Dosje javnega naročila 001196/2021
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Gradnje: Izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta
ZJN-3: Odprti postopek

JN001196/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.03.2021
JN001196/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
JN001196/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001196/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001196/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 043-106507
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Urban Veternik
urban.veternik@kamnik.si
+386 18318161

Internetni naslovi
http://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24683
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta
Referenčna številka dokumenta: 351-0030/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
45214200
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta s pripadajočo ožjo okolico.
V okviru predmetnega javnega naročila, se izvede dela v naslednjih etapah:
ETAPA A odstranitev povezovalnega hodnika med staro OŠ in staro športno dvorano,
ETAPA B izgradnja nove OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo.
Podrobnejši opis je razviden iz razpisne in pripadajoče projektne dokumentacije ter popisa del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 555
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili razpisne dokumentacije in pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija).
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija).

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.03.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.03.2021   09:10
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
Kamnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2021   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani, ne najdemo razpisne dokumentacije. Prosimo za pomoč.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

razpisna dokumentacija je obljavljena na spletni strani naročnika pod zavihkom javna naročila in razpisi. Pripenjamo še direktno povezavo do dokumentacije:
https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=3871
Datum objave: 05.03.2021   12:20
2. VPRAŠANJE:
Spoštovani, naročnik,

po pregledu dokumenta NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA GRADENJ PO ODPRTEM POSTOPKU za predmet naročila »Izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta« in pogojev ponudnikom , je med ostalim v poglavju B: Ekonomski in finančni položaj v točki (4) naročnik določil:

» 4. Ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vsi partnerji v skupini morajo imeti tekočo bonitetno oceno izdano s strani:
AJPES najmanj SB5 oziroma
Standard & Poor's najmanj BBB oziroma
Fitch Ratings najmanj BBB oziroma
Moody`s Investors Service najmanj Baa.«

Nesorazmerno postavljenemu in izključujočemu pogoju ugovarjamo iz razlogov kot sledi v nadaljevanju:

Gradbeništvo kot panoga je podvrženo večjim tveganjem od ostalih dejavnosti v gospodarstvu, zato so bonitetne ocene,- zaradi metodologije in računskih modelov izračunov pri pooblaščenih institucijah - , za vse takšne gospodarske subjekte, katerih glavna oziroma primarna dejavnost je gradbeništvo temu primerno in sorazmerno nižje, v primerjavi z vsem takšnimi gospodarskimi subjekti , kater se primarno ukvarjajo s trgovino, inženiringom in/ali posredništvom., nastopajo pa v konkurenci z gradbenimi podjetji na segmentu javnega naročanja.

Pregled bonitetnih ocen t. i. pravih gradbenih podjetij, ki razpolagajo in se lahko izkažejo z ustreznim tehničnim kadrom, -opremo, predvsem pa znanjem, izkušnjami in referenčnimi preteklimi gradnjami, so zaradi prej navedenega, v povprečju na lestvici bonitetne hiše, AJPES, uvrščena z nižjimi bonitetnimi ocenami.

Razlika - po izračunu bonitetne hiše AJPES odstopajo v povprečju ocene te konkretne bonitetne tudi za dve (- 2 ) bonitetni točki v škodo zgoraj navedenih gradbenih podjetij. Naročniki v javnem naročanju, v praksi javnih naročil v področju naročanja "Gradenj" najpogosteje določajo z minimalno oceno "SB6"(AJPES) . Zaradi aktualnih razmer na trgu, povzročenih gospodarskim subjektom po nastopu pandemije, v preteklem letu te nove okoliščine tudi upoštevajo in ta pogoj celo opuščajo.

V konkretnem primeru pa naročnik v razpisni dokumentaciji, s svojim ravnanjem nekatere gospodarske subjekte, , zaradi omenjenega tudi v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, izrazito neenakopravno obravnava. Naročnik nedopustno ustvarja selekcijo za sodelovanje na neprimernem in hkrati nesorazmerno postavljenemu pogoju.

Na ta način naročnik zaradi neupoštevanja realnih razmer na trgu, pod katerimi obratujejo gradbena podjetja v zadnjem letu, neprimerno postavlja v prednost določene gospodarske subjektom, katerim se bonitetna ocena iz navedenih razlogov obračunava v povprečju za (1) višji bonitetni razred. To pomeni, da je njihova trenutna numerično podana SB5 ( po oceni bonitetne hiše AJPES) kljub spremenjenim okoliščinam na trgu izračunana višje ravno iz razlogov katere navajamo. Pogoj , ki postavlja te gospodarske subjekte v »prednost« - pred ostalimi ponudniki, tako da jih izključno iz naslova tega pogoja izključuje iz sodelovanja na konkretnem javnem naročilu pomeni očitno neenakopravno obravnavo ponudnikov in je ob upoštevanju ostalih s tem povezanih dejstev, katere navajamo nedopustno.

Bonitetna hiša "»AJPES« je že pred časom obnovil lestvico bonitetnih ocen, in to objavil tudi
na svoji spletni V tej novi- spremenjeni lestvici so se vsebinsko spremenili tudi opisi bonitetnih ocen in bonitetnih ocen. Bonitetna ocena SB6 pomeni še vedno NADPOVPREČNO poravnavanje obveznosti.

Zaradi spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja, zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave ponudnikov, zagotavljanja prejema zadostnega števila pravilnih in dopustnih ponudb spoštovanju transparentnosti in pravilni izpeljavi postopka oddaje je vsem naročnikom v javnem naročanju pravilno, da takšna načela in zakonske določbe upoštevajo. Navedeno pa še posebej velja v aktualnem obdobju, ko so zaradi razmer, povzročenih zaradi pandemije v gospodarstvu in gradbeništvo bistveno poslabšale , kar vsekakor močno vpliva tudi na realne izračune aktualnih bonitetnih ocen gospodarskih. subjektov v gradbeništvu. Mnenja smo, da je že to dejstvo in okoliščina, da celotno gospodarstvo deluje v neobičajnih okoliščinah povsem zadosten razlog, da naročnik ugovor ponudnika upošteva. Naročnik ima vsekakor pravico in možnost zahtevati in povečati ustrezna zavarovanja za resnost ponudbe in zavarovanja za dobro izvedbo, v kolikor je mnenja, da to res potrebuje. Resna in tehnično usposobljena podjetja, ki so sposobna opraviti takšne vrste del s takšnim zavarovanji po pravilu s tem tudi v aktualnih razmerah nimajo težav.

Naročnika naprošamo, da navedeno v ugovoru zainteresiranega ponudnika ponovno preuči in upošteva ter v razpisni dokumentaciji 4.2 Pogoji za sodelovanje v točki (d) spremeni in določi:
»» 4. Ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vsi partnerji v skupini morajo imeti tekočo bonitetno oceno izdano s strani:
AJPES najmanj SB6 oziroma «

..in s tem v zvezi , prilagodi oziroma uskladi popravke tudi za ostale - v nadaljevanju navedene bonitetne hiše Standard & Poor's, Fitch Ratings in Moody`s Investors Service, oziroma dodatno dopusti dokazila vseh akreditiranih bonitetnih hiš, ki izdelujejo ocene po pravilih BASEL II.

Naročnika ob tem izrecno opozarjamo , da mora ponudnikom dopustiti in ne omejevati z izpolnitvijo tega pogoja omejenega na izračun bonitetne hiše AJPES in v točki 4 navedenih bonitetnih hiš, ampak mora dopustiti vse takšne pooblaščene in akreditirane ustanove, ki izdelujejo bonitetna poročila po pravilih BASEL II.

Upoštevanje, popravek in odgovor z objavo na portalu javnih naročil pričakujemo v razumnem roku od datuma podanega ugovora (poslano na PJN : 03.03.2021).

Predmetno vprašanje in zahteva po spremembi v razpisni dokumentaciji predstavlja predhodno opozorilo po tretjem odstavku 16. člena ZPVPJN, katerega bomo v slučaju ne-ukrepanja naročnika vsekakor tudi uveljavili.

Za upoštevanje se zahvaljujem.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani,
Naročnik pogojev razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal. Zahteva naročnika po bonitetni oceni ne omejuje konkurence na nedovoljen način in ni diskriminatorna. Temu pritrjuje tudi praksa DKOM, kar je razvidno na primer iz 10. točke Odločitve revizije v zadevi št. 018-113/2020-8.

Naročnik pa vsekakor dopušča predložitev bonitetnih izkazov drugih bonitetni hiš, kar je razvidno iz naslednje določbe v razpisni dokumentaciji: »V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60 % bonitetnih razredov.« Pri tem morajo biti bonitetne ocene izdelane po metodologiji Basel II.


3. VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

Zahteva naročnika po bonitetni oceni SB5 je nesorazmerna glede na zahtevano minimalno bonitetno oceno ponudnika. Naročnik s takšno zahtevo neupravičeno omejuje trg sposobnih ponudnikov, saj bonitetna ocena SB5 pomeni, da je več kot polovici gospodarskih subjektov na trgu onemogočena oddaja ponudb, kar je pravno nedopustno. Naročnik naj nezakonitost odpravi. V primeru, da navedenih nezakonitosti ne bo saniral in pogoja spremenil v SB6 najkasneje do 4.3.2021 z ustrezno spremembo razpisne dokumentacije bomo skladno z določbami ZPVPJN primorani svoje pravne koristi zavarovati v revizijskem postopku. Naročnik naj zgoraj navedena vprašanj obravnava tudi kot opozorila pred vložitvijo zahtevka za revizijo po tretjem odstavku 16. člena ZPVPJN.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR:
Spoštovani,
Naročnik pogojev razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal. Zahteva naročnika po bonitetni oceni ne omejuje konkurence na nedovoljen način in ni diskriminatorna. Temu pritrjuje tudi praksa DKOM, kar je razvidno na primer iz 10. točke Odločitve revizije v zadevi št. 018-113/2020-8.


4. VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali prav razumemo, da nam pri postavkah s količino 0 ni potrebno vpisovati cene?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Naročnik bo popis del ustrezno korigiral ter o tem ponudnike obvestil z objavo popravka na Portal JN.


5. VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Vezano na razpisno tehnično dokumentacijo imamo kot legitimni ponudnik vprašanje glede tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.
za oddelek Pomivanje posode, pozicija 2.5.11.5 K5

Glede na to, da je serijo pomivalnih strojev Winterhalter STR nadomestila nova serija CTR, ali lahko le to ponudimo?
Karakteristike nove serije so:

Kompaktni transportni pomivalni stroj z avtomatskim pomikom košar, ki izpolnjuje vse higienske standarde v skladu z DIN SPEC 10534.
Kapaciteta pomivanja
od 50 - 120 košar / h, individualno nastavljivo
Kapaciteta pomivanja po DIN 100 košar / h
Cona glavnega pomivanja in izpiranja
Temperatura pomivalne komore: 55 - 65 ° C
Prvo polnjenje pomivalne komore: max. 75 l
Črpalka za pomivanje: min. 2,2 kW
Izpiranje s svežo vodo s črpalko za dvig pritiska
Temperatura izpiranja: 85 ° C
Poraba sveže vode: 130 l / h
Moč bojlerja: 22,5 kW (stroj je pripravljen za priklop na hladno vodo <20°C)
Ravna sušilna cona 700 mm M
Hitro sušenje pomite posode in pribora s suhim in toplim zrakom.
Dolžina: 700 mm
Priključna moč: 4,5 kW
Lastnosti
Dvostenska konstrukcija vrat in stranic stroja za termično in zvočno izolacijo
Odtočna črpalka za avtomatsko izpust vode iz tankov vezano na centralni odvod
Avtomatsko zaznavanje košare in aktiviranje posamezne cone za zmanjšanje obratovalnih stroškov;
Grelec pomivalne komore s samonastavljivo toplotno varovalko za zaščito pred pregrevanjem;
Avtomatska kontrola nivoja vode;
Sistem izpiranja s svežo vodo, neodvisno od vodnega tlaka na mestu postavitve, za zagotavljanje konstantno dobrega izpiranja;
Optična in zvočna sporočila o napakah in tekstovni opis napake;
Stanje pripravljenosti za zmanjšanje porabe energije, kadar stroj ne deluje;
Vgrajeni dnevnik napak;
Prikaz interval rednega vzdrževanja;
Nogice nastavljive po višini;
Vgrajen USB-vmesnik za posodobitve programske opreme;
Dozirna naprava za pomivalno sredstvo in izpiralno sredstvo s sesalnima cevkama za priklop zunanjega kanistra, z avtomatskim nadzorom nivoja.
Samodejna prilagoditev količine izpiralne vode glede na hitrost pomivanja;
Pomivalni curki v konveksni obliki za najmanjšo izgubo pomivalnega pritiska pomivanja in optimalno pokritost;
Trije programi pomivanja z individualno nastavljivimi parametri pomivanja (hitrost pomika, količina vode za izpiranje na košaro, temperatura izpiranja, doziranje količine izpiralnega sredstva;
Programi za polnjenje in praznjenje pomivalnega tanka ter hitro polnjenje pomivalnega tanka;
Poseben program za odstranjevanje vodnega kamna in osnovno čiščenje posode.
Higienski koncept
Odpiranje vrat spredaj, vrata vrtljiva za 180 °, notranjost stroja higiensko globoko vlečeno brez ostrih robov;
Popolnoma dostopna vrata omogočajo dnevno čiščenje vseh delov tudi v notranjem delu vrat;
Globoko vlečena pomivalna komora in tank;
Higienska notranjost gladka brez vodov in brez zarez;
Palični zaprti grelci tanka;
Pomivalne roke v zgornjem in spodnjem delu pomivalne komore, ki so enostavno odstranijo in zopet pritrdijo brez orodja;
Štirikratni sistem filtracije (sestavljen iz površinskega sita, fino sito, Mediamat sistem med vsakim pomivanjem, filter pred odtočno črpalko);
Sito tanka prvega izpiranja z max. 1,5 mm perforacija;
Vgrajen higienski dnevnik in shranjevanje za higieno relevantnih podatkov;
Program avtomatskega samočiščenja notranjosti stroja.
Delovanje
Inovativni barvni zaslon na dotik z robustno stekleno površino (ocena IK7), nameščen na območju, kjer ni možnosti stika z vodo, na zunanji strani stroja in na primerni delovni višini;
Barvni prikaz procesa pomivanja;
Barvni prikaz poteka pomivanja, programa samočiščenja in polnjenja z ogrevanjem;
Jezikovno nevtralno, intuitivno delovanje s piktogrami in simboli;
Večjezični meni z izbiro min. 22 jezikov;
Časovno nadzorovana funkcija zagona in zaustavitve s samodejnim polnjenjem in odvoda vode;
Video-izboljšane smernice operaterja z video podprtimi napotki za uporabo.
Hitri program
Možnost aktiviranja hitrega programa pomivanja
Program za pomivanje kozarcev
Možnost nastavitve posebnega programa za pomivanje kozarcev
Program za pomivanje GN posode
Možnost aktiviranja programa za pomivanje GN posode
Podatkovni vmesnik WLAN
Naprava je opremljena z integrirano funkcijo WLAN in je pripravljena na povezavo z internetom, da bi strežniku poslala ustrezne operacijske podatke.
Povezava s spletno aplikacijo
Podatke o delovanju lahko stranka kadar koli posreduje prek interneta in dostopa do njih prek spletne aplikacije.
Tehnični podatki
Material: nerjaveče jeklo 1.4301
Ogrevanje: električno
Električna mreža: 380-415 V / 3N ~
Priključek za dovod vode: ¾
Priključek za odtok: DN 40/50 na stroju
Protikapljična zaščita: IP X5
Emisija hrupa: <70 dB
Skupna priključna moč: 36,80 kW
Dimenzije
Dolžina: 2.100 mm s cono sušenja
Globina: max 800 mm
Višina: max 1.870 mm
Svetla vstavna višina: min 450 mm
Svetla vstavna širina: vodilo min 510 mm, širina komore: min 530 mm
Delovna višina: 900 mm
Povratno zajemanje toplote odpadnega zraka Energy
Toplotni izmenjevalnik je primeren za delovanje z mehko vodo in osmozno vodo (prevodnost> 5 µS);
Z odstranljivim filtrom maščob CNS;
Z izmenjevalnikom toplote se vroča para uporablja za predhodno segrevanje hladne dovodne vode ( 20 ° C);
Zmanjša obratovalne stroške in zmanjša emisijo pare.
Kot npr. Winterhalter CTR M-M Energy ali enakovredno

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Tip opreme Winterhalter CTR M-M Energy je pri navedeni postavki naveden le kot primer ustrezne opreme, ponudnik pa mora ponuditi produkt z enakovrednimi ali boljšimi karakteristikami. V kolikor gre za izboljšano-novejšo verzijo navedenega primera produkta, le-to torej lahko ponudite.

Datum objave: 12.03.2021   08:31
6. VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vprašanje k razpisni dokumentaciji:
- Pri zaščiti gradbene jame se nahaja postavka:
2.1.1.2.3.12 13 Izdelava načrta zaščite gradbene jame
Ali torej načrt (PZI) zaščite sploh ne obstaja ali gre morda za PID? Med načrti ne najdemo ničesar, razen vrisa jet-grouting slopov v tlorisu.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Način izvedbe zaščite gradbene jame je opisan v poglavju 8. priloge »TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL«.Datum objave: 15.03.2021   14:19
7. VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik!

Zaradi enakopravne obravnave ponudnikov vas pozivamo k omilitvi razpisnih pogojev za reference in sicer z naslednjo vsebino:

8. V ponudbi morajo biti izkazane naslednje reference iz obdobja zadnjih deset (10) let pred rokom za oddajo ponudb:
Izvedena dva (2) referenčna posla, ki zajemata novogradnjo ali novogradnjo v kombinaciji z rekonstrukcijo:
- po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI 1 (stavbe) v skupni neto tlorisni površini minimalno 5.000 m2
- po enotni klasifikaciji vrst objektov iz CC-SI 12630 (stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo) v skupni neto tlorisni površini min. 1.000 m2

Predmetna zahteva po izgradnji objekta iz klasifikacije CC-SI 12630 v velikosti 5.000 m2 je nesorazmerna glede na izgradnjo tovrstnih objektov
v Sloveniji (večina zgrajenih vrtcev, šol, laboratorijev,... nima tolikšne površine).
Menimo, da boste kot naročnik z omilitvijo referenčnega pogoja opravičili spoštovanje temeljnega načela javnega interesa ter načelo konkurence
med ponudniki in s tem ne boste omejevali potencialnih ponudnikov z uporabo diskriminatornih meril. S tem boste tudi opravičili porabo javnih sredstev.

Se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.

Naročnik od zahteve po neto tlorisni površini 5.000m2 ne odstopa, spreminja pa se pogoj glede obvezne klasifikacije stavb pri predmetni zahtevani referenci, in sicer iz CC-SI 12630 v širšo kategorijo CC-SI 126. Enako velja tudi za predmetni referenčni pogoj pri vodji del za gradbeno-obrtniška dela.


8. VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Pogoj št.:

"7. Ponudnik mora imeti redno zaposlenih vsaj 60 (šestdeset) delavcev, od tega vsaj 50 (petdeset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let.
Pogoj lahko ponudnik izpolnjuje s sodelujočimi gospodarskimi subjekti skupaj, vendar mora imeti glavni/vodilni ponudnik v vsakem primeru redno zaposlenih vsaj 40 (štirideset) delavcev, od tega vsaj
30 (trideset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let."

Lahko pogoj izpolnjujemo s podizvajalcem, ki je naš stalni kooperant?

Kot vsi vemo, je v Sloveniji le par gradbenih podjetij, ki bi izpolnjevali ta pogoj, in s tem pogojem ne dopustite možnosti, da bi kdorkoli drug, razen že v naprej dogovorjen ponudnik, ki ta pogoj izpolnjuje, sodeloval na javnem naročilu.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.
Naročnik je pri tem znižal predmetni pogoj glede zagotovljene delovne sile vodilnega ponudnika.

Ob tem še pojasnilo:
Kot že sledi iz razpisne dokumentacije oz. popravka skupni pogoj (60 zaposlenih delavcev, od tega 50 delavcev s klasifikacijo) lahko ponudnik izpolnjuje skupaj s partnerji ali podizvajalci, ob upoštevanju pogoja v nadaljevanju. Pogoj glede zaposlene delovne sile pri vodilnem ponudniku pa mora ponudnik v vsakem primeru izpolniti sam ZJN-3 namreč ne ločuje med podizvajalci in podizvajalci-stalnimi kooperanti; vodilni ponudnik mora za izvedbo del tak sodelujoči gospodarski subjekt v vsakem primeru navesti kot podizvajalca (ali partnerja v partnerski ponudbi).


9. VPRAŠANJE:
Se vam ne zdi referenca za CC-SI1263 za 5000 m2, malo pretirana? Prosim, da spremenite pogoj na 1000 m2, ker je že to veliko.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.
Naročnik od zahteve po neto tlorisni površini 5.000m2 ne odstopa, spreminja pa se pogoj glede obvezne klasifikacije stavb pri predmetni zahtevani referenci, in sicer iz CC-SI 12630 v širšo kategorijo CC-SI 126. Enako velja tudi za predmetni referenčni pogoj pri vodji del za gradbeno-obrtniška dela.


10. VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik z referenčnimi pogoji v razpisni dokumentaciji zahteva, da ponudnik (za podjetje in za vodjo gradnje) izkaže, da sta v zadnjih 10 letih izvedla dva (2) referenčna posla, ki zajemata novogradnjo ali novogradnjo v kombinaciji z rekonstrukcijo po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI 1 (stavbe), vsak v skupni neto tlorisni površini minimalno 5.000 m2,od tega vsaj en posel novogradnje ali novogradnje z rekonstrukcijo iz CC-SI 12630 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo).
Referenčni pogoj mora biti oblikovan na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavo ponudnikov in pošteno konkurenco v postopku javnega naročanja, kar se doseže zlasti z izbiro, določitvijo in uporabo pogojev, zahtev in meril, ki so smiselno povezani s predmetom javnega naročila in njemu sorazmerni (tako DKOM v sklepu št. 018-063/2017).
Glede na navedeno vas pozivamo, da referenčni pogoj (za podjetje in za vodjo gradnje) spremenite na način, da kot ustrezen referenčni objekt iz klasifikacije CC-SI 12630 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) upoštevate vse objekte v skupni neto tlorisni površini minimalno 3.000 m2, saj je na podlagi dejstva, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.

Naročnik od zahteve po neto tlorisni površini 5.000m2 ne odstopa, spreminja pa se pogoj glede obvezne klasifikacije stavb pri predmetni zahtevani referenci, in sicer iz CC-SI 12630 v širšo kategorijo CC-SI 126. Enako velja tudi za predmetni referenčni pogoj pri vodji del za gradbeno-obrtniška dela.


11. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

glede pogoja za tehnično in strokovno sposobnost ponudnika naročnika pozivamo, da kot ustrezen referenčni objekt upošteva vse objekte iz klasifikacije CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) in ne samo iz CC-SI 12630 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo), saj stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo s tehnično-izvedbenega vidika ne predstavljajo nobene posebnosti ali dodatne zahtevnosti gradnje, zaradi česar je tako postavljen pogoj nezakonit in neutemeljen. Naročnik v konkretnem primeru tako izključuje ponudnike, ki imajo vire, znanje in izkušnje ter so uspešno izvedli primerljive posle.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je pri tem upošteval vaše vprašanje ter spreminja pogoj glede obvezne klasifikacije stavb pri predmetni zahtevani referenci, in sicer iz CC-SI 12630 v širšo kategorijo CC-SI 126. Enako velja tudi za predmetni referenčni pogoj pri vodji del za gradbeno-obrtniška dela.


12. VPRAŠANJE:
V zvezi s postavljeno zahtevo oziroma pogojem glede bonitetne ocene SB5 za vse partnerje naročnika opozarjamo, da bonitetna ocena SB6 še vedno pomeni nadpovprečno poravnavanje obveznosti, zato zahtevamo, da naročnik popravi svojo zahtevo oziroma pogoj glede bonitetne ocene vsaj na SB6.

Naročnika opozarjamo tudi, da zgoraj navedeno zahtevo po spremembi potrjujejo tudi novejše odločitve državne revizijske komisije, ki glede zahtevane bonitete ponudnikov dosledno sledi razlagi AJPES. »Povprečne verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah eksponentno (in ne linearno) naraščajo s premikom od najboljše bonitetne ocene SB1 proti najslabši bonitetno oceni SB10. Povprečna napovedana verjetnost neplačila ločeno po prvih šestih bonitetnih ocenah za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike (SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 in SB6) je tako nižja od povprečne verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike.«

Pozivamo vas, da spremenite pogoj po bonitetni oceni ponudnika na SB6, sicer bomo za zaščito naših interesov primorani uveljavljati ustrezno pravno varstvo v obliki zahteve za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik pogojev razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal. Zahteva naročnika po bonitetni oceni ne omejuje konkurence na nedovoljen način in ni diskriminatorna ter je primerna obsegu izvedbe predmetnega javnega naročila. Temu pritrjuje tudi praksa DKOM, kar je razvidno na primer iz 10. točke Odločitve revizije v zadevi št. 018-113/2020-8.


13. VPRAŠANJE:
Naročnik zahteva od ponudnikov, da izpolnjujejo pogoj bonitetne ocene SB5. Pogoj se nam zdi diskriminatoren in očitno je, da je prirejen za točno določenega ponudnika (SGP Graditelj d.d., Kamnik). Naročnika pozivamo, da takoj spremeni ta pogoj na SB6.


ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik vaše očitke v celoti zavrača. Postopek izbire izvajalca predmetnega javnega naročila je transparenten in pogoji so za vse ponudnike enaki.
Odgovor glede zahteve po bonitetni oceni je objavljen pod vprašanjem št. 12.


14. VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik!
Zaradi obsežnosti in zahtevnosti izdelave ponudbe vas lepo prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za deset (10) dni. Hvala.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je pri tem upošteval vaše vprašanje in podaljšuje rok za oddajo ponudb do 8. 4. 2021.


15. VPRAŠANJE:
Spoštovani

Vezano na referenčni pogoj prosimo, da omenjeni pogoj spremenite v točki kjer zahtevate izključno izkazovanje referenčnega pogoja z objektom klasifikacije 12630.
Prosimo, da zmanjšate zahtevano neto kvadraturo za referenčni pogoj klasifikacije 12630 na 3.000 m^2

Drugi del referenčnega pogoja lahko ostane nespremenjen, ker pokriva znatno večji nabor možnih objektov.

Prosimo za ugodno rešitev prošnje.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.

Naročnik od zahteve po neto tlorisni površini 5.000m2 ne odstopa, spreminja pa se pogoj glede obvezne klasifikacije stavb pri predmetni zahtevani referenci, in sicer iz CC-SI 12630 v širšo kategorijo CC-SI 126. Enako velja tudi za predmetni referenčni pogoj pri vodji del za gradbeno-obrtniška dela.


16. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Naročnika prosimo, da popravi popis v delih, kjer prihaja do navedbe več opisov različnih proizvodov znotraj ene celice, tako da bo nedvoumno navedeno kateri proizvod se v enotni ceni ponuja.

Kot na primer: 7_Strojna; vrstice 67, 68, 101 ter 240.

2.2.2.18 "OPOMBA:
Pri vseh ventilatorskih konvektorjih je kot dodatna oprema, krogelni ventili in regulacijski ventili obarvano v sivo barvo kar pomeni, da je omenjena oprema pod ločenimi postavkami v popisu. Prikazano v sivi barvi prikazuje velikosti elementov, ki so skladni s posamezno napravo.
Dobava in montaža dušilnikov zvoka, za montažo na prezračevalni kanal, kompletno z montažnim, pritrdilnim, in tesnilnim materialom.
npr. kot IMP KLIMA ali enakovredno, tip: DZ-2
Ponujeni proizvod/tip:
L=500mm
2.2.2.19 "300/300
L=1000mm
" kos 10,00

2.2.2.52 "DN80 debeline s=80 mm
Izdelava in montaža prezračevalnega kanala za povezavo med konvektorjem in komoro difuzorja za dovod in odvod zraka pri kanalskih podometnih konvektorjih in parepetnih konvektorjih brez maske. Kanal se izdela iz pocinkane plocevine debeline glede na dimenzije kanala po DIN 24190, z vzdolžnimi zgibi, prirobničnimi spoji, vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom.
" m 157,00

2.2.5.34 17 "Dobava in montaža navojne jeklene cevi po standardu DIN2440 NP10, cevi imajo visoko korozijsko obstojnost ter se spajajo z varjenjem, skupaj z fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Cev namenjena za odvodnjavanje in odzračevanje sistema.
DN15(18x1,0)
Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi po EN 10 220, skupaj z varilnim, tesnilnim, pritrdilnim pocinkanim materialom in dodatkom za odrez. Medij:voda, temp: do 140C in tlak do 10 bar. Velikosti:
" m 10,00

in podobnih.

Za izjemno hiter odgovor se Vam že v naprej zahvaljujem.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.

Z objavljenim popravkom so urejene tudi navedene nejasnosti v popisu del.
Ponudniki morajo ob oddaji ponudb obvezno upoštevati novelirano specifikacijo naročila (popis del), objavljeno ob današnjem popravku.


17. VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da ažurno odgovarja na zastavljena vprašanja. Odgovori so ključnega pomena pri pripravi ponudbene dokumentacije.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik v tem sklopu odgovorov objavlja odgovore in s tem podaja morebitne dodatne informacije za vsa dozdajšnja prejeta vprašanja.
Hkrati je naročnik danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.


18. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
V opravičilo racionalne porabe javnih sredstev in preprečitev omejevanja konkurence med zainteresiranimi ponudniki naročnika prosimo, da pri referenčnem poslu umakne zahtevo po imenovanih objektih z netto tlorisno površino. Zahtevnost del na javnih objektih je za npr. 1.000 m2 popolnoma enaka kot za zahtevanih 5.000 m2. Razlika je le v tem, da je objektov oz. stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo v Sloveniji s to površino zelo malo.
Zato, še enkrat kot zainteresirani ponudnik apeliramo na vas, da popravite zahtevo po referenčnem dokazilu. Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.

Naročnik od zahteve po neto tlorisni površini 5.000m2 ne odstopa, spreminja pa se pogoj glede obvezne klasifikacije stavb pri predmetni zahtevani referenci, in sicer iz CC-SI 12630 v širšo kategorijo CC-SI 126. Enako velja tudi za predmetni referenčni pogoj pri vodji del za gradbeno-obrtniška dela.


19. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ker ne odgovarjate na zastavljena vprašanja, vas prosimo za nujno podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Hvala.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik v tem sklopu odgovorov objavlja odgovore in s tem podaja morebitne dodatne informacije za vsa dozdajšnja prejeta vprašanja.

Hkrati je naročnik danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.
Naročnik je pri tem upošteval vaše vprašanje in podaljšuje rok za oddajo ponudb do 8. 4. 2021.


20. VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Prosimo, da razmislite o vaših pogojih glede delovne sile. V Sloveniji je malo gradbincev, ki imajo sami zaposlen tako velik kolektiv samo zahtevanih poklicev oz. kvalifikacij.

Predlagamo, da dopustite možnost, da upoštevamo zaposlene svojih rednih kooperantov, s katerimi imamo redno pogodbo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.
Naročnik je pri tem znižal predmetni pogoj glede zagotovljene delovne sile vodilnega ponudnika.

Ob tem še pojasnilo:
Kot že sledi iz razpisne dokumentacije oz. popravka skupni pogoj (60 zaposlenih delavcev, od tega 50 delavcev s klasifikacijo) lahko ponudnik izpolnjuje skupaj s partnerji ali podizvajalci, ob upoštevanju pogoja v nadaljevanju. Pogoj glede zaposlene delovne sile pri vodilnem ponudniku pa mora ponudnik v vsakem primeru izpolniti sam ZJN-3 namreč ne ločuje med podizvajalci in podizvajalci-stalnimi kooperanti; vodilni ponudnik mora za izvedbo del tak sodelujoči gospodarski subjekt v vsakem primeru navesti kot podizvajalca (ali partnerja v partnerski ponudbi).


21. VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik.

Pozivamo vas, da spremenite reference glede pogoja CC-SI 1263 z zahtevano kvadraturo, razširite na klasifikacijo CC-SI 12nestanovanjske stavbe. Ker v primeru, da je ponudnik zgradil katerokoli nestanovanjsko stavbo v takšni kvadraturi, je sposoben zgraditi tudi stavbno klasifikacije 1263, kot je to v vašem primeru.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je pri tem spreminja pogoj glede obvezne klasifikacije stavb pri predmetni zahtevani referenci, in sicer iz CC-SI 12630 v širšo kategorijo CC-SI 126. Enako velja tudi za predmetni referenčni pogoj pri vodji del za gradbeno-obrtniška dela.


22. VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosim če razčlenite električne razdelilnike v poglavju 8 Elektro, vrstica excel 283 - poglavje 2.3.2.1.5.2 1,
ker so vsi radelilniki pod komplet 1, v celici ni vsega materiala, ker excel podpira samo določeno število znakov,
razčleniti je potrebno celico 283C.

Prav tako je tažava pri STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA, vrstica excel 352 poglavje 2.3.2.2.1.1
ni količin za omare, razčlenit je potrebno celico 352C.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.
Z objavljenim popravkom so urejene tudi navedene nepravilnosti v popisu del.

Ponudniki morajo ob oddaji ponudb obvezno upoštevati novelirano specifikacijo naročila (popis del), objavljeno ob današnjem popravku.


23. VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji, s točko C, pogojem 7 (število delavcev) močno omejujete konkurenco ponudnikov. Sam projekt v nobenem smislu ne odstopa od ostali razpisanih projektov, ki se trenutno izvajajo ali se bodo izvajali v Sloveniji in kjer ni zahtevanih omejitev s številom delavcev. Zato pozivamo naročnika k odpravi takega pogoja.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.
Naročnik je pri tem znižal predmetni pogoj glede zagotovljene delovne sile vodilnega ponudnika.


24. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da se lahko pogoj C, točka 7 izpolnjuje tudi s podizvajalci in da iz pogoja izločite del, ki se zahteva, da mora imeti ponudnik sam zaposlenih vsaj 40 delavcev, od tega 30 delavcev s kvalifikacijo. Tako postavljen pogoj ne omogoča nič boljše izvedbe projekta ima pa velik vpliv na ožanje konkurence.

Lp.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.
Naročnik je pri tem znižal predmetni pogoj glede zagotovljene delovne sile vodilnega ponudnika.

Ob tem še pojasnilo:
Kot že sledi iz razpisne dokumentacije oz. popravka skupni pogoj (60 zaposlenih delavcev, od tega 50 delavcev s klasifikacijo) lahko ponudnik izpolnjuje skupaj s partnerji ali podizvajalci, ob upoštevanju pogoja v nadaljevanju. Pogoj glede zaposlene delovne sile pri vodilnem ponudniku (ki je s popravkom znižan) pa mora ponudnik v vsakem primeru izpolniti sam.


25. VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe, saj je projekt zahteven.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je pri tem upošteval vaše vprašanje in podaljšuje rok za oddajo ponudb do 8. 4. 2021.


26. VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za pojasnitev:
1. Za ZEMELJSKA DELA: post. 2.1.1.2.3.4. NI POPISA del! Je pozicija v povezavi s poz. 2.1.1.2.3.9?
2. Kaj se dogaja s količinami iz poz. 2.1.1.2.3.3, ki se ne uporabijo pri zunaji ureditvi?
3. Je kje izven popisa del, v njih namreč tega ni, definirana finalna obdelava AB fasadnih elementov in če ne, kašna je?
4. Kakšna so vrata oz. detajl vgradnje v delu fasade, ki je iz montažnih AB elementov prefabriciranih nekakšen jeklen okvir za ali v AB prefabriciranem elementu?
5. Kakšen je detajl perforiranja fasade?

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.
Z objavljenim popravkom so urejene tudi navedene nepravilnosti v popisu del (vprašanji 1. in 2).

Odgovori na vprašanja 3 5 so naslednji:
3. Finalna obdelava AB fasadnih elementov mora biti brušena.
4. To so vrata z oznako sheme ZV-3, delavniške risbe pred izvedbo pripravi izvajalec ter potrdi projektant. Gre za jeklen okvir na katerega so pritrjeni AB prefabrikati.
5. Perforacija je kot razvidno v fasadah, vzorec pred izvedbo pripravi izvajalec. Osnova je izvrtina fi 100mm, razmak cca 45 cm osno v vse strani, z zamikom. Glede na elemente mora biti izgled kontinuiran čez cel sklop perforiranih elementov.


27. VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da sprotno odgovarja na vprašanja.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik v tem sklopu odgovorov objavlja odgovore in s tem podaja morebitne dodatne informacije za vsa dozdajšnja prejeta vprašanja.


28. VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Vezano na razpisno tehnično dokumentacijo imamo kot ponudnik vprašanje glede tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.
za oddelek Pomivanje posode, pozicija 2.5.6.2 E2
Mehčalec vode
Vprašanje:
1. Ali lahko ponudimo mehčalec vode z dimenzijami 302x480x527 mm ?
Te dimenzije ne vplivajo na samo namestitev mehčalca v prostor. Omejitev dimenzij ne vpliva na rezultat pomivanja.
2. Ali lahko ponudimo mehčalec vode z velikostjo posode z ionsko maso 9 l?
Z malenkost večjo posodo lahko zagotovimo kvečjemu boljše delovanje naprave.
3. Ali lahko ponudimo mehčalec vode s porabo soli 0,77 kg na regeneracijo?

Hvala

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Ponudnik mora ponuditi produkt z enakovrednimi ali boljšimi karakteristikami od primera, navedenega v specifikaciji naročila. Same dimenzije so okvirne.


29. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo Vas za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in roka za oddajo ponudbe, priprava ponudbe je namreč zelo kompleksna in zahteva svoj čas za kvalitetno pripravo ponudbe.
Pri sestavi ponudbe se nam sproti pojavljajo še mnoga vprašanja, prav tako pa je delo zaradi trenutne situacije zaradi pandemije COVID-19 oteženo, zaradi pomanjkanja kadra. S tem ko bi podaljšali rok za postavitev vprašanj in rok za oddajo ponudbe, bi pridobili bistveno kvalitetnejše ponudbe.
Prosimo Vas za razumevanje in upoštevanje predloga.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 15. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je pri tem upošteval vaše vprašanje in podaljšuje rok za oddajo ponudb do 8. 4. 2021.


30. VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI!
Prosimo, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja!! Po tednu dni molka ste objavili zgolj eno vprašanje?? Zakaj zavlačujete z odgovori, ki so zelo pomembni za sestavo ponudbe?

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik v tem sklopu odgovorov objavlja odgovore in s tem podaja morebitne dodatne informacije za vsa dozdajšnja prejeta vprašanja.
Datum objave: 17.03.2021   12:05
31. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na to da ste podaljšali rok za oddajo ponudbe Vas prosimo, da se smiselno podaljša tudi rok za postavitev vprašanj na Portalu javnih naročil
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik podaljšuje rok za vprašanja ponudnikov, in sicer do 26. 3. 2021 do 12.00 ure. To je razvidno iz spremembe razpisne dokumentacije, objavljene v ponedeljek, 15. 3. 2021, na spletni strani naročnika.
Naročnik je isti dan v objavo na Portal JN in v Uradni listi EU (TED) poslal uradni popravek (obrazec EU 14), ki pa še čaka na objavo ustreznih institucij. Z objavo omenjenega popravka, bo rok uradno podaljšan tudi na Portalu javnih naročil.
Datum objave: 19.03.2021   08:40
32. VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo, da objavite načrte statike za lesene konstrukcije oziroma kje jih lahko najdemo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

načrt se nahaja v sklopu 03 GK Beton, lamela B.


33. VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Pod pozicijo 2.5.8.8 ( G6a ) je navedena električna parnokonvekcijska peč z oznako kot. npr. Rational SCC 201 WE ( ta model ne obstaja več in ga je nadomestil novi in izboljšan model iCP 20-1/1 E ). Prav tako je navedena kapaciteta min. 19 GN 2/1, ki se po kapaciteti ne ujema z modelom SCC 201 in se posledično ne morejo ujemati dimenzije aparata.. Ali lahko ponudimo peč Rational iCP 20-1/1 E, kapacitete 20 GN 1/1 E ( dimenzije 877/913/1807mm )? Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naveden je primer produkta, ponudite lahko produkt enake ali boljše kvalitete od navedenega. V kolikor predlagani produkt izpolnjuje (ali presega) vse zahtevane karakteristike iz popisa del, ga torej lahko ponudite.


34. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Prosimo za tehnično poročilo in kosovnico materiala za jekleno konstrukcijo.
V priloženi dokumentaciji ni nič od naštetega.

Prav tako prosimo za objavo vseh tehničnih poročil ker trenutno manjkajo v kompletu.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

vsa relevantna tehnična poročila so navedena v dokumentu «Tehnični pogoji za izvedbo del«. Poročila so tudi del projektne oziroma razpisne dokumentacije.

Poročilo v zvezi z jekleno konstrukcijo je v mapi 02 PZI\03 GK jeklo\PZI_statika In sicer v dokumentu Naslovne_strani_PZI_Faza1.doc
Kosovnica materiala je zajeta v 02 PZI\03 GK jeklo\PZI_risbe\Zunanje_stopnice


35. VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za bolj konkretno obrazložitev popisa del Osebnega dvigala.
Nikjer ne najdemo opisa o lastnostih opreme (kabina, vrata itd.), kar je za pripravo konkurenčne ponudbe zelo pomembno.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Podroben opis je v opisu dvigala v postavki: 2.1.3.10 in dodatnem opisu v: 2.1.3.11, 2.1.3.12, 2.1.3.13, 2.1.3.14, 2.1.3.15, kjer so zajete vse bistvene zahteve dvigala.
Opomba: v popravku popisa del je opis razdeljen na več vrstic. V prvotni verziji popisov del, so se opisi (v eni celici) skrili in niso bili vidni v celoti, kar je sedaj odpravljeno.
Ponovno opozarjamo, da naj ponudniki pri oddaji svojih ponudb obvezno upoštevajo popravljeni popis del, objavljen dne, 15. 3. 2021.


36. VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za načrte elementov oziroma bolj natančno obrazložitev postavke: 2.1.1.3.46 Dobava in montaža elementov za prekinjen toplotni most z namenskim konstrukcijskim elementom kot npr. schoeck elementa ali enakovredno. Tip elementa določi statik!! Upoštevati kompletno delo in material.

V načrtih nikjer ne najdemo vrisanih elementov, brez dimenzij pa zelo težko določimo vrednost postavke.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Glejte načrte 02 PZI\03 GK jeklo\PZI_risbe\Zunanje_stopnice \OS FA_Pozarno stopnisce_PZI_1-10-18.pdf
Ustrezen je torej Schock Isokorb KSTQ16 ali po tehničnih karakteristikah enakovreden produkt.


Datum objave: 25.03.2021   11:31
37. VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V postavki 2.1.2.6.4.6 suhomontažnih del je predvidena izvedba stropa iz zaščitne mreže.

Zanima nas:
- kakšna je pravzaprav predvidena funkcija te mreže?
- mreža ima zahteve po stopnji gorljivosti, ki je na trgu težko dobavljiva, ali je dejansko potreba po takšni zahtevi?
- ali si je projektant zamislil mrežo kakšnega proizvajalca, kot npr.?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

predstavlja sestavni del arhitekture objekta. Opravlja tudi nalogo spuščenega stropa.
Kot npr. proizvajalec POLIPLET, artikel: NY 2,5MM 15x15MM BELA ali enakovredno.


38. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V sklopu steklenih sten imajo le te zahtevo po R'w = min. 52 dB in vrata v sklopu teh sten zahtevo R'w = min. 37 dB. Ker gre za zelo ostre zahteve, ki pogojujejo tudi izvedbo zelo specialnih stekel in s tem mnogo dražjo izvedbo, nas zanima, ali v omenjenih primerih pridejo v poštev tudi steklene stene R'w = cca 41-42 dB in vrata v sklopu teh sten z R'w = cca 34 -35 dB? Navedena izvedba namreč pomeni izvedbo s standardnimi stekli in precejšen prihranek pri izvedbi, najbrž pa še vedno ustrezne karakteristike zvočne izolativnosti v objektu.

Za odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Zahteve projektanta se ne spreminjajo.

Datum objave: 26.03.2021   13:31
39. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Pod pozicijo 2.5.8.8 ( G6a ) je opisana kapaciteta parnokonvekcijske peči min. 19 GN 2/1. Naveden model pa ima kapaciteto min. 19 GN 1/1. Prosimo, da napišete kapaciteto, ki je zahtevana ( min.19 GN 2/1 ali min. 19 GN 1/1 )?
Hvala

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
pravilna zahtevana kapaciteta je min 19x GN 1/1.


40. VPRAŠANJE:
Spoštovani.

V popisu za jekleno konstrukcijo ni specificirano, kaj je cinkano in kaj je barvano ter kaj je požarno zaščiteno.
Ali lahko prosimo, da projektant malce specificiral?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Vse konstrukcije morajo biti antikorozijsko zaščitene (lahko vročecinkane ali z ustreznim antikorozijskim premazom).
Vse vidne konstrukcije morajo biti barvane belo RAL 9010.
Vsa nosilna konstrukcija mora biti požarno zaščitena R/EI 60 po ŠPV.
Izjeme:
- podkonstrukcija klimatov, ki je lahko samo antikorozijsko zaščitena.


41. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Imam vprašanje za projektanta elektroinstalacijskih del, ali je potreba da so zaščitna stikala na diferenčni tok RCCB tipa B,
pri pregledu enopolnih nisem videl te potrebe, prosim za obrazložitev in hvala za odgovor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Se strinjamo, ni potrebno tip B, zadostuje tip A.


42. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Vezano na vaš odgovor:

Datum objave: 12.03.2021 08:31
6. VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vprašanje k razpisni dokumentaciji:
- Pri zaščiti gradbene jame se nahaja postavka:
2.1.1.2.3.12 13 Izdelava načrta zaščite gradbene jame
Ali torej načrt (PZI) zaščite sploh ne obstaja ali gre morda za PID? Med načrti ne najdemo ničesar, razen vrisa jet-grouting slopov v tlorisu.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Način izvedbe zaščite gradbene jame je opisan v poglavju 8. priloge »TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL«.

tole nikakor ne drži. V poglavju 8 ni ničesar o varovanju gradbene jame.
Prosimo za dopolnitev dokumentacije

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

za razjasnitev morebitnih nejasnosti objavljamo prepis poglavja 8 iz dokumenta »TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL«:
8. POSEBNE TEHNOLOŠKE IN PROJEKTNE REŠITVE
Zaščita gradbene jame
Zaščita širokega izkopa v severnem delu gradbene jame nove šole, ki meji na obstoječo športno dvorano, je predvidena z izvedbo Jet-grouting pilotov (AB greda + sidra) ali izvedbo jeklene zagatne stene. Projektantski popis del predvideva izvedbo v kombinaciji obeh predlaganih načinov tj. Jet-grouting pilotov in jeklene zagatne stene. Geo-tehnološki načrti za izvedbo zaščite gradbene jame v sklopu projekta PZI niso izdelani. Pred pričetkom izvajanja širokega izkopa mora izvajalec izvesti poizkusni izkop po navodilih inženirja in projektanta. Na podlagi poizkusnega izkopa, ki bo izkazal dejansko stanja geološke sestave tal na predmetni lokaciji, bo projektant za zaščito navedenega dela gradbene jame podal končno projektno rešitev, izvajalec pa za to rešitev izdelal ustrezne načrte. Predviden strošek za izdelavo izvedbenih načrtov zaščite izkopa mora izvajalec oceniti in navesti v popisu del v postavki 2.1.1.2.3.12. Izvajalec mora upoštevati izbrano kombinacijo zaščite tudi pri izdelavi terminskega plana in opredelitev končnega roka izvedbe.


43. VPRAŠANJE:
Spoštovani

Zahtevamo, da čim hitreje objavite geološko in geomehansko poročilo.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Poročilo je bilo objavljeno in je sestavni del projektne dokumentacije. 01 DGD\projektna dokumentacija PGD - 2013\10_E02_geotehnične raziskave\Geotehnično poročilo brez grafik scan.pdf


44. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Pri postavki SS-11 (drsna zvočno-izolativna stena) je zapisana zahteva po zvočni izolativnosti 37dB. Glede na to, da je v postavkah SS-13 in SS-14 postavljena zahteva 46dB sprašujemo ali je prišlo do pomote, saj je za zaporo učilnic potrebna čim višja zvočna zaščita. Predlagamo, da tudi pri postavki SS-11 postavite enako zahtevo po zvočni zaščiti 46dB.

Hvala.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

V shemi in popisu je napaka, zvočna izolativnost mora biti 46db.


Datum objave: 26.03.2021   13:37
45. VPRAŠANJE:
Spoštovani

Prosimo za shemo vrat iz popisa del:
2.1.1.6.5.7 " ** vhodna enokrilna vrata - izhod iz požarnega stopnišča. Vrata enokrilna, dim. 120/315 cm
" kos 1,00

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Vrata so po shemi ZV-2.


46. VPRAŠANJE:
Spoštovani,

za tehnologijo kuhinje prosimo za odpravo napake v popisu in sicer:
Poz 2.5.4.9, 2.5.9.13 in 2.5.9.16
Naročnik v specifikaciji zahteva kapaciteto hladilnika neto min 560L med tem, ko ima model GKPv 6570 Profiline, ki ga navaja neto kapaciteto 465l, zato naročnika prosimo za odgovor; ALi lahko ponudimo hladilnik z min neto kapaciteto 465 l.

Poz 2.5.4.12
Naročnik v specifikaciji zahteva kapaciteto hladilnika neto min 560L med tem, ko ima model GGPv 6570 Profiline, ki ga navaja neto kapaciteto 465l, zato naročnika prosimo za odgovor; Ali lahko ponudimo zamrzovalnik z min neto kapaciteto 465 l.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

lahko ponudite zamrzovalnik z min neto kapaciteto 465 l.

Datum objave: 30.03.2021   14:25
47. VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V odgovoru na vprašanje št. 35 navajate:

"Podroben opis je v opisu dvigala v postavki: 2.1.3.10 in dodatnem opisu v: 2.1.3.11, 2.1.3.12, 2.1.3.13, 2.1.3.14, 2.1.3.15, kjer so zajete vse bistvene zahteve dvigala. "

Po ponovnem pregledu opisa dvigala ugotavljamo, da je v navedenih točkan cel kup podatkov prepisanih iz standardov in splošna pravila za izvedbo dvigal in dvigalnih jaškov.

V točki 2.1.3.15 celo piše:
"V priponki vam pošiljam tehnološke načrte vseh štirih dvigal Schindler 3300. Iz načrtov lahko razberete vse potrebne dimenzije za nadaljnje projektiranje (višina glave, globina jame, betonski zobovi levo in desno od vrat, višina vratnih odprtin itd). Opozoril bi vas, da ima dvigalo D2 predvideno lovilno napravo na protiuteži, kar pomen, da lahko prostor pod jamo dvigalnega jaška izkoristite za vaše potrebe (shramba itd..), pri čemer morate upoštevati spodnje zahteve glede projektiranja dna dvigalnega jaška. Vsa dvigala imajo predvidena požarno odporna vrata EI60. Podana količina v kompletu izvedenega in zmontiranega dvigala!"

Govora je torej o 4 dvigalih, kar je očitna napaka, ki govori o tem koliko pozornosti je popisovalec namenil dvigalu.

Prosimo, da pripravite korekten popis dvigala (lahko tudi v sodelovanju s podjetjem Schindler.)

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, dne 30. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija, ki vsebuje popravljeni popis del in ureja tudi opis predmetne postavke, je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.


48. VPRAŠANJE:
Spoštovani,

iz navodil ponudnikom - 6.1.2. Pogoji za sodelovanje; točka 7. izhaja zahteva, da mora imeti ponudnik redno zaposlenih vsaj 60 (šestdeset) delavcev, od tega vsaj 50 (petdeset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let.
Pogoj lahko ponudnik izpolnjuje s sodelujočimi gospodarskimi subjekti skupaj, vendar mora imeti glavni/vodilni ponudnik v vsakem primeru redno zaposlenih vsaj 30 (trideset) delavcev, od tega vsaj 20 (dvajset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let.

Pogoj je možno razlagati na različne načine, pri čemer je ob najstrožji razlagi nezakonit, neskladen z veljavno zakonodajo, nesorazmeren in nepovezan s predmetom javnega naročila ter ne izkazuje usposobljenosti ponudnika za izvedbo predmeta javnega naročila. Naročnik je pogoj oblikoval po meri želenega izvajalca in z namenom omejevanja konkurence.

Glede na to, da v postopkih javnih naročil ni »vodilnega ponudnika«, ker je tudi v primeru skupne ponudbe ponudnik le eden, torej partnerji v skupni ponudbi, prosimo naročnika za potrditev, da je poleg zahteve po 60 delavcih in 50 kvalificiranih delavcih (zidar, tesar, železokrivec) ki jo ponudnik izpolnjuje s sodelujočimi gospodarskimi subjekti skupaj, treba izpolniti zahtevo iz drugega dela pogoja na način, da mora imeti katerikoli partner v primeru skupne ponudbe redno zaposlenih vsaj 30 (trideset) delavcev, od tega vsaj 20 (dvajset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let.

Prosimo za jasen odgovor z »Da, pravilno razumete pogoj.« sicer bomo smatrali, da naročnik ni dopustil poštene konkurence in z zahtevkom za revizijo izpodbijali ne samo pogoj št. 7, ampak tudi vse ostale nezakonitosti razpisne dokumentacije.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik dopušča, da omenjeni pogoj lahko v primeru partnerske ponudbe izpolnijo partnerji skupaj.

Naročnik je danes, dne 30. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija, ki ureja zgoraj izpostavljeni pogoj, je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.


49. VPRAŠANJE:
V popisu del so v rekapitulaciji vsebovana nepredvidena dela in sicer v (zelo visoki) vrednosti 8% od skupne ponudbene vrednosti. Investitor je sprejel investicijski program, ki pa ne vsebuje nepredvidenih del. Bo naročnik zavračal ponudbe z ali brez nepredvidenih del, ki bodo presegale vrednost določeno z investicijskim programom?

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

nepredvidena dela so del oddanega popisa del ponudbenega predračuna, torej del končne ponudbene cene, na podlagi katere bo naročnik vrednotil prejete ponudbe.


50. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za potrditev, da se v 7. alineji točke 6.1.2. razpisne dokumentacije termin kvalifikacija ne nanaša na izobrazbo delavca.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

termin kvalifikacija se nanaša na »naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov«, v skladu s klasifikacijo KLASIUS.
Naročnik je danes, dne 30. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija, ki vsebuje natančno specifikacijo zahtevanih kvalifikacij, je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.


51. VPRAŠANJE:
Spoštovani,
glede na sam popis del so za izvedbo projekta potrebni tudi delavci drugih kvalifikacija (ne le zidar, tesar, železokrivec). Prosimo, da razširite pogoj za kvalifikacijo delavcev tudi na kvalifikacije montažer suhomontažnih sistemov, slikopleskar, fasader.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

pogoj iz razpisne dokumentacije se ne spreminja. Kot obvezne se zahtevajo kvalifikacije, ki pokrivajo glavno vrsto izvedbenih del, za ostala dela pa se pričakuje, da jih delavci opravijo strokovno, ne zahteva pa se posebna kvalifikacija.


52. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali pravilno razumemo naročnika, da "kvalifikacija delavcev" pomeni kvalifikacija delovnega mesta?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

»kvalifikacija delavcev« pomeni »naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov«, v skladu s klasifikacijo KLASIUS.
Naročnik je danes, dne 30. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija, ki vsebuje natančno specifikacijo zahtevanih kvalifikacij, je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.


53. VPRAŠANJE:
Spoštovani

Ali lahko prosimo za kakšen podatek več o tem stebričku?
3.1.2.5.3.1 "Dobava in postavitev potopnega stebrička
" kos 1,00
Iz tako skopega popisa se ne da pripraviti ponudbe

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, dne 30. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija, ki vsebuje popravljeni popis del in ureja tudi opis predmetne postavke, je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.


54. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Ali se mogoče projektant/popisovalec malce heca iz nas ponudnikov?

3.2.2.1.3.3 4.4 "Jaški
"
3.2.2.1.3.3.1 44 333 "Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
" kos 4,95
3.2.2.1.3.3.2 44 334 "Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m
" kos 0,66
3.2.2.1.3.3.3 44 361 "Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m
" kos 0,66
3.2.2.1.3.3.4 44 362 "Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
" kos 1,65
3.2.2.1.3.3.5 44 363 "Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
" kos 1,65
3.2.2.1.3.3.6 44 849 "Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/500 mm
" kos 3,30
3.2.2.1.3.3.7 44 951 "Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm
" kos 2,31
3.2.2.1.3.3.8 44 962 "Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250kN, krožnega prereza s premerom 600mm
" kos 3,96
3.2.2.1.3.3.9 44 991 "Dvig (do 50cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom do 50cm
" kos 1,65

Prosimo za popravek popisa ker 2,31 kosov pokrovov ni mogoče dobavljati

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, dne 30. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija, ki vsebuje popravljeni popis del in ureja tudi opis predmetnih postavk, je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.


55. VPRAŠANJE:
Vljudno prosimo naročnika, da odgovori na postavljena vprašanja v roku, ki bo še omogočal razjasnitev morebitnih nejasnosti, ki bi izhajale iz naročnikovih odgovorov, ter da podaljša rok za postavljanje vprašanj preko portala in rok za oddajo ponudbe vsaj za teden dni.
Hvala.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Naročnik je danes, dne 30. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije, s katerim podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer do torka, 13. 4. 2021. Popravljena dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.


56. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni .

Prosim za obrazložitev pozicije 9 pri zemeljskih delih ( KRAJINSKA ARHITEKTURA ),
ker je v popisih tlakovanih in utrjenih površinah že upoštevan tampon v debelini 30 + 30 cm ( pod asfalti,...)

L.p.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Postavka (pozicija 9) v sklopu ZEMELJSKA DELA je namenjena za izvedbo zemeljskih nasipov .
V postavki (pozicija 1) v sklopu TLAKOVANE IN UTRJENE POVRŠINE, pa je vključen tampon in kamniti nasip (posteljica).


57. VPRAŠANJE:
Prosimo za razdelitev postavke!!!

2.1.2.3.2.13 14 "Dobava in montaža jeklene konstrukcije objekta, kompletno z vsem pritrdilnim materialom in delom. Konstrukcija vroče cinkana.
Količine vpisane po podatku statika: MASA - (T)
LAMELA A:
KONSTRUKCIJA = 43,12 T
PODKONSTRUKCIJA KLIMATI = 3,987 T
2 X ATIKA = 1,632 T
FASADNA PODKONSTRUKCIJA = 9,473 T
36 x SAMOSTOJNI FASADNI NOSILEC = 3,852 T
POŽARNO STOPNIŠČE (zunanje) = 11,29 T
MOSTNA Konstrukcija od I do O = 194,164 T
Notranje glavno stopnišče = 8,93 T
NOTRANJE STOPNIŠČE N-O 3-4 = 1,189 T
Podana skupna količina v kg potrebne kovinske konstrukcije, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala.
Opomba: OPOMBA! V ceni nosilne konstrukcije je potrebno upoštevati tudi vse izreze - po načrtu statika!!" kg 277.635,00

Kaj je požarno odporno
kaj je cinkano in kaj je samo barvano

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik je danes, dne 30. 3. 2021, v objavo na Portal JN in v Uradni list EU (TED) poslal popravek razpisne dokumentacije. Popravljena dokumentacija, ki vsebuje popravljeni popis del in ureja tudi opis predmetne postavke, je že objavljena na spletni strani naročnika pod objavo predmetnega javnega naročila.
Naročnik je sicer predhodno že odgovoril na podobno vprašanje, in sicer pod vprašanjem št. 40.