Dosje javnega naročila 000352/2021
Naročnik: SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 390.273,12 EUR

JN000352/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.01.2021
JN000352/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2021
JN000352/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.04.2021
JN000352/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000352/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 016-036738
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
Zdravstvena pot 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Debevec
karmen.debevec@guest.arnes.si
+386 013007240
+386 013007260

Internetni naslovi
http://www.ssfkz.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Referenčna številka dokumenta: 430-13/2021/1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919300
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.02.2021   10:00
Kraj: Neposredno po izteku roka za prejem ponudb na spletni strani www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročila določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/)
Višina takse je 4.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) plačilo takse za predrevizijski postopek.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
Zdravstvena pot 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2021   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali razumemo pravilno, da v kolikor ponudnik v okviru merila »M2 Stalnost pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas« kot dokazilo predložil obrazec M1 namesto pogodbo o zaposlitvi, mu ni potrebno prilagati obrazca »Soglasje delavcev«?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Pravilno razumete. V kolikor ponudnik v okviru merila »M2 Stalnost - pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas« kot dokazilo predloži obrazec M1, mu ni potrebno prilagati obrazca "Soglasje delavcev".Datum objave: 03.02.2021   10:04
DODATNO POJASNILO

Naročnik je dopolnil obrazec ePRO - Ponudba-Pogodba, in sicer je v 3. členu dodal nov drugi odstavek, ki se glasi:
2) V kolikor bodo ob sklenitvi pogodbe prostori naročnika, ki so predmet čiščenja po tej pogodbi, skladno z ukrepi, ki jih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejema Vlada Republike Slovenije, zaprti, se pogodbeni stranki dogovorita, da:
se obseg storitev čiščenja izvaja v minimalnem obsegu, in sicer prisotnost dveh čistilk v obsegu polnega delovnega časa (8h/dan), vsak delovni dan od ponedeljka do vključno petka;
se režim čiščenja iz prejšnje točke izvaja od dneva sklenitve pogodbe do preklica oziroma do vnovičnega odprtja šol;
naročnik obvesti izvajalca po elektronski pošti o nadaljevanju storitev čiščenja v polnem obsegu po pogodbi najmanj en teden pred pričetkom izvajanja storitev.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za čas, ko se izvaja zmanjšan režim čiščenja, za 50% zniža skupni strošek čiščenja v EUR brez DDV na mesec, tako, da znaša skupni strošek čiščenja na mesec .. EUR brez DDV. Navedena cena velja od dneva sklenitve pogodbe do preklica.

Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. Naročnik je popravek obrazca objavil na isti spletni strani kjer je objavljena razpisna okumentacija. Ponudnike pozivamo, da oddajo ponudbo na popravljenem obrazcu. V primeru, da bo ponudnik oddal ponudbo na starem obrazcu, bo naročnik štel, da je s spremembo seznanjen in da jo v celoti sprejema.

Datum objave: 05.02.2021   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo, da popravite obrazec »ePRO_Izjava« pod rubriko »Seznam delavcev, ki bodo opravljali storitev čiščenja". V obrazcu je namreč dodana »pripomba", ki bi jo bilo potrebno urediti.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je popravil obrazec ePRO - Izjava in popravek obrazca objavil na isti spletni strani kjer je objavljena razpisna okumentacija.Datum objave: 05.02.2021   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali prav razumemo (DA/NE),
da je potrebno oddati dokazila le za univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore in čistila za okna, torej sredstva za ročno in strojno pomivanje posode ter za pranje perila ne navajamo in ne prilagamo dokazil, kljub temu da je pranje krp omenjeno v specifikaciji.

ODGOVOR
Da, pravilno razumete.