Dosje javnega naročila 000538/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija voziščne konstrukcije Dunajske ceste
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.632.181,58 EUR

JN000538/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.02.2021
JN000538/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2021
JN000538/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2021
JN000538/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.05.2021
JN000538/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.05.2021
JN000538/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2022
JN000538/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000538/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/385871/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_voziscna_konstrukcija_Dunajska.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24095
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija voziščne konstrukcije Dunajske ceste
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je obnova vozišča občinske ceste Dunajske ceste v dolžini cca 2150 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je obnova vozišča občinske ceste Dunajske ceste v dolžini cca 2150 m.
Podrobnejši opis je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 260
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.02.2021   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Prosimo, da upoštevate dejstvo, da je SB6 še vedno nadpovprečna ocena in spremenite zahtevani pogoj po bonitetni oceni iz SB4 na SB6 in s tem dokažete, da posel ni že v naprej oddan.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogoja glede bonitetne ocene.Datum objave: 09.02.2021   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pozivamo vas, da umaknete zahtevo po znanju slovenskega jezika.
Pogoj naročnika, vezan na znanje slovenskega jezika je nezakonit in diskriminatoren in v izrecnem nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3) in načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3). Pogoj, vezan na znanje slovenskega jezika je tudi v nasprotju z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji in predstavlja neposredno kršitev pravil pogodbe Skupnosti, nenazadnje pa tudi določil svetovne trgovinske organizacije glede svobodne trgovine in storitev.
Pogoj, vezan na znanje slovenskega jezika neutemeljeno izkrivlja konkurenco, saj daje neupravičeno prednost družbam, ki so registrirane v RS, preostale ponudnike pa nezakonito diskriminira. Nadalje je pogoj naročnika, vezan na znanje slovenskega jezika, nesorazmeren, saj ni povezan s predmetom javnega naročila, znanje slovenskega jezika pa hkrati ni povezano s strokovnostjo vodij del.
Pogoj po znanju slovenskega jezika v konkretnem primeru predstavlja tudi kršitev Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU, št. C 83/2010), po kateri notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala (drugi odstavek 26. člena omenjene pogodbe), pa tudi z ureditvijo, razvojem in izvajanjem sistema javnega naročanja, ki mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti (7. in 8. člen ZJN-3).
Poleg tega nobeden od veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji, ki urejajo znanje slovenskega jezika (Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK; Uradni list RS, št. 39/16) za odgovornega vodjo del oziroma odgovornega vodjo posameznih del ne predpisuje znanja slovenskega jezika, kaj šele stopnje znanja jezika (najmanj stopnje B2), ki ga zahteva naročnik.
Naročnik nima nikakršnih utemeljenih razlogov, na podlagi katerih bi lahko od ponudnikov zahteval, da za navedeni kader dokazujejo znanje slovenskega jezika, na podlagi navedenega pa za takšen pogoj nima niti zakonske podlage, zato naročnik z navedenim pogojem neutemeljeno omejuje konkurenco, in neupravičeno privilegira družbe s sedežem v RS.
Skladno z navedenim naročnika pozivamo, da pogoj, vezan na znanje slovenskega jezika, umakne.
Zahtevo spremenite na način na način, da mora vsa komunikacija z naročnikom in ostalimi deležniki v procesu gradnje potekati v slovenskem jeziku. V kolikor pa tehnično osebje in strokovni kadri izvajalca ne govorijo tekoče slovenskega jezika, mora izvajalec zagotoviti, da bo tudi na gradbišču v času izvajanja del na razpolago usposobljen prevajalec.
Hvala!

ODGOVOR
Naročnik kadrovskega pogoja ne bo spreminjal. Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti (deseti odstavek 76. člena ZJN-3). Naročnik lahko torej kot pogoj za sodelovanje zahteva imenovanje ključnih kadrov z ustreznimi izkušnjami in znanji (npr. jezika), ki so potrebna za izvedbo javnega naročila. Naročnik se je za tovrstni pogoj odločil, ker na gradbišču poteka komunikacija med več različnimi deležniki in želi z uporabo slovenskega jezika zagotoviti medsebojno brezpogojno razumevanje in tako zagotoviti hiter odziv vseh deležnikov na terenu.Datum objave: 09.02.2021   13:20
VPRAŠANJE
Prosim, da omilite pogoj bonitetne ocene na SB6. Namreč bonitetna ocena SB6 pomeni, da je zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti, še vedno nadpovprečna oz. je verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse Slovenske poslovne subjekte

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogoja glede bonitetne ocene.Datum objave: 09.02.2021   13:21
VPRAŠANJE
Ali lahko kadrovske zmogljivosti izpolnjujemo s podizvajalcem ali partnerjem?
Menimo, da je vodja del s potrjeno osebno referenco sposoben izvesti dela., ne glede na to v kakšnem pravnem razmerju (partner, podizvajalec) nastopa v ponudbi gospodarski subjekt pri katerem je zaposlen.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 09.02.2021   13:21
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da spremeni razpisne pogoje, da mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem partnerju. Menimo, da je vodja del s potrjeno osebno referenco sposoben izvesti dela., ne glede na to v kakšnem pravnem razmerju (partner, podizvajalec) nastopa v ponudbi gospodarski subjekt pri katerem je zaposlen.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal kadrovskega pogoja.Datum objave: 09.02.2021   13:21
VPRAŠANJE
Na podlagi 5. člena ZJN-3 vas prosimo za spremembe referenčnih pogojev gospodarskega subjekta in kadrovske zmogljivosti in sicer, da gospodarski subjekt izkaže da je v obdobju od 1.1.2015 do oddaje prijave kvalitetno , strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči s finim asfaltom površine min. 20.000,00m2.
Namreč jasno je, da se taka kvadratura dela po etapah in menimo, da je izvajalec ki je uspešno zaključil asf. površine v min. 20.000m2 sposoben izvesti tudi 60.000 m2.
S tem boste zagotovili načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti pri porabi javnih sredstev.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.Datum objave: 11.02.2021   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!
v razpisni dokumentaciji ste določili, da imamo ponudniki, oz. vsi partnerji v skupni ponudbi, tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB4!!!
Naročnika pozivamo, da navedeni pogoj omili na način, da dopusti bonitetno oceno SB6. Postavljeni pogoj SB4 je namreč odločno v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence in načelom sorazmernosti, naročnik pa je z njim zahteval za tri stopnje boljšo bonitetno oceno, (bonitetna ocena SB6 je nadpovprečna ocena) kot je povprečna ocena glede na celotni trg (to je SB7). Kot izhaja iz pojasnila AJPES glede bonitetnih ocen (javno dostopni podatki na spletni strani AJPES), bonitetna ocena SB7 pomeni, da je zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti POVPREČNA. Zahtevana bonitetna ocena je tudi v neskladju s prakso Državne revizijske komisije in povprečno zahtevano oceno v gradbeni dejavnosti celo pri bolj zahtevnih projektih. Prav tako je potrebno izpostaviti dejstvo, da bonitetna ocena ne odraža realnega dejanskega stanja ponudnika v času oddaje javnega naročila, saj se določa glede na poslovanje preteklega leta.
Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene na SB6 pridobil širši krog konkurence ter posledično sledil načelu gospodarnosti pri javnem naročanju, ki se tiče porabe javnih sredstev.
Naročnika pozivamo za upoštevanje zgoraj navedenega predloga.
Hvala!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogoja glede bonitetne ocene.Datum objave: 11.02.2021   15:09
VPRAŠANJE
Pred sabo imam 3 različne javne razpise, ki jih imate sedaj objavljene in čisto vsak ima drugačna navodila. Kar se tiče referenc, je to razumljivo, kar se tiče drugih stvari, recimo izpolnjevanje pogoja glede bonitetne ocene, pa ni. V tem razpisu imate pretirano zahtevo po bonitetni oceni SB4, v drugem razpisu pa zahteve po bonitetni oceni sploh nimate. Zatorej vas pozivamo, da vsled temu, za ta razpis, ki je manj zahteven od drugega, zahtevate vsaj povprečno bonitetno oceno, kar je najmanj SB6. Gospodarski subjekt, ki ima tako bonitetno oceno (SB6), je vsekakor sposoben izvesti eno sanacijo ceste, oz. voziščne konstrukcije. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogoja glede bonitetne ocene.Datum objave: 11.02.2021   15:10
VPRAŠANJE
V zvezi z aktivnim znanjem slovenskega jezika z dokazilom pooblaščene institucije o znanju jezika na nivoju B2 že v času prijave, vas pozivamo, da to zahtevo umaknete, oz. jo zahtevate šele v času do pred uvedbo v delo.

ODGOVOR
Naročnik kadrovskega pogoja glede znanja slovenskega jezika ne bo spreminjal.Datum objave: 11.02.2021   15:10
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da se zahteva bonitetna ocena SB4.

Ker je gradbeništvo kot panoga podvrženo večjim tveganjem od ostalih panog v gospodarstvu so tudi bonitetne ocene podjetij katerih glavna dejavnost je gradbeništvo v povprečju za dve bonitetne ocene nižje od bonitetnih ocen podjetij ki imajo enake ali podobne finančne kazalnike, njihova glavna dejavnost pa ni gradbeništvo.

SB6 po AJPES-ovi zadnji lestvici bonitetnih ocen še vedno pomeni nadpovprečno poravnavanje obveznosti.

Zgoraj navedeno potrjujejo tudi novejše odločitve državne revizijske komisije, ki glede zahtevane bonitete ponudnikov dosledno sledi razlagi AJPES.

Citati iz Metodologije za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb S BON AJPES model z datumom maj 2012:
»Povprečne verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah eksponentno (in ne linearno) naraščajo s premikom od najboljše bonitetne ocene SB1 proti najslabši bonitetno oceni SB10. Povprečna napovedana verjetnost neplačila ločeno po prvih šestih bonitetnih ocenah za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike (SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 in SB6) je tako nižja od povprečne verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike«

»Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike.«

»Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike ločeno po bonitetnih ocenah SB8, SB9 in SB10 je zaradi eksponentnega naraščanja bistveno višja od povprečne verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike«

Omogočanje širšega kroga usposobljene konkurence poleg vsega namreč onemogoča tudi kakršnakoli izkrivljanja načel gospodarnosti javnega naročanja. Zaradi vsega zgoraj zapisanega vas pozivamo, da spremenite zahtevano bonitetno oceno iz SB 4 na SB 6.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogoja glede bonitetne ocene.Datum objave: 11.02.2021   15:10
VPRAŠANJE
Ali je Priloga 12 namenjena samo zakonitim zastopnikom ali vsem zastopnikom ali vsem zastopnikom, prokuristom, poslovodjem, članom uprave zadevnega gospodarskega subjekta?
Kako naj razumemo Prilogo 12, če smo tuji gospodarski subjekt?
Prosimo vas, da nemudoma umaknete to zahtevo, saj morate to zahtevo ugotavljati iz svojih lastnih evidenc.


ODGOVOR
Priloga 12 oz. Izjava je namenjena pravni oz. fizični osebi (če gre za s.p. ali podobno organizacijsko obliko v kateri gospodarski subjekt nastopa na trgu kot fizična oseba) s katero, torej poslovni subjekt izjavi, da ni povezan s funkcionarjem MOL-a (ali družinskimi člani funkcionarja) na način kot to določa prvi odstavek 35. člena ZIntPK. Torej zadostuje, da Izjavo o nepovezanosti poda ena odgovorna oseba gospodarskega subjekta.

Tudi, če ste tuji gospodarski subjekt, gre Prilogo 12 razumeti na enak način kot opisano zgoraj. Izjavo v imenu »tujega« gospodarskega subjekta poda njegova odgovorna oseba. S to izjavo odgovorna oseba npr. direktor v imenu gospodarskega subjekta izjavi, da gospodarski subjekt ni povezan s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom na način iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK, se pravi da funkcionar ali njegov družinski član v gospodarskem subjektu ni:
- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Zahteve po Prilogi 12 ne moremo umakniti iz razpisne dokumentacije, saj nam njeno pridobitev nalaga trenutno veljavna zakonodaja v RS, in sicer peti odstavek 35. člena ZIntPK (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20).Datum objave: 11.02.2021   15:11
VPRAŠANJE
Zakaj zahtevate (tako kot vedno) dva istovrstna posla, saj če je gospodarski subjekt uspešno izvedel en podoben projekt in ima za to tudi potrjeno referenco, je sposoben izvesti ta dela. Ali menite da ne? Potem res ne vem čemu služijo potrjene reference.

Zaradi zgoraj navedenega dejstva, vas pozivamo, da pri referenčnem pogoju zahtevate en (1) istovrsten posel!


ODGOVOR
Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal, saj dva istovrstna posla izkazujeta večje zagotovilo za uspešno, kvalitevno in terminsko pravočasno izveden posel.Datum objave: 11.02.2021   15:11
VPRAŠANJE
Izvajala se bo preplastitev ceste v obsegu 1x manjšem kot se zahteva za referenčni pogoj preplastitve ceste. Zahteva je v nasprotju z 76. čl. ZJN-3, ki določa, da morajo biti vse zahteve povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Da ne boste kršili Zakona o javnih naročilih, vam predlagamo in vas tudi pozivamo, da znižate kvadraturo zahtevanega pogoja glede preplastitve na polovico, torej, na 30.000 m2. Hkrati vas pa pozivamo tudi, da umaknete pogoj ''s semaforiziranimi križišči'', saj preplastitev ceste, nima kaj dosti veze s semaforizacijo.

In ko smo že pri sorazmernosti 76. čl. ZJN-3, vas pozivamo tudi, da glede na zahtevnost izvedbe, omilite pogoj bonitetne ocene na SB6.


ODGOVOR
Naročnik zaradi napake v zapisu površine izvedbe del, referenčni pogoj »preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči s finim asfaltom površine 60.000 m2« spreminja v »preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči s finim asfaltom površine 36.000 m2«.
Posledično se spremenijo tudi kadrovske zmogljivosti, tako da se 5. alineja pri vodji del glasi:
»Imeti referenco, da je v obdobju od 1.1.2015 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil in zaključil preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči s finim asfaltom površine 36.000 m2.«

Naročnik ne bo spreminjal pogoja glede bonitetne ocene.Datum objave: 11.02.2021   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. Ne vemo kakšna je razlika med preplastitvijo ceste semaforiziranega križišča in preplastitvijo avtoceste oz. hitre ceste, saj se oboje dela pod prometom in tudi je preplastitev hitre ceste oz. avtoceste še bolj zahtevna kot preplastitev 4-pasovnice s semaforiziranim križiščem. Vsled temu, vas pozivamo, da pri referenčnem pogoju za gospodarske subjekte in vodjo del dopustite tudi preplastitev hitre ceste in avtoceste.
2. Kot so že drugi opazili, vas pozivamo tudi, da vsled sorazmernosti javnemu naročilu, ki se bo izvajal, prepolovite zahtevo kvadrature preplastitve na 30.000 m2, tako pri referenčnem pogoju za gospodarski subjekt, kot pri referenčnem pogoju za vodjo del.
Morate se zavedati, da mora javno naročilo, ki ga objavite, ustrezati vsem zahtevam in merilom ZJN-3 in ne morete 'kar nekaj po svoje', kot ste to morda navajeni.

ODGOVOR
1. Sanacija voziščne konstrukcije Dunajske ceste predstavlja sanacijo glavne mestne ceste, ki je hkrati ena izmed glavnih mestnih vpadnic. V okviru sanacije vozišča je predmet tudi ureditev semaforiziranih križišč, zato naročnik referenčnih zahtev ne bo spreminjal.
2. Naročnik zaradi napake v zapisu površine izvedbe del, referenčni pogoj »preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči s finim asfaltom površine 60.000 m2« spreminja v »preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči s finim asfaltom površine 36.000 m2«.
Posledično se spremenijo tudi kadrovske zmogljivosti, tako da se 5. alineja pri vodji del glasi:
»Imeti referenco, da je v obdobju od 1.1.2015 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil in zaključil preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči s finim asfaltom površine 36.000 m2.«Datum objave: 11.02.2021   15:12
VPRAŠANJE
Zahteva po slovenskem jeziku je pretirana. Projekt res vodi vodja del, ki pa ni edini, ki deluje na projektu. Za vodjo del se zahteva predvsem, da je usposobljen voditi dela, kar dokazuje z izobrazbo in referencami, ne pa da zna govoriti slovensko, saj smo menda imeli angleščino že v osnovni šoli in bi moral tudi vaš kader in nadzorni organ poznati angleški jezik do te mere, da bi moralo gradbišče nemoteno funkcionirati. Poleg tega, kot že zgoraj omenjeno, pa ni edini kader (zaposlen pri gospodarskem subjektu, ki bo dobil posel), ki bo sodeloval pri projektu, vendar so tukaj še drugi vodje oz. gradbeniki pod njem, ki upravljajo z gradbiščem. On je le tisti, ki ima ustrezno znanje in upravlja z njem za kvalitetno izvedbo projekta in je za to odgovoren.
Zaradi zgoraj navedenih dejstev, vas prosimo, da umaknete diskriminatorno zahtevo po znanju slovenskega jezika. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik kadrovskega pogoja ne bo spreminjal. Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti (deseti odstavek 76. člena ZJN-3). Naročnik lahko torej kot pogoj za sodelovanje zahteva imenovanje ključnih kadrov z ustreznimi izkušnjami in znanji (npr. jezika), ki so potrebna za izvedbo javnega naročila. Naročnik se je za tovrstni pogoj odločil, ker na gradbišču poteka komunikacija med več različnimi deležniki in želi z uporabo slovenskega jezika zagotoviti medsebojno brezpogojno razumevanje in tako zagotoviti hiter odziv vseh deležnikov na terenu.Datum objave: 11.02.2021   15:12
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ste določili, da imamo ponudniki oziroma vsi partnerji v skupni prijavi, tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB4.

Naročnika pozivamo, da navedeni pogoj omili na način, da dopusti bonitetno oceno SB5. Postavljeni pogoj SB4 je namreč v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence in načelom sorazmernosti, naročnik pa je z njim zahteval za tri stopnje boljšo bonitetno oceno, (tako SB5 kot SB6 sta nadpovprečni oceni) kot je povprečna ocena glede na celotni trg (to je SB7). Kot izhaja iz pojasnila AJPES glede bonitetnih ocen (javno dostopni podatki na spletni strani AJPES), bonitetna ocena SB7 pomeni, da je zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti povprečna. Potrebno je tudi izpostaviti dejstvo, da bonitetna ocena ne odraža realnega dejanskega stanja ponudnika v času oddaje javnega naročila, saj se določa glede na poslovanje preteklega leta. Bistvene razlike med zahtevano bonitetno oceno SB4 in predlagano bonitetno oceno SB5 ni, saj je pri obeh ocenah zmožnost podjetja za poravnavanje obveznosti nadpovprečna.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene na SB5 pridobil širši krog konkurence ter posledično sledil načelu gospodarnosti pri javnem naročanju, ki se tiče porabe javnih sredstev. Naročnika pozivamo za upoštevanje zgoraj navedenega predloga


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogoja glede bonitetne ocene.Datum objave: 11.02.2021   15:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Sprašujemo se, kaj je narobe z naročnikom in njegovim vztrajanjem pri pogojih, ki presegajo vse meje normalnega na področju javnega naročanja v Sloveniji.
V tem primeru naročnik krši vsa temeljna pravila javnega naročanja, s tem ko omejuje konkurenco. Poglejte si samo primer bonitetne ocene- na prste ene roke lahko naštejemo podjetja, ki imajo bonitetno oceno SB4, s tem, da na področju Ljubljane te pogoje izponjuje samo eno od teh podjetij. In kaj naj se ostali ponudniki ob tem vprašamo? Očitno mora biti vsem jasno kako deluje sistem v Ljubljani in ga lahko z eno besedo označimo kot KORUPCIJA. Na tem mestu bi se VI kot naročnik morali vprašati ali vam je v interesu, da na večjih javnih naročilih prejemate samo eno ponudbo? Ali vam je v interesu, da je potem cena takega javnega naročila za 20, 30 ali celo več % večja kot bi bila, če bi dovolili konkurenco? In nenazadnje se morate ob tem vprašati kaj si pa mislijo vaši volilci? In zakaj ima župan tako negativno oceno v javnosti kljub temu, da je za Ljubljano naredil več kot vsi župani pred njim? Prosimo vas, da se samo zamislite ob zgoraj navedenih očitkih, ker vemo, da se na žalost ne bo spremenilo nič...
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je določil pogoje, ki izkazujejo večje zagotovilo za uspešno, kvalitevno in terminsko pravočasno izveden posel.Datum objave: 11.02.2021   15:13
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da iz referenčnega obrazca umaknete Vrednost GOI del objekta, saj ta dela niti niso zahtevana, ne predmet del tega javnega naročila.

ODGOVOR
V obrazcu referenčno potrdilo (priloga 5/1) se besedilo »Vrednost opravljenih GOI del (v EUR z DDV)«, nadomesti z besedilom »Vrednost izvedenih del (v EUR z DDV)«.
V obrazcu priloga 6/1 se besedilo »Vrednost GOI del objekta v EUR brez DDV«, nadomesti z besedilom »Vrednost izvedenih del (v EUR z DDV)«.Datum objave: 11.02.2021   15:13
VPRAŠANJE
Zaradi dogajanj, povezanih z ukrepi v zvezi z virusom SARS-CoV-2 in pogosto trenutno objektivno nezmožnostjo potencialnih ponudnikov po pripravi ponudb, naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo prijave, vključno z rokom za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov. Enako svetuje naročnikom tudi Direktorat za javna naročila, ki meni, da je primerno, da naročnik rok za oddajo oziroma odpiranje podaljša za ustrezno obdobje, vsaj za obdobje treh tednov. Prosimo, upoštevajte izredne razmere razglašene epidemije in priporočila Direktorata za javno naročilo.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo prijav.Datum objave: 11.02.2021   15:13
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da podaljšate rok za oddajo prijav za minimalno en teden, ki je v teh kriznih, epidemioloških časih za tako zahteven razpis absolutno prekratek. Podjetja delujejo z zmanjšanim številom razpoložljivega kadra, ravno tako uradne inštitucije, ki izdajajo potrdila.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo prijav.Datum objave: 11.02.2021   15:13
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo na kršitev pravil javnega naročanja (kršitve načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela sorazmernosti), saj je zahteva po izkazovanju bonitetne ocene SB4, glede na predmet, obseg del in predviden terminski plan izvedbe del, bistveno pretirana. Pomen bonitetnih ocen je, da se z verjetnostnim razponom od SB1 do SB10 določi možnost nastopa vsaj enega dogodka neplačila, pri čemer je verjetnost za nastop neplačila najmanjša pri bonitetni oceni SB1 in najvišja pri bonitetni oceni SB10. Verjetnost neplačila pri bonitetni oceni SB4 je izrazito pod povprečjem. Povprečna verjetnost neplačila nastopi šele pri oceni SB8. Naročnik torej zahteva izrazito nadpovprečno možnost poravnavanja obveznosti. Kot ponudnik izvajamo večje infrastrukturne objekte, ki smojih pridobili v postopkih javnega naročanja, vendar pri nobenem izmed njih pogoj ni bil strožji kot SB5. Ob tem naročnika opozarjamo, da smernice za javno naročanje gradenj, ki jih je leta 2018 izdalo Ministrstvo za javno upravo določajo, da je, glede na priporočila AJPES, bonitetna ocena SB6 ocena, ki še izkazuje stabilnega ponudnika, zato naj se praviloma ne zahteva višji bonitetni razred (izjemoma je dopustna ocena SB5, kadar gre za kompleksno gradnjo, financiranje pa je zagotovljeno iz evropskih skladov in je treba gradnjo izvesti v določenem roku). Temu sledi tudi praksa DKOM, ki je zadevah št. 018-228/2011, 018-160/2013 in 018-46/2014 že obravnavala podobno vprašanje dopustnosti bonitetnega pogoja, pri čemer so naročniki v vseh treh navedenih zadevah kot vrednostni prag določili oceno vsaj SB5 ali boljšo. V vseh zadevah je Državna revizijska komisija ugotovila, da so naročniki izkazali objektivno utemeljenost in sorazmernost takega pogoja, pri čemer je upoštevala, da je bilo javno naročilo razpisano za dalj časa trajajoče obdobje z visoko ocenjeno vrednostjo in poudarjenim javnim interesom za varstvo okolja in javnega zdravja (št. 018-228/2011) oz. da je šlo za gradnjo in zahtevano montažo specifične tehnološke in laboratorijske opreme, katere izvedba je bila odvisna od pogojev uporabe kohezijskih sredstev (št. 018-160/2013 in 018-46/2014). Skladno z navedenim se je Državna revizijska komisija postavila na stališče, da je pogoj SB5 dopusten le izjemoma, če gre za visoko ocenjeno vrednost naročila, če je poudarjen javni interes zaradi varstva okolja in javnega zdravja, če gre za financiranje iz kohezijskih sredstev ali če gre za kompleksno javno naročilo. Zahtevana bonitetna ocena SB4 je tako v neskladju s prakso Državne revizijske komisije in povprečno zahtevano oceno v gradbeni dejavnosti celo pri bolj zahtevnih projektih, ob tem pa naročnik ni navedel razlogov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, da se predmet tega javnega naročila tako razlikuje od predmetov v že omenjenih zadevah DKOM, kjer je bila, kot je bilo že zapisano, zahtevana bonitetna ocena SB5 ali boljša. Naročnik mora imeti za določitev pogoja (zlasti tistih, ki odstopajo od povprečnih oz. so strožji od običajnih) objektivno utemeljene razloge, ki jih v predmetnem postopku ni, saj predmetno naročilo nima visoke ocenjene vrednosti in ne gre za naročilo, kjer bi bil poudarjen javni interes zaradi varstva okolja in javnega zdravja, prav tako naročilo ni financirano iz kohezijskih sredstev, izvedba predmeta pa ni kompleksna. Naročnika zato pozivamo k odpravi kršitve pravil Zakona o javnem naročanju in predlagamo, da spremeni pogoj, vezan na bonitetno oceno na SB5. Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. V sled navedenemu naročnika pozivamo k odpravi nezakonitosti in upoštevanju predloga, sicer bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

V izogib vlaganju revizije vas pozivamo, da spremenite zahtevano boniteto na SB5.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogoja glede bonitetne ocene.Datum objave: 11.02.2021   15:14
VPRAŠANJE
Ker vaše referenčne zahteve onemogočajo enakovredno obravnavo ponudnikov in v izogib vložitvi revizije vas pozivamo , da spremenite referenčne pogoj:

V točki 4 na način:
Gospodarski subjekt, mora v prijavi izkazati, da je v obdobju od 01.01.2015 do oddaj ponudbe kvalitetno , strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno zaključil vsaj:
- Dva istovrstna posla v vrednost najmanj 3.000.000 EUR z DDV v sklopu katerega je bil na posameznem projektu vgrajen fini asfalti površine vsaj 60.000 m2
- preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči


v točki 5 za VODJO DEL v 4 alineji na način:

- imeti referenco, da je v obdobju od 01.01.2015 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil in zaključil dela na vsaj enem istovrstnem poslu kot je predmet javnega naročila v vrednosti najmanj 3.000.000 EUR z DDV, v sklopu katerega je bil vgrajen fini asfalt površine vsaj 60.000 m2
- imeti referenco, da je v obdobju od 01.01.2015 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil rekonstrukcijo križišča


ODGOVOR
Naročnik referenčnih pogojev v točki 4. in 5.ne bo spreminjal razen v delu, ker je prišlo do napke v zapisu površine izvedbe del, se referenčni pogoj »preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči s finim asfaltom površine 60.000 m2« spreminja v »preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči s finim asfaltom površine 36.000 m2«.
Posledično se spremenijo tudi kadrovske zmogljivosti, tako da se 5. alineja pri vodji del glasi:
»Imeti referenco, da je v obdobju od 1.1.2015 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil in zaključil preplastitev štiripasovnice s semaforiziranimi križišči s finim asfaltom površine 36.000 m2.«Datum objave: 11.02.2021   15:16
VPRAŠANJE

Naročnika prosimo, da v referenčnem pogoju ne zahteva semaforiziranega križišča, ampak samo križišče. Rekonstrukcija ne semaforiziranih križišč je vsaj tako zahteva kot rekonstrukcija semaforiziranih križišč.


ODGOVOR
Sanacija voziščne konstrukcije Dunajske ceste predstavlja sanacijo lokalne ceste, ki je hkrati ena izmed glavnih mestnih cest. V okviru sanacije vozišča je predmet tudi ureditev semaforiziranih križišč, zato naročnik referenčnih zahtev glede ureditve semaforiziranih križišč ne bo spreminjal.