Dosje javnega naročila 000921/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjskega bloka z neprofitnimi stanovanji
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.602,40 EUR

JN000921/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.02.2021
JN000921/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.03.2021
JN000921/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2021
JN000921/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.05.2021
JN000921/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2021
JN000921/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.02.2023
JN000921/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000921/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 035-086527
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
SI032
Ptuj
Slovenija
Mojca Brunčič
mojca.bruncic@ptuj.si
+386 27482968
+386 27482944

Internetni naslovi
http://www.ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ptuj.si/objava/372151

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24398
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjskega bloka z neprofitnimi stanovanji
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IZP, DGD, PZI, PID s projektantskim nadzorom in ostalimi storitvami, vsebina naročila je razvidna iz projektne naloge, vzorca pogodbe in drugih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 162.022,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IZP, DGD, PZI, PID s projektantskim nadzorom in ostalimi storitvami, vsebina naročila je razvidna iz projektne naloge, vzorca pogodbe in drugih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kadrovski pogoji20

Merilo stroškov:
imeponder
Cena80

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 162.022,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni roki iz prejšnjega člena pogodbe se primerno podaljšajo brez posledic za projektanta v naslednjih primerih:
- če naročnik spremeni projektno nalogo,
- če naročnik naroči dodatno delo, ki zahteva spremembo dokumentacije in te zahtevane spremembe spreminjajo projekt,
- zaradi zahtev upravnega organa, ki niso posledica ravnanj naročnika ali projektanta,
- v primeru višje sile.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.03.2021   16:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.03.2021   07:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2021   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.02.2021   07:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje je objavljena razpisna dokumentacija, na vaši spletni strani je ni?

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Ptuj.Datum objave: 24.02.2021   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 9.1.5 Kadrovski pogoji oziroma sposobnost in 10 MERILA zahtevate, da morajo biti vse aktivnosti DGD (PGD), PZI in PID zajete znotraj istega referenčnega posla. Ker je v veliki večini primerov PID dokumentacija v ponudbi izvajalca gradnje in ne projektanta, nam PID dokumentacijo naroči izvajalec gradnje. Prosimo za potrditev, da se bo taka referenca prav tako štela, kot primerna, saj je drugače ta pogoj diskriminatoren - DGD oz PGD in PZI naročen s strani naročnika ter PID naročen s strani izvajalca gradnje, seveda za isti objekt.

Lep pozdrav

ODGOVOR

V kolikor je komplet DGD, PZI in PID pripravil isti projektant z istim vodjem projekta je referenca ustrezna.


Datum objave: 24.02.2021   09:57
VPRAŠANJE
spoštovani,

predvidevamo, da na strani 10/18 RD gre za napako v besedilu:
Obrazec »Izjava referenčnega naročnika za kader«.
Ponudnik za kader vodja gradnje navede naslednje podatke: naziv referenčnega naročnika in projekta;
datum sklenitve in datum zaključenosti projekta/datum uporabnega dovoljenja; bruto tlorisno površino
objekta, klasifikacijo objekta po CC SI ter navedbo kontaktne osebe referenčnega naročnika (telefonske
številke ali elektronski naslov, kjer je mogoče navedeno preveriti).

ter je mišljeno namesto kader vodja gradnje, KADER VODJA PROJEKTA?

lp,

ODGOVOR

Drži, v Obrazec »Izjava referenčnega naročnika za kader« mora biti navedeno:
Ponudnik za kader vodja projekta navede naslednje podatke: naziv referenčnega naročnika in projekta;
datum sklenitve in datum zaključenosti projekta/datum uporabnega dovoljenja; bruto tlorisno površino
objekta, klasifikacijo objekta po CC SI ter navedbo kontaktne osebe referenčnega naročnika (telefonske
številke ali elektronski naslov, kjer je mogoče navedeno preveriti).
Naročnik bo do oddaje naročila tekst v Navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe ustrezno popravil.

Datum objave: 25.02.2021   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

pri merilih imate zapisano formulo: T = 80 * Tc + 20 * To. Pri obrazložitvi dodatnih referenc pa navedbo oz. formulo: To= (število točk za reference) / 15.

Kolikšna so torej merila?

ODGOVOR

Formula T= 80*Tc + 20*To je sestavljena iz uteži za ceno in uteži za usposobljenost kadrov. Ti dve uteži sta 80 za ceno in 20 za usposobljenost kadrov.
Točke za ceno Tc se izračuna iz razmerja med najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane ponudbe Tc = Cmin/Ci.
Točke za usposobljenost se izračunajo iz razmerja med številom doseženih točk za število referenc ocenjevanega ponudnika (od 5 do 15 točk) in maksimalnim možnim številom točk (15).
Datum objave: 25.02.2021   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Projektna naloga podaja širši opis naloge, med ostalim v poglavju 4 tudi seznam dokumentacije. Ta je širši od seznam v osnutku pogodbe. Če prav razumemo opombo v poglavju 5, je torej merodajna vsebina dokumentacije v pogodbi in ne projektni nalogi? Če ni tako, pozivamo za nedvoumno obrazložitev.

2. Če torej prav razumemo, bo načrt geotehnike (geomehanske preiskave in elaborat) zagotovil naročnik?

3. V vzorcu pogodbe je naveden tudi načrt s področja prometnega inženirstva.
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, podaja, da so za to področje predvideni tehnični prikazi dimenzioniranja prometnih površin, odvijanja in upravljanja prometa ter prikazi prometnih zapor in faznosti odvijanja prometa.
Dejansko pa tehnične prikaze prometnih površin, prometne opreme, signalizacije ali
označevanja obsega Načrt s področja gradbeništva.
Tudi Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) podaja načrtovanje prometnih površin pooblaščenemu inženirju s področja gradbeništva, medtem ko je načrtovanje prometa mnogo širši pojem kot zgolj urejanje parkirnih in lokalnih voznih površin ali priključkov.
Iz predmeta razpisa in projektne naloge ne prepoznamo vsebin, ki bi se nanašale na načrt s področja prometnega inženirstva.
V izogib kasnejšim nesporazumom zaradi "formalizmov", ali nekaj je izdelano ali ne, pozivamo za izločitev nepotrebnega načrta ali pa za jasno definicijo vsebin in ciljev tega načrta (po določilih in namenu ZAID in Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih).

4. Sestavni del razpisa je tudi PID dokumentacija. Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih podaja kar nekaj dodatnih vsebin v sklopu PID dokumentacije. Predvidevamo, da načrt geodezije in elaborat za vpis v uradne evidence stavb in infrastrukture niso predmet naročila. Pozivamo za opredelitev.

5. Ali je izkaz požarne varnosti sestavni del PID projekta in predmetnega razpisa ali pa bo obveza izvajalca gradnje iz vidika dokazovanja ustrezne izvedbe?

6. Po predpisih vezanih na izdelavo energetske izkaznice je ta sestavni del PID. Ali je energetska izkaznica po končani gradnji predmet predmetnega razpisa?

Lp


ODGOVOR
1. Naročnik je vzorec pogodbe uskladil s projektno nalogo.
2. V popravljenem vzorcu pogodbe je zajet tudi načrt geotehnike (geomehanske preiskave in elaborat)
3. V popravljenem vzorcu pogodbe smo načrt gradbeništva razširili še z načrti, s katerimi se bodo urejale prometne površine.
4. Izvedba Elaboratov za vpis v uradne evidence stavb in infrastrukture bo zagotovil izvajalec gradnje, niso predmet tega naročila.
5. Izkaz požarne varnosti bo zagotovil izvajalec gradnje, ni predmet tega naročila.
6. V popravljenem vzorcu pogodbe je zajeta izdelava energetske izkaznice.
Naročnik je objavil popravljen vzorec pogodbe.
Datum objave: 01.03.2021   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri odgovorih z dne 25.2.2021, 13.09 ste sicer dopolnili vzorec pogodbe v zvezi z vsebinami načrta s področja gradbeništva.
Vendar pa ste še vedno pustili načrt s področja prometnega inženirstva, za katerega ne prepoznamo razpisane vsebine.
Žal imamo zaradi takšnih formalizmov že neljube izkušnje z birokratskimi zahtevami, ki v ozadju nimajo tehničnega znanja in razumevanja ... ampak zgolj sistem "odkljukanja" po nekem seznamu brez osnove.

Ponovno podajamo vprašanje:

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, podaja, da so za to področje predvideni tehnični prikazi dimenzioniranja prometnih površin, odvijanja in upravljanja prometa ter prikazi prometnih zapor in faznosti odvijanja prometa.
Dejansko so načrti prometnega inženirstva predvideni za dimenzioniranje cest, križišč, železnice ipd. in ne urejanja internih površin!

V izogib kasnejšim nesporazumom zaradi "formalizmov", ali nekaj je izdelano ali ne, pozivamo za izločitev nepotrebnega načrta ali pa za jasno definicijo vsebin in ciljev tega načrta (po določilih in namenu ZAID in Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih).

Lp


ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen vzorec pogodbe, v kateri je iz seznama načrt s področja prometnega inženirstva.Datum objave: 01.03.2021   10:22
Spoštovani,

na spletni strani Mestne občine Ptuj smo zamenjali dokument projektna naloga, v katerem smo črtali neustrezno navedbo "v sodelovanju z ZAPS".


Datum objave: 02.03.2021   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

geodetski načrt je sestavni del razpisne dokumentacije. V popravljenem vzorcu pogodbe pa je izdelava načrta s področja geodezije obveza ponudnika.
Prosimo za odgovor glede izdelave Načrta s področja geodezije.

S spoštovanjem


ODGOVOR
Naročnik je iz vzorca pogodbe črtal Načrt s področja geodezije. Na spletni strani naročnika je popravljen vzorec pogodbe.Datum objave: 02.03.2021   14:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu ponudbene dokumentacije smo zasledili, da je zgolj navedeno, da je potrebno izdelati načrte s področja geotehnologije in rudarstva (geomehansko poročilo). Naročniku predlagamo, da poda konkreten popis predvidenih geomehanskih preiskav za predviden objekt, ki bodo zavezujoče za vse ponudnike in bodo sestavni del razpisne (ponudbene) dokumentacije.
Naše mnenje je, da bi bilo potrebno za takšen objekt izvesti vsaj 4 geomehanske vrtine (globina geomehanske vrtine odvisna od tega ali bo objekt podkleten ali ne; glede na to, da se v tej fazi najverjetneje o sami podkletitvi objekta le ugiba, predlagamo da so vrtine globoke okoli 10 m) in potrebne laboratorijske preiskave. V vrtinah se lahko izvede tudi hidrogeološke preiskave za morebitno ogrevanje objekta s TČ (sistem voda - voda).
Menimo, da je potrebno, da se s ponudbeno dokumentacijo določi okvirni nabor geološko geomehanskih preiskav, ki jih je potrebno opraviti, saj bo le na tak način zagotovljena konkurenčnost ponudnikov. Prosimo, da podate konkreten odgovor glede izvedbe vseh geomehanskih preiskav.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Strošek geomehanskih preiskav predvidi projektant glede na predviden objekt.Datum objave: 02.03.2021   14:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, da se k točki 9.1.4 Navodil doda tudi stavbe iz enotne klasifikacije objektov (CC SI) 121 (12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev).
Te vrste stavb so po zahtevnost najmanj dva razreda nad stanovanjskimi, še predvsem v primerjavi s stavbami tipa CC SI 112, ki so navedene kot pogoj.

Hvala.

Vasa J. P.

ODGOVOR
V točki 9.1.4 je naročnik dodal tudi stavbe iz enotne klasifikacije objektov (CC SI) 121 (12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev).Datum objave: 12.03.2021   07:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na seznamu dokumentacije za oddajo javnega naročila je pod zaporedno točko 11 obrazec " zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del".
Običajno je Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del potrebno dostaviti po oz. ob podpisu pogodbe. Pri oddaji ponudbe pa običajno prilagamo " Zavarovanje za resnost ponudbe".
Zanima nas, ali je morda prišlo do pomote.

Lep pozdravODGOVOR
Obrazec "" zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del" je del razpisne dokumentacije priložen kot vzorec, da so ponudniki seznanjeni z vsebino obrazca, saj morajo po podpisu pogodbe priložiti izpolnjenega in podpisanega v enaki vsebini. Priložen je z enakim namenom kot vzorec pogodbe, ki je tudi ne sklenemo ob oddaji ponudbe, ampak po izboru izvajalca.Datum objave: 15.03.2021   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V predmetni projektni nalogi je nekaj zahtev, ki ne sovpadajo ali so nerealne, zato naprošamo za pojasnila.

1. Opozarjamo, da je vrednost gradnje danes mnogo višja kot pred časom in presega 1.100 EUR/m2 bruto površino stavbe (brez DDV).
V projektni nalogi je namreč podano: "Predvidena najvišja vrednost investicije za izvedbo gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja je skupaj 2.314.600 EUR brez DDV."

1.1. Glede na omejitvene parametre višine investicije predpostavljamo, da je predmet naročila samo večstanovanjski objekt s pripadajočo njemu lastno zunanjo ureditvijo.
Ali gre pri vrednosti 2.314.600 EUR za vrednost investicije s stavbo, zunanjimi površinami in zunanjimi priključki na cestno in gospodarsko infrastrukturo? Če ne, prosimo za pojasnilo o obsegu.

1.2. S podano omejeno vrednostjo in če je zajeta vsa zunanja infrastruktura, bo predmetni objekt sorazmerno majhen in ne bo dosegel niti približno 49 stanovanj (mogoče 25-30).
Kaj je torej bistvena zahteva naročnika za investicije in predmet ponudbe: višina investicije ali približek ciljnemu številu stanovanj (49)?
Prosimo za nedvoumen odgovor, saj bo le-ta osnova za opredelitev obsega in vrednotenja ponudbe!
Če ne bo podanega jasnega odgovora, bomo smatrali kot kriterij omejeno višino investicije za celoten obseg naloge.

1.3. Ker je v negotovih časih nemogoče natančno oceniti vrednost investicije in če je višina investicije omejitveni faktor, velja vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo načrtovana investicija presegla predpisano vrednost gradnje 2.314.600 EUR brez DDV in se to izkaže šele v času javnega razpisa za izvedbo gradnje?

2. Iz priložene dokumentacije izhaja, da je primerna vrednost GOI del do največ 980 EUR/m2 stanovanjske površine, kar bi zneslo ca. 600 EUR/m2 bruto površine stavbe. Takšna številka je danes nerealna in neizvedljiva (ca. 45% prenizka).
Če pa upoštevamo še zahtevo, da ima vsako stanovanje podaljšek v zunanji prostor, je stanje predvidene investicije še slabše.
Naprošamo za objavo za naročnika sprejemljivo vrednost v EUR/m2 bruto celotne stavbe (vključno s podaljški v zunanji prostor).
In zraven vprašanje, kaj boste ukrenili, ko bodo kasnejše vrednosti GOI del na trgu dosegle mnogo višjo ceno?

3. Število etaž je možno od 3 do 6. Kakšna so pričakovanja (zahteva) za etažnost objekta in dopuščeno tlorisno površino objekta (oz. zasedbo zemljišča)? Verjetno imate neke omejitve iz vidika zasedbe terena.

4. Z ozirom na finančne omejitve in ker gre za neprofitna stanovanja, verjetno gradnja kletne etaže namenjene parkirnim površinam ni predvidena. Prosimo za potrditev.
Prav tako velja podobno vprašanje vezano na kletno etažo za shrambe ipd., saj takšne površine vplivajo na višino investicije.
Torej, klet da ali ne?
Vprašanje je vezano tudi za potrebe opredelitve potrebni geotehničnih preiskav. Če ne bo odgovora, bomo smatrali, da gre za gradnjo brez kletne etaže.

5. Citiramo iz projektne naloge: "Poseg se nahaja v območju arheološkega najdišča Ptuj Arheološko najdišče levi breg. Zato bo predhodno (pred pridobivanjem GD) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave."
Predvidevamo, da stroške preiskav prevzame naročnik in da jih bo izvedel pravočasno. Če je kakorkoli drugače, pozivamo za podaljšanje roka za vprašanja, opredelitev izhodišč in določitev vrednosti takšnih del, da bomo imeli ponudniki enaka izhodišča.
Sicer pa tudi predvidena vrednost naročila ne omogoča prevzema stroškov arheoloških preiskav.

6. Podana je zahteva: "minimalni delež obnovljivih virov energije od celotne porabljene primarne energije je 50%". Ali je za naročnika dopustna gradnja kotlovnice na lesno biomaso?
Če ni tako, pozivamo za jasno opredelitev vira OVE, saj sončna energija ne bo zadoščala. Izbor OVE lahko namreč bistveno vpliva na višino investicije, vrednost predmetne ponudbe, kasnejše obratovalne stroške.

7. Ali bodo izdelovalec projektne naloge in udeleženi arhitekti lahko nastopali kot ponudniki ali kasneje sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije tega javnega razpisa?
Če da, potem smo ponudniki v izrazito neenakopravnem položaju, saj ne razpolagamo z vsemi vedenji minulega obdobja.

Hvala


ODGOVOR
Odgovor na 1., 1.1, 1.2, 1.3, 2:
Vrednost objekta z ureditvijo pripadajočih parkirnih mest je omejena s pogoji razpisa stanovanjskega sklada, zato je potrebno planirati strošek gradnje objekta vključno z zunanjimi parkirnimi mesti v višini 980 EUR/ m2 stanovanjske površine, kot je to navedeno v točki 2.2.1 projektne naloge. Za vrednost gradnje parkirnih mest znotraj objekta pa se upošteva posebej vrednost 7.700 EUR/PM. Naročnik je pri ocenjeni vrednosti upošteval zunanja parkirišča.

Ostala zunanja ureditev (dostopi, zelenica) so zajeti posebej in so ocenjeni na 90.000 EUR.

Vrednost 2.314.600 EUR brez DDV je vrednost GOI del celotne investicije.

V kolikor vrednost investicije preseže oceno, mora naročnik razliko pokrivati sam, čemur se naročnik želi izogniti.

Odgovor na 3:
Etažnost je prepuščena projektantu. Pomembno je, da zasnova objekta omogoča nadaljnji razvoj območja. V tem oziru je kompaktnejša izvedba objekta predvidoma bolj zaželena.

Odgovor na 4:
Odločitev glede ureditve PM v kleti je prepuščena projektantu, če presodi, da je to investicijsko in urbanistično smotrno.

Odgovor na 5:
Stroški arheoloških raziskav niso del stroškov projektne dokumentacije. Naročnik bo predhodne raziskave naročil ločeno.

Odgovor na 6:
Predlog uporabe vrste OVE pripravi projektant v fazi IZP glede na investicijsko vrednost in zasnovo objekta. Naročnik nima preferenc glede uporabe določenih OVE.

Odgovor na 7:
Ne, izdelovalec naloge ne bo nastopil sam ali v skupini ponudnikov in ne bo sodeloval pri kasnejši pripravi dokumentacije, ki je predmet tega razpisa.Datum objave: 19.03.2021   10:09
Spoštovani, ponudniki

naročnik je ugotovil računsko napako v obrazcu 04 Predračun Popis, zato je napako odpravil in na svoji spletni strani objavil nov obrazec.