Dosje javnega naročila 000703/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Storitve: Razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin »Centra znanosti« oziroma izdelava programskega koncepta »Centra znanosti« vključno z idejno zasnovo opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 419.638,44 EUR

JN000703/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.02.2021
JN000703/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2021
JN000703/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.08.2021
JN000703/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000703/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 028-069348
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jožica Ložar
gp.mizs@gov.si
+386 14784743
+368 14005321

Internetni naslovi
http://www.mizs.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/382089/Portal_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23963
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Znanost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin »Centra znanosti« oziroma izdelava programskega koncepta »Centra znanosti« vključno z idejno zasnovo opreme
Referenčna številka dokumenta: 430-57/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin »Centra znanosti« oziroma izdelava programskega koncepta »Centra znanosti« vključno z idejno zasnovo opreme, tj. eksponatov, eksperimentov, prikazov in druge programske opreme.

Poleg navedenega predmet naročila vključuje tudi določitev dramaturgije znotraj prostorov »Centra znanosti«, poti obiskovalcev, pri čemer mora biti posebna pozornost namenjena tudi senzoriki v objektu, Izdelava programskega koncepta »Centra znanosti« zahteva tudi sodelovanje (pregled prispelih predlogov, pozivi, poizvedbe in preverbe, organizacija sestankov, t.i. workshop-i, ipd.) z drugimi deležniki s področja delovanja »Centra znanosti« (kot. npr. javnimi visokošolskimi zavodi, javnimi raziskovalnimi zavodi, predstavniki gospodarstva, ipd.), projektanti in naročnikom, v obsegu, ki je potreben za učinkovito uveljavitev koncepta in programa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin »Centra znanosti« oziroma izdelava programskega koncepta »Centra znanosti« vključno z idejno zasnovo opreme, tj. eksponatov, eksperimentov, prikazov in druge programske opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni roki se lahko podaljšajo brez posledic za izvajalca le v primerih na katere izvajalec ni imel vpliva (npr. nepravočasen odziv naročnika, nezmožnost izvede posameznih ravnanj zaradi prepovedi, onemogočanje izvedbe zaradi nastali epidemioloških razmer, obstoj višje sile in podobno). V primeru, da se bodo roki podaljšali bosta stranki sklenili pisni aneks k pogodbi v mejah določil ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z določili razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.03.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.03.2021   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.02.2021   08:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za informacijo, kdo je lahko upravičen prijavitelj?
Lep pozdrav.ODGOVOR
Spoštovani,
kot je navedeno v točki II.2 Razpisne dokumentacije (konec poglavja na 10. strani) lahko ponudbo kot ponudnik predloži gospodarski subjekt, ki je lahko, skladno s pravili ZJN-3, katera koli fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik


Datum objave: 01.03.2021   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V kolikor obstaja podizvajalec v obliki pravnega subjekta, s katerim bo podpisana pogodba o sodelovanju, iz katerega pa izhajata 2 ali več oseb, ki ju priglašamo kot kader, se mora priložiti ESPD tega pravnega subjekta, podizvajalca ali ESPD dveh fizičnih oseb, ki delujeta pod tem pravnim subjektom in bosta priglašeni kot kader?

Najlepša hvala za odgovor!

ODGOVOR
V primeru, kot ga navajate, se ESPD predloži za podizvajalca.

Skladno z razpisno dokumentacijo se ESPD predloži za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Zgolj v primeru, da se kot gospodarski subjekt navaja fizično osebo, ki bo prevzela v izvedbo del storitev, ter nastopa samostojno in ni zaposlena pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu, se zanjo predloži ESPD.

V izogib nejasnostim naročnik pojasnjuje, da se navedba v razpisnem obrazcu "Kadrovska usposobljenost" na 29. strani razpisne dokumentacije:
"V primeru, da ponudnik na posameznem področju nominira tudi kader, ki ne izkazuje kadrovske usposobljenosti, ponudnik obrazca ne izpolni, pač pa podatke o nominiranem kadru vpiše zgolj v obrazec oziroma tabelo »strokovna programska skupina« in za ta kader predloži ESPD."
razlaga na način, da se ESPD predloži za gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, podizvajalec).
Vsaka oseba, ki bo prevzela v izvedbo del storitev, mora biti nominirana kot partner ali podizvajalec (bodisi preko družbe, v kateri je zaposlena, bodisi neposredno, kot fizična oseba), ne glede na to, ali se preko te osebe izkazuje usposobljenost oziroma merilo.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 12.03.2021   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na vas se obračamo s prošnjo po razjasnitvi vaših zahtev glede podmerila »dodatne reference«, in sicer navajate:«
Naročnik bo ocenjeval število dodatnih referenc kadra, in sicer:

- za multidisciplinaren projekt, za katerega je kader nominiran v ponudbi v zadnjih 10ih
letih pred objavo obvestila o naročilu prejel nagrado s strokovnega področja delovanja
kadra, ponudnik dobi 1 točko. Kot ustrezno strokovno področje se šteje: področje
raziskovalne dejavnosti, področje izobraževanja otrok in mladine, področje gospodarstva,
področje kulture, kreativnega ustvarjanja ali področje promocije znanosti.«

Ali navedeno pomeni, da moramo v prvem delu obrazca navesti npr. tri multidisciplinarne projekte pri katerih je sodeloval strokovnjak iz področja raziskovane dejavnosti oz. pri vodilnem koordinatorju npr. dva multidisciplinarna projekta oz. sodelovanje v programih s področja promocije znanosti in/ali povezovanja znanosti, izobraževanja, gospodarstva in kulture ter se posledično v drugem delu obrazca, ki obravnava dodatne reference sklicevati na predhodno v prvem delu obrazca že naveden projekt v okviru katerega je morebiti bila pridobljena nagrada? Ali lahko v drugem delu obrazca navedemo drug projekt z obravnavanega področja in pridobljeno nagrado? V kolikor sklepamo iz zahtev za kadrovsko usposobljenost, lahko navedemo različne projekte, saj moramo v prvem delu obrazca navesti projekt, ki so ga izvajali zadnjih 5 let pred dnevom objave obvestila o naročilu, kot dodatno referenco kadra pa lahko upoštevamo projekt v zadnjih 10-ih letih pred objavo obvestila o naročilu.
Dodatno: Ali lahko navedemo nagrado z obravnavanega področja oz. področja delovanja nominiranega kadra, ki ne izhaja iz (enega) projekta? (npr. nacionalne nagrade, ki jih podeljujejo za življenjsko delo ali delo na več projektih)
V nadaljevanju nas še zanima ali so relevantni samo zaključeni projekti ali lahko navedemo še vedno aktivne projekte?

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR
Nagrada se lahko nanaša na isti projekt, kot ga boste navedli v prvem delu obrazca kadrovske usposobljenosti, ali pa na drug projekt. Naročnik bo presojal vsebinsko ustreznost dodatnih referenc kadra glede na zahteve v razpisni dokumentaciji, neodvisno na prvi del obrazca.

Skladno z navedbo v razpisni dokumentaciji:

"za multidisciplinaren projekt, za katerega je kader nominiran v ponudbi v zadnjih 10ih letih pred objavo obvestila o naročilu prejel nagrado s strokovnega področja delovanja kadra, ponudnik dobi 1 točko. Kot ustrezno strokovno področje se šteje: področje raziskovalne dejavnosti, področje izobraževanja otrok in mladine, področje gospodarstva, področje kulture, kreativnega ustvarjanja ali področje promocije znanosti.«

bo naročnik presojal ustreznost glede na izveden projekt oziroma projekte. Torej bi pri nagradah za življenjsko delo in nagradah za delo na več projektih le-to lahko bilo ustrezno, v primeru če se nagrada nanaša tudi na konkreten projekt.

Naročnik bo upošteval tudi aktivne projekte, vendar morajo tudi ti izpolnjevati pogoje, kot so določeni v razpisni dokumentaciji.
V tem primeru mora projekt že izkazovati izvedene aktivnosti v obsegu, kot je predvideno v razpisni dokumentaciji (npr. št. izobraževalnih aktivnosti), ne zadošča zgolj sklenjena pogodba oz. sklep o izbiri projekta oz. o sofinanciranju projekta, ipd.

Zaželeno je, da se v življenjepisu, ki se ga za posameznega nominiranega strokovnjaka priloži razpisnemu obrazcu "Kadrovska usposobljenost", za vsak navedeni projekt v razpisnemu obrazcu "Kadrovska usposobljenost" konkretneje opiše posamezni projekt z izvedenimi aktivnostmi in predstavi vlogo nominiranega strokovnjaka na projektu. Zaželeno je tudi, da se navedejo povezave do morebitnih spletnih vsebin projekta oz. ostala listinska dokumentacija (vabila, predstavitve, idr.).


Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 15.03.2021   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali pravilno tolmačimo vašo zahtevo in sicer pri izpolnjevanje razloga za izključitev 1 kot dokazilo želite ESPD ter lastno izjavo o nezmožnosti pridobitve teh dokazil?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik obvešča ponudnike, da ima možnost spletnega vpogleda v kazensko evidenco, zato ponudniki za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi, predložijo izpolnjen in podpisan obrazec ESPD ter pooblastilo za vpogled v kazensko evidenco za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi, kot tudi za vse fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

V pooblastilu mora biti pri fizični osebi izrecno izpisan podatek o državi rojstva in državljanstvu, ker navedena podatka nista razvidna iz izpolnjenega ESPD obrazca. Pooblastila morajo biti podpisana s strani zakonitega zastopnika pravne osebe in s strani fizične osebe.

Besedilo pooblastila:

......(naziv pooblastitelja pravna oseba oz. fizična oseba z navedbo funkcije, ki jo ima v pravni osebi).....
pooblaščam Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 430-57/2021, katerega predmet je »Razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin »Centra znanosti« oziroma izdelava programskega koncepta »Centra znanosti« vključno z idejno zasnovo opreme«, pridobi potrdilo iz Kazenske evidence RS.

Dodatni podatki o fizični osebi, ki nista razvidna iz priloženega ESPD obrazca:
- država rojstva: ..................
- državljanstvo: ..................

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 16.03.2021   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

nominirani kader na »Področje izobraževanja otrok in mladine« naj bi glede na vašo zahtevo izpolnjeval: »Je v zadnjih 5 letih pred dnevom objave obvestila o naročilu sodeloval pri pripravi in / ali izvedbi najmanj treh izobraževalnih projektov oz. programov na področju izobraževanja otrok in mladine s področji znanosti, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike (STEAM) v skupnem obsegu vsaj 3000 vključenih otrok, ter z vsaj 30imi izobraževalnimi aktivnostmi«. Smatramo, da s takšno zahtevo neupravičeno strogo in s tem pristransko omejujete konkurenco, saj v Sloveniji le malo ponudnikov (verjetno zgolj eden, morda dva) lahko izkaže tako referenco. Z vidika javnega naročanja ne smete neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki ter morate zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Zato zaprošamo, da pogoj prilagodite predmetu razpisa, ki je konkretizacija programa, tem in vsebin »Centra znanosti«, vključno z idejno zasnovo opreme. Poleg tega menimo, da z omejevanjem na področje STEAM (ki je sicer upravičeno POUDARJENO, ne bi pa smelo biti izključujoče) razpisovalec zelo neuko definira in zreducira znanost, ki je bistveno širši pojem. Če ne drugega, celo EU dandanašnji ponovno prepoznava, da prave znanosti ni brez prepleta vseh njenih disciplin - prizadevanja za doseganje znanosti in družbe 5.0. Kako lahko upravičite pogojevanje/redukcijo znanosti na STEAM ter zahtevo po referenci števila vključenih otrok v višini 3000 ter vsaj 30 izobraževalnih aktivnosti?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Na podlagi predhodne analize podobnih centrov znanosti v Evropi je bilo predvideno, da bo "Center znanosti" na leto obiskalo cca. 85000 obiskovalcev, od tega 40000 šolajočih otrok in mladine.

Pri področju izobraževanja otrok in mladine se je pri določitvi pogojev za kadrovsko usposobljenost izhajalo predvsem iz ciljev in namena, ki sledijo področjem, vključenim v "Center znanosti" in predvidenega števila obiskovalcev na leto. Pri predvidenih 85000 obiskovalcih na leto in predvidenih aktivnosti, ki bodo potekala celotno koledarsko leto, namenjene pa bodo obiskovalcem vseh starostnih skupin, smo sorazmerno določili tudi pogoj za kadrovsko usposobljenost znotraj področja izobraževanja otrok in mladine.

Skladno z navedenim menimo, da je zagotovljena sorazmernost pogoja, zato obsega vključenih otrok in izobraževalnih aktivnosti ne spreminjamo, spreminjamo pa dikcijo glede STEAM, in sicer je ta navedena zgolj kot primer in lahko ponudnik le to izkaže tudi z izvedbo izobraževalnih projektov oz. programov na področju izobraževanja otrok in mladine iz drugih področij. Tako spreminjamo dikcijo, ki se sedaj glasi:

»Je v zadnjih 5 letih pred dnevom objave obvestila o naročilu sodeloval pri pripravi in / ali izvedbi najmanj treh izobraževalnih projektov oz. programov na področju izobraževanja otrok in mladine s področji delovanja "Centra znanosti", pri čemer se morajo znotraj izobraževalnega programa oz. projekta povezovati vsaj tri področja (kot. npr. STEAM) v skupnem obsegu vsaj 3000 vključenih otrok, ter z vsaj 30imi izobraževalnimi aktivnostmi«.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 19.03.2021   17:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na vas se obračamo z vprašanjem v zvezi z razpisom in kadrovskim izpolnjevanjem referenc v primeru sklicevanja na fizično osebo, ki ni zaposlena pri ponudniku.
V razpisni dokumentaciji namreč podajate: »Skladno s pravili ZJN-3 predstavlja gospodarski subjekt katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev. Ponudnik pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo.
Naročnik izpostavlja, da mora biti skladno s pravno prakso Državne revizijske komisije (npr.018-073/2018) tudi fizična oseba (ki nastopa samostojno in ni zaposlena pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu), in prevzame del predmeta naročila, nominirana kot partner ali podizvajalec.«

V kolikor bi želeli vključiti fizično osebo, na katero se sklicujemo pri izpolnjevanju kadrovske usposobljenosti, zaposleno pri nominiranem podizvajalcu, ki prevzame del storitev v izvedbo, nas zanima ali mora podizvajalec ustrezati definiciji gospodarskega subjekta oz. ali zadošča, da je ponudnik gospodarski subjekt? Ali je lahko podizvajalec katera koli pravna ali fizična oseba oz. ali je lahko pravna oseba, ki delno deluje tudi na trgu?

Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Skladno s prvim odstavkom 94. člena ZJN-3 je podizvajalec za namen ZJN-3 definiran kot gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Iz navedenega sledi, da je lahko podizvajalec katera koli pravna ali fizična oseba in vsaka ustreza definiciji gospodarskega subjekta iz prvega odstavka 94. člena ZJN-3. Lahko je tudi pravna oseba, ki delno deluje tudi na trgu.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik