Dosje javnega naročila 900169/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.170.000,00 EUR

JN169/2020 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 18.12.2020
JN3/2021 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2021
JN169/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2021
JN91/2021 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 02.07.2021
JN91/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2021
JN91/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2021
JN91/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2021
JN91/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2021
OS12/2021 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 16.08.2021
Zahtevek za revizijo
    JN169/2020 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2020/S 250-626556
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo

Datum objave: 18. 12. 2020
Številka objave: JN169/2020


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Zaletelj, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12305225. Telefaks +386 14711730. E-pošta tatjana.zaletelj@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ZAGOTAVLJANJE OPERATIVNOSTI ZRAČNIH PLOVIL SV - BLAGO IN STORITVE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 48
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 8336065,57 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvajalec bo za naročnika sam ali preko pooblaščenih serviserjev/izvajalcev del, skladno z veljavnimi normativi in v dogovoru z naročnikom, izvajal servisna, vzdrževalna, investicijska ter ostala dela na zračnih plovilih Slovenske vojske, potrebna za zagotavljanje njihove operativnosti. Po potrebi bo dobavljal nadomestne dele in ostali potreben material za naročnikovo lastno vzdrževanje zračnih plovil in opreme ter usposabljanje letalsko-tehničnega kadra.

Vsa dela se morajo izvajati v skladu z letalskimi predpisi (kontrola kakovosti, certifikati). Velja za storitve (vključno z usposabljanjem), blago, orodja in tehnično dokumentacijo. Izvajalec del bo moral v dogovoru in skladno z navodili naročnika vse posege vpisati v tehnično dokumentacijo zrakoplovov, motorjev in ostale opreme. Po zaključku vzdrževalnih del mora izvajalec vzdrževanja izdati certifikat.

Sklop 1: Vzdrževanje letala Turbolet L-410 UVP-E
Sklop 2: Vzdrževanje letal Zlin Z-242L in Z-143L
Sklop 3: Vzdrževanje motorjev Safran Engines, Makila 1A1
Sklop 4: Vzdrževanje radionavigacijskih sredstev
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50210000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo)
50211000 (Storitve popravila in vzdrževanja zrakoplovov)
50211210 (Storitve popravila in vzdrževanja letalskih motorjev)
38110000 (Navigacijski instrumenti)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Sklop 1 Vzdrževanje letala Turbolet L-410 UVP-E 1.188.524,59 EUR brez DDV
Sklop 2 Vzdrževanje letal Zlin Z-242L in Z-143L 1.040.983,61 EUR brez DDV
Sklop 3 Vzdrževanje motorjev Safran Engines, Makila 1A1 3.155.737,70 brez DDV
Sklop 4 Vzdrževanje radionavigacijskih sredstev 2.950.819,67 brez DDV
Ocenjena vrednost brez DDV: 8336065,57 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vzdrževanje letala Turbolet L-410 UVP-E
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50211000 (Storitve popravila in vzdrževanja zrakoplovov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 1188524,59 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vzdrževanje letal Zlin Z-242L in Z-143L
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50211000 (Storitve popravila in vzdrževanja zrakoplovov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 1040983,61 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vzdrževanje motorjev Safran Engines, Makila 1A1
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50211210 (Storitve popravila in vzdrževanja letalskih motorjev)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 3155737,70 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vzdrževanje radionavigacijske opreme
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 38110000 (Navigacijski instrumenti)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 2950819,67 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 188/2020-ON-PSPs, 430-225/2020
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 26. 1. 2021
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: EN, SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/12/15197-98923611127600171129
/RD_188_2020_ON_PSPS.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 16. 1. 2021
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 27. 1. 2021
Čas: 13:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 12. 2020
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3/2021, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo; datum objave: 15. 1. 2021

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.01.2021   15:59
VPRAŠANJE
We kindly ask you to extend the deadline for questions as well as the tender documentation as well as the deadline for submission of bids for at least one week, since we are in most EU countries, began work this week, in addition, we have major problems in the organization of work due to Covid epidemic and missing staff .
Respectfully

ODGOVOR

The deadline for submission of Bids is hereby extended up to and including 9 February 2021, 12:00 hrs. (noon) and for questions up to and including 30 January 2021, 12:00 hrs. (noon). The public opening of the Bids submitted will be held on 10 February 2021, 13:00 hrs.

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 9. 2. 2021 do 12:00 in rok za oddajo vprašanj do 30. 1. 2021. Javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 2021 ob 13:00.
Datum objave: 19.01.2021   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 4.4 razpisne dokumentacije navajate kot dokazilo veljavno pogodbo med ponudnikom in izvajalcem storitev. Zaradi zaupnosti navedenih pogodb vas naprošamo, da kot dokazilo sprejmete tudi pisma o sodelovanju med ponudnikom in izvajalcem.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo za dokazilo o izpolnjevanju zahteve sprejel tudi pismo o sodelovanju, ki mora vsebovati najmanj naslednje informacije:
- podatki ponudnika,
- podatki izvajalca,
- predmet pogodbe/sporazuma.
- datum sklenitve pogodbe/sporazuma,
- čas veljavnosti pogodbe/sporazuma.
Datum objave: 19.01.2021   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji so navedeni certifikati FAA in EASA. Prosimo Vas, da v besedilih navedete tudi certifikate TCCA saj so ekvivalenti navedenim.

Naprošamo Vas še za podaljšanje roka za oddajo ponudb do vključno 26.2.2021 saj pridobivanje dokumentacije zaradi odsotnosti zaposlenih in deljenih urnikov, kot posledica Covid-19, poteka mnogo počasneje.

Za vaše razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Naročnik - Vojaški letalski organ (VLO) priznava tudi certifikate izdane s strani Transport Canada Civil Aviation (TCCA). To velja za sklop 1, sklop 3 in sklop 4 (radionavigacijska sredstva zrakoplovov vpisanih v vojaški register zrakoplovov). Sprememba besedila ni potrebna.

Naročnik je rok za oddajo ponudb že podaljšal in ostane nespremenjen. Ponudniki oddajo ponudbe do določenega roka. V primeru, da bo ponudnik predložil formalno nepopolno ponudbo ga bo naročnik, skladno z 74. členom Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, pozval k dopolnitvam.Datum objave: 26.01.2021   15:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi s tem razpisom vas prosimo za dodatna pojasnila:

1. Pri sklopu 1 (vzdrževanje letala Turbolet L-410) in 4 (vzdrževanje radionavigacijskih sredstev) niso na voljo ceniki proizvajalcev originalnih nadomestnih delov. Cene nadomestih delov so na voljo za vsak primer posebej, po konkretnem povpraševanju. Prosim za spremembo zahteve, tako da bodo sprejemljive tudi ponudbe brez priloženih cenikov za nadomestne dele.

2. Točka 4.2 razpisne dokumentacije za OEM vzdrževalne organizacije zahteva CAA potrdilo o vstreznosti za vzdrževanje za civilno opremo in MAA potrdilo o vstreznosti za vzdrževanje za vojaško opremo. Ali navedena zahteva velja samo za zrakoplov, propeler in motor? Ali tudi za radionavigacijska sredstva?

3. Ali lahko dobimo seznam vojaške radionavigacijske opreme, za katero je potrebna OEM odobritev?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

1. Naročniku morajo biti ceniki na voljo. Ponudnik lahko k ponudbi priloži le cenik osnovnih nadomestnih delov oz. delov, ki so najpogosteje predmet zamenjave.

2. Zahteva iz točke 4.2, III. poglavje razpisne dokumentacije, se nanaša na letalo, propeler in motor. Za radionavigacijska sredstva veljajo pogoji iz III. poglavja, točke 4.1 4. sklop.

3. Naročnik seznama vojaške radionavigacijske opreme zaradi občutljivih podatkov ne more objaviti. Ponudniki bodo s podatki o proizvajalcu in kataloški številki sredstva obveščeni na obrazcu Poziv, z vsakokratnim pozivom k oddaji posameznih ponudb.Datum objave: 03.02.2021   16:54
VPRAŠANJE
Dear Sirs

Does the Contracting Authority allow receipt of bids that contians changes to the general terms in Appendix 10: "Draft Framework Agreement"?

ODGOVOR
Ponudnik v ponudbi lahko predlaga spremembe in dopolnitve vzorca okvirnega sporazuma. Skladno s IV. poglavjem, točka 2, razpisne dokumentacije bosta naročnik in ponudnik izvedla pogajanja v zvezi s predlaganimi spremembami.

V primeru, da ponudnik predlaga spremembe v zvezi s kaznijo okvirnega sporazuma ali finančnimi zavarovanji, mora vprašanje zastaviti na način določen v točki 3 II. poglavja razpisne dokumentacije. V kolikor se bo naročnik strinjal s predlaganimi spremembami bo nove določbe objavil na Portalu javnih naročil. Objavljene določbe bodo veljale za vse ponudnike enako in ne bodo predmet pogajanj.
Datum objave: 03.02.2021   16:55
VPRAŠANJE
Hi

Regarding Appendix 10: "Draft Framework Agreement", Article 34 - Liquidated damages, we propose to change the contract text to this:

Liquidated Damages
Article 34

Delay
If the Contractor fails to deliver the ordered goods or services by the date agreed therefor under the order concerned for reasons that cannot be attributed to Force Majeure or the Contractingan Excusable Delay Authority, the Contractor shall pay to the Contracting Authority as liquidated damages an amount equal to 5 (per mil) of the total value of the respective Order, for each day of the delay, but not more than 15% (percent) of the total value of the said Order.

The basis for calculating liquidated damages hereunder is the total value of each individual order, exclusive of VAT, including indirect costs. Where the order can be divided into line items, the basis for calculation shall be the value of the delayed line item, exclusive of VAT, including indirect costs. Where idirect costs cannot be divided by line items, the basis for calculation shall be the vaue of the line item without indirect costs.

If the Contractor fails to deliver, for ineligible reasons, any service to the extent that a damge is incurred to the Contracting Authority, or the fulfilment of the order has become irrelevant, the Contractor shall be imposed payment of liquidated damages for non-delivery.

If, not more than 5 days prior to the agreed commencement of work, the Contractor cancels its offer, or changes it, so that the offer becomes unacceptable to the Contracting Authority, the Contracting Authority shall be entitled to cancel the order and award the said order to the Bidder whose offer ranked second during the evaluation for the most advantageous offer for the order in question. The costs incurred up to that moment and tThe difference in payment due to the higher price under the offer submitted by the Bidder ranked second shall be borne by the Contractor hereto; additionally, the Contractor shall be imposed payment of liquidated damages for non-delivery. However, the Contractor will be credited for any work performed up until the moment of termination.

If the Contractor fails to deliver, for ineligible reasons, any goods for more than double the delivery period offered, the Contracting Authority shall be entitled to cancel the said order and award the order to the Bidder whose offer ranked second during the evaluation for the most advantageous offer for the the order in question. The costs incurred up to that moment and tThe difference in payment due to the higher price under the offer submitted by the Bidder ranked second shall be borne by the Contractor hereto, additionally, the Contractor shall be imposed payment of liquidated damages for non-delivery. However, the Contractor will be credited for any work performed up until the moment of termination.

Non-delivery
Where the Contactor fails to fulfil its obligations arising out of any order, the Contracting Authority shall impose to the Contractor payment of liquidated damages for non-delivery in the amount of 15% (percent) of the total value of the concerned order without VAT. For clarity, total liquidated damages cannot exceed 15% in total, which included any liquidated damages incurred due to delay.

The Contractor hereby agrees that the Contracting Authority may set-off any amounts payable under this liquidated damages clause against any financial obligations due hereunder. Where this is not possible, the Contracting Authority shall issue a separate invoice to be paid by the Contractor within 8 days of receipt thereof. Should the damage caused to the Contracting Authority exceed the amount charged as liquidated damages, the Contracting Authority shall have the right to demand that the remaining amount to full compensation be paid.


ODGOVOR
Naročnik sprejema naslednje predlagane spremembe 34. člena vzorca pogodbe:

V 1. odstavek dodaja »opravičljive zamude«.
Odstavek se glasi: »V kolikor pogodbeni partner ne dobavi naročenega blaga ali ne izvede naročene storitve v dogovorjenem roku za posamezno naročilo in kjer zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika ali opravičljive zamude, mora plačati naročniku kazen okvirnega sporazuma v višini 5 (promilov) od celotne vrednosti posameznega naročila za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti posameznega naročila.«

If the Contractor fails to deliver the ordered goods or services by the date agreed therefor under the order concerned for reasons that cannot be attributed to Force Majeure or the Contracting Authority or an Excusable Delay, the Contractor shall pay to the Contracting Authority as liquidated damages an amount equal to 5 (per mil) of the total value of the respective Order, for each day of the delay, but not more than 15% (percent) of the total value of the said Order.


V 6. odstavek dodaja »Celotna vrednost pogodbene kazni ne sme preseči 15% skupne vrednosti posameznega naročila, v kar so vključene kakršne koli pogodbene kazni za zamudo« .
Odstavek se glasi: »Če pogodbeni partner ne izpolni obveznosti iz posameznega naročila, naročnik zaračuna kazen okvirnega sporazuma zaradi neizpolnitve v višini 15% (odstotkov) celotne vrednosti posameznega naročila brez DDV. Celotna vrednost pogodbene kazni ne sme preseči 15% skupne vrednosti posameznega naročila, v kar so vključene kakršne koli pogodbene kazni za zamudo.«

Where the Contactor fails to fulfil its obligations arising out of any order, the Contracting Authority shall impose to the Contractor payment of liquidated damages for non-delivery in the amount of 15% (percent) of the total value of the concerned order without VAT. Total liquidated damages cannot exceed 15% of the total value of the order concerned, which includes any liquidated damages incurred due to delay.

Ostale določbe 34. člena vzorca okvirnega sporazuma ostanejo nespremenjene.

The other provisions of Article 34 of Draft Framework Agreement remain unaffected.