Dosje javnega naročila 000991/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Storitve: IZDELAVA NATEČAJNE REŠITVE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO DOMA UPOKOJENCEV KRANJ
ZJN-3: Odprti postopek

JN000991/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.02.2021
JN000991/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2021
JN000991/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
JN000991/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.03.2021
JN000991/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000991/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 037-092845
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI042
Kranj
Slovenija
Grega Bajželj
grega.bajzelj@kranj.si
+386 42373149
+386 42373107

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA NATEČAJNE REŠITVE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO DOMA UPOKOJENCEV KRANJ
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2021-16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmetni javni razpis obsega izbiro strokovno najprimernejše rešitve za arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, konstrukcijsko, prometno in urbanistično zasnovo za gradnjo doma upokojencev Kranj v okviru projektnega natečaja, ki se izvede kot del predmetnega postopka za oddajo javnega naročila za izdelavo IZP, DGD in PZI dokumentacije, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo doma upokojencev Kranj. Predmet javnega naročila so tudi storitve projektantskega nadzora v fazi gradnje Doma upokojencev Kranj in izdelava projekta izvedenih del (PID).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmetni javni razpis obsega izbiro strokovno najprimernejše rešitve za arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, konstrukcijsko, prometno in urbanistično zasnovo za gradnjo doma upokojencev Kranj v okviru projektnega natečaja, ki se izvede kot del predmetnega postopka za oddajo javnega naročila za izdelavo IZP, DGD in PZI dokumentacije, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo doma upokojencev Kranj. Predmet javnega naročila so tudi storitve projektantskega nadzora v fazi gradnje Doma upokojencev Kranj in izdelava projekta izvedenih del (PID).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami iz vzorca pogodbe in določbami ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.04.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.04.2021   13:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2021   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2021   10:36
VPRAŠANJE
spoštovani,

v RD dokumentaciji smo opazili napako: točka 12. sklad za nagrade in odškodnine. .... naročnik bo izplačal najmanj petim nenagrajenim natečajnim rešitvam odškodnino v višini 600,00 eur. Kar znese skupaj 3.000,00 eur in ne 2.000,00 kot navedeno v prvem stavku tega odstavka.

prosimo za popravek.

lp,

ODGOVOR
Da, v razpisni dokumentaciji je bila narejena napaka, kot pravilno opozarja ponudnik. Skupni znesek sklada za odškodnine znaša 3.000,00 EUR.Datum objave: 10.03.2021   05:44
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo da posredujete natančen podatek o trasi bodoče ceste na severu oz. min odmik objekta od severne parcelne meje.
hvala
LP

ODGOVOR
Odmik objekta (nadzemni) od severne parcelne meje mora biti minimalno 13,0 m.
Odmik objekta (podzemni) od severne parcelne meje mora biti minimalno 10,0 m.Datum objave: 10.03.2021   05:45
VPRAŠANJE
Spoštovani, opazili smo da je predpisan faktor zazidljivosti FZ samo 0.35! Boste šli v spremembo OPN-ja? Glede na obsežen program, ki ga želite imeti v pritličju, dodatne površine balkoni (niste upoštevali v tabeli površin) in kvaliteno rešitev predlagamo, da gradbeno parcelo malenkost razširite proti zahodu.

ODGOVOR
Naročnik je upošteval podan predlog in povečal površino namenjeno gradbeni parceli za 859 m2 (iz 8.600 na 9.459 m2) oz. jo zamaknil za 10m proti zahodu. Skladno s spremembo se popravi tabela površin (rumeno obarvana spremenjena polja), območje gradbene parcele v geodetskem načrtu in projektna naloga (sledi spremembam). V tabelo površin za sobe (razen demence) se doda površine balkonov (3 m2). Popravek (datoteka: RD_popravek #1) bo v naslednjih dneh objavljen pri objavi RD na spletni strani S-Procurement.Datum objave: 12.03.2021   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za odatno pojasnilo vezano na vhod v objekt. V dokumentaciji navajate da se vhod iz Bleiweisova ceste ukine po izgradnji nove povezovalne ceste. Ali je zahteva po spremembi dostopa smiselna? Zahteva je z vidika investicije neracionalna.
Ali je prestavitev vhoda edina možna odločitev in je dokončna?
Ali je prestavitev vhoda na drugo lokacijo (npr. dostopnost možna samo Bleiweisova) izločitveni faktor?
Hvala
LP

ODGOVOR
V vprašanju ste verjetno mislili na uvoz, do objekta. Povezovalna cesta je trenutno v fazi umeščanja v prostor, izdelana je prometna študija, v naročilu pa je tudi priprava projektne dokumentacije. Dejstvo je, da je izvedba povezovalne ceste predvidena in bo zagotovo tudi izvedena, vendar pa trenutno ne moremo določiti natančnega datuma izgradnje, saj priprava usklajene projektne dokumentacije zahteva daljše časovno obdobje (trenutno ocenjujemo, da bo povezovalna cesta zgrajena po izgradnji doma za upokojence). Zato mora biti prometna ureditev na območju DU Kranj (dostop do podzemne garaže, dostop do vhoda v objekt, dostop do garaž, ) zasnovana tako, da bo glavni prometni uvoz na to območje možen tudi iz povezovalne ceste, ko bo le ta zgrajena. Glede na trenutno prometno ureditev, uvoza do doma upokojencev ni možno predvideti drugje kot iz vzhodne strani (iz Bleiweisove ceste) in to je tudi pogoj, ki ga je potrebo upoštevati v fazi priprave projektne dokumentacije za DU Kranj. V fazi izdelave nadaljnjih stopenj projektne dokumentacije za povezovalno cesto se bo izvedla ukinitev neposrednega uvoza do DU Kranj iz Bleiweisove ceste, le ta pa se bo zagotovil iz povezovalne ceste. Razlog za to je zagotavljanje zadostne razdalje med uvozi na državni cesti.

Dostop oz. uvoz mora biti obvezno urejen iz vzhodne strani (Bleiweisove ceste), saj druga rešitev glede na trenutno prometno ureditev in lastništvo ni možna.Datum objave: 16.03.2021   08:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v navodilih piše

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali drugo enakovredno dokazilo (npr. ustrezni BON obrazec). Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb. Listina bo lahko izdana po roku za oddajo ponudb.

Ali to pomeni, da potrdila bank ali BON obrazec ob oddaji ponudbe ne prilagamo oz. ga lahko oddamo po oddaji ponudbe?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Zaželeno je, da so potrdila oz. dokazila priložena ob oddaji ponudbe. Pri predmetnem pogoju (8. Pogoj, Neporavnane obveznosti) bo naročnik upošteval tudi dokazila, (izdana in) predložena po roku za oddajo ponudb.

Datum objave: 16.03.2021   08:17
VPRAŠANJE
spoštovani, podali ste nove - ključne informacije (povečali gradbeno parcelo in določili nove odmike - varnostni pas na severu za 13.5m !). Kot interesenti predlagamo naročniku da podaljša rok za oddajo rešitve (vsaj za 14 dni). Menimo, da bi te informacije morale biti dorečene že v začetni fazi, ne pa sredi roka oddaje, kar je zavajujoče in bistveno spremeni rešitve.

Pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe do 12. 4. 2021 in smiselno ostale roke. Popravek bo v naslednjih dneh objavljen pri objavi predmetnega javnega naročila.Datum objave: 22.03.2021   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za vašo potrditev, da boste priznali kot ustrezno tudi referenčno delo za uspešno izveden posel, ki je obsegal arhitekturne in projektantske storitve, to pomeni izdelavo IP (idejni projekt), PGD, PZI dokumentacije za objekt visoke gradnje z ostalimi zahtevami, ki so že navedeni v dokumentaciji za razpis.
IP - idejni projekt je namreč obsežnejša dokumentacija od IDZ in na podlagi te dokumentacije smo pridobivali projektne pogoje.....

Prosimo za dopolnitev referenčnega pogoja (2. stavek točke 9), ki naj se glasi:
Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, ki je obsegal izvedbo arhitekturnih in projektantskih storitev, to pomeni izdelavo IP (idejni projekt) in/ali IDZ, PGD (DGD), PZI dokumentacije za objekt visoke gradnje (novogradnja), ki se po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) uvršča v skupino 126 Stavbe splošnega družbenega pomena ali 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine.

Hvala in lepo pozdravljeni.ODGOVOR
Da, naročnik bo kot ustrezno upošteval tudi referenčno potrdilo za referenčni posel, ki je obsegal izdelavo IP, PGD (DGD) in PZI dokumentacije, ki izpolnjuje ostale zahteve iz referenčnega pogoja.

Naročnik je pripravil popravek RD, ki bo objavljen v prihodnjih dneh.
Datum objave: 26.03.2021   13:17
VPRAŠANJE
Zaradi velikega obsega natečajne naloge ter potrebnih prilagoditev v načinu dela zaradi epidemije, vas vljudno prosimo, da se rok za oddajo natečajnih elaboratov prestavi za 14 dni in temu primerno podaljša tudi rok za postavljanje vsebinskih vprašanj.

Prosimo za razumevanje.

ODGOVOR
Rok za podajo vprašanj in oddajo natečajnih rešitev se ne spreminja.Datum objave: 26.03.2021   13:18
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Glede na zahtevnost naloge in potrebne reorganizacije dela zaradi trenutne situacije s Covid-19, vas prosimo, za prestavitev roka za vsebinska vprašanja ter končne oddaje natečajnega elaborata.

Hvala.

ODGOVOR
Rok za podajo vprašanj in oddajo natečajnih rešitev se ne spreminja.Datum objave: 26.03.2021   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

16. 3. 2021 ob 08:17 ste na vprašanje odgovorili: "Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe do 12. 4. 2021 in smiselno ostale roke. Popravek bo v naslednjih dneh objavljen pri objavi predmetnega javnega naročila."

Zapisali ste torej, da smiselno podaljšujete tudi ostale roke. V novi dokumentaciji, ki ste jo priložili so vsi ostali roki ostali nespremenjeni.
Ali se smiselno podaljša tudi rok za vsebinska vprašanja?

Prosili bi tudi, da ponovno podaljšate rok za oddajo natečajnega elaborata.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Rok za podajo vprašanj in oddajo natečajnih rešitev se ne spreminja.Datum objave: 26.03.2021   13:19
VPRAŠANJE
1. Ali se investitor zaveda, da je za predvideno vrednost investicije 11.000.000 z DDV za 8870 m2 nadzemnih površin, 1670n m2 podzemnih površin in 4100m2 zunanjih površin, glede na trenutne cene gradnje, nemogoče izvesti zadano investicijo?

2. Glede na ciljno vrednost gradnje objekta (11.1 mio z DDV) je lahko objekt izveden kvečemu z najcenejšimi materiali kot so: omet, najcenejši tlaki, PVC okna majhnih dimenzij, najcenejša vrata, itd. Ali se naročnik zaveda, da s tem ne bo dosegel zahteve po najcenejšem vzdrževanju po izgradnji. Ometana fasada, slaba kvaliteta vgrajenih materialov namreč zahteva pogosto in drago vzdrževanje.

3. Ali se investitor zaveda, da je za predvideno vrednost investicije, ki je navedena v razpisni dokumentaciji nemogoče izvesti zasnovo pametnega doma z zahtevami iz projektne naloge kot so elektronsko krmiljenje senčil, vgradnja senzorjev gibanja, detektorjev padca itd? V primeru, da zasnova vseh v projektni nalogi navedenih elementov pametnega doma ne bo mogoča v okviru predvidene investicije, nas zanima, kakšne posledice bo nosil projektant glede na priloženo pogodbo?

4. Kaj se bo zgodilo v primeru (ki je realen in zelo verjeten), da naročnik na razpisu za izvedbo GOI del ne bo dosegel ciljne vrednosti izgradnje objekta, ki je navedena v razpisni dokumentaciji? Kakšne posledice bo o imelo za projektanta?

5. Ali je v predvideno investicijsko vrednost (11.1. mio z DDV) vključena tudi notranja oprema?

6. Za predvideno vrednost 11.1 mio z DDV je zelo, zelo težko izvesti GOI del (verjetno nemogoče). Ali se investitor zaveda, da je nemogoče za to vrednost izvesti tudi notranjo opremo, še posebej, ker gre pri navedenem programu za posebej kompleksno in drago opremo (prilagodljivo pohištvo, oprema ambulant, negovalnih kopalnic). Prosim, da se iz predvidene investicije izključi notranjo opremo.

7. V primeru, da izvedba notranje opeme ni vključena v vrednost investicije, prosimo, da se izloči tudi iz pogodbenih obveznosti oziroma se temu primerno dvigne vrednost projektantskih storitev.

8. Glede na povsem nerealno investicijsko vrednost 11.1 mio z DDV (česar se verjetno zaveda tudi naročnik) prosimo, da se iz pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Doma upokojencev Kranj odstrani ali smiselno prilagodi 3.člen, drugi odstavek, kjer je navedeno, da ocenjena vrednost gradnje objekta ne bo presegala ocenjene vrednosti, določene v oddaji ponudbe. Prosimo, da se ta navedba črta ali prilagodi v smislu, da se bo izvajalec trudil, da ocenjena vrednost gradnje objekta ne bo presegala ocenjene vrednosti, določene v oddaji ponudbe. Naročnik tega od izvajalca ne more zahtevati, saj ga natečajniki že v fazi natečaja javno opozarjajo, da je vrednost investicije 11.1 mio z DDV, glede na v razpisu predpisane kvadrature nemogoče doseči. Vrednosti javnih razpisov so javno objavljenje na portalu javnih naročil, kot tudi velikosti posameznih objektov. Iz teh parametrov je možno izračunati vrednost posamezne investicije na m2. Predmetna ocena 11.1mio je prenizka za cca. 20% od trenutnih cen na trgu pri javnih razpisih za primerljive objekte.

9. Prosimo, da se podaljša rok za vprašanja, saj bomo natečajniki tekom projektiranja naleteli na brezbroj vprašanj, na katera bomo potrebovali odgovore. To je nedvomno dobro tudi za investitorja, saj bo tako dobil boljše natečajne rešitve.


ODGOVOR
1) Vrednost investicije se ne spreminja.
2) Naročnik ponudnikov ne omejuje pri izbiri materialov. Objekt se lahko izvede tudi s cenejšimi materiali, vendar morajo biti slednji kljub temu kvalitetni in takšni, da ne terjajo dragega vzdrževanja. Naročnik ocenjuje, da je za ocenjeno vrednost gradnje mogoče izdelati rešitev, ki bo kvalitetna in trajna.
3) Predvidene vrednosti investicije so bile določene upoštevajoč finančne omejitve in smernice investitorja. Investitor ocenjuje, da se tovrstne rešitve lahko izvedejo v okviru predvidene vrednosti investicije.
4) Ponudnik z oddajo ponudbe ne jamči za ceno izvedbe same gradnje, pač pa za ocenjeno vrednost investicije. Na podlagi projektantske ocene vrednosti investicije bo investitor zagotovil sredstva za izgradnjo DUK, kar bo predmet ločenega postopka javnega naročila.
5) Da.
6) Notranja oprema mora biti zajeta v ocenjeni vrednosti investicije.
7) Notranja oprema mora biti zajeta v ocenjeni vrednosti investicije.
8) Ponudnik z oddajo ponudbe ne jamči za ceno izvedbe same gradnje, pač pa za ocenjeno vrednost investicije. Pogodbeno določilo ostaja nespremenjeno.
9) Rok za podajo vprašanj in oddajo natečajnih rešitev se ne spreminja.
Datum objave: 26.03.2021   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na to da je naročnik podaljšal rok oddaje, nas zanima ali se rok za postavitev vprašanj podaljša enakovredno?
Hvala
LP

ODGOVOR
Rok za podajo vprašanj in oddajo natečajnih rešitev se ne spreminja.Datum objave: 26.03.2021   13:20
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da podaljšate rok za vsebinska vprašanja.
Hvala.

ODGOVOR
Rok za podajo vprašanj in oddajo natečajnih rešitev se ne spreminja.Datum objave: 26.03.2021   13:20
VPRAŠANJE
Glede na to, da ste podali nove usmeritve in podaljšali rok za oddajo natečajnega elaborata, vas prosimo, da smiselno podaljšate tudi rok za vsebinska vprašanja.

Hvala.

ODGOVOR
Rok za podajo vprašanj in oddajo natečajnih rešitev se ne spreminja.Datum objave: 26.03.2021   13:21
VPRAŠANJE
1. Prosimo, da bolj natančno opredelite kakšen objekt (program) bo stal na zahodni strani lokacije? Kako se odzvati na zahodno stran območja?

2. Glede na predvideno investicijo (11.100.000,00 eur z ddv) in željeno kvadraturo (10.570 m2 bruto), znaša cena 860 eur / m2 bruto površine brez ddv. Glede na trenutne cene gradbenih storitev je takšno ceno gradnje nemogoče doseči in je cena za vsaj 20% prenizka (glede na povprečne statistične cene gradbenih storitev v javnih razpisih v letu 2020 podatki so dosegljivi na spletnih straneh, in sier vrednost bruto kvadratnega metra za podobne objekte znaša med 1.100 in 1.200 eur / bruto m2 brez ddv.

Glede na zgoraj napisana dejstva prosimo investitorja, da zviša investicijsko vrednost ali zmanjša obseg gradnje.
Posledično mora investitor dvigniti tudi ciljno vrednost storitev projektiranja.

4. V Navodilih za izdelavo ponudbe na strani 8 je navedeno, da bo odločitev o podelitvi nagrad prejel župan mestne občine Kranj. Prosimo, da razložite kako lahko župan, ki ni član strokovna žirija odloča o podelitvi nagrad?

5. Glede na zelo kratek rok prosimo, da se fasadni pas izloči iz obvezne vsebine natečajnega elaborata.


ODGOVOR
1) Neposredno ob objektu na zahodni strani lokacije je predvidena izgradnja otroškega vrtca. V neposredni bližini (tudi na zahodni strani) pa je predvidena tudi izgradnja nacionalnega plezalnega centra z večnamenskoe plezalne športno dvoranoe.

2) Obseg programa, določen s projektno nalogo se ne sme zmanjšati. Vrednost investicije in vrednost storitve projektiranja se ne bo povečala.

4) Žirija bo po izvedenem ocenjevanju izdelala zaključno poročilo, v katerem bo navedeno število dodeljenih točk ter vrstni red natečajnih rešitev. Tri natečajne rešitve, ki bodo na podlagi ocene strokovne žirije prejele najvišje število točk in katerih ponudbe bodo dopustne, bodo nagrajene. Odločitev o podelitvi nagrad bo, upoštevajoč navedeno, sprejel župan Mestne občine Kranj.

5) Fasadni pas je obvezna vsebina natečajnega elaborata.
Datum objave: 26.03.2021   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. Po preučitvi prejete geodetske podloge ugotavljamo, da jo potrebno dopolniti. Glede na nejasnost pogodbene obveznosti (neskladje razpis-pogodba) sprašujemo, ali boste kot naročnik kasneje izbranemu izvajalcu (projektantu) zagotovili ustrezno dopolnjen posnetek?

2. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov je podal nekaj novosti v sklopu PID dokumentacije. Način upoštevanja pa je vezan na investitorja.
Vprašanje je podano tudi iz naslova ugotovitve, da je ocenjena in omejena vrednost izdelave projektne dokumentacije mnogo prenizka, kot je prenizka tudi limitirana vrednost investicije.

2a. Z ozirom na to, da načrt geodezije zagotovi naročnik, smatramo, da bo geodetski posnetek izvedenih del v domeni naročnika ali izvajalca gradnje (in ne projektanta).

2b. Z ozirom na to, da načrt geodezije zagotovi naročnik, smatramo, da bosta elaborat za vpis stavbe in elaborat za vpis GJI v domeni naročnika (in ne projektanta).

2c. Ali bo energetska izkaznica ločeno naročena in ni predmet pogodbe?

2d. Kdo zagotovi izpolnitev požarnega izkaza po končani gradnji? Običajno je to obveza izvajalca gradnje v cilju dokazovanja ustrezne izvedbe (torej ne projektanta).

3. Spotoma še nekaj o zagotavljanju virov energije... Glede na zahteve za skoraj nič energijsko stavbo itd. zakonodaja ne dopušča priklopa na obstoječe toplovodno omrežje (tam je vir zemeljski plin). Uporaba toplotnih črpalk zaradi porabe električne energije in obremenjevanja elektro distribucijskega omrežja na Gorenjskem že povzroča velike težave ob priključevanju novih porabnikov (poznamo okoliščine, preverjeno).
Ali boste, z ozirom na navedeno, podane rešitve, ki bi predvidele npr. kotlovnico na lesno biomaso (arhitekturna rešitev), prepoznali in obravnavali kot primernejše?

4. Upoštevajoč vprašanja pod 2 in 3 pozivamo za povišanje vrednosti storitev projektiranja za vsaj 25%.

S spoštovanjem.ODGOVOR
1) Naročnik je zagotovil geodetski načrt, ki je sestavni del natečajnih podlog. V kolikor je potrebno načrt novelirati ali popraviti (ne vidimo razloga za to) mora to izvesti izbrani ponudnik v okviru ponujene cene.

2) Geodetski posnetek izvedenih del po končanju gradnje bo zagotovil naročnik.

2b) Elaborat za vpis stavbe in elaborat za vpis GJI bo po končani gradnji zagotovil naročnik.

2c) Energetska izkaznica bo naročena ločeno in jo zagotovi naročnik.

2d) Izpolnitev požarnega izkaza po končani gradnji mora izvesti projektant v tem primeru izbrani ponudnik v okviru ponujene cene.

3) V sklopu priprave projektne dokumentacije bo potrebo izdelati tudi študijo alternativnih virov (opisano v projektni nalogi) ki bo naročniku omogočila izbiro energenta glede na investicijski in trajnostni vidik oskrbe. V natečajni rešitvi se naročnik ne bo opredeljeval do izbire energenta s strani natečajnikov. V kolikor bi slednja pogojevala arhitekturno logiko stavbe, pa bo ta s strani žirije ustrezno obravnavana.
4) Vrednost storitev projektiranja se ne spreminja.
Datum objave: 26.03.2021   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Podali ste popolnoma nove usmeritve in podaljšali rok le za 6 dni (oz. za 4 delovne dni). Prosimo, da smiselno podaljšate rok za oddajo ponudbe (vsaj za 14 dni).

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo dodatno podaljšal roka za oddajo ponudb, saj je določen sorazmerno predmetu naročila, zahtevam iz razpisne dokumentacije in zakonskim določbam.Datum objave: 26.03.2021   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

VPRAŠANJE 1
V pogodbi ste v seznam načrtov umestili tudi načrt s področja prometnega inženirstva/prometne ureditve.

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, podaja, da so za to področje predvideni tehnični prikazi dimenzioniranja prometnih površin, odvijanja in upravljanja prometa ter prikazi prometnih zapor in faznosti odvijanja prometa.
Dejansko pa same tehnične prikaze PZI za gradnjo prometnih površin, prometne opreme, signalizacije ali označevanja obsega Načrt s področja gradbeništva.

Tudi Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, 4. člen, alineja 2) podaja načrtovanje prometnih površin pooblaščenemu inženirju s področja gradbeništva, medtem ko načrtovanje prometa obsega popolnoma druga opravila. Če ponazorimo, je iz vaše strani priložena prometna študija pravzaprav načrt iz področja prometnega inženirstva.
Dejansko so načrti prometnega inženirstva predvideni za dimenzioniranje cest, večjih križišč, železnice ipd. in ne urejanja internih površin in običajnih priključkov!

Iz predmeta razpisa in projektne naloge ne prepoznamo vsebin, ki bi se nanašale na načrt s področja prometnega inženirstva.
V izogib kasnejšim nesporazumom zaradi "formalizmov", ali nekaj je izdelano ali ne, pozivamo za izločitev nepotrebnega načrta ali pa za jasno definicijo vsebin in ciljev tega načrta (po določilih in namenu ZAID).


VPRAŠANJE 2
V kolikor pa vseeno podate utemeljitev (in vsebine) za obstoj in ohranitev načrta s področja prometnega inženirstva/prometne ureditve, bi vas seznanili s stanjem pooblastil na tem področju, predvsem v izogib zapletom pri C10. pogoju natečaja (člani projektne skupine).

1.6.2019 se je pričel uporabljati Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur.l. RS št. 61/17), ki je uvedel novo področje reguliranega poklica pooblaščeni inženir, t.j. pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva.
Področna zakonodaja iz vidika prometnega inženirstva pa je ostala nespremenjen. To v praksi pomeni, da izdelava strokovnih podlag, ki so navedene med nalogami pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva v ZAID, ni regulirana in jih lahko izdeluje kdorkoli.

V Pravilniku o zaporah cest http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11597 piše, da elaborat cestne zapore izdela projektant (6. člen, 1. odstavek). Dalje piše, da imajo izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, katerih pomen ni določen v prvem odstavku 3. člena, enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa in graditev objektov.
Projektant je določen v 3. in 12. členu Gradbenega zakona (GZ). To je gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz 14. člena ZAID.
Za projektanta elaborat izdela in podpiše pooblaščeni inženir ustrezne stroke.
Iz zapisanega izhaja, da npr. elaborat cestne zapore lahko izdelal tudi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva.

Pozivamo torej za opredelitev in potrditev, da se lahko za "Projektanta za izdelavo načrta prometne ureditve" v projektno skupino imenuje ali pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva ali pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva.
(seveda samo, če se utemelji in ohrani zahteva za načrt prometne ureditve - glej vprašanje 1)


VPRAŠANJE 3
Spotoma glede pogoja C10 - Člani projektne skupine: Navajajo se projektanti iz posameznih vsebin ... projektant je pravna oseba. Gre za pomoto?


Hvala


ODGOVOR
1) Gre za načrte, ki bodo potrebni za ureditev internih prometnih površin DU Kranj in pa tudi novega priključka na (Bleiweisovo) državno cesto. V kolikor načrt s področja prometnega inženirstva/prometne ureditve ne bo zahtevan v okviru postopka pridobitve vseh soglasji in gradbenega dovoljenja, ga ne bo potrebno priložiti projektni dokumentaciji. V kolikor bo potreben ali zahtevan v kateremkoli od postopkov, ga bo moral izvajalec izdelati v okviru ponujene cene.

2) Da, kot projektanta za izdelavo načrta prometne ureditve se lahko imenuje pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva ali pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva, v kolikor je to dovolj za pridobitev vseh soglasij in gradbenega dovoljenja.

3) Gre za napako. Mišljeni so pooblaščeni inženirji posamezne stroke.Datum objave: 26.03.2021   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

objavili ste popravek razpisne dokumentacije, ki jo lahko prevzamemo na portalu S-procurement, vendar se ta datoteka ne da odpreti. Prosimo preverite in objavite datoteko v takšnem formatu, da jo bo možno odpreti in z njo upravljati.

Hvala. Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ni zaznal težav pri prenosu zip datoteke, niti pri odpiranju posameznih dokumentov.Datum objave: 29.03.2021   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V objavljeni tabeli površin so navedene neto površine prostorov, ki so v končnem izračunu za oceno investicije navedene kot bruto površine. Če so površine v tabeli mišljene kot bruto površine prostorov, so le te glede na zahteve pravilnikov premajhne. Napaka v tabeli?

Posledično je tudi ocenjena vrednost investicije glede na dejansko stanje cen na trgu premajhna, saj se današnje tržne cene za objekt s srednje kakovostnimi materiali gibljejo med 1.500 /m2 in 2.000 /m2 bruto površine stavb (vključno z opremo in upoštevanim DDV). Omenjene so dejanske cene, preverjene na osnovi dejansko sklenjenih pogodb!

Če se upoštevajo predvidene površine iz tabele površin, pomeni, da bi naj bila cena gradnje ca. 1.100 /m2 neto površino ali ca. 900 /m2 bruto (z opremo in DDV), kar je za današnje razmere na trgu za takšne objekte nerealno. Dejansko manjka ca. 60-100% v ocenjeni vrednosti investicije.

VPR 1.
Glede na to, da je ocenjena višina investicije izločitveni faktor, prosimo za opredelitev, ali naj ponudniki v svojih rešitvah zmanjšujemo obseg programa ali se bo povečal limit investicije.

VPR 2.
V primeru, da boste kot investitor vztrajali na nerealnih in neizvedljivih vrednostih investicije, bo to pomenilo, da vse ponudnike (poučene in nepoučene) silite v prikazovanje neresničnih ocen, saj ste podali pogoj, ki prikaze z realnim ovrednotenjem izločajo.

VPR 3.
In če kot investitor vztrajate na nerealnih ocenah, potem kot investitor, ki je opozorjen na problematiko, ne boste mogli bremena finančnega primanjkljaja in s tem nastalih posledic prevaliti na bodočega projektanta. Tudi podpisana pogodba v 3. členu ne bo mogla prevaliti bremena na izvajalca (projektanta), saj bo izvajalec kot šibkejša pogodbena stranka pravno zavarovan po določilih Oblikacijskega zakonika.

Prosimo, da preučite podane opombe, saj so navedene z dobrim namenom v prid obema bodočima pogodbenima strankama.

Prav tako prosimo za čim prejšnjo opredelitev, saj so natečajne rešitve odvisne od vaše odločitve.

S spoštovanjem.


ODGOVOR

1) V tabelo okvirnih površin DU Kranj se vnaša neto površine prostorov, ki morajo biti najmanj (lahko so tudi večje) skladne s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06) in ostalimi pravilniki s področja projektiranja tovrstnih objektov. Seštevek oz. rekapitulacijo vseh površin je naročnik popravil tako, da se ločeno prikaže neto in bruto površine. Naročnik je popravil Tabelo površin v delu seštevka oz. rekapitulacije vseh površin.

2) Obseg programa, določen s projektno nalogo se ne sme zmanjšati. Vrednost investicije se ne bo povečala.

3) Vrednosti investicije so podane realno in izvedljivo ter upoštevajoč finančne omejitve in smernice, določene s strani investitorja. Odločitev o tem, ali bodo ponudniki sodelovali v predmetnem postopku, je lastna odločitev vsakega izmed njih. Vsi ponudniki so v enakem položaju.
Datum objave: 29.03.2021   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. V 2. členu osnutka pogodbe sta v seznamu gradiva navedena tudi načrt geodezije in načrt geotehnologije. Naprošamo za pojasnilo, saj oba omenjena načrta dostavi naročnik. Iz pogodbe bi namreč izhajalo, da je njuna izdelava obveznost izvajalca (npr. projektna naloga, tč. 7.2).

2. Pogodba v 4. členu obsega 100 ur projektantskega nadzora, kar ni sorazmerno predvidenemu obsegu, če bo projektant izvajal nadzor in sodeloval po zahtevah 2. in 10. člena pogodbe.
Pozivamo za obrazložitev in uskladitev, kaj in koliko je dejansko predmet ponudbe iz naslova projektantskega nadzora?

3. Ocenjen pogodbeni rok v 5. členu pogodbe za izdelavo DGD in vložitev v gradbeno dovoljenje v trajanju 110 dni od podpisa pogodbe je nerealen. Upoštevajoč poseg in okoliščine na predmetnem območju je potencialno realen rok vsaj 60 dni daljši. Predlagamo popravek.

Hvala


ODGOVOR
1) Izdelana sta geodetski načrt in elaborat geotehniških raziskav. V kolikor ne bo potrebnih sprememb teh dveh dokumentov, jih izvajalcu ne bo potrebno izdelati. Izdelava načrta geotehnologije je odvisna od natečajne rešitve. Le-ta je lahko potreben v primeru varovanja gradbene jame ali podobno. V kolikor bo potreben, ga mora izvajalec izdelati v okviru ponujene cene.

2) Navedena količina ur projektantskega nadzora je ocenjena količina ur, potrebna za opredelitev skupne pogodbene vrednosti skladno z zahtevami ZJN-3. Projektantski nadzor se bo izvajal na gradbišču, predvidoma 1x tedensko na operativnih sestankih. Ni zahtevano, da bodo na gradbišču vsakokrat prisotni vsi pooblaščeni inženirji, temveč tisti, ki bo/bodo glede na dinamiko izvajanja del pozvani s strani naročnika. Storitve projektantskega nadzora se bodo obračunavale po dejansko opravljenih urah (8. člen). Naročnik je prilagodil OBR-Ponudbeni predračun.

3) Naročnik je upošteval predloge in spremenil OBR-Vzorec pogodbe projektiranje.
Datum objave: 29.03.2021   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vezano na vzorec pogodbe
(1) V 2. členu (predmet pogodbe) ste uporabili izraze ipd. (in podobno) ter drugi načrti. Pogodba je dokument z vsebino v katerem sta obe stranki v enakopravnem in pravičnem položaju z jasno in natančno definirano vsebino. Terminologija ipd., ter ostalo, ne more biti uporabljena, saj dopušča malverzacije. Pogodba naj se ustrezno korigira.

(2) 3. člen
Izvajalci projektne dokumentacije nimamo vpliva na rast (ali padec) cen v gradbeništvu, zato ne moremo jamčiti za ceno izvedbe. Prav tako nimamo vpliva na odločitve naročnika ali se bo in kdaj se bo gradnja izvajala. Določilo iz pogodbe naj se črta.

(3) Zanima me, ali je 74000 eur/ posteljo z DDV rezultat vaših izkušenj oz. analiz ali je to določeno s kakšnim pravilnikom? Če da, katerim? Glede na COVID situacijo so zahteve po organizaciji prostorov domov za starejše spremenjene in dražje kot pred COVID-om, saj se zahtevajo dodatni prostori.

(4) V 5. odstavku navajate obstoječo dokumentacijo. Prosimo za točen seznam in vsebino dokumentacije.

(5) V 6. odstavku navajate analize. O katerih analizah je govora?

(6) 4. člen
Potrebno je definirati točen obseg kaj je vključeno v stroške storitev. Ipd. se ne more uporabiti v pogodbi. To je za izvajalca preveč odprto, za investitorja pa poligon za izsiljevanje.

(7) 5. člen
Rok ki si ga pridržujete za pregled dokumentacije ne more biti vključen v rok izdelave dokumentacije. Tako ima npr. projektant 5 dni časa za izdelavo IZP projekta, ki pa je po trenutni zakonodaji najpomembnejši del celotne projektne dokumentacije. DGD pa je nemogoče izvesti ga projektant nima časa izvesti, ker ga mora takoj predati v pregled in potrditev.
To je popolnoma neresno, zavarujoče in neprimerno do projektanta. Verjetno se ne zavedate količine ur in vloženega dela, ki ga moramo projektanti porabimo za kvaliteten projekt.
Prosimo, uskladite realne pogodbene roke oz. dopustite možnost da jih uskladi skupaj z izbranim projektantom, saj je to prava pot za kvaliteten projekt, kar bo na koncu koristilo vsem, vam in nam.

(8) 8.člen
Dinamika plačil
2. faza - plačilo DGD faze ne morete pogojevati z pridobitvijo gradbenega dovoljenja, saj na to nimamo vpliva. Kaj se zgodi če investitor ne plača komunalnega prispevka in UE ne izda gradb. dovoljenja? V tem primeru projektant ne dobil plačila za opravljeno delo kar je nezakonito, saj je dolžnost naročnika plačati opravljeno storitev. Potrebna je uskladitev in natančno določen način plačila. Iz izkušenj se večinoma opredeli plačilo 80% po pridobljenih pozitivnih mnenj, 20% po pridobitvi GD, oz. najkasneje 30 dni po vložitvi projekta na UE.

(9) 4. faza navajate da se obračun vrši po dejanskih opravljenih urah. Kje je v pogodbi določena urna postavka? V 4. členu pogodbe pa navajate da je cena fiksna. Deli pogodbe se izključujejo. Popolnoma neresno. Kaj je sploh relevantno v vzorcu pogodbe oz. ali bo to predmet pogajanj z izbranim izvajalcem? Ali v obrazložitvi natečajne rešitve navedemo urno postavko?

(10) 14. člen
Naročnik je pred pričetkom dolžan predati izvajalcu geodetski posnetek in geomehansko poročilo, saj ga že posedujete.
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1) Besedilo iz vzorca pogodbe je jasno. Naročnik zahteva, da se izdela vsa dokumentacija, ki je potrebna za izgradnjo tovrstnega objekta na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi katere bo mogoče pridobiti vsa mnenja, soglasja in pravnomočno gradbeno dovoljenje ter bo omogočala izgradnjo objekta.

2) Ponudnik z oddajo ponudbe ne jamči za ceno izvedbe same gradnje, pač pa za ocenjeno vrednost investicije. Pogodbeno določilo ostaja nespremenjeno.

3) Vrednost 74000 eur/posteljo je vrednost, ki je ocenjena s strani investitorja in v dani situaciji predstavlja izhodišče za realizacijo investicije, upoštevajoč ekonomske zmožnosti investitorja.

4) Vsa dokumentacija je jasno navedena v natečajnih podlogah. Izjema je elaborat geotehničnih raziskav, ki bo predložen izbranemu ponudniku.

5) Naročnik je upošteval predloge in spremenil OBR-Vzorec pogodbe projektiranje.

6) Besedilo iz vzorca pogodbe je jasno. Naročnik zahteva, da se izdela vsa dokumentacija, ki je potrebna za izgradnjo tovrstnega objekta na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi katere bo mogoče pridobiti vsa mnenja, soglasja in pravnomočno gradbeno dovoljenje ter bo omogočala izgradnjo objekta.

7) Naročnik je upošteval predloge in spremenil OBR-Vzorec pogodbe projektiranje.

8) Naročnik je upošteval predloge in spremenil OBR-Vzorec pogodbe projektiranje.

9) Navedena količina ur projektantskega nadzora je ocenjena količina ur, potrebna za opredelitev skupne pogodbene vrednosti skladno z zahtevami ZJN-3. Projektantski nadzor se bo izvajal na gradbišču, predvidoma 1x tedensko na operativnih sestankih. Ni zahtevano, da bodo na gradbišču vsakokrat prisotni vsi pooblaščeni inženirji, temveč tisti, ki bo/bodo glede na dinamiko izvajanja del pozvani s strani naročnika. Storitve projektantskega nadzora se bodo obračunavale po dejansko opravljenih urah (8. člen). Naročnik je prilagodil OBR-Ponudbeni predračun.

10) Geodetski načrt je dodan v natečajnih podlogah. Geomehanski elaborat je izdelan in bo predan izbranemu ponudniku pred začetkom projektiranja.
Datum objave: 29.03.2021   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vezano na že posredovano vprašanje posredujem dopolnitev vprašanja.
Hvala za razumevanje.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel izdelavo projektne dokumentacije z izbranim avtorjem, hkrati pa po avtorski pogodbi zahteva popoln prenos materialnih avtorski pravic že v fazi iskanja najprimernejše rešitve. Eno in drugo pa se izključuje in je nelogično, razen v kolikor ni skriti namen naročnika v tem, da z avtorjem izbrane rešitve niti nima namena skleniti pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije. V nasprotnem primeru namrečprenos materialnih pravic na naročnika ni sorazmeren predmetu naročila, kot bi po 8. členu ZJN-3 moral biti. To sorazmernost glede predmeta natečaja določneje ureja tudi še vedno veljavni Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov. V 53. členu in v zvezi z 21. členom prenos materialnih avtorskih pravic na naročnika namreč ta predpis predvideva le v primeru, da se projektantu v izdelavo poveri projektna dokumentacija (do vključno faze PZI), ki je predmet izbrane natečajne rešitve. Prosimo za pojasnilo.

Pripominjamo, da je predvidena nagrada 6000 eur, ki po natečajni dokumentaciji vključuje tudi popoln prenos materialni avtorskih pravic na naročnika, v kontekstu vsega navedenega popolnoma nesorazmerna predmetu natečaja in finančno podcenjena, sploh glede na namen naročnika, ki želi arhitekturno natečajno rešitev neomejeno reproducirati. Zato sprašujemo, kje in kolikrat želi naročnik reproducirati zmagovalno rešitev?

Pred sprožitvijo postopka po ZPVPJN zaradi kršitve načela sorazmernosti iz 8. člena ZJN-3 že v tej fazi postopka, pravice iz ustvarjalnosti so nenazadnje ustavna kategorija (prim. 60. člen Ustave) na naročnika apeliramo, da natečajno dokumentacijo glede prenosa materialnih avtorskih pravic uskladi sorazmerno s predmetom natečaja.

ODGOVOR
Pojasnilo je bilo podano pri predhodnem vprašanju.Datum objave: 29.03.2021   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel izdelavo projektne dokumentacije z izbranim avtorjem. Popoln prenos materialnih avtorski pravic v fazi iskanja najprimernejše rešitve je zato nelogičen postopek. Razen in v kolikor ni vaš skriti namen v tem, da z avtorjem izbrane rešitve niti nimate namena skleniti pogodbe o izdelavi projektna dokumentacije. Prosim za pojasnilo.
Zakaj naročnik ne upošteva veljavnega Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov, po katerem je na podlagi 53. člena in v zvezi z 21. členom, prenos materialnih avtorskih pravic predviden le v primeru, da se izbranemu projektantu v izdelavo poveri projektna dokumentacija (do vključno faze PZI). Pripominjamo, da je predvidena nagrada 6000 eur bruto bruto, ki vključuje popoln prenos materialni avtorskih pravic na naročnika glede na pogoje iz razpisne dokumentacije, popolnoma nesorazmerna in finančno podcenjena.
Kje in kolikrat želi naročnik reproducirati zmagovalno rešitev?
Hvala za odgovore.ODGOVOR
Kakovost natečajne rešitve zgolj eno od meril za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika za oddajo javnega naročila za izdelavo IZP, DGD in PZI dokumentacije, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo doma upokojencev Kranj in storitvami projektantskega nadzora v fazi gradnje DUK in izdelave PID. Merilo kakovosti je ovrednoteno s ponderjem 80 točk od skupaj 100 možnih točk, merilo cene za predmet javnega naročila pa s ponderjem 20 točk. Višina sredstev, ki jo ima naročnik zagotovljeno za izvedbo predmeta naročila, je javno objavljena.

Naročnik je upošteval predloge in spremenil »OBR-Vzorec avtorske pogodbe«. Prenos materialnih avtorskih pravic na naročnika bo izveden le na natečajni rešitvi avtorjev, ki bo/-do z naročnikom sklenili pogodbo za predmetno javno naročilo (tj. »OBR-Vzorec pogodbe - projektiranje«). Na ostalih nagrajenih natečajnih rešitvah se na naročnika s sklenitvijo avtorske pogodbe prenese le pravica do javnega prikazovanja (npr. na javni razstavi).