Dosje javnega naročila 007972/2020
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah
ZJN-3: Odprti postopek

JN007972/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007972/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN007972/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2021
JN007972/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007972/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 251-631174
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380372/RD_ePodatki_final.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23207
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah
Referenčna številka dokumenta: 430-58/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah za namen podpore odločanja na podlagi analiz, izvajanja analiz upoštevnih trgov, priprave poročil in posredovanja podatkov drugim nacionalnim in mednarodnim institucijam ter za izvajanje zakonskih nalog naročnika, ki vključuje:

- vzpostavitev brezhibno delujočega informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah, skladnega z varnostno politiko naročnika, drugimi varnostmi pravili in dobrimi praksami s področja informacijske varnosti;
- odpravo vseh pomanjkljivosti in slabosti, ki bi jih morebiti pokazali varnostni pregledi (tudi programske kode) in obremenilni testi informacijskega sistema;
- prevzem projektnega vodenja in svetovanja naročniku za celotno obdobje trajanja pogodbe skladno z zahte
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 350.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah za namen podpore odločanja na podlagi analiz, izvajanja analiz upoštevnih trgov, priprave poročil in posredovanja podatkov drugim nacionalnim in mednarodnim institucijam ter za izvajanje zakonskih nalog naročnika, ki vključuje:

- vzpostavitev brezhibno delujočega informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah, skladnega z varnostno politiko naročnika, drugimi varnostmi pravili in dobrimi praksami s področja informacijske varnosti;
- odpravo vseh pomanjkljivosti in slabosti, ki bi jih morebiti pokazali varnostni pregledi (tudi programske kode) in obremenilni testi informacijskega sistema;
- prevzem projektnega vodenja in svetovanja naročniku za celotno obdobje trajanja pogodbe skladno z zahtevami opredeljenimi v tehničnih specifikacijah (vodenje in koordinacija projekta, projektni sestanki);
- izvedbo faze analize in načrtovanja programske rešitve skladno z zahtevami opredeljenimi v tehničnih specifikacijah (opredelitev postopka in načina izvedbe faze, ustrezen zapis rezultatov analize in uskladitev z uporabniki naročnika);
- izvedbo povezovanja različnih podatkovnih baz eApek, CRS in delom registra prostorskih enot;
- izdelavo vmesnikov za serviranje ustrezno pripravljenih podatkov drugim informacijskim rešitvam naročnika (portal eAnalitik ter Geoportal AKOS);
- izvedbo prenosa oziroma migracijo vseh podatkov obstoječih podatkovnih baz in ostalih podatkov, ki jih je potrebno migrirati v novi informacijski sistem ter zagotovil njihovo dostopnost in pripravljenost za nadaljnjo uporabo;
- izvedbo temeljitega testiranja vseh razvitih funkcionalnosti informacijskega sistema v celoti in odpravo morebitnih odstopanj v delovanju funkcionalnosti, varnostnih ranljivosti, v času testiranja (pred izvedbo usposabljanja uporabnikov naročnika);
- preverbo delovanja postavljene rešitve s strani naročnika v razvojnem/testnem okolju pri naročniku;
- izvedbo popravkov in dopolnitev v skladu z ugotovitvami, opredeljenimi v času testiranja in ustrezno dopolnjevanje vse dokumentacije;
- izvedbo prenosa informacijskega sistema na produkcijsko okolje naročnika (po potrditvi ustreznosti), ki mora biti v celoti pripravljeno in nastavljeno tako, da bo popolnoma uporabno in funkcionalno za vse uporabnike, ki bodo lahko brez omejitev, dodatnih nastavitev ali dodatnega predhodnega dela, pričeli opravljati svoje zadolžitve takoj ob zagonu;
- izvedbo popravkov in dopolnitev v skladu z ugotovitvami po predaji v produkcijsko okolje pri naročniku;
- izdelavo podrobne projektne, uporabniške, razvojne in tehnične izvedbene dokumentacije;
- izdelavo navodil za uporabo, ločenih po uporabniških vlogah;
- izvedbo usposabljanj in izobraževanj administratorjev, skrbnikov in uporabnikov;
- pomoč naročniku ob in po zagonu v produkcijsko okolje naročnika;
- skrb za poenotenost razvojnega/testnega in produkcijskega okolja pri naročniku s stališča nameščene programske opreme, knjižnjic in podatkov v podatkovnih zbirkah, z ustreznimi prilagoditvami nastavitev razvojnega/testnega okolja v času trajanja pogodbe;
- izvedbo nadgradenj in popravkov v času trajanja pogodbe;
- tehnično podporo in vzdrževanje informacijskega sistema v času trajanja pogodbe.

Popis zahtevanih funkcionalnosti na informacijskem sistemu, ki je predmet tega naročila, je podrobneje naveden v dokumentu »Tehnične specifikacije«, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost poslovno - sistemskega analitika15
Usposobljenost razvojnih inženirjev15

Merilo stroškov:
imeponder
Ponujena cena ob upoštevanju stroškov v življenjski dobi informacijskega sistema70

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.01.2021   23:59

Dodatne informacije:
Naročnik ima za izvedbo predmetnega javnega naročila zagotovljena oziroma načrtovana sredstva v višini 427.000,00 EUR z DDV. Ponudbe, ki bodo presegale višino zagotovljenih sredstev pri naročniku, bodo izločene kot nedopustne.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.01.2021   18:41
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 2.4 Tehničnih specifikacij navaja: "Ponudnik mora na osnovi lastne organiziranosti in zahtevanega maksimalnega roka izvedbe pripraviti podroben terminski plan poteka izvajanja projekta, ki ga priloži ponudbi." Naročnika prosimo, da objavi podatek o maksimalnem roku izvedbe.


ODGOVOR
Podatek o maksimalnem roku izvedbe projekta je opredeljen v 2. točki 4. člena pogodbe:

»Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela v okviru faz od I. do vključno IV. izvedel najkasneje v roku dvaindvajset (22) mesecev od sklenitve pogodbe, pri čemer bodo primopredaje uporabniških modulov opravljene skladno z roki za zajem podatkov, ki naročnika zavezujejo s področno zakonodajo. Storitve v okviru faze V. pa bo izvajal od primopredaje zadnjega uporabniškega modula informacijskega sistema v produkcijskem okolju naročnika (tj. končna primopredaja) do izteka trajanja pogodbe, za vse komponente, izdelane v sklopu nadgradenj na zahtevo naročnika v zadnjem letu trajanja pogodbe, pa še eno (1) leto po izteku pogodbe (pod garancijo).«Datum objave: 18.01.2021   18:42
VPRAŠANJE
Iz tehnične specifikacije razumemo, da zahtevam po poročevalnem sistemu zadostuje tudi excel?
(Seveda če se ustrezno uredijo pravice uporabnikov do dostopa poročil in do dostopa podatkov znotraj poročil. Dostop do podatkov iz vprašalnikov preko excela bi bil strukturian. Uporabniki dostopajo samo do podatkov, do katerih so upravičeni. )

ODGOVOR
Naročnik izpostavlja, da uporaba Excel-a ne zadosti naslednji zahtevi tehničnih specifikacij (pod točko 3.3. Vzpostavitev in implementacija sistema): Delovanje programske rešitve na strani odjemalca mora biti zagotovljeno brez dodatnih nameščenih vtičnikov (angl. plug-in). Delovanje na strani odjemalca mora biti zagotovljeno z uporabo čistega JavaScript jezika oziroma ustreznimi ogrodji (angl. framework) in mora delovati na vseh trenutno razširjenih brskalnikih (Mozilla Firefox, Google Crome, MS Edge in Apple Safari) ne glede na operacijski sistem.

Ponudba je nedopustna, v kolikor ni skladna z vsemi zahtevami tehničnih specifikacij.Datum objave: 18.01.2021   18:42
VPRAŠANJE
V zahtevah je navedeno, da mora '''Informacijski sistem ePodatki mora glede na podatke ponuditi najustreznejšo vrsto grafikonov in legendo''.
Naš predlog rešitve nima te funkcionalnosti in ne kakšne podobne. Ponudi pa možnost grafikonov in tabel, ki so na voljo za uporabo. Je takšna pomanjkljivost razlog za izločitev rešitve?
V zahtevah je namreč veliko število zahtev in popolna skladnost z vsemi je težko dosegljiva. Lahko se jih seveda da premostiti z dodatnim razvojem, kar pa finančni okvir ne dopušča.


Koliko uporabnikov na strani naročnika bo uporabljalo BI sistem za kreiranje poročil?


ODGOVOR
Na podlagi zapisanega naročnik ne more oceniti ali predlagana rešitev, s katero razpolaga ponudnik, zadosti vsem zahtevam iz tehničnih specifikacij. Ponudba mora biti skladna z vsemi zahtevami tehničnih specifikacij, v nasprotnem primeru je nedopustna.

Ker naročnik sodeluje tako z domačimi kot tujimi deležniki je izrednega pomena, da informacijski sistem uporabnikom pri njihovem delu ponuja široko možnost priprave tabelaričnih in grafičnih prikazov zbranih podatkov (po opredeljenih zahtevah v tehničnih specifikacijah), saj je zgolj na ta način možno zadostiti vsem zahtevam, ki jih agencija dobi v izvajanje.

Za ponudnike naj predstavlja minimalno osnovo nabor grafov in tabel, ko so na voljo v Excel. Primeri različnih grafičnih prikazov, možnost njihovega spreminjanja, struktura podatkov, itd. je ponudnikom na voljo za ogled, na portalu eAnalitik na naslovu https://eanalitik.akos-rs.si/.

Glede na trenutno stanje bodo orodje za analitiko uporabljali uporabniki agencije, uporabniki operaterjev, uporabniki izvajalcev poštnih storitev in izvajalcev paketne dostave (podrobnosti so opredeljene v poglavjih poročil posameznih uporabniških modulov). Odvisno od sprememb, ki se bodo zgodile v času implementacije sistema, je mogoče, da bodo naknadno vključeni tudi dodatni končni uporabniki (npr. novi registrirani operaterji, uporabniki drugih javnih institucij, ki so imetniki določenih podatkov, ki jih potrebuje agencija za izvajanje svojih pristojnosti in podobno).

Trenutno predvideno število uporabnikov agencije: inicialno 10, po treh (3) letih pa največ 50.
Trenutno število vseh registriranih operaterjev je 150, pri čemer je uporabnikov posameznega operaterja lahko tudi več (od 1 do 8).
Trenutno število registriranih izvajalcev poštnih storitev in izvajalcev paketne dostave je 35.Datum objave: 18.01.2021   18:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za dodatne informacije in sicer:
1. da posredujete primere (ali izvoženo v datoteko) vsaj 3 vprašalnike (četrtletnih, polletnih ..),
kjer bo razvidna njihova struktura in računske operacije med polji
2. ali so računske operacije / validacije le med polji istega vprašalnika ali je zahteva da se upoštevajo vrednosti iz že vnešenih vprašalnikov istega operaterja. npr: da se v polletnih upoštevajo vrednosti iz četrtletnih?
3. za migracijo bo poleg vprašalnikov potrebno prenesti tudi vse definicije vprašalnikov / dokumentov. Bo naročnik sam pripravil vse podatke za migracijo iz obstoječega sistema po definiciji izvajalca ?
4. Katere podatke in v kakšni obliki je potrebno pripraviti podatke drugim informacijskim rešitvam naročnika (portal eAnalitik ter Geoportal AKOS) ?


ODGOVOR
1. Konkretne primere vprašalnikov bo prejel izvajalec v fazi analize in načrtovanja programske rešitve. Najobsežnejši med vsemi vprašalniki je četrtletni vprašalnik.
Primer strukture podatkov je na voljo na portalu eAnalitik na naslovu https://eanalitik.akos-rs.si/.

Za ponudnike naj predstavlja osnovo besedilo tehničnih specifikacij:
- Pod poglavjem 4. Modul Vprašalniki operaterjev: Nekateri vprašalniki so zelo obsežni in vsebujejo veliko količino spremenljivk (npr. četrtletni vprašalniki cca. 3000 spremenljivk, letni vprašalniki cca. 500 spremenljivk) ter, ko so enkrat izpolnjeni in oddani, tudi veliko količino vnosnih podatkov (vrednosti in informacij, tudi v obliki teksta);
- Pod poglavjem 6. Modul Vprašalniki izvajalcev poštnih storitev in izvajalcev paketne dostave: Vprašalniki niso zelo obsežni in vsebujejo do 200 spremenljivk. Vprašalnikov je lahko več vrst, trenutno imamo letne vprašalnike za izvajalce poštnih storitev in dodatne vprašalnike za izvajalce paketne dostave.

2. Naročnik pritrjuje obema zahtevama in dodaja podrobnejšo pojasnitev: tako računske operacije kot validacije na poljih vprašalnikov, preko katerih bodo zajeti podatki, določi skrbnik agencije preko predloge vprašalnika, potem pa imajo vsi avtomatično kreirani vprašalniki na podlagi te predloge, v vnosnih poljih določeno enako računsko operacijo ali pa enako validacijsko pravilo.
V orodju za analitiko (za pripravo poročil, grafičnih in tabelaričnih prikazov, itd.) bodo uporabljene računske operacije med vsemi možnimi spremenljivkami vprašalnikov, katerih vrednosti bodo podali operaterji v zajemu podatkov. Skrbniki bodo preko poročil preverili ustreznost vrednosti tudi na podlagi drugih vrednosti zajetih v drugih vprašalnikih in pozvali operaterja preko zavrnitve vprašalnika po popravku določene vrednosti.

V povezavi s tem vprašanjem naročnik izpostavlja tudi dodatni 2 zahtevi iz tehničnih specifikacij, in sicer:
- Pod točko 4.1. Oblika vprašalnikov, da morajo imeti uporabniki operaterja in uporabniki agencije pri vnosnem polju vprašalnika možnost preveriti grafični prikaz trenda vsakega poročanega podatka iz predhodnih obdobij z navedenimi številčnimi vrednostmi;
- Pod točko 5.1. Priprava vnosnih form za zajem podatkov in vnos podatkov v modulu Poročila operaterjev navedeno pod Prikaz kritičnosti objavljenega dogodka (omejitve in incidenti), da je potrebno število uporabnikov po posameznih storitvah, kar poročajo operaterji vsako četrtletje v četrtletnih vprašalnikih (preko modula Vprašalniki operaterjev) prenesti do poročil modula »Poročila operaterjev» in zagotoviti njihovo sprotno posodabljanje, s katerim je mogoče izračunavanje kritičnosti.

3. V tehničnih specifikacijah je pod točko 3.10. Migracija obstoječih podatkov, med drugim navedeno tudi, da bo izvajalec v okviru vzpostavitve informacijskega sistema izvedel prenos oziroma migracijo podatkov, ki bodo pripravljeni s strani agencije, v strojno berljivi obliki (npr. JSON, CSV ali podobno) ter pripravljene datoteke (priponke) in dokumente v novi informacijski sistem ePodatki, pri čemer mora migracija potekati koordinirano s pristojnimi zaposlenimi agencije. Izvajalec mora izvesti vse modifikacije in prilagoditve novega informacijskega sistema ePodatki glede na vsebino vseh podatkov, ki jih bo potrebno migrirati.

V povezavi s tem vprašanjem naročnik izpostavlja tudi nekaj ostalih zahtev iz tehničnih specifikacij (navedenih pod točko 3.2. Splošno), ki se nanašajo na vzpostavitev začetnega stanja informacijskega sistema v produkcijskem okolju, kamor sodijo tudi definicije spremenljivk:
- Vse potrebne skrbniške izvoze podatkov, vrednosti, spremenljivk, definicij spremenljivk ipd., ki jih skrbniki agencije potrebujejo za svoje nadaljnje delo, bo v novem informacijskem sistemu ePodatki nastavil in testiral izvajalec (v razvojnem/testnem okolju naročnika), ob prisotnosti ustreznih kadrov agencije. Vsak skrbniški izvoz je mogoče opraviti za enega operaterja, več določenih operaterjev in vse operaterje (enako velja za izvajalce poštnih storitev/izvajalce paketne dostave). Končne usklajene in potrjene verzije vseh skrbniških izvozov bo izvajalec nato prenesel na produkcijsko okolje novega informacijskega sistema ePodatki pri naročniku.
- Izvajalec bo v razvojnem/testnem okolju informacijskega sistema ePodatki pri naročniku testiral in nastavil začetno stanje vseh predlog vprašalnikov (četrtletnih, letnih in dodatnih) vključno z vsemi funkcionalnostmi, ki so vezane na vprašalnike (npr. validacijska pravila, terminskimi plani pošiljanja opominov ipd.) ter začetno stanje spremenljivk in definicij, ob prisotnosti ustreznih kadrov agencije in nato celotno vsebino prenesel na produkcijsko okolje naročnika (»kot začetno otvoritveno stanje«). Začetno stanje mora biti usklajeno in potrjeno s strani ustreznih kadrov agencije.
- Pri vprašalnikih operaterjev bo izvajalec naknadno še posodobil vsebino predlog vprašalnikov, spremenljivk in definicij, skladno s spremembami, do katerih bo prišlo v času nastajanja informacijskega sistema ePodatki (razlog: konstantne spremembe dela področja in spremembe zakonodaje). Ta posodobitev ne sodi pod nadgradnje.
- Pri dodatnih vprašalnikih pa bosta naročnik in izvajalec v fazi analize in načrtovanja programske rešitve (zaradi spremenjenega dosedanjega načina dela z dodatnimi vprašalniki) uskladila načrt in izvedbo prenosa vsebine dodatnih vprašalnikov v informacijski sistem ePodatki kateri dodatni vprašalniki bodo kreirani po predlogah in kateri ne.

4. Zahteve, ki se navezujejo na posredovanje podatkov drugim informacijskim rešitvam so opredeljene v tehničnih specifikacijah pod poglavjem 3.12. Priprava in posredovanje podatkov sistema drugim rešitvam. Vsi podatki, ki bodo posredovani drugim rešitvam, bodo zajeti v informacijskem sistemu ePodatki. Natančna specifikacija podatkov bo opredeljena v fazi analize in načrtovanja programske rešitve.