Dosje javnega naročila 007977/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Optimizacija procesov za vodenje evidenc po zakonih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 401.458,14 EUR

JN007977/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007977/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2021
JN007977/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2021
JN007977/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2021
JN007977/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.04.2021
JN007977/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007977/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 251-631100
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380152/RD_4300-21-2020_Evidence_MP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23213
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Optimizacija procesov za vodenje evidenc po zakonih
Referenčna številka dokumenta: 4300-21/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila bo izbrani izvajalec nadgradil postopke upravljanja, spremljanja in ažuriranja evidenc, za katere je zakonsko odgovorno Ministrstvo za pravosodje, in podpornih evidenc, katerih upravljavec je prav tako Ministrstvo za pravosodje. Izvajalec bo izvedel tudi usposabljanje uporabnikov informacijskega sistema (v nadaljevanju: IS), pripravil notranja pravila za IS in izvedel postopek akreditacije IS pri Arhivu Republike Slovenije ter zagotavljal osnovno in dopolnilno vzdrževanje IS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
72200000
72500000
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je optimizacija procesov za vodenje evidenc po zakonih, ki vključuje naslednje aktivnosti oziroma storitve:
1. izdelava projekta za izvedbo (PZI);
2. dobava in namestitev morebitne dodatne programske opreme in namestitev informacijskega sistema v Državni računalniški oblak (v nadaljevanju: DRO) priprava okolja;
3. prenos evidenc/aplikacij iz obstoječega okolja Ministrstva za pravosodje na novo okolje v DRO (prenos podatkov, testiranje funkcionalnosti);
4. vsebinska nadgradnja in optimizacija 15 evidenc Ministrstva za pravosodje, ki jih vodi na podlagi zakonov, in 3 podpornih evidenc (v nadaljevanju: informacijski sistem ali IS) z vključenim usposabljanjem za uporabnike IS ;
5. priprava notranjih pravil za IS in akreditacija pri Arhivu RS;
6. osnovno vzdrževanje IS;
7. dopolnilno vzdrževanje IS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija v okviru operacije Učinkovito pravosodje, podaktivnosti »Optimizacija procesov za vodenje evidenc po zakonih«.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.01.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.01.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.01.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.01.2021   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kdo trenutno vzdržuje sistem Evidence MP?

ODGOVOR
Sistem Evidence MP trenutno vzdržuje Mikrografija d.o.o.Datum objave: 13.01.2021   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kam v predračunu se vpiše cena za Usposabljanje za zaposlene na MP, zadolžene za posamezno vsebinsko področje (področni skrbnik) -54 uporabnikov?
V predračunu je previdena samo postavka za usposabljanje za administratorje.
Hvala

ODGOVOR
Kot je navedeno v opombah pod tabelo v obrazcu »Ponudbeni predračun«, ponudnik v ceno (postavko) za posamezno vsebinsko nadgradnjo in optimizacijo posamezne evidence po zakonih (od A 4.1 do A 4.18) vključi tudi vrednost usposabljanj za vsebinske uporabnike (področne skrbnike) te posamezne evidence.


Datum objave: 13.01.2021   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zaradi božično - novoletnih praznikov in priporočenih kolektivnih dopustov s strani vlade ter odsotnosti kadrov zaradi epidemije, vas naprošamo za podaljšanje rokov za oddajo vprašanj in oddajo ponudbe.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Naročnik bo ustrezno podaljšal roke za prejem vprašanj in oddajo ponudb.Datum objave: 13.01.2021   13:12
Naročnik je na Portalu pred iztekom roka za prejem vprašanj prejel več vprašanj potencialnih ponudnikov. Naročnik bo po preučitvi vseh vprašanj na Portalu objavil vse odgovore, ustrezno podaljšal rok za prejem vprašanj in rok za oddajo ponudb ter v primeru, da bo tako ocenil, ustrezno dopolnil oz. spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum objave: 27.01.2021   15:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zanima nas sledeče:
1. ali je na voljo ogled obstoječega sistema?
2. ali je obstoječ sistem dokumentiran?
3. kakšne so tehnologije obstoječega sistema?

Hvala


ODGOVOR
K1:
Naročnik je s spremembo razpisne dokumentacije zainteresiranim ponudnikom določil možnost ogleda obstoječega sistema in vpogled v dokumentacijo le-tega.

K2:
Obstoječ sistem je dokumentiran. Dokumentacija bo na vpogled v okviru ogleda obstoječega sistema.

K3:
Tehnologije obstoječega sistema so podrobneje razvidne iz priloge razpisne dokumentacije (glejte dokument z naslovom PDC_-_Profil_aplikacije). V okviru postopka bo zainteresiranim ponudnikom omogočen ogled obstoječega sistema in vpogled v dokumentacijo le-tega.
Datum objave: 27.01.2021   15:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je optimizacijo dokumentnega sistema možno izvesti z uporabo obstoječega sistema SPIS4/KRPAN ali s prenovo sistema EASY ENTERPRISE ali pa je mogoča uporaba / uvedba alternativnega tovrstnega sistema?

Ali ima izvajalec / ponudnik možnost izbire uporabljenih tehnologij (.NET, Java, ), podatkovne baze (MySQL, MS SQL, ) in OS (Linux, Windows Server, ), ki bodo uporabljeni v testnem in nato produkcijskem okolju? V primeru da ne, ali se mora izvajalec / ponudnik posluževati navedenim iz dotične tehnične specifikacije?

Kateri poročilni sistem uporablja naročnik?

Ali bo za licenciranje v vseh predhodnih alinejah navedenih sistemov poskrbel naročnik? V kolikor ne, za katere sisteme mora ponudnik v ponudbi vključiti licenciranje za celotno obdobje trajanja pogodbe?

Predlagamo, da se izloči pogoj, da je možna uporaba Internet Explorerja 11x, saj gre za brskalnik, ki predstavlja varnostno tveganje in se ga nadomesti z MS Edge.

Hvala.

ODGOVOR
K1:
SPIS ali KRPAN je dokumentni sistem, ki ga uporablja naročnik, s katerim je podprto pravno poslovanje po uredbi. EASY ENTERPRISE je sistem, ki se trenutno uporablja za Evidence MP in ni zavezujoč v primeru, da ponudnik najde ustrezno nadomestilo, ki bo podpiralo poslovni proces med aplikacijo Evidence MP in uradnim dokumentnim sistemom SPIS (KRPAN).

K2:
Naročnik bo gostoval v podatkovnem centru MJU/DRO zato bodo veljale Generične tehnološke zahteve MJU GTZ (https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743).

K3:
Uporabnik trenutno uporablja MS Excel.

K4:
Naročnik pričakuje v sklopu javnega naročila ponujeno vso aplikativno licenčno in/ali nelicenčno programsko opremo.
Naročnik ima v sklopu centralizacije državnih organov zagotovljen firmware in osnovni operacijski sistem na strežnikih ter Enterprise MS WIN 10 in MS Office 365 Pro na delovnih postajah uporabnikov naročnika.

K5:
Informacijski sistem mora delovati vsaj v brskalnikih MS Windows Internet Explorer 11.x in višje (MS Edge je Microsoft zamenjava za Internet Explorer). Internet Explorer se bo počasi umaknil iz uporabe. To okolje omogoča Ministrstvo za javno upravo.


Datum objave: 27.01.2021   15:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ker je videti sistem precej kompleksen, saj vsebuje kaj nekaj komponent bi pričakovali, da bi lahko (bodoči) izvajalec dobil virtualno okolje za vzpostavitev razvojnega okolja na svoji lokaciji. Zanima nas ali bo to omogočeno, ker je postavitev sistema iz "nič" nesprejemljiva.


ODGOVOR
Izbrani izvajalec bo dobil na razpolago virtualno okolje v lokalnem omrežju naročnika. Pogodbeni izvajalec mora ločeno pridobiti dostop v HKOM, v kolikor bo aktivnosti izvajal na daljavo.
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DI/Pomembni-dokumenti-na-podrocju-informatike-v-drzavni-upravi-NOVO/Vloga-za-dodelitev-pravic-uporabniku-za-oddaljen-dostop-v-omrezje-HKOM.docx

Datum objave: 27.01.2021   15:52
VPRAŠANJE
V Javnem naročilu zahtevate tudi migracijo na DRO ter »nadgradnjo in optimizacijo« aplikacije. Hkrati pa ne podajate tehničnih specifikacij niti ne omogočate vpogleda v kodo in predstavitev sistema. S tem favorizirate obstoječe izvajalce in onemogočate konkurenco.
Razpis za tehnična dela bi moral vsebovati celotno tehnično dokumentacijo. Prosimo za objavo celotne tehnične dokumentacije.

ODGOVOR
K1:
Migracija informacijskega sistema na DRO je zahtevana v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1) (Uradni list RS, št. 90/14), ki v 20. členu določa, da Ministrstvo za javno upravo v obdobju do 1. januarja 2018 prevzema v upravljanje informacijsko komunikacijske sisteme državne uprave, zaposlene in finančna sredstva. Storitev migracije mora biti izvedena v skladu s »Smernicami za razvoj informacijskih rešitev« Ministrstva za javno upravo ter »Generičnimi tehnološkimi zahtevami (GTZ)«. Smernice MJU in GTZ so javno objavljeni na Portalu Nacionalnega Interoperabilnostnega Okvira (www.nio.gov.si/nio).

K2:
Naročnik je s spremembo razpisne dokumentacije zainteresiranim ponudnikom omogočil tudi ogled obstoječega sistema in vpogled v dokumentacijo le-tega.

Datum objave: 27.01.2021   15:53
VPRAŠANJE
Spoštovani
Glede na zahteve po dopolnitvah podatkovnih modelov, poročanja in aplikacije je obseg dela nemogoče oceniti, če sestavni del razpisne dokumentacije niso tudi podatkovni modeli, tehnologija izdelave uporabniškega vmesnika in orodja za poročanje.
Naročnika prosimo, da objavi manjkajočo dokumentacijo.

ODGOVOR
Naročnik bo podatkovni model in vso dokumentacijo, s katero razpolaga, podal na vpogled na ogledu.


Datum objave: 27.01.2021   15:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Kako pričakujete, da izvajalec realno oceni obseg dela, če se zavarujete s splošno klavzulo
»Vse splošne tehnične in vsebinske zahteve veljajo za vse zgoraj naštete evidence, obseg optimizacije in nadgradnje posamezne evidence pa se natančneje določi v okviru priprave analize in PZI.«
Ali bodo aneksi za razširitev obsega del dovoljeni?


ODGOVOR
K1:
Naročnik je v tehničnih specifikacijah opisal obstoječi sistem ter podal tehnične in vsebinske zahteve javnega naročila, kjer so vključene tudi splošne uporabniške zahteve. V okviru poglavja 6.2 Nadgradnja in optimizacija evidenc MP v okviru tehničnih specifikacij so posamezne evidence tudi opisane. Posamezne evidence so podrobno vsebinsko opisane in njihove zahteve za nadgradnjo oziroma optimizacijo predstavljene v prilogi razpisne dokumentacije Vsebinske zahteve_evidence MP. Zahteve naročnika so podane v omenjenima dokumentoma. Izbrani ponudnik za naročnika izdela analizo in PZI, pri čemer se pričakuje, da naročnika opozori na morebitne pomanjkljivosti in predlaga izboljšave. Zahteve naročnika so podane v prej navedenima dokumentoma Tehnične specifikacije in Vsebinske specifikacije. V okviru postopka bo zainteresiranim ponudnikom omogočen ogled obstoječega sistema in vpogled v dokumentacijo le-tega.

K2:
Aneksi za razširitev obsega del ne bodo dovoljeni.Datum objave: 02.02.2021   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani
Zanima nas, če za točko 9 "Ocenjevanje ponudb - Podmerilo: Dodatne reference vodje projekta" zadostuje, da ponudnik dodatno referenco vodje projekta samo navede v obrazcu Kader v razdelku "Dodatne reference-Merilo" ?

ODGOVOR
Ponudnik dodatne reference vodje projekta navede in opiše v obrazec »Kader« pod razdelek »Dodatne reference za merilo«. Število dodatnih referenc, navedenih na obrazcu »Kader«, pa ponudnik navede še v obrazcu »Skupna ponudbena cena«.Datum objave: 04.02.2021   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani
V zvezi z javnim naročilom imamo sledeča vprašanja:
1. V dokumentu PDC_Profil aplikacije točka D, je za bazo Maria DB navedena verzija 5.6, kar je staro 8 let >(https://en.wikipedia.org/wiki/MariaDB). Ali se še vedno uporablja ta verzija?
2. Katera je verzija Tomcat aplikacijskega strežnika?
3. V dokumentu PDC_Profil aplikacije v točki B2 so navedene integracije z drugimi sistemi, a nič ni navedeno glede tehnologije in načina izvedbe. Prosimo za te podatke.
4. Kako poteka avtentikacija in avtorizacija uporabnikov? Kje se nahaja imenik?
5. Ali je na voljo dokumentacija za delo z Avtentikacijo in Avtorizacijo ?
6. Kako je rešen sistem obdelav, razen seznama, ni nobene dodatne dokumentacije kaj delajo?
7. Kaj se je uporabilo za razvoj uporabniškega vmesnika (navaja se Microsoft Visio = "diagramming and vector graphics application")?
8. Ne najdemo dokumenta, ki bi opisoval organizacijo in arhitekturo aplikacije (uporabljena programska oprema, verzije, načini interakcije med posameznimi moduli, načini integracije z zunanjim svetom, izvedba obdelav, programska orodja za izdelalo mask, nabor licenčne in ne licenčne programske opreme). Naročnika prosimo za objavo teh podatkov.
9.Kako se izvede nameščanje sistema na novo, kako se generira programska koda iz repozitorija kode? Kje se nahaja repozitorij kode?
10. Kako se vodijo verzije sistema?
11. Katera je verzija Jave ?


ODGOVOR

Podajamo odgovore na posamezna vprašanja:

1. V dokumentu PDC_Profil aplikacije točka D, je za bazo Maria DB navedena verzija 5.6, kar je staro 8 let >(https://en.wikipedia.org/wiki/MariaDB). Ali se še vedno uporablja ta verzija?
Ne.
2. Katera je verzija Tomcat aplikacijskega strežnika?
Tomcat 7.
3. V dokumentu PDC_Profil aplikacije v točki B2 so navedene integracije z drugimi sistemi, a nič ni navedeno glede tehnologije in načina izvedbe. Prosimo za te podatke.
Za integracijo z drugimi sistemi se uporablja programsko orodje po meri za pridobivanje podatkov iz spletnih servisov.
4. Kako poteka avtentikacija in avtorizacija uporabnikov? Kje se nahaja imenik?
Avtentikacija poteka na podlagi povezave do eDirectory.
5. Ali je na voljo dokumentacija za delo z Avtentikacijo in Avtorizacijo ?
Uporabi se horizontalni gradnik MJU za avtentikacijo in avtorizacijo.
6. Kako je rešen sistem obdelav, razen seznama, ni nobene dodatne dokumentacije kaj delajo?
Najbolj kompleksen primer obdelave evidence je del razpisne dokumentacije (glejte Popis evidence seznam upraviteljev).
7. Kaj se je uporabilo za razvoj uporabniškega vmesnika (navaja se Microsoft Visio = "diagramming and vector graphics application")?
Easy Documents
8. Ne najdemo dokumenta, ki bi opisoval organizacijo in arhitekturo aplikacije (uporabljena programska oprema, verzije, načini interakcije med posameznimi moduli, načini integracije z zunanjim svetom, izvedba obdelav, programska orodja za izdelalo mask, nabor licenčne in ne licenčne programske opreme). Naročnika prosimo za objavo teh podatkov.
Uporabljena je Easy Documents rešitev.
https://easy-software.com/en/software/documentmanagement-system/
https://easy-software.com/en/easy-documents-4-0-a-platform-for-all-processes/
9. Kako se izvede nameščanje sistema na novo, kako se generira programska koda iz repozitorija kode? Kje se nahaja repozitorij kode?
Repozitorij trenutne kode se nahaja v okviru Easy Documents rešitve. Nov sistem bo nameščen v Državni računalniški oblak (DRO). Izvorna koda se odloži v SVN repozitorij izvorne kode skupaj z navodilom za namestitev (http://hkom.wiki.sigov.si/index.php/SVN).
10. Kako se vodijo verzije sistema?
Sistem vzpostavljen na Easy Documents 4.0 #1895, brez nadgradenj.
11. Katera je verzija Jave ?
7

Datum objave: 04.02.2021   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu dokumentacije smo ugotovili določene nejasnoti in bi želeli odgovore na sledeča vprašanja:

1.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. Tehnične zahteve javnega naročila navajate administrativni modul za upravljanje z uporabniki. Vprašanja:
- ali mora administrativni modul nastopati v okviru dokumentnega sistema?
- ali mora enotna prijava v sistem biti omogočena na vseh testnih in produkcijskem okolju ?
- ali mora biti omogočeno dodajanje uporabnika v katerokoli uporabniško skupino v dokumentnem sistemu ?
2.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. Tehnične zahteve javnega naročila navajate administratini modul za upravljanje delovnih tokov.
- Ali mora takšen modul omogočati grafično kreiranje delovnih tokov ?
3.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. Tehnične zahteve javnega naročila navajate modul statističnih obdelav. Ali mora takšen modul omogočati:
a. Grafični prikaz statistike
b. Izvoz statističnih podatkov
c. Možnost dinamične priprave in urejanja po vseh evidencah z vsemi metapodatki evidenc
d. Možnost shranitve statistike
4.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. Tehnične zahteve javnega naročila navajate aplikacijo za popolno revizijsko sled, tudi s pomočjo grafičnega prikaza. Ali mora modul revizijska sled omogočati:
a. beleženje vsake spremembe izvedene na zapisu
b. beleženje vpogleda iz strani kateregakoli uporabnika,
c. beleženje izvedenih integracij na zapisu z zunanjimi aplikacijami
d. grafični pregled sprememb
e. beleženje vseh integracij z zunanjimi aplikacijami v okviru dokumentnega sistema
5.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. 1. Splošne tehnološke zahteve navajate implementacijo z dokumentarnim sistemom SPIS4/KRPAN.
- Kakšni podatkovni tipi oz. katera dokumentacija (kalsif. Znaki) se mora implementirati s SPIS4 in katera s KRPAN ?
6.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. 1. Splošne tehnološke zahteve navajate moderna zasnovana arhitektura. Ali mora dokumentni sistem omogočati:
- full text search po vsebini dogumentov?
- Spletno administracijo delovnih procesov za nove module?
- Ali mora delovati na HTML5?
- Ali mora aplikacijski strežnik delovati tudi na OS Linux?
7.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. 1. Splošne tehnološke zahteve navajate uporabo predlog in polnjenje predlog s podatki iz informacijskega sistema. Ali mora biti omogočeno:
a. kreiranje predlog neposredno v dokumentnem sistemu s predogledom možnosti uporabe metapodatkov ?
b. uporabo predlog na različnih evidencah / modulih ?
c. verzioniranje predlog?
8.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. 1. Splošne tehnološke zahteve navajate kreiranje elektronsko podpisanih dokumentov v PDF/A-2.
- Katere vrste dokumentacije mora biti shranjena v format PDF/A-2.
9.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 6. 1 Splošne uporabniške zahteve navajate pripenjanje skeniranih dokumentov v evidence, ter v tehničnih specifikacijah, str. 32, so opisane zahteve glede evidence EKT in EPS. V opisu je navedeno, da zunanji deležniki sistema EKT pošiljajo zahtevke v sistem EKT preko navadne ali e-pošte (slednjo referent natisne), referent zahtevke skenira in vnese v računalnik za nadaljnjo obdelavo. Na strani 24 je zahtevana tudi možnost pripenjanja skeniranih dokumentov (PDF, PDF/A-2) v evidence.

- Se mora skeniran dokument v dokumentni sistem posredovati v PDF,PDF/A -2 obliki ?
- Ali je v sklopu te zahteve potrebno omogočiti tudi pretvorbo iz fizične v digitalno obliko in zajem v formatu, primernem za dolgoročno hrambo (digitalizacijo oz. skeniranje)?
- Ali mora ponujena rešitev vsebovati tudi opremo za izvedbo pretvorbe (npr. optični čitalnik oz. skener, rešitev za zajem dokumentov)?
- Če je odgovor na predhodna podvprašanja »da«, ali mora ponujena rešitev omogočati tudi doskeniranje (zajem dodatno skeniranih dokumentov k že obstoječim zapisom)?
- Za koliko uporabnikov in v katerih scenarijih naročnik predvideva potrebo po elektronskem podpisovanju? Pri tem z »uporabnik« mislimo število uporabnikov, ki morajo imeti možnost pripraviti in posredovati dokument v elektronski podpis.
- Za katere vrste dokumentov je predvideno kreiranje elektronsko podpisanih dokumentov v PDF/A-2?
10.) Ali mora ponujeno okolje zajemati vse funkcionalnosti, ki so implementirane v obstoječem okolju Evidence MP ?
11.) Ali mora ponujeno okolje zajemati tudi posodobljeno in optimizirano aplikacijo SPVT, spletno pravosodno vstopno točko?
12.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 6. 2.13 Potni nalogi navajte osnovni namen modula Potni nalogi. Ali mora nov modul omogočati:
a. Nadzor nad vsemi izdanimi potnimi nalogi in njihovimi obračuni
b. Vzpostavljen krogotok priprave in potrjevanja ter akontacije in obračuna potnih stroškov
c. Evidence in administracijo službenih vozil in kontrola zasedenosti vozil
d. Spletna rezervacija vozil
e. Grafični predogled načrtovane poti
f. Koledarski prikaz potnih nalogov za poljubno časovno obdobje
g. Izračun dnevnika s prilagodljivim upoštevanjem prehranskih obrokov
h. Izdelava obračuna po zaključku službene poti z upoštevanjem navedenih cestnin, parkirnin in ostalih storitev
i. Administracija in šifrant računovodskih dimenzij in parametrov
j. Povezava z Banko Slovenije za preračun tečajnih list
13.) V tehničnih specifikacijah 6.2.15 Evidenca kazenskih točk v cestnem prometu (EKT) navajate opis celotne evidence. Ali bo potrebno v ponujeni IS izvesti prenos vseh zapisov evidence ? Navajate tudi novo željo po povezavi s centralnim registrom prebivalstva. ALi je to zahteva, da v ponujeni IS konkretno na evidence EKT pripraviti novo integracijo z e-CRP?
14.) V tehničnih specifikacijah 6.2.4 Centralna evidence vseh kandidatov, prijavljenih za opravljanje sodniškega pripravništva navajate opis nove evidence.
- Kdo bo dodajal nove zapise v evidenco in kateri podatki se morajo prenašati iz SPIS4 in kateri iz KRPAN ?
- Ali se mora navedena evidenca integrirati še s katero drugo zunanjo aplikacijo ?
15.) V tehničnih specifikacijah 6.2.5 Imenik svetovalcev za begunce navajate povezavo z CKE.
- Ali se mora na vsakem zapisu v evidenci omogočiti kontrolo podatkov iz CKE ?
16.) V tehničnih specifikacijah 6.2.12 Overitve navajate, da je v evidenci omogočeno tudi elektronsko podpisovanje preko e-tablice.
- Ali mora elektronsko podpisovanje dokumentov te evidence biti omogočeno tudi v okviru dokumentnega sistema in s uporabniškimi certifikati ?
17.) V vsebinskih zahtevah 1.1.12 Overitve navajate izboljšati način e-podpisov ter v tehničnih specifikacijah, str. 18 je zahtevana možnost uporabe kvalificiranih spletnih in osebnih digitalnih potrdil, e-potrjevanje, e-podpisovanje in e-žigi.
- Prosimo za natančnejšo opredelitev, katere vrste digitalnih potrdil mora omogočati rešitev za elektronski podpis? Ali mora rešitev podpirati navaden e-podpis (npr. faksimile podpisa), AES podpis (napreden elektronski podpis, npr. z uporabo strežniškega certifikata v namenski rešitvi) ali QES podpis (kvalificirani elektronski podpis z kvalificiranim digitalnim potrdilom podpisnika)?
- Ali mora imeti rešitev možnost izbire med več načini podpisovanja glede na določitev v procesu za posameznega podpisnika.
- Ali mora ponujena rešitev omogočati elektronski podpis v skladu z evropsko uredbo o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije eIDAS in zakonodajo ZEPEP? Če, DA ali bo naročnik zagotovil podpisovanje po EIDASu ali mora ponudnik ponuditi to storitev v okviru rešitve
- Ali mora rešitev v primeru uporabe QES (kvalificirani elektronski podpis z kvalificiranim digitalnim potrdilom podpisnika) podpirati tudi možnost uporabe kvalificiranih digitalnih potrdil, hranjenih v oblaku?
- Ali mora rešitev za podpisovanje omogočati večfaktorsko avtentikacijo podpisnikov v primeru elektronskega podpisovanja (npr. URL do dokumenta za podpis, uporabo OTP preko SMS, možnost uporabe dodatne PIN kode za podpis)?
- Ali mora rešitev za elektronski podpis omogočati oddaljeno podpisovanje na osebnih, prenosnih računalnikih, pametnih telefonih, tabličnih računalnikih in podpisnih tablicah?
- Ali naročnik predvideva tudi uporabo podpisnih tablic? Če ja, katere podpisne tablice mora podpirati rešitev? Ali morajo v tem primeru podpisne tablice podpirati tudi možnost integracije z rešitvijo za elektronski podpis?
- Ali mora rešitev za elektronski podpis omogočati hranjenje ločene in podrobne revizijske sledi o postopku elektronskega podpisovanja?
- Ali mora ponujena rešitev za elektronski podpis omogočati tudi možnost določanja vrstnega reda podpisnikov ter zavrnitev podpisa?
- Ali mora rešitev za elektronski podpis omogočati uporabo preddefiniranih predlog za podpis?
- Ali mora rešitev omogočati tudi izpolnitev preddefiniranih podatkov ob/pred podpisom?
- Ali mora ponujena rešitev za elektronski podpis omogočati umestitev vizualizacije podpisa na preddefinirano ali ad-hoc izbrano mesto podpisa?
- Ali se mora rešitev povezovati s tretjimi sistemi ali samo v okviru predmetnih evidenc
- Ali mora biti rešitev za podpisovanje brezšivno integrirana v ponujeno rešitev
- Ali mora zagotavljati šifriranje datotek na datotečnem sistemu s čimer omogoča, da lahko samo strežniški del rešitve za podpisovanje šifrira in dešifrira določeno datoteko. Geslo za šifriranje se generira na strežniku v ozadju in ga lahko uporabi samo ponujena rešitev za podpisovanje. Do tega gesla administrator sistema nikoli ne more dostopati. Administrator sistema sicer lahko dostopa do šifriranih datotek vendar NE SME videti vsebine te datoteke.
- ALi mora imeti podpis narejen s ponujeneo rešitvijo vključen varen časovni žig (embeded timestamp), kar mora biti jasno vidno tudi npr. z Adobe pregledovalnikom PDF datotek.
18.) Ali se morajo sistemska sporočila oz. napake pri integracijah z zunanjimi aplikacijami voditi v okviru dokumentnega sistema ?
19.) Ali so lahko administracijska navodila v angleškem jeziku?
20.) V tehnični specifikaciji 7. Specifikacija rešitve informacijskega sistema navajate povezljivost z enotnim informacijskim sistemom, ki zajema e-Arhiv.
- Bo potrebno dokumentacijo prenašati v navedeni eArhiv ali mora ponudnik v sklopu rešitve ponuditi tudi certificirano rešitev za dolgoročno e-hrambo. ?
21.) V tehničnih specifikacijah, pogl. 4.2. je navedeno, da je obstoječa programska oprema akreditirana s strani Arhiva RS ter da je akreditacija vsako leto podaljšana.
- Ali to pomeni, da mora biti tudi ponujen IS akreditiran s strani Arhiva RS in akreditacija zanj letno podaljšana za čas pogodbe?
22.) V tehničnih specifikacijah, str. 18 je navedeno, da mora biti IS zasnovan tako, da ne zahteva dodatnih namestitev, hkrati pa je omenjeno tudi, da se bo morebitne specifične namestitve določilo in potrdilo v fazi analize.
- Ali to pomeni, da naročnik in izvajalec v fazi izdelave PZI lahko dogovorita uporabo dodatkov, ki zahtevajo lokalne namestitve, za uporabo določenih funkcionalnosti sistema (npr. za možnost priprave dokumentov na podlagi predlog in naknadno urejanje le-teh ali za zajem e-pošte v sistem)?

23.) V tehničnih specifikacijah, str. 24, je zahtevana tudi možnost pripenjanja skeniranih dokumentov (npr. PDF, PDF/A-2) v evidence.
- Ali bo naročnik poskrbel, da bodo pripeti dokumenti v ustreznem formatu, zahtevanem s strani Arhiva RS, za dolgoročno hrambo?
- Ali mora ponujena rešitev omogočati tudi možnost pretvorbe tako pripetih dokumentov v PDF/A-2)?

24.) V tehničnih specifikacijah, str. 28, so opisane zahteve glede evidence službenih izkaznic, v kateri je omenjeno tudi tiskanje uradnih izkaznic.
- Ali mora ponujena rešitev omogočati tudi tiskanje uradnih izkaznic ali naročnik v ta namen uporablja drug postopek oziroma sistem in mora ponujena rešitev omogočati zgolj določanje evidenčne številke izkaznic?
25.) V tehničnih specifikacijah je v poglavju 7.1.1. opredeljen predviden terminski plan izvedbe podaktivnosti.
- Ali v primeru, da naročnik prične z produkcijsko uporabo rešitve prej kot v 24 mesecih, lahko prej prične teči tudi vzdrževanje IS?
26.) V tehničnih specifikacijah je v poglavju 7.1.1. opredeljen predviden terminski plan izvedbe podaktivnosti, v katerem je za izdelavo PZI predvideno trajanje 5 mesecev.
- Ali navedeno trajanje vključuje tudi čas za pregled in potrditev PZI s strani naročnika?
27.) V opisu aktivnosti A.3 v tehničnih specifikacijah (str. 39) je navedeno, da je v okviru prenosa podatkov potrebno podatke iz obstoječih informacijskih sistemov tudi prečistiti pred prenosom v IS.
- Ali je predvideno, da bo aktivnost izvoza in čiščenje podatkov iz trenutne rešitve izvajalo osebje naročnika, po navodilih izvajalca?
28.) V opisu aktivnosti A.3 v tehničnih specifikacijah (str. 40) je opisana aktivnost testiranja.
- Ali bo možno izvesti testiranje funkcionalnosti IS in s tem test pravilnega delovanja IS izvajati po delih sistema (agilno , po iteracijah), npr. po posameznih evidencah ali modulih ter izvesti namestitev IS v produkcijsko okolje po posameznih testiranih in potrjenih modulih?
29.) V opisu aktivnosti A.5 v tehničnih specifikacijah (str. 42) opisana priprava notranjih pravil.
- Ali morajo notranja pravila zajemati postopke za zajem in hrambo za vse evidence, ki morajo biti vključene v rešitvi, tudi že obstoječe?
- Ali morajo NP obsegati tudi proces pretvorbe iz papirne v e-obliko?
30.) V tehničnih specifikacijah je v poglavju 7.1.1. opredeljen predviden terminski plan izvedbe podaktivnosti.
- Ali terminski plan predvideva, da morajo biti nadgradnje in optimizacije iz aktivnosti A.4 identificirane že v PZI, realizirane pa v okviru aktivnosti A.4. (s tem, da bodo morebitne dodatno identificirane spremembe v času izvajanja aktivnosti A.4. dodatno dogovorjene in potrjene)? Ali pa je v okviru aktivnosti A.1, A.2 in A.3 predvidena opredelitev in prenos evidenc/aplikacij v obstoječi funkcionalnosti in načinu delovanja, v aktivnosti A.4. pa opredelitev in izdelava sprememb iz naslova vsebinske nadgradnje in optimizacije evidenc?
31.) V opisu zahtev glede neprekinjenega delovanja in razpoložljivosti v tehničnih specifikacijah, str. 46, je navedeno, da morajo biti spletne storitve razpoložljive tudi izven delovnega časa oz. 24 ur dnevno.
- Prosimo za opredelitev, katere spletne storitve so mišljene?
32.) V navezi pod dikcijo "Priprava ter migracija uporabnikov ter vseh atributov iz Novell sistema v MS AD" je vprašanje ali je priprava uporabniških imen in atributov v csv obliki sprejemljiva za nadaljno uparjanje izvoženih uporabnikov iz Novell sistema z obstoječimi uporabniki na MS AD sistemu. Če je odgovor DA ali je s strani izvajalca potrebno dokazilo o certifiiciranju kadrov za Novell sisteme oz. katere certifikate je potrebno predložiti?


ODGOVOR
Podajamo odgovore na posamezna vprašanja:

1) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. Tehnične zahteve javnega naročila navajate administrativni modul za upravljanje z uporabniki. Vprašanja:
- ali mora administrativni modul nastopati v okviru dokumentnega sistema?
Administrativni modul mora nastopati znotraj Evidenc MP, ne pa znotraj SPIS/KRPAN-a.
- ali mora enotna prijava v sistem biti omogočena na vseh testnih in produkcijskem okolju ?
DA. Upošteva se Generične tehnološke zahteve (GTZ) in horizontalne gradnike MJU.
- ali mora biti omogočeno dodajanje uporabnika v katerokoli uporabniško skupino v dokumentnem sistemu ?
Uporabnikom se je do sedaj določalo pravice in vpoglede znotraj aplikacije Evidence MP. Preko drugega UI pa se je omogočalo uporabnikom znotraj Novell pravico dostopa v aplikacijo.

2.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. Tehnične zahteve javnega naročila navajate administrativni modul za upravljanje delovnih tokov.
- Ali mora takšen modul omogočati grafično kreiranje delovnih tokov?
Predvideno je, da bo naročnik lahko na enostaven način sam kreiral preproste delovne procese.

3.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. Tehnične zahteve javnega naročila navajate modul statističnih obdelav. Ali mora takšen modul omogočati:
a. Grafični prikaz statistike
NE
b. Izvoz statističnih podatkov
DA
c. Možnost dinamične priprave in urejanja po vseh evidencah z vsemi metapodatki evidenc.
DA
d. Možnost shranitve statistike
NE, predviden le izvoz pripravljene statistike/podatkov. Naročnik grafično sam oblikuje poročilo.

4.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. Tehnične zahteve javnega naročila navajate aplikacijo za popolno revizijsko sled, tudi s pomočjo grafičnega prikaza. Ali mora modul revizijska sled omogočati:
a. beleženje vsake spremembe izvedene na zapisu
DA
b. beleženje vpogleda iz strani kateregakoli uporabnika,
DA
c. beleženje izvedenih integracij na zapisu z zunanjimi aplikacijami
DA
d. grafični pregled sprememb
DA
e. beleženje vseh integracij z zunanjimi aplikacijami v okviru dokumentnega sistema
DA

5.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. 1. Splošne tehnološke zahteve navajate implementacijo z dokumentarnim sistemom SPIS4/KRPAN.
- Kakšni podatkovni tipi oz. katera dokumentacija (kalsif. Znaki) se mora implementirati s SPIS4 in katera s KRPAN ?
Podatkovni tipi: klasifikacijski znaki, signirni znaki (številka) besedilo, priponke/dokumenti, datumi,...

6.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. 1. Splošne tehnološke zahteve navajate moderna zasnovana arhitektura. Ali mora dokumentni sistem omogočati:
- full text search po vsebini dokumentov?
NE, le po metapodatkih oz. poljih znotraj aplikacije.
- Spletno administracijo delovnih procesov za nove module?
Pričakuje se, da delovni procesi za nove module omogočajo spletno administracijo delovnih procesov.
- Ali mora delovati na HTML5?
Pričakuje se, da spletna aplikacija deluje v Edge, Mozilla Firefox in Iridum.
- Ali mora aplikacijski strežnik delovati tudi na OS Linux?
NE

7.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. 1. Splošne tehnološke zahteve navajate uporabo predlog in polnjenje predlog s podatki iz informacijskega sistema. Ali mora biti omogočeno:
a. kreiranje predlog neposredno v dokumentnem sistemu s predogledom možnosti uporabe metapodatkov ?
Pričakuje se, da se predloga kreira znotraj aplikacije z uporabo metapodatkov.
b. uporabo predlog na različnih evidencah / modulih ?
DA
c. verzioniranje predlog?
NE, v aplikaciji mora imeti uporabnik na voljo le 1 predlogo za posamezni dokument. Ob spremembi predloge se zabeleži sprememba v revizijsko sled. Predloga pa ostane 1. Uporabnik mora imeti možnost tudi izbrisa predloge oz. zamenjave.

8.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 5. 1. Splošne tehnološke zahteve navajate kreiranje elektronsko podpisanih dokumentov v PDF/A-2.
- Katere vrste dokumentacije mora biti shranjena v format PDF/A-2.
Vsi dokumentacija, ki se veže na delovni proces znotraj posamezne evidence.

9.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 6. 1 Splošne uporabniške zahteve navajate pripenjanje skeniranih dokumentov v evidence, ter v tehničnih specifikacijah, str. 32, so opisane zahteve glede evidence EKT in EPS. V opisu je navedeno, da zunanji deležniki sistema EKT pošiljajo zahtevke v sistem EKT preko navadne ali e-pošte (slednjo referent natisne), referent zahtevke skenira in vnese v računalnik za nadaljnjo obdelavo. Na strani 24 je zahtevana tudi možnost pripenjanja skeniranih dokumentov (PDF, PDF/A-2) v evidence.
- Se mora skeniran dokument v dokumentni sistem posredovati v PDF,PDF/A -2 obliki ?
DA
- Ali je v sklopu te zahteve potrebno omogočiti tudi pretvorbo iz fizične v digitalno obliko in zajem v formatu, primernem za dolgoročno hrambo (digitalizacijo oz. skeniranje)?
DA, da je uporabnikom še naprej omogočeno skeniranje in nadaljnja obdelava
- Ali mora ponujena rešitev vsebovati tudi opremo za izvedbo pretvorbe (npr. optični čitalnik oz. skener, rešitev za zajem dokumentov)?
NE.
- Če je odgovor na predhodna podvprašanja »da«, ali mora ponujena rešitev omogočati tudi doskeniranje (zajem dodatno skeniranih dokumentov k že obstoječim zapisom)?
Odgovor zgoraj.
- Za koliko uporabnikov in v katerih scenarijih naročnik predvideva potrebo po elektronskem podpisovanju? Pri tem z »uporabnik« mislimo število uporabnikov, ki morajo imeti možnost pripraviti in posredovati dokument v elektronski podpis.
Elektronski podpis mora biti omogočen za vse uporabnike evidenc MP, razen za administratorja. Uporabi se možnost horizontalnih gradnikov MJU oziroma že razvita podpisna komponenta, ki jo ponuja MJU.
- Za katere vrste dokumentov je predvideno kreiranje elektronsko podpisanih dokumentov v PDF/A-2?
Vse dokumente, ki se vežejo na delovni proces znotraj posamezne evidence. Uporabi se možnost horizontalnih gradnikov MJU.

10.) Ali mora ponujeno okolje zajemati vse funkcionalnosti, ki so implementirane v obstoječem okolju Evidence MP ?
DA

11.) Ali mora ponujeno okolje zajemati tudi posodobljeno in optimizirano aplikacijo SPVT, spletno pravosodno vstopno točko?
NE. Uporabi se horizontalni gradnik MJU za avtentikacijo in avtorizacijo.

12.) V tehničnih specifikacijah, poglavje 6. 2.13 Potni nalogi navajte osnovni namen modula Potni nalogi. Ali mora nov modul omogočati:
a. Nadzor nad vsemi izdanimi potnimi nalogi in njihovimi obračuni
b. Vzpostavljen krogotok priprave in potrjevanja ter akontacije in obračuna potnih stroškov
c. Evidence in administracijo službenih vozil in kontrola zasedenosti vozil
d. Spletna rezervacija vozil
e. Grafični predogled načrtovane poti
f. Koledarski prikaz potnih nalogov za poljubno časovno obdobje
g. Izračun dnevnika s prilagodljivim upoštevanjem prehranskih obrokov
h. Izdelava obračuna po zaključku službene poti z upoštevanjem navedenih cestnin, parkirnin in ostalih storitev
i. Administracija in šifrant računovodskih dimenzij in parametrov
j. Povezava z Banko Slovenije za preračun tečajnih list

Potni nalogi morajo omogočiti vodenje zahtevkov za potne naloge, sami potni nalogi se vodijo v aplikaciji MFERAC, kjer se vršijo vsi obračuni stroškov.

13.) V tehničnih specifikacijah 6.2.15 Evidenca kazenskih točk v cestnem prometu (EKT) navajate opis celotne evidence.
Ali bo potrebno v ponujeni IS izvesti prenos vseh zapisov evidence? DA
Navajate tudi novo željo po povezavi s centralnim registrom prebivalstva. ALi je to zahteva, da v ponujeni IS konkretno na evidence EKT pripraviti novo integracijo z e-CRP?
Evidenco EKT je potrebno povezati z e-CRP, saj za poizvedbe v e-CRP obstaja pravna podlaga v drugem odstavku 250.a člena Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1).

14.) V tehničnih specifikacijah 6.2.4 Centralna evidence vseh kandidatov, prijavljenih za opravljanje sodniškega pripravništva navajate opis nove evidence.
- Kdo bo dodajal nove zapise v evidenco in kateri podatki se morajo prenašati iz SPIS4 in kateri iz KRPAN ?
Dodajanje/razvijanje novih polj ali funkcionalnosti je predvideno delo izvajalca.
- Ali se mora navedena evidenca integrirati še s katero drugo zunanjo aplikacijo?
Predvideno je, da se to preveri v okviru priprave PZI.

15.) V tehničnih specifikacijah 6.2.5 Imenik svetovalcev za begunce navajate povezavo z CKE.
- Ali se mora na vsakem zapisu v evidenci omogočiti kontrolo podatkov iz CKE ?
DA, možnost preverbe zapisov/subjektov (gumb) mora biti dostopen na vsakem subjektu.

16.) V tehničnih specifikacijah 6.2.12 Overitve navajate, da je v evidenci omogočeno tudi elektronsko podpisovanje preko e-tablice.
- Ali mora elektronsko podpisovanje dokumentov te evidence biti omogočeno tudi v okviru dokumentnega sistema in s uporabniškimi certifikati ?
DA

17.) V vsebinskih zahtevah 1.1.12 Overitve navajate izboljšati način e-podpisov ter v tehničnih specifikacijah, str. 18 je zahtevana možnost uporabe kvalificiranih spletnih in osebnih digitalnih potrdil, e-potrjevanje, e-podpisovanje in e-žigi.
- Prosimo za natančnejšo opredelitev, katere vrste digitalnih potrdil mora omogočati rešitev za elektronski podpis? Za elektronski podpis se uporabi že razvita komponenta MJU.
Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje overitelji:
Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA
Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA
Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB
Halcom d.d. - Halcom CA
- Ali mora rešitev podpirati navaden e-podpis (npr. faksimile podpisa), AES podpis (napreden elektronski podpis, npr. z uporabo strežniškega certifikata v namenski rešitvi) ali QES podpis (kvalificirani elektronski podpis z kvalificiranim digitalnim potrdilom podpisnika)?
NE
- Ali mora imeti rešitev možnost izbire med več načini podpisovanja glede na določitev v procesu za posameznega podpisnika.
DA.
- Ali mora ponujena rešitev omogočati elektronski podpis v skladu z evropsko uredbo o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije eIDAS in zakonodajo ZEPEP? Če, DA ali bo naročnik zagotovil podpisovanje po EIDASu ali mora ponudnik ponuditi to storitev v okviru rešitve
Za elektronski podpis se uporabi že razvita komponenta MJU.
- Ali mora rešitev v primeru uporabe QES (kvalificirani elektronski podpis z kvalificiranim digitalnim potrdilom podpisnika) podpirati tudi možnost uporabe kvalificiranih digitalnih potrdil, hranjenih v oblaku?
NE
- Ali mora rešitev za podpisovanje omogočati večfaktorsko avtentikacijo podpisnikov v primeru elektronskega podpisovanja (npr. URL do dokumenta za podpis, uporabo OTP preko SMS, možnost uporabe dodatne PIN kode za podpis)?
DA, uporabi se že razvita komponenta MJU.
- Ali mora rešitev za elektronski podpis omogočati oddaljeno podpisovanje na osebnih, prenosnih računalnikih, pametnih telefonih, tabličnih računalnikih in podpisnih tablicah?
DA
- Ali naročnik predvideva tudi uporabo podpisnih tablic? Če ja, katere podpisne tablice mora podpirati rešitev?
Obstoječa rešitev že podpira uporabo podpisnih tablic. Tip tablice bo določen v okviru PZI.
Ali morajo v tem primeru podpisne tablice podpirati tudi možnost integracije z rešitvijo za elektronski podpis?
NE
- Ali mora rešitev za elektronski podpis omogočati hranjenje ločene in podrobne revizijske sledi o postopku elektronskega podpisovanja?
NE
- Ali mora ponujena rešitev za elektronski podpis omogočati tudi možnost določanja vrstnega reda podpisnikov ter zavrnitev podpisa?
NE
- Ali mora rešitev za elektronski podpis omogočati uporabo preddefiniranih predlog za podpis?
NE
- Ali mora rešitev omogočati tudi izpolnitev preddefiniranih podatkov ob/pred podpisom?
NE
- Ali mora ponujena rešitev za elektronski podpis omogočati umestitev vizualizacije podpisa na preddefinirano ali ad-hoc izbrano mesto podpisa?
NE
- Ali se mora rešitev povezovati s tretjimi sistemi ali samo v okviru predmetnih evidenc
NE, samo v okviru predmetnih evidenc.
- Ali mora biti rešitev za podpisovanje brezšivno integrirana v ponujeno rešitev
DA
- Ali mora zagotavljati šifriranje datotek na datotečnem sistemu s čimer omogoča, da lahko samo strežniški del rešitve za podpisovanje šifrira in dešifrira določeno datoteko. Geslo za šifriranje se generira na strežniku v ozadju in ga lahko uporabi samo ponujena rešitev za podpisovanje. Do tega gesla administrator sistema nikoli ne more dostopati. Administrator sistema sicer lahko dostopa do šifriranih datotek vendar NE SME videti vsebine te datoteke.
NE
- Ali mora imeti podpis narejen s ponujeneo rešitvijo vključen varen časovni žig (embeded timestamp), kar mora biti jasno vidno tudi npr. z Adobe pregledovalnikom PDF datotek.
Za elektronski podpis se uporabi že razvita komponenta MJU.

18.) Ali se morajo sistemska sporočila oz. napake pri integracijah z zunanjimi aplikacijami voditi v okviru dokumentnega sistema ?
NE, vendar se morajo voditi v sistemskih logih.

19.) Ali so lahko administracijska navodila v angleškem jeziku?
NE

20.) V tehnični specifikaciji 7. Specifikacija rešitve informacijskega sistema navajate povezljivost z enotnim informacijskim sistemom, ki zajema e-Arhiv.
- Bo potrebno dokumentacijo prenašati v navedeni eArhiv ali mora ponudnik v sklopu rešitve ponuditi tudi certificirano rešitev za dolgoročno e-hrambo. ?
Zadeve se prenašajo v SPIS/KRPAN, od koder se potem prenašajo v arhiv.

21.) V tehničnih specifikacijah, pogl. 4.2. je navedeno, da je obstoječa programska oprema akreditirana s strani Arhiva RS ter da je akreditacija vsako leto podaljšana.
- Ali to pomeni, da mora biti tudi ponujen IS akreditiran s strani Arhiva RS in akreditacija zanj letno podaljšana za čas pogodbe?
DA

22.) V tehničnih specifikacijah, str. 18 je navedeno, da mora biti IS zasnovan tako, da ne zahteva dodatnih namestitev, hkrati pa je omenjeno tudi, da se bo morebitne specifične namestitve določilo in potrdilo v fazi analize.
- Ali to pomeni, da naročnik in izvajalec v fazi izdelave PZI lahko dogovorita uporabo dodatkov, ki zahtevajo lokalne namestitve, za uporabo določenih funkcionalnosti sistema (npr. za možnost priprave dokumentov na podlagi predlog in naknadno urejanje le-teh ali za zajem e-pošte v sistem)?
Naročnik želi, da se v čim manjšem obsegu uporablja lokalne nastavitve, ki bi bile potrebe za delovanje aplikacije.

23.) V tehničnih specifikacijah, str. 24, je zahtevana tudi možnost pripenjanja skeniranih dokumentov (npr. PDF, PDF/A-2) v evidence.
- Ali bo naročnik poskrbel, da bodo pripeti dokumenti v ustreznem formatu, zahtevanem s strani Arhiva RS, za dolgoročno hrambo?
DA
- Ali mora ponujena rešitev omogočati tudi možnost pretvorbe tako pripetih dokumentov v PDF/A-2)?
DA

24.) V tehničnih specifikacijah, str. 28, so opisane zahteve glede evidence službenih izkaznic, v kateri je omenjeno tudi tiskanje uradnih izkaznic.
- Ali mora ponujena rešitev omogočati tudi tiskanje uradnih izkaznic ali naročnik v ta namen uporablja drug postopek oziroma sistem in mora ponujena rešitev omogočati zgolj določanje evidenčne številke izkaznic?
Evidenca mora omogočati vodenje dodeljenih izkaznic, uporabnik tiska izkaznice z uporabo programa namenjenega za izdelavo ID izkaznic (CardPresso).

25.) V tehničnih specifikacijah je v poglavju 7.1.1. opredeljen predviden terminski plan izvedbe podaktivnosti.
- Ali v primeru, da naročnik prične z produkcijsko uporabo rešitve prej kot v 24 mesecih, lahko prej prične teči tudi vzdrževanje IS?
Kot je opredeljeno v osnutku pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, osnovno in dopolnilno vzdrževanje izvajalec prične zagotavljati od datuma podpisa končnega prevzemnega zapisnika iz 13. člena te pogodbe in ga zagotavlja 12 mesecev.

26.) V tehničnih specifikacijah je v poglavju 7.1.1. opredeljen predviden terminski plan izvedbe podaktivnosti, v katerem je za izdelavo PZI predvideno trajanje 5 mesecev.
- Ali navedeno trajanje vključuje tudi čas za pregled in potrditev PZI s strani naročnika?
Navedeno trajanje vključuje tudi pregled in potrditev PZI s strani naročnika. Natančna časovnica za pripravo in potrditev PZI je razvidna iz osnutka pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije (4. člen pogodbe).

27.) V opisu aktivnosti A.3 v tehničnih specifikacijah (str. 39) je navedeno, da je v okviru prenosa podatkov potrebno podatke iz obstoječih informacijskih sistemov tudi prečistiti pred prenosom v IS.
- Ali je predvideno, da bo aktivnost izvoza in čiščenje podatkov iz trenutne rešitve izvajalo osebje naročnika, po navodilih izvajalca?
NE

28.) V opisu aktivnosti A.3 v tehničnih specifikacijah (str. 40) je opisana aktivnost testiranja.
- Ali bo možno izvesti testiranje funkcionalnosti IS in s tem test pravilnega delovanja IS izvajati po delih sistema (agilno , po iteracijah), npr. po posameznih evidencah ali modulih ter izvesti namestitev IS v produkcijsko okolje po posameznih testiranih in potrjenih modulih?
DA

29.) V opisu aktivnosti A.5 v tehničnih specifikacijah (str. 42) opisana priprava notranjih pravil.
- Ali morajo notranja pravila zajemati postopke za zajem in hrambo za vse evidence, ki morajo biti vključene v rešitvi, tudi že obstoječe?
DA
- Ali morajo NP obsegati tudi proces pretvorbe iz papirne v e-obliko?
DA

30.) V tehničnih specifikacijah je v poglavju 7.1.1. opredeljen predviden terminski plan izvedbe podaktivnosti.
- Ali terminski plan predvideva, da morajo biti nadgradnje in optimizacije iz aktivnosti A.4 identificirane že v PZI, realizirane pa v okviru aktivnosti A.4. (s tem, da bodo morebitne dodatno identificirane spremembe v času izvajanja aktivnosti A.4. dodatno dogovorjene in potrjene)? Ali pa je v okviru aktivnosti A.1, A.2 in A.3 predvidena opredelitev in prenos evidenc/aplikacij v obstoječi funkcionalnosti in načinu delovanja, v aktivnosti A.4. pa opredelitev in izdelava sprememb iz naslova vsebinske nadgradnje in optimizacije evidenc?
Aktivnosti v A.4. morajo biti opredeljene v okviru izdelave projekta za izvedbo (PZI). Po naročnikovi potrditvi vsebine PZI ni dovoljeno spreminjati. Potrjen PZI je podlaga izvajalcu za začetek izvajanja nadaljnjih aktivnosti.

31.) V opisu zahtev glede neprekinjenega delovanja in razpoložljivosti v tehničnih specifikacijah, str. 46, je navedeno, da morajo biti spletne storitve razpoložljive tudi izven delovnega časa oz. 24 ur dnevno.
- Prosimo za opredelitev, katere spletne storitve so mišljene?
Objava imenikov, ki jih posamezne evidence MP trenutno objavljajo na spletni strani https://spvt.mp.gov.si/informacije-javnega-znacaja.html . Kasneje bo uporabljena domena gov.si, ki jo zagotavlja MJU.

32.) V navezi pod dikcijo "Priprava ter migracija uporabnikov ter vseh atributov iz Novell sistema v MS AD" je vprašanje ali je priprava uporabniških imen in atributov v csv obliki sprejemljiva za nadaljno uparjanje izvoženih uporabnikov iz Novell sistema z obstoječimi uporabniki na MS AD sistemu. Če je odgovor DA ali je s strani izvajalca potrebno dokazilo o certifiiciranju kadrov za Novell sisteme oz. katere certifikate je potrebno predložiti?
Trenutne evidence uporabljajo še Novell za uporabniška imena, vendar so enaki uporabniki že zavedeni tudi v MS AD. Ob selitvi na novi sistem bo potrebno uporabnikom iz Novell dodeliti nova uporabniška imena (v AD je to službeni e-mail).

Datum objave: 04.02.2021   16:50
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za odgovore na vprašanja:
1. Ali akreditacija IS že obstaja in se samo dopolni obstoječa akreditacija?
2. Katere točke ( obseg) akreditacije morajo biti zajete ?
3. Ali je potrebno vse na novo akreditirati?
4 Ali bo nova rešitev zamenjala obstoječo rešitev Easy Software?
5 Ali se pričakuje od izvajalca priprava notranjih pravil delovanja naročnika ali se samo popiše obstoječa pravila ?
6. Katere dokumente od zahtevane dokumentacije za akreditacijo naročnik že ima?
7. Kaj od programske opreme je že nameščeno na DRO? Kaj je na voljo, kateri Operacijski Sistem in kateri aplikacijski strežnik? Ali je na voljo bazni strežnik in kateri? Ali so na voljo razvojna orodja in katera? Če nič od tega ni na voljo, kdo poskrbi za plačilo te licenčne opreme?
8. Katera podatkovna baza in verzija je na voljo na DRO?
9. Kdo bo odpravljal napake prejšnjega izvajalca? V kolikor bo to v domeni novega izvajalca, nas zanima ali se bo to izvajalo iz kvote ur za dopolnilno vzdrževanje?


ODGOVOR

1. Ali akreditacija IS že obstaja in se samo dopolni obstoječa akreditacija?
Sistem bo potrebno na novo akreditirati pri Arhivu RS.

2. Katere točke ( obseg) akreditacije morajo biti zajete ?
Akreditiran mora biti celotni sistem, saj se tvorijo dokumenti znotraj aplikacije.

3. Ali je potrebno vse na novo akreditirati?
DA, odgovor 1.

4 Ali bo nova rešitev zamenjala obstoječo rešitev Easy Software?
Če bo ponudnik ponudil novo rešitev za izdelavo sistema, bo ta v primeru izbire zamenjala Easy Software.

5 Ali se pričakuje od izvajalca priprava notranjih pravil delovanja naročnika ali se samo popiše obstoječa pravila ?
Ponudnik bo sodeloval z naročnikom pri pripravi novih notranjih pravil.

6. Katere dokumente od zahtevane dokumentacije za akreditacijo naročnik že ima?
Za akreditacijo je potrebno vložiti zahtevo na Arhiv RS. Več o akreditaciji sistemov je zapisano na Arhiv RS. Npr. https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/Arhiv-RS/Zakonodaja-2019/Enotne-tehnoloske-zahteve-2-1/Arhiv-RS_Spik_4.0.pdf

7. Kaj od programske opreme je že nameščeno na DRO? Kaj je na voljo, kateri Operacijski Sistem in kateri aplikacijski strežnik? Ali je na voljo bazni strežnik in kateri? Ali so na voljo razvojna orodja in katera? Če nič od tega ni na voljo, kdo poskrbi za plačilo te licenčne opreme?
V okviru centralizacije so v DRO kupljeni strežniki in diskovni sistem.
Evidence MP bodo gostovale v DRO - v celoti bodo nameščene na obstoječi infrastrukturi v upravljanju Ministrstva za javno upravo. Zato tudi zanje velja kot za gostujoče licenčne in odprtokodne produkte plačljivega modela politika, opisana v dokumentu Generične Tehnološke Zahteve (GTZ-LOP verzija 1.1), ki je objavljen na NIO portalu: https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743
V primeru, da se bo izbrani izvajalec odločil in v okviru optimizacije ponudil licenčno programsko opremo, jo bo moral tudi zagotoviti. Torej, naročnik pričakuje v sklopu JN s strani izvajalca ponujeno vso aplikativno licenčno in/ali nelicenčno programsko opremo.

8. Katera podatkovna baza in verzija je na voljo na DRO?
Oracle

9. Kdo bo odpravljal napake prejšnjega izvajalca? V kolikor bo to v domeni novega izvajalca, nas zanima ali se bo to izvajalo iz kvote ur za dopolnilno vzdrževanje?
Produkcijsko okolje obstoječih Evidenc MP bo urejal še prejšnji izvajalec. Ob zagonu oz. produkciji »novega« oz. prenovljenega sistema, pa bo vzdrževanje oz. odpravljanje napak v domeni novega izvajalca.