Dosje javnega naročila 000190/2021
Naročnik: HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Storitve: Priprava dokumentacije za izvedbo CPVO in PVO vključno s presojo sprejemljivosti za območje državnega prostorskega načrta oz. posega hidroelektrarn na srednji Savi: HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000190/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000190/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
gregor.cenc@hse-invest.si
+386 23005951
+386 23005991

Internetni naslovi
https://www.hse-invest.si
https://www.hse-invest.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.hse-invest.si/javna-narocila
ESPD: https://www.hse-invest.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23623
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Priprava dokumentacije za izvedbo CPVO in PVO vključno s presojo sprejemljivosti za območje državnega prostorskega načrta oz. posega hidroelektrarn na srednji Savi: HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke
Referenčna številka dokumenta: 12-2020-001
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71313440
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je priprava dokumentacije v postopku izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje vključno s presojo sprejemljivosti za območje državnega prostorskega načrta oz. posega umestitve hidroelektrarn na srednji Savi v delu HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, podrobneje:
1. izdelava Okoljskega poročila vključno s pripravo Dodatka za naravo - presoja vplivov izvedbe plana in posegov v naravo na varovana območja;
2. izdelava Poročila o vplivih na okolje vključno s pripravo Dodatka za naravo - presoja vplivov posega v naravo na varovana območja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je priprava dokumentacije v postopku izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in v postopku presoje vplivov na okolje vključno s presojo sprejemljivosti za območje državnega prostorskega načrtovanja oz. posega umestitve hidroelektrarn na srednji Savi v delu HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, podrobneje:
1. Izdelava Okoljskega poročila vključno s pripravo Dodatka za naravo - presoja vplivov izvedbe plana in posegov v naravo na varovana območja;
2. Izdelava Poročila o vplivih na okolje vključno s pripravo Dodatka za naravo - presoja vplivov posega v naravo na varovana območja.

V tehnične delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so navedene tudi ostale pridružene dejavnosti in obveznosti ponudnika, ki so predmet tega javnega naročila. Sočasno s pripravo presoje bodo potekale tudi načrtovalne dejavnosti (projektiranje), priprava in izdelava prostorske dokumentacije oz. prostorskega plana - državni prostorski načrt za območje hidroelektrarn Suhadol, Trbovlje in Renke po združenem postopku Zakona o urejanju Prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17).

Izdelava prostorskega plana in načrtovalne dejavnosti (projektiranje) niso predmet tega razpisa, bo pa pripravljavec okoljske presoje s projektantom in pripravljavcem/izdelovalcem prostorske dokumentacije moral sodelovati na tvoren, konstruktiven in strokoven način ter časovno usklajeno z dinamiko projekta načrtovanja in umeščanja hidroelektrarn na srednji Savi v prostor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, katerih naročnik ni mogel predvideti, nastalih po sklenitvi pogodbe, sklenjene na osnovi tega naročila, podaljša/skrajša rok izvedbe (velja za vmesne, fazne roke kot tudi končni rok izvedbe) naročila z izbranim ponudnikom, spremeni plačilne roke in podobno.
Dodatni primeri so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Zahteve podane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2021   10:03
Kraj: avtomatsko preko eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.01.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.01.2021   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naslov naročnika HSE INVEST je Obrežna ulica 170, Maribor, kot naslov za pošiljanje finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (izvršnice) pa je naveden naslov Koprska ulica 92, Ljubljana, kar je naslov poslovne enote HSE INVEST-a v Ljubljani (in ne naslov naročnika). Lepo prosimo za pojasnilo, kam poslati dokument.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

v splošnem delu dokumentacije se drugi odstavek točke 11.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki glasi:
»Ponudnik mora originalno podpisano izvršnico z vsebino po prilogi št. 14 predložiti na naslov naročnika Koprska ulica 92, Ljubljana, do roka za oddajo ponudbe v ustrezno opremljeni ovojnici s pripisom oznake javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »ne-odpiraj«.,

zamenja z novo vsebino, ki glasi:
»Ponudnik mora originalno podpisano izvršnico z vsebino po prilogi št. 14 predložiti na naslov naročnika Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, do roka za oddajo ponudbe v ustrezno opremljeni ovojnici s pripisom oznake javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »ne-odpiraj«.

Naročnik s tem odgovorom popravlja tudi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v točki 11.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Lep pozdrav!