Dosje javnega naročila 000874/2021
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: DOBAVA KOLES POGONA MAČKA ZA DVIGALO KD 56
ZJN-3: Odprti postopek

JN000874/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.02.2021
JN000874/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
JN000874/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2021
JN000874/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 30.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000874/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 033-083405
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Goran Kocjančič
goran.kocjancic@luka-kp.si
+386 56656935

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24378
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA KOLES POGONA MAČKA ZA DVIGALO KD 56
Referenčna številka dokumenta: JN 14/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42419000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup in dobava koles pogona mačka za dvigalo KD 56.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42419000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup in dobava koles pogona mačka za dvigalo KD 56.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.03.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2021   09:57
VPRAŠANJE
Good afternoon,

We are very interested in presenting you our offer for the supply of the wheels announced in the tender you are conducting under procurement number JN14/2021.

Could you please clarify the following points:
1- There is not any drawing containing the wheels details and materials. Could you, please, provide us with it?
2- In the conditions for participation it is necessary to provide you with the references probing that our company has supplied original Liebherr spare parts. If this is not the case but, as an important company in the Port Solutions business, we have extensive experience in similar parts as the required. Could it be possible to add this information to the OBR-3 document to probe our technical and professional ability?
3- Regarding the price, in the OBR-5 document (contract) in point III, article 3, point 3 it says that the price should include Transport costs, assembling an erection of Subject of the contract. The same is mentioned in the Delivery Terms (V. Delivery, Article 6, point 1) The vendor undertakes to deliver and assembling on site at Port of Koper in fully erected, functional and operational subjects of this contract. Also in the documentation, point 2.7 (offer price) it mentions that the contract include all costs (taxes, any customs duties, transport and insurance costs, storage, unloading Does the tender include the assembling of the wheels? Is the unloading of the parts also included?
4- Regarding the Performance Bond, in document OBR-5 it says that it has to be provided withing 10 working days from the receipt of signed copy of the contract, while in the tenders documentation, it has to be submitted within 8 working days (point 2.5.1). Could you, please, clarify the time?

Thank you in advance.


ODGOVOR

1- There is not any drawing containing the wheels details and materials. Could you, please, provide us with it?/V razpisni dokumentaciji ni priloženih risb z detajli in materiali koles. Prosimo, če nam jih posredujete.

Naročnik naroča rezervne dele po seznamu rezervnih delov, ki ga je dobil pri nakupu dvigala. Naročnik nima v lasti risb teh rezervnih delov (št. rezevnega dela IR7855-662.000)./We want to order new parts according to spare part list which we received from supplier. We did not receive any drawing from supplier (Nr. Spare part IR7855-662.000).

2- In the conditions for participation it is necessary to provide you with the references probing that our company has supplied original Liebherr spare parts. If this is not the case but, as an important company in the Port Solutions business, we have extensive experience in similar parts as the required. Could it be possible to add this information to the OBR-3 document to probe our technical and professional ability?/V pogojih za sodelovanje zahtevate, da moramo posredovati reference, ki dokazujejo, da je naše podjetje dobavilo originalne Liebherr-jeve nadomestne dele. Smo podjetje, ki se ukvarja s pristaniškimi rešitvami, imamo bogate izkušnje s podobnimi rezervnimi deli, ki jih zahtevate. Sprašujemo, če moramo dokument OBR-3 obvezno predložiti, da bi preverili našo tehnično in strokovno sposobnost?


Naročnik zahteva, da ponudnik poda reference na obrazcu OBR-3, katere so zahtevane v razpisni dokumentaciji. You must provide also your references on form OBR-3, which are requested in Public tender documentation.


3- Regarding the price, in the OBR-5 document (contract) in point III, article 3, point 3 it says that the price should include Transport costs, assembling an erection of Subject of the contract. The same is mentioned in the Delivery Terms (V. Delivery, Article 6, point 1) The vendor undertakes to deliver and assembling on site at Port of Koper in fully erected, functional and operational subjects of this contract. Also in the documentation, point 2.7 (offer price) it mentions that the contract include all costs (taxes, any customs duties, transport and insurance costs, storage, unloading Does the tender include the assembling of the wheels? Is the unloading of the parts also included?
Glede OBR-5 Vzorec pogodbe v III. poglavju, 3. člen, 3. točka je zapisano, da cena mora vsebovati vse stroške prevoza in montaže predmeta pogodbe in prav tako v pogojih dostave (V. dobavni pogoji, 6. člen, 1. točka) Dobavitelj se obvezuje, da bo izvedel dobavo in montažo na lokaciji v Luki Koper in poskrbel za celotno postavitev, funkcionalnost in delovanje predmeta te pogodbe. Tudi v dokumentaciji, točka 2.7 (ponudbena cena), omenja, da pogodba vključuje vse stroške (davke, morebitne carine, stroške prevoza in zavarovanja, skladiščenje, razkladanje Ali ponudba vključuje montažo koles? Ali je razkladanje delov tudi vključeno?

Montaža predmeta pogodbe je mišljeno sestava manjših rezervnih delov skupaj, tako da je nadomestni del prevzet kot celota. Montaža celotnega rezervnega dela na dvigalo ni vključena v zahtevah naročnika. Razkladanje rezervnih delov pa je vključeno v zahtevah naročnika in jih mora ponudnik upoštevati v oddani ponudbi.
Assembly means the composition of the small spare parts together, that the spare part is taken over as s complete spare part. Wheel assembly on Crane in not included part of Public Tender. Meanwhile the unloading of the parts is included in requirements and you must calculate in your offer.


4- Regarding the Performance Bond, in document OBR-5 it says that it has to be provided withing 10 working days from the receipt of signed copy of the contract, while in the tenders documentation, it has to be submitted within 8 working days (point 2.5.1). Could you, please, clarify the time?
Glede garancije za dobro izvedbo obveznosti v dokumentu OBR-5 piše, da jo je treba predložiti v 10 delovnih dneh od prejema podpisane kopije pogodbe, v razpisni dokumentaciji pa jo je treba predložiti v 8 delovnih dneh (točka 2.5 .1). Prosim, prosim, pojasnite čas?

Naročnik je naredil dopolnitev razpisne dokumentacije in poenotil datum in sicer, v roku osem 10 delovnih dni po podpisu pogodbe je potrebno predložiti instrument finančnega zavarovanja
We correct a Public tender documentation unified the data, namely within 10 working days from the receipt of signed copy of this contract, provide the Purchaser with a Performance BondDatum objave: 01.03.2021   10:00
Spoštovani,

naročnik je dne 01.03.2021 dopolnil razpisno dokumentacijo in jo objavil na luški strani: https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/dobava-koles-pogona-macka-za-dvigalo-kd-56-38450

Lep pozdrav

Datum objave: 01.03.2021   11:17
Spoštovani,

naročnik je pri 4. odgovoru 01.03.2021 napačno napisal datum predložitve finančnega zavarovanja, kjer je napisal osem namesto deset. Pravilen odgovor se glasi:
Naročnik je naredil popravek razpisne dokumentacije in poenotil datum in sicer, v roku desetih (10) delovnih dni po podpisu pogodbe je potrebno predložiti instrument finančnega zavarovanja
We correct a Public tender documantation unified the data, namely within 10 working days from the receipt of signed copy of this contract, provide the Purchaser with a Performance Bond

Lep pozdrav

Datum objave: 09.03.2021   16:01
Spoštovani,

Naročnik je brisal tekst montaža in postavitev v vzorcu pogodbe OBR-5, saj predmet javnega naročila ne vključuje montaže in postavitve koles pogona mačka na STS dvigalo KD 56.
Doplolnjeni členi se glasijo:

3. člen
2) točka: Dogovorjena pogodbena cena je fiksna. Pogodbena cena vključuje vse lokalne davke (razen DDV), dajatve in druge možne bremenitve (skupno izdatki), ki nastanejo neposredno v povezavi z dobavo predmeta pogodbe, brez DDV. Naročnik ni dolžan izvesti nobenega drugega plačila dobavitelju razen pogodbene kupnine.

3) točka: Transportni stroški do Kopra predmeta pogodbe, so tudi vključeni v pogodbeno ceno. Dobava predmeta te pogodbe se izvedeta na končni lokaciji v Luki Koper.

6. člen
1) točka: Dobavitelj se obvezuje, da bo izvedel dobavo na lokaciji v Luki Koper predmeta te pogodbe v skladu z 2. členom najkasneje v roku 5 mesecev od podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strani.

13. člen
4) točka: Garancija vključuje brezplačne rezervne dele, transportne stroške in vse stroške v zvezi s popravili, vključno s prihodom pooblaščenega servisnega inženirja in izvedbo del.

Dopolnjena razpisna dokumentacija je objavljena na luškem spletnem strani: https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/dobava-koles-pogona-macka-za-dvigalo-kd-56-38450

Lep pozdrav


Datum objave: 10.03.2021   10:52
Spoštovani,

Naročnik je uskladil tekst v angleškem jeziku enako kot v slovenskem jeziku v vzorcu pogodbe OBR-5:

Usklajen tekst se glasi:

Article 3
3) paragraph: Transport costs up to Koper of Subject of contract, are included as well in the contract price. The object of this contract must be delivered on the final site in Port of Koper.

Dopolnjena razpisna dokumentacija je objavljena na luškem spletnem strani: https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/dobava-koles-pogona-macka-za-dvigalo-kd-56-38450

Lep pozdrav

Datum objave: 15.03.2021   09:56
Spoštovani,

naročnik je v javnem naročilu spremenil rok za oddajo in odpiranje ponudbe, in sicer:
- rok za oddajo ponudbe do 19.03.2021 do 10:00 ure,
- rok za odpiranje ponudbe do 19.03.2021 do 10:01 ure

Razlog podaljšanje je zaradi poziva ponudnikov, da zaradi nadgradnje portala e-JN ne morajo dostopati do e-JN portala za oddajo ponudbe. V izogib, da naročnik ne bi prejel nobene ponudbe, je naročnik podlajšal rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav