Dosje javnega naročila 001068/2021
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Strokovna pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Hrvaška v obdobju 2021-2027
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 85.278,00 EUR

JN001068/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.02.2021
JN001068/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2021
JN001068/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.04.2021
JN001068/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001068/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lucija Ogrinc
lucija.ogrinc@gov.si
+386 14003607

Internetni naslovi
http://www.svrk.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389249/RD_objavljena.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24648
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strokovna pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Hrvaška v obdobju 2021-2027
Referenčna številka dokumenta: JN 2/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strokovna pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Hrvaška v obdobju 2021-2027
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je Strokovna pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Hrvaška v obdobju 2021-2027.
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Aktivnost projekta se bo financirala in izvajala iz sredstev Programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020, iz Tehnične pomoči 1, iz proračunske postavke številka 153156 - Teritorialno sodelovanje 14-20-EU (62 %) in proračunske postavke 153157 - Teritorialno sodelovanje 14-20-slovenska udeležba (38 %). Projekt v NRP: Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020: 1541-15-0036.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.03.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.03.2021   10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.03.2021   15:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo, najpozneje do 08. 03. 2021 do 15:00, preko Portala javnih naročil odgovarjal samo na vprašanja vezana na razpisno dokumentacijo in ne bo odgovarjal na komentarje.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2021   12:03
Vprašanje prejeto: 25. 2. 2021, 18:21

Ali organizacija in posamezni člani tima, ki sodelujejo pri tem javnem naročilu pri izdelavi programskega dokumenta, bodo lahko kasneje sodelovali, kot prijavitelji na razpisih pri izvajanju programa ukrepov. Ali bo šlo v tem primeru za nasprotje interesov?

Odgovor v slovenskem jeziku:

Izbrani ponudnik tega javnega naročila bo lahko konkuriral na kasnejša javna naročila (npr. vrednotenje programa) in javne razpise za pridobitev EU sredstev v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027, vendar bo moral zagotoviti, da oseba, ki bo nudila strokovno pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta, ne bo kasneje sodelovala pri izvedbi predmeta del v okviru novega javnega naročila (npr. ne bo vrednotila programa) oziroma ne bo neposredno sodelovala pri prijavi in/ali izvajanju projektov v okviru posameznega razpisa tega programa. Naročnik bo v zvezi z morebitnim novim/kasnejšim javnim naročilom oziroma prijavo na razpise zahteval, da ponudnik zagotovi nepristransko izvedbo vseh del.

Pitanje zaprimljeno 25. 2. 2021., 18:21

Može li organizacija i pojedini članovi tima koji sudjeluju u ovom javnom natječaju u pripremi programskog dokumenta, naknadno sudjelovati kao prijavitelji na natječajima u provedbi programa mjera. Hoće li u ovom slučaju doći do sukoba interesa?

Odgovor na hrvatskom jeziku:

Odabrani ponuditelj ove javne nabave, moći će se natjecati i u kasnijim javnim nabavama (npr. evaluacija programa) kao i na javnim natječajima za dobivanje EU sredstava u okviru Interreg programa Slovenija-Hrvatska 2021-2027, međutim, morat će osigurati da osoba, koja će pružiti stručnu pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta, neće kasnije sudjelovati u provedbi predmeta nabave u okviru nove javne nabave (npr. neće evaluirati program) ili neće izravno sudjelovati u prijavi i/ili provedbi projekata u okviru pojedinačnog natječaja ovog programa. Naručitelj će, vezano uz eventualne nove/kasnije javne nabave ili prijave na natječaj, zahtijevati od ponuditelja da osigura nepristranu izvođenje svih radova.