Dosje javnega naročila JN5214/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na mostu
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN5214/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.06.2010
JN6341/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2010
    JN5214/2010 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na mostu

Datum objave: 18. 6. 2010
Številka objave: JN5214/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 46. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Gradnja Hradeckega mostu preko Ljubljanice
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljani
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Gradnja Hradeckega mostu preko Ljubljanice
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45221110 (Gradbena dela na mostu)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 150 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-463/2010-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 14. 7. 2010
Čas: 15:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 20. 7. 2010
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 20. 7. 2010
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1, II. nadstropje
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/6/6793-239635527886272/Gradnja_Hrade
ckega_mostu.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO JAVNIH NAROČIL, SLOVENSKA 54, SI-1001 LJUBLJANA.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 6. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6341/2010, Gradnje: Gradbena dela na mostu; datum objave: 16. 7. 2010
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2010   10:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zadeva: Pojasnila v zvezi obvestilom o naročilu gradbenih del na mostu, št. objave: JN5214/2010 z dne 18.6.2010
Na podlagi 4. točke navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v postopku javnega naročanja gradbenih del na mostu št. objave JN5214/2010 z dne 18.6.2010, pravočasno vlagamo zahtevo za dodatna pojasnila glede razpisne dokumentacije oz. razpisnih pogojev.


1.
V točki 8 poglavja III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla:

- gradnja zahtevnih objektov – jeklenih ali litoželeznih mostov, viaduktov ali brvi dolžine min. 40 m

Glede na to, da se mora ponudnik izkazati, da je izvedel v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe vsaj dva istovrstna naročila sprašujemo ali se pri vrednotenju referenc upoštevajo kot merodajne tudi reference podizvajalca.


ODGOVOR:
Številka: 430-463/2010-10
Datum: 14.7.2010
Številka JN: 09/322955


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-10/220119 – »Gradnja Hradeckega mostu preko Ljubljanice«, številka objave JN5214/2010 z dne 18.6.2010V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:


Oddano: 2.7.2010, 10:33
Ali je PRILOGA 14 (Projektna naloga), ki je navedena v ponudbeni dokumentaciji obrazec "Priloga A (Pogodba)"
Odgovor:
Projektna naloga ni sestavni del razpisne dokumentacije in je v čistopisu (popravek RD ) v besedilu črtana.

Oddano: 2.7.2010, 11:10
Na strani 31 piše pod zadnjo postavko "Pregled veljavnosti splošnih in posebnih tehničnih pogojev ter ostale tehnične regulative za gradnjo cest (priloga D), katere v dokumentaciji sploh ni.
Prosim, če preverite!
Odgovor:
Pregled veljavnosti splošnih in posebnih tehničnih pogojev ter ostale tehnične regulative za gradnjo cest (priloga D), ni sestavni del razpisne dokumentacije in je v čistopisu (popravek RD ) v besedilu črtano.

Oddano: 2.7.2010, 12:43
Bili smo na ogledu projektne dokumentacije pri naročniku, ki pa ni vsebovala nič, kar se tiče talnega ogrevanja. V popisu je talno ogrevanje opredeljeno kot 1 kos - izvedba na ključ. Na podlagi tega ni možno oblikovati ponudbe. Ali nam lahko posredujete več podatkov.
Odgovor:
Talno ogrevanje se ne izvede in je črtano iz popisov. Sprememba je razvidna v priloženih popravkih popisov Razpisne dokumentacije

Oddano: 6.7.2010, 12:59
Še enkrat: Ali obstajajo za talno gretje kakšni načrti? Dve postavki (1 kos - na ključ) v popisu sta premalo za pripravo ponudbe. Hvala za hiter odgovor. LP
Odgovor:
Talno ogrevanje se ne izvede in je črtano iz popisov. Sprememba je razvidna v priloženih popravkih popisov Razpisne dokumentacije

Oddano: 7.7.2010, 11:35
Razspisna dokumentacija je pomanjkljiva, ponudbo se ne da ustrezno izdelat, prosimo za pojasnila:

- most je demontiran (SCT), kje se demontirani most dejansko nahaja
- ali se že vrši protikorozijska zaščita mostu (objavljeno v medijih)
- kje je nova lokacija demontiranega mostu
- izvajalec mora predložiti PID-e, kje se nahaja projektna dokumentacija PGD, PZI; kdo je projektant
- ni nobenih načrtov, posnetkov, detajlov za postavko 5.8 - Ključavničarska dela (ležišča, členki, stebrički, polnila, ročaj ograje)
- ni načrtov, detajlov nove sekundarne konstrukcije vozišča
- ni detajlov pohodnic, načina pritrjevanja in debeline pohodnic pohodne konstrukcije
- ni načrtov, detajlov masivnih ograj, stebričkov (po načrtih arh. Plečnika)
- zasaditev dreves (do deb. 50 cm)- kakšna drevesa
- zasaditev travnih rešetk - ni detajlov
- izvedba elek. priključka in izvedba talnega ogrevanja podnic (ni nobenih detajlov, načrtov) - vse je 1 kos

Predlagamo, da razpisno dokumentacijo ustrezno dopolnite in podaljšate rok za oddajo ponudb.
Odgovor:
- demontirani most se nahaja na varovani deponiji v Selih pri Dobu (Šentvid pri Stični)
- čiščenje, peskanje, pregled in protikorozijska zaščita elementov starega mostu je predmet razpisa. Popisi potrebnih del so razvidni iz priloženih popravkov popisov Razpisne dokumentacije
- detajli za postavko 5.8 so razvidni iz projektne dokumentacije (PZI arhitekture)
- projektna dokumentacije se nahaja pri investitorju
- delavniški načrti sekundarne konstrukcije bodo priloga tehnične dokumentacije, količine so razvidne iz popisov
- detajli pohodnic so razvidne iz spletne strani proizvajalca
- detajli ograj in stebričkov so razvidni iz sestavnice in posnetka obstoječih elementov. Sestavnica je v tehnični dokumentaciji.
- zasaditev drevesa – javor ali kostanj
- travne rešetke morajo biti položene na utrjeno podlago, povozne, v betonski ali PVC izvedbi, zasute z zemljo in zatravljene
- talno ogrevanje - odpade

Oddano: 7.7.2010, 13:06
V popisih del navajate talno ogrevanje mostu - postavka 1 in 2. Glede na to, da gre za izvedbo na ključ vas prosimo, da nam posredujete več podatkov (npr: kvadratura mostu, potrebna dolžina grelne inštalacije....)
Odgovor:
Talno ogrevanje se ne izvede in je črtano iz popisov. Sprememba je razvidna v priloženih popravkih popisov Razpisne dokumentacije

Oddano: 8.7.2010, 08:20
Za izdelavo ponudbe - ogrevanje mostu, potrebujemo vsaj nekaj osnovnih podatkov:

1.material končnega sloja površine , ki se bo ogrevala ( asfalt , beton , tlakovci ,,,,, )
2.globina vgradnje grelnih kablov pod končno višino
3.predvidena specifična moč ogrevanja ( W/m2 površine )
4.predvidena površina ogrevanja
5.razpoložljiva električna priključna moč ( kW )
6.predvidena lokacija priključne oz. krmilne omare – v prostoru ali zunaj...
Odgovor:
Talno ogrevanje se ne izvede in je črtano iz popisov. Sprememba je razvidna v priloženih popravkih popisov Razpisne dokumentacije

Oddano: 12.7.2010, 14:13
Spoštovani!

Pri referenčnih objektih zahtevate; Gradnja zahtevnih objektov - jeklenih ali litoželeznih mostov, viaduktov ali brvi. Zanima nas ali so lahko viadukti betonske konstrukcije?

Odgovor:

Jekleni ali litoželezni mostovi, viadukti ali brvi niso betonske konstrukcije.
Viadukti so seveda lahko tudi betonske konstrukcije, vendar ne morejo biti upoštevani kot referenca v tem razpisu.

Oddano: 14.7.2010, 13:09
Zadeva: Pojasnila v zvezi obvestilom o naročilu gradbenih del na mostu, št. objave: JN5214/2010 z dne 18.6.2010

Na podlagi 4. točke navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v postopku javnega naročanja gradbenih del na mostu št. objave JN5214/2010 z dne 18.6.2010, pravočasno vlagamo zahtevo za dodatna pojasnila glede razpisne dokumentacije oz. razpisnih pogojev.
1.
V točki 8 poglavja III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla:
- gradnja zahtevnih objektov – jeklenih ali litoželeznih mostov, viaduktov ali brvi dolžine min. 40 m
Glede na to, da se mora ponudnik izkazati, da je izvedel v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe vsaj dva istovrstna naročila sprašujemo ali se pri vrednotenju referenc upoštevajo kot merodajne tudi reference podizvajalca.
Odgovor:

DAPripravila:
Cvetka Erzin
Tadeja Möderndorfer
Direktorica


Poslano:
- Portal javnih naročil