Dosje javnega naročila 007925/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Izgradnja padavinske kanalizacije, odsek Otoška cesta izpust Krka
ZJN-3: Odprti postopek

JN007925/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.12.2020
JN007925/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2021
JN007925/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2021
JN007925/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007925/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja padavinske kanalizacije, odsek Otoška cesta izpust Krka
Referenčna številka dokumenta: 431-25/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja padavinske kanalizacije, odsek Otoška cesta izpust Krka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja padavinske kanalizacije, odsek Otoška cesta izpust Krka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2021   13:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.01.2021   08:31
VPRAŠANJE


Dobava materiala in izvedba torkret obrizga z vgradnjo armaturne mreže ob izvedbi izkopov med J30 in J33. Dela se izvedejo po potrebe glede na ugotovljeno stanje izkopne brežine v času gradnje. Obračun po dejanski izvedbi in potrditvi nadzora z vpisom v gradbeno knjigo.
200m2

Za pripravo ponudbe potrebujemo podatek o zahtevani debelini torkret obrizga.

ODGOVOR
Upošteva naj se torkret obrizg v debelini 10 cm.
naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 06.01.2021   08:33
VPRAŠANJE
Funkcija odgovorni vodja del se ne uporablja več. Prosimo za pravilen zapis v skladu z GZ.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali lahko namesto potrdil bank predložimo enakovredno potrdilo izdano s strani Ajpes - S.BON1/P?

ODGOVOR
Predložiti je potrebno po vsebini tako potrdilo, da bo zahtevani pogoj izkazan.
naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 06.01.2021   08:35
VPRAŠANJE
Funkcija odgovorni vodja del se ne uporablja več. Prosimo za pravilen zapis v skladu z GZ.

ODGOVOR
Ponudnik naj izkaže reference za kader v skladu z veljavnim GZ.
naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 06.01.2021   10:32
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek kdo je koncesionar za postavitev cestne zapore.

ODGOVOR

CGP d. d., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.01.2021   12:23
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik določi vrednost zapore in zaklene v popisu, da je za vse ponudnike enako izhodišče...

ODGOVOR
Ponudnik je dolžan pri izvajalcu zapor preveriti vrednost zapore za čas trajanja del.
Naročnik ne more postaviti cene v naprej, ker je odvisna od trajanje zapore, ki pa jo predvidi ponudnik.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 14.01.2021   08:59
VPRAŠANJE
Prosim za objavo shem za jaške.
Hvala.

ODGOVOR
Sheme bodo objavljene.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 14.01.2021   09:04
VPRAŠANJE
1,06 Rekonstrukcija (poglobitev) obstoječe TK kabelske kanalizacije (4xPE90) na odseku prečkanja, ki se višinsko nahaja na območju cevi predvidenega padavinskega kanala. Vključno z vsem potrebnim materialom in deli. kpl 1,00 - prosim za več podatkov kaj vse je potrebno upoštevati v enem kompletu

Prosim določite globine in širine izkopa za postavke 3,02 in 3,03 iz sklopa zemeljskih del.

3,10 Izvedba ukrepov za varovanje infrastrukturnih vodov ob izkopu jarkov (dodatek za ročne izkope okrog obstoječih vodov, ukrepi podpiranja vodov, ...).
~ vodovod DN100 kos 1,00
~ komunalna kanalizacija GRP DN250 kos 1,00
~ plinovod PE110 kos 1,00
~ telekomunikacije kos 4,00
~ elektrika SN podzemni vod kos 1,00
Prosim za več podatkov kaj vse je potrebno upoštevati v enem kosu.

5,02 Dobava potrebnega materiala ter izdelava ravne armiranobetonske izpustne glave po detajlu. Vključno z vsem potrebnim materialom in deli. kpl 1,00
prosim za objavo detajla kaj vse je potrebno upoštevati v enem kompletu

5,03 Dobava in vgraditev s kamnom v armiranem betonu obložene poglobitve (zajede) brežine na območju jaška, z izvedbo AB temelja (lomljen kamen debeline do 20 cm vtisnjen v beton). Vključno z vsem potrebnim materialom in deli. kpl 3,00
Prosim za detajl - kaj vse upoštevati v enem kompletu.


ODGOVOR
1,06
Podrobnejši opis se nahaja v tehničnem poročilu točka 5.7 Telekomunikacijsko omrežje Telekom Slovenije.
Potrebne širine izkopa so navedene v tehničnem poročilu točka 4.3.2 Izkop jarka. Potrebna širina je grafično prikazana na risbi DETAJLI IZKOPA JARKA IN POLAGANJA CEVI.

3,10
Podrobnejši opisi so navedeni v tehničnem poročilu poglavje 5 TANGENCE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ter v podpoglavjih za posamezni vod.

5,02
Detajl bo razviden iz grafičnih prilog vzdolžni profil izpusta.

5,03
Prikazano bo v grafiki KARATERISTIČNI PREČNI PREREZI.

naročnik Mestna občina Novo mesto
Datum objave: 14.01.2021   09:13
VPRAŠANJE
1,06 Rekonstrukcija (poglobitev) obstoječe TK kabelske kanalizacije (4xPE90) na odseku prečkanja, ki se višinsko nahaja na območju cevi predvidenega padavinskega kanala. Vključno z vsem potrebnim materialom in deli. kpl 1,00 -

Prosimo, da natančno razdelate postavko, koliko izkopa, zasipa, po količinah, ali pa dajte oceno in obračun po dejanskih stroških

ODGOVOR

1,06
Podrobnejši opis se nahaja v tehničnem poročilu točka 5.7 Telekomunikacijsko omrežje Telekom Slovenije.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 14.01.2021   09:14
VPRAŠANJE
3,10 Izvedba ukrepov za varovanje infrastrukturnih vodov ob izkopu jarkov (dodatek za ročne izkope okrog obstoječih vodov, ukrepi podpiranja vodov, ...).
~ vodovod DN100 kos 1,00
~ komunalna kanalizacija GRP DN250 kos 1,00
~ plinovod PE110 kos 1,00
~ telekomunikacije kos 4,00
~ elektrika SN podzemni vod kos 1,00

Ker ni točnih podatkov, prosimo da naročnik ovrednoti te postavke - določi ceno, da je za vse ponudnike isto izhodišče in potem obračun po dejanski izvedbi. Hvala

ODGOVOR

Podrobnejši opisi so navedeni v tehničnem poročilu poglavje 5 TANGENCE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ter v podpoglavjih za posamezni vod.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 14.01.2021   09:46
VPRAŠANJE
Pri jaških iz armiranega poliestra imate različne zahteve v popisu del in priloženi GJI situaciji, zato vas prosim za odgovor, kaj je pravilno:

P1-J28; v popisu je naveden NL pokrov fi600, nosilnosti 400 kN, na situaciji pa nosilnost 125 kN

P1-J29; v popisu je naveden NL pokrov fi600, nosilnosti 400 kN, na situaciji pa nosilnost 125 kN

P1-J31; v popisu je navedena višina jaška 140 cm, v situaciji pa 188 cm

P1-J32; v popisu je navedena višina jaška 157 cm, v situaciji pa 240 cm

ODGOVOR

P1-J28
Upošteva naj se pokrov nosilnosti 400 kN, kot je navedeno v popisih, montažni shemi jaška in vzdolžnem profilu. Navedba nosilnosti v situaciji se popravi.

P1-J29
Upošteva naj se pokrov nosilnosti 400 kN, kot je navedeno v popisih, montažni shemi jaška in vzdolžnem profilu. Navedba nosilnosti v situaciji se popravi.

P1-J31
Predvidena kota pokrova jaška je nižja od kot obstoječega terena. Zato sta v situaciji podani dve višinski koti, kota terena in kota pokrova. Globina H navedena v situaciji je globina glede na obstoječi teren. Dejanska globina jaška znaša 140 cm, kot je navedeno v popisu.

P1-J32
Predvidena kota pokrova jaška je nižja od kot obstoječega terena. Zato sta v situaciji podani dve višinski koti, kota terena in kota pokrova. Globina H navedena v situaciji je globina glede na obstoječi teren. Dejanska globina jaška znaša 157 cm, kot je navedeno v popisu.

naročnik Mestna občina Novo mesto