Dosje javnega naročila 000959/2021
Naročnik: OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava
: Javni natečaj za UREDITEV GLAVNEGA TRGA V VIPAVI
ZJN-3: Odprti postopek

JN000959/2021-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 19.02.2021
JN000959/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000959/2021-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2021/S 036-090790
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271
SI
Vipava
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za UREDITEV GLAVNEGA TRGA V VIPAVI
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

UREDITEV GLAVNEGA TRGA V VIPAVI
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v točki 1., in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3.

1. KAKOVOST URBANISTIČNE, PROGRAMSKO FUNKCIONALNE IN ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
upoštevanje ciljev, namena in programske naloge,
programsko tehnološko funkcionalna odličnost predlagane rešitve
celovitost urbanistične zasnove
funkcionalnost dostopov in prometnih ureditev,
funkcionalnost in oblikovna kakovost arhitekturnih rešitev in odprtega prostora,

2. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
gospodarna izvedba gradnje,
gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu,
varnost, odpornost proti vandalizmu,
skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov,
uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov

3. SKLADNOST ZASNOVE
Zasnova naj v čim večji možni meri upošteva:
obstoječe prostorske akte ter
pogoje, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
20.04.2021   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 6.000,00 EUR
2. nagrada 4.500,00 EUR
3. nagrada 3.000,00 EUR
tri priznanja po 1.500,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 18.000,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
9 odškodnin po 600,00 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 5.400,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 9 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Goran Kodelja, župan , Član (naročnik): Rajko Bajc, univ.dipl.inž.arh., Član (naročnik): Luka Lango, mag. inž. arh., Namestnik članov (naročnik): Rafael Bizjak, univ. dipl. inž. arh., Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh., Članica (ZAPS): dr. Andreja Zapušek Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh., Namestnik članov (ZAPS): Matevž Zalar, univ. dipl. inž.arh., Poročevalec in so-skrbnik: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh., Skrbnik natečaja: Luka Lango, mag. inž. arh .


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2021   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet četrtek 11.3.2021 ob 14.00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 19. 3. 2021
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 26. 3. 2021
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 12. 4. 2021
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 14. 4. 2021
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije torek 20. 4. 2021 do 16:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 21. 5. 2021
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma konec junija 2021

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271
Vipava
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2021   12:03
V četrtek 11. 02. 2021 je bil izveden ogled natečajnega območja. Ob koncu ogleda so natečajniki postavili naslednja vprašanja:


VPRAŠANJA NA OGLEDU


Ali je kateri objekt na trgu podkleten?
ODGOVOR: Objekti nimajo kleti zaradi podtalnice. Objekti so večinoma grajeni na terenu.

Kako je s prostori okoli občinske stavbe. Ali tržnica za občinsko stavbo ostane?
ODGOVOR: Želja je, da se tržnico prestavi bolj proti trgu.

Kaj se naredi z obstoječimi platanami?
ODGOVOR: Platane pred Lanthierijevim dvorcem se ohranja, tiste pred poslovno-stanovanjskim objektom pa se lahko zamenja z drugo drevesno vrsto ali pa naredi korenine bolj zračne.

V kraju je lepo urejen T62rg Pavla Rušta. Ali so kakšna priporočila kako naj se nova ureditev glavnega trga navezuje na obstoječe kvalitetne ureditve?
ODGOVOR: Želja je, da se postavi celovit koncept urejanja in poveže obstoječe kvalitete.

S kakšnim namenom je v parku pred Lanthieriievim dvorcem postavljen lesen mostovž?
ODGOVOR: Mostovž je narejen zaradi bližnjega drevesa oreškarja, ki ima zračne korenine.

Kako je z otroškim igriščem na trgu? Ga je možno odstraniti?
ODGOVOR: Otroško igrišče je priljubljeno. Želja je, da se ga smiselno umesti na trg.

Ali so predvidene nove zasaditve v parku pred Lanthierijevim dvorcem
ODGOVOR: V prihodnosti bodo nove zasaditve ob stranicah parka. Dodatno urejanje Lanthierijevega parka ni del natečajne naloge. Ureja pa se prostor med samim parkom in dvorcem.

Ali v kraju deluje kak kulturni dom?
ODGOVOR: V objektu, v katerem je trenutno občina Vipava, je v pritličju poleg poslovnih prostorov, tudi kulturna dvorana. V programu novega objekta na mestu obstoječega občinskega se predvidi tudi prostor za prireditveno/kulturno dvorano.

Ali se avtobusno postajališče premakne iz centra?
ODGOVOR: Da, avtobusno postajališče se premakne na predvideni območji B3.1 oz B3.2. Natečajniki zasnujejo novo postajališče oz. parkirišče za avtobuse na eni izmed predlaganih lokacij.

Kako je z umestitvami novih objektov na območju C ter novega objekta v območju B1?
ODGOVOR: Na severni strani območja C se umešča nov poslovno-stanovanjski objekt; objekt ni del natečaja, je pa sestavni del prilog.
Objekt se rešuje zgolj volumensko v navezavi na ulico in sosednje objekte: prometna zasnova z dostopi in (predvidoma) polvkopano garažo pod pritlično etažo. V novem objektu je predvidena tudi kulturna dvorana. Po prejetih pogojih ZVKDS se naj ohranja obstoječa vhodna fasada objekta.Datum objave: 26.03.2021   10:27
VPRAŠANJE
Pri občinskem objektu pri območju B1 se v natečajni nalogi omenja polpritlična garaža. Zanima nas, kaj točno to pomeni iz vidika višinskih razlik (kota uvoza ipd.). Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Prometna ureditev, kota uvoza oz. globina garaže je prepuščena natečajni rešitvi, ta pa mora predvideti svetlo višino za dostavna vozila (2,80 m).


Datum objave: 26.03.2021   10:32
VPRAŠANJE
1. V natečajni nalogi in smernicah ZVKDS je razvidno, da se objekta NGT15 nikakor ne sme rušiti, ker je objekt nosilec mestne identitete. Lahko se ga samo prenovi, kar pa pomeni, da gabariti ostajajo. Po drugi strani pa je v natečajni nalogi pri urbanističnih smernicah navedeno, da se objekt lahko ruši. Zanima nas, katero usmeritev je treba bolj upoštevati.

2. Ali je garaža v kleti objekta Objekt NGT15 obvezen program, glede na to, da želi mesto v trškem jedru zmanjšati količino osebnega prometa? Kako velika bi naj bi bila garaža (koliko PM)? Ali je mogoče, da se garažo prestavi na drugo lokacijo znotraj natečajnega območja?

3. Bi bilo mogoče, da se v objektu NGT15 zagotovi tudi prostore za tržnico, ki je sedaj v času zime zaradi burje slabo obiskana?

4. Pri geodetskem posnetku za območje B in C manjkajo lokacije dreves. Prosimo, da nam podatek posredujete.

5. Ali se lahko idejno lotimo tudi prenove parka? V resnici bi bilo dobro, če bi bila prenova parka vključena v natečajno nalogo. Park je sedaj kljub nedavni prenovi programsko pa tudi oblikovno (pre)skromno zasnovan.

6. Ali je pri točkah B2 1 in B2 2 treba urediti obe točki, ali zgolj tisto, na kateri predvidimo novo avtobusno parkirišče?

7. Čemu je namenjen objekt severno od območja B2? Je mogoče zunanjost objekta potencialno ozeleniti oz. drugače urediti? Ali je treba zagotoviti dovoz neposredno do tega objekta? Kako je z dostavo na grajski atrij?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

1. Vzhodna fasada objekta, ki gleda na Glavni trg se ohranja, za ostali del objekta pa velja, da se lahko ruši/preoblikuje oz. zasnuje nov gabarit.

2. Garaža je predvidena na mestu NGT15. V garaži naj se predvidi okrog 20 PM. Prestavitev garaže na drugo lokacijo ni zaželena.

3. Tržnico je mogoče vkomponirati v objekt NGT15 ali na drugem zanjo primernem mestu.

4. Drevesa na območjih B in C so vrisana točkovno, kar zadošča za ta nivo obdelave. Določeni podatki v geodetskem posnetku so skriti v ločenih plasteh, manjkajoči podatki pa bodo dodatno vrisani. Posodobljen geodetski posnetek bo naknadno objavljen na spletni strani ZAPS-a.

5. Prenova Parka Lanthieri NI del natečajne naloge. Morebitne programske predloge, ki sovpadajo k celovitosti prenove, se lahko prikaže v obliki scenarijev.

6. Vprašanje se najverjetneje nanaša na območji B3.1 in B3.2: Natečajniki naj uredijo ENO izmed predlaganih območij, za katero ocenjujejo, da je boljša lokacija za avtobusno parkirišče.

7. Objekt na severu atrija je 'tehnični objekt' (kurilnica, skladišče, transformator ipd). Zunanjost objekta je mogoče drugače urediti. Dostop do objekta in atrija se mora ohranjati zaradi namena objekta, dostave in vzdrževanja.

Datum objave: 26.03.2021   10:33
VPRAŠANJE
Lep pozdrav!
Prosimo vas za obrazložitev glede objekta občine (nasprotujoče navedbe v natečajni nalogi in smernicah ZVKD): se ohranja ali ruši in predvidi nov; če se gradi nov - ali ohranja gabarite in tlorisno postavitev ali se lahko predlaga drugačno?

ODGOVOR
Vzhodna fasada objekta, ki gleda na Glavni trg se ohranja, za ostali del objekta pa velja, da se lahko ruši/preoblikuje oz. zasnuje nov gabarit.Datum objave: 26.03.2021   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosili bi za odgovore oz. dopolnitve:

1) Ali se zahteva po materialnem ohranjanju fasade občinskega objekta nanaša samo na pritlični kamniti del ali tudi na barvo in strukturo ometa v zgornji etaži?

2) Prosimo za načrt fasade objekta Glavni trg 15 z vsemi dimenzijami in višinami vseh odprtin, vhoda in zaključka na strehi ter za geodetske višine tlaka v pritličju in v nadstropju v dwg formatu?

3) Prosimo za izris vhodnih zidov objekta Glavni trg 15 skupaj z kamnitimi vazami z višinskimi kotami in dimenzijami (v dwg formatu)? Nujna je tudi dimenzija stene fasadne stene, ki se ohranja.

4) Prosimo za dopolnitev s podatki o geodetskih višini etaž objekta na Glavnem trgu 16 ter vris slemen.

5) Prosimo za dopolnitev s podatki za vse strehe v območju natečaja morajo imeti vrisana v tlorisu objekta slemena ter naklon strešine.

6) Prosimo za dopolnitev s podatki geodetskih višin kamnitih klopi med puti.

7) Prosimo za dopolnitev s podatki geodetske višine Plečnikovega spomenika ter 3D model v dwg?

8) Obstoječa nadstreška na Glavnem trgu 17 ter na Glavnem trgu 3 (Marjanca) nimata geodetske dimenzije (višine slemena, kapi), prosimo za dopolnitev.

9) Prosimo za dopolnitev s podatki na geodetskem načrtu uvozov v garaže na Glavni trg 11 in 10?

10) Prosimo za dopolnitev s podatki na geodetskem načrtu za vhod v objekt Glavni trg 9 in 9a na parceli 2551/32?

11) Vhodi na Glavnem trgu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ter 13 so napisani niso pa označeni in ni podana notranjega tlaka oz. eventualnega praga na vhodu, prosimo za dopolnitev.

12) Ali je dovoljen premik Plečnikovega spomenika zaradi nove predlagane rešitve?

13) Ni opisana geodetska kota višinske razlike do obstoječega tlaka kanaliziranega Slezenca med Mercatorjevo trgovino in Kulturnim domom, prosimo za dopolintev.

14) Koliko mest naj zagotavlja bodoča tržnica in kakšne so minimalne dimenzije prodajnega pulta?


ODGOVOR
1) Materialno ohranjanje se nanaša na celotno fasado, ki gleda na Glavni trg. Barva in struktura finalne obdelave fasade se po potrebi lahko tudi spremeni.

2) Na spletni strani ZAPS-a bodo dodatno objavljene fotografije izvornih načrtov objekta Glavni trg 15.

3) Glej odgovor na vprašanje št. 4, z dne 19. 03. 2021 ob 13:25.

4) Glej odgovor na vprašanje št. 4, z dne 19. 03. 2021 ob 13:25.

5) Glej odgovor na vprašanje št. 4, z dne 19. 03. 2021 ob 13:25.

6) Glej odgovor na vprašanje št. 4, z dne 19. 03. 2021 ob 13:25.

7) Na spletni strani ZAPS-a bo dodatno objavljena fotografija značilnega pogleda z vrisanimi dimenzijami.

8) Glej odgovor na vprašanje št. 4, z dne 19. 03. 2021 ob 13:25.

9) Glej odgovor na vprašanje št. 4, z dne 19. 03. 2021 ob 13:25.

10) Glej odgovor na vprašanje št. 4, z dne 19. 03. 2021 ob 13:25.

11) Glej odgovor na vprašanje št. 4, z dne 19. 03. 2021 ob 13:25.

12) Premik Plečnikovega spomenika ni dovoljen, izjemoma je dovoljen manjši premik, v kolikor to zahteva koncept predlagane rešitve.

13) Višinska razlika med obstoječim tlakom in kanaliziranim Slezencom je ocenjena na 1,25 m.

14) Zagotoviti je potrebno vsaj 4 mize z odlagalnim prostorom, minimalne tržne površine 1,5m2/mizo.


Datum objave: 26.03.2021   12:24
Dodatno gradivo

Objekt Glavni trg 15_Fotografije izvornih načrtov
in
Plečnikov spomenik_Fotografija značilnega pogleda z vrisanimi dimenzijami

je objavljeno na spletni strani ZAPSa (https://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI_AKTUALNI).Datum objave: 30.03.2021   09:52
Popravljen C_01 - Geodetski posnetek_POP z vrisanimi manjkajočimi podatki je objavljen na spletni strani ZAPSa.

Datum objave: 31.03.2021   14:06
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Pozdravljeni,
ali ste glede na nastalo epidemiološko situacijo razmišljali o podaljšanju roka oddaje natečaja? Za nekatere bo od začetka aprila onemogočen obisk lokacije natečaja in tudi delo na projektu, kar večini predstavlja hudo težavo pri razvijanju rešitve.

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Obisk lokacije natečaja je še vedno omogočen, saj je prehajanje regij za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog, opredeljeno kot izjema. Zaradi v naprej rezerviranih terminov in prostorov ocenjevanja, spreminjanje datuma oddaje in podaljševanje roka ni mogoče. Rok za oddajo ostaja torek 20. 4. 2021.Datum objave: 02.04.2021   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi zaprtja šol in vrtcev bo večina natečajnikov v naslednjih 11 dneh delala s polovičnimi kapacitetami. Predlagamo, da se situacija upošteva in se rok za oddajo primerno prilagodi, sicer je obravnava arhitektov neenakopravna.

ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih nalog se podaljša na četrtek 6. maj 2021 do 16. ure.Datum objave: 02.04.2021   10:06
VPRAŠANJE
1. Glede fasade zadružnega doma moramo upoštevati kompromisni predlog, da se ohrani fasada objekta. Kaj to pomeni? Bo fasada prostostoječa ali vključena v nov objekt? Ali se jo lahko poruši in rekonstruira v sklopu novega objekta?

2. Ali lahko v sklopu naloge oddamo fotografije makete?


ODGOVOR
1. Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj je že potekel in naročnik na njih ne bo odgovarjal.

2. Po presoji natečajnika lahko fotografije makete nadomestijo v natečajnih pogojih zahtevane prostorske prikaze. Fotografije makete naj bodo na ustreznem grafičnem nivoju obdelave, kot je predvideno za prostorske prikaze. Zaradi želje po sorazmerni obremenitvi natečajnikov pa naj bodo v mapo vključeni samo grafični prikazi s plakatov. Dodatni prikazi bodo prekriti in se pri ocenjevanju ne bodo upoštevali.

Datum objave: 02.04.2021   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

trenutne razmere močno ovirajo razvijanje natečajne rešitve, posebaj iz vidika obiska lokacije in analize mikroambientov. Podaljšanje, ki ga predlagamo vsaj do tedna med 10. in 14. majem, bi bistveno olajšalo delo in izboljšal kakovost rešitev.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih nalog se podaljša na četrtek 6. maj 2021 do 16. ure.Datum objave: 02.04.2021   10:07
VPRAŠANJE
Prebrali smo vaš odgovor glede prestavitve roka. Verjamemo, da si naročnik ne želi prestavitve roka, vendar gre v primeru vsesplošne ustavitve javnega življenja, za ukrep države, ki je izven kontrole natečajnikov. Gre za izredno stanje, ki vsaj za čas trajanja ukrepa ustavitve države, upravičeno zmanjšuje možnosti delovanja arhitekturnih birojev in v neenakovreden položaj postavlja natečajnike, ki ne živijo znotraj Goriške regije. Natečajnikom bo v času popolnega zaprtja javnega življenja onemogočen dostop do kopirnic in drugih servisov, ki so neobhodno potrebni za izvedbo natečajnega elaborata.
V primeru, da ne boste podaljšali roka za čas popolne ustavitve javnega življenja, napovedujemo, da bomo vašo odločitev ob koncu natečaja predali v presojo Državni revizijski komisiji.

ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih nalog se podaljša na četrtek 6. maj 2021 do 16. ure.Datum objave: 02.04.2021   10:07
VPRAŠANJE
Urgentno vprašanje

Prosim vas, da podalšate rok za oddajo natečaja, saj je zaradi trenutnih razmer onemogočen dostop do lokacije natečaja. Kot smo razumeli na skupnem ogledu, si občina želi kvalitetnih rešitev, ki pa niso mogoče, če lokacije ne moraš večkrat obiskati in jo do potankosti preučiti. Poleg tega bi rad izpostavil, da je pri pregledu praks Državne revizijske komisije razvidno da je v lanski zapori javnega življenja v dveh podobnih pritožbah presodila pozitivno v korist pritožnika.

ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih nalog se podaljša na četrtek 6. maj 2021 do 16. ure.