Dosje javnega naročila 007864/2020
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Gradnje: »ZASAVSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR« PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
ZJN-3: Odprti postopek

JN007864/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.12.2020
JN007864/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.01.2021
JN007864/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2021
JN007864/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2021
JN007864/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007864/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Luka Sladič
luka.sladic@trbovlje.si
+386 37779915
+386 35627986

Internetni naslovi
http://www.trbovlje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23209
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »ZASAVSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR« PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
Referenčna številka dokumenta: 430-60/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja novega podjetniškega inkubatorja v javni lasti, ki bo omogočil sistemsko vzpostavitev standardizirane, geografsko in programsko uravnotežene podpore zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti, tako na področju storitev, kot tudi fizičnih proizvodov, skrbel za lažjo promocijo podjetništva ter s svojimi aktivnosti omogočal dvig števila novonastalih podjetij ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45110000
45210000
45213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gabrsko 12, 1420 Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja novega podjetniškega inkubatorja v javni lasti, ki bo omogočil sistemsko vzpostavitev standardizirane, geografsko in programsko uravnotežene podpore zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti, tako na področju storitev, kot tudi fizičnih proizvodov, skrbel za lažjo promocijo podjetništva ter s svojimi aktivnosti omogočal dvig števila novonastalih podjetij ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja.

Obseg del je natančneje razviden iz projektne dokumentacije oziroma iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 220
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in zakonom o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnih dopolnitev le-te (vključno s pojasnili).
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnih dopolnitev le-te (vključno s pojasnili).

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2021   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo javno v sistemu e-JN. Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno, tako da je razkrit dokument, ki ga ponudnik naloži v razdelek "predračun".


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2021   09:00

Dodatne informacije:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifični cilj »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420
Trbovlje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.12.2020   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za razlago, katera naprava je v zahtevi "5. Pogoj" mišljena kot naprava za predelavo gradbenih odpadkov?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

stroj za predelavo odpadkov mora imeti zadostne kapacitete glede na količino in vrsto del, oziroma materiala, katera so predmet javnega naročila.

Stroj za predelavo odpadkov mora imeti veljavno okoljevarstveno dovoljenje. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb gospodarski subjekt pozove, da v roku, ki ga določi naročnik gospodarski subjekt predložiti naročniku veljavno okoljevarstveno dovoljenje.


Datum objave: 24.12.2020   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vprašanje glede Tehnične in strokovne sposobnosti:
Ponudnik je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil,
uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:
dve (2) gradnje ali rekonstrukcije primerljivega objekta (primerljiv objekt je tisti, ki po Uredbi o
razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) oziroma Prilogi 1: Objekti, klasificirani glede na
namen njihove uporabe, k tej uredbi, sodijo pod klasifikacijske številke CC-SI 1 Stavbe) v končni
pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV,
dve (2) rušitveni deli v količini pogodbenih vrednosti najmanj 50.000 EUR brez DDV.
Upoštevane bodo reference s pridobljenim dovoljenjem za začetek uporabe objekta. Naročnik bo kot
ustrezno referenco za predmetni pogoj upošteval tudi gradnjo objekta brez pridobljenega dovoljenja za
začetek uporabe objekta, če je objekt dokončan in dovoljenje za začetek uporabe objekta ni bilo
pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

Iz opisanega ni razvidno koliko referenc in v kakšni vrednosti je potrebno predložiti:
ali 2 po 800.000,00 z vkjučenimi deli po 50.000,00
ali 4 : 2x po 800.000,00 in 2x z rušitvenimi deli v vrednosti 50.000,00.

Za OVD ni navedbe vrednosti referenc?
hvala za informacijo

ODGOVOR
Spoštovani,

Možni sta obe varianti predložitve referenc, ki jih navajate.

Možno je, da gospodarski subjekt obe alieniji pogoja izpolni z dvema referencama v kolikor je iz obeh predloženih referenc razvidno, da se nanašajo na:
dve (2) gradnje ali rekonstrukcije primerljivega objekta (primerljiv objekt je tisti, ki po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) oziroma Prilogi 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe, k tej uredbi, sodijo pod klasifikacijske številke CC-SI 1 Stavbe) v končni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV,
dve (2) rušitveni deli v količini pogodbenih vrednosti najmanj 50.000 EUR brez DDV.

Gospodarski subjekt pa lahko predloži namesto dveh referenc, ki izpolnjujejo obe alienji pogoja tudi več ločenih referenc, tako da se vsaka referenca nanaša na svojo alinejo pogoja ali več alinej pogoja skupaj. V vsakem primeru pa naročnik zahteva, da za izpolnjevanje referenčnega pogoja gospodarski subjekti predložijo najmanj dve ločeni referenci (to pomeni referenci pridobljeni na dveh različnih poslih).


Po 3. POGOJU (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3) navedenem v točki 3.6.4 Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3) razpisne dokumentacije je na 32. strani zapisano:
Ponudnikov vodja gradnje ima v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot vodja gradnje ali kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj:
Dveh (2) gradnjah ali rekonstrukcijah primerljivega objekta (primerljivi objekt je tisti, ki po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) oziroma Prilogi 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe, k tej uredbi, sodijo pod klasifikacijske številke CC-SI 1 Stavbe) v končni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV.
Datum objave: 13.01.2021   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi neažurnega odgovarjanja na vprašanja ponudnikov (že natanko 14 dni), prosimo za podaljšanje roka, tako za vprašanja kot tudi za oddajo ponudb.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik na vsa vprašanja odgovarja ažurno in v rokih, skladno z določili ZJN-3.

Ne glede na navedeno bo naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe za, tako da je novi rok za oddajo ponudbe 28. 1. 2021 ob 9:00. uri. Odpiranje ponudb bo javno, dne 28. 1. 2021 ob 9:10 uri, spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Naročnik bo v zvezi s tem objavil tudi popravek dokumentacije na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika https://www.trbovlje.si/objava/337533.Datum objave: 13.01.2021   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za en teden. Zaradi praznikov in trenutnega stanja v SLO, s težavo pridobimo ponudbe od obrtnikov.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe za, tako da je novi rok za oddajo ponudbe 28. 1. 2021 ob 9:00. uri. Odpiranje ponudb bo javno, dne 28. 1. 2021 ob 9:10 uri, spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Naročnik bo v zvezi s tem objavil tudi popravek dokumentacije na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika https://www.trbovlje.si/objava/337533.


Datum objave: 13.01.2021   11:19
VPRAŠANJE
Zaradi naročnikove neodzivnosti pri odgovarjanju na vprašanja (od 24.12.2020 do danes, 5.1.2020, ni objavil nobenega odgovora), pozivamo naročnika, da podaljša rok za zastavitev vprašanj in rok oddaje ponudbe.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik na vsa vprašanja odgovarja ažurno in v rokih, skladno z določili ZJN-3.

Ne glede na navedeno bo naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe za, tako da je novi rok za oddajo ponudbe 28. 1. 2021 ob 9:00. uri. Odpiranje ponudb bo javno, dne 28. 1. 2021 ob 9:10 uri, spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Naročnik bo v zvezi s tem objavil tudi popravek dokumentacije na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika https://www.trbovlje.si/objava/337533.Datum objave: 13.01.2021   11:20
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da ažurno odgovarja na vprašanja!

ODGOVOR

Naročnik na vsa vprašanja odgovarja ažurno in v rokih, skladno z določili ZJN-3.


Datum objave: 13.01.2021   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na trenutno aktualno gospodarsko (NE) dogajanje v daržavi vas lepo naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 14 dni, ker je vse gospodarstvo v "krču", ( kolektivni dopusti, bolezenske odsotnosti) in so problemi z zbiranjem različnih ponudb dobaviteljev in potencialnih izvajalcev.
Hvala za posluh in razumevanje

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe za, tako da je novi rok za oddajo ponudbe 28. 1. 2021 ob 9:00. uri. Odpiranje ponudb bo javno, dne 28. 1. 2021 ob 9:10 uri, spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Naročnik bo v zvezi s tem objavil tudi popravek dokumentacije na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika https://www.trbovlje.si/objava/337533.

Datum objave: 13.01.2021   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, če preverite oz. pojasnite kateri trdnostni razred oziroma receptura betona je pravilna (ALI C30/37 ali C25/30, in sicer v gradbenih delih (objekt), Poglavje A3 Betonska dela;

V opisu je naveden Beton C30/37, spodaj pri količini pa Beton C25/30

Primer:
A3.3. Dobava in vgrajevanje betona C30/37 (SIST
EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
TOČKOVNI TEMELJI.
Obračun v m3.

BETON C25/30 TOČK.TEMELJI-ČAŠE m3 9,20

Enak primer se pojavi pri postavkah A3.8 in A3.9


ODGOVOR

Upoštevajo naj se naslednji trdnostni razredi v posameznih postavkah :
A 3.1 C 16/20
A 3.3 C 25/30
A 3.8 C 30/37
A 3.9 C 30/37Datum objave: 13.01.2021   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
VPRAŠANJE:
V postavki B.15.1. Razna dela (Obrtniška dela) je navedeno »Zapornica mora biti kompatibilna z obstoječo zapornico na južni strani parcele«. Pri ogledu parcele nismo opazili nobene zapornice. Ali je mogoče napaka v tekstu?

VPRAŠANJE:
Pod postavko B9. DVIŽNA VRATA imamo nekaj vprašanj, in sicer;
V shemi so vrata opisana kot ZUNANJA ROLO VRATA, slika pa prikazuje SEKCIJSKA VRATA.
Za sekcijska vrata potrebujemo:
- podatek o hitrosti odpiranja
- ali so ALU sekcije s prekinjenim termičnim mostom ali ne
- zasteklitev ALU sekcij (lastnosti zasteklitve)
- koliko je povišano vodenje vrat, glede na to, da bo v objektu mostni žerjav
o kje je najvišja točka motorja žerjava
o kolikšen je odmik motorja od stene, na kateri bodo vgrajena sekcijska vrata
Hvala za odgovor


ODGOVOR

Spoštovani,

B.15.1 Zapornica na južni strani obstaja in si jo je možno ogledati

B9 Gre za INDUSTRIJSKA VRATA kot npr. (HÖRMANN APU 67 THERMO) - toplotna prehodnost Udg2,0W/m²K
- Vrata so s prekinjenim termičnim mostom
- Vodenje vrat se poviša skladno z prerezi,da se vrata peljejo nad mostnim dvigalom

Sekcijska vrata za industrijsko uporabo z vratnim krilom, ki je sestavljeno iz jeklenega lamelnega podnožja višine 750 mm, debeline 67 mm (izboljšana toplotna izolacija U=do 1,5 W/m2K v kombinaciji s ThermoFrame profilom), z vtisnjeno strukturo STUCCO ali površino MICROGRAIN, dvostensko toplotno izolirano (PU pena brez prisotnosti FCKW), s plastičnim osnovnim premazom barvi po izboru. Ostali segmenti vrat so iz ALU-cevnih profilov širine 52 mm v normalni izvedbi, termično ločeni profili, v barvi po izboru vključno s polnili s trojno zasteklitvijo 51 mm iz DURATECA.

Vsi segmenti vrat imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj. Okvir: stranska vodila z zaščito pred posegom z roko od strani. Varovalo
pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat. Zaklepanje: pomični zapah, alternativno vrtljivi zapah. Agregat torzijske vzmeti nameščen za preklado, zglobni nosilci vodilnih kolesc, z nastavljivimi plastičnimi tekalnimi kolesci s krogličnimi ležaji. Nosilne vrvi potekajo v notranjosti med vratnim krilom in vodilom; to pomeni, da ni nobenih štrlečih konstrukcijskih elementov. Vrata z motornim pogonom, do 7,5 m višine, so serijsko opremljena s protivlomnim varovalom pred dvigovanjem.

Tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zaveso, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zaveso, vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladnotesnilo. Montaža na: zid , beton. Barva po izboru naročnika


Datum objave: 13.01.2021   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da v fazi ponudbe še ni potrebno navesti projektantov in prilagati dokazil zanje, ter da bo projektanta in dokazila moral zagotoviti izbrani ponudnik?

hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

gospodarski subjekti morajo v ponudbi navesti podatke o kadru s katerim izpolnjujejo pogoje tehnične in strokovne sposobnosti (3. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3))). Dokazila vezana na izvajane dejavnosti projektiranja (točka 3.3. razpisne dokumentacije) dostavi zgolj izbrani izvajalec, in sicer, skladno z določili razpisne dokumentacije, pred začetkom izvajanja dejavnosti projektiranja.


Datum objave: 15.01.2021   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V krovsko kleparskih delih je za kleparske izdelke (odkapna pločevina, žlota, obloga ventilacijskih cevi, obloga atike) navedena pocinkana pločevina v deb. 1,00 mm. Standardna uporaba za takšne vrste zaključkov je 0,55 mm.
Zanima nas ali je morda zaradi kakšnih posebnih zahtev projektirana 1,00 mm debelina, ali se lahko uporabi standardna debelina.

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Debelina 0,55 mm je najmanjša debelina pločevine, ki se uporablja za tovrstne kleparske izdelke. Projektant se je odločil uporabiti debelejšo pločevino v izogib manjšim deformacijam in poškodbam in s tem daljši življenjski dobi.
Datum objave: 15.01.2021   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali je potrebno v popis pri keramičarskih delih pod Nudimo: vpisati ponujeno keramiko?

LP!

ODGOVOR

Spoštovani,

ne, ni potrebno, izvajalec bo pred vgradnjo naročniku predložil specifikacijo keramike v pregled in potrditev. Naročnik pa te ne bo štel kot napako v kolikor ponudnik že v Ponudbenem predračunu vpiše ponujeno keramiko.

Datum objave: 15.01.2021   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Rabimo več podatkov pri postavkah:
- Luminos ambiente FL100-R60 (podati še obliko in barvo led svetilke)
- Stenska led svetilka, zunanja (podati še barvo, obliko, tip, specifikacijo)
- Stropna nadgradna led svetilka (podati še barvo, obliko, material, tip, specifikacijo)

lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

led svetilke naj bodo pravokotne oblike, srednjega/višjega cenovnega razreda, proizvajalca izbere ponudnik.


Datum objave: 15.01.2021   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahteva po razpolaganju z mehanizacijo, navedeno v razpisni dokumentaciji je diskriminatorna in ne sladi načelu transparentnosti in načelu konkurenčnosti.
Malokateri ponudnik razpolaga s takšno mehanizacijo, saj si jo izvajalci običajno sposodijo tekom same izvedbe in ne že v fazi ponudbe.
Glede na zgoraj zapisano je očino, da so pogoji razpisa naklonjeni točno določenemu ponudniku.
Naročnik naj ta pogoj oz. zahtevo umakne.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik uvodoma poudarja, da je pri določitvi pogojev ravnal upoštevaje določila ZJN-3, tako da je določil pogoje Tehnične in strokovne sposobnosti, ki so sorazmerni in povezani s predmetom javnega naročila. Skladno z 76. členom ZJN-3 lahko naročnik glede tehnične in strokovne sposobnosti določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

Tudi skladno s 77. členom ZJN-3 je predvideno, da gospodarski subjekt svojo sposobnost izkaže (med drugim) tudi z izjavo o orodju, obratu ali tehnični opremi, ki je izvajalcu storitev ali gradenj na voljo za izvedbo javnega naročila.

Naročnik poudarja, da je zahteval zgolj, da gospodarski subjekti razpolagajo z opremo, ki je potrebna za izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik je prav tako omogočil, da gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo 5. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)).

Naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nikakor ne krši načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), saj neupravičeno ne omejuje konkurence med ponudniki, javno naročilo je objavljeno skladno z določili ZJN-3 in je dostopno vsem zainteresiranim gospodarskim subjektom , naročnik prav tako ne zahteva od ponudnika, da pri izvedbi naročila sodeluje s določenimi podizvajalci (naročnik izrecno omogoča, da vsi zainteresirani gospodarski subjekti svobodno izberejo s kom želijo sodelovati pri predmetnem javnem naročilu).Datum objave: 15.01.2021   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot enega od pogojev navajate, da mora subjekt zagotoviti določeno opremo oz njo razpolagati.
Ker gre za veliko opreme in drago opremo prosimo da spremenite to zahtevo, saj v fazi ponudbe ponudniki ne razpolagajo s tako opremo (oziroma razpolagajo le redki), vsekakor pa jo lahko ponudniki zagotovimo v kolikor bi dobili posel.
Nikakor ni smiselno, da bi imeli najemne pogodbe itd. sklenjene za vso to opremo že zdaj, v fazi ponudbe, saj bi to povzročalo velike in nepotrebne stroške.

V kolikor zahteve ne boste spremenili bo več kot očitno, da kot naročnik ne upoštevate načela konkurečnosti in da so sami pogoji določi v korist točno določenega ponudnika.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik uvodoma poudarja, da je pri določitvi pogojev ravnal upoštevaje določila ZJN-3, tako da je določil pogoje Tehnične in strokovne sposobnosti, ki so sorazmerni in povezani s predmetom javnega naročila. Skladno z 76. členom ZJN-3 lahko naročnik glede tehnične in strokovne sposobnosti določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

Tudi skladno s 77. členom ZJN-3 je predvideno, da gospodarski subjekt svojo sposobnost izkaže (med drugim) tudi z izjavo o orodju, obratu ali tehnični opremi, ki je izvajalcu storitev ali gradenj na voljo za izvedbo javnega naročila.

Naročnik poudarja, da je zahteval zgolj, da gospodarski subjekti razpolagajo z opremo, ki je potrebna za izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik je prav tako omogočil, da gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo 5. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)).

Naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nikakor ne krši načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), saj neupravičeno ne omejuje konkurence med ponudniki, javno naročilo je objavljeno skladno z določili ZJN-3 in je dostopno vsem zainteresiranim gospodarskim subjektom , naročnik prav tako ne zahteva od ponudnika, da pri izvedbi naročila sodeluje s določenimi podizvajalci (naročnik izrecno omogoča, da vsi zainteresirani gospodarski subjekti svobodno izberejo s kom želijo sodelovati pri predmetnem javnem naročilu).Datum objave: 15.01.2021   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da spremeni 29.člen vzorca pogodbe na način, da lahko pogodbena kazen znaša največ 10% pogodbene vrednosti, kot je to običajna praksa javnih naročil.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik vzorca pogodbe ne bo spreminjal, določilo je skladno veljavnimi predpisi.

Datum objave: 15.01.2021   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo da umaknete zahtevo, da bo izvajalec sam moral priskrbeti soglasja sosedov za morebitne posege.
Zahteva je nesorazmerna in nesmiselna, saj je to dolžnost naročnika.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnika se vljudno naproša, da natančneje specificira na katero zahtevo v dokumentaciji se nanaša njegovo vprašanje (na primer z navedbo postavke v ponudbenem predračunu ali točke v razpisni dokumentaciji). Na podlagi vprašanja namreč ni možno ugotoviti katera zahteva je ponudniku sporna. Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni vključil nobene zahteve, da mora izvajalec sam priskrbeti soglasja sosedov za morebitne posege.


Datum objave: 15.01.2021   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 2. odstavku 23. člena Vzorca pogodbe je določeno, da mora izvajalec pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti.

Ugotavljamo, da v popisih del niso upoštevani materiali in ukrepi za zagotavljanje zrakotesnosti. Naročnik bi moral naročiti oz. izdelati projekt zrakotesnosti, ki predpisuje elemente zrakotesnosti in le te vključiti v popise del.

Ker tega ni označeno v projektu, je ponudnikom prepuščeno, da sami ocenijo strošek zagotavljanja zrakotesnosti, kar pa je nekorektno.

Naročniku predlagamo, da v skupni rekapitulaciji predvidi cca10.000,00 EUR za ukrepe zrakotesnosti, ki se bodo obračunavali po naknadno dostavljenem projektu, oziroma, da v osnovni ponudbi stroška zrakotesnosti ne upošteva.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne more v rekapitulaciji sam predvidevati cene za ukrepe zrakotesnosti, ponudniki so dolžni da sami kot ponudnik oblikuje tudi ceno za ta dela in jo vključijo v enotne cene ponudbenega predračuna. Navedena dela morajo biti zajeta v ponudbeni ceni.


Datum objave: 15.01.2021   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatne objave ter pojasnila, in sicer:
- objava detajla zmanjšanja okenskih odprtin pod postavko B1.18.
- objava detajla/načrta/skice stopniščnega držala iz postavke B2.2.
- Objava detajla konstrukcije nosilnih profilov za postavko B2.3.
- Objava načrta/detajla po postavki B2.4. predvidenega fasadnega napisa. Podatek o debelini pločevine ter ali so črke polne ali bo samo obroba črk-znotraj pa prazno?
- Prosimo za objavo zasnove/načrta požarne varnosti, da bomo lahko ovrednotili postavko B13.3.
- Prosimo za podatek o tipu obstoječe električne zapornice, da bomo lahko ovrednotili postavko B.15.1. Podajte tudi podatek o dolžini nove zapornice.

lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatne objave ter pojasnila, in sicer:
- objava detajla zmanjšanja okenskih odprtin pod postavko B1.18.

Gre za zmanjšanje odprtine okna obstoječega objekta zaradi prigradnje novega. Poseben detajl za takšna dela za izkušene izvajalce ni potreben. Stanje obstoječe odprtine je mogoče preveriti na objektu in poleg opisa postavke predviditi tehnično pravilen način izvedbe.

- objava detajla/načrta/skice stopniščnega držala iz postavke B2.2.

Opis postavke za izkušenega izvajalca za izdelavo ograj tovrstnih objektov zadošča za določitev cene držala.

- Objava detajla konstrukcije nosilnih profilov za postavko B2.3.

V omenjeni postavki je predvidena kovinska konstrukcija pri zapori obstoječih okenskih odprtin in pri vgradnji novih oken (obstoječi objekt), uporabijo naj se hop profili 10/10/3mm

- Objava načrta/detajla po postavki B2.4. predvidenega fasadnega napisa. Podatek o debelini pločevine ter ali so črke polne ali bo samo obroba črk-znotraj pa prazno?

Polne črke iz INOX pločevine, debelina 5mm, vsaka črka se posebej sidra v fasado.

- Prosimo za objavo zasnove/načrta požarne varnosti, da bomo lahko ovrednotili postavko B13.3.
Naročnik je na svoji spletni strani https://www.trbovlje.si/objava/337533 objavil: Načrt požarne varnosti Inkubator.pdf.

- Prosimo za podatek o tipu obstoječe električne zapornice, da bomo lahko ovrednotili postavko B.15.1. Podajte tudi podatek o dolžini nove zapornice.

Dobava in vgradnja avtomatske električne zapornice za vozila, dolžina zapornice 5m - alu zapornica; Odporna mora biti proti vremenskim vplivom. Kompatibilna mora biti z obstoječo zapornico na južni strani objekta. Vključno z montažo in vsemi priklopi v objekt, z vsemi transporti in drobnim materjalom. Vključno z vsem potrebnimi gradbenimi deli.(izkop za temelj in betoniranje novega temeljaj), vključno s krmiljenjem: S pomočjo treh tipk (gor, dol in stop), Induktivna zanka z vgradnjo (vhod ali izhod), Daljinski sprejemnik z vgradnjo (vhod in izhod), Daljinski upravljalec dvokanalni / trokanalni - 3kos zapornica se nahaja na južni strani pri vstopu na parkirišče takoj zraven stopnišča - Objekt Gabrsko 12Datum objave: 22.01.2021   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za naslednja pojasnila:

1. Okno O3- v popisu je zahteva Schuco AWS 75SI, dvoslojna zasteklitev, ter zvočno izolativnost RW=57dB. S sistemom, ki je v popisu, se lahko doseže max RW = 48 dB, ali to zadošča?
Prosimo vas za navedbo sistema, katerega naj uporabimo (profil, steklo), da bi zadostili zvočno izolativnost RW=57dB

2. Okno O2 v popisu je dimenzija 200x200cm, v shemah pogled 200/160cm, v tlorisu v shemah pa 200/200 cm, katera dimenzija je prava?

3. Okno O4, O4a in O4b v popisu so dimenzije 105/90 cm, v shemah pogled 105/90.35 cm, v tlorisu v shemah pa 105/54 cm, katera dimenzija je prava?

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Okno O3- v popisu je zahteva Schuco AWS 75SI, dvoslojna zasteklitev, ter zvočno izolativnost RW=57dB. S sistemom, ki je v popisu, se lahko doseže max RW = 48 dB, ali to zadošča?
Prosimo vas za navedbo sistema, katerega naj uporabimo (profil, steklo), da bi zadostili zvočno izolativnost RW=57dB

Za okno se lahko uporabni sistem kot npr. Schüco AWS 120 CC.SI. - sistem doseže zvočnoo izolativnost RW=58dB

2. Okno O2 v popisu je dimenzija 200x200cm, v shemah pogled 200/160cm, v tlorisu v shemah pa 200/200 cm, katera dimenzija je prava?

Ponudnik naj upošteva dimenzije iz popisa.

3. Okno O4, O4a in O4b v popisu so dimenzije 105/90 cm, v shemah pogled 105/90.35 cm, v tlorisu v shemah pa 105/54 cm, katera dimenzija je prava?

Ponudnik naj upošteva dimenzije iz popisa.