Dosje javnega naročila 000553/2021
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Obnova agregata mHE Podselo
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN000553/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 02.02.2021
JN000553/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2021
JN000553/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000553/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 023-056855
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24010
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova agregata mHE Podselo
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01-822/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova agregata mHE Podselo.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 447.700,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova agregata mHE Podselo: dobava in montaža agregata s pripadajočo strojno in elekro opremo ter gradbenimi deli.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 447.700,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v DJN.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
kot navedeno v DJN.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.03.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2021   12:05
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.02.2021   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani

Kakšen je namen javnega razpisa, če naročnik že vnaprej določi proizvajalca in tip vodne turbine?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne favorizira nobenega proizvajalca. Lokacija postavitve agregata zahteva točno določene karakteristike potopnega agregata. Naročnik je, kot dodatno pojasnitev, primeroma navedel tip agregata, ki ustreza vsem zahtevanim karakteristikam. Naročilo je odprto za vse ponudnike, ki ponudijo potopni agregat z definiranimi karakteristikami.

VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva vgradnjo vodne turbine izbranega proizvajalca, ga s tem favorizira in ostale prijavitelje postavlja v neenakovreden položaj. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Naročnik ne favorizira nobenega proizvajalca. Lokacija postavitve agregata zahteva točno določene karakteristike potopnega agregata. Naročnik je, kot dodatno pojasnitev, primeroma navedel tip agregata, ki ustreza vsem zahtevanim karakteristikam. Naročilo je odprto za vse ponudnike, ki ponudijo potopni agregat z definiranimi karakteristikami.Datum objave: 23.02.2021   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, za pojasnila glede razpisne dokumentacije:

Določila točke 2.12., ki se navezuje tudi na Obrazec št. 3: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, niso v skladu z določili 27. Člena Obrazca št. 6: Vzorec pogodbe ali naročnik kot garancijo za dobro izvedbo del zahteva bančno/kavcijsko zavarovanje ali zadržana sredstva?
V 29. Členu Obrazca št. 6 Vzorec pogodbe je določena 2-letna veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v Obrazcu št. 4: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku je določeno, da mora omenjena garancija veljati še 60 dni po zaključku garancijskega roka. Prosimo za pojasnilo, kateri rok veljavnosti je pravilen.
V 28. Členu Obrazca št. 6: Vzorec pogodb je v zadnji alineji je napačno naveden 35. člen. Prosimo za popravek vzorca pogodbe.


ODGOVOR
a) Določila točke 2.12., ki se navezuje tudi na Obrazec št. 3: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, niso v skladu z določili 27. Člena Obrazca št. 6: Vzorec pogodbe ali naročnik kot garancijo za dobro izvedbo del zahteva bančno/kavcijsko zavarovanje ali zadržana sredstva?

Odgovor: 27.člen pogodbe se črta.


b) V 29. Členu Obrazca št. 6 Vzorec pogodbe je določena 2-letna veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v Obrazcu št. 4: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku je določeno, da mora omenjena garancija veljati še 60 dni po zaključku garancijskega roka. Prosimo za pojasnilo, kateri rok veljavnosti je pravilen.

Odgovor: Kot je pravilno navedeno v DJN velja:
- Garancijski rok je 2 leti.
- Bančna garancija mora veljati še 60 dni po izteku garancijskega roka.


c) V 28. Členu Obrazca št. 6: Vzorec pogodb je v zadnji alineji je napačno naveden 35. člen. Prosimo za popravek vzorca pogodbe.

Odgovor: Vzorec pogodbe bo ustrezno popravljen in objavljen na spletni strani SENG pod razpisno dokumentacijo.