obvezuje posamezno vozilo predati naročniku v uporabo v skrajnem roku 14 dni od podpisa pogodbe o izvedbi naročila, v kolikor naročnik v postopku odpiranja konkurence v okviru posameznega povabila/povpraševanja ne opredeli drugače.
Da, v skladu z dokumentacijo si je naročnik pridržal pravico, da pri oddaji naročil v okviru odpiranja konkurence v vsakem konkretnem povpraševanju/povabilu k oddaji ponudbe in/ali v pogodbi o izvedbi posameznega naročila po že oddanem naročilu zaradi spremenjenih okoliščin, katerih naročnik ni mogel predvideti, spremeni dobavne in plačilne roke ter količine storitev.

7. Prosimo za pojasnilo določbe čl. 4/IV Okvirnega sporazuma, ki določa obveznost ponudnika (domnevati je, da ponudnika, ki bo izbran v okviru posameznega naročila), da na poziv naročnika predloži ponudbo s cenitvijo za odkup vozila, ki je v lasti ponudnika (domnevati je da so s tem mišljena vozila, ki so predmet najema v okviru posameznega naročila).
ODGOVOR:
Predmetni odstavek okvirnega sporazuma velja za vse ponudnike, ki so z naročnikom sklenili/podpisali okvirni sporazum. Zajeta so vsa vozila v naročnikovi lasti in ne vozila, ki so predmet poslovnega najema.

8. Ali navedena določba čl.4/IV pomeni tudi dolžnost ponudnika, da vozilo proda naročniku, pri čemer opozarjamo, da ob upoštevanju računovodskih in davčnih predpisov, najemodajalec vozil, ki so predmet poslovnega najema, ne more prodati leasingojemalcu, saj bi to pomenilo konverzijo posla v finančni leasing in posledično temu drugačno obdavčitev?
ODGOVOR:
Ne, predmetni odstavek se nanaša zgolj na predložitev ponudbe izvajalca s cenitvijo za odkup vozila v naročnikovi lasti in ne pomeni dolžnost ponudnika, da vozilo odkupi.

9. Prosimo za pojasnilo ali je naročnik v smislu določbe čl. 8/III sporazuma upravičen tudi potem, ko je z izbranim ponudnikom že sklenjena pogodba v zvezi s posameznim naročilom, zmanjšati obseg števila vozil in obseg storitev, ki so zajeta v posameznem naročilu?
ODGOVOR:
Da, naročnik si pridržuje pravico kadarkoli zmanjšati ali povečati obseg naročene storitve glede na dejanske potrebe naročnika.

10. Prosimo za pojasnilo, kaj pomeni ocenjena vrednost v smislu čl. 9. sporazuma, kdaj se ta podatek vnese v sporazum, kdo ga vnese in kakšen vpliv ima ta podatek na pravni položaj naročnika in ponudnika, ki sporazum podpišeta?
ODGOVOR:
Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma je zavezujoča za stranke okvirnega sporazuma in jo v okvirni sporazum vpiše naročnik pred sklenitvijo/podpisom okvirnega sporazuma. Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma temelji na ocenjeni vrednosti javnega naročila. Ocenjena vrednost ima vpliv na višino finančnega zavarovanja, pogodbene kazni in ostale vsebine, ki izhajajo iz dokumentacije naročnika.

11. Zaprošamo za pojasnilo, glede na to da se v razpisu večkrat ponovi opozorilo, da bodo dobavni roki kratki, kar je izrecno določeno tudi v čl. 14 sporazuma, kakšen je razlog in cilj tovrstnega opozarjanja, oziroma ali to celo pomeni, da bodo dobavni roki lahko krajši od 14 dni od podpisa pogodbe za posamezno naročilo?
ODGOVOR:
Izvajalec se obvezuje posamezno vozilo predati naročniku v uporabo v skrajnem roku 14 dni od podpisa pogodbe o izvedbi naročila, v kolikor naročnik v postopku odpiranja konkurence v okviru posameznega povabila/povpraševanja ne opredeli drugače.
Iz navedenega sledi, da so lahko dobavni roki tudi krajši od 14 dni.

12. Na kakšen način se določi skupna pogodbena vrednost posameznega naročila?
ODGOVOR:
Skupna pogodbena vrednost posameznega naročila je posledica v postopku odpiranja konkurence predložene ponudbene vrednosti predmeta naročila izbranega ponudnika.

13. Prosimo za pojasnilo ali določba čl. 25/I, prva alineja pomeni, da se izbrani ponudnik v primeru epidemije, ni upravičen sklicevati na obstoj višje sile, tudi v primeru če bi zaradi epidemije prišlo do prepovedi opravljanja določenih dejavnosti (npr. zaprtje tovarn, prepoved tovornega prometa, splošna prepoved izvajanja določenih dejavnosti), dejstvo je namreč da v tovrstnih primerih ponudnik storitev iz razlogov, ki ne izvirajo iz njegove sfere ne bo mogel zagotoviti, v luči česar se lahko navedena določba pokaže kot neživljenjska, oziroma za ponudnike nesprejemljiva?
ODGOVOR:
Po splošnih načelih civilnega prava pomeni višja sila dogodek, ki ga ni bilo mogoče pričakovati in se mu tudi ne izogniti ali ga odvrniti. Pravni standard višje sile je v obligacijskih razmerjih opredeljen z naslednjimi elementi: prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka. Upoštevaje splošno načelo civilnega prava ter da so razmere COVID 19 prisotne že leto dni, naročnik COVID 19 ne šteje za višjo silo.

14. Ali je naročnik v primeru poškodbe, uničenja, kraje ali izgube vozila v primeru ko zavarovalnica deloma ali v celoti zavrne zahtevek, za izplačilo zavarovalnine iz razlogov, ki izvirajo iz sfere naročnika (npr.vožnja pod vplivom nedovoljenih substanc), dolžan na svoje stroške povrniti škodo ponudniku in na kakšen način se ta v tem primeru obračuna?
ODGOVOR:
Odgovornost za škodo in znesek povzročene škode se presoja po vsakem posameznem primeru.
V skladu z določili tehnične specifikacije je naročnik predpisal, da mora najem vključevati tudi popolno kasko kritje brez odbitne franšize, zavarovane morajo biti vse nevarnosti.

15. Ali je ponudnik, ki zaradi kršitev najemnika odstopi od okvirnega sporazuma, upravičen istočasno odstopiti, oziroma ali ta odstop velja tudi za odstop od pogodbe v zvezi z izvedbo posameznega naročila?
ODGOVOR:
Da, ta odstop velja tudi za odstop od pogodbe v zvezi z izvedbo posameznega naročila.

16. Ali se v primeru, če Okvirni sporazum in/ali pogodba v zvezi s posameznim naročilom ne ureja, oziroma urejata posamezne situacije oziroma razmerja, smiselno uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, ki urejajo zakupno pogodbo?
ODGOVOR:
Da, kar ni eksplicitno določeno, se smiselno uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

17. Ali je naročnik/uporabnik dolžan ravnati z vozilom kot skrben gospodar in upoštevati navodila za uporabo vozila, predpisana s strani proizvajalca vozila?
ODGOVOR:
Da, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in normalne obrabe vozila.

18. Ali so ponudniki dolžni na zahtevo naročnika podaljšati veljavnost ponudb nad 180 dni in kakšne so posledice v kolikor zahtevi naročnika ne ugodijo?
ODGOVOR:
Naročnik bo praviloma oddal javno naročilo pred potekom sedanje veljavnosti ponudbe (to je 180 dni od izteka roka za oddajo ponudb). V kolikor ponudnik zaradi izjemnih okoliščin na poziv naročnika ne podaljša čas veljavnosti ponudbe, se takšna ponudba izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

19. Zaprošamo za pojasnilo navedbe pod točko 14.1, str. 18, da Okvirni sporazum, ki ga bo izbrani ponudnik dolžan podpisati v bistvenih delih ne bo odstopal od osnutka Okvirnega sporazuma, ki je del dokumentacije in sicer kaj kot naročnik štejete za nebistvene dele sporazuma?
ODGOVOR:
V okviru okvirnega sporazuma so nebistveni deli tisti deli, ki zahtevajo izpolnitev/dopolnitev glede na osnutek kot so npr. kontaktni podatki, podatki o izvajalcu, podizvajalcih itd. Narejene bodo tudi redakcijske spremembe, ki bodo posledica vprašanj in odgovorov na portalu javnih naročil in ipd.

20. Zaprošamo za pojasnilo kaj na Prilogi št. 2 predračun pomeni navedba »Naročnik bo v postopku odpiranja konkurence prilagodil vsebino ponudbenega predračuna« in sicer čigav ponudbeni predračun je v tem primeru mišljen in ali to pomeni, da naročnik lahko poseže v ponudbeni predračun ponudnika v zvezi s posameznim naročilom in na kakšen način?
ODGOVOR:
Naročnik bo v postopku odpiranja konkurence pripravil in ponudniku v okviru povpraševanja/povabila k oddaji ponudbe, upoštevajoč predmeta naročila, pripravil nov obrazec ponudbenega predračuna, ki ga mora izpolniti in predložiti ponudnik v okviru svoje ponudbe. Naročniku ni dovoljeno brez soglasja ponudnika posegati v ponudnikov oddan ponudbeni predračun (s soglasjem ponudnika lahko npr. odpravi računske napake).

21. Ali naročnik nosi tudi druge stroške povezane z uporabo vozila, ki izvirajo iz njegove sfere in so povezane z uporabo vozila, to je npr. strošek plačila neplačane parkirnine v RS ali tujini?
ODGOVOR:
Da, naročnik plača vse stroške, ki so posledica z njegove strani povzročenih prekrškov. Z omenjenim naročnik dopolni 3. odstavek 6. člena okvirnega sporazuma.

22. Skladno s sporazumom lahko naročnik od najema posameznega vozila odstopi brez razloga z odpovednim rokom 30 dni ali to pomeni, da se stroški najema poračunajo do izteka odpovednega roka?
ODGOVOR:
Stroški najema vozila se računajo do datuma izteka odpovednega roka.

23. Ali se poračun več prevoženih kilometrov izvede tudi v primeru predčasne vrnitve vozila s strani naročnika, ali se v tem primeru upošteva sorazmerje glede na čas trajanja pogodbe?
ODGOVOR:
V primeru predčasne vrnitve vozila s strani naročnika se poračun kilometrov izvede po dejansko prevoženih kilometrih naročnika na vozilu za čas trajanja najema.

24. Ali je dopustno, da ponudnik v ponudbi za posamezno naročilo ponudi različno ceno za poračun več prevoženih kilometrov od cene za poračun manj prevoženih kilometrov?
ODGOVOR:
Ponudnik v svoji ponudbi v postopku odpiranja konkurence ponudi cene na način kot bo naročnik vsakokratno zahteval v takrat predpripravljenem obrazcu ponudbenega predračuna, ki je sestavni del naročnikovega povpraševanja/povabila k oddaji ponudbe.

25. Prosimo za pojasnilo v kolikor je možno, da kot naročnik kljub temu, da je izključena njegova odgovornost, da sploh izda v času trajanja sporazuma posamezno naročilo, da vsaj okvirno podate podatek, kolikšen obseg vozil, bo naročnik najel v času trajanja najema in v kakšnih terminskih planih?
ODGOVOR:
Naročnik vam tega podatka ne more podati, ker je podatek v tem trenutku objektivno neznan.

26. Glede na določbo čl. 4/II sporazuma, prosimo za pojasnilo ali bo po izteku najema naročnik na svoje stroške odstranil nalepke iz vozila in v kolikor bi pri odstranitvi prišlo do škode na vozilu, na svoje stroške tudi to škodo odpravil?
ODGOVOR:
Ob izteku najema bo naročnik na svoje stroške odstranil nalepke iz vozila. Morebitno škodo na vozilu bo naročnik odpravil na svoje stroške.

27. Zaprošamo za pojasnilo glede na 16. člen in sicer ali bo odpiranje ponudb, danih na podlagi posameznega naročila, ne glede na to ali bo povabilo izvajalcem poslano preko sistem E-JN ali pisno, oziroma elektronske pošte, javno tako da bodo imeli vsi ponudniki možnost nadzora nad postopkom?
ODGOVOR:
Naročnik bo odpiranje ponudb izvedel v skladu z določili ZJN-3. V primeru izvedbe odpiranja konkurence preko sistema e-JN se postopek izvaja po pravilih sistema e-JN.

28. Ali je ne glede na določbo čl. 36/V dopustno, da izbrani ponudnik dokumentacijo, ki je ne more poslati v elektronski obliki, pošlje naročniku v fizični obliki?
ODGOVOR:
Ponudnik mora v postopku odpiranja konkurence oddati svojo ponudbo na način kot ga bi naročnik opredelil v povpraševanju/povabilu k oddaji ponudbe.

29. Ali je ponudnik v primeru spremembe višine DDV ali spremembe drugih davščin, oziroma uvedbe novih davščin, kar ponudniku ob oddaji ponudbe ni moglo in moralo biti znano, upravičen v tem obsegu povečati ceno najema?
ODGOVOR:
Cene v ponudbi morajo biti fiksne (nespremenljive) ves čas trajanja okvirnega sporazuma, sklenjenega za izvedbo tega javnega naročila, izražene morajo biti v evrih (EUR), vključevati morajo vse stroške ponudnika/izvajalca, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila, vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in druge dajatve (razen DDV) in morebitne popuste.
Ponudnik ob oddaji ponudbe poda vse cene v EUR brez DDV.

30. V obrazec Predračun je potrebno vpisati ceno najema vozila na kilometer brez DDV za posamezno kategorijo vozila (A, B, C, D). Prosimo za pojasnilo, ali bo naročnik vsebino ponudbenega predračuna v postopkih odpiranja konkurence prilagodil v smislu oddaje ponudbe za posamezno podkategorijo vozila in v smislu možnosti oddaje ponudbene cene najema vozila na mesec brez DDV?
ODGOVOR:
Naročnik bo v postopku odpiranja konkurence pripravil in ponudniku v okviru povpraševanja/povabila k oddaji ponudbe, upoštevajoč predmeta naročila, pripravil nov obrazec ponudbenega predračuna, ki ga mora izpolniti in predložiti ponudnik v okviru svoje ponudbe.

31. Prosimo naročnika za potrditev, da navedena cena najema na kilometer za posamezno kategorijo brez DDV tako v prvi fazi kot tudi pri posameznem naročilu v okviru odpiranja konkurence, vključuje tudi 8,5% Davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP), ki ni predmet obdavčitve z DDV, saj je zavarovanje vozila predmet naročila (ponudbe, pogodbe)?
ODGOVOR:
Ponudnik mora v Predračunu navesti ceno najema vozila na kilometer v EUR brez DDV v katero je vključen 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP).
Naročnik bo v postopku odpiranja konkurence pripravil in ponudniku v okviru povpraševanja/povabila k oddaji ponudbe, upoštevajoč predmeta naročila, pripravil nov obrazec ponudbenega predračuna, ki ga mora izpolniti in predložiti ponudnik v okviru svoje ponudbe.


Datum objave: 18.01.2021   14:17
VPRAŠANJE ŠT. 3
Spoštovani,

vezano na tehnične zahteve vozil nas zanima sledeče:
1. Ali lahko pri Kategoriji C in D ponudimo vozilo, ki ima ecoLED luči?

2. Ali lahko v kategoriji D ponudimo vozilo v tipu karoserije kombilimuzina (glede na dolžino vozila)?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR ŠT. 3
Podrobnejše tehnične specifikacije vozila z morebitno dodatno opremo vozila ipd., ki bo prilagojena vsakokratnim potrebam naročnika in posledično lahko odstopa od v tehničnih specifikacijah navedenih osnovnih (minimalnih) tehničnih specifikacij vozila, ki jih je naročnik opredelil v specifikacijah posamezne kategorije vozil, bo naročnik podal v okviru posameznega povabila/povpraševanja pri odpiranju konkurence.