Dosje javnega naročila 008046/2020
Naročnik: OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Gradnje: Vzdrževanje občinskih cest do 15.3.2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 447.006,43 EUR

JN008046/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
JN008046/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2021
JN008046/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.03.2021
JN008046/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2021
JN008046/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2021
JN008046/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.07.2022
JN008046/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.07.2022
JN008046/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008046/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 253-638231
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani 1
1262
SI
Dol pri Ljubljani
Slovenija
Jure Benčina
jure.bencina@dol.si
+386 15303247

Internetni naslovi
https://www.dol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380739/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23313
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje občinskih cest do 15.3.2023
Referenčna številka dokumenta: 430-0020/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest 15.3.2023
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 600.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Dol pri Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest 15.3.2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 600.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z 95. členom ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi. Ponudnik mora imeti veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali
trgovski register. Če mora imeti ponudnik določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja
določeno storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. Pogoj mora izpolnjevati vsak ponudnik oziroma gospodarski
subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 100 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.01.2021   10:01
Kraj: Portal e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb se izvede avtomatsko.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.01.2021   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani 1
1262
Dol pri Ljubljani
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2021   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

rok za oddajo je nedelja 31.1.2021 Je možno, da datum oddaje prestavite na 1.2.2021, ko je tudi delovni dan? Poleg tega je v razpisni dokumentaciji navedeno, da je potrebno priložiti ESPD obrazec, katerega med razpisno dokumentacijo na spletni strani vaše občine ni

lp

ODGOVOR


Spoštovani!

Rok za oddajo ponudb je določen v skladu z ZJN-3. Ponudbo lahko oddate v času od objave javnega naročila - 28.12.2020 pa vse do poteka roka - 31.1.2021, do 10:00. Ponudbo lahko oddate v celotnem navedenem obdobju in ne samo na dan 31.1.2021, zato dejstvo, da je ravno ta dan nedelja, ne vpliva na predmetni postopek. Prav tako je portal eJN, na katerem ponudnik odda ponudbo, operativen tudi na dela proste dneve. Zaradi navedenega naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

ESPD obrazec bo v najkrajšem možnem času objavljen tudi na spletni strani. Hvala za opozorilo. JE pa moč dostopati do ponudbene dokumentacije tudi preko portala javnih naročil, kjer je ESPD obrazec priložen - URL:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380739/Razpisna_dokumentacija.zip

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.01.2021   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da prestavi rok za oddajo ponudbe, ki je v nedeljo 31.1.2020 ali na petek 29.1.2021 ali na ponedeljek 1.2.2021.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani!

Rok za oddajo ponudb je določen v skladu z ZJN-3. Ponudbo lahko oddate v času od objave javnega naročila - 28.12.2020 pa vse do poteka roka - 31.1.2021, do 10:00. Ponudbo lahko oddate v celotnem navedenem obdobju in ne samo na dan 31.1.2021, zato dejstvo, da je ravno ta dan nedelja, ne vpliva na predmetni postopek. Prav tako je portal eJN, na katerem ponudnik odda ponudbo, operativen tudi na dela proste dneve. Zaradi navedenega naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.01.2021   18:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD imate kot pogoj za sodelovanje na JN določeno, da mora ponudnik najkasneje ob sklenitvi pogodbe izročiti kopijo zavarovalne police za zavarovanje poklicne odgovornosti v višini 50.000 EUR za vsak škodni primer, ki mora kriti škodo nastalo v času trajanja pogodbe oziroma še 2 leti po prenehanju.

Kakšna škoda naj bi naročniku oziroma tretjim osebam nastala v obdobju po koncu izvajanja del po pogodbi? Razumemo, da je zavarovanje veljavno za čas veljavnosti pogodbe (ko se dela izvajajo in dejasnko lahko pride do nastanka škode z izvajanjem del), strinjali bi se tudi z zahtevo po poaljšanju veljavnosti za določeno minimalno obdobje po koncu izvajanja, (npr. max 90 dni), nikakor pa ne 2 leti. V 2 letih po koncu izvajanja del po tej poogdbi boste verjetno že imeli sklenjeno novo pogodbo z (novim) izvajalcem, od katerega boste prav tako zahtevali, da ima zavarovano svojo odgovornost.

Prosim, da pogoj ustrezno popravite skladno z zgoraj zapisanim!

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik se želi zavarovati za primer, ko bi mu po realizaciji predmetnega javnega naročila nastala škoda, za katero bi bilo ugotovljeno, da je razlog za njen nastanek krivdni razlog na strani izvajalca ob izvedbi predmetnih del. Naročnik bi v tovrstnem primeru lahko v roku dveh let od realizacije pogodbe, uveljavljal odškodninski zahtevek neposredno od zavarovalnice, torej v tem roku ne bi glede uspeha v morebitnem odškodninskem zahtevku bil odvisen od likvidnosti samega izvajalca, temveč od zavarovalnice.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.01.2021   19:15
VPRAŠANJE
Dodatno: poleg tega, da zahtevamo prestavitev roka za oddajo ponudbe na uradni delovni dan, vas opozarjamo, da spoštujte določila ZUP, ravna strokovno ter naj ne pozabi, da je za izpolnjevanje pogojev oziroma v fazi preverjanja sposobnosti ponudnikov zelo odločilno stanje (kazenske evidence, plačani davki in prispevki, finančna sposobnost..ipd) na dan, ki je določen za oddajo ponudb! O stanju na ta dan (ki nikakor ne more biti na dela prost dan!) bo moral naročnik pridobivati potrdila iz uradnih evidenc.
Predlagamo, da ne vztrajate pri svoji zmoti, ker se boste v nadaljevanju izvedbe postopka oddaje javnega naročila še bolj zapletli v in zaradi te datumske nepravilnosti...


ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor na to vprašanje je že bil podan pri vprašanju z dne 6.1.2021, 11:30.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Predlagamo, da prestavite rok za oddajo ponudbe na uradni delovni dan v Republiki Sloveniji, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani!

Ta odgovor se naj upošteva tudi kot odgovor na vprašanje z dne 6.1.2021, 11:43

Naročnik ne bo prestavil rok za oddajo ponudbe. ZJN-3 ne določa, da mora biti rok za oddajo ponudbe dela prost dan. Ponudnik ima od objave 34 dni časa za pripravo in oddajo ponudbe. Oddaja poteka elektronsko na portalu eJN, ki deluje 24 ur na dan, neglede na to ali je delovni ali pa dela prost dan. V kolikor ponudnika skrbi, da ne bo uspel oddati ponudbe 31.1.2021 oz. 30.1.2021 potem ima še vedno možnost , da odda ponudbo prej, npr. v petek 29.1.2021.

Ponudnika tudi obveščamo, da naročnik do sedaj, v preteklih postopkih javnega naročanja, v okviru katerih je bil rok za oddajo ponudbe določen na nedeljo, ni imel nobenega problema s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc. Prav tako nihče od ponudnikov v tovrstnih primerih do sedaj ni izrazil nestrinjanja glede tega.

Prav tako pa je omembe vredno, da se z zgoraj navedeno razlago strinja tudi direktorat za javna naročila, pri katerem je naročnik preveril svoje tolmačenje.

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.01.2021   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zakaj ne spremenite roka za oddajo ponudb do 29.01.2021, na dan petek? Ali ima Občina Dol pri Ljubljani v nedeljo uradne ure? (nad-ure ?) Ste edini naročnik, ki objavi rok za oddajo ponudbe javnega naročila v nedeljo. Iz kakšnega razloga vztrajate, da je zadnji dan za oddajo ponudbe - nedelja, če pa imate možnost postaviti rok tudi v petek, 29.1.2021? So to zgolj vaše kaprice, ali imate tehten razloga za takšne nerazumne roke? Prosimo za konkretno in korektno obrazložitev - pričakujemo korektnost do ponudnikov, vaših potencialnih poslovnih partnerjev!

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor na to vprašanje je že bil dne 07.01.2021, ob 19:15.

Naročnik še dodaja, da je rok za oddajo ponudb določen skladno z javno naročniško zakonodajo in enak za vse ponudnike.

Naročnik ponovno poudarja, da vztraja pri roku za oddajo ponudb .

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.01.2021   08:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima me ali pri javljanju na razpis, opremo CVE, tehnično opremo in podatke o zaposlenih potrjujemo z izjavo (ESPD) ali potrebujemo kakšno drugo zadevo in če, katero?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Vse navedeno ponudnik potrjuje z izjavo ESPD..

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima me ali pri javljanju na razpis opremo CVE, tehnično opremo in podatke o zaposlenih potrjujemo z izjavo (ESPD) ali potrebujemo še kakšno drugo zadevo in če da, katero?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Vse navedeno ponudnik potrjuje z izjavo ESPD.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.01.2021   18:41
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji na strani 6. zahtevate da ponudnik zagotovi 1 odgovornega vodjo del, z minimalno 5. stopnjo izobrazbe in 5. leti delovnih izkušenj iz področja vzdrževanja cest.
V nadaljevanju razpisne dokumentacije na strani 20. pod postavko "C. Tehnična in kadrovska sposobnost", pa imate zapisano da naročnik zahteva da ponudnik zagotovi najmanj enega vodjo posameznih del, ki je vpisan v imenik zbornice in izpolnjuje pogoje za vodjo posameznih del.
Prosim vas za obrazložitev izpolnjevanja pogoja.
Kateremu pogoju mora ponudnik zadostiti, navedenemu na strani 6. razpisne dokumentacije ali navedenemu na strani 20. razpisne dokumentacije pod točko C. Tehnična in kadrovska sposobnost?ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik mora zadostiti pogoju pod postavko "C. Tehnična in kadrovska sposobnost", za kar izpolni obrazec št. 4.

Lep pozdrav