Dosje javnega naročila 000994/2021
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Gradnje: Energetska sanacija objektov v lasti Občine Tržič in Občine Preddvor, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: Odprti postopek

JN000994/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.02.2021
JN000994/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000994/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 037-091497
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI042
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205
SI
Preddvor
Slovenija
obcina@preddvor.si
+386 42751000

Internetni naslovi
https://www.preddvor.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/388463/energetska_sanacija_Preddvor_in_Trzic.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24482
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija objektov v lasti Občine Tržič in Občine Preddvor, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je energetska obnova objektov v lasti Občine Preddvor (objekta občinska stavba in stavba turizma) in Občine Tržič (objekta grad Neuhaus in Tržiški muzej) in se izvaja v okviru skupne operacije Občine Tržič in Občine Preddvor.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Občina Tržič: energetska sanacija gradu Neuhaus in Tržiškega muzeja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
45212313
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacija gradu Neuhaus v Tržiču predstavlja investicijsko vzdrževalna dela na objektu pod spomeniškim varstvom in predvideva izvedbo sledečih del: izolacija fasade in podzidka, menjava kritine in izvedba izolacije, obdelava stropov, ostala krovsko-kleparska dela, menjava stavbnega pohištva, celovita prenova ogrevalnega sistema in ostalih strojnih inštalacij (razvod, radiatorji ipd.), restavratorska dela ter sanacija električnih instalacij in prenova razsvetljave.
V okviru energetske sanacije objekta Tržiški muzej opa so predvidena naslednja dela: menjava in obnova stavbnega pohištva, konzervatorsko restavratorska obnova okenskih ali vratnih kamnitih portalov, toplotna izolacija podstrešja, sanacija vodne rake mimo objekta muzeja, izvedba drenaže in odvajanje meteorne vode ter sanacija prehoda kapilarne vlage.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 03.05.2021
Konec: 31.05.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi: dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca, spremembe projektne dokumentacije ali utemeljenih razlogov po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Občina Preddvor: energetska sanacija objekta občinske stavbe Preddvor
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacija občinske stavbe Občina Preddvor obsega energetsko prenovo strehe, mansarde ter delno stavbnega pohištva v pritličju in tako predvideva izvedbo sledečih del: menjava kritine in izvedba izolacije, obdelava stropov, ostala krovsko-kleparska dela,
menjava stavbnega pohištva, prenova elektro inštalacij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi: dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca, spremembe projektne dokumentacije ali utemeljenih razlogov po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Občina Preddvor: energetska sanacija objekta - stavba turizma Preddvor Goričica 8
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacija stavbe turizem Preddvor predvideva kompletno energetsko sanacijo: izolacija fasade in podzidka, menjava kritine in izvedba izolacije, obdelava stropov, ostala krovsko-kleparska dela, menjava stavbnega pohištva, celovita prenova ogrevalnega sistema in ostalih strojnih inštalacij (razvod, priprava sanitarne tople vode), sanacija električnih instalacij in prenova razsvetljave.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi: dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca, spremembe projektne dokumentacije ali utemeljenih razlogov po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so podrobneje predstavljeni v priloženih navodilih.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so podrobneje predstavljeni v priloženih navodilih.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.03.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.03.2021   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.03.2021   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
Tržič
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2021   08:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika za obrazložitev:
Zahtevana je1 referenca v skupni vrednosti 600.000 eur brez DDV. Kaj to pomeni glede na možnost, da reference izhajajo iz več poslov, citiram:
Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla. Naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval posel, ki ga je izvedel subjekt neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov v primeru nastopa s podizvajalci.
Ali se znesek referenc sešteva komulativno, kaj točno pomeni višina vsaj 600.000 eur? Ali to pomeni je gospodarski subjekt izvedel posel v višini vsaj 600.000 eur brez DDV, v katerem je med drugim izvedel tudi izolacijo fasade, krovsko kleparska in menjavo stavbnega pohištva, ali to pomeni da samo ta dela morajo biti v višini 600.000 eur?
prosimo naročnika za natančnejšo obrazložitev!
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,
izkazane reference izolacije fasade (a), krovsko-tesarskih kleparskih del (b) in menjave stavbnega pohištva (c) morajo skupaj znašati najmanj 600.000 EUR (brez DDV), pri čemer pa naročnik dopušča, da ponudnik izkazuje reference s posamičnimi referenčnimi posli (torej a + b + c = 600.000 EUR brez DDV). Referenca iz posamezne točke (npr. (a)) mora v celoti izhajati iz enega posla.
Lepo pozdravljeni.