Dosje javnega naročila 000612/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbira koncesionarja za izvedbo projekta vzpostavitve in upravljanja javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana
ZJN-3: Konkurenčni dialog

JN000612/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN000612/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2021
JN000612/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2021
JN000612/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2023
JN000612/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.02.2023

Revizijski zahtevki
19.02.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
19.02.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
03.03.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
08.03.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
21.12.2022 Državna revizijska komisija je ugodila pritožbi 018-047_Mestna_obcina_Ljubljana.pdf
04.01.2023 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN000612/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 025-060602
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
David Boršič
david.borsic@ljubljana.si
+386 13064402

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/sl

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/385636/Objava_JZP_Car_sharing.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira koncesionarja za izvedbo projekta vzpostavitve in upravljanja javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-1183/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvedbo projekta vzpostavitve in upravljanja javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Mestne občine Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvedbo projekta vzpostavitve in upravljanja javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 360
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogoji opredeljenimi v koncesijski pogodbi ozoroma v Koncesijskem aktu za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana, ki je bil sprejet na 12. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 4. maja 2020 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/2020.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni dialog
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.03.2021   12:00

Dodatne informacije:
Prijave se bodo odpirale avtomatično preko oziroma v informacijskem sistemu na http://www.s-procurement.si/ , kjer se bodo prijave tudi oddale.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.02.2021



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.03.2021   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 4 PREDMET KONCESIJSKEGA RAZMERJA imate navedeno, da se nabor primernih vozil podrobneje opredeli v fazi razpisa, vendar pa nabor primernih vozil še vedno ni opredeljen, kar pomeni kršitev načela enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načela transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načela konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3), prav tako pomeni kršitev 48. člena ZJZP, saj predmet javno-zasebnega partnerstva ni opredeljen, pa bi moral biti. Skladno z navedenim vas pozivamo, da opredelite nabor primernih vozil že sedaj, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo, saj ravnate popolnoma nepregledno in prijave sploh ne moremo oddati.
Pri tem poudarjamo, da ker je predmet koncesije izvedba investicij, med drugim vzpostavitev sistema najmanj 200 električnih vozil, nabor primernih vozil le definirate, pri čemer pa nikakor pa ne smete zahtevati, da mora kandidat v kateri koli fazi postopka z vozili že razpolagati (z najmanj 200) vozili in prilagati kakršnekoli sezname vozil (najmanj 200 vozil) ne kot pogoj ne kot merilo, saj v nasprotnem primeru kršite vsa zgoraj navedena temeljna načela in ravnate popolnoma nesorazmerno in neobjektivno. Z zahtevo po tem, da mora kandidat izkazovati vozila oziroma sezname vozil že v času javnega razpisa favorizirate enega kandidata, kar je popolnoma nedopustno in onemogočate konkuriranje drugim kandidatom na trgu, na katerem delujejo mlada podjetja, ki takšnega obsega vozil nimajo.


ODGOVOR
Nabor primernih vozil bo podrobneje opredeljen v drugi fazi javnega razpisa. Skladno z navedenim je bila spremenjena tudi razpisna dokumentacije. Popravek (RD_popravek #1) bo objavljen pri objavi razpisne dokumentacije.



Datum objave: 04.03.2021   10:36
VPRAŠANJE
Glede izbire najustreznejšega modela za izvedbo predmeta koncesijskega razmerja, ki ga bo skladno z javnim razpisom izbral koncendent v drugi fazi izvedbe javnega razpisa (stran 3 javnega razpisa povabila k predložitvi prijave), vas pozivamo, da opredelite, kaj model oziroma modeli za izvedbo predmeta koncesijskega razmerja sploh je/sploh so in kateri so. Med katerimi modeli bo koncendent sploh izbiral? Kakšne karakteristike mora model sploh imeti?

Prav tako vas pozivamo, da opredelite kaj pomeni model oziroma sistem izvajanja storitev koncesionirane izbirne gospodarske javne službe (Stran 6 javnega razpisa - povabila k predložitvi prijave), ki naj bi bil predmet usklajevanja v drugi fazi.

Kateri modeli oziroma sistemi izvajanja storitev koncesionirane izbirne gospodarske javne službe so sploh na voljo?

Kje (v katerem predpisu oziroma podlagi) je določena izbirna gospodarska javna služba, ki je predmet koncesije?

Izpostavljamo, da koncendent vodi predmetni postopek na način, ki pomeni kršitev načela enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načela transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načela konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3), prav tako pomeni kršitev 48. člena ZJZP, saj predmet, narava in obseg ter območje javno-zasebnega partnerstva ni opredeljena. Skladno z navedenim vas pozivamo, da opredelite modele, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo. Predmet ZJZP je popolnoma neopredelejen in pri tem ravnate nepregledno.


ODGOVOR
Na podlagi usklajevanj in izvedenega dialoga v drugi fazi javnega razpisa, bo koncedent oblikoval povabilo k oddaji (končne) ponudbe, v katerem bo opredelil končne pogoje za izbiro koncesionarja ter druge elemente, skladno z opisom v razpisni dokumentaciji. S tem bo natančno opredeljen model za izvedbo predmeta koncesijskega razmerja, ki je določen v 6. členu koncesijskega akta (Koncesijski akt za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana, Uradni list RS, št. 73/2020) in enako tudi v 5. točki razpisne dokumentacije (5. Koncesija storitve).

Predmet koncesije ni izbirna gospodarska javna služba. Skladno z navedenim je bila spremenjena tudi razpisna dokumentacije. Popravek (RD_popravek #1) bo objavljen pri objavi razpisne dokumentacije.




Datum objave: 04.03.2021   10:37
VPRAŠANJE
Na strani 4 javnega razpisa povabila k predložitvi prijave imate navedeno, da bo koncendent v drugi fazi razpisa podrobneje opredelil tudi združljivost in zahteve za povezljivost izvajanja storitve izposoje in souporabe električnih vozil z drugimi sistemi in aplikacijami v MOL.

Za kakšno združljivost sploh gre in s katerimi aplikacijami/sistemi?

Koncendent ravna popolnoma netrasnparentno, saj ne navede posameznih aplikacij/sistemov, niti ne navede tehničnih zahtev/značilnosti posameznih aplikacij/sistemov, niti načina in pogojev posameznih aplikacij/sistemov, da bi kandidati sploh lahko zagotovili povezljivost! To mora storiti v prvi fazi, fazi prijave, ne pa šele naknadno.

Kako naj kandidat pripravi prijavo in predloži vse zahtevane obrazce, vključno s finančnim načrtom in opisom ponujene tehnološke rešitve, če ni seznanjen z združljivostjo in zahtevami za povezljivost izvajanja storitve izposoje in souporabe električnih vozil z drugimi sistemi in aplikacijami v MOL, ki naj se glede na podmerilo c) zagotavljajo brezplačno za uporabnike? Takšne zahteve, merila in netransparentno postopanje je nezakonito.

Kako naj kandidat sploh pripravi prijavo za izpolnjevanja merila c), ki se uporabi in točkuje, če informacijska rešitev omogoča povezljivost s sistemom za uporabo (mestnega) javnega prevoza (tj. sistema PROMinfo ali katere koli druge aplikacije oz sistema, ki deluje na območju MOL) oz integracijo in možnost samodejne sinhronizacije podatkov s podatki ostalih ponudnikov prevoza na območju MOL, če sploh niso opredeljene zahteve oziroma tehnične specifikacije za povezljivost in združljivost s posameznimi sistemi za uporabo javnega prevoza oz integracijo in možnost samodejne sinhronizacije podatkov s podatki ostalih ponudnikov prevoza na območju MOL. Ali naj kandidat ugiba, na kakšen način se lahko sploh zagotavlja povezljivost storitve z javnimi prevozi, da pridobi 10 točk, če nima enega samega podatka o sistemih, o njihovem delovanju o načinu povezovanja, s katerimi bi omogočal povezljivost niti o podatkih ostalih ponudnikov, s katerimi podatki bi omogočal sinhronizacijo. Katerimi podatki ostalih ponudnikov sploh? Navedeno podmerilo c) naj se črta kot nezakonito, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo.

Koncendent mora jasno in pregledno opredeliti svoje potrebe in predmet, naravo in obseg javno-zasebnega partnerstva, ter seveda merila, pa tega ne stori. Koncendent na ta način kršiti načelo enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelo transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelo konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3), prav tako pa 48. člena ZJZP. Koncendent tehničnih specifikacij sploh ni določil dovolj natančno niti funkcionalnih zahtev in tako krši 49. člen ZJZP (68. člen ZJN-3). Koncendent meril sploh ni določil sorazmerno in transparentno in tako krši temeljna načela. Koncendent mora vsem kandidatom zagotoviti enake informacije, ne pa da diskriminira med njimi.

Koncendent kandidatom onemogoča oddajo prijave in pridobivanja točk po merilih, saj ne vejo, na kakšen način, naj povezljivost sploh ponudijo. Merilo naj se črta.


ODGOVOR
Javni razpis se izvaja kot konkurenčni dialog ob smiselni uporabi določb Zakona o javnem naročanju. Namen konkurenčnega dialoga je v tem, da koncedent v fazi dialoga oz. pogajanj šele oblikuje svoje končne zahteve in tehnične specifikacije, saj le-teh brez predhodnih pogajanj z usposobljenimi kandidati ni mogoče jasno in natančno opredeliti.

»Elaborat« (tj. opis ponujene tehnološke rešitve, terminski načrt, finančni načrt idr.), ki ga bo predložil kandidat v svoji izhodiščni ponudbi, služi kot izhodišče za uspešno in učinkovito izvedbo druge faze javnega razpisa. Za potrebe priprave in oddaje (končne) ponudbe v tretji fazi javnega razpisa, bo kandidat lahko dopolnil ali spremenil svoj »elaborat« glede na zahteve koncedenta, ki bodo določene v povabilu k oddaji končne ponudbe.

V razpisni dokumentaciji je v točki 9. Izvedba postopka jasno navedeno, da koncedent v prvi fazi javnega razpisa ne bo ocenjeval prijav v delu, ki se nanaša na merila za oceno ponudb. Ocenjevanje in razvrstitev končnih ponudb glede na merila za izbiro najugodnejšega kandidata bo izvedena v tretji fazi javnega razpisa.




Datum objave: 04.03.2021   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V skladu z 19. točko 5. člena ZJZP je »javni interes« z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom določena splošna korist.
Koncesijski akt v 3. členu in javni razpis v točki 6 opredeljuje javni interes, in sicer je javni interes izkazan na naslednji način:
varstvo okolja ter zmanjšanje obremenitve okolja (zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, povečanje rabe energije iz obnovljivih virov energije),
krepitev trajnostnih vidikov razvoja občine (razvoj javne infrastrukture za električno mobilnost),
uvajanje novih konceptov trajnostne mobilnosti (promocija električne mobilnosti, konceptov souporabe vozil in boljše izkoriščenosti vozil, zagotavljanje javne infrastrukture za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, doseganje ciljev nizkoogljičnega in čistega prometa z nizkimi izpusti toplogrednih plinov, zmanjšanje gneče na cestah),
uresničevanje ciljev in ukrepov iz Lokalnega energetskega koncepta MOL in s tem izpolnjevanje obvez in zaveze držav članic Evropske unije k doseganju ciljev Evropske komisije za podnebno in energetsko politiko 2020.
Javni interes v konkretnem primeru pa glede na predmet koncesije sploh ni ustrezno pravno artikuliran in ga ni, saj noben zakon oziroma na njegovi podlagi izdan predpis ne opredeljuje javnega interesa za izvajanje dejavnosti (sistema) izposoje in souporabe električnih vozil oziroma za vzpostavitev/upravljanje javnega sistema. MOL je javni interes opredelil pavšalno, brez da bi navedel konkretne zakonske podlage, ki jih seveda ni. Dejavnost (sistem) souporabe in izposoje električnih vozil dejavnost je izrazito tržna dejavnost in na ozemlju Republike Slovenije oziroma lokalne samoupravne skupnosti (MOL) obstoji konkurenca. Navedena dejavnost se na območju Republike Slovenije oziroma lokalne samoupravne skupnosti (MOL) že izvaja. Dejavnost (sistem) souporabe in izposoje električnih vozil ni z nobenim zakonom opredeljena kot gospodarska javna služba, niti kot dejavnost, ki se zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe. Prav tako ni z zakonom nikjer določeno, da se z dejavnostjo (sistemom) souporabe in izposoje električnih vozil zagotavlja javni interes oziroma splošna korist oziroma da gre za dejavnost, katere izvajanje je v javnem interesu. V Republiki Sloveniji tako ni zakonske podlage, ki bi definirala oziroma določala javni sistem izposoje in souporabe električnih vozil oziroma javni interes v zvezi s tem. Glede na navedeno zakonske podlage in v tej vezi javnega interesa za vzpostavitev javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil v področni/posebni zakonodaji ni. Javni razpis pa javni interes gradi povsem pavšalno in abstraktno, brez utemeljitve v zakonu, pri čemer se tudi sicer okoljski in e-mobilni vidiki, ki jih utemeljuje kot podlago za javni interes, že zagotavljajo, kar jasno izhaja tudi iz vloge promotorja za javno-zasebno partnerstvo iz Predloga Koncesijskega akta številka 371-26/2020-1 z dne 28. 2. 2020 (»MOL je prejela vlogo promotorja AVANT CAR d.o.o., ki je zainteresiran za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva in v vlogi pojasnjuje, da na območju MOL od leta 2016 ponuja storitve souporabe električnih vozil. Podjetje ima na voljo cca. 220 vozil, od katerih je večina električnih in nudi 139 lokacij, kjer so ta vozila na voljo uporabnikom. 34 lokacij se nahaja na javnih površinah v lasti MOL.«; število parkirnih mest javnih površin, ki jih zagotavlja MOL družbi AVANT CAR d.o.o., pa se je povečalo na 96 parkirnih mest; »Najem vozil poteka preko aplikacije na pametnem telefonu, 24 ur na dan, 7 dni v tednu in vse dni v letu na katerikoli izmed prevzemno-vračilnih lokacij. Lokacije zajemajo bodisi pomembne infrastrukturne točke, bodisi območje, kjer so spalna naselja in je frekvenca ljudi ter potreb po mobilnosti velika. Prednost omenjene storitve je, da se zanjo plača le, kadar se storitev uporablja, pri čemer so vsi stroški, ki sicer bremenijo lastnike vozil (financiranje, registracija, zavarovanje, vzdrževanje, nakup gum, vinjete, govora, izguba vrednosti idr.) že vključeni v ceno najema.«). V zvezi s tem torej tudi izpostavljamo, da je sistem izposoje in souporabe električnih vozil že vzpostavljen, in sicer sta kar dva različna ponudnika to izvajata na območju MOL. Prav tako je vzpostavljena infrastruktura za električno mobilnost (lokacije za izposojo (tako na javnih kot zasebnih površinah) in polnilni centri za polnjenje električnih vozil, s katerimi razpolagata ponudnika in prav tako številne polnilnice, ki jih postavljata tudi Petrol d.d. in Elektro Ljubljana d.d.) in prav tako MOL že zagotavlja javna parkirna mesta za sistem souporabe vozil, in sicer trenutno 96 parkirnih mest, ki so vsa oddana v uporabo za storitev souporabe »car sharing«. Prav tako ima vsak gospodarski subjekt na trgu vzpostavljeno sodobno in uporabnikom prijazno rešitev za zagotavljanje storitve izposoje in souporabe električnih vozil in izvaja storitev izposoje in souporabe električnih vozil in skrbi za svoj vozni park skladno z veljavno zakonodajo ter nudi podporo uporabnikom. Tudi v skladu z navedenim MOL nikakor ne more utemeljevati javnega interesa za monopoliziranje povsem liberalizirane tržne dejavnosti na varovanju okolja in zmanjševanju obremenitev v okolju, krepitvi trajnostnih vidikov razvoja občine, novih konceptov trajnostne mobilnosti. V Lokalnem energetskem konceptu MOL tudi ni naveden noben cilj oziroma ukrep glede javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL, tako MOL tudi na tem ne more graditi javnega interesa.
Skladno z navedenim pozivamo MOL naj predmetni postopek zaradi odsotnosti javnega interesa ustavi, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo. Tako polnilna infrastruktura kot souporaba vozil je popolnoma tržna dejavnost in s spodbujanjem tržne dejavnosti se zasleduje javni interes, ne pa z omejevanjem tržne dejavnosti.


ODGOVOR
Odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva se sprejme skladno s 11. členom ZJZP. Ugotovitev obstoja javnega interesa ni predmet postopka javnega razpisa.



Datum objave: 04.03.2021   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Koncendent je določil absolutno predolgo koncesijsko dobo, in sicer kar 20 let. Pozivamo, da koncendent skrajša koncesijsko dobo na dobo 10 let, saj le na ta način ravna skladno z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Velja izpostaviti, da koncendent dejansko celoten trg, ki se sedaj izvaja tržno, povrže koncesiji in tako podeljuje izključno pravico le enemu koncesionarju. In to namerava storiti kar za obdobje 20 let. Koncendent izrinja konkurenco in ravna popolnoma nesorazmerno. Gre za novo storitev, ki se še razvija in koncendent grobo posega v trg in ustavno zagotovljeno pravico do svobodne gospodarske pobude, s tem ko za obdobje 20 let podeljuje koncesijo in zatira razvoj na tem trgu. Izpostalvjamo, da bo lahko zaradi naglega razvoja te storitve način izvajanja v tako dolgem obdobju povsem drugačen. Tako dolgo koncesijsko dobo nikakor ne opravičuje naložba zasebnega partnerja. Koncendent tako krši 71. člen ZJZP, skladno s katerim se trajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva se določi tako, da se izvajalcu javno-zasebnega partnerstva omogočijo stabilnost in varnost naložbe, možnost učinkovitega in varnega financiranja naložbe in povrnitev vložkov ter da glede na naravo predmeta partnerstva v času razmerja povrne v partnersko razmerje vložena sredstva in doseže nanje normalen tržni donos, hkrati pa ohrani, prevzema in upravlja, odvisno od narave razmerja javno-zasebnega partnerstva, del poslovnega tveganja. Koncesijska doba je namreč pretirana, nesorazmerna.
Prav tako predvideno podaljšanje za obdobje 10 let ni skladno z 71. členom ZJZP, niti z 95. členom ZJN-3. Koncendent je namreč le prepisal zakonsko normo, ki omogoča, da se rok trajanja javno-zasebnega partnerstva podaljša na način, ki je vnaprej določen v aktu o javno-zasebnem partnerstvu, če zaradi ukrepov javnega partnerja ali drugih ukrepov oblasti izvajalec razmerja ni mogel izvajati; je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki so posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. Vendar pa koncendent sploh ni vnaprej določil načina, skladno s katerim se rok podaljša. Koncendent z nedoločitvijo načina grobo krši načelo enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelo transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelo konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelo sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Brez dvoma podaljšanje z aneksom ni zakonito, zaradi česar naj Koncendent podaljšanje črta.
V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR

Javni razpis se izvaja skladno z določbami veljavnih predpisov, med drugim tudi določbami koncesijskega akta (tj. Koncesijski akt za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana, Uradni list RS, št. 73/2020), v katerem je v 20. členu določeno trajanje koncesijskega razmerja. Vsakršno odstopanje od določb koncesijskega akta bi pomenilo nezakonito izvajanje postopka javnega razpisa.


Datum objave: 04.03.2021   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Predmetni javni razpis nima izkazanega javnega interesa in v neskladju z ZPCP, ZDU-1, ZLS, ZJZP, ZPOmK-1, OZ, ZUreP-2 in Ustavo RS, ki ne daje podlage za podelitev koncesije in izključnih pravic pri souporabi vozil. Javni razpis dejansko posega v popolnoma tržno in deregulirano dejavnost dejavnost (sistema) izposoje in souporabe električnih vozil na način, da predvideva vzpostavitev javnega sistema in podelitev koncesije izključno enemu koncesioranju, kar sploh ni v pristojnosti občine in je v neskladju s 140. členom Ustave RS in 153. členom Ustave RS v nasprotju z načelom zakonitosti delovanja organov lokalnih skupnosti. Javni razpis in podelitev koncesije onemogoča tudi svobodno gospodarsko pobudo, tržno dejavnost in je v neskladju s 74. členom Ustave RS in ZPOmK-1. MOL z javnim razpisom ravna tudi v nasprotju s 26., 39. in 92. členom ZJZP, saj s podelitvijo koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil, podeljuje izključno pravico, brez da bi imela za podelitev izključne pravice podlago v zakonu. MOL na ta način omejuje prosto nastopanje na trgu in v nasprotju z Ustavo RS (2. členom, 14. členom, 70. členom, 74. členom, 153. členom Ustave RS) omejuje svoboden vstop na trg, svobodno nastopanje na trgu in preprečuje konkurenco.

ODGOVOR
Pojasnilo je že bilo podano.



Datum objave: 04.03.2021   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi z izbiro koncesionarja velja izpostaviti, da koncendent krši načelo enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelo transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelo konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelo sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3), saj bi moral predvideti postopek, v skladu s katerim bi izbral najmanj dva koncesionarja in nikakor ne le enega in zmonopoliziral trg, in to kar za obdobje 20 let in podaljšanje za 10 let. Z izbiro enega koncesionarja in s tako nesorazmerno dolgo koncesijsko dobo MOL posega v popolnoma tržno in deregulirano dejavnost dejavnost (sistema) izposoje in souporabe električnih vozil na način, da predvideva vzpostavitev javnega sistema in podelitev koncesije izključno enemu koncesioranju, kar onemogoča tudi svobodno gospodarsko pobudo, tržno dejavnost in je v neskladju s 74. členom Ustave RS in ZPOmK-1. MOL na ta način omejuje prosto nastopanje na trgu in v nasprotju z Ustavo RS (2. členom, 14. členom, 70. členom, 74. členom, 153. členom Ustave RS) omejuje svoboden vstop na trg, svobodno nastopanje na trgu in preprečuje konkurenco.

Koncendent naj popolnoma spremeni razpis in omogoči izbiro najmanj dveh koncesionarjev in vstopanje dodatnih koncesionarjev, v nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo. Tudi koncesijska doba je absolutno predloga.


ODGOVOR
Pravica do sodelovanja v predmetnem postopku javnega razpisu je zagotovljena vsem gospodarskim subjektom pod enakimi pogoji, ki so določena jasno, pregledno in vnaprej. Koncesijska pogodba bo sklenjena s koncesionarjem, ki bo glede na merila za izbiro najugodnejšega kandidata predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo.



Datum objave: 04.03.2021   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Koncendent ravna v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3), ko določi pogoj 7 pod razlogi za izključitev, in sicer da mora vsak izmed partnerjev biti registriran za dejavnost SKB 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup in jo imeti vpisano v register, saj onemogoča sodelovanje s skupino kandidatov, ki so iz tujine, ki te dejavnosti SKB 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup seveda nimajo v ustanovitvenem aktu, ker velja za te kandidate zakonodaja države članice, kjer imajo sedež in klasifikacija dejavnosti iz tiste države, ki ni enaka SKD klasifikaciji. Prav tako pa onemogoča oddajo prijave skupini gospodarskih subjektov, ki bi si porazdelili investicijo oziroma predmet javnega razpisa, saj na primer za polnilnice, polnilne centre, servis nikakor ne potrebuješ dejavnosti SKB 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup, prav tako tudi ne za vzpostavitev sodobne in uporabnikom prijazne programske rešitve.
Koncendent tako onemogoča sodelovanje gospodarskim subjektom iz tujine, saj dejavnosti SKB 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup ne morejo imeti vpisane v ustanovitvenih aktih in ne morejo biti zanjo registrirani, in onemogoča sodelovanje gospodarskimi subjektom, ki so prav tako usposobljeni za dele javnega razpisa (polnilnice, programske rešitve, servis), ki bi jih sicer lahko prevzeli v izvedbo, vendar nimajo dejavnosti SKB 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup vpisane, saj se s to dejavnostjo ne ukvarjajo.
Prav tako Koncendent krši 76. člen ZJN-3, ki določa: »Glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gospodarskih subjektov zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.« Glede na zahtevano dejavnost - SKB 77.110 pa je to le poklicni ali poslovni register RS, kar je nedopustno, saj bi moral dopustiti tudi vpis v kateregakoli od registrov.
Koncendent naj tako črta zahtevo, da morajo dejavnost SKB 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup imeti vpisano oziroma registrirano vsi partnerji in mora ta pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. Prav tako naj Koncendent črta izrecno navedeno dejavnost SKB 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup, saj onemogoča sodelovanje kandidatov izven Republike Slovenije, iz drugih držav Evropske unije, kar je nedopustno in v nasprotju s citiranimi temeljnimi načeli in zakonom.
V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Kandidat mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, pri čemer je z dodatnim pojasnilom »(SKD 77.110 (Dajanje lahkih mot.voz. v najem in zakup))« navedena dejavnost, ki prevladuje glede na predmet koncesije. Pogoj mora izpolniti kandidat, v primeru partnerske ponudbe pa vsak izmed partnerjev, saj se s sklenitvijo partnerske pogodbe med njimi vzpostavi solidarna odgovornost za vse prevzete pravice in obveznosti. Ostalim gospodarskim subjektom, vključenim v prijavo kandidata, pogoja ni potrebno izpolnjevati.

Oznaka »SKD 77.110« je določena primeroma. V primeru gospodarskih subjektov, ki niso registrirani v sodnem in poslovnem registru RS, bo koncedent upošteval klasifikacijo, ki je po opisu skladna s predmetnim.




Datum objave: 04.03.2021   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi s pogojem za sodelovanje 5 izpostavljamo, da ga je Koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Koncendent namreč sploh ni pregledno opredelil predmeta, narave in obsega ter območja javno-zasebnega partnerstva, temveč povsem pavšalno, da je popolnoma nemogoče navesti ponujeno ocenjeno vrednost investicije, potrebno za vzpostavitev javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil v MOL. Ponujena ocenjena vrednost investicije, potrebno za vzpostavitev javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil v MOL je tako popolnoma nezanesljiva, nedefinirana in pavšalna vrednost, ki jo lahko kandidat ponudi in oceni in sploh nima jasne podlage v predmetu javnozasebnega partnerstva, ki je povsem neopredeljen.

Skladno z navedeni je tudi vezava povprečja kandidatove prihodkovne realizacije na to vrednost popolnoma netransparnetna in krši vsa zgoraj navedenega načela. Prihodkovna realizacija naj bo vezana na vrednost, ki je za vse kandidate enaka!

Pozivamo MOL, da spremeni pogoj na način, da bo koncendent navedel višino, ki naj bi jo povprečje prihodkovne realizacije kandidata dosegala, in sicer v absolutni številki, ki naj bo sorazmerna in postavljena na način, da bo zagotovil enakopravno obravnavo kandidatov in enakost med njimi in ne bo izkrivljal konkurence ter bo ravnal pregledno in sorazmerno. Višina, ki je ustrezna je 100.000 EUR in nič več, saj je ostalo nesorazmerno, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo.

Prav tako naj MOL sploh opredeli termin prihodkovna realizacija, ki je popolnoma nejasen in se ga nikjer ne uporablja.

Prav tako naj koncendent pojasni, ali se lahko izračuna povprečje prihodkovne realizacije izključno v letih 2018/2019/2020?

Prav tako pozivamo koncendenta naj jasno navede, kako se upošteva podjetje, ki je na trgu prisotno manj časa od treh let in naj tudi obvezno dopusti, da se pri takemu podjetju zahtevana višina prihodkovne realizacije oziroma povprečje sorazmerno zmanjša in se mu tako prizna ustreznost in izpolnjevanje pogoja pri manjši vrednosti prihodkovne realizacije, in sicer sorazmerno s časom, ko je podjetje na trgu, saj sicer ravna povsem diskriminatorno do novoustanovljenih podjetij. Ne moreta novoustanovljeno oziroma pred kratkim ustavnovljeno podjetje in podjetje, ki je že dalj časa na trgu po prihodkovni realizaciji enakovredno konkurirati, saj nekdo v obdobju enega leta ne more ustvariti kot nekdo ustvari v treh letih! To naj Koncendent upošteva, in sicer sorazmerno, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo. Gre namreč za novo dejavnost, zato naj koncendent ne favorizira zgolj določen subjekt, ampak naj upošteva tudi ostale kandidate, ki so pred kratkim vstopili na trg.

Prav tako naj koncendent pojasni, kaj je ustrezna bonitetna informacija, kaj sploh je dokument bonitetna informacija in kaj mora sploh izkazovati, katere podatke. Kdo na primer izda bonitetno informacijo in kaj mora biti v njej napisano, da bo sploh ustrezna. Namreč nismo še videli dokumenta niti bonitetne informacije, ki bi vseboval »prihodkovno realizacijo« niti »povprečja prihodkovne realizacije v zaporednih teh letih«. Naj koncednet tako spremeni pogoj z navedbo jasne terminologije in jasnih dokazil in jasnih vrednosti, saj sicer kandidati ne moremo pripraviti prijave.

V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Koncedent je črtal predmetni pogoj. Popravek (RD_popravek #1) bo objavljen pri objavi razpisne dokumentacije.



Datum objave: 04.03.2021   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi s pogojem za sodelovanje 6 izpostavljamo, da ga je koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Prav tako pogoj za sodelovanje 6 nima podlage v 76. in 77. členu ZJN-3. Koncendent zahteva finančni načrt, iz katerega bodo razvidni vsi stroški izvedbe investicij, potrebnih za vzpostavitev javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil v MOL, pri čemer MOL sploh določno ne opredeli potrebnih investicij. Takšno postopanje koncendenta grobo krši vsa citirana temeljna načela, pri čemer finančni načrt sploh ni eno izmed pogojev niti eno izmed dokazil, ki so eksplicitno in izključno opredeljeni v ZJN-3, zaradi česar ga koncendent sploh ne bi smel zahtevati. Koncendent zahteva finančni načrt, iz katerega bodo razvidni vsi stroški izvajanja koncesionirane dejavnosti, pri čemer MOL sploh določno ne opredeli obsega izvajanja koncesionirane dejavnosti. Še več, časovno obdobje koncesionirane dejavnosti je kar 20 let + 10 let podaljšanja. Kako naj se za obdobje 30 let opredelijo stroški v finančnem načrtu???? Kateri stroški? Navedeno je povsem nesorazmerno in nemogoče. MOL o potrebnih investicijah in izvajanju koncesionirane dejavnosti ne navede popolnoma nič. Projekta naloga sploh ni podobna resni projektni nalogi, saj ne vsebuje popolnoma ničesar (investicijski ukrepi so popolnoma neopredeljeni, niti niso polnilna mesta, niti lokacije, niti število, niti ni nabor primernih vozil, niti ni opredeljena javna mreža lokacij za izposojo niti niso opredeljeni polnilni centri za polnjene, čeprav bi morali biti opredeljeni v fazi javnega razpisa) in sedaj MOL zahteva finančne načrte za neopredeljen predmet. Kako naj kandidat sploh navede kalkulativne elemente, če mu MOL ne da niti najosnovnejših informacij o investiciji in o koncesionirani storitvi ne poda. Koncendent od koncesionarja zahteva nemogoče. Enake navedbe veljajo za okviren terminski plan, ki ga je nemogoče narediti, če koncendent niti najosnovnejših informacij ne posreduje, kaj naj bi projekt sploh obsegal. Prav tako ni jasna zahteva, da naj bo finančni načrt skladen z vsebino tehničnih prilog. O kakšnih tehničnih prilogah govori koncendent, saj v predmetnem javnem razpisu ni nikakršnih tehničnih prilog le te niso del dokumentacije koncendnenta. Zahteva je oblikovana popolnoma nejasno! Ali se morebiti od kandidata zahteva tehnične priloge??? S kakšno vsebino? Take zahteve nikjer ni.

Skladno z navedenim, naj koncendent črta pogoj, s katerim zahteva predložitev finančnega načrta in seveda tudi terminskega plana, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo, saj tak pogoj nasprotuje vsem zgoraj citiranim temeljnim načelom in zakonu.


ODGOVOR
Pojasnilo je že bilo podano.
»Elaborat« (tj. opis ponujene tehnološke rešitve, terminski načrt, finančni načrt idr.), ki ga bo predložil kandidat v svoji izhodiščni ponudbi, služi kot izhodišče za uspešno in učinkovito izvedbo druge faze javnega razpisa. Za potrebe priprave in oddaje (končne) ponudbe v tretji fazi javnega razpisa, bo kandidat lahko dopolnil ali spremenil svoj »elaborat« glede na zahteve koncedenta, ki bodo določene v povabilu k oddaji končne ponudbe.

Kandidatu, ki glede na izhodišča in zahteve, določene v razpisni dokumentaciji, ni sposoben pripraviti izhodiščnega »elaborata«, ne bo priznana sposobnost za izvedbo predmeta javnega razpisa. Namen posamezne zahteve v razpisni dokumentaciji je v tem, da kandidate razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot dopustno (takšno, ki ustreza potrebam in zahtevam koncedenta), ter na tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in posledično ne morejo sodelovati v postopku javnega razpisa.




Datum objave: 04.03.2021   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zahteva koncendneta, da mora kandidat navesti vire financiranja pokritje vseh predvidenih stroškov investicije in izkazati, da razpolaga s finančnimi sredstvi, potrebnimi za realizacijo investicij in v zvezi s tem izkazati, da ima dostop do virov financiranja ali lasnih sredstev, namenjenih za realizacijo predlaganih investicij ali v višini najmanj 1 mio Eur, je ta oblikovana v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Prav tako pogoj za sodelovanje 6 nima podlage v 76. in 77. členu ZJN-3. Zato naj to zahtevo koncendent črta. Ta pogoj je tudi nesorazmeren, ker koncendent zahteva že prihodkovno realizacijo v pogoju 5, zaradi česar naj se ta dodatni pogoj 6, vključno z zahtevo po predložitvi izjave banke, črta.

ODGOVOR
Pojasnilo je že bilo podano.
Koncedent je črtal 5. pogoj. Popravek (RD_popravek #1) bo objavljen pri objavi razpisne dokumentacije.
Glede na oceno investicijske vrednosti predmeta koncesije, ki vključuje tudi stroške najmanj 200 električnih vozil in 100 ustrezno opremljenih parkirnih mest, in je določena v sklepu o začetku postopka, je zahteva, da mora kandidat ob oddaji prijave izkazati, da ima zagotovljen dostop do virov financiranja v višini najmanj 1 mio EUR brez DDV, sorazmerna. Predmetna zahteva je tudi povezana s predmetom naročila, saj bo moral izbrani koncesionar po sklenitvi pogodbe začeti z izvajanjem koncesije.
Koncedent ocenjuje, da kandidat oz. skupina v primeru partnerske prijave, ki v prvi fazi javnega razpisa ni sposoben/-a izkazati izpolnjevanja pogoja, ni sposoben/-a izvesti predmeta koncesije v minimalnem obsegu, ki je predviden in določen v razpisni dokumentaciji.
Namen posamezne zahteve v razpisni dokumentaciji je v tem, da kandidate razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot dopustno (takšno, ki ustreza potrebam in zahtevam koncedenta), ter na tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in posledično ne morejo sodelovati v postopku javnega razpisa.




Datum objave: 04.03.2021   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zahteva koncendneta, da mora kandidat navesti vire financiranja pokritje vseh predvidenih stroškov investicije in izkazati, da razpolaga s finančnimi sredstvi, potrebnimi za realizacijo investicij in v zvezi s tem izkazati, da ima dostop do virov financiranja ali lasnih sredstev, namenjenih za realizacijo predlaganih investicij ali v višini najmanj 1 mio Eur, je ta oblikovana v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Prav tako pogoj za sodelovanje 6 nima podlage v 76. in 77. členu ZJN-3.

Pogoj naj se popolnoma črta ali pa zniža zahtevana višina virov financiranja/lastna sredstva na absolutni znesek 200.000,00 EUR, kar je lahko maksimalna zahteva, da bi sploh lahko bila sorazmerna in zagotaovljala nediskriminatornost. Prav tako naj se zahteva jasno glasi, da se zahteva izkaz virov financiranja/lastna sredstva v višini najmanj 200.000,00 EUR brez DDV in nikakor ne, da se zahteva izkaz virov financiranja/lastna sredstva v morebitni višji višini, če bi se predlagane investicije višje od fiksne številke 200.000,00 EUR. Takšno altrenativno izkazovanje pogojev je nepregledno in absolutno diskriminatorno. Izpostavljamo tudi, da so zaradi neporedeljenega predmeta in obsega predlagane investicije oziroma njihova realizacija neocenljive, pavšalne, približne, in se nanje nikakor ne more vezati finančni pogoj izkazanja virov financiranja/lastnih sredstev. Koncendent ravna popolnoma nestrnparentno in seveda tudi diskriminatorno in nesorazmerno. VIŠINA določena v pogoju sploh ni jasno opredeljena in naj se jasno in enoznačno opredeli in ta ne sme presegati 200.000,00 EUR!

Prav tako naj koncendent dopusti, da se tudi skupno z lastnimi sredstvi in dostopi do virov financiranja (posojili) doseže zahtevano višino in nikakor ne alternativno kot to sedaj določa koncendent (ali eno ali drugo) in kot izhaja tudi iz priloženega vzorca izjave banke. Prav tako naj se v izjavi banke opusti besedilo v višini predlaganih ukrepov __________ oziroma minimalne višine in tudi besedilo kot je razdeljeno ločeno za lastna sredstva in posojilo. Izjavo naj se oblikuje na način, da banka sama navede tako a) kreditno sposobnost za pridobitev posojila kot tudi b) višino lastnih finančnih sredstev oziroma depozitov in naj se v izjavo ne vstavlja nikakršnih dodatnih predoblikovanih besedil. Izjava banka je povsem neustrezna! Poleg tega sedanje besedilo v izjavi banke povsem onemogoča priložiti več izjav bank, s katerimi se lahko izkazuje izpolnjevanje pogoja, saj je oblikovana na način, da se lahko poda le ena izjava banke. Prav tako naj se zniža veljavnost zavezujoče izjave banke na 200 dni, saj je 270 dni povsem nesorazmerno.


ODGOVOR
Koncedent je pogoj oblikoval na način, da pridobi prijave finančno sposobnih kandidatov. Pri tem koncedent šteje, da je finančno sposoben za izvedbo predmeta koncesije kandidat, ki ima zagotovljena lastna sredstva ali pa dostop do virov financiranja v višini najmanj 1 mio EUR. Zahteva »najmanj 1 mio EUR brez DDV« je bistveno nižja od ocene investicijske vrednosti predmeta koncesije in s tem pričakovane vrednosti stroškov izvedbe investicij, ki jo bodo v finančnem načrtu navedli kandidati. Kandidat lahko izkaže, da ima zagotovljena lastna sredstva ali dostop do virov financiranja tudi v višini, ki presega minimalni znesek iz predmetnega pogoja (tj. v višini predvidenih stroškov izvedbe investicij).

Koncedent dopušča izkazovanje referenčnega pogoja s predložitvijo ene ali več izjav. Pogoj lahko izkazuje kandidat, v primeru partnerske prijave pa vsi partnerji skupaj.

Veljavnost izjave banke je določena upoštevajoč dopustno veljavnost dokazila, roke za oddajo prijave, izbrano vrsto postopka in predvideni potek vodenja postopka javnega razpisa po posameznih fazah. Kandidat mora svojo usposobljenost izkazovati ves čas trajanja postopka javnega razpisa, izbrani koncesionar pa tudi v času trajanja koncesijskega razmerja.




Datum objave: 04.03.2021   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Koncendent naj črta zahtevano zavezujočo izjavo banke, saj banke so poslovne politike bank zelo različne, zaradi česar so kandidati diskriminirani in naj kot ustrezno dokazilo šteje zgolj in izključno prijavni obrazec. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo.

ODGOVOR
Pojasnilo je že bilo podano.
Glede na izbrano vrsto postopka mora koncedent preveriti obstoj in vsebino navedb v prijavi z ustreznimi dokazili. Izkazovanje izpolnjevanja pogojev zgolj z lastno izjavo ne zadostuje za priznanje sposobnosti za izvedbo predmeta koncesije.




Datum objave: 04.03.2021   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi s pogojem za sodelovanje 7 izpostavljamo, da ga je koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3) in 76. člen ZJN-3.

Neprekinjeno obdobje najmanj 24 mesecev izvajanja storitev je absolutno predlogo in nesorazmerno in ga je potrebno skrajšati na najmanj 6 mesecev, saj gre za novo storitev, ki se še razvija in koncendent s tako dolgo določenim obdobjem (kar 24 mescev) tudi favorizira enega kandidata, kar je diskriminatorno in nedopustno. Najmanj 6 mesečno izvajanje storitev kaže na usposobljenost kandidata in je tako sorazmerno in objektivno povezano. V kolikor koncendnent ne bo skrajšal obdobja bomo vložili zahtevek za revizijo.

Prav tako zahteva koncendent izvajanje storitve z najmanj 40 električnimi vozili, kar je glede na to, da gre za novo storitev, absolutno pretirano in nesorazmerno in koncendent s tako dolgo določenim minimalnim številom električnih vozil favorizira enega kandidata, kar je diskriminatorno in nedopustno. Koncendent naj tako zmanjša število na 20 električnih vozil, saj bomo v nasprotnem primeru vložili zahtevek za revizijo. Izvajanje storitev z najmanj 20 električnimi vozili kaže na usposobljenost kandidata in je tako sorazmerno in objektivno povezano.

Koncendneta prosimo za pojasnilo, ali pravilno razumemo, da gre za električna vozila M1, N1, L7E in L6E? V kolikor namreč koncendent izkazovanja referenčnega pogoja ne dopušča z vsemi električnimi vozili, kot smo jih našteli, ravna v nasprotju z zgoraj citiranimi načeli, saj ravna absolutno nesorazmerno in diskriminatorno, brez da bi imel podlago za razlikovanje.

Prav tako koncendent krši zgoraj citirana načela in določila ZJZP in ZJN-3 z zahtevo, da se mora biti referenca na območju mestne občine. Nobenega razloga ni, da bi koncendnet omejeval izvajanja referenčnih storitev prav na območje mestne občine in ne bi dopustil izkazovanja izvajanja referenčnih storitev ne glede na območje (torej na vseh območjih, med njimi območjih občin, območjih države, območjih mest, pač neomejeno). Tako omejevanje na določeno območje pomeni diskriminacijo kandidatov in je absolutno nedopustno in nesorazmerno ter pomeni favoriziranje enega kandidata. Poleg tega nedopustno omejuje kandidate iz tujine, kjer sistema mestnih občin sploh ni in tako ne morejo izkazovati zahtevanih referenc iz drugih držav čanic. Pozivamo koncendenta naj nemudoma črta »na območju vsaj ene mestne občine« v nasprotnem primeru bomo diskriminatorno in nesorazmerno referenčno zahtevo izpodbijali z zahtevkom za revizijo.

Prav tako koncendent nedopustno in nesorazmerno onemogoča sodelovanje usposobljenim kandidatom, ki izvajajo storitev izposoje in souporabe vozil povsem tržno in tako nimajo sklenjene pogodbe ali vzpostavljenega sodelovanja z nobenim koncendentom, temveč z vrsto različnih subjektov uporabnikov njihove storitve, ki so pravne osebe (podjetja) in fizične osebe. Tak kandidat je popolnoma enako usposobljen in je tako diskriminiran.

Skladno z navedenim vas pozivamo, da črtate zahtevano dokazilo priloga 12, saj onemogoča izkazovanje usposobljenosti usposobljenim kandidatom, ki zagotavljajo storitev številnim uporabnikom, in jih neupravičeno diskriminirate.

Kot ustrezno dokazilo štejte izjavo kandidata, v kateri potrdil zahtevano referenco po vsebini (obdobje izvajanja storitev, število električnih vozil) za različne uporabnike pravne in fizične osebe, ki uporabljajo njegovo stritev. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo. Število električnih vozil in izvajanje storitev se tako nikakor ne sme omejevati/pogojevati z enim naročnikom, ampak se lahko izkazuje na način, da se storitev zagotavlja številnim različnim uporabnikom, ki uporabljajo storitev kandidata.

Koncendnet naj ne omejuje izkazovanja referenc na razmerje z enim naročnikom in naj dopušča izkazovanje reference preko zagotavljanja sistema souporabe vozil na trgu različnim uporabnikom pravnim in fizičnim osebam. Pozivamo vas, da s postavljeno referenco ne favorizirate enega kandidata!
V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
1) Glede na čas, za katerega bo sklenjena predmetna koncesijska pogodba, je obdobje 24 mesecev minimalno, da lahko kandidat izkaže sposobnost za zagotavljanje kontinuitete pri izvajanju storitev in sicer neodvisno od tržnih razmer ter ob enem kvalitetno opravljanje storitev.
2) Za potrebe priprave razpisne dokumentacije, je koncedent predhodno preveril notranji trg EU in pri tem ugotovil, da se tovrstni projekti (tj. sistemi javne izposoje in souporabe vozil) že izvajajo v večini držav člani EU najmanj od leta 2009 dalje (npr. v Avstriji, na Danskem, v Franciji in Veliki Britaniji idr. že pred l. 2000). V večini teh držav obstoji več različnih ponudnikov in različnih sistemov izposoje in souporabe vozil. Koncedent je razpisne pogoje določil glede na lastne potrebe in specifike mesta Ljubljana (npr. obvoznica, možnost dostopa do večjih infrastrukturnih točk, npr. letališča itd.), kje se bo sistem izvajal ter na način, ki spodbuja konkurenco, vendar še omogoča priznanje sposobnosti usposobljenim kandidatom.
3) Zahteva »40 vozil« je določena kot minimalna zahteva, za katero koncedent ocenjuje, da izkazuje tehnično in strokovno sposobnost kandidata za upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe vozil v obsegu, ki je kot minimalen predviden v predmetnem javnem razpisu. Koncedent želi z referenčnih pogojem preveriti, ali je kandidat dejansko kadrovsko in tehnično sposoben izvesti predmet koncesije, z obzirom na vse elemente, ki slednjega opredeljujejo (npr.: brezhibno delujoč informacijski sistem za izposojo in souporabo vozil; zagotavljanje tehnične pomoči uporabnikom, zagotavljanje nadomestnih vozil, redno servisiranje in vzdrževanje vozil in polnilnih mest, logistična dejavnost)
4) Koncedent izkazovanje referenčnega pogoja ni omejil na določeno vrsto/model/tip električnega osebnega vozila. Kot ustrezna bodo upoštevana katerakoli električna osebna vozila.
5) Mestna občina Ljubljana je mesto, ki se v RS uvršča v sam vrh glede na gostoto prebivalstva, števila turistov, dnevnih oz. delovnih migrantov. Mesto je tudi eno najbolj atraktivnih turističnih točk v državi. Vse navedeno narekuje potrebo po zanesljivem javnem sistemu izposoje in souporabe vozil. Vsi navedeni parametri opredeljujejo tudi število potencialnih uporabnikov sistema in njihovo raznolikost (npr. jezik, navade, običaji itd.) ter s tem pričakovano frekvenco izposoje vozil. Koncedent utemeljeno pričakuje, da so navedeni parametri na območju mestne občine bistveno bolj izpostavljeni kot v drugih, nemestnih občinah. Posledično je referenčni pogoj oblikoval na način, da se kot ustrezne reference upoštevajo posli, izvedeni na območjih, ki so najmanj primerljivi območju koncesije.
6) Za potrebe zagotavljanja enakopravne obravnave kandidatov, ki izkazujejo referenčne pogoje na območju RS in v tujini, je koncedent dopolnil 7. pogoj (sedaj označen z zaporedno št. 6) na način, da je opredelil termin mestne občine po objektivnih kriterijih, ki jih sicer določa nacionalna zakonodaja. Popravek (RD_popravek #1) bo objavljen pri objavi razpisne dokumentacije.
7) Eden izmed elementov koncesijske pogodbe je tudi njena javnopravna narava oz. zasledovanje javnega interesa. Režim, kateremu bo podvržen izbrani koncesionar, je zatorej sam po sebi strožji od splošnih tržnih razmer. Izbrani koncesionar bo moral izvajati koncesijo pod pogoji, ki bodo zaradi uvodoma pri tej točki navedenega, določeni s strani koncedenta in na način, da bodo storitve dostopne vsem potencialnim uporabnikom nediskriminatorno in pod enakimi pogoji. Zato je ključnega pomena, da kandidat izkaže svojo usposobljenost z referenčnim poslom, izvedenim za zadovoljevanje potreb enega/istega naročnika referenčnega posla. Drobljenje referenc na »vrsto različnih subjektov uporabnikov« ni v ničemer primerljivo položaju, kot je predmetni.
8) Glede na izbrano vrsto postopka mora koncedent preveriti obstoj in vsebino navedb v prijavi z ustreznimi dokazili, v tem primeru z referenčnim potrdilom, potrjenim s strani koncedenta/naročnika referenčnega posla. Izkazovanje izpolnjevanja pogojev zgolj z lastno izjavo ne zadostuje za priznanje sposobnosti za izvedbo predmeta koncesije.
9) Namen posamezne zahteve v razpisni dokumentaciji je v tem, da kandidate razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot dopustno (takšno, ki ustreza potrebam in zahtevam koncedenta), ter na tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in posledično ne morejo sodelovati v postopku javnega razpisa. Referenčni pogoj je določen sorazmerno predmetu naročila in na način, ki spodbuja konkurenco.




Datum objave: 04.03.2021   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pogoju 9 javnega razpisa zahtevate, da mora kandidat razpolagati z ustrezno tehnično opremo in kadri, ki omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti. Prosimo pojasnite, kaj točno je mišljeno pod ustrezna tehnična oprema in kadri, ki omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti. Glede na nedefiniranost predmeta javnega razpisa brez teh podatkov prijave ni mogoče oddati.

Nadalje je navedeno, da je kandidat seznanjen z vso obstoječo dokumentacijo, s predvidenimi lokacijami izvajanja del, z aktualnim stanjem objektov in naprav ter z drugimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na uspešnost projekta (npr. nujnost pridobivanja soglasij in dovoljenj ). Prosimo pojasnite, katera dokumentacije je mišljena pod »vso obstoječo dokumentacijo« (prosimo naštejte), katere so sploh predvidene lokacije izvajanja del, kakšno je aktualno stanje objektov ter naprav ter kateri ti sploh so in katera soglasja in dovoljenja so mišljena. Glede na nedefiniranost predmeta javnega razpisa brez teh podatkov prijave ni mogoče oddati.

V zvezi z zahtevanim dokazilom v okviru 9. pogoja, tj. Priloga 1: Prijavni obrazec, prosimo za potrditev, ali prav razumemo, da to pomeni, da za izkazovanje izpolnjevanja predmetnega pogoja zadošča, da predložimo le navedeno Prilogo 1: Prijavni obrazec, in da nam ni treba predložiti nobenih drugih dokumentov.


ODGOVOR
Kot ustrezna tehnična oprema in kadri štejejo kadri oz. oprema, ki je potrebna za izvajanje predmeta koncesije v obsegu in način, predviden v razpisni dokumentaciji ter upoštevajoč pri tem »elaborat«, pripravljen s strani posameznega kandidata.

Da, zadostuje prijavni obrazec, saj bodo posamezni elementi, način in pogoji izvajanja koncesije predmet pogajanj v drugi fazi javnega razpisa in bodo dokončno opredeljeni v tretji fazi javnega razpisa.




Datum objave: 04.03.2021   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pogoju 11 javnega razpisa med drugim zahtevate, da kandidat potrdi, da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju dejavnosti, ki so predmet koncesije in da razpolaga z ustrezno tehnično in programsko opremo, ki omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti. Prosimo pojasnite, kaj točno je mišljeno pod zadostnim številom delavcev in ustrezno tehnično in programsko opremo. Glede na nedefiniranost predmeta javnega razpisa namreč brez teh podatkov prijave ni mogoče oddati.

V zvezi z zahtevanim dokazilom v okviru 11. pogoja, tj. Priloga 1: Prijavni obrazec, prosimo za potrditev, ali prav razumemo, da to pomeni, da za izkazovanje izpolnjevanja predmetnega pogoja zadošča, da predložimo le navedeno Prilogo 1: Prijavni obrazec, in da nam ni treba predložiti nobenih drugih dokumentov.


ODGOVOR
Kot zadostno število delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami in ustrezno tehnično in programsko opremo se štejejo kadri in oprema, ki so potrebni za izvajanje predmeta koncesije v obsegu in način, predviden v razpisni dokumentaciji ter upoštevajoč pri tem »elaborat«, pripravljen s strani posameznega kandidata.

Da, zadostuje prijavni obrazec, saj bodo posamezni elementi, način in pogoji izvajanja koncesije predmet pogajanj v drugi fazi javnega razpisa in bodo dokončno opredeljeni v tretji fazi javnega razpisa.




Datum objave: 04.03.2021   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da črtate pogoj za sodelovanje 5, ki sploh ni predviden v Koncesijskem aktu in ker ga je Koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Izpostavljamo, da gre tudi za novejši trg in tako kandidati, ki so začeli pred kratkim s poslovanjem na tem trgu nikakor ne morejo izkazovati povprečne prihodkovne realizacije kot to zahteva koncendent v obdobju treh let. Ravnanje koncendenta je tako diskriminatorno do teh kandidatov in nesorazmerno. Pa tudi sicer pogoj popolnoma nepotreben, pri čemer je naročnik postavil tudi pogoj 6, ki zahteva vire financiranja.

ODGOVOR
Koncedent je črtal predmetni pogoj. Popravek (RD_popravek #1) bo objavljen pri objavi razpisne dokumentacije.



Datum objave: 04.03.2021   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 25 (Finančna zavarovanja) na strani 20 javnega razpisa zahtevate kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, in sicer v vrednosti 10 % od skupne investicijske vrednosti v EUR z DDV. Navedena zahteva se nam zdi previsoka, zato predlagamo znižanje na 5 % od skupne investicijske vrednosti v EUR z DDV.

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo opredeljeno s koncesijsko pogodbo, ki bo predmet pogajanj v drugi fazi javnega razpisa.



Datum objave: 04.03.2021   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Koncendent je določil absolutno predolgo koncesijsko dobo, in sicer najmanj 20 let. Pa še to dobo je določil kot najkrajšo (minimalno koncesijsko dobo (kar pomeni, da bo lahko še celo daljše!), čeprav mu ZJZP določa, da je razmerje sklenjeno za določen čas. Pozivamo koncendenta, da jasno opredeli koncesijsko dobo in nikakor ne v minimalnih okvirih, saj na ta način ne ravna skladno z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3).

Pozivamo tudi, da koncendent skrajša koncesijsko dobo na dobo 10 let (in nikakor ne najmanj 10 let), saj le na ta način ravna skladno s citiranimi načeli. Velja izpostaviti, da koncendent dejansko celoten trg, ki se sedaj izvaja tržno, povrže koncesiji in tako podeljuje izključno pravico le enemu koncesionarju. In to namerava storiti kar za obdobje najmanj 20 let (lahko še več!). Koncendent izrinja konkurenco in ravna popolnoma nesorazmerno. Tako dolgo koncesijsko dobo nikakor ne opravičuje naložba zasebnega partnerja in koncendent krši 71. člen ZJZP. Koncesijska doba je namreč pretirana, nesorazmerna in absolutno nedoločena.

Prav tako predvideno podaljšanje za največ za polovico s pogodbo dogovorjenega koncesijskega obdobja ni skladno z 71. členom ZJZP, niti z 95. členom ZJN-3. Koncendent je namreč le prepisal zakonsko normo, ki omogoča, da se rok trajanja javno-zasebnega partnerstva podaljša na način, ki je vnaprej določen v aktu o javno-zasebnem partnerstvu, če: zaradi ukrepov javnega partnerja ali drugih ukrepov oblasti izvajalec razmerja ni mogel izvajati; je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki so posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. Vendar pa koncendent sploh ni vnaprej določil načina, skladno s katerim se rok podaljša, niti točnega obdobja podaljšanja, ampak le največje. Koncendent z nedoločitvijo načina in obdobja podaljšanja grobo krši načelo enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelo transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelo konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelo sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Brez dvoma podaljšanje z aneksom ni zakonito, ampak bi moral koncendnent izvesti postopek za izbiro koncesionarja za novo obdobje, zaradi česar naj Koncendent podaljšanje črta.
V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Pojasnilo je že bilo podano.



Datum objave: 04.03.2021   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 25 (Finančna zavarovanja) na strani 20 javnega razpisa zahtevate kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, in sicer v vrednosti 10 % od skupne investicijske vrednosti v EUR z DDV. Navedena zahteva se nam zdi previsoka, zato predlagamo znižanje na 5 % od skupne investicijske vrednosti v EUR z DDV.

ODGOVOR
Pojasnilo je že bilo podano.



Datum objave: 04.03.2021   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da črtate podmerilo A, ker ga je koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Vozila, namenjena sistemu izposoje in souporabe na območjih mest so namreč v večini namenjena za vožnjo po mestu, kjer so hitrosti omejene na 70 km/h, kar pomeni, da so ta vozila lahko manjša, cenejša, brez vinjet, in zato tudi cenejša za uporabo za končnega uporabnika. Glede na navedeno je podmerilo A skrajno nesorazmerno, diskriminatorno in ni povezano s predmetom javnega naročila (izposoja in souporaba vozil na območjih mest), poleg tega pa podraži storitev za končnega uporabnika.

V zvezi z zahtevanim dokazilom, tj. seznamom vseh vozil (najmanj 200 električnih vozil), ki imajo deklaracijo proizvajalca, iz katere je razvidno, da je vozilo primerno za vožnjo po hitri cesti in avtocesti in so opremljena z veljavno vinjeto, poudarjamo, da ker je predmet koncesije izvedba investicij, med drugim vzpostavitev sistema najmanj 200 električnih vozil, nikakor ne smete zahtevati, da mora kandidat v kateri koli fazi postopka z vozili že razpolagati (z najmanj 200) vozili in prilagati kakršnekoli sezname vozil (najmanj 200 vozil) ne kot pogoj ne kot merilo, saj v nasprotnem primeru kršite vsa zgoraj navedena temeljna načela in ravnate popolnoma nesorazmerno in neobjektivno. Poleg tega je nesorazmerna in nepovezana s predmetom javnega razpisa tudi zahteva, da imajo vozila že v fazi prijave na razpis veljavne vinjete, čeprav še ni jasno, kdaj bo postopek sploh zaključen in koncesijska pogodba podpisana. Za vključitev veljavnih vinjet v merila koncedent niti nima podlage v Koncesijskem aktu. Z navedenim merilom in zahtevo po tem, da mora kandidat izkazovati vozila oziroma sezname vozil že v času javnega razpisa, favorizirate enega kandidata, kar je popolnoma nedopustno in onemogočate konkuriranje drugim kandidatom na trgu, na katerem delujejo mlada podjetja, ki takšnega obsega vozil nimajo, bi ga pa v primeru uspeha na javnem razpisu vzpostavila.

Če navedenih kršitev ne boste odpravili, bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Koncedent je spremenil podmerilo A. Popravek (RD_popravek #1) je objavljen pri objavi razpisne dokumentacije.





Datum objave: 04.03.2021   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da črtate podmerilo B, ker ga je koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Vozila, namenjena sistemu izposoje in souporabe na območjih mest so namreč v večini namenjena za vožnjo po mestu, pri čemer se izvajajo kratke vožnje, ki so v povprečju krajše od 7 km. Vozila z velikim dometom in posledično veliko baterijo pa so zelo draga, kar posledično podraži storitev za uporabnika. Glede na navedeno je podmerilo B skrajno nesorazmerno, diskriminatorno in ni povezano s predmetom javnega naročila (izposoja in souporaba vozil na območjih mest), poleg tega pa podraži storitev za končnega uporabnika.

V zvezi z zahtevanim dokazilom, tj. seznamom vseh vozil (najmanj 200 električnih vozil), ki izpolnjujejo minimalni domet vozila po standardu NEDC, poudarjamo, da ker je predmet koncesije izvedba investicij, med drugim vzpostavitev sistema najmanj 200 električnih vozil, nikakor ne smete zahtevati, da mora kandidat v kateri koli fazi postopka z vozili že razpolagati (z najmanj 200) vozili in prilagati kakršnekoli sezname vozil (najmanj 200 vozil) ne kot pogoj ne kot merilo, saj v nasprotnem primeru kršite vsa zgoraj navedena temeljna načela in ravnate popolnoma nesorazmerno in neobjektivno. Z navedenim merilom in zahtevo po tem, da mora kandidat izkazovati vozila oziroma sezname vozil že v času javnega razpisa, favorizirate enega kandidata, kar je popolnoma nedopustno, in onemogočate konkuriranje drugim kandidatom na trgu, na katerem delujejo mlada podjetja, ki takšnega obsega vozil nimajo, bi ga pa v primeru uspeha na javnem razpisu vzpostavila.

Če navedenih kršitev ne boste odpravili, bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Merila so oblikovana na način, ki koncedentu omogočajo izbor zanj ekonomsko najugodnejše ponudbe. Pri tem merilo cena, ki bo odraz vrednosti vseh investicij, za koncedenta ni ključnega pomena. Koncedent zasleduje tudi širše okoljske in socialne cilje.



Datum objave: 04.03.2021   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da črtate podmerilo C (povezljivost storitve z javnimi prevozi), ker ga je koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3), poleg tega pa je z oblikovanjem predmetnega merila kršil tudi 48. člen ZJZP.

Na strani 4 javnega razpisa je namreč navedeno, da bo koncedent šele v drugi fazi razpisa podrobneje opredelil tudi združljivost in zahteve za povezljivost izvajanja storitve izposoje in souporabe električnih vozil z drugimi sistemi in aplikacijami v MOL. V okviru podmerila C pa se zahteva, da kandidat že prijavi v prvi fazi priloži opis predlagane tehnološke rešitve, v katerem navede funkcionalnosti informacijskega sistema za izposojo in souporabo električnih vozil tako, da bo iz slednjega razviden način izpolnjevanja merila. Gre za nemogočo zahtevo. Kako naj kandidat sploh pripravi prijavo za izpolnjevanje podmerila c, ki se uporabi in točkuje, če informacijska rešitev omogoča povezljivost s sistemom za uporabo (mestnega) javnega prevoza (tj. sistema PROMinfo ali katere koli druge aplikacije oz. sistema, ki deluje na območju MOL) oz. integracijo in možnost samodejne sinhronizacije podatkov s podatki ostalih ponudnikov prevoza na območju MOL, če sploh niso opredeljene zahteve oziroma tehnične specifikacije za povezljivost in združljivost s posameznimi sistemi za uporabo javnega prevoza oz. integracijo in možnost samodejne sinhronizacije podatkov s podatki ostalih ponudnikov prevoza na območju MOL. Ali naj kandidat ugiba, na kakšen način se lahko sploh zagotavlja povezljivost storitve z javnimi prevozi, da pridobi 10 točk, če nima enega samega podatka o sistemih, o njihovem delovanju o načinu povezovanja, s katerimi bi omogočal povezljivost niti o podatkih ostalih ponudnikov, s katerimi podatki bi omogočal sinhronizacijo. Katerimi podatki ostalih ponudnikov sploh?

Koncendent ravna popolnoma netransparentno, saj ne navede posameznih aplikacij/sistemov, niti ne navede tehničnih zahtev/značilnosti posameznih aplikacij/sistemov, niti načina in pogojev posameznih aplikacij/sistemov, da bi kandidati sploh lahko zagotovili povezljivost, kar jim onemogoča oddajo prijave in pridobitev točk po tem merilu! Koncedent z navedenim ravnanjem neenakopravno obravnava ponudnike in omejuje konkurenco, saj vsem kandidatom niso zagotovljene enake informacije, temveč tako opredeljeno merilo favorizira enega kandidata.

Navedeno podmerilo c naj se črta kot nezakonito, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že podano.



Datum objave: 04.03.2021   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da črtate podmerilo G, ker ga je koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Prav tako za navedeno merilo v Koncesijskem aktu ni nobene podlage. Vsa vozila, za katera predpisi dopuščajo registracijo, so ustrezna. Glede na to, da so vozila, namenjena sistemu izposoje in souporabe na območjih mest v večini namenjena za vožnjo po mestu, kjer so hitrosti omejene na 70 km/h, opredelitev NCAP standarda kot merilo ni primerna, saj ni povezana s predmetom javnega naročila (izposoja in souporaba vozil na območjih mest), poleg tega je to merilo tudi nesorazmerno in diskriminatorno. Nadalje tudi podraži storitev za končnega uporabnika, saj so vozila z višjim standardom varnosti tudi dražja.

Nadalje je predmetno merilo tudi popolnoma netransparentno, saj ni jasno, kaj bo naročnik upošteval kot »višji standard varnosti« (npr. ali bo kot višji standard varnosti upošteval 4 zvezdice, 5 zvezdic ali kaj drugega), kar daje naročniku pri presoji, ali določenemu ponudniku dodeliti točke, široke možnosti interpretacije glede na preference naročnika in ne glede na v razpisni dokumentaciji vnaprej določene objektivne kriterije. Še toliko bolj, če upoštevamo, da je podmerilo G vredno celo 20 točk od 100 možnih.

V zvezi z zahtevanim dokazilom, tj. seznamom vseh vozil (najmanj 200 električnih vozil), na katerem so navedeni podatki o standardu varnosti za posamezno vozilo (število zvezdic po NCAP standardu), poudarjamo, da ker je predmet koncesije izvedba investicij, med drugim vzpostavitev sistema najmanj 200 električnih vozil, nikakor ne smete zahtevati, da mora kandidat v kateri koli fazi postopka z (najmanj 200) vozili že razpolagati in prilagati kakršnekoli sezname vozil (najmanj 200 vozil) ne kot pogoj ne kot merilo, saj v nasprotnem primeru kršite vsa zgoraj navedena temeljna načela in ravnate popolnoma nesorazmerno in neobjektivno. Z navedenim merilom in zahtevo po tem, da mora kandidat izkazovati vozila oziroma sezname vozil že v času javnega razpisa, favorizirate enega kandidata, kar je popolnoma nedopustno in onemogočate konkuriranje drugim kandidatom na trgu, na katerem delujejo mlada podjetja, ki takšnega obsega vozil nimajo, bi ga pa v primeru uspeha na javnem razpisu vzpostavila.

Če navedenih kršitev ne boste odpravili, bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Merila so oblikovana na način, ki koncedentu omogočajo izbor zanj ekonomsko najugodnejše ponudbe. Pri tem merilo cena, ki bo odraz vrednosti vseh investicij, za koncedenta ni ključnega pomena. Koncedent zasleduje tudi širše (okoljske, socialne itd.) cilje.

V razpisni dokumentaciji je v točki 9. Izvedba postopka jasno navedeno, da koncedent v prvi fazi javnega razpisa ne bo ocenjeval prijav v delu, ki se nanaša na merila za oceno ponudb. Ocenjevanje in razvrstitev končnih ponudb glede na merila za izbiro najugodnejšega kandidata bo izvedena v tretji fazi javnega razpisa.

Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem storitev, ki so predmet koncesije, v minimalnem obsegu, ki je določen v razpisni dokumentaciji, po sklenitvi pogodbe. Faznost ali postopna razširitev koncesije do minimalnega obsega ni predvidena. Koncedent ocenjuje, da kandidat, ni ne izpolnjuje minimalnih zahtev iz razpisne dokumentacije, ni sposoben izvesti predmeta koncesije v obsegu in način, predviden v razpisni dokumentaciji.
_________________________




Datum objave: 04.03.2021   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Spoštovani, pozivamo vas, da omilite podmerilo B, ker ga je koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Vozila, namenjena sistemu izposoje in souporabe na območjih mest so namreč v večini namenjena za vožnjo po mestu, pri čemer se izvajajo kratke vožnje, ki so v povprečju krajše od 7 km. Vozila z velikim dometom in posledično veliko baterijo pa so zelo draga, kar posledično podraži storitev za uporabnika.

Dajanje prednosti ponudniku, katerega vseh 200 vozil bi izpolnjevalo zahtevani minimalni domet vozila 130 km, in to kar s podelitvijo 20 točk od 100 možnih, je glede na navedeno skrajno nesorazmerno, diskriminatorno in ni povezano s predmetom javnega naročila (izposoja in souporaba vozil na območjih mest), poleg tega pa podraži storitev za končnega uporabnika. Nadalje je popolnoma neupravičeno tudi razlikovanje med ponudnikom, ki bi imel 99 % takšnih vozil in zato prejel 10 točk, ter ponudnikom, ki bi imel 100 % takšnih vozil in zato prejel kar 10 točk več od ponudnika z 99 % takšnimi vozili. Glede na to, da gre, kot pojasnjeno, v veliki večini za krajše razdalje, vas pozivamo, da predmetno podmerilo omilite z zahtevanih 130 km na 70 km uradnega dosega po NEDC in prilagodite lestvico, da ne bo 1 % razlike prinesel razlike 10 točk, saj je navedeni preskok v številu točk popolnoma nesorazmeren. Nadalje vas pozivamo, da namesto predložitve seznama 200 vozil zahtevate zgolj predložitev seznama vseh vozil, ki to zahtevo izpolnjujejo, in sicer šele v 3. fazi razpisa (oddaja končne ponudbe).

Če navedenih kršitev ne boste odpravili, bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Merila so element za vrednotenje in medsebojno primerjavo ponudb, ki jih predložijo usposobljeni kandidati. Koncedent ne zahteva od kandidata, da ponudi takšna vozila, ki bodo 100% izpolnjevala zahteve, določene v okviru posameznega merila, nasprotno pa bo takšno ponudbo ovrednotil z več točkami, saj z vsakim posameznim merilom zasleduje širše cilje (socialne, okoljske, inovativne in druge).



Datum objave: 04.03.2021   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v okviru 12. pogoja menimo, da popolnoma zadošča lastna izjava kandidata, s katero potrdi, da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesije na kontinuiran in kakovosten način ter da je sposoben zagotavljati dobavljivost električnih vozil in zagotoviti opremo za vzpostavitev polnilnih centrov ter njihovo namestitev sorazmerno glede na gostoto poselitve ali koncentracije uporabnikov na območju celotne Mestne občine Ljubljana.

Zahteva po izjavi proizvajalca ali principala, iz katere bi bilo razvidno, da slednji nudi celotno podporo kandidatu pri dobavi in vzdrževanju za blagovno znamko za ponujena električna vozila in polnilne centre, pa je prekomerna in kot taka v nasprotju z načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Dobavljivost električnih vozil ter polnilnih centrov in njihovo vzdrževanje namreč sploh ni problematično, zaradi česar nalaganje dodatnega bremena prijaviteljem po pridobivanju takšnih izjav ni upravičeno. Poleg tega imajo proizvajalci z zakonodajo predpisana trajanja garancijskih dob in obveznost zagotavljanja rezervnih delov tudi določeno obdobje po prenehanju prodaje. Glede na navedeno vas pozivamo, da to zahtevo črtate.

Nadalje v zvezi z opisom ponujene tehnološke rešitve, ki jo je prav tako treba predložiti v okviru tega pogoja in v njej opisno in grafično prikazati predlagano mrežo infrastrukture za izvajanje projekta (tj. lokacije polnilnih mest oz. namenskih parkirnih mest), izpostavljamo, da je navedena zahteva nemogoča, saj niti v dokumentu v zvezi z oddajo javnega razpisa niti v projektni nalogi ni niti približno opredeljeno, kje bi lokacije polnilnih mest in namenskih parkirnih sploh lahko bile, niti njihovo zahtevano število in posledično sploh niso jasne niti zahteve naročnika niti kandidat nima dovolj podatkov za izpolnitev navedene zahteve. Navedena zahteva je zato v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Glede na navedeno vas pozivamo, da to zahtevo črtate.

Nadalje je nesorazmerna (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3) in preuranjena tudi zahteva, da bo moral kandidat že v fazi dialoga ves čas izkazovati, da ima sklenjene pogodbe za električna vozila in polnilne centre.

Če navedenih kršitev ne boste odpravili, bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Pojasnilo je že bilo podano.



Datum objave: 04.03.2021   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na strani 19 dokumenta v zvezi z oddajo javnega razpisa (povabila k predložitvi prijave) je v točki 24 zapisano, da si koncedent pridržuje pravico, da na podlagi vsebine izvedenega dialoga zgoraj opredeljena merila dopolni ali spremeni v delih, kjer bi bilo to z vidika koncedenta smotrno.

Navedeno določilo je v nasprotju z načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3) in v nasprotju z 48. členom ZJZP, ki določa, da mora objava javnega razpisa vsebovati najmanj (med drugim) merila za izbiro najugodnejšega kandidata. Glede na navedeno je jasno, da morajo biti merila dokončno opredeljena že v razpisni dokumentaciji in jih v nadaljevanju ni več dopustno spreminjati. Nadalje dvanajsti odstavek 42. člena ZJN-3 (konkurenčni dialog) določa, da naročnik oceni prejete ponudbe na podlagi meril za oddajo javnega naročila iz obvestila o javnem naročilu ali opisnega dokumenta in enako dvanajsti odstavek 46. člena ZJZP (postopek konkurenčnega dialoga) določa, da prispele ponudbe javni partner oceni na podlagi meril, ki so bila za oceno ponudb določena v javnem razpisu, nato pa izbere ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Nadalje sedmi odstavek 84. člena ZJN-3 določa, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi relativno utež, ki jo dodeli vsakemu merilu. Iz vsega navedenega jasno izhaja, da meril v nadaljevanju ni več dopustno spreminjati, zaradi česar je določilo 24. točke nezakonito in ga je treba črtati. V nasprotnem primeru bi imel koncedent proste roke merila prilagajati preferiranemu ponudniku.

Poleg tega je točka 24 v nasprotju z navedbo na strani 6 dokumenta v zvezi z oddajo javnega razpisa (povabila k predložitvi prijave), kjer je v okviru 3. faze pojasnjeno, da se bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo ocenjevalo na osnovi meril, kot so opredeljena s to razpisno dokumentacijo.

Če navedenih kršitev ne boste odpravili, bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Merila so oblikovana skladno z določbami iz koncesijskega akta, pregledno in vnaprej, upoštevajoč predvsem cilje in potrebe koncedenta. Glede na izbrano vrsto postopka in protokol izvede le-tega, pa koncedent dopušča možnost, da bodo v fazi pogajanj s strani posameznih kandidatov izkazani predlogi, rešitve in ekonomske koristi, ki bodo narekovale potrebo po prilagoditvi projektne dokumentacije in posameznih elementov, ki opredeljujejo predmet koncesije. Glede na besedilo povabila k oddaji končne ponudbe, kot bo pripravljeno po izvedeni drugi fazi pogajanj, si koncedent pridržuje pravico prilagoditi posamezna merila v delih, kjer bi bilo to zanj smotrno, vendar vse v okviru določb iz koncesijskega akta in te razpisne dokumentacije.


Datum objave: 04.03.2021   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi s pogojem 7 izpostavljamo, da Priloga 12: Referenčni posli gospodarskega subjekta sploh ne obstaja, ampak je le Priloga 12 Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov referenčnega posla. Pozivamo vas k dopolnitvi razpisne dokumentacije s pravo Prilogo 12, saj je popolnoma netransaprentno, kaj morajo prijavitelji sploh priložiti in tako kršite načelo transparentnosti. Ali obstoječo prilogo 12 in to podpisano s strani naročnika? Pri tem poudarjamo, da črtajte obveznost predložitve referenčnega potrdila potrjenega s strani koncendneta referenčnega posla (tudi na zahtevo koncendenta) torej obstoječe priloge 12 tudi sicer, saj s tako obvezo in zahtevo ravnate popolnoma diskriminatorno in nesorazmerno in objektivno nepovezano. Storitev izposoje in souporabe se namreč praviloma opravlja za številne uporabnike pravne in fizične osebe in ne za koncendnete in je tržna. Priloga 12 kot je del javnega razpisa oziroma tusi siceršnja zahteva po referenčnem potrdilu naročnikov je nedopustna, saj uporabniki številne pravne in fizične osebe, take potrditve ne morejo podati. Z zahtevanimi podatki, kot izhajajo iz priloge 12, tudi ne razpolagajo. S tako zahtevo ravnate popolnoma nesorazmerno. Na ta način le omejujete usposobljene kandidate, ki svojo storitev ponujajo prosto na trgu. Tak način je diskriminatoren. Poudarjamo, da je ustrezno dokazilo lahko izjava kandidata, v kateri navede podatke glede obdobja izvajanja storitev in števila električnih vozil vključenih v storitev izposoje in souporabe (ki je na voljo vsem uporabnikom).

ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že podano.



Datum objave: 04.03.2021   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da črtate podmerilo A, ker ga je koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Vozila, namenjena sistemu izposoje in souporabe na območjih mest so namreč v večini namenjena za vožnjo po mestu, kjer so hitrosti omejene na 70 km/h, kar pomeni, da so ta vozila lahko manjša, cenejša, brez vinjet, in zato tudi cenejša za uporabo za končnega uporabnika.

Dajanje prednosti ponudniku, ki bi imel vseh 200 vozil, primernih za vožnjo po hitri cesti, in to kar s podelitvijo 20 točk od 100, je glede na navedeno skrajno nesorazmerno, diskriminatorno in ni povezano s predmetom javnega naročila (izposoja in souporaba vozil na območjih mest), poleg tega pa podraži storitev za končnega uporabnika. Nadalje je popolnoma neupravičeno tudi razlikovanje med ponudnikom, ki bi imel 199 takšnih vozil in zato prejel 10 točk, ter ponudnikom z 200 takšnimi vozili, ki bi zgolj zaradi 1 takšnega vozila več prejel kar 10 točk več, kar je popolnoma nesorazmerno. Po drugi strani se zahteva, da več kot 60 % vozil izpolnjuje navedene zahteve, da kandidat prejme 5 točk, in več kot 80 %, da kandidat prejme 10 točk. Tudi določena lestvica za pridobitev točk znotraj tega podmerila je torej popolnoma nesorazmerna, diskriminatorna in ni povezana s predmetom javnega naročila, ki je, kot predhodno že omenjeno, izposoja in souporaba vozil na območjih mest. Glede na navedeno vas pozivamo, da podmerilo A črtate.

Če navedenih kršitev ne boste odpravili, bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že podano.



Datum objave: 04.03.2021   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi z razlogom za izključitev 7 (pogoj registracije za opravljanje dejavnosti) vas pozivamo, da opustite zahtevo, da mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, saj nam na ta način onemogočate izpolnjevanje pogojev za sodelovanje s partnerji, ki za dejavnost SKD 77.110 niso registrirani (ta dejavnost niti ni potrebna ne za izvedbo celotnega projekta, ne za izpolnjevanje vseh pogojev). V kolikor namreč nezakonite zahteve po SKD 77.110 za vse partnerje ne bi bilo, bi lahko s partnerji, ki sicer niso registrirani za SKD 77.110, izpolnjevali pogoje za sodelovanje. Koncendent namreč dopušča izpolnjevanje pogojev za sodelovanje vseh partnerjev skupaj oziroma po vsaj enem izmed partnerjev, vendar pa nas sedaj omejuje na način, da morajo biti vsi registrirani za SKD 77.110, kar je nesorazmerno, diskirminatorno in ni dopustno. Koncendnet naj torej dopusti, da razlog za izključitev 7 (pogoj registracije) izpolni le eden izmed partnerjev.

ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že podano.



Datum objave: 04.03.2021   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da črtate podmerilo G, ker ga je koncendent oblikoval v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelom transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelom konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3). Prav tako za navedeno merilo v Koncesijskem aktu ni nobene podlage. Vsa vozila, za katera predpisi dopuščajo registracijo, so ustrezna. Glede na to, da so vozila, namenjena sistemu izposoje in souporabe na območjih mest v večini namenjena za vožnjo po mestu, kjer so hitrosti omejene na 70 km/h, opredelitev NCAP standarda kot merilo ni primerna, saj ni povezana s predmetom javnega naročila (izposoja in souporaba vozil na območjih mest), poleg tega je to merilo tudi nesorazmerno in diskriminatorno. Nadalje tudi podraži storitev za končnega uporabnika, saj so vozila z višjim standardom varnosti tudi dražja.

Nadalje je predmetno merilo tudi popolnoma netransparentno, saj ni jasno, kaj bo naročnik upošteval kot »višji standard varnosti« (npr. ali bo kot višji standard varnosti upošteval 4 zvezdice, 5 zvezdic ali kaj drugega), kar daje naročniku pri presoji, ali določenemu ponudniku dodeliti točke, široke možnosti interpretacije glede na preference naročnika in ne glede na v razpisni dokumentaciji vnaprej določene objektivne kriterije. Še toliko bolj, če upoštevamo, da je podmerilo G vredno celo 20 točk od 100 možnih.

V zvezi z zahtevanim dokazilom, tj. seznamom vseh vozil (najmanj 200 električnih vozil), na katerem so navedeni podatki o standardu varnosti za posamezno vozilo (število zvezdic po NCAP standardu), poudarjamo, da ker je predmet koncesije izvedba investicij, med drugim vzpostavitev sistema najmanj 200 električnih vozil, nikakor ne smete zahtevati, da mora kandidat v kateri koli fazi postopka z (najmanj 200) vozili že razpolagati in prilagati kakršnekoli sezname vozil (najmanj 200 vozil) ne kot pogoj ne kot merilo, saj v nasprotnem primeru kršite vsa zgoraj navedena temeljna načela in ravnate popolnoma nesorazmerno in neobjektivno. Z navedenim merilom in zahtevo po tem, da mora kandidat izkazovati vozila oziroma sezname vozil že v času javnega razpisa, favorizirate enega kandidata, kar je popolnoma nedopustno in onemogočate konkuriranje drugim kandidatom na trgu, na katerem delujejo mlada podjetja, ki takšnega obsega vozil nimajo, bi ga pa v primeru uspeha na javnem razpisu vzpostavila.

Če navedenih kršitev ne boste odpravili, bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že podano.



Datum objave: 04.03.2021   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Predmet koncesijskega razmerja, kot je v nekaj alinejah določen v točki 4. javnega razpisa, je popolnoma neopredeljen in tako kot koncendent ravnate v nasprotju s 48. členom ZJZP, ki zahteva, da se v objavi javnega razpisa opredeli predmet, naravo ter obseg in območje javno-zasebnega partnerstva. Prav tako kot koncendnent niste oblikovali tehničnih specifikacij predmeta koncesijskega razmerja skladno z 49. členom ZJZP in načelom transparentnosti, saj o predmetu praktično ni ničesar navedenega. Skladno z navedenim vas pozivamo, da dopolnite javni razpis z opredeljenim predmetom koncesijskega razmerja, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo. Na tako neopredeljen predmet z neopredeljeno koncesijsko dobo oziroma veljavnostjo koncesijske pogodbe (ki je določena v minimalnem obdobju) ne moremo niti pripraviti zahtevane dokumentacije, med njimi finančni načrt, okvirni terminski plan in ostale dokumentacije. Ravnanje je nepregledno in nesorazmerno ter diskriminatorno.

ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že podano.



Datum objave: 04.03.2021   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da črtate pogoj 6 v celoti, saj celoten pogoj 6, ki zahteva predložitev okvirnega terminskega plana, finančnega načrta v vsej zahtevani vsebini, vključno z izkazovanjem razpolaganja s finančnimi sredstvi ter zagotovljenega dostopa do virov financiranja ali lastna finančna sredstva, ter zahtevano dokazilo izjava banke (Prilogo 6), prilogo 9 in 10, nimajo podlage v 76. in 77. členu ZJN-3 in so tako nezakoniti.

ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že podano.



Datum objave: 04.03.2021   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim črtajte zahtevano zavezujočo izjavo banke, ki nikakor ni ustrezna za izkazovanje kandidatovega dostopa do virov financiranja ali lastnih finančnih sredstev (torej razpolaganja s finančnimi sredstvi), saj izjava banke nikakor ne predstavlja edino dokazilo o dostopu do virov financiranja ali lastnih finančnih sredstev, ki so številni (med njimi nepremičnine, premičnine, vrednostni papirji, terjatve, naložbe, zaloge, finančne pogodbe, poroštvene pogodbe, in tako naprej in tako naprej) in presegajo kreditno sposobnost pridobiti posojilo ali bančno potrditev razpolaganja s finančnimi sredstvi. S tako postavljeno zahtevo in dokazilom kršite temeljna načela javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva, in sicer načelo enakosti 12. člen ZJZP in 7. člen ZJN-3, načelo sorazmernosti 14. člen ZJZP, 8. člen ZJN-3, načelo konkurence 16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3 in načelo transparentnosti - 13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3, saj onemogočate izkazovanje razpolaganja s finančnimi sredstvi širše (tako v smislu virov/sredstev kot v smislu dokazil). Izpostavljamo, da je edino primerno dokazilo lastna izjava, s katero prijavitelj potrjuje, da razpolaga s finančnimi sredstvi. Pozivamo vas, da ravnate kot na primer pri pogoju 9, kjer imate navedeno, da se potrjuje s predložitvijo izpolnjenega obrazca Priloga1: Prijavni obrazec.

ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že podano.



Datum objave: 04.03.2021   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Predmetni razpis je očitno nezakonit in pomeni favoriziranje enega kandidata in so v njem številni nezakoniti pogoji in merila. V zvezi s predmetnim javnim razpisom velja izpostaviti, da koncendent krši načelo enakosti oziroma enakopravne obravnave (12. člen ZJZP, 7. člen ZJN-3), načelo transparentnosti (13. člen ZJZP in 6. člen ZJN-3), načelo konkurence (16. člen ZJZP in 5. člen ZJN-3) ter načelo sorazmernosti (14. člen ZJZP in 8. člen ZJN-3), saj bi moral predvideti postopek, v skladu s katerim bi izbral najmanj dva koncesionarja in nikakor ne le enega, saj je na ta način (s predvideno izbiro enega koncesionarja) povsem izključil storitev, ki je predmet koncesijskega razmerja, drugim usposobljenim subjektom in to kar za obdobje najmanj 20 let in podaljšanje za najmanj 10 let. Sedaj storitev ni omejena na način predviden v koncesijskem aktu kot javna storitev. Z izbiro enega koncesionarja in s tako nesorazmerno dolgo koncesijsko dobo koncendent krši tudi samo ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo in tako ravna neskladno s 74. členom Ustave RS in nadalje 2. členom, 14. členom, 70. členom in 153. členom Ustave RS in tudi ZPOmK-1. Razpis je potrebno razveljaviti v celoti.

ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že podano.



Datum objave: 04.03.2021   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi z razpisno dokumentacijo, vas prosimo za pojasnila oziroma odgovore na naslednja vprašanja:

V razpisni dokumentaciji pri Podmerilu A: vozila, primerna za vožnjo po hitri cesti, navajate, da je potrebno za vsako vozilo med drugim navesti enolično oznako veljavne vinjete v vozilu. Zanima nas, ali moramo vsakemu vozilu pripisati serijsko številko točno določene vinjete, s katero je vozilo opremljeno, ali zadostuje, da le navedemo razpon enoličnih oznak, znotraj katerih so vse vinjete, s katerimi so opremljena vozila?

Ali moramo vse dokumente (npr. izjave proizvajalca / principala Priloga 15) priložiti v slovenskem jeziku oziroma ali je potrebno vsak dokument, ki ga tuji partner pripravi v tujem jeziku (npr. angleškem jeziku) prevesti v slovenski jezik?

Pod pogojem glede izkaza kandidatove prihodkovne realizacije (stran 13 razpisne dokumentacije) vas prosimo za pojasnilo, kaj je mišljeno pod pojmom prihodkovna realizacija (Ali so mišljeni skupni prihodki iz izkaza uspeha?) in kaj vse šteje pod investijo za vzpostavitev sistema?

V zvezi s Prilogo 6 Izjava banke, nas zanima, ali smemo izjavo vsebinsko spremeniti, če gre za kandidata, ki ima že vzpostavljen sistem souporabe in že pridobljeno financiranje s strani bank, tj. na način, da banka potrdi, da je za namen tega financiranja že zagotovila posojila?

S spoštovanjem in lep pozdrav.

ODGOVOR
1) Koncedent je spremenil podmerilo A. Popravek (RD_popravek #1) bo objavljen pri objavi razpisne dokumentacije. V fazi oddaje prijave Seznama vozil ni potrebno priložiti.
2) V razpisni dokumentaciji je v točki 26. Jezik ponudbe določeno, da je lahko celotna ponudbena dokumentacija pripravljena v slovenskem ali angleškem jeziku. Termin »celotna ponudbena dokumentacije« pomeni katerikoli (posamezni) del prijavne ali ponudbene dokumentacije ali le-ta v celoti. V primeru drugih tujih jezikov, mora kandidat priložiti prevod besedila v slovenski ali angleški jezik.
3) Koncedent je črtal predmetni pogoj. Popravek (RD_popravek #1) bo objavljen pri objavi razpisne dokumentacije.
4) Kot investicija za vzpostavitev sistema so mišljena vsa sredstva in oprema oprema (npr. strojna in programska oprema, vozila, polnilnice itd.), potrebni za vzpostavitev in izvajanje sistema izposoje in souporabe vozil.
5) Podana izjava banke mora biti vsebinsko skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije in mora izkazovati izpolnjevanje predmetnega pogoja, ki se nanaša na finančno sposobnost kandidata.




Datum objave: 12.03.2021   10:59
Naročnik je bil opozorjen, da je na Portalu javnih naročil pod objavo JN000612/2021-K01 prišlo do tehnične težave, in sicer spletna povezava do poporavka razpisne dokumentacije ne deluje, zato se je naročnik odločil, da ponovno objavi enak popravek razpisne dokumentacije, kot je to napovedal že v odgovorih na vprašanja in dodatno tudi primerno podaljša rok za oddajo ponudbe oziroma prijave.