Dosje javnega naročila 000814/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 na odsekih Lesce Bled Žirovnica, Žirovnica Slovenski Javornik in Slovenski Javornik Jesenice
ZJN-3: Odprti postopek

JN000814/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.02.2021
JN000814/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
JN000814/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2021
JN000814/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000814/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 031-076265
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi_zi@gov.si
+386 22341421
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-300057/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24268
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
cestna in železniška infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 na odsekih Lesce Bled Žirovnica, Žirovnica Slovenski Javornik in Slovenski Javornik Jesenice
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 na odsekih Lesce Bled Žirovnica, Žirovnica Slovenski Javornik in Slovenski Javornik Jesenice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 na odsekih Lesce Bled Žirovnica, Žirovnica Slovenski Javornik in Slovenski Javornik Jesenice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predvideno je sofinanciranje s strani EU.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2021   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24268


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.03.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2021   12:33


Vprašanje 1:

Prosimo vas, da ponovno naložite datoteko »Specifikacija_naročila«.

Odgovor 1:

Dostop smo preverili in je omogočen.


Vprašanje 2:

Spoštovani,

med razpisno dokumentacijo je tudi dokument "Specifikacija_naročila", ki pa ga ni mogoče prenesti. Prosimo vas, da ustrezno popravite povezavo, da bomo navedeni dokument lahko prenesli.

Hvala!

Odgovor 2:

Dostop smo preverili in je omogočen.

Vprašanje 3:

Pozdravlkeni,

ali lahko ponovno naložite specifikacijo naročila, ker je ni možno prenesti.

Hvala.

Odgovor 3:

Dostop smo preverili in je omogočen.

Vprašanje 4:

Specifikacije naročila ni mogoče pridobiti na vaši spletni strani. Prosimo za objavo še enkrat.

Odgovor 4:

Dostop smo preverili in je omogočen.


Datum prejema:
Vprašanje 5:

Prosimo za objavo Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev za izvedbo razpisanih del.

Odgovor 5:

Naročnik je na svoji spletni strani objavil splošne in posebne tehnične pogoje za izvedbo del.


Vprašanje 6:

Naročnika prosimo, da objavi tudi splošne in posebne tehnične pogoje, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

Odgovor 6:

Naročnik je na svoji spletni strani objavil splošne in posebne tehnične pogoje za izvedbo del.
Datum objave: 24.02.2021   14:44

Datum prejema: 15.2.2021 07:25
Vprašanje 1:

V 16. členu Vzorca pogodbe ste določili garancijsko dobo 5 let od prevzema del. Upravljavec javne železniške infrastrukture za tirne naprave, ob
obveznem rednem vzdrževanju s strani upravljavca le teh, vselej priznava izvajalcu del garancijsko dobo 2 leti.
Prosimo, da takšno garancijsko dobo za tirne naprave upoštevate tudi pri predmetnem javnem naročilu.

Odgovor 1:

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Datum prejema: 15.2.2021 14:11
Vprašanje 6:

Spoštovani,

V posebnih tehničnih pogojih pod točko Pragi, je navedena uporaba podložne gume pod spodnjim robom praga 10 mm. Zanima nas ali se lahko uporabi tudi druge elastomere za doseganje enakih učinkov ali izključno zahtevate samo gumo (kavčuk) ?

Za doseganje enake statične togosti proge lahko proizvajalci ponudijo več rešitev in ne izključno samo gum debeline 10 mm. Na projektu Kranj - Podnart in Ljubljana - Brezovica ste opis spremenili v odgovoru št. 44 ki se je glasil:

Lahko se uporabi tudi druge ustrezne elastomere. Betonski pragi morajo imeti na spodnji ploskvi pritrjeno elastično podlago (blazino) debeline med 7 in 10 mm pod spodnjim robom praga (statična togost 0,22 N/mm3 toleranca +/- 20% in kontaktno površino >=20).

Hvala in lep pozdrav

Odgovor 6:

Lahko se uporabi tudi druge ustrezne elastomere. Betonski pragi morajo imeti na spodnji ploskvi pritrjeno elastično podlago (blazino) debeline med 7 in 10 mm pod spodnjim robom praga (statična togost 0,22 N/mm3 toleranca +/- 20% in kontaktno površino >=20).

Datum prejema: 16.2.2021 10:41
Vprašanje 8:

Kateri tip gumijaste kritine je v ponudbi potrebno upoštevati glede na število vozil in strukturo prometa (delež težkih tovornih vozil) na nivojskem prehodu NPr 617.1 Lesce pri Murki v km 617+052,81 (križanje z regionalno cesto R3-635/1121 Lesce Kamna Gorica Lipnica)?

Odgovor 8:

Ponudnik mora ponuditi tak tip gumijaste kritine, ki zadostuje potrebam prometa, ustreza vsem standardom in ima ustrezne certifikate za vgradnjo (kot npr. ponti Strail ali podobno).Datum objave: 04.03.2021   07:16
Datum prejema: 17.2.2021 15:37
Vprašanje 10:

Pri pregledu načrtov tirnih naprav projektanta SŽ Projektivno podjetje Ljubljana iz Razpisne dokumentacije v Adobe Acrobatu, se ob vsakem premiku po datoteki (razen pri tekstualnem delu) na ekranu izpisuje »Pričakovan je bil številski predmet.« ter onemogoča nadaljnje premikanje. Tudi risba št. 2.4 (1. list vzdolžnega prereza) načrta za odsek Žirovnica Slovenski Javornik se ne prikazuje v celoti.
Prosimo da pregledate načrte tirnih naprav projektanta SŽ Projektivno podjetje Ljubljana in jih naložite v obliki in kakovosti, ki bo omogočala normalno premikanje in pregled načrtov.

Odgovor 10:

Naročnik objavlja načrt tirnih naprav z odpravljeno napako.

Datum prejema: 18.2.2021 13:02
Vprašanje 11:

Pozrdavljeni

V navodilih za prirpavo ponudbe ste navedli:

- izvedba del potrebnih za usposobitev proge za vožnje vlakov v roku 3 mesecev od uvedbe v delo.
Kot dokončanje teh del šteje vpis vodje nadzora v gradbeni dnevnik, da so vsa dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami za zagotovitev vožnje vlakov.

Ali prav razumemo, da za to razumete samo tako, da bo možna vožnja vlaka saj je vožnja vlakov možna s pomočjo diesel vleke, brez telekomunikacij, brez vozne mreže, brez signalizacije, brez protihrupnih ograj, itd.

Odgovor 11:

Zahtevano je, da je proga po končanju 3 mesečne popolne zapore, z vsemi obravnavanimi podsistemi pripravljena za vožnjo vlakov vsaj za v=50km/h. Po končani 3 mesečni popolni zapori se lahko izvajajo dela, ki ne zahtevajo več daljših zapor proge (npr. zaključna dela, PHO), na voljo bodo le krajše 8 urne zapore za potrebe dviga hitrosti (regulacije proge).Datum prejema: 19.2.2021 16:47
Vprašanje 13:

Pozdravljeni

V tehničnih specifikacijah ste navedli, da boste po vgradnji novih tirnic, kretnic in tirnih zvez vgradili nove leplene stike in le njihovo prostost/zasedbo nadzirali s tirnimi tokokrogi (izolirke). Vaša zahteva se nam zdi nelogična saj ste na vseh ostalih remontih in nadgradnjah v Republiki Sloveniji (postaja Jesenice, Celje, Laško, Poljčane, Rimske Toplice, Slovenska Bistrica, Maribor, Tezno, Studenci, Pesnica in Šentilj) uporabili za kontrolo prostosti in zasedenosti sistem štetja osi, kot ga na le tem javnem naročilu uporabljate za kontrolo prostosti in zasedenosti medpostajnih odsekov (APB) in kot vklopna/izklopna mesta za Npr.
Za lažje odločitev vas moramo opozoriti, da ste v navodilih Splošni tehnični pogoji, 1.1. Tehnični predpisi, 1.1.1 Zakoni in pravilniki, 1.2.2 Drugo navedli, da moramo upoštevati naslednje odredbe,

Uredbo komisije ES št. 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in
signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji
Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.5.2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji

ter v poglavju 1.12. Verifikacija podsistemov predpisali, da morajo biti podsistemi skladni z direktivo TSI o interoperabilnosti 2016/797/ES in Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Ur. list RS 30/2018), ki je uveljavil zahteve te direktive in je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo, nadgradijo ali obnovijo, pridobiti tudi novo obratovalno dovoljenje.

Ker so tirni tokokrogi, kateri so predvideni v IZN podvrženi direktivi 2016/797 ter 2016/797 in za njih zahtevate ES - verifikacijo podsistema predlagamo, da se namesto tirnih tokogrovo vgradijo števci osi, saj za omenjene tirne tokokroge ni možno pridobiti ustreznih certifikatov, kateri pa se zahtevajo pri verifikaciji podsistemov.

Ne samo, da bi bila z zamenjavo na sistem štetja osi izvedba le tega JN ustrezna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ampak bi bila izvedba le tega JN cenejša, hitrejša in tehnološko enostavnejša ter neodvisna od impedance tirne grede. Zato vas prosimo, da razmislite za zamenjavo le teh podsistemov s sistemom števcev osi.

Hvala

Odgovor 13:
Na odseku proge Kranj Jesenice niso predvidene obnove postajnih SV naprav z izjemo postaj Žirovnica in Slovenski Javornik.
Po tirni obnovi postaj, bo kasneje vgrajena elektronska SV naprava. Ker ni določen tip elektronske naprave, tudi ni predviden tip senzorjev za kontrolo prostosti ali zasedenosti tirov in kretnic. Zaradi enotnosti sistema na progi je uporabljen obstoječ sistem za kontrolo, do vgradnje nove elektronske naprave. Na postajah Kranj Podnart, Lesce in Jesenice je predviden poseg samo na uvozno izvoznih odsekih, torej na delu tira do 1.kretnice na postaji. Vgradnja ŠO samo na tem delu ni smiselna.
Obstoječe zavarovanje železniških postaj je izvedeno s pomočjo tirnih tokokrogov oz. izolirk. Ker se v sklopu tega javnega naročila, obstoječe stanje zavarovanja v tem segmentu zgolj prilagaja spremembam tirne situacije, je odločitev naročnika ali bo zahteval prilagoditev obstoječih izolirk ali bo zahteval vgradnjo novih sistemov štetja osi. Zgoraj naštete odredbe se morajo upoštevati za tiste segmente, kjer se vgradijo novi sistemi štetja osi, ne pa za segmente, kjer se stanje zgolj prilagodi spremembi tirne situacije z že obstoječimi napravami. Ker bi prehod na sistem štetja osi povzročil večje neželene posledične spremembe se je naročnik odločil, da določil javnega naročila v tej točki ne bo spreminjal in ne bo predvidel zamenjave tirnih tokokrogov s sistemom štetja osi.


Datum prejema: 23.2.2021 00:13
Vprašanje 14:

Pozdravljeni

V izogib težavam, s katerimi se soočamo pri nadgradnji SV naprav na odseku Kranj-Podnart-Lesce_Bled predlagamo, da naročnik oz upravljalec naredi podroben popis relejnih skupin z datumi izdelave posamezne relejne skupine, saj bomo le tako lahko vedeli katere bo zaradi strosti potrebno zamenjati oz nadgraditi.

Hvala

Odgovor 14:

Naročnik ne bo pripravljal podrobnega popisa obstoječih relejnih skupin, ker v okviru predmetnega JN ni predvidena njihova zamenjavo oziroma nadgradnja.


Datum prejema: 24.2.2021 23:30
Vprašanje 18:

Pozdravljeni

1.
Pri izgraditvi in dopolnitvi SV naprav nas zanima, kako naj podamo 5 letno garancijo za naprave, katere se bodo izgradile in ponovno uporabile.

2.
Ker določene SV naprave za svoje delovanje potrebujejo elektronske komponente, katere se v breznapetostnem stanju po določenem času izpraznijo in so neuporabne. Ker bo remont trajal najmanj 3 mesece od pričetka zapore, bodo določene naprave po ponovnem vklopu neizpravne, pa čeprav so bile na dan pričetka zapore popolnoma funkcionalne. Zanima nas, kako naj izvajalec na dan oddaje ponudbe ugotovi, katere naprave bodo neuporabne in zato poda neko oceno.

3.
Ker so le določene SV komponente iz leta 1970, predlagamo, da se za le te naprave naroči posodobitev iz stranu SŽ Infrastruktura.

Odgovor 18:

1. Izvajalec na sam material, ki se izgradi in ponovno vgradi ne podaja garancije. Mora pa zagotoviti varno delovanje SV naprave kot celote (vključno s temi komponentami).
2. V sklopu izvedbe projekta je potrebno zagotoviti, da tiste elektronske komponente, ki so občutljive na morebitne tovrstne težave, ne bodo v breznapetostnem stanju.
3. Naročnik v tem segmentu ne bo spreminjal dokumentacije javnega naročila.
Datum objave: 11.03.2021   08:53

Datum prejema: 19.2.2021 09:50
Vprašanje 12:

Spoštovani,
prosimo vas za obrazložitev postavk (objavo tehničnega poročila) v poglavju ZAŠČITNA DELA v sklopu protihrupnih ograj.

Odgovor 12:

V sklopu postavk poglavja ZAŠČITNA DELA protihrupnih ograj je predvideno barvanje površin absorpcijskih protihrupnih panelov (brez spodnjih AB plohov) na območjih, kjer je skladno s projektno dokumentacijo izbran tip oblikovanja KOZOLEC, saj se je izkazalo, da dobava PH panelov direktno iz delavnice v tem vzorcu ni dobavljiva kot to velja za ostala dva tipa oblikovanja SIVINE in JESENICE. Vse PH ograje z oblikovanjem tipa kozolec imajo obojestransko absorpcijsko oblogo zato je barvanje predvideno na sprednji (stran proge) kot na zaledni strani PH ograje. Barvajo se predvidoma temnejši odtenki RAL 7030 (za ponazoritev horizontalnih letvic in strehe). Kot predvidevajo že same postavke popisa del se nebarvani del (območja RAL 7032) površine absorpcijske obloge najprej zaščiti, da pri nanosu barve le ta ne prodre na ta del, nato se izvede impregnacijski nanos na podlago za boljšo sprijemljivost barve s podlago in na koncu sledi sam nanos barve na nezaščiten del površine PH panelov v takšni kvaliteti, da bo le ta zadoščala zahtevani garancijski dobi PH ograje. Pri izvedbi barvanja se upošteva stroške za postavitev odrov za delo.
Datum prejema: 23.2.2021 15:54
Vprašanje 15:

Prosimo za obrazložitev postavk "zaščitna dela" pri PHO.

Odgovor 15:

V sklopu postavk poglavja ZAŠČITNA DELA protihrupnih ograj je predvideno barvanje površin absorpcijskih protihrupnih panelov (brez spodnjih AB plohov) na območjih, kjer je skladno s projektno dokumentacijo izbran tip oblikovanja KOZOLEC, saj se je izkazalo, da dobava PH panelov direktno iz delavnice v tem vzorcu ni dobavljiva kot to velja za ostala dva tipa oblikovanja SIVINE in JESENICE. Vse PH ograje z oblikovanjem tipa kozolec imajo obojestransko absorpcijsko oblogo zato je barvanje predvideno na sprednji (stran proge) kot na zaledni strani PH ograje. Barvajo se predvidoma temnejši odtenki RAL 7030 (za ponazoritev horizontalnih letvic in strehe). Kot predvidevajo že same postavke popisa del se nebarvani del (območja RAL 7032) površine absorpcijske obloge najprej zaščiti, da pri nanosu barve le ta ne prodre na ta del, nato se izvede impregnacijski nanos na podlago za boljšo sprijemljivost barve s podlago in na koncu sledi sam nanos barve na nezaščiten del površine PH panelov v takšni kvaliteti, da bo le ta zadoščala zahtevani garancijski dobi PH ograje. Pri izvedbi barvanja se upošteva stroške za postavitev odrov za delo.


Datum prejema: 23.2.2021 23:36
Vprašanje 16:

Pozdravljeni

Glede na nepredvidljiv potek bolezni COVID-a in s tem povezanih ukepov posameznih članic EU nas zanima, kako bo naročnik upošteval spremembo cene surovin, kot posledice korona krize in gibanja cen surovin (baker, železo, beton, aluminij,...) na svetovnih borzah. Namreč cena bakra se je v 1 letu spremenila za 40%.

Hvala.

Odgovor 16:

Skladno s točko 4.4 Navodil za pripravo ponudbe in točko 13.8 Posebnih pogojev pogodbe so cene na enoto iz ponudbenega predračuna fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila.


Datum prejema: 23.2.2021 23:38
Vprašanje 17:

Pozdravljeni

Ker moramo v fazi preverjanja sodelovati s preosjevalcem NoBo nas zanima, v katerem jeziku moramo predati vso dokuemntacijo, katero bo zahteval presojevalec. Namreč vsa izvorna dokumentacija je v tujem jeziku.


Hvala

Odgovor 17:

Vsa dokumentacija mora biti predana v slovenskem jeziku.
Datum prejema: 25.2.2021 08:40
Vprašanje 19:

Koliko vozil dnevno prečka progo na nivojskem prehodu NPr 617.1 Lesce pri Murki v km 617+052,81 (križanje z regionalno cesto R3-635/1121 Lesce Kamna Gorica Lipnica)? Koliko od tega je tovornih vozil? Koliko od tega je težkih tovornih vozil?

Odgovor 19:

Naročnik ne razpolaga s podatkom o dejanskem številu vozil, ki dnevno prečka progo na nivojskem prehodu NPr 617.1 Lesce pri Murki v km 617+052,81. Po podatkih štetja prometa iz leta 2019 je PLDP na državni cesti R3-635/1121 Lesce Kamna Gorica Lipnica znašal 2.028 vseh vozil, od tega 91 lahkih tovornih vozil (do 3,5t), 36 srednje težkih tovornih vozil (od 3,5t do 7t), 27 težkih tovornih vozil (nad 7t), 3 vlačilci in 3 tovornjaki s priklopnikom. Ne glede na odgovor št. 8 in PLDP naročnik od ponudnika zahteva vgraditev gumijaste kritine nosilnosti ustrezne za največje prometne obremenitve (kot npr. ponti Strail).


Datum prejema: 1.3.2021 07:59
Vprašanje 20:

Spoštovani naročnik!
V točki 3.2.4.1 navodil za pripravo ponudbe ste navedli tehnično opremo, s katero mora razpolagati ponudnik za izvedbo projekta v predvidenem roku. Glede na zahtevnost projekta, predvideno 24 urno delo za dosego faznega roka in glede na dejstvo, da so za izvedbo ključna dela na zgornjem ustroju železniške proge, bi kot skrben naročnik od ponudnikov morali zahtevati, da vlogo vodilnega partnerja prevzame tisti partner, ki zagotavlja izpolnjevanje vsaj enega pogoja glede ključne tehnične opreme navedene v točki 3.2.4.1.
Z ozirom na zgoraj navedeno dejstvo ter ob dodatnem upoštevanju nepredvidenega poteka pandemije COVID-19 naročnika pozivamo, da naveden predlog preuči.

Odgovor 20:

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.Datum prejema: 1.3.2021 14:29
Vprašanje 21:

Spoštovani,
v predračunu Lesce Bled - Žirovnica poglavje 4_1 točka 2.8.1 je navedeno pod opombo, da je v stroškovniku zajeta le dobava in montaža novega stikala. Zanima nas kje v predračunu najdemo točko za projektiranje kot je zahtevano oziroma kje naj to vključimo?

Odgovor 21:

Projektiranje napajanja, krmiljenja in signalizacije stikala št. 42 (poglavje 4_1 točka 2.8.1) je (naj bo) vključeno v zavihku 4_3 poglavje IV.


Datum prejema: 1.3.2021 15:15
Vprašanje 22:

Spoštovani,

V popisu del za protihrupne elemente je navedeno:

Dobava in vgraditev AB obojestransko absorbirajočega
elementa za zaščito pred hrupom dim. 3,96/0,50/0,43 m,
barva RAL. opomba: sestavljen iz AB plošče in
lesocementne plošče. Nabava vseh materialov potrebnih za
montažo. Glej risbe in TP.

V Izvedbenih načrtih pa je navedeno:
Protihrupne ograje so predlagane v izvedbi kot absorpcijske (APO), na posameznih mestih zaradi drugih virov hrupa tudi kot obojestransko absorpcijske (OAPO). Na notranji strani naj dosegajo stopnjo absorpcije A3 (nad 8 dB) v skladu s standardom SIST EN 1793-1:2013, v kolikor niso obojestransko absorpcijske pa naj na zunanji strani dosegajo stopnjo absorpcije A2, oziroma naj bodo primerno krajinsko oblikovane - barvane.
Tehnične karakteristike protihrupne ograje glede izolativnosti morajo ustrezati standardu SIST EN 1793-2:2013 in sicer kategoriji B3, to je nad 28 dB.

V popisu del so tako navedene dimenzije panelov dim. 3,96/0,50/0,43 m, v Izvedbenih načrtih poglavje GABARITI IN SESTAVA POSAMEZNIH PH OGRAJ pa so navedene dimenzije panelov in sestave kot tudi tehnologija izdelave:
Absorpcijski paneli so sestavljeni iz AB masivnega nosilnega elementa (dim. 3960x1000x120mm oz. dim. 3960x500x120mm med HEA160 stebrički) na katere so z galvaniziranimi vijaki z vgreznjeno glavo privijačene absorpcijske (npr. lesocementne) plošče (dim. 3840x1000x50mm oz. 3840x500x50mm) obojestransko.

Na podlagi navedenega prosimo za odgovor ali so debeline panelov:
- 22 cm (objestransko privijačena absorpcijska plošča debeline 5cm + 5cm = 10 cm in 12cm AB nosilno jedro kar znese skupaj debelino 22 cm)?
- 39 cm (iz detajlov AB panela Izvedbenih načrtov je predvidena sestava panela sledeča: absorpcija 16 cm + AB nosilno jedro 13 cm + absorpcija 9 cm je skupaj 38 cm)?
- 43 cm (objestransko privijačena absorpcijska plošča debeline 5cm + 5cm = 10cm, kar pomeni, da mora biti nosilno jedro debeline 33cm; 43cm panel - 10cm 2x5cm absorpcijska plošča je debeilna jedra 33cm)?

Na podlagi navedenega prosimo za pojasnilo, ali lahko ponudnik ponudi protihrupne panele, ki izpolnjujejo (in tudi v večini presegajo) vse zahtevane tehnične karakteristike (akustične, mehanske,), imajo vse zahtevane certifikate, dokazila, Izjave o lastnostih, so pa izdelane po drugi tehnologiji in ne s privijačenjem absorpcijskih plošč (npr. mokra vgradnja absorberjev v proizvodnih obratih) in so s tem izdelane različnih dimenzij (npr. višin posameznih panelov 200 cm ali 150 cm ali 100 cm ali 50 cm in tudi z debelinami AB nosilnega jedra 15 cm ali 12,5 cm ali 12cm ali 10 cm, ter imajo vgrajene lesocemente absorberje različnih dimenzij npr. 25/50/12 cm, 25/50/10 cm, 25/50/9 cm,?

Prosim za pojasnilo.

S spoštovanjem

Odgovor 22:

Absorpcijske obloge, ki jih lahko dobavi ponudnik so lahko drugačnih dimenzij in načinov pritrjevanja, s tem da morajo zadoščati predpisanim akustičnim lastnostnim absorpcije in izolacije iz projektne dokumentacije oz. imajo lahko boljše akustične lastnosti. Prav tako mora pri dobavi panelov drugačnih dimenzij ponudnik pri vgradnji upoštevati minimalne odmike od osi tira skladno s projektno dokumentacijo. Vsi vgrajeni elementi morajo imeti certifikate in izjave o skladnosti z veljavnimi standardi. Skladno s projektno dokumentacijo morajo imeti vse PH ograje tudi tiste z oznako APO obojestransko absorpcijsko oblogo, s tem da je na progovni strani ta razreda A3, na zaledni strani pa razreda A2, v primeru oznak OAPO (obojestransko absorpcijska PH ograja) pa ima na obeh straneh absorpcijsko oblogo razreda A3. površina obeh strani absorpcijske obloge mora sovpadati z izbranim tipom oblikovanja iz elaborata oblikovanja PH ograj oz. IZN projekta.Datum prejema: 3.3.2021 07:00
Vprašanje 23:

V razpisni dokumentaciji, tč. 3.2.4.1, je navedeno: »Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da razpolaga najmanj z naslednjo ključno mehanizacijo:«.
Smatramo, da mora ponudnik oz. vodilni partner v skupni ponudbi imeti navedeno mehanizacijo v svoji lasti. Prosimo za potrditev.

Odgovor 23:

Skladno s točko 3.2.4.1 Navodil mora ponudnik (v skupni ponudbi katerikoli partner) v ponudbi izkazati, da razpolaga s ključno mehanizacijo. Za izpolnjevanje tega pogoja lahko ponudniki uporabijo tudi zmogljivosti drugih subjektov, kot je to navedeno v točki 2.5.4 Navodil.Datum prejema: 3.3.2021 08:46
Vprašanje 24:

Prosimo za objavo SŽ Priročnika o celostni grafični podobi za mestna in primestna postajališča, ki je osnova za izvedbo tipskega zavetišča.

Odgovor 24:

Naročnik je na svoji spletni strani objavil načrte grafične podobe tipskega zavetišča (4 načrti), ki so potrebni za izvedbo projekta so vključeni v elaborat informacijskih označb in opreme.Datum prejema: 4.3.2021 14:58
Vprašanje 26:

Pozdravljeni

Glede na vaš odgovor 13

" Odgovor 13:
Na odseku proge Kranj Jesenice niso predvidene obnove postajnih SV naprav z izjemo postaj Žirovnica in Slovenski Javornik.
Po tirni obnovi postaj, bo kasneje vgrajena elektronska SV naprava. Ker ni določen tip elektronske naprave, tudi ni predviden tip senzorjev za kontrolo prostosti ali zasedenosti tirov in kretnic. Zaradi enotnosti sistema na progi je uporabljen obstoječ sistem za kontrolo, do vgradnje nove elektronske naprave. Na postajah Kranj Podnart, Lesce in Jesenice je predviden poseg samo na uvozno izvoznih odsekih, torej na delu tira do 1.kretnice na postaji. Vgradnja ŠO samo na tem delu ni smiselna.
Obstoječe zavarovanje železniških postaj je izvedeno s pomočjo tirnih tokokrogov oz. izolirk. Ker se v sklopu tega javnega naročila, obstoječe stanje zavarovanja v tem segmentu zgolj prilagaja spremembam tirne situacije, je odločitev naročnika ali bo zahteval prilagoditev obstoječih izolirk ali bo zahteval vgradnjo novih sistemov štetja osi. Zgoraj naštete odredbe se morajo upoštevati za tiste segmente, kjer se vgradijo novi sistemi štetja osi, ne pa za segmente, kjer se stanje zgolj prilagodi spremembi tirne situacije z že obstoječimi napravami. Ker bi prehod na sistem štetja osi povzročil večje neželene posledične spremembe se je naročnik odločil, da določil javnega naročila v tej točki ne bo spreminjal in ne bo predvidel zamenjave tirnih tokokrogov s sistemom štetja osi."

prosim potrdite, da bo v primeru zahteve po TSI interoperabilnosti in izdelave NoBo poročila, kot je zahtevano v RD vse rizike in odgovornosti nosil investitor v primeru, če ne bo možno izpolniti TSI zahtev o interoperabilnosti s predlaganimi tehničnimi rešitvami iz IZN.

Hvala

Odgovor 26:

Odločba AŽP ne predvideva verifikacije podsistema Vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi, po TSI, ampak zgolj po nacionalni zakonodaji.


Datum prejema: 4.3.2021 15:31
Vprašanje 27:

Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji so vključena zaščitna dela na PHO. V postavki je zajeta zaščita PHO ograj na sprednji in zaledni strani. Prosimo vas za podatek, kolikšne so količine zaščite na sprednji strani, kjer je absorpcijski material in kolikšne so površine na zaledni strani, kjer so gladke betonske površine. Podatke potrebujemo zato, ker cena zaščite na sprednjih straneh ni enaka ceni zaščite na zaledni strani.
Hvala.

Odgovor 27:

Vse PH ograje imajo absorpcijsko oblogo tako na sprednji (stran proge) kot na zaledni strani, s tem da imajo PH ograje z oznako APO na zaledni strani absorpcisjko oblogo nižjega ranga A2, kot na sprednji strani, PH ograje z oznako OPAO imajo enako absorpcijsko oblogo na obeh straneh. Barvanje je torej v celoti predvideno zgolj na površinah absorpcijskih PH panelov. Prav tako je skladno s projektno dokumentacijo potrebno površino PH panelov na sprednji in na zaledni strani oblikovati skladno z elaboratom oblikovanja PH ograj v enakem vzorcu na obeh straneh. Barvanje je predvideno samo na PH ograjah z izbranim tipom oblikovanja KOZOLEC, ker se je izkazalo, da dobava PH panelov v tem vzorcu ni dobavljiva direktno iz delavnic.


Datum objave: 15.03.2021   07:37


Datum prejema: 5.3.2021 10:13
Vprašanje 28:

Pozdravljeni,
v popisih za določene PHO se pojavljajo postavke "Navezava dilatacijskih enot na povratni vod oz. steber VM s pocinkano vrvjo 70 mm2 (dolžina enote 80m)". V predračunu Lesce Bled - Žirovnica so navedene popolnoma napačne količine pri teh postavkah, saj so navedeni metri PHO (z enoto kpl). Prosimo da ustrezno popravite popise del, da bodo postavke smiselne.

Odgovor 28:

V popisu del je napaka pri navedbi enote mere (kpl). Pravilna enot mere je »meter«. Naročnik objavlja v tem delu popravljen ponudbeni predračun.

Datum prejema: 6.3.2021 20:49
Vprašanje 29:

Pozdravljeni

V izogib težavam in željam pri izvedbi del, prosimo da definirate obseg del pri:

1.
Ureditev prometnega urada po demontaži
- ureditev in čiščenje

Hvala

Odgovor 29:

V obseg del je zajeto: zaščita pred prahom in poškodbami obstoječe opreme v času del, odstranitev zaščite po končanih delih, sanacija talnih površin, sanacija sten (izravnava in oplesk), čiščenje in odstranitev odpadkov po končanih delih.


Datum prejema: 6.3.2021 21:02
Vprašanje 30:

Spoštovani

Glede na dejstvo, da je naročnik pripravil podroben IZN in je po definiciji FIDIC Rdeča knjiga projektna dokumentacija v domeni in rizik naročnika, vas prosimo, da nam poveste, katero dodatno dokumentacijo zahtevate pod naslednjo pozicijo, glede na to da je bila opravljena revizija izvedbenih načrtov.

-Preizkušanje, spuščanje v pogon, tehnični prevzem, izdelava tehnične dokumentacije

Odgovor 30:

Pod »izdelavo tehnične dokumentacije« je mišljena dopolnitev IZN glede na izbrano opremo eventuelni delavniški načrti, eventuelne spremembe oziroma dopolnitve IZN za potrebe izdelave PID dokumentacije.


Datum prejema: 6.3.2021 23:23
Vprašanje 31:

Spoštovani

Glede na to, da moramo glede na drugo točko odgovora 18. poskrbeti, da za opremo, za katero je potrebno, da ostane v napetostnem stanju zagotoviti poligon/ustrezno opremo nas zanima, pod katero pozicijo si naj obračunamo dodatne stroške za čas remonta.

Hvala

Odgovor 31:

Eventualni dodatni stroški se upoštevajo v cenah na enoto mere.


Datum prejema: 6.3.2021 23:27
Vprašanje 32:

Spoštovani

V IZN ste predvideli RS tipa 465-423-200, katera je nekompatibilna z novim sistemom fAdc R2.

V izogib težavam s katerimi se soočamo na remontu odseka Kranj-Podnart-Lesce Bled predlagamo, da se namesto 465-423-200 vgradi oprema 465-423-203, ki je namensko razvita za ta sistem števcev osi.

Hvala

Odgovor 32:

Na progi so vgrajene obstoječe relejne skupine osnovne lege ŠO 465-423-200. V kolikor obstoječe relejne skupine niso kompatibilne s fAdc R2, se lahko zamenjajo z novejšimi 465-423-203.Datum prejema: 8.3.2021 10:38
Vprašanje 33:

V popisu del za odsek Lesce Bled Žirovnica je v postavkah A/III/III.1/9., B/III/III.1/11. in C/III/III.1/9. s tekstom »Navezava dilatacijskih enot na povratni vod oz. steber VM s pocinkano jekleno vrvjo 70 mm2; (dolžina ene enote ~ 80 m)« enota mere »kpl« in pri vsaki postavki zelo velika količina (enaka dolžini posamezne ograje).
Menimo da v teh postavkah gre za prevelike količine. Prosimo za popravek popisa del

Odgovor 33:

V popisu del je napaka pri navedbi enote mere (kpl). Pravilna enot mere je »meter«. Naročnik objavlja v tem delu popravljen ponudbeni predračun.


Datum prejema: 8.3.2021 14:43
Vprašanje 34:

Pozdravljeni

Naročnika opozarjamo, da je v ponudbenem predračunu pozabil pozicijo senzorjev osi za APB naprave, medtem ko jih je za vklopno/izklopne sisteme NPr razpisal. Namreč razpisana je notranja naprava sistema štetja osi, medtem, ko zunanji elementi niso razpisani razen njihova vgradnja.

Ali bo naročnik sam dobavil senzorje osi za APB naprave ali bo dopolnil ponudbeni predračun za zunanje naprave APB.

Hvala
Odgovor 34:

V popisu za APB je predviden komplet: okvir, fAdc R2 in modem za komunikacijo. V popisu za APB je predviden komplet to je elektronika in zunanje naprave. V ponudbi za APB naprave, v postavki »Okvir za elektroniko ŠO z moduli« predvidite komplet celotne elektronike na APB mestu, vključno z vso potrebno zunanjo napravo RSR180 (npr. senzor koles, priključno omarico, pritrdilnim materialom).DOPOLNITEV ODGOVORA OZ. DODATNO POJASNILO na vprašanje št. 22:

Absorbcijske obloge morajo biti mokro vgrajene na AB podlago. AB masivni nosilni element protihrupnega panela je dimenzije 3960x1000x120mm oziroma dimenzije 3960x500x120mm. Ni dopustno vgrajevati panelov, katerih AB nosilni element je tanjši od 120 mm. Protihrupni paneli tudi ne smejo biti višji od 100 cm, zaradi možnosti vzdrževanja pod vozno mrežo.


Datum objave: 15.03.2021   14:37

Datum prejema: 4.3.2021 10:00
Vprašanje 25:

Spoštovani,

Po pregledu razpisne dokumentacije, natančneje vzorca pogodbe ugotavljamo, da je vzorec pogodbe, ki uporablja Pogoje gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC (RDEČA KNJIGA) pripravljen v nasprotju z veljavno zakonodajo, temeljnimi načeli javnega naročanja in navodili, ki jih za predmetni tip pogodb predpisuje mednarodna zveza inženirjev, ki je izdajatelj omenjene pravne podlage.

Pogodba tako ne izključuje uporabe Posebnih gradbenih uzanc 2020, zaradi česar pri izvrševanju pogodbe lahko pride do nejasnosti in nepotrebnih sporov med pogodbenima strankama, saj posamezne institute gradbene pogodbe FIDIC in PGU urejata na drugačen način. Navedeno je še posebej problematično zaradi dejstva, da naročnik na več mestih izključuje uporabo Splošnih pogojev FIDIC (npr. členi 1.5 Prioriteta dokumentov, 16 Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca, 20 - Zahtevki, spori in arbitraža) in jih nadomešča z lastnimi določbami, ki so v svojem bistvu pripravljene na popolnoma drugačni pravni logiki kot jo predvideva FIDIC.

Nadalje struktura pogodbe ni pripravljena skladno z navodili za izdelavo FIDIC pogodb, ki so zapisani v vsaki publikaciji, saj bistveni elementi posla niso urejeni (zgolj) v okviru dokumenta »Dodatek k ponudbi« in »Posebnih pogojih« temveč so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki predstavlja t.i. »Pogodbeni sporazum«. Posledično se izgublja primarni namen, ki ga zasledujejo gradbene pogodbe FIDIC, to je pregledno, enostavno in jasno urejanje pravic in obveznosti vsake od pogodbenih stran. Navedeno je še posebej pereče pri opredeljevanju roka za dokončanje del (5. člen), obveznosti pogodbenih strank (6. in 7. člen), načina obračuna (10. do 11.a člen), pogodbene kazni (12. in 13. člen), prevzema del (14. in 15. člen), garanciji (16. do 19. člen). Vse navedene elemente pogodbe namreč urejajo tako Splošni kot tudi Posebni pogoji FIDIC, pri konkretnem vzorcu pogodbe pa še sam »Pogodbeni sporazum«, zaradi česar so določbe popolnoma nejasne, hkrati pa v nekaterih delih še same s sabo v nasprotju.

Navedeno v praksi pomeni, da gre za t.i. »invalidno pogodbo FIDIC«, ki rezultira v tem, da izvajalec pri pripravi ponudbe ne more jasno opredeliti kakšne so njegove pravice in obveznosti v zvezi z izvršitvijo konkretnega pravnega posla. V zvezi z navedenim izpostavljamo, da je Državna revizijska komisija v več sklepih (npr. Sklepu številka 018-171/06-31-2113) zapisala, da mora naročnik vse zahteve za izvedbo predmetnega javnega naročila, ki niso dovolj precizno opisane oziroma razumljive, pojasniti potencialnim ponudnikom tako, da bodo obrazložene na nedvoumen način in ne bodo dopuščale različnih razlag. V nasprotnem primeru namreč, ni zagotovljena primerljivost ponudb in s tem njihovo vrednotenje ter enakopravno nastopanje ponudnikov v predmetnem javnem naročilu, kar skladno s prakso Državne revizijske komisije pomeni, da naročnik krši načelo transparentnosti, ki je eno najpomembnejših temeljnih načel javnega naročanja, preko katerega se zagotavlja uresničevanje drugih načel javnega naročanja. Spoštovanje tega načela je po mnenju Državne revizijske komisije še zlasti pomembno pri izdelavi razpisne dokumentacije, ki mora biti pripravljena tako, da lahko naročnik na njeni osnovi pričakuje pravilne in primerljive ponudbe za izpolnitev predmeta javnega naročila.

Vezano na navedeno naročnika pozivamo, da ponovno pristopi k pripravi razpisne dokumentacije oziroma vzorca pogodbe in le-tega pripravi na način, da bodo pogodbene podlage skladne s pravnimi podlagami in navodili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1.izdaja 1999, FIDIC (RDEČA KNJIGA) ter na način, da bodo odpravljene vse nejasnosti glede posameznih pogodbenih elementov (npr. prevzem del, garancija, itd.).

V kolikor navedenemu pozivu naročnik ne bo sledil, vas obveščamo, da predmetno pisanje predstavlja opozorilo skladno s tretjim odstavkom 16. člena Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19), saj bomo v tem primeru zaradi zaščite lastnih interesov primorani vložiti zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

Odgovor 25:

Naročnik na svoji spletni strani objavlja spremenjena Navodila za pripravo ponudbe, Vzorec pogodbe in Posebne pogoje pogodbe z odpravljenimi neskladji med dokumenti.
Datum objave: 16.03.2021   15:24
1. Naročnik objavlja na svoji internetni strani popravljen čistopis ponudbenega predračuna za odsek Lesce Bled Žirovnica in odsek Žirovnica Slovenski Javnornik (popravki so barvno označeni).