Dosje javnega naročila 008077/2020
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI opremljanja aglomeracij <2.000 PE v občini Slovenske Konjice
ZJN-3: Odprti postopek

JN008077/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.12.2020
JN008077/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.02.2021
JN008077/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2021
JN008077/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2021
JN008077/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008077/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 255-641358
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Anita Semprimožnik
info@slovenskekonjice.si
+386 37573373
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.slovenskekonjice.si/razpisi?kategorija=297

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23352
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI opremljanja aglomeracij <2.000 PE v občini Slovenske Konjice
Referenčna številka dokumenta: 4300-0004/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije DGD, PZI za aglomeracije manjše od 2.000 PE v Občini Slovenske Konjice in sicer za:
- aglomeracijo ID 9951 Draža vas,
- aglomeracijo ID 9913 Loče,
- aglomeracijo ID 9928 Žiče Draža vas.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije DGD, PZI za aglomeracije manjše od 2.000 PE v Občini Slovenske Konjice in sicer za:
- aglomeracijo ID 9951 Draža vas,
- aglomeracijo ID 9913 Loče,
- aglomeracijo ID 9928 Žiče Draža vas.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
razvidno iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
razvidno iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
razvidno iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2021   11:01
Kraj: preko sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.01.2021   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
Slovenske Konjice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.01.2021   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

iz razpisne dokumentacije ni razvidno kaj vse je obseg del. Tudi iz priložene IDZ je to zelo težko razbrati.
Naročnika pozivamo, da poda natančen obseg del (tabelo z dolžinami posameznih kanalov, število MČN in črpališč). Ali je treba ponuditi tudi geodezijo?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Iz objavljene dokumentacije je razviden obseg del (IDZ - stran 19 do 30). Ponuditi je potrebno tudi geodezijo.Datum objave: 27.01.2021   11:56
VPRAŠANJE
Pozdrav,

V razpisni dokumentaciji ni projektne naloge. Naročnik naj dopolni razpisno dokumentacijo s projektno nalogo in v njej določi po posameznem območju izbrano varianto.

vprašanje 1: ali so čistilne naprave (ČN) predmet tega razpisa? če so, potem v zahtevah za reference manjka referenca za projektiranje ČN!

vprašanje 2: če je predviden ločen sistem, zakaj je potrebna referenca za zadrževalnik. zadrževalnik ni podoben objekt kot ČN. Razen če je naročnik priredil reference za določenega projektanta, kar se bo jasno pokazalo po odpiranju ponudb.

lep dan.


ODGOVOR
Naročnik meni, da projektna naloga ni potrebna, saj je osnova za razpisano storitev idejna zasnova objavljena na spletni strani Občine Slovenske Konjice. Glede na izsledke iz idejne zasnove je za aglomeracijo ID9951 Draža vas predvidena varianta V1 v ločenem sistemu; za aglomeracijo ID9913 Loče je predvidena varianta V1 v ločenem sistemu; za aglomeracijo ID9928 Žiče-Draža vas je predvidena varianta V1 v ločenem sistemu. Naročnik opozarja, da bo v nadaljnji fazi projektiranja (DGD) z izbranim izvajalcem predvideno varianto preveril oziroma potrdil.

Odgovor na vprašanje 1: Da, čistilne naprave so predmet razpisa, zato bo naročnik spremenil referenco. Spremenjena obrazca sta objavljena na spletni strani Občine Slovenske Konjice.

Odgovor na vprašane 2:
Naročnik je spremenil referenco.
Datum objave: 27.01.2021   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz razpisne dokumentacije ni razvidna projektna naloga, v kateri bi definirali potreben obseg del in s tem ponudnikom dali jasna navodila, kakšen je obseg del v DGD dokumentaciji.
Naročnik mora jasno definirati torej obseg del (izdelava DGD dokumentacije, geodetskega posnetka, geološko-geomehanskih raziskav, našteti vse druge možne-potrebne elaborate, ki bi lahko bili potrebni za izdelavo DGD dokumentacije (HH študije, če se objekti nahajajo morebiti v poplavnem območju), ipd...).

Vsi takšni elaborati lahko bistveno vplivajo na ceno, oz. se potem potrebna dodatna naročila, če le ti niso zajeti v osnovni projektni nalogi/razpisu.

hvala.

ODGOVOR
Obseg del je: izdelava DGD in PZI dokumentacije, geodetskega posnetka, geološko-geomehanski elaborat, hidravlični izračun, hidrološko-hidravlična študija ter ostale elaborate in priloge v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami soglasodajalcev.Datum objave: 27.01.2021   11:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V povezavi na predhodno vprašanje: v IDZ so obravnavanje variante. Naročnik naj definira po kateri varianti se bo izdelovala projektna dokumentacija. V variantah se dolžine posegov razlikujejo. Posledično bi/bodo različne cene projektne dokumentacije.

S spoštovanjem,

ODGOVOR
Na vprašanje je naročnik že odgovoril v prejšnjih odgovorih.Datum objave: 28.01.2021   10:38
VPRAŠANJE
Glede na to, da se je v zadnjem trenutku spremenila referenca, vas vljudno prosim za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. V nasprotnem primeru žal ne bomo mogli pravočasno pridobiti potrjene reference.

Prosim vas še za informacijo, ali bo sprejeta referenca za kanalizacijo in črpališče v sklopu enega projekta in referenca za ČN v sklopu drugega projekta?

ODGOVOR
Roka za oddajo ponudb nebi podaljšali glede na to, da referenc ni potrebno potrditi s strani naročnika, temveč zadostuje podpisana izjava ponudnika.
Naročnik bo sprejel ločeni referenci.
Datum objave: 28.01.2021   12:50
VPRAŠANJE
V zvezi s 4. odstavkom 6. člena vzorca pogodbe pozivamo naročnika, da se določilo« Pogodbena cena vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del izloči iz pogodbe.

Naročnika opozarjamo, da napačno in nezakonito navaja zahteve glede nepredvidenih in presežnih del. Fiksna cena, ki je navedena v 4. odstavku 6. člena ne pomeni, da je dogovorjena cena »ključ v roke«. Naročnika prosimo, da v pogodbi navaja zakonita določila in da v primeru fiksne cene, ki jo navaja nemudoma izključi določilo, da je izvajalec dolžan izvesti nepredvidena in presežna dela, saj termin fiksna cena nikoli ne vključuje obveznosti izvedbe nepredvidenih in presežnih del. Gre za pravno povsem nezdružljive in nezakonite obveznosti.

Prav tako je prevalitev izvedbe nepredvidenih in presežnih del v okviru pogodbene cene v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega prava, predvsem načela enake vrednosti dajatev iz 8. člena Obligacijskega zakonika. Takšno prenašanje odgovornosti na izvajalca je nezakonito. Naloga naočnika je, da v celoti izvede strokovne priprave na investicijo, ki jo planira, pripravi projektno dokumentacijo z ustreznimi strokovnjaki, ki strokovno obvladajo področje javnega naročila. Nepošteno, nestrokovno in nezakonito je, da se za stavkom »pogodbena cena vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del« skriva slabo pripravljena razpisna dokumentacija in nepoznavanje predmeta naročila. Posledice tako pripravljene dokumentacije pa nosil izključno izvajalec.


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani Občine Slovenske Konjice objavil popravek pogodbe.
Datum objave: 28.01.2021   13:17
VPRAŠANJE
Predlog za spremembo 9. člena pogodbe

Naročnika prosimo za spremembo plačilni pogojev in sicer:
1. Račun za 40% pogodbene cene po predaji DGD projektne dokumentacije v mnenja
2. Račun za 40% po predaji DGD projektne dokumentacije s pridobljenim gradbenim dovoljenjem
3. Končni račun za 20% pogodbene vrednosti pa po predaji PZI projektne dokumentacije

Izvajalec do predaje DGD projektne dokumentacije z gradbenim dovoljenjem opravi večji del pogodbenih del kot je predvideno v plačilni dinamiki iz vzorca pogodbe, zato je primerno, da se le ta korigira na način, da se končni račun izstavi po predaji PZI projektne dokumentacije izstavi v višini 20% pogodbene vrednosti.
Naročnik prosimo, da plačilno dinamiko prilagodi dejanskemu obsegu del po posameznih fazah izvajanja kot je predlagano.


ODGOVOR
Predlaganemu predlogu se ne ugodi.Datum objave: 28.01.2021   13:18
VPRAŠANJE
Iz naše strani je bilo predhodno že bilo poslano vprašanje glede spremembe plačilnih pogojev, prosimo, da se upošteva ta predlog.

Ker izvajalec nima vpliva na pridobitev gradbenega dovoljenja (pridobivanje zemljišč za odkup), predlagamo naslednjo spremembo načina plačila:
1. Račun v višini 30% po oddaji projektne dokumentacije v mnenja
2. Račun v višini 30% po pridobitvi mnenj in vložitvi vloge za gradbeno dovoljenje
3. Končni račun po predaji PZI projektne dokumentacije


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani Občine Slovenske Konjice objavil popravek pogodbe.