Dosje javnega naročila 001056/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba celovite obnove Osnovne šole Riharda Jakopiča v Ljubljani z dobavo in vgradnjo opreme - II. faza
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.352.809,90 EUR

JN001056/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.02.2021
JN001056/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2021
JN001056/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2021
JN001056/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2021
JN001056/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.05.2021
JN001056/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2021
JN001056/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.06.2022
JN001056/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001056/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/388458/RD_OS_Riharda_Jakopica.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24497
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba celovite obnove Osnovne šole Riharda Jakopiča v Ljubljani z dobavo in vgradnjo opreme - II. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-205/2021-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje GOI del pri celoviti obnovi in delni prostorski reorganizaciji OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani z dobavo in vgradnjo opreme - II. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39200000
39300000
45200000
45214200
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gašperšičeva ulica 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje GOI del pri celoviti obnovi in delni prostorski reorganizaciji OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani z dobavo in vgradnjo opreme - II. faza

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v vzorcu pogodbe (priloga B) in tehnični dokumentaciji za izvedbo gradnje št. 8240/19/PZI-II, ki jo je izdelalo podjetje IBT SPI d.o.o., z datumom avgust 2020 (priloga A).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.04.2021
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.03.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.03.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2021   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

rok za oddajo in postavitev vprašanj je bistveno prekratek, glede na predmet in obseg javnega naročila. Vsled načelu transparentnosti in konkurenčnosti naprošamo naročnika, da rok za oddajo tako podaljša vsaj za 7 dni.

Hvala

ODGOVOR
Zaradi izjemno kratke časovnice predvidene gradnje objekta oziroma zaključka del, ki je vezan na pričetek pouka v novem šolskem letu, naročnik roka ne bo podaljšal.Datum objave: 01.03.2021   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali pravilno razumemo, da mora biti vodja del vpisan v imenik IZS bodisi skladno z GZ ALI ZAID?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Vodja del mora biti vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z ZAID za poklicni naziv vodja del.
V primeru, da vodja del ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe (ali do uvedbe v delo) predložil dokazilo o tem vpisu.Datum objave: 03.03.2021   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo k spremembi v točki kjer naročnik zahteva, da mora biti pri ponudniku
zaposlen vodja gradnje, ki med drugimi zahtevami, izpolnjuje tudi pogoje za vodjo del po ZAID-u.
ZAID nikjer ne definira funkcije vodje gradnje. Prav tako nam ni jasno zakaj se naročnik
sklicuje na ZAID, glede na to, da gre pri tem javnem naročilu za gradbena dela in ne
arhitekturna dela. Prosimo da tekst ustrezno popravite in sicer na način, da mora ponudnik
imeti zaposlenega vodjo gradnje po GZ.


ODGOVOR
Naročnik spreminja četrto točko pogojev za sodelovanje iz: »4. KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI
Gospodarski subjekt mora razpolagati s strokovnim kadrom in ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega naročila in sicer:

VODJA DEL
Vodja del mora izpolnjevati naslednje zahteve:
- ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,
- vpisan je v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (U. l., št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz vodja del, Gradbenim zakonom (U. l., št. 61/17, v nadaljevanju GZ) oz. za izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje za potrebe vodenja del,
- aktivno govori slovenski jezik,
- imeti vsaj dve referenci, da je od 1.1.2011 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil in zaključil dela na objektu s klasifikacijsko oznako 1263, 1264 in 1265 in v vrednosti posameznega objekta najmanj 2.000.000 EUR z DDV, pri čemer je za vsak posamezni objekt bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Za vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe (ali do uvedbe v delo) predložil dokazilo o tem vpisu.

Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije ali je zahtevano formalno izobrazbo pridobil v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru mora ponudbi priložiti dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages CEFRL.

V primeru ponudbe s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem ponudniku oziroma vodilnem partnerju.« v »4. KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI
Gospodarski subjekt mora razpolagati s strokovnim kadrom in ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega naročila in sicer:

VODJA DEL
Vodja del mora izpolnjevati naslednje zahteve:
- ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,
- vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS, skladno s Gradbenim zakonom,
- aktivno govori slovenski jezik,
- imeti vsaj dve referenci, da je od 1.1.2011 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil in zaključil dela na objektu s klasifikacijsko oznako 1263, 1264 in 1265 in v vrednosti posameznega objekta najmanj 2.000.000 EUR z DDV, pri čemer je za vsak posamezni objekt bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Za vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe (ali do uvedbe v delo) predložil dokazilo o tem vpisu.

Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije ali je zahtevano formalno izobrazbo pridobil v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru mora ponudbi priložiti dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages CEFRL.

V primeru ponudbe s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem ponudniku oziroma vodilnem partnerju.«.Datum objave: 03.03.2021   08:20
VPRAŠANJE
Glede PRILOGE Izjava Zavarovalnice bi kot ponudnik radi opozorili na naslednje:
Besedilo te Izjave, še posebej Klavzule na drugi strani, so postale tako kompleksne in zahtevne, da nobena Zavarovalnice več ne podpiše take Izjave, brez da ne bi kaj črtala. Ponudniki ne moremo prisiliti Zavarovalnic k podpisu te Izjave in posledično ne moremo priložiti le te podpisane v takem obsegu besedila, predvsem se njihovi zadržki nanašajo na Klavzule in sicer:
1. prva alineja Klavzul je sporna zaradi plačila celotne odškodnine in šele zatem poziv zavarovalcu za vrnitev dogovorjene franšize. Sporen je tudi stavek, da mora Zavarovalnica pred sodno ali izvensodno poravnavo za znesek franšize pridobiti pooblastilo s strani zavarovalca.
Obrazložitev: Glede na poslovno prakso slovenskega zavarovalnega trga praviloma zavarovalnice omogočajo zavarovalcem sklenitev zavarovanja odgovornosti z odbitno franšizo in NE omogočajo, da bi zavarovalnica obravnavala in obračunala vse zavarovalne zahtevke ter izplačala odškodnino in nato zavarovalca pozvala k plačilu dogovorjene franšize. Instrument samopridržanja (npr.: odbitne franšize) vpliva na višino zavarovalne premije (premija je nižja).
2. druga alineja Klavzul, ki se nanaša na projektiranje in gradbeni nadzor in se navezuje na 15. člen ZAID-a, ni relevantna za gradbenega izvajalca, saj le ta ne more odgovarjati za njihova ravnanja. Poklicna odgovornost pooblaščenega inženirja, ki se nanaša na vodenje del, pa je krita v okviru zavarovanja splošne odgovornosti pod točko 4 tega zavarovalnega programa.
3. za predzadnjo alinejo Klavzul Zavarovalnice zagotavljajo samo, da so v zavarovanje vključene le tiste razširitve, ki so zajete v tabeli, pod točkami 6-10 in ne še kar neke nove neimenovane nevarnosti.
Pozivamo naročnika, da spremeni Izjavo skladno z zgoraj navedenim.
Ta izjava je ponavljajoč se problem pri razpisih naročnika MOL.

ODGOVOR
Ugotavljamo, da je verjetno prišlo do pomote, saj zadevna PRILOGA 6 Izjava zavarovalnice ne vsebuje v vprašanju navedenih določil.Datum objave: 03.03.2021   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede izjave zavarovalnice je bila enaka težava že pri razpisu za Četrtno skupnost Golovec in sicer
Problem je v tem, da zavarovalnice NE BODO plačevale škodo VKLJUČNO z odbitno franšizo, ampak plačujejo znesek priznane škode, zmanjšane za znesek odbitne franšize. Zavarovalnino bodo zavarovalnice plačevale tako in nič drugače.


Pozivamo naročnika, da SPREMENI besedilo, skladno z zgoraj napisanim. Torej, Zavarovalnice bodo izplačale priznane odškodnine z upoštevanjem odbitka zneska odbitne franšize. Upamo, da je zdaj jasno.

Hvala.

ODGOVOR
V Prilogi 6 Izjava zavarovalnice je navedena zadevna klavzula ( - V primeru sklenitve zavarovanja odgovornosti z pod opombo navedeno odbitno franšizo, če zavarovalnica omogoča na polici in /ali prilogi smiselno navede: "Zavarovalnica obravnava in obračuna vse zavarovalne zahtevke ter izplača odškodnino in nato zavarovalca pozove k plačilu dogovorjene franšize. Zavarovalec pa plača zavarovalnici dogovorjeno franšizo 30. (trideseti) dan po prejemu poziva."), ki omogoča sklenitev zavarovanja z odbitno franšizo, ki je navedena v tabeli zadevne izjave pod stolpcem "Opomba".

Torej potrjujemo vašo navedbo, da zavarovalnica izplača priznano odškodnino z upoštevanjem odbitka zneska odbitne franšize. Povsem neobvezno pa zavarovalnica, če to omogoča, na polici in /ali prilogi smiselno navede: "Zavarovalnica obravnava in obračuna vse zavarovalne zahtevke ter izplača odškodnino in nato zavarovalca pozove k plačilu dogovorjene franšize. Zavarovalec pa plača zavarovalnici dogovorjeno franšizo 30. (trideseti) dan po prejemu poziva."
Datum objave: 04.03.2021   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da ponudniki ne razpolagamo s pogodbo, ki jo ima naročnik z izvajalcem energetske sanacije, kar pomeni, da nismo seznanjeni z roki izvedbe, nas zanima, če naročnik ponudniku jamči, da roki izvajalca energetske sanacije sovpadajo z roki izvajalca statične sanacije?
V nasprotnem primeru lahko namreč pride do neskladij v termiskem planu.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Ker je postopek za izbiro koncesionarja že zaključen, je pogodba javno objavljena na: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=157954&id_obrazec=343971.
Izvajalec energetske sanacije in izvajalec celovite sanacije morata uskladiti terminski plan za izvedbo vseh del na objektu.
S tem namenom se sklene Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij na skupnem delovišču v okviru katerega je izvajalec dolžan voditi koordinacijo del na gradbišču, uskladiti terminski plan celovite in energetske sanacije in naročnika ter izvajalca energetske sanacije pravočasno obvestiti glede morebitnega odstopanja od skupnega terminskega plana, za to pa prejme plačilo v višini 2 % investicijske vrednosti energetske sanacije objekta.
Naročnik je ravno s tem namenom obvezal zasebnega partnerja k podpisu Sporazuma, da bo izvedba vseh del na objektu sočasna. Sporazum je Priloga G razpisne dokumentacije.Datum objave: 04.03.2021   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predlagamo da objavite popravljeno izjavo zavarovalnice in sicer na enak način kot pri razpisni dokumentaciji za Četrtno skupnost Golovec.
Na ta način se bomo namreč vsi izognili morebitnim dvomom o ustreznosti predloženih obrazcev.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Popravljena Priloga 6 - Izjava zavarovalnice (Izjava zavarovalnice) je bila objavljena dne 4. 3. 2021 pod številko objave JN001056/2021-K01 Popravek (EU 14 - SL). Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=389915