Dosje javnega naročila 000611/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije in izvedba ostalih storitev potrebnih za prenovo osrednje ljubljanske tržnice
ZJN-3: Odprti postopek

JN000611/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN000611/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.02.2021
JN000611/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2021
JN000611/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000611/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 025-060592
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatonova 1, 1000 Ljubljana, David Boršič
david.borsic@ljubljana.si
+386 13064402

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/385461/Objava_Trznica.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24041
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije in izvedba ostalih storitev potrebnih za prenovo osrednje ljubljanske tržnice
Referenčna številka dokumenta: 430-2513/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava IZP, DGD in PZI dokumentacije za prenovo osrednje ljubljanske tržnice, izdelava PVO, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvajanje projektantskega nadzora v času gradnje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava IZP, DGD in PZI dokumentacije za prenovo osrednje ljubljanske tržnice, izdelava PVO, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvajanje projektantskega nadzora v času gradnje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2021   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2021   15:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zakon o javnem naročanju ZJN-3 podaja: "Namen referenc je dokazovanje, da ima ponudnik tehnične in strokovne sposobnosti, potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti."
Ni dopustno, da naročnik zahteva reference, ki presegajo osnovni namen, saj s tem onemogoča prost dostop do trga za tiste ponudnike, ki sicer razpolagajo s potrebnimi izkušnjami ter človeškimi in materialnimi viri.
Neupravičeno podane visoke zahteve prav tako predstavljajo negospodarno ravnanje naročnika, ki s tem zmanjšuje nabor možnih ponudnikov ter posledično verjetno pridobi finančno višje ponudbe.

Zahteve, ki izkazujejo primernost referenc, torej ne smejo presegati zahtev, ki so predvidene v predmetnem javnem naročilu oz. morajo zagotavljati primerno konkurenco.

Ugotavljamo, da so zahtevane reference (pogoj in merila) prilagajajo javno naročilo na način, da ga dosega samo en ponudnik na trgu, in sicer podjetje Elea iC, d.o.o.

Reference predstavljajo neupravičene omejitve, in sicer na način:

1. Reference omejujejo ponudnike iz tujih držav, saj zahtevajo, da vsi pooblaščeni inženirji aktivno govorijo slovenski jezik, kar ni skladno s pravnim redom EU. Nedosledno je tudi, da se za projektante arhitekture, gradbeništva in gradbene jame zahteva znanje slovenskega jezika, za inženirja strojništva pa je dovoljeno, da prihaja iz tujine predloži dokazilo.

To je prvi indic, da gre za prikrajanje javnega naročila ponudniku, saj ima podjetje Elea iC zaposlene arhitekte in gradbenike, strojno projektiranje pa najema pri podizvajalcih, tudi iz tujine.

2. Arhitektura

Reference za projektanta arhitekture ne postavljajo meril za strokovno odličnost, kar je nemogoče pri projektu na tako zahtevni lokaciji, kot je ljubljanska tržnica.
Predlagamo, da se zahteva, da ima projektant arhitekture referenco s pridobljeno vsaj eno nagrado za strokovno odličnost na državnem nivoju (tj. Plečnikovo ali Prešernovo nagrado, ali Zlati svinčnik). S tem se zagotovi odličnost projektiranja na tako občutljivem objektu.

3. Gradbene konstrukcije

3.1 Reference projektanta gradbenih konstrukcij so za zahtevano investicijo previsoke. Sprašujemo se, kakšna je razlika v sposobnostih in kompetencah ponudnika, ki razpolaga npr. z referencami za objekt investicijske vrednosti 7 mio EUR, namesto 15 mio EUR, sploh kjer glavnino vrednosti na takem objektu predstavljajo obrtniška (fasaderska, zaključevalna...) in druga gradbena dela (izkop), in ne konstrukcijska dela.

3.2 Prav tako je popolnoma nesmiselno, da se za gradbene konstrukcije zahteva, da je vsaj ena referenca kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena - ta referenca je že navedena pri arhitekturi, in projektiranje gradbenih konstrukcij za kulturni spomenik ni merodajna referenca. Predlagamo brisanje zahteve po kulturnem spomeniku za vsaj eno referenco.

3.3 "V primeru ponudbe s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe mora biti inženir za varovanje gradbene jame zaposlen pri vodilnem ponudniku" - s tem se iz ponudbe izloči vsa podjetja, ki opravljajo dejavnost arhitekturnega projektiranja, kar predstavlja neupravičeno omejevanje konkurence in eklatantno kršenje ZJN.

To je drugi indic, da gre za prikrajanje JN enemu ponudniku, saj ima podjetje Elea iC kot vodilne partnerje zaposlene projektante gradbenih konstrukcij.

4. Varovanje gradbene jame:

2.1. "V primeru ponudbe s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe mora biti inženir za varovanje gradbene jame zaposlen pri vodilnem ponudniku" - s tem se iz ponudbe izloči vsa podjetja, ki opravljajo dejavnost arhitekturnega projektiranja, kar predstavlja neupravičeno omejevanje konkurence in eklatantno kršenje ZJN.

To je tretji indic, da gre za prikrajanje javnega naročila enemu ponudniku, saj ima podjetje Elea iC zaposlene projektante varovanja gradbene jame.

2.2. z "vsaj ena referenca... z najmanj tremi podzemnimi etažami, ki vplivajo na najmanj en objekt, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega in državnega pomena", se pretirano zožuje nabor ponudnikov, saj kombinacija etažnosti in vpliva na objekt kulturnega pomena ni smiselna. Predlagamo ohranitev etažnosti in brisanje vpliva na objekt kulturnega pomena.

To je četrti indic, da gre za prikrajanje javnega naročila enemu ponudniku, tj. Elea iC,, saj je tak primer, v tem časovnem obdobju, samo ljubljanska Tržnica, drugje garaže s temi robnimi pogoji (min. etažnost, vpliv na kulturno dediščino) v državi SPLOH NISO BILE IZVEDENE.
OPOZARJAMO: Drugih ponudnikov, ki bi izpolnjevali presečne pogoje, tj. pri krovnem ponudniku zaposleni tako gradbeniki kot projektanti varovanja gradbene jame, ter reference treh kleti z vplivom na kulturni objekt, na trgu ni!

Prav tako je nesmiselno, da se za tako občutljiv projekt, kot je osrednja ljubljanska tržnica, dodatne reference s področja gradbenih konstrukcij (3 točke) točkujejo višje kot s področja arhitekture (2 točki).


Zato pozivamo za priznavanje referenc:

1. Za vodjo projekta in projektanta arhitekture:
"najmanj ena stanovska nagrada za strokovno odličnost, kot npr. Plečnikova nagrada ali medalja, nagrada Prešernovega sklada, ali Zlati svinčnik ZAPS, v obdobju od 2014 do dneva oddaje ponudbe",

2. Za pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva - konstrukcije se referenca spremeni:
"- ...za vsaj dva (2) objekta, katerih vrednost GOI del za posamezen objekt je bila najmanj 7 mio EUR brez DDV";
- določilo o kulturnem spomeniku se briše,
- zahteva o zaposlenosti pri vodilnem ponudniku se briše,
- zahteva po rojstvu v republiki sloveniji se briše.

3. Za pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva - varovanje gradbene jame:
"- vsaj ena izmed referenc mora vključevati izdelavo projekta VGJ, z najmanj tremi podzemnimi etažami."
- določilo o zahtevi za kulturni spomenik se briše.
- zahteva o zaposlenosti pri vodilnem ponudniku se briše,
- zahteva po rojstvu v republiki Sloveniji se briše.

4. Za pooblaščenega inženirja s področja strojništva se referenca spremeni:
"- ...za vsaj dva (2) objekta, katerih vrednost GOI del za posamezen objekt je bila najmanj 7 mio EUR brez DDV";
- doda se enaka zahteva za pooblaščenega inženirja elektro instalacij, (zakaj je to izpuščeno?)
- določilo o kulturnem spomeniku se briše,
- zahteva o zaposlenosti pri vodilnem ponudniku se briše,
- zahteva po rojstvu v republiki sloveniji se briše.

5. Prav tako pozivamo za spremembo referenc za pridobitev dodatnih točk, in sicer:
- da se kot referenco upošteva objekt z investicijsko vrednostjo vsaj 5 mio EUR, in ne 15.
- da se dodatne reference s področja arhitekture točkujejo s 3 točkami, za gradbene konstrukcije pa z 2,
- da se za dodatne referenčne točke za arhitekturo priznajo samo objekti, ki so bili prepoznani kot kvalitetni, tj. so avtorji za njih prejeli priznanje na državnem nivoju (Plečnikova nagrada, Prešernova nagrada, Zlati svinčnik ZAPS).

Prav tako zahtevamo, da se rok oddaje ponudb podaljša do 1. 5. 2021, saj je potrebno pridobivanje velikega števila referenc (4 stroke po 2 referenci, + 4 dodatne reference = 12 podpisov investitorjev).

Naročnika opozarjamo, da bomo, vkolikor razpisne dokumentacije ne bo spremenil, zahtevali revizijo razpisa, saj gre za evidentno in jasno prilagajanje enemu ponudniku na trgu, ter neupravičeno in nesmiselno zaostrovanje razpisnih pogojev.

ODGOVOR

Naročnik ostro zavrača vsa prejudiciranja in navedbe ter poudarja, da je pri oblikovanju pogojev in meril izhajal iz vsebine, potreb ter zahtevnosti projekta upoštevajoč dosedanje izkušnje in specifike tega razpisanega javnega naročila, kar je nujno potrebno za uspešen zaključek oz. realizacijo predmeta javnega naročila.

Odgovore naročnik podaja v nadaljevanju pod vprašanji oz. zahtevami, kot jih je postavil potencialni ponudnik.

1. Za vodjo projekta in projektanta arhitekture:
"najmanj ena stanovska nagrada za strokovno odličnost, kot npr. Plečnikova nagrada ali medalja, nagrada Prešernovega sklada, ali Zlati svinčnik ZAPS, v obdobju od 2014 do dneva oddaje ponudbe",

Odg.: Naročnik pogoja ne bo spreminjal, saj ocenjuje, da so za uspešno realizacijo projekta pomembnejše reference, ki jih zahtevamo in ne nagrade, saj referenca s svojo vsebino oz. specifičnostjo, kot jo zahteva naročnik, dokazuje, da je ponudnik v preteklosti že uspešno izvedel naročilo v obsegu in kakovosti, ki sta primerljiva razpisanemu javnemu naročilu.


2. Za pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva - konstrukcije se referenca spremeni:
"- ...za vsaj dva (2) objekta, katerih vrednost GOI del za posamezen objekt je bila najmanj 7 mio EUR brez DDV";

Odg.: Naročnik v tem navedenem delu referenčnega pogoja ugotavlja, da je namen reference dosežen tudi z znižanjem vrednosti GOI del in zato znižuje vrednost GOI del, in sicer iz 15 mio brez DDV na najmanj 7 mio EUR brez DDV. Naročnik bo glede na podan odgovor objavil popravek razpisne dokumentacije.

- določilo o kulturnem spomeniku se briše,

Odg.: Ker so v neposredni bližini območja projektiranja kulturni spomeniki neprecenljive vrednosti, pogoja ne bomo brisali, saj je varovanje kulturnih spomenikov, ki neposredno mejijo na vplivno območje projektiranja oz. kasneje izgradnje, bistveno in nedeljivo povezano z izvedbo predmeta javnega naročila. Uspešnost projekta je v veliki meri odvisna od zavarovanja teh kulturnih spomenikov. Določilo o kulturnem spomeniku v referenci predstavlja smiselno povezavo s predmetom naročila. Upoštevajoč tudi pretekle podobne projekte naročnika, kjer se je izkazalo za bistvenega pomena ravno pomanjkanje izkušenj projektanta z upoštevanjem potrebe po varovanju kulturnih spomenikov med projektiranjem, je zahteva po kulturnem spomeniku utemeljena. Naročnik ima izkušnje, da je sanacija poškodb na kulturnih spomenikih, naročniku povzročila dodatne stroške pri projektu ter neprecenljivo izgubo za kulturno dediščino.

- zahteva o zaposlenosti pri vodilnem ponudniku se briše,

Odg.: Naročnik smatra, da je projekt v konstrukcijskem smislu izjemno zahteven ter je zaradi tega oblikoval zahtevo po zaposlenosti, saj smatra, da bi to v veliki meri doprineslo k uspehu projekta. Pri oblikovanju zahteve naročnik ni imel namena kogarkoli diskriminirati in se je po ponovnem premisleku odločil to zahtevo umakniti. Naročnik bo glede na podan odgovor objavil popravek razpisne dokumentacije.

- zahteva po rojstvu v republiki sloveniji se briše.

Odg.: Naročnik take zahteve ni postavil, v kolikor pa ste z vprašanjem oz. zahtevo mislili na pogoj zahtevanega znanja slovenskega jezika pa naročnik od zahteve ne odstopa. Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti (deseti odstavek 76. člena ZJN-3). Naročnik torej, kot pogoj za sodelovanje zahteva imenovanje ključnih kadrov z ustreznimi izkušnjami in znanji tj. jezika, ker je za izvedbo javnega naročila nujno potrebno, da ključni kader obvlada slovenski jezik, predvsem strokovno tehnično terminologijo na ustrezni, zahtevani stopnji. Med naročnikom in pooblaščenim inženirjem s področja gradbeništva - konstrukcije ter drugimi deležniki poteka obsežna komunikacija, od katere je odvisna uspešnost izvedbe predmetnega javnega naročila. Za učinkovito, strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti je bistveno, da izvajalec razume naročnika in njegove zahteve ter zahteve drugih deležnikov.


3. Za pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva - varovanje gradbene jame:
"- vsaj ena izmed referenc mora vključevati izdelavo projekta VGJ, z najmanj tremi podzemnimi etažami."

Odg.: Naročnik pogoja ne bo spreminjal, saj je v neposredni bližini bodoče garaže kulturni spomenik izjemnega pomena. Varovanje kulturnih spomenikov, ki neposredno mejijo na vplivno območje projektiranja oz. kasneje izgradnje, je bistveno in nedeljivo povezano z izvedbo predmeta javnega naročila. Določilo o kulturnem spomeniku v referenci predstavlja smiselno povezavo s predmetom naročila, upoštevajoč tudi pretekle podobne projekte naročnika, kjer se je izkazalo kot bistveno ravno pomanjkanje izkušenj projektanta s projektiranjem objektov ob kulturnih spomenikih in varovanju le-teh in je tako kasneje sanacija poškodb teh objektov naročniku posledično povzročila dodatne stroške pri projektu ter neprecenljivo izgubo za kulturno dediščino.

- določilo o zahtevi za kulturni spomenik se briše.

Odg.: Ker so v neposredni bližini kulturni spomeniki neprecenljive vrednosti, pogoja ne bomo brisali, saj je varovanje kulturnih spomenikov, ki neposredno mejijo na vplivno območje projektiranja oz. kasneje izgradnje, bistveno in nedeljivo povezano z izvedbo predmeta javnega naročila. Uspešnost projekta je v veliki meri odvisna od zavarovanja teh kulturnih spomenikov. Določilo o kulturnem spomeniku v referenci predstavlja smiselno povezavo s predmetom naročila. Upoštevajoč tudi pretekle podobne projekte naročnika, kjer se je izkazalo za bistvenega pomena ravno pomanjkanje izkušenj projektanta z upoštevanjem potrebe po varovanju kulturnih spomenikov med projektiranjem, je zahteva po kulturnem spomeniku utemeljena, saj sanacija morebitnih poškodb na kulturnih spomenikih, naročniku posledično povzroči dodatne stroške pri projektu ter neprecenljivo izgubo za kulturno dediščino.

- zahteva o zaposlenosti pri vodilnem ponudniku se briše,

Odg.: Naročnik smatra, da je ravno z vidika gradbene jame projekt izjemno zahteven ter je zaradi tega oblikoval zahtevo po zaposlenosti inženirja s področja gradbeništva - varovanje gradbene jame pri glavnem ponudniku, saj smatra, da bi to v veliki meri doprineslo k uspehu projekta. Pri oblikovanju zahteve naročnik ni imel namena kogarkoli diskriminirati in se je po ponovnem premisleku odločil to zahtevo umakniti. Naročnik bo glede na podan odgovor objavil popravek razpisne dokumentacije.

- zahteva po rojstvu v republiki Sloveniji se briše.

Odg.: Naročnik take zahteve ni postavil, v kolikor pa ste z vprašanjem oz. zahtevo mislili na pogoj zahtevanega znanja slovenskega jezika pa naročnik od zahteve ne odstopa. Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti (deseti odstavek 76. člena ZJN-3). Naročnik torej, kot pogoj za sodelovanje zahteva imenovanje ključnih kadrov z ustreznimi izkušnjami in znanji tj. jezika, ker je za izvedbo javnega naročila nujno potrebno, da ključni kader obvlada slovenski jezik, predvsem strokovno tehnično terminologijo na ustrezni, zahtevani stopnji. Med naročnikom in pooblaščenim inženirjem s področja gradbeništva - konstrukcije ter drugimi deležniki poteka obsežna komunikacija, od katere je odvisna uspešnost izvedbe predmetnega javnega naročila. Za učinkovito, strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti je bistveno, da izvajalec razume naročnika in njegove zahteve ter zahteve drugih deležnikov.


4. Za pooblaščenega inženirja s področja strojništva se referenca spremeni:
"- ...za vsaj dva (2) objekta, katerih vrednost GOI del za posamezen objekt je bila najmanj 7 mio EUR brez DDV";

Odg.: Naročnik v tem navedenem delu referenčnega pogoja ugotavlja, da je namen reference dosežen tudi z znižanjem vrednosti GOI del in zato znižuje vrednost GOI del, in sicer iz 15 mio brez DDV na najmanj 7 mio EUR brez DDV. Naročnik bo glede na podan odgovor objavil popravek razpisne dokumentacije.

- doda se enaka zahteva za pooblaščenega inženirja elektro instalacij, (zakaj je to izpuščeno?)

Odg.: Naročnik ocenjuje, da je projekt z vidika elektroinštalacij manj zahteven ter za elektroinženirja ne zahtevamo referenc.

- določilo o kulturnem spomeniku se briše,

Odg.: Te zahteve v razpisni dokumentaciji za pooblaščenega inženirja s področja strojništva naročnik ni zahteval.

- zahteva o zaposlenosti pri vodilnem ponudniku se briše,

Odg.: Take zahteve v razpisni dokumentaciji za pooblaščenega inženirja s področja strojništva naročnik ni zahteval.

- zahteva po rojstvu v republiki sloveniji se briše.

Odg.: Naročnik take zahteve ni postavil, v kolikor pa ste z vprašanjem oz. zahtevo mislili na pogoj zahtevanega znanja slovenskega jezika pa naročnik od zahteve ne odstopa. Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti (deseti odstavek 76. člena ZJN-3). Naročnik torej, kot pogoj za sodelovanje zahteva imenovanje ključnih kadrov z ustreznimi izkušnjami in znanji tj. jezika, ker je za izvedbo javnega naročila nujno potrebno, da ključni kader obvlada slovenski jezik, predvsem strokovno tehnično terminologijo na ustrezni, zahtevani stopnji. Med naročnikom in pooblaščenim inženirjem s področja gradbeništva - konstrukcije ter drugimi deležniki poteka obsežna komunikacija, od katere je odvisna uspešnost izvedbe predmetnega javnega naročila. Za učinkovito, strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti je bistveno, da izvajalec razume naročnika in njegove zahteve ter zahteve drugih deležnikov.


5. Prav tako pozivamo za spremembo referenc za pridobitev dodatnih točk, in sicer:
- da se kot referenco upošteva objekt z investicijsko vrednostjo vsaj 5 mio EUR, in ne 15.

Odg.: Naročnik bo skladno s prejšnjimi odgovori spremenil zahtevane pogoje, tako da bo tudi v tem delu merila (oz. zahtevanih dodatnih referenc) upoštevana investicijska vrednost GOI del vsaj 7 mio EUR brez DDV namesto minimalno 15 mio brez DDV. Naročnik bo glede na podan odgovor objavil popravek razpisne dokumentacije.

- da se dodatne reference s področja arhitekture točkujejo s 3 točkami, za gradbene konstrukcije pa z 2,

Odg.: Naročnik merila oz. razporeditve točk v tem delu ne bo spreminjal, saj gre za izredno zahteven projekt v gradbeno konstrukcijskem delu, kar se posledično izraža tudi v porazdelitvi točk znotraj meril.

- da se za dodatne referenčne točke za arhitekturo priznajo samo objekti, ki so bili prepoznani kot kvalitetni, tj. so avtorji za njih prejeli priznanje na državnem nivoju (Plečnikova nagrada, Prešernova nagrada, Zlati svinčnik ZAPS).

Odg.: Naročnik tega pogoja ne bo spreminjal, saj ravno referenca s svojo vsebino oz. specifičnostjo, kot jo zahteva naročnik, dokazuje, da je ponudnik v preteklosti že uspešno izvedel naročilo v obsegu in kakovosti, ki sta primerljiva konkretnemu razpisanemu javnemu naročilu, kjer je »teža« projekta ravno v gradbeno konstrukcijskem delu.

Prav tako zahtevamo, da se rok oddaje ponudb podaljša do 1. 5. 2021, saj je potrebno pridobivanje velikega števila referenc (4 stroke po 2 referenci, + 4 dodatne reference = 12 podpisov investitorjev).

Odg.: Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 18. 3. 2021 do 10.00 ure.
___________________________Datum objave: 17.02.2021   15:53
VPRAŠANJE
Naročnik v točkah 4.2 POOBLAŠČENI INŽENIR ZA PODROČJE GRADBENIŠTVA GRADBENE KONSTRUKCIJE in 4.3 POOBLAŠČENI INŽENIR ZA PODROČJE GRADBENIŠTVA VAROVANJE GRADBENE JAME zahteva, da je kader zaposlen pri vodilnem ponudniku oziroma vodilnemu partnerju.

Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo, da je kader zaposlen pri vodilnem ponudniku oziroma vodilnemu partnerju, saj je tak pogoj diskriminatoren in naročnik na ta način neupravičeno omejuje konkurenco med ponudniki. Naročnik s takšno zahtevo krši tudi določila 81. člena ZJN-3!
Državna revizijska komisija je v lanskem letu v več zadevah odločila, da naročnik ne sme zahtevati, pri katerem gospodarskem subjektu v ponudbi je posamezni kader zaposlen. Pozivamo vas, da brišete zahtevo, da je kader zaposlen pri vodilnem ponudniku oziroma partnerju, še pred potekom roka za uveljavljanje pravnega varstva, sicer bomo primorani zoper protipravna določila razpisne dokumentacije vložiti zahtevek za revizijo.

Navedeno smatrajte kot opozorilo v smislu 3. odstavka 16. člena ZPVPJN.


ODGOVOR

Naročnik smatra, da je projekt v gradbeno konstrukcijskem smislu izjemno zahteven ter je zaradi tega oblikoval zahtevo po zaposlenosti ključnega kadra pri vodilnem ponudniku, saj smatra, da bi to v veliki meri doprineslo k uspehu projekta. Pri oblikovanju zahteve naročnik ni imel namena kogarkoli diskriminirati in se je po ponovnem premisleku odločil to zahtevo, da je kader zaposlen pri vodilnem ponudniku oziroma partnerju, umakniti. Naročnik bo glede na podan odgovor objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 17.02.2021   15:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na količino primerljivih izdelanih projektov v zadnjih letih, naprošamo naročnika, da referenčni pogoj za ponudnika, pooblaščenega arhitekta in pooblaščene inženirje razširi na obdobje zadnjih 15 let in zmanjša število potrebnih referenc na en (1) takšen objekt.

ODGOVOR

Naročnik se je po ponovnem premisleku odločil, da obdobje za opravo referenčnega posla za ponudnika, pooblaščenega arhitekta in pooblaščene inženirje razširi od 1. 1. 2005 dalje. Naročnik bo glede na podan odgovor objavil popravek razpisne dokumentacije.

Glede števila zahtevanih referenčnih poslov, pa naročnik vztraja pri 2 referenčnih objektih in tega ne spreminja. Spreminja pa naročnik investicijsko vrednost GOI del, in sicer jo znižuje na 7 mio EUR brez DDV, namesto prej zahtevane 15 mio brez DDV. Naročnik bo glede na podan odgovor objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 17.02.2021   15:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
menimo, da je pogoj reference: objekt razglašen za kulturni spomenik lokalnega in državnega pomena, glede na število izdelanih projektov v letih od 2014 dalje preveč izključujoč za večino ponudnikov. Naročniku naj razmisli o smiselnosti tega pogoja.

ODGOVOR

Naročnik se je po ponovnem premisleku odločil, da obdobje za opravo referenčnega posla za ponudnika, pooblaščenega arhitekta in pooblaščene inženirje razširi od 1. 1. 2005 dalje. Naročnik bo glede na podan odgovor objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 17.02.2021   15:56
VPRAŠANJE
Predlagamo, da se pri pooblaščenemu inženirju za področje gradbeništva: za gradbene konstrukcije in varovanje gradbene jame, poleg pogoja da je opravljala funkcijo pooblaščenega inženirja za to področje doda še, da je lahko bil sodelavec na tem področju.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik zahteve v tem delu ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.


Datum objave: 01.03.2021   13:45
Naročnik je po objavi popravka razpisne dokumentacije opazil, da je na strani 14. razpisne dokumentacije po pomoti ostal datum predložitve finančnega zavarovanja 4. 3. 2021, ki je napačen. Skladno s podaljšanjem roka za oddajo ponudbe na 18. 3. 2021 do 10:00 ure, se posledično in logično podaljša tudi datum za oddajo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe na 18. 3. 2021 do 10:00 ure.

Datum objave: 02.03.2021   12:52
Naročnik je po objavi popravka razpisne dokumentacije opazil, da je na strani 31. razpisne dokumentacije oz. v Prilogi 6/4 (Potrditev reference za Pooblaščeni inženir za področje strojništva) po pomoti ostal zahtevan Datum, številka in izdajatelj uporabnega dovoljenja, pravilno pa je Datum, številka in izdajatelj gradbenega dovoljenja, kot to tudi izhaja iz preostale razpisne dokumentacije.