Dosje javnega naročila 000230/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in nadaljnji razvoj informacijskega sistema JEP
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 772.976,60 EUR

JN000230/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.01.2021
JN000230/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2021
JN000230/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.04.2021
JN000230/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000230/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 012-025298
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23550
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in nadaljnji razvoj informacijskega sistema JEP
Referenčna številka dokumenta: 4300-83/2020, ODJEP-32/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in nadaljnji razvoj informacijskega sistema JEP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in nadaljnji razvoj informacijskega sistema JEP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru operacije EPTI - Enotna poslovna točka interoperabilnost.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.02.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.02.2021   13:00
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JN nOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2021   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo omogočil ogled izvorne kode informacijskega sistema, ki je predmet vzdrževanja in nadaljnjega razvoja. Ogled je informativne narave in ni pogoj za predložitev ponudbe. Ta bo dne 28. 1. 2021, na lokaciji naročnika. Udeležbo je potrebno najkasneje dva delovna dneva pred ogledom najaviti na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, s sklicem na št. javnega naročila: 4300-83/2020.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2021   10:57
1. VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije.
lp

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je sedaj objavljena.


Datum objave: 19.01.2021   11:12
2. VPRAŠANJE
V tč. 10 navodil je navedeno:
Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika se, ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, izračuna po naslednji formuli:

...... vendar v nadaljevanju ni nobene formule. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Ker se je formula ob podpisu dokumenta v *.pdf obliki izbrisala, je formulo mogoče videti v dokumentu Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe v *.docx obliki.Datum objave: 02.02.2021   14:23
3. VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo kdo je sedanji izvajalec tega projekta in ali je ta izvajalec ves čas isti?

ODGOVOR
Sedanji izvajalec je Medius d.o.o., ki je bil izvajalec tudi v predhodnem pogodbenem obdobju, v katerem je bil sistem razvit.Datum objave: 02.02.2021   14:25
4. VPRAŠANJE
Ali veljajo referenčni pogoji tudi iz projektov, ki niso v Sloveniji?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 03.02.2021   08:00
5. VPRAŠANJE
Tehnični pogoji oziroma sposobnost

V točki 2 je zahteva:
Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu
javnih naročil, razvil informacijski sistem v vrednosti vsaj 150.000,00 EUR z DDV, ki je
informacijska podpora poslovnemu procesu, katerega je možno krmiliti le z uporabo tehnologij
BPM (Business Process Modelling) - bodisi komercialnih, bodisi lastno razvitih rešitev ter je/je bil
v produkcijskem obratovanju. Naročnik pri vrednosti projekta, ne bo upošteval vrednosti nakupa
strojne opreme.

Prosimo za odgovore:
1. Kakšni so kriteriji, da bomo zadostili pogoju BPM projekta?
2. Ali je to tudi zahteva da mora projekt zadostiti standardu BPMN 2.0 ali je to lahko izključeno?
3. Kateri so drugi kriteriji?
4. Pri vrednosti projekta ali se v vrednost projekta štejejo tudi vzdrževanje in nadgradnje?

ODGOVOR
1. Iz ponudnikove ponudbe mora biti razvidno, da je v informacijskem sistemu, ki je bil predmet referenčnega projekta, uporabljena tehnologija BPM za krmiljenje poslovnega procesa. Naročnik bo navedeno preveril pri kontaktni osebi referenčnega naročnika, ki jo bo ponudnik vpisal v svoji ponudbi.
2. Standard BPMN 2.0 ni zahtevan.
3. Drugih kriterijev, razen tistih, ki so navedeni v točki 9.1.2.2 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, ni.
4. Vrednost projekta lahko vključuje tudi vzdrževanje in nadgradnje.
Datum objave: 03.02.2021   08:03
6. VPRAŠANJE
1. Ker nismo bili na ogledu kode, nas zanima ali ima naročnik vso izvorno kodo in tehnično dokumentacijo trenutnega sistema?
2. Prosimo tudi za informacijo kako je naročnik predvidel morebitno zamenjavo izvajalca? Ali bo sedanji izvajalec sodeloval pri predaji (prehodno obdobje) oz. naročnik sam razpolaga z vsemi tehničnimi znanji in odgovori, ki jih bo imel morebitni novi izvajalec?
3. Zanima nas tudi koliko e-vlog (postopkov) je trenutno v produkciji prek te rešitve in koliko je bilo v lanskem letu oddanih vlog?
4. Koliko organov je vključenih v to rešitev, ter kateri so ti organi?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1. Da.
2. Naročnik bo morebitnemu novemu izvajalcu po podpisu pogodbe posredoval vso izvorno kodo in dokumentacijo sistema ter dodelil vse potrebne dostope. Naročnik pričakuje začetek izvajanja storitev takoj, ko bo imel izvajalec omogočene ustrezne dostope.
3. Trenutno je 42 objavljenih postopkov v produkciji. V letu 2020 je bilo 5.981 oddanih vlog.
4. V sistem JEP je vključenih 27 organov oz. skupin organov. Organi so naslednji: KPK, DRSI, IRSD, MZI, UKOM, SPIRIT, MZZ, ZZZS, občine (212), JAZMP, ARSO, AJPES, ZRSZ, MNZ, upravne enote (58), MZ, TIRS, MO, MDDZS, GZS, OZS, MOP, MJU, ZAPS, IZS.