Dosje javnega naročila 001256/2021
Naročnik: OBČINA MORAVČE, Vegova ulica 9, 1251 Moravče
Gradnje: NOVOGRADNJA PRIZIDAVE OŠ MORAVČE IN ŠPORTNE TELOVADNICE
ZJN-3: Odprti postopek

JN001256/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2021
JN001256/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2021
JN001256/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001256/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 045-109457
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MORAVČE
Vegova ulica 9
1251
SI
Moravče
Slovenija
Barbara Baša
obcina@moravce.si
+386 17247140
+386 17231035

Internetni naslovi
http://www.moravce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.moravce.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24706
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NOVOGRADNJA PRIZIDAVE OŠ MORAVČE IN ŠPORTNE TELOVADNICE
Referenčna številka dokumenta: 430-0036/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je odstranitev dela obstoječega prizidka in šolske telovadnice na severni strani, prizidava povezovalnega dela in nove športne telovadne dvorane, rekonstrukcija obstoječega objekta šole ter gradnja oziroma prizidava opornih zidov.
Prizidava bo obsegala gradnjo večje dvorane za potrebe šolske športne vzgoje in ostalih športnih aktivnosti v občini in gradnjo povezovalnega dela s 6 učilnicami, novo centralno kuhinjo, jedilnico večnamenskim prostorom, zbornico, upravo in drugimi spremljajočimi prostori. Na ta način bo omogočeno delovanje osnovne šole z največ 27 oddelki. Obstoječi povezovalni del bo rekonstruiran, dozidan in nadzidan. Gabaritno in oblikovno bo povezovalni del usklajen z obstoječim (glavnim) delom delom objekta.
V okviru prizidave in rekonstrukcije obstoječega športnega igrišča bo izveden tudi vodni zbiralnik za zagotavljanje zadostne količine požarne vode.
Rekonstrukcija obstoječega objekta bo zajemala navezavo novih in obstoječih delov objekta,
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4.759.901,69 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
45214200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vegova ulica 38, 1251 Moravče
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja bo obsegala:
- odstranitev dela obstoječega prizidka in šolske telovadnice na severni strani;
- prizidavo povezovalnega dela in nove športne telovadne dvorane;
- rekonstrukcijo obstoječega objekta šole;
- gradnjo oz. prizidavo opornih zidov.

Prizidava bo obsegala gradnjo večje dvorane za potrebe šolske športne vzgoje in ostalih športnih aktivnosti v občini in gradnjo povezovalnega dela s 6 učilnicami, novo centralno kuhinjo, jedilnico večnamenskim prostorom, zbornico, upravo in drugimi spremljajočimi prostori. Na ta način bo omogočeno delovanje osnovne šole z največ 27 oddelki. Obstoječi povezovalni del bo rekonstruiran, dozidan in nadzidan. Gabaritno in oblikovno bo povezovalni del usklajen z obstoječim (glavnim) delom delom objekta.
V okviru prizidave in rekonstrukcije obstoječega športnega igrišča bo izveden tudi vodni zbiralnik za zagotavljanje zadostne količine požarne vode.

Rekonstrukcija obstoječega objekta bo zajemala navezavo novih in obstoječih delov objekta, požarno ločitev po etažah in izvedbo novih odprtin.

Obstoječe zaklonišče v kleti ostane kot obstoječe, na novo bo urejen le notranji dostop do zaklonišča preko centralnega stopnišča v prizidku.

S prizidavo bo vgrajeno osebno dvigalo in urejene nivojske povezave med vsemi etažami novega in obstoječega dela objekta. Tako bo zagotovljen neoviran dostop za gibalno ovirane osebe v vse etaže.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.759.901,69 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 450
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedena v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2021   12:01
Kraj: Javno odpiranje bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.04.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA MORAVČE
Vegova ulica 9
1251
Moravče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2021   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,

na spletni strani naročnika, kjer je objavljena razpisna dokumentacija smo zasledili navedbo"

" Vpogled v projektno dokumentacijo je možen na sedežu Občine Moravče, po predhodni najavi na obcina@moravce.si in ivan.kenda@moravce.si."

Naročnik opozarjamo, da mora po veljavni zakonodaji zagotoviti zainteresiranim ponudnikom dostop do kompletne razpisne dokumentacije v elektronski obliki , vključno z tehničnimi specifikacijami (načrti, elaborati , soglasji ipd. ) in brez po predhodni najavi ponudnika.

Predmetno vprašanje in zahteva po spremembi v razpisni dokumentaciji predstavlja predhodno opozorilo po tretjem odstavku 16. člena ZPVPJN.

lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni,
naročnik objavlja projektno dokumentacijo na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem naročilu: https://www.moravce.si/objava/383827Datum objave: 11.03.2021   07:29
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo na kršitev pravil javnega naročanja (kršitve načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela sorazmernosti), saj je zahteva po izkazovanju bonitetne ocene SB5, glede na predmet, obseg del in predviden terminski plan izvedbe del, bistveno pretirana. Pomen bonitetnih ocen je, da se z verjetnostnim razponom od SB1 do SB10 določi možnost nastopa vsaj enega dogodka neplačila, pri čemer je verjetnost za nastop neplačila najmanjša pri bonitetni oceni SB1 in najvišja pri bonitetni oceni SB10. Verjetnost neplačila pri bonitetni oceni SB5 je izrazito pod povprečjem. Povprečna verjetnost neplačila nastopi šele pri oceni SB8. Naročnik torej zahteva izrazito nadpovprečno možnost poravnavanja obveznosti. Kot ponudnik izvajamo večje infrastrukturne objekte, ki smojih pridobili v postopkih javnega naročanja, vendar pri nobenem izmed njih pogoj ni bil strožji kot SB6. Ob tem naročnika opozarjamo, da smernice za javno naročanje gradenj, ki jih je leta 2018 izdalo Ministrstvo za javno upravo določajo, da je, glede na priporočila AJPES, bonitetna ocena SB6 ocena, ki še izkazuje stabilnega ponudnika, zato naj se praviloma ne zahteva višji bonitetni razred (izjemoma je dopustna ocena SB5, kadar gre za kompleksno gradnjo, financiranje pa je zagotovljeno iz evropskih skladov in je treba gradnjo izvesti v določenem roku). Temu sledi tudi praksa DKOM, ki je zadevah št. 018-228/2011, 018-160/2013 in 018-46/2014 že obravnavala podobno vprašanje dopustnosti bonitetnega pogoja, pri čemer so naročniki v vseh treh navedenih zadevah kot vrednostni prag določili oceno vsaj SB5 ali boljšo. V vseh zadevah je Državna revizijska komisija ugotovila, da so naročniki izkazali objektivno utemeljenost in sorazmernost takega pogoja, pri čemer je upoštevala, da je bilo javno naročilo razpisano za dalj časa trajajoče obdobje z visoko ocenjeno vrednostjo in poudarjenim javnim interesom za varstvo okolja in javnega zdravja (št. 018-228/2011) oz. da je šlo za gradnjo in zahtevano montažo specifične tehnološke in laboratorijske opreme, katere izvedba je bila odvisna od pogojev uporabe kohezijskih sredstev (št. 018-160/2013 in 018-46/2014). Skladno z navedenim se je Državna revizijska komisija postavila na stališče, da je pogoj SB5 dopusten le izjemoma, če gre za visoko ocenjeno vrednost naročila, če je poudarjen javni interes zaradi varstva okolja in javnega zdravja, če gre za financiranje iz kohezijskih sredstev ali če gre za kompleksno javno naročilo. Zahtevana bonitetna ocena SB5 je tako v neskladju s prakso Državne revizijske komisije in povprečno zahtevano oceno v gradbeni dejavnosti celo pri bolj zahtevnih projektih, ob tem pa naročnik ni navedel razlogov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, da se predmet tega javnega naročila tako razlikuje od predmetov v že omenjenih zadevah DKOM, kjer je bila, kot je bilo že zapisano, zahtevana bonitetna ocena SB5 ali boljša. Naročnik mora imeti za določitev pogoja (zlasti tistih, ki odstopajo od povprečnih oz. so strožji od običajnih) objektivno utemeljene razloge, ki jih v predmetnem postopku ni, saj predmetno naročilo nima visoke ocenjene vrednosti in ne gre za naročilo, kjer bi bil poudarjen javni interes zaradi varstva okolja in javnega zdravja, prav tako naročilo ni financirano iz kohezijskih sredstev, izvedba predmeta pa ni kompleksna. Naročnika zato pozivamo k odpravi kršitve pravil Zakona o javnem naročanju in predlagamo, da spremeni pogoj, vezan na bonitetno oceno na SB6. Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. V sled navedenemu naročnika pozivamo k odpravi nezakonitosti in upoštevanju predloga, sicer bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

V izogib vlaganju revizije vas pozivamo, da spremenite zahtevano boniteto na SB7.


ODGOVOR
Naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ne zahteva bonitetne ocene SB5. Zahteva naročnika pri pogoju 2.5.2.4. je sledeča: "Ponudnik mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) za zadnje poslovno leto (2020) najmanj SB6 ali boljšo." Pogoj naročnika po bonitetni oceni najmanj SB6 je skladen s smernicami za javno naročanje gradnje in je naročnik ne bo spreminjal.


Datum objave: 17.03.2021   15:59
VPRAŠANJE
Veza.: Vzorec pogodbe / VII. ZAMUDE / 14. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 1 (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.

---------------------------

Spoštovani naročnik,

14. člen je v delu ... navajamo: . " Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena." je nezakonit. Kljub izključitvi posebnih gradbenih uzanc v tem delu, morajo naročniki v javnem naročanju pogodbeno kazen navzgor omejiti.

Zahtevamo popravek v 14.členu. tako, da Naročnik pogodbeno kazen navzgor omeji v skladu z prakso naročnikov v javnem naročanju.

Predmetno vprašanje predstavlja predhodno opozorilo po tretjem odstavku 16.člena ZPVPJN, katerega bomo v slučaju ne-ukrepanja naročnika uveljavili.

lep pozdrav
ODGOVOR

Naročnik spreminja prvi odstavek 14. člena vzorca Gradbene pogodbe (Obrazec št. 13) tako, da se po novem glasi:
»V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 1 (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Skupna višina pogodbene kazni ne sme presegati 5% končne vrednosti izvedenih del.«Datum objave: 17.03.2021   16:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, da spremenite zahtevo:
"B) Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja
2.5.2.3. Ponudnik mora imeti v zadnjih treh poslovnih letih (2018, 2019 in 2020) povprečni letni prihodek od prodaje najmanj 9.000.000,00 EUR.
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.
DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Povprečni splošni letni promet«) in S.BON-1 ali S.BON-1/P ali izkaz poslovnega izida ali izvleček iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo.
2.5.2.4. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) za zadnje poslovno leto (2020) najmanj SB6 ali boljšo.
DOKAZILA:
izpolnjen obrazec »ESPD« ( v »Del IV Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske in finančne zahteve«) in S.BON-1/P ali S.BON-1 obrazec."
tako da se bo glasila: zadnjih treh poslovnih let (2017, 2018 in 2019), saj podatki za leto 2020 še niso uradni in bodo znani komaj maja. Tako, da vam ne moremo dati BON obrazcev z zahtevanimi podatki za leto 2020.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik spreminja pogoj 2.5.2.3. tako, da se po novem glasi:
"Ponudnik mora imeti v zadnjih treh poslovnih letih (2017, 2018 in 2019) povprečni letni prihodek od prodaje najmanj 9.000.000,00 EUR. "


Naročnik spreminja pogoj 2.5.2.4. tako, da se po novem glasi:
"Ponudnik mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) za poslovno leto 2019 najmanj SB6 ali boljšo."


Datum objave: 17.03.2021   16:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vaša zahteva za izkazovanje sposobnosti:
"2.5.2.5. Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni kakovostno, strokovno in pravočasno):
vsaj dva (2) istovrstna posla GOI dela (tj. tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na objektih visokih gradenj v vrednosti minimalno 5.000.000,00 EUR (z DDV) za posamezen objekt, od tega: vsaj en (1) istovrstni posel na objektu stavbi splošnega družbenega pomena (126) po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18)."
je pretirana. Predlagamo, da pogoj spremenite na sledeč način:
2.5.2.5. Ponudnik je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni kakovostno, strokovno in pravočasno):
vsaj dva (2) istovrstna posla GOI dela (tj. tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na objektih visokih gradenj v vrednosti minimalno 2.500.000,00 EUR (z DDV) za posamezen objekt, od tega: vsaj en (1) istovrstni posel na objektu stavbi splošnega družbenega pomena (126) po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj 2.5.2.5. tako, da se po novem glasi:
"Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni kakovostno, strokovno in pravočasno):
vsaj dva (2) istovrstna posla GOI dela (tj. tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na objektih visokih gradenj v vrednosti minimalno 4.000.000,00 EUR (z DDV) za posamezen objekt, od tega: vsaj en (1) istovrstni posel na objektu stavbi splošnega družbenega pomena (126) po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18)."
Datum objave: 17.03.2021   16:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Referenca za vodjo del in podjetje je zelo nesorazmerna, saj lahko referenco za podjetje izpolnjujemo skupno, referenco za vodjo del pa ne moremo, saj gre samo za eno osebo:
- Vodjo gradnje, ki bo hkrati vodja del s področja gradbeništva in ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 je v zadnjih petih (5) letih, šteto od objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot odgovorni vodja del uspešno izvedel (kar pomeni kakovostno in strokovno): vsaj dva (2) istovrstna posla GOI dela (tj. tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na objektih visokih gradenj v vrednosti minimalno 5.000.000,00 EUR (z DDV) za posamezen objekt, od tega: vsaj en (1) istovrstni posel na objektu stavbi splošnega družbenega pomena (126) po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).

Predlagamo, da zahtevo spremenite tako:
- Vodjo gradnje, ki bo hkrati vodja del s področja gradbeništva in ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot odgovorni vodja del uspešno izvedel (kar pomeni kakovostno in strokovno): vsaj en (1) istovrstni posel GOI dela (tj. tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na objektih visokih gradenj v vrednosti minimalno 2,500.000,00 EUR (z DDV) za posamezen objekt,


ODGOVOR

Naročnik pri pogoju 2.5.2.6. pri »Vodja gradnje« spreminja zadnji pogoj tako, da se po novem glasi:
 "je v zadnjih petih (5) letih, šteto od objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot odgovorni vodja del uspešno izvedel (kar pomeni kakovostno in strokovno): vsaj en (1) istovrsten posel GOI dela (tj. tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na objektih visokih gradenj v vrednosti minimalno 4.000.000,00 EUR (z DDV) za posamezen objekt."
Datum objave: 18.03.2021   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za potrebne podatke, informacije, da se lahko korektno ovrednosti spodaj navedena postavka:

RUŠITVENA DELA
2.1. Odstranjevanje obstoječe zunanje opreme in igral; obstoječa zunanja oprema (klopi, mize, smetnjaki, betonska cvetlična korita, prometni znaki,...). Iznos materiala, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del oz naročnika, komplet s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.

Naročnik naj določi obseg del, kakšna klop, miza, smetnjaki ... ter njihovo število.

Naročnik je po ZJN obvezan tehnične specifikacije predmeta naročila oblikovati in določiti tako, da ponudniki lahko pripravijo pravilne, dopustne in med seboj primerljive ponudbe.
Zaradi pomanjkljivega opisa v omenjenih postavkah pa ponudniki takšnih ponudb v navedenem niso v stanju pripraviti, saj tehnične specifikacije, katere naj bi ponudniki ponudili v 1 kpl. (komplet) sploh ne poznajo.
Enota mere 1 kpl. v bistvu pomeni delni »ključ« za posamezno postavko in za takšne postavke je potrebno ponudnikom konkretno določiti in opredeliti obseg in količino del/storitev.
V kolikor naročnik ne razpolaga s podatki naj se postavka izvzame iz popisa in se obračuna po dejansko izvedenih količinah (komadih posamezene opreme in ne komplet vse opreme za katero se ne ve koliko jo je potrebno odstraniti.

V nasprotnem primeru, bi bile prejete ponudbe različnih ponudnikov med seboj neprimerljive in posledično neenakopravno obravnavane, kar pa veljavni zakon o javnem naročanju smatra kot nedovoljeno kršitev.

Za upoštevanje in odgovor se naročniku zahvaljujemo.

ODGOVOR
Gre za rušitvena dela, ki se jih vedno podaja v kompletu. Navedeni so skupinski sklopi, ki so znotraj odstranitve objekta. Ponudnik si lahko obstoječi objekt ogleda, prav tako projektno dokumentacijo obstoječega objekta, ki je na voljo na objektu.Datum objave: 18.03.2021   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za potrebne podatke, informacije, da se lahko korektno ovrednosti spodaj navedena postavka:

RUŠITVENA DELA
2.2. Odstranjevanje obstoječe zunanje športne opreme; obstoječa zunanja športna oprema (koši, goli,...). Demontaža in iznos materiala, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del oz naročnika, komplet s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. 1 kpl

Naročnik naj določi obseg del, kakšna klop, miza, smetnjaki ... ter njihovo število. Naročnik je po ZJN obvezan tehnične specifikacije predmeta naročila oblikovati in določiti tako, da ponudniki lahko pripravijo pravilne, dopustne in med seboj primerljive ponudbe. Zaradi pomanjkljivega opisa v omenjenih postavkah pa ponudniki takšnih ponudb v navedenem niso v stanju pripraviti, saj tehnične specifikacije, katere naj bi ponudniki ponudili v 1 kpl. (komplet) sploh ne poznajo.

Enota mere 1 kpl. v bistvu pomeni delni »ključ« za posamezno postavko in za takšne postavke je potrebno ponudnikom konkretno določiti in opredeliti obseg in količino del/storitev.
V kolikor naročnik ne razpolaga s podatki naj se postavka izvzame iz popisa in se obračuna po dejansko izvedenih količinah (komadih posamezene opreme in ne komplet vse opreme za katero se ne ve koliko jo je potrebno odstraniti.

V nasprotnem primeru, bi bile prejete ponudbe različnih ponudnikov med seboj neprimerljive in posledično neenakopravno obravnavane, kar pa veljavni zakon o javnem naročanju smatra kot nedovoljeno kršitev.

Za upoštevanje in odgovor se naročniku zahvaljujemo.

ODGOVOR
Gre za rušitvena dela, ki se jih vedno podaja v kompletu. Navedeni so skupinski sklopi, ki so znotraj odstranitve objekta. Ponudnik si lahko obstoječi objekt ogleda, prav tako projektno dokumentacijo obstoječega objekta, ki je na voljo na objektu.Datum objave: 18.03.2021   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za potrebne podatke, informacije, da se lahko korektno ovrednosti spodaj navedena postavka:

RUŠITVENA DELA
22.15. Rušitev oz demontaža obstoječega strelovoda na delu objekta predvidenem za rušitev. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. 1,00
1 kpl

Naročnik naj določi obseg del za to postavko. ? m1 ?

Naročnik je po ZJN obvezan tehnične specifikacije predmeta naročila oblikovati in določiti tako, da ponudniki lahko pripravijo pravilne, dopustne in med seboj primerljive ponudbe. Zaradi pomanjkljivega opisa v omenjenih postavkah pa ponudniki takšnih ponudb v navedenem niso v stanju pripraviti, saj tehnične specifikacije, katere naj bi ponudniki ponudili v 1 kpl. (komplet) sploh ne poznajo.

Enota mere 1 kpl. v bistvu pomeni delni »ključ« za posamezno postavko in za takšne postavke je potrebno ponudnikom konkretno določiti in opredeliti obseg in količino del/storitev.
V kolikor naročnik ne razpolaga s podatki naj se postavka izvzame iz popisa in se obračuna po dejansko izvedenih količinah.

V nasprotnem primeru, bi bile prejete ponudbe različnih ponudnikov med seboj neprimerljive in posledično neenakopravno obravnavane, kar pa veljavni zakon o javnem naročanju smatra kot nedovoljeno kršitev.

Za upoštevanje in odgovor se naročniku zahvaljujemo.

ODGOVOR
Gre za rušitvena dela, ki se jih vedno podaja v kompletu. Navedeni so skupinski sklopi, ki so znotraj odstranitve objekta. Ponudnik si lahko obstoječi objekt ogleda, prav tako projektno dokumentacijo obstoječega objekta, ki je na voljo na objektu.Datum objave: 18.03.2021   08:41
VPRAŠANJE
Prosimo za potrebne podatke, informacije, da se lahko korektno ovrednosti spodaj navedena
postavka:
RUŠITVENA DELA
2.16. Demontaža obstoječe šolske opreme in pohištva (omare, mize, table, stoli, police, garderobne omare, panoji, kuhinjska oprema... skupaj z eventuelnimi pritrdilnimi konzolami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. kpl. 1,00

2.17. Demontaža obstoječe notranje športne opreme (koši, goli, klopi, plezala, vešala,.... skupaj s pritrdilnimi konzolami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. kpl. 1,00

Naročnik naj določi obseg del, kakšna omara, miza, tabla, stoli... ter njihovo število.

Naročnik je po ZJN obvezan tehnične specifikacije predmeta naročila oblikovati in določiti tako, da ponudniki lahko pripravijo pravilne, dopustne in med seboj primerljive ponudbe. Zaradi pomanjkljivega opisa v omenjenih postavkah pa ponudniki takšnih ponudb v navedenem niso v stanju pripraviti, saj tehnične specifikacije, katere naj bi ponudniki ponudili v 1 kpl. (komplet) sploh ne poznajo.

Enota mere 1 kpl. v bistvu pomeni delni »ključ« za posamezno postavko in za takšne postavke je potrebno ponudnikom konkretno določiti in opredeliti obseg in količino del/storitev.

V kolikor naročnik ne razpolaga s podatki naj se postavka izvzame iz popisa in se obračuna po dejansko izvedenih količinah (komadih posamezene opreme in ne komplet vse opreme za katero se ne ve koliko jo je potrebno odstraniti.

V nasprotnem primeru, bi bile prejete ponudbe različnih ponudnikov med seboj neprimerljive in posledično neenakopravno obravnavane, kar pa veljavni zakon o javnem naročanju smatra kot nedovoljeno kršitev.

Za upoštevanje in odgovor se naročniku zahvaljujemo.

ODGOVOR
Gre za rušitvena dela, ki se jih vedno podaja v kompletu. Navedeni so skupinski sklopi, ki so znotraj odstranitve objekta. Ponudnik si lahko obstoječi objekt ogleda, prav tako projektno dokumentacijo obstoječega objekta, ki je na voljo na objektu.Datum objave: 18.03.2021   08:41
VPRAŠANJE
Prosimo za potrebne podatke, informacije, da se lahko korektno ovrednosti spodaj navedene postavke:

2.20. Demontaža obstoječe elektro inštalacije (luči, nadometne napeljave, zvočniki,.... skupaj s pritrdilnimi konzolami) in prekinitev električne napeljave (po navodilih elekto distributerja) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. kpl. 1,00

2.21. Demontaža obstoječe varnostne opreme (gasilniki, hidrantne omarice,.... skupaj s pritrdilnimi konzolam) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. kpl. 1,00

2.22. Demontaža obstoječe napeljave za prezračevanje in hlajenje (prezračevalni kanali, ventilatorji, klimatske naprave.... skupaj s pritrdilnimi konzolami in rozetami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo in blindiranje prezračevalnih kanalov. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. kpl. 1,00

2.23. Demontaža obstoječe vodovodne inštalacije in sanitarne keramike (wc kotlički, wc školjke, umivalniki, mešalne baterije,.... skupaj s pritrdilnimi konzolami in rozetami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo in blindiranje vodovodne inštalacije. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. kpl. 1,00

2.24. Demontaža obstoječe ogravalne nepeljave (ogrevalna telesa, cevi,... skupaj s pritrdilnimi konzolami in rozetami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo in blindiranje cevi. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. kpl. 1,00

Naročnik naj določi obseg del, za posamezno postavko. Naročnik je po ZJN obvezan tehnične specifikacije predmeta naročila oblikovati in določiti tako, da
ponudniki lahko pripravijo pravilne, dopustne in med seboj primerljive ponudbe. Zaradi pomanjkljivega opisa v omenjenih postavkah pa ponudniki takšnih ponudb v navedenem niso v stanju pripraviti, saj tehnične specifikacije, katere naj bi ponudniki ponudili v 1 kpl. (komplet) sploh ne poznajo.

Enota mere 1 kpl. v bistvu pomeni delni »ključ« za posamezno postavko in za takšne postavke je potrebno ponudnikom konkretno določiti in opredeliti obseg in količino del/storitev.
V kolikor naročnik ne razpolaga s podatki naj se postavka izvzame iz popisa in se obračuna po dejansko izvedenih količinah .

V nasprotnem primeru, bi bile prejete ponudbe različnih ponudnikov med seboj neprimerljive in posledično neenakopravno obravnavane, kar pa veljavni zakon o javnem naročanju smatra kot nedovoljeno kršitev.

Za upoštevanje in odgovor se naročniku zahvaljujemo.ODGOVOR
Gre za rušitvena dela, ki se jih vedno podaja v kompletu. Navedeni so skupinski sklopi, ki so znotraj odstranitve objekta. Ponudnik si lahko obstoječi objekt ogleda, prav tako projektno dokumentacijo obstoječega objekta, ki je na voljo na objektu.Datum objave: 18.03.2021   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Referenčne pogoje spremenite na zadnjih deset (10) let, saj verjetno ni razlike, ali smo projekt izvajali pred 5 leti ali pred 6 leti. Pa tudi splošna praksa je takšna, da se omogoči izpolnjevanje reference v zadnjih desetih letih, sploh za večje projekte kot je vaš.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik zahteve, da ponudniki izkazujejo reference za zadnjih pet (5) let, ne bo spreminjal.


Datum objave: 19.03.2021   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani
V popisu del je poglavjke 10. Dvigalo, ki ga v rekapituklaciji ni. Ali dvigalo ni predmet te ponudbe?
Hvala

ODGOVOR

Dvigalo je predmet ponudbe. V popisu del (rekapitulaciji) je prišlo do napake. Na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem naročilu pod dokumentacijo objavljamo popravljen popis del - "2. popis del - s popravkom (objava dne 19.3.2021)"


Datum objave: 19.03.2021   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za objavo geološko geomehanskega elaborata.
Sodeč po tehničnem poročilu je poročilo izdelano in dobro bi bilo, da ga naročnik čim hitreje objavi.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Naročnik na svoji spletni strani pri predmetnem javnem naročilu objavlja pod projektno dokumentacijo Geološko poročilo o erozijski ogroženosti in plazljivosti parcel.

Datum objave: 22.03.2021   11:35
VPRAŠANJE
Prosim za odgovor na sledeča vprašanja v zvezi z gradnjo OŠ Moravče:

1. OBRTNIŠKA DELA:

a. Splošno:
i. V rekapitulaciji obrtniških del ni zajet sicer popisan sklop del z zaporedno številko 10. DVIGALA? Naj ta dela ponudimo?

b. Ključavničarska dela:
i. Postavka 3.1.: dostaviti načrt in detajle notranjega kovinskega stopnišča postavka je opisana kot 1 kpl brez načrta ni možno formirati ustrezne enotne cene
ii. Postavka 3.2.: dostaviti načrt in detajle zunanjega mostovža - postavka je opisana kot 1 kpl brez načrta ni možno formirati ustrezne enotne cene
iii. Postavka 3.4.: dostaviti načrt in detajle zunanjega steklenega nadstreška - postavka je opisana kot 1 kpl brez načrta ni možno formirati ustrezne enotne cene
iv. Postavka 3.6.: dostaviti načrte in detajle notranje kovinske ograje - postavka je opisana kot 1 kpl brez načrta ni možno formirati ustrezne enotne cene
v. Postavka 3.7.: dostaviti načrte in detajle steklene ograje na tribuni - postavka je opisana kot 1 kpl brez načrta ni možno formirati ustrezne enotne cene
vi. Postavka 3.8.: dostaviti načrte in detajle steklene ograje na podestu - postavka je opisana kot 1 kpl brez načrta ni možno formirati ustrezne enotne cene

c. Gasilska oprema:
i. Postavka 11.2.: izvedba požarnega tesnenja je opisana kot 1 kpl- brez načrtov ni mogoče formirati ustrezne cene korigirati popis
ii. Postavka 11.6.: izvedba piktogramov je opisana kot 1 kpl brez načrtov oz. detajlnejših popisov ni mogoče formirati ustrezne cene korigirati popis


ODGOVOR

a. Splošno:
i. V rekapitulaciji obrtniških del ni zajet sicer popisan sklop del z zaporedno številko 10. DVIGALA? Naj ta dela ponudimo?
DA, glejte odgovor na vprašanje z dne 18.3.2021 ob 15.54 uri.

b. Ključavničarska dela:
Naročnik je na svoji spletni strani pri predmetnem javnem naročilu objavil detajle za ključavničarska dela za postavke 3.1., 3.2., 3.4., 3.6., 3.7. in 3.8.

c. Gasilska oprema:
i. Postavka 11.2.: izvedba požarnega tesnenja je opisana kot 1 kpl- brez načrtov ni mogoče formirati ustrezne cene korigirati popis
PO ŠTUDIJI POŽARNE VARNOSTI IN NAČRTIH STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ.

ii. Postavka 11.6.: izvedba piktogramov je opisana kot 1 kpl brez načrtov oz. detajlnejših popisov ni mogoče formirati ustrezne cene korigirati popis
PO ŠTUDIJI POŽARNE VARNOSTI.

Datum objave: 23.03.2021   07:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ne najdemo shem/načrov za PVC okna, steklene stene in evakuacijska vrata. Prosimo za objavo načrtov, da lahko pripravimo ponudbo za naročnika.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik objavlja sheme/načrte na svoji spletni strani pri predmetnem javnem naročilu.Datum objave: 23.03.2021   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 97 navaja, da mora biti v ponudbi vključen tudi strošek izdelave
"Posnetka stanja na stavbah - objektih ob gradbišču in spremljanje stanja na objektih ob morebitnih obstoječih poškodbah ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih."

Naročnik naj točno specificira na katere stavbe se to nanaša.

Hvala

ODGOVOR

Nanaša se na obstoječi objekt osnovne šole.


Datum objave: 23.03.2021   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani

Na strani 96 in 97 razpisne dokumentacije je naročnik navedel SPLOŠNA DOLOČILA-POPISI DEL v katerih med ostalimi alinejami navaja:

"V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vse začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje."

Le to ni mogoče ovrednosti, saj naročnik ni objavil posnetka obstoječih komunalnih vodov.

Prosimo za objavo le tega ali pa naj naročnik umakne to zahtevo iz razpisne dokumentacije.

Da bodo ponudbe med seboj primerljive naj naročnik točno specificira obseg del, ki je vezan na prestavitve.ODGOVOR
Potek je razviden iz geodetskega posnetka in situacije komunalne infrastrukture.Datum objave: 23.03.2021   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji "SPLOŠNA DOLOČILA -POPISI DEL (STRAN96-102) je naročnik na strani 102 navedel:


-----------------------------------------------------------------------
"V kolikor vmesna in končna kontrola stopnje zrakotesnosti (Blower door test v skladu s SIST EN ISO 9972:2015) ne bosta uspešna, izvajalec sam na lastne stroške odpravil pomanjkljivosti in ponovno izvedel test zrakotesnosti, kot je to zahtevano s strani Ekosklada;«
______________________________________________
V tehničnem poročilu je navedeno:
»Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO
9972:2015 mora znašati: n50 0,6 h-1, pri čemer bo zaključna meritev izvedena ob prisotnosti
predstavnika Eko sklada.«
-----------------------------------------------------------------------
V zvezi z omenjenim postavljamo ugovor in zahtevamo popravek in spremembo v zgoraj omenjenih alinejah kot sledi.

Ponudnik oziroma pozneje izbrani izvajalec v tem postopku oddaje javnega naročila je IZVAJALEC gradnje na osnovi projektov in načrtov, katere je naročnik oddal svojemu izbranemu projektantu v predhodnem, že zaključenem postopku.

Torej IZVAJALEC gradnje NI projektant in po zakonu NE odgovarja za morebitne projektantske napake, kater bi se lahko ugotovile med gradnjo objekta. IZVAJALEC gradnje NE revidira in NE nostrificira načrtov naročnika ampak je obvezan, da naročnika med gradnjo zgolj opozorja na morebitna neskladja
ali vidne napake v projektni dokumentaciji ali načrtih.

To velja še posebej za del dokumentacije, ki se nanaša na zagotavljanje parametrov zrakotesnosti.
Naročnik ne sme in ne more od izvajalca gradnje zahtevati, da prevzema tisti del odgovornosti, ki se nanaša na projekt
zrakotesnosti, katerega izdela , ali ga še bo izdelal njegov izbrani projektant. Naročnik lahko zahteva od izvajalca,
da po vmesnih in končni kontroli, jamči oziroma garantira naročniku izključno in samo kvalitetno izvedbo
zrakotesnosti, ne pa tudi morebitna nedoseganja rezultatov, ki bi lahko bili posledica napake ali pomanjkljivosti v
projektu zrakotesnosti. Torej je odgovornost izvajalca izključno omejena na sfero, v kateri izvajalec pogodbo za
naročnika izvaja.

Prosimo, da naročnik ugovor upošteva in v spornem členu besedilo popravi ali opusti, ker krši veljavno zakonodajo, oziroma nedopustno in nezakonito prenaša projektantsko odgovornost na izvajalca gradnje.

V slučaju neupoštevanja, bo naročnik prejel zahtevo po odpravi te nezakonitosti po tem, ko bo pozval izbranega izvajalca na podpis pogodbe.

ODGOVOR
Izvajalec odgovarja za kvaliteto izvedbe, morebitne pomanjkljivosti bo moral odpraviti. Zahteve se ne nanašajo na projekt izvedbe zrakotesnosti, temveč zgolj na izvedbo.Datum objave: 23.03.2021   12:00
VPRAŠANJE

Spoštovani

Ali pravilno razumemo, da so dimenzije okroglih odprtin (opaž) dolžine podane v cm med tem ko so fi odprtine podani v mm?

Naprimer:
5.18. Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža odprtin v AB konstrukcijah za podometni razvod posameznih inštalacij v dozidanem objektu. Opaž za odprtine vgrajen v opažu AB konstrukcij (Dimenzije odprtin v so podane kot notranja mera opaža). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
ODPRTINE OKROGLEGA PREREZA
a ø125, dolžine 15cm kos 2,00 ???( fi = 125 mm, dolžina 15 cm)???

Hvala

ODGOVOR

Premer odprtine se prilagaja elementom strojnih instalacij, zato so premeri podani z znakom grške črke ø (fi) in v milimetrih (mm), dolžine pa so vezane na debeline sten, ki sodijo pod gradbena dela in so dimenzije podane v cm.


Datum objave: 23.03.2021   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnik je v razpisni dokumentaciji "SPLOŠNA NAVODILA-POPISI DEL" na straneh 96 in 97 navedel, da naj ponudniki v ponudbenih cenah po tem razpisu upoštevajo in vključijo v cene po enoti mere tudi:

"Izvedbo sondažnih izkopov za ugotovitev in preverjanje obstoječih komunalnih vodov.
Izvedbo sondažnih izkopov za izvedbo testnih preiskav temeljnih tal."

Naročnika opozarjamo, da je le to odgovornost naročnika in projektanta ter zahtevamo, da ta določila umakne iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Naročnik umika zahtevo. Iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom se pri "SPLOŠNA DOLOČILA - POPISI DEL" na strani 97 črta sledeče besedilo:
"Izvedbo sondažnih izkopov za ugotovitev in preverjanje obstoječih komunalnih vodov.
Izvedbo sondažnih izkopov za izvedbo testnih preiskav temeljnih tal."

Naročnik črta navedeno besedilo tudi iz splošnih določil popisov del. Naročnik na svoji spletni strani pri predmetnem javnem naročilu pod dokumentacijo objavlja popravljene popise del - "2. Popisi del - s popravki (objava dne 23.3.2021)".

Datum objave: 23.03.2021   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za potrebne podatke, informacije, da se lahko korektno ovrednosti spodaj navedeno postavko:

SLIKOPLESKARSKA DELA: 7.3. Nabava, dobava in obdelava fug in stikov; kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z belim akrilnim kitom; obelava po navodilih proizvajalca. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. kpl. 1,00

Naročnik naj določi obseg del v pripadajoči merski enoti m1.

Naročnik je po ZJN obvezan tehnične specifikacije predmeta naročila oblikovati in določiti tako, da ponudniki lahko pripravijo pravilne, dopustne in med seboj primerljive ponudbe. Zaradi pomanjkljivega opisa v omenjenih postavkah pa ponudniki takšnih ponudb v navedenem niso v stanju pripraviti, saj tehnične specifikacije, katere naj bi ponudniki ponudili v 1 kpl. (komplet) sploh ne poznajo.

Enota mere 1 kpl. v bistvu pomeni delni »ključ« za posamezno postavko in za takšne postavke je potrebno ponudnikom konkretno določiti in opredeliti obseg in količino del/ storitev.

V kolikor naročnik ne razpolaga s podatki naj se postavka izvzame iz popisa ali pa določi 1 m1 ter se le ta obračuna po dejansko izvedenih količinah.

V nasprotnem primeru, bi bile prejete ponudbe različnih ponudnikov med seboj neprimerljive in posledično neenakopravno obravnavane, kar pa veljavni zakon o javnem naročanju smatra kot nedovoljeno kršitev.

Za upoštevanje in odgovor se naročniku zahvaljujemo.
ODGOVOR
Naročnik je dopolnil popise del, ki so objavljeni na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem naročilu pod dokumentacijo "2. Popisi del - s popravki (objava dne 23.3.2021)".Datum objave: 23.03.2021   12:15
VPRAŠANJE
Vprašanje v zvezi z izvedbo slikopleskarskih del:

-v popisih del ni zajeto glajenje površin, ki se pleskajo:
- pri suhomontažnih delih je predvideno zgolj bandažiranje v kvaliteti K2, ki ni primerna za nanos finalnega opleska,
- pri postavkah za obdelavo zidarko izvedenih površin pa glajenje ni in brušenje v popisih ni zajeto
Glede na to, da je v razpisnih pogojih navedeno, kaj se togledno pričakuje, prosim za popravek popisov!

Hvala!

ODGOVOR

Naročnik je naredil popravek v popisu del. Popisi del s popravki so objavljeni na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem naročilu pod dokumentacijo "2. Popisi del - s popravki (objava dne 23.3.2021)".


Datum objave: 23.03.2021   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na ODGOVOR naročnika:
"Gre za rušitvena dela, ki se jih vedno podaja v kompletu. Navedeni so skupinski sklopi, ki so znotraj odstranitve objekta. Ponudnik si lahko obstoječi objekt ogleda, prav tako projektno dokumentacijo obstoječega objekta, ki je na voljo na objektu. "

Glede na to, da so varnostini protokoli zaradi situacije Covid-19, katere je potrebno spoštovati si je nemogoče predstavljati, da bi naročnik zahteval, da si vsak od potencialnih ponudnikov oglduje objekt (šolo), dela izmere za postavke, katere je naročnik dolžan specificirati tako s pravilno mersko enoto kot s količino (ne pa 1 komplet).

Zahtevamo, da naročnik točno specificira spodaj naveden posstavke v pravilnih merskih enotah, ki so v splošni ter običajni uporabi v stroki s pripadajočo količino.

RUŠITVENA DELA
2.1. Odstranjevanje obstoječe zunanje opreme in igral; obstoječa zunanja oprema (klopi,
mize, smetnjaki, betonska cvetlična korita, prometni znaki,...). Iznos materiala, nakladanje na
kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del oz naročnika, komplet s stroški prevoza
in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.......................................... ? kom klopi, ?kom miz, ?kom smetnjakov, ?kom betonskih cvetličnih korit, ? prometnih znakov....? kom česa?

2.2. Odstranjevanje obstoječe zunanje športne opreme; obstoječa zunanja športna oprema
(koši, goli,...). Demontaža in iznos materiala, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po
izboru izvajalca del oz naročnika, komplet s stroški prevoza in plačilom takse deponije.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. ......................................................................................? kom košev, ?kom golov, ?kom česa?

22.15. Rušitev oz demontaža obstoječega strelovoda na delu objekta predvidenem za
rušitev. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru
izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi
potrebnimi dodatnimi deli in materiali. ....................................................................................................................? m1

2.16. Demontaža obstoječe šolske opreme in pohištva (omare, mize, table, stoli, police,
garderobne omare, panoji, kuhinjska oprema... skupaj z eventuelnimi pritrdilnimi konzolami) v
delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje
na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in
plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. .........................................? kom omar ter kakšnih, ? kom miz, ?kom stolov, ?kom polic ter kašnih dimenzij, ? garderobnih omar ter kakšnih, ? panojev ter kakšnih dimenzij, ? kom kuhinjske opreme, kakšne, ? .? kom česa?

2.17. Demontaža obstoječe notranje športne opreme (koši, goli, klopi, plezala, vešala,....
skupaj s pritrdilnimi konzolami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo. Iznos
materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del,
komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi
dodatnimi deli in materiali. ......................................................................................? kom košev, ?kom golov, ?kom klopi, ?kom plezal ter kakšnih, ? kom vešal ?kom česa?

Ponovno poudarjamo, da je naročnik je po ZJN obvezan tehnične specifikacije predmeta naročila oblikovati in določiti tako, da ponudniki lahko pripravijo pravilne, dopustne in med seboj primerljive ponudbe.Zaradi pomanjkljivega opisa v omenjenih postavkah pa ponudniki takšnih ponudb v navedenem niso v stanju pripraviti, saj tehnične specifikacije, katere naj bi ponudniki ponudili v 1 kpl. (komplet) sploh ne poznajo. Enota mere 1 kpl. v bistvu pomeni delni »ključ« za posamezno postavko in za takšne postavke je potrebno ponudnikom konkretno določiti in opredeliti obseg in količino del/storitev.
V kolikor naročnik ne razpolaga s podatki naj se postavka izvzame iz popisa in se obračuna po dejansko izvedenih količinah (komadih posamezene opreme in ne komplet vse opreme za katero se ne ve koliko jo je potrebno odstraniti.

V nasprotnem primeru, bi bile prejete ponudbe različnih ponudnikov med seboj neprimerljive in posledično neenakopravno obravnavane, kar pa veljavni zakon o javnem naročanju smatra kot nedovoljeno kršitev.

Za upoštevanje in odgovor se naročniku zahvaljujemo.


ODGOVOR
Naročnik je v popisu del dopolnil postavke 2.1., 2.2., 2.15., 2.16. in 2.17. . Popravljeni popisi del so objavljeni na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem naročilu pod dokumentacijo "2. Popisi del - s popravki (objava dne 23.3.2021)".


Datum objave: 23.03.2021   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo da naročnik projektno dokumentacijo dopolni tudi z geomehanskim in geološkim poročilom.

Prosimo za hiter odgovor

ODGOVOR
Naročnik je geološko poročilo objavil na svoji spletni strani pri predmetnem javnem naročilu dne 19.3.2021 (glejte odgovor z datumom objave: 19.03.2021 ob 13:04) . Naročnik na spletni strani pri predmetnem javnem naročilu dne 23.3.2021 objavlja geotehnično poročilo.Datum objave: 23.03.2021   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kljub vaši navedbi, da so popisi pri (med drugim) slikopleskarskih del popravljeni, to drži le delno. Pri postavki slikopleksarskih del 7.2. je še vedno naveden le oplesk z latex barvo, ne pa tudi priprava površine (torej 2x glajenje in brušenje)! Prosim za vaš odgovor.

ODGOVOR
Latex barva (7.2.) je predvidena preko osnovnega opleska.


Datum objave: 23.03.2021   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za detajlni prerez skozi streho telovadnice z navedenimi predvidenimi sloji in elementi. Izvajalci krovskih nam namreč "ne znajo" ponuditi možnih samonosilnih panelov, želijo pa tudi natančnejši opis notranje akustične obloge. Projektant naj prosim navede elemente v smislu "ko na preimer" oz. na način, ki je seveda dopusten po veljavni regulativi za javna naročila.

Hvala!

ODGOVOR

Predlagani, prikazani in popisani so samonosilni strešni paneli, ki vsebujejo pvc folijo na zgornji strani, toplotno izolacijo iz kamene volne v srednjem delu in perforirano pločevino na spodnji, iz dvorane vidni strani. Krovci vam takšnih panelov ne morejo ponuditi, gre za industrijski izdelek, običajno širine 240cm, ki se montira neposredno na lesene nosilce. Z montažo je izvedba tudi zaključena, na panele se ničesar ne dodaja in ničesar ne odvzema.
Za izvajalce krovskih del, ki navedenih panelov ne poznajo, navedemo "kot naprimer" Laas ali Rubner.Datum objave: 23.03.2021   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

vezano na ODGOVOR - 23.03.2021 12:09
"Naročnik umika zahtevo. Iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom se pri "SPLOŠNA DOLOČILA - POPISI DEL" na strani 97 črta sledeče besedilo:
"Izvedbo sondažnih izkopov za ugotovitev in preverjanje obstoječih komunalnih vodov.
Izvedbo sondažnih izkopov za izvedbo testnih preiskav temeljnih tal."

Naročnik črta navedeno besedilo tudi iz splošnih določil popisov del. Naročnik na svoji spletni strani pri predmetnem javnem naročilu pod dokumentacijo objavlja popravljene popise del - "2. Popisi del - s popravki (objava dne 23.3.2021)". "

Naročnik je objavil popravljene popise del toda Razpisna dokumentacija (Word) so SPLOŠNA DOLOČILA na straneh 96-102 ni popravljena.


ODGOVOR

Naročnik je popravil razpisno dokumentacijo. Ponudnik naj prebere odgovor na vprašanje, ki je bil objavljen 23.03.2021 ob 12:09 uri.


Datum objave: 23.03.2021   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

vezano na ODGOVOR ( 23.03.2021 12:30)
Naročnik je geološko poročilo objavil na svoji spletni strani pri predmetnem javnem naročilu dne 19.3.2021 (glejte odgovor z datumom objave: 19.03.2021 ob 13:04) . Naročnik na spletni strani pri predmetnem javnem naročilu dne 23.3.2021 objavlja geotehnično poročilo.

Naročnik je 23.3.2021 objavil GEOTEHNIČNO POROČILO o pogojih temeljenja in gradnje KOTLOVNICE NA BIOMASO in VRTCA v MORAVČAH
(faza PGD) z datumom izdelave avgust 2011.

Prosimo, da naročnik objavi geotehnično poročilo za projekt NOVOGRADNJA PRIZIDAVE OŠ MORAVČE IN ŠPORTNE TELOVADNICE!

Hvala

ODGOVOR

Za dozidavo smo izdelali poseben elaborat, katerega izhodišče je ugotovitev o stabilnosti zemljišča, morebitni eroziji in plazljiovsti. Ta je bil uporabljen za izdelavo projektne dokumentacije, saj iz njega izhajajo ključni podatki glede raščenega terena.
Elaborat za vrtec smo samo priložili, ker zajema območje severno od obstoječega objekta, novi eleborat pa območje ob objektu. Neposredno pod objekt nismo mogli posegati.Datum objave: 24.03.2021   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate:

"V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila in ves čas trajanja predmetneg naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in gospodarskim subjektom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd."

Zanima nas, ali moramo dokazila o sodelovanju predložiti tudi za kader, ki je sicer redno zaposlen pri podizvajalcu s katerim sodelujemo na razpisu?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
V kolikor boste gospodarski subjekt pri katerem so kadri zaposleni prijavili kot podizvajalca, potem izjave oziroma dogovora o sodelovanju ne potrebujete.

Datum objave: 24.03.2021   13:55
VPRAŠANJE

Spoštovani

Vezano na postavko

11. GASILSKA OPREMA
Postavka 11.2. Nabava, dobava in izvedba protipožarnega tesnenja prehodov inštalacij skozi konstrukcijske elemente med požarnimi sektorji. Izvedba v skladu s požarnim elaboratom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. kpl. 1,00

Naj naročnik točno specificira vsebino ter obseg.

V kolikor želimo podati pravilen material potrebujemo spodaj navedene podatke in količine. Trenutno se ne ve za kakšno inštalacijo gre in se ne da predvideti pravilni materiala in količin.
- Za kakšno inštalacijo gre:
o Elektro: količina in velikost kablov, ki prehajajo požarno mejo (omejitev je 60% površine preboja),
o Strojno:
 Gorljive cevi (PVC, PVC-U,) z negorljivo ali gorljivo izolacijo + velikost cevi in debelina izolacije + prehod stene ali strop
 Negorljive cevi (INOX, Fe,) z negorljivo ali gorljivo izolacijo + velikost cevi in debelina izolacije + prehod stene ali strop
o Podatek o materialu, ki ga prehaja in debelina: AB, lahka pregradna stena, plinobeton, opeka

Hvala

ODGOVOR
Požarno tesnjenje po študiji požarne varnosti in načrtih strojnih in elektro inštalacij ter načrtu arhitekture. Glejte odgovor na vprašanje, ki je bil objavljen 22.03.2021 ob 11:35 uri.Datum objave: 24.03.2021   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za obrazložitev postavke Notranjih senčil. V kolikor sledimo postavki in upoštevamo vodila, ki se namestijo na notranjo stran, se okna ne morejo več odpreti. Prav tako nas zanima kje jih pritrditi v vmesnem delu - v primeru žaluzij večjih velikosti, kot so (640/480cm), saj če jih pritrdimo le na obeh robnih stranicah, ne bodo nudila popolne zatemnitve.

Prosimo za jasnejšo obrazložitev postavk, da lahko sestavimo ponudbo.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
NOTRANJA senčila so namenjena zatemnjevanju, to niso zunanje žaluzije, ki preprečujejo pretiran vdor sončnih žarkov in s tem toplote. Običajno gre za tkanino, kot naprimer screen. Vodila so VEDNO montirana ob okenskem krilu, tako da se okno brez težav odpira. Pri oknih v sami dvorani, ki so večjega formata, se vodila pritrdi na vmesne pokončne okvirne letve. Popolna zatemnitev ni zahtevana, ob "stisnjenih" žaluzijah in spuščenih notranjih rolojih pa dobimo dovolj zatemnjen prostor za vse kulturne in zabavne prireditve. ZUNANJA senčila so žaluzije.
Datum objave: 29.03.2021   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri pregledu del na segmentu pvc stavbnega pohištva z zunanjo alu masko se porajajo sledeča vprašanja:
- evakuacijska pvc vrata z dekorativno alu zunanjo masko v izvedbi z odpiranjem navzven niso izvedljiva.
- višina evakuacijskih vrat je ponekod tudi do 355 cm, kar (še posebno ob predvideni troslojni zasteklitvi z obojestraskim varnostnim lepljenim steklom ni izvedljivo. Tašna vrata je potrebno izvesti z ALU profili ali pa (po možnosti) spremeniti njihovo izvedbeno zasnovo!
- pozicije stavbnega pohištva po postavkah:
* 2.8. : VV2, VV1, O20, O21, O12,
* 2.9.: SS2
* 2.10.: SS1
s s popisom predvidena kot macesnovi elementi z alu zunanjo oblogo

Prosim za celovit pregled popisov in korekcijo/uskladitev skladno z zgoraj zapisanim!


ODGOVOR
Evakuacijska vrata iz pvc profilov, zaščitno masko iz pvc in odpiranjem navzven SO IZVEDLJIVA. V kolikor izvajalec ne more izvesti vrat na ta način, naj jih ponudi iz alu profilov.
Vrata iz shrambe orodja O12, ki so evakuacijska in višine 355 lahko ponudnik predlaga iz alu profilov, saj višine ne moremo spremeniti. Vrata iz tehničnega prostora strojnice so lahko iz alu profilov, ker se višina zaradi vnosa tehnične opreme ne sme spremeniti.
Okno O19 je korigirano z dodatno prečko, prav tako vrata O20, kjer je dodana fiksna nadsvetloba.
VV1 in VV2 so višine 230cm.
O21 je dodana prečka, tako da ostanejo krila višine 270cm, 120cm je fiksna nadsvetloba.
SS1 (vhodna vrata) je dodana prečka, tako da ostanejo krila višine 270cm, 80cm je fiksna nadsvetloba.

Zaradi racionalizaciji smo spremenili vse okenske in vratne profile iz macesnovih v pvc. Zgolj v eni shemi je pomotoma ostala navedba macesen. V popisu macesna ni.
Datum objave: 29.03.2021   11:06
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije točka 2.5.2.6. izhaja zahteva, da mora vodja posameznih del s področja strojnih inštalacij / vodja posameznih del s področja elektro inštalacij izpolnjevati tudi pogoj "je vpisan v imenik vodij del (Vm oz. Vnp - vodenje posameznih del na zahtevnih objektih).

Prosimo naročnika, da potrdi pravilno razumevanje zahteve, da pogoj izpolnjuje tudi vodja posameznih del s področja strojnih inštalacij / vodja posameznih del s področja elektro inštalacij:
- če je vpisan v imenik IZS s poklicnim nazivom pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta) ali
- če je vpisan v imenik IZS s poklicnim nazivom vodja del (Vz - vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta).

Kakršno koli drugačno razumevanje razpisne dokumentacije izključuje strokovnjake, ki so vpisani v imenik IZS in poleg vodenje posameznih del na zahtevnih objektih lahko opravljajo tudi druga dela in naloge, za katere na podlagi vpisa izpolnjujejo pogoje.

V primeru naročnikovega negativnega odgovora bomo z revizijskim zahtevkom uveljavljali pravno varstvo v predmetnem postopku.

Hvala.


ODGOVOR
Da, vaše razumevanje zahteve je pravilno.Datum objave: 29.03.2021   11:41
VPRAŠANJE
Vezano na odgovor naročnika (datum objave: 22.03.2021 11:35)

Naročnika opozarjamo, da je popolnoma neustrezno, da naročnik breme neustrezne projektne dokumentacije ( v tem primeru popis del) prevaljuje na izvajalca. Izdelava ustreznega popisa del je odgovornost projektanta. Iz popisa del morata biti razvidna tako obseg del kot vrsta del, da bi lahko ponudniki na osnovi konkretnih podatkov lahko primerljivo ocenili in ponudili omenjeno storitev.
Ponudnik/potencialni izvajalec ima drugačne pogodbene obveznosti kakor projektant, zaradi česar je tudi dolžna skrbnost dobrega strokovnjaka za ponudnika/izvajalca drugačna kakor za projektanta. Ponudnik/izvajalec ima zgolj notifikacijsko dolžnost, da naročnika opozori na pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji (popisih del), vendar se to nanaša zgolj na skrbnost, ki se presoja po merilih skrbnosti gradbenega izvajalca in ne projektanta. Izdelava projektne dokumentacije in popisa del je v domeni projektanta. Za to nosi tudi odgovornost. Naročnik ne sme prelagati neustreznosti (neujemanja, pomanjkljivosti) na strošek ponudnika/izvajalca GOI del. Izdelava popisa del je odgovornost projektanta in je naročnik ne more (in ne sme) prenašati na izvajalca. Ponudniki lahko podamo ceno na mersko enoto po opisu del v popisu del. V primeru sprememb pa se le ta obračunajo kot spremenjena dela.

Zato zahtevamo od naročnika, da opremi opis postavk v popisu del tako, da je omogočeno ponudnikom podati pravilno ceno.c. Gasilska oprema:
i. Postavka 11.2.: izvedba požarnega tesnenja je opisana kot 1 kpl- iz opisa ni mogoče razbrati obsega in vrsto del ter ni mogoče formirati ustrezne cene korigirati popis
ii. Postavka 11.6.: izvedba piktogramov je opisana kot 1 kpl -i z opisa ni mogoče razbrati obsega in vrsto del ter ni mogoče formirati ustrezne cene korigirati popis

Odgovor naročnika:"ii. Postavka 11.6.: izvedba piktogramov je opisana kot 1 kpl brez načrtov oz. detajlnejših popisov ni mogoče formirati ustrezne cene korigirati popisPO ŠTUDIJI POŽARNE VARNOSTI. " je nespejemljiv.

Predvidevamo, da je naročnik plačal storitve projektiranaj projektantu in v to storitev spada tudi izdelava popisa del.ODGOVOR
Naročnik na prvi del ne more odgovoriti, ker ni vprašanje.

Gasilska oprema - postavka 11.2.:
POŽARNI PREBOJI:
~ dim. 200/150mm kos 1,00
~ dim 200/180mm kos 6,00
~ dim. 220/110mm kos 1,00
~ dim. 250/200mm kos 1,00
~ dim. 300/150mm kos 4,00
~ dim. 300/180mm kos 4,00
~ dim. 350/200mm kos 3,00
~ dim. 350/250mm kos 1,00
~ dim. 400/180mm kos 5,00
~ dim. 450/250mm kos 1,00
~ dim. 500/150mm kos 2,00
~ dim. 500/180mm kos 1,00
~ dim. 500/250mm kos 5,00
~ dim. 500/350mm kos 2,00
~ dim. 500/500mm kos 1,00
~ dim. 500/1600mm kos 1,00
~ dim. 550/150mm kos 1,00
~ dim. 550/450mm kos 1,00
~ dim. 550/1550mm kos 1,00
~ dim. 550/1650mm kos 1,00
~ dim. 600/200mm kos 1,00
~ dim. 600/350mm kos 2,00
~ dim. 600/400mm kos 2,00
~ dim. 600/500mm kos 4,00
~ dim. 650/150mm kos 1,00
~dim. 650/350mm kos 2,00
~ dim. 650/450mm kos 1,00
~ dim. 700/450mm kos 4,00
~ dim. 850/800mm kos 1,00
~ dim. 1000/450mm kos 1,00
~ dim. 1050/750mm kos 1,00
~ dim. 1250/750mm kos 1,00
~ dim. 3300/1650mm kos 1,00
~ ø125mm kos 3,00
~ ø160mm kos 4,00
~ ø200mm kos 12,00
~ ø250mm kos 1,00
~ ø400mm kos 2,00

Gasilska oprema - postavka 11.6.:
Piktogrami so zajeti v popisu elektro inštalacij. Iz popisa obrtniških del se postavka izbriše.

Naročnik na svoji spletni strani pri predmetnem javnem naročilu pod dokumentacijo objavlja popise del s popravkom "2. Popisi del - s popravki (objava dne 29.03.2021)".

Datum objave: 29.03.2021   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

reference, ki jih zahtevate za vodjo posameznih del s področja strojnih in elektro inštalacij, se nam zdijo pretirane in nesorazmerne.

Predlagamo, da zahtevane reference za vodjo posameznih del znižate na izvedbo 1 istovrstnega posla v vrednosti 300.000,00 EUR z DDV.

Hvala!ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.


Datum objave: 29.03.2021   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podaljšanje roka za prijavo vsaj za tri dni.
Razlog: zaradi ukrepov vlade ( zaprtje države od 1.4.2021 11.4.2021).

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik zaenkrat roka ne bo podaljšal.Datum objave: 29.03.2021   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vljudno vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 10 dni.
(Naši podizvajalci nas prosijo za več časa, sploh dobavitelji PVC oken in steklarskih del, saj so sheme prejeli šele danes 23.3.2021.
Prav tako sedaj že drugič pregledujemo spremembe v na novo objavljenih popisih del.)

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik zaenkrat roka ne bo podaljšal.Datum objave: 29.03.2021   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani
Pri stavbnem pohištvu se popisi del ne ujemajo s shemami.
Prosimo naročnika, da sporoči kateri podatek je relevanten oziroma odpravi neskladnosti.
Hvala

ODGOVOR

Neskladje je bilo zgolj pri eni shemi, kjer je bilo napačno navedeno, da gre za macesenove profile. Relevantni so tako podatki iz popisa, kot iz shem, vedno in v vseh pozicijah pa gre za pvc profile z zaščito iz alu profila.
Korigirali smo sheme in popravili neskladje. Sheme so objavljene na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem naročilu pod "Popravki shem oken in zunanjih vrat (dodano na spletno stran 29.3.2021)".Datum objave: 31.03.2021   14:58
VPRAŠANJE
Prosim za podaljšanje roka za sedem dni.
Razlog: oddaja ponudbe na prvi dan po predvidenem zaključku lockdown-a. V času zaprtja javnega življenja bo delovanje otežkočeno in pridobivanje vseh potrebnih elementov ponudbe upočasnjeno.
Glede na obsežnost projekta in izdelavo korektne ponudbe je smiselno podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik zaenkrat roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Datum objave: 31.03.2021   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V Republiki Sloveniji je razglašena epidemija koronavirusa Covid-19. Vlada RS je dne 28. 3. 2021 javnost obvestila, da je sprejela predlog strokovne skupine za zaprtje države od 1. do vključno 11. aprila 2021. Sočasno je Vlada RS predstojnikom organov državne uprave naročila, da v istem obdobju zagotovijo, da bo na delovnih mestih v organih državne uprave največ 20 odstotkov javnih uslužbencev. Nadalje se priporoča, da javni uslužbenci, pri katerih delovni proces ne omogoča opravljanja dela doma, porabijo letni dopust ali presežek ur oz. delavce, pri katerih tudi to ni mogoče, delodajalci napotijo na čakanje na delo doma. Isti napotki veljajo tudi za zaposlene v gospodarstvu.

Navedeni ukrepi bodo bistveno vplivali tudi na pripravo ponudb v postopkih javnega naročanja. Oteženo ali celo onemogočeno bo pridobivanje potrebnih dokazil iz uradnih inštitucij, referenčnih potrdil s strani javnih naročnikov, pridobivanje in usklajevanje ponudb za izvedbo del s strani partnerjev in podizvajalcev, finančnih zavarovanj, ipd. Vsekakor bo napovedano zaprtje države onemogočalo pripravo vse dokumentacije, ki je vključena v posamezni ponudbi, oz. bo pripravo le-te močno podaljšalo.

Glede na to, da zgoraj navedeno predstavlja dogodek za nastanek katerega nikakor ne morejo biti odgovorni potencialni ponudniki, vas pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe (in postavitev vprašanj) za vsaj 14 (štirinajst) dni. Namreč tudi po prenehanju »zaprtja države« bo za normalen potek delovnega procesa potrebnih še nekaj dni, ravno tako pa bodo državne in druge inštitucije dodatno (prekomerno) obremenjene s strani vseh uporabnikov, zaradi česar bo priprava dokumentov terjala več časa, kot običajno.

Ključnega pomena za uspešnost postopka javnega naročanja je namreč dobra priprava ponudbe, ki v danih razmerah in ob upoštevanju priporočil državnih organov, ne bo mogoča. Zato ocenjujemo, da je zaradi zagotavljanja konkurence med ponudniki in zasledovanja načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti postopka javnega naročanja, ključnega pomena, da kot naročnik podaljšate rok za oddajo ponudbe. Glede na obrazloženo smo prepričani, da je takšen ukrep tudi (ali predvsem) v vašem interesu.

Hvala.


ODGOVOR
Naročnik zaenkrat roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 31.03.2021   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi splošno znanih razmer ter potrebnega vnovičnega organiziranja delo od doma, šolanje otrok na daljavo...,
prosimo za razumevanje in podaljšanje roka za 8 dni.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik zaenkrat roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 31.03.2021   14:59
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k razmisleku o višini reference za vodjo del s področja strojnih in elektro inštalacij, saj ta konkurenco celo bolj zožuje kot pa referenčni pogoj za izvajalca oz. vodjo gradnje. Dejstvo je, da je pri instalaterjih zasedenost kapacitet zelo dobra. Naročniku bi moralo biti v interesu pridobiti dobro ponudbo, do česar pa z (nesorazmerno) visokimi referenčnimi kriteriji ne bo prišel.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.Datum objave: 31.03.2021   15:52
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije točka 2.7.2.4. Ponudbena cena izhaja:

1. "Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (DDV, takse, uvozne dajatve, stroške embaliranja, prevoza, zavarovanja, montaže, demontaže, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali."
Prosimo naročnika, da pojasni, na kakšen način ponudnik izpolni obrazec št. 11 - Povzetek predračuna - rekapitulacija v polju popust - ali se popust podaja samo na A. Gradbena dela, kot izhaja iz točke 2.7.2.4 razpisne dokumentacije, ali pa se popust podaja na vrednost del brez DDV (A.-E.).
Prosimo za jasno navodilo in ustrezen popravek razpisne dokumentacije oz. obrazca št. 11.

2. "V primeru, da ponudnik pri posamezni postavki, kjer so navedene enote mere in količine, ne bo vpisal cene na enoto, bo naročnik štel, da je ponudnik ponudil nekje drugje v ponudbi."
Prosimo naročnika, da pojasni, zapis - "ponudil nekje drugje v ponudbi", ali je z zapisom naročnik imel v mislih, "je cena upoštevana v drugih postavkah ponudbenega predračuna".

Hvala.

ODGOVOR

1.
Ponudnik izpolni obrazec št. 11 tako, da se popust poda na vrednost vseh del brez DDV (A.-E.)
V točki 2.7.2.4. dokumentacije v zvezi z javnim naročilom se drugi (2) stavek prvega (1) odstavka spremeni tako, da se po novem glasi:
"V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni."

2. Da. Naročnik bo štel, da je cena upoštevana v drugih postavkah ponudbenega predračuna.
Datum objave: 31.03.2021   15:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije točka C) Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti izhaja zahteva v točkah:
2.5.2.5.: Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil ...
2.5.2.6: Vodja gradnje, vodja posameznih del s področja strojnih inštalacij, vodja posameznih del s področja elektro inštalacij,: - je v zadnjih petih (5) letih šteto od objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil ...
Obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije niso pripravljeni na način, ki je skladen z zahtevo naročnika, ki izhaja iz točke 2.5.2.5. in 2.5.2.6 in sicer:
- v obrazcu 8 se navede LETO izvedbe
- v obrazcu 8.a se navede leto končanja ali leto pridobitve uporabnega dovoljenja
- v obrazcu 9 se navede datum dokončanja gradnje (datum primopredajnega zapisnika oz. zapisnika o tehničnem prevzemu)
- v obrazcu 10 se navede leto končanja ali leto pridobitve uporabnega dovoljenja

Prosimo naročnika, da razpisno dokumentacijo popravi in objavi čistopis, ki bo skladen v vseh delih.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije.


Datum objave: 01.04.2021   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali ponudnik lahko predloži referenčna potrdila na drugih obrazcih, s katerimi že razpolaga in jih je pridobil za potrebe sodelovanja v drugih postopkih, glede na to, da večji del javnih naročnikov v obdobju epidemije po priporočilih vlade "dela od doma" in je vsakokratno potrjevanje obremenjujoče tako za naročnike kakor tudi za ponudnike.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Spoštovani, ponudnik lahko predloži referenčna potrdila na drugih obrazcih, v kolikor iz njih izhajajo vsi podatki, ki jih zahteva naročnik. Lep pozdrav.Datum objave: 01.04.2021   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z odgovorom objavljenim dne 31.03.2021 ob 15:54:
ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije.

je s postavljenim vprašanjem ponudnik naročnika opozoril na neskladja v razpisni dokumentaciji in pričakoval konstruktiven in strokoven odgovor.

1. Pozivamo naročnika, da nedvoumno potrdi, da se kot presečni datum pri referenčnem obdobju upošteva pet (5) let šteto od dneva objave obvestila o predmetnem javnem naročilu na Portalu javnih naročil. Kakršen koli drugačen odgovor kot DA pomeni, da naročnikove zahteve niso oblikovane transparentno in jih bo po poteku roka za oddajo ponudb prilagajal ponudnikom, ki bodo ponudbe oddali.

2. V zvezi s presečnim datumom pozivamo naročnika, da določi dokument/e ki izkazuje zaključek del (ali je to datum uporabnega dovoljenja)?

Pričakujemo jasen in strokoven odgovor.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik podaja naslednje odgovore:
1. DA.
2. Da, to je datum uporabnega dovoljenja.
Lep pozdrav.Datum objave: 01.04.2021   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali pravilno razumemo navedbo naročnika iz točke 2.7.3.7. Veljavnost ponudbe:
"Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece od datuma za prejem ponudb.
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe."

da naročnik ne bo unovčil finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, če ponudnik po pozivu naročnika veljavnosti ponudbe in zavarovanja za resnost ponudbe ne bo podaljšal?

Kakršno koli drugačno razumevanje razpisne dokumentacije bi v skrajnem primeru lahko pomenilo, da ima ponudba brez rizika unovčitve finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, neomejeno veljavnost.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani, navedbo naročnika pravilno razumete. Lep pozdrav.Datum objave: 01.04.2021   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali pravilno razumemo navedbo naročnika iz točke 2.7.3.7. Veljavnost ponudbe:
"Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece od datuma za prejem ponudb.
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe."

da naročnik ne bo unovčil finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, če ponudnik po pozivu naročnika veljavnosti ponudbe in zavarovanja za resnost ponudbe ne bo podaljšal?

Kakršno koli drugačno razumevanje razpisne dokumentacije bi v skrajnem primeru lahko pomenilo, da ima ponudba brez rizika unovčitve finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, neomejeno veljavnost.

Hvala.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da pravilno razumevanje razpisne dokumentacije, da se finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži v ponudbi v pdf oblliki, kot scan originala izdanega finančnega zavarovanja, če je le to izdano na način, da je v rubriki:
Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu:
navedeno: "NOBENA"

V primeru našega napačnega razumevanja prosimo naročnika za jasna in nedvoumna navodila.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je v zadnjem odstavku vzorca finančnega zavarovanja zapisal: "Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.".

Iz navedenega besedila tako sledi, da JE potrebno v primeru uvnovčitve finančnega zavarovanja predložiti:
1. vsaj ZAHTEVO ZA PLAČILO (ki lahko vsebuje izjavo upravičenca) ali
2. ZAHTEVO ZA PLAČILO in IZJAVO (v ločenem dokumentu).

V rubriki torej ne more biti navedeno "NOBENA".

Lep pozdrav.Datum objave: 01.04.2021   19:56
VPRAŠANJE
1) S ciljem pridobivanja čim večjega števila ponudb, predlagamo naročniku, da spremeni bonitetno oceno na SB7.

2) Zaradi epidemioloških razmer in s tem oteženega pridobivanja ponudb prosimo za podaljšanje roka oddaje.


ODGOVOR
Spoštovani,
1. Naročnik ne bo spreminjal bonitetne ocene.
2. Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.
Lep pozdrav.Datum objave: 01.04.2021   20:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri večini ponudnikov dvižnih vrat (V27p med kuhinjo in jedilnico/večnamenskim prostorom) dobivamo za popisana rolo vrata alternativne predloge in sicer v obliki požarnih zaves, oz. rolo dvižnih vrat. Stopničasta vrata naj nebi bila izvedljiva zaradi premalo razpoložljivega prostora.

Prosim za odgovor oz. spremembo popisa!ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik popravlja opis postavke 2. 16., ki glasi, kot sledi:

Nabava, dobava in montaža požarno odpornih navojnih vrat kot npr. Piroterm Pirol EI 60 ali enakovredno. Požarno odporna navojna vrata EI-60 so izdelana iz sintetične sredice in intumescentne skorje. Vrata na elektro pogon, pogon na požarno centralo, upraljanje na tipko, opremljena s senzorjem gibanja.

Vrata sestavljena iz elementov (lamel) višine 14cm. Vsi elementi s posebnim povezovalnim sistemom spojeni v enovito požarno zaporo. Debelina panela 36mm. Elementi vodeni po stranskih vodilih. Vodila pločevinasta z inox oblogo, pogon trifazni (380V izmenične napetosti) za normalno delovanje vrat.

"V primeru požara signal iz požarne centrale aktivira dodatni motor 24V istosmerne napetosti za zaprtje vrat, odpiranje s pomočjo akumulatorja. Komandna omara max 4m od vrat. Zunanji sloj vrat iz negorljive plastike v sivi barvi. Navojni rolo z oblogo iz MK plošč z možnostjo kasnejšega servisa. Vrata po standardu CEN 1363-1 in CEN 1364-1."

Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
360/200cm - dvižna požarno odporna EI 60 vrata - jedilnica".

Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravek postavke 2.16. - skica.

Lep pozdrav
Datum objave: 02.04.2021   15:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri stenskih oblogah pri suhomontažnih delih je v postavki 4.30 napisana obloga, ki je po opisu sestavljena iz dveh oblog, in sicer:

- 1.obloga na konstrukciji iz lesenih moralov, izolacija in fermacell plošče
- 2.obloga na kovinski konstrukciji, izolacija in lesne plošče Heradesign

Vprašanje je ali je pri tej postavki mišljena le 2.obloga, ker se 1.obloga pojavi v prejšnji postavki 4.29?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
pri postavkah 4.29. in 4.30. gre za dve različni zadevi, kot je tudi opisano v popisu del. Pri postavki 4.30 gre pri prvi oblogi gre za inštalacijsko ravnino, pri drugi pa za inštalacijsko ravnino zaključeno z akustično oblogo.
Lep pozdrav.

Datum objave: 02.04.2021   15:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vljudno Vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb.

V pričakovanju ugodne rešitve naše prošnje Vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb. Lep pozdrav.Datum objave: 02.04.2021   15:34
VPRAŠANJE
Ali je potrebno do poteka roka za oddajo ponudb naročniku izročiti original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ali zadošča v ponudbi priložen scan originala?

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani, ponudniki morajo do roka za oddajo ponudbe na naslov naročnika predložiti ORIGINALNO finančno zavarovanje za resnost ponudbe, scan v ponudbi ne zadošča. Lep pozdravDatum objave: 02.04.2021   15:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na podano vprašanje ste spremenili shemo dvižnih vrat 027p (postavka obrtniških del stavbno pohištvo 2.16), pri čemer pa na spletni strani investitorja še ni popravljenega popisa (datoteka xlsx). Kdaj jo lahko pričakujemo?

Hvala!

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik popravljenega popisa ne bo objavil. Lep pozdrav.Datum objave: 02.04.2021   15:38
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da v zvezi s podanim odgovorom na vprašanje:
Datum objave: 01.04.2021 10:50

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je v zadnjem odstavku vzorca finančnega zavarovanja zapisal: "Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.".

Iz navedenega besedila tako sledi, da JE potrebno v primeru uvnovčitve finančnega zavarovanja predložiti:
1. vsaj ZAHTEVO ZA PLAČILO (ki lahko vsebuje izjavo upravičenca) ali
2. ZAHTEVO ZA PLAČILO in IZJAVO (v ločenem dokumentu).

V rubriki torej ne more biti navedeno "NOBENA".

PODA JASNA NAVODILA, kaj mora biti navedeno v rubriki:
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

Naročnik je verjetno spregledal, da je rubrika namenjena DODATNIM LISTINAM poleg Izjave in Zahteve za plačilo.

Ponovno prosimo naročnika, da poda jasna navodila glede oblike finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in po potrebi objavi popravek.

Za razumevanje se zahvaljujemo.


ODGOVOR
Spoštovani, za nekoliko nejasen odgovor se opravičujemo. V rubriki "LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU" se označi "NOBENA". Lep pozdrav.Datum objave: 02.04.2021   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik:

V objavi: 01.04.2021 ob 10:50
na postavljeno

VPRAŠANJE

Spoštovani,
ali pravilno razumemo navedbo naročnika iz točke 2.7.3.7. Veljavnost ponudbe:
"Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece od datuma za prejem ponudb.
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe."

da naročnik ne bo unovčil finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, če ponudnik po pozivu naročnika veljavnosti ponudbe in zavarovanja za resnost ponudbe ne bo podaljšal?

Kakršno koli drugačno razumevanje razpisne dokumentacije bi v skrajnem primeru lahko pomenilo, da ima ponudba brez rizika unovčitve finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, neomejeno veljavnost.

Hvala.

NISTE PODALI ODGOVORA.
Prosimo, da na vprašanje jasno odgovorite.
Hvala.ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je na vprašanje odgovoril dne 1. 4. 2021 ob 10.44 uri.
Lep pozdrav.Datum objave: 06.04.2021   21:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vljudno Vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb.

V pričakovanju ugodne rešitve naše prošnje Vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik ne bo podaljšal roka z oddajo ponudb. Lep pozdrav.Datum objave: 06.04.2021   21:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
v popisih del za športni pod v veliki dvorani nisem nikjer zasledil postavk dobave in vgradnje:
- liniranje igrišč,
- toniranje med igrišči,
- pokrovov za vstavna orodja ali temeljev,
- med vratnih diletacijskih profilov z vstavno gumo.
- lesenih prezračevalnih obstenskih letev

Ali naročnik tega ni predvidel?
Če je prišlo do pomote pri izdelavi popisa, prosim da količinsko specificirate posamezne postavke in popravljeno objavite.
Seveda se to ne šteje kot komplet in tudi ne spada v dela pod postavko športni pod.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
1. Naročnik je na spletni strani objavil popravke popisov (čistopis) glede liniranja igrišč ter pokrovov za vstavna orodja ali temelje.
2. Glede toniranja med igrišči naročnik odgovarja, da le-to ni potrebno, saj gre za PVC pod, glede vratnih diletacijskih profilov z vstavno gumo naročnik odgovarja, da le-te niso potrebne, glede lesenih prezračevalnih obstranskih letev pa naročnik pojasnjuje, da so predvidene zaokrožnice (zaradi PVC poda).
Lep pozdrav.
Datum objave: 06.04.2021   21:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Opazili smo neskladnosti glede tipa športnega poda v popisu in v tehnični dokumentaciji, zato nas zanima, zaradi česa je prišlo do zamenjave tipa športnega poda? Zakaj povpraševanje po športnem podu, ki ni naveden v tehnični dokumentaciji? Z menjavo tipa športnega poda v telovadnici se pojavi s tem tudi problem pri načrtovanih izvlečnih tribunah.
PVC športni podi niso primerni za večje točkovne obremenitve kot so to na primer kolesa izvlečnih tribun. Pri tem se pojavi oteženo delovanje izvleka izvlečnih tribun - zaradi točkovne elastičnosti prihaja do trenja in s tem poškodbe na PVC podlagi. Pojavi se deformacija - odtiskovanje PVC poda, kot tudi poškodbe podlage. V primeru uporabe izvlečnih tribun na PVC podu bi bilo potrebno vsakokratno podstavljanje podložnih plošč pod kolesa, da bi bilo možno tribune sploh izvleči in pospraviti. Obremenitev tudi z podložnimi ploščami v tem primeru nebi smela biti daljša od 4-ih ur. Tem težavam pa se pri masivnem lesenem športnem podu (kakor je predvideno v Tehnični dokumentaciji) izognemo.

Torej vprašanji:
Zakaj povpraševanje v popisu po športnem podu, ki ni naveden v tehnični dokumentaciji?
Zaradi česa je prišlo do zamenjave tipa športnega poda?

hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
vprašanje se sicer ne nanaša neposredno na določila dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, zato naročnik ponudnike napotuje, naj pri pripravi ponudbe upoštevajo elemente iz popisa, ki ga je objavil kot čistopis na svoji spletni strani.
Lep pozdrav..Datum objave: 06.04.2021   21:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!


Pri pregledu ponovno objavljenega ponudbenega predračuna smo zasledili matematične napake/nejasnosti na katere naročnika opozarjamo in pozivamo da jih odpravi s ponovno objavo popravljenih popisov:

ZAVIHEK: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

1. Vrstica: 779; seštevek ''skupaj AKN'' ne sešteva postavke 3,16 v vrstici 764, vendar samo postavko 3,15 v vrstici 751. Naročnika prosimo, da napako odpravi.
2. Vrstica: 781; skupni seštevek poglavja ''RAZDELILNIKI'' sešteva tudi ''Skupaj AKN'' v vrstici 781, tako pride do podvajanja cen (AKN se šteje dvakrat). Naročnika prosimo, da napako odpravi in ponovno objavi čistopis popisov.
3. Vrstica: 16; v rekapitulaciji zavihka za poglavje ''9. Protivlomni sistem'' ni vpisana pravilna povezava do seštevka poglavja. Vpisana je povezava na polje F1499, pravilna bi bila povezava na polje F1418. naročnika prosimo, da napako popravi.

ZAVIHEK: REKAPITULACIJA

1. Vrstica: 39; v rekapitulaciji za poglavje ''STROJNE INŠTALACIJE'' v stolpcu C ni pravilna povezava do zavihka ''strojne inštalacije''. Naročnika prosimo, da povezavo popravi tako, da bo v rekapitulaciji vidna vrednost, ki bo zajeta v skupnem seštevku.

hvala!

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je na svoji spletni strani objavil čistopis popisov. Lep pozdrav.Datum objave: 06.04.2021   21:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali pravilno razumemo, da za Razdelilnike ponudnik vpiše ceno na enoto mere samo za komplet tam kjer je vpisana enačba za izračun vrednosti, in ne za vsak element, ki sestavljajo razdelilnik.

Hvala!


ODGOVOR
Spoštovani, ponudniki naj pripravijo ponudbo skladno z objavljenim čistopisom popisov. Lep pozdrav.Datum objave: 06.04.2021   21:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vprašanja glede na popis za PVC športni pod (obrtniška dela; tlakarska dela: 6.7) - vadbeni prostor, mala dvorana

Zakaj se je naročnik odločil za izvedbo športnega poda v veliki dvorani samo s stopnje absorpcije udarca razreda ''P1''?
Razred ''P1'' spada pod športne pode s samo točkovno elastičnostjo in pomeni, absorpcijo udarca po standardu EN14808 od 25-35%. To po laični razlagi pomeni enakovredno kot da uporabnik uporablja malo mehkejšo obutev.
Kolikor nam je znano, v velikosti dvoran nad 1000 m2 ni takega ''stalnega'' športnega poda, za vsakodnevno uporabo, v vsej Evropi v geografskem smislu.
V večini primerov se uporablja kot dodatna elastična podlaga na preje postavljeni leseni podkonstrukciji. Predvsem se uporablja na evropskih tekmovanjih Odbojke in Rokometa, vendar vedno kot dodatna elastična površina.

Če se je uporabnik že odločil za PVC športno podlago, bi morala biti le ta vsaj v kombinaciji z dodatno ploskovno elastično podkonstrukcijo pod tem podom, kot je to na primer TARASHOK. Tako bi naročnik in posredno uporabniki pridobili veliko več, z minimalnim dodatnim stroškom, saj bi tak kombiniran športni pod spadal v razred ''A4'', kar pomeni absorpcijo udarca med 55-75%, kar je v veliki večini trikratno več.
Da razložim: absorpcija udarca je poglavitna-glavna lastnost športnega poda, saj bi brez tega ne bil to športni pod. Čim višji rezultat absorpcije udarca ima lastnosti športni pod, tem večje je varovanje uporabnikovih sklepov in mišičevja. Z višjim rezultatom se tudi zmanjšuje možnost daljnoročnih - kroničnih poškodb.

Kombinirani športni podi spadajo med točkovno in ploskovno elastične športne pode, kar laično pomeni:

Zgornji sloj ''točkovno elastični'' varuje npr. otroke pri direktnem padcu, ko se z glavo, komolci, koleni itd. udarijo v površino, zelo malo pa varuje njihove sklepe in mišičevje pri stalnih športnih aktivnostih.
V točkovno elastične športne pode spadajo podi iz umetnih mas, ki so dobavljivi v rolah, ploščah ali lokalno razlivni.

Spodnji sloj ''ploskovno elastični'' varuje uporabnike pri vsakodnevnih športnih aktivnostih, saj prevzame energijo celega telesa po široki površini športnega poda. S tem se močno zmanjša obremenitev na sklepe in mišičevje uporabnika ter posredno kronične poškodbe.
V ploskovno elastične športne pode spadajo v večini primerov vsi leseni športni podi z elastično podkonstrukcijo, pa tudi podi iz trdih umetnih mas ( linolej, trdi pvc ) v kombinaciji s spodnjo elastično podkonstrukcijo.
Kot najbolj uporabni športni podi so smatrani prav leseni masivni športni podi, kateri so idealni za vse športe. PVC športni podi pa so bolj namenjeni za športe kot so: Rokomet ( zaradi lažjega čiščenja smole), odbojka ( padci, udarci, opekline zaradi zdrsa telesa), Badminton ( točkovni oprijem športne obutve).
V primeru zamenjave popisa športnega poda iz točkovno elastičnega športnega poda v kombinirano elastični športni pod, bi se investicija le malenkost povišala, saj bi na račun dodatne elastične podkonstrukcije izpadel strošek izravnave podlage z izravnalno maso, kot je to npr. za PVC pode.

Glede na predvideno investicijo v vrednosti 4.759.901,69 EUR, bi pričakovali, da se naročnik odloči za športni pod v glavni dvorani na podlagi dolgoročne varnosti in uporabnosti.
Predvsem bi naročnik veliko pridobil pri prepoznavnosti da ni varčeval pri varnosti svojih občanov pri uporabi športne površine.
Naročnik se mora zavedati, da je športna dvorana predvsem športna površina, vse ostalo ''so zidovi''.
Prosimo, da naročnik spremeni popis za športni pod v veliki dvorani z naslednjim popisom:

ŠPORTNI POD - Kombinirani PLOSKOVNO in TOČKOVNO elastini plavajoči športni pod
kot npr. "TARASHOK "
dobava in vgradnja kombiniranega športnega poda v skupni višni 49 mm,
v sestavi;
* zaščitna protiprašna in parozaporna PE folija
* elastični blažilci - amortizerji , v = 12,0 mm, pritrjenimi na spodnjo plast Plywood plošč, po specifikaciji proizvajalca, v rastru 30 x 30 cm.
* lesena nosilna podkonstrukcija iz dveh celovitih Plywood vezanih plošč, z vodoodpornim lepilom, postavljeno po celotni površini, v = 2 x 15,0 mm = 30,0 mm. Rotirano instalirano po specifikaciji proizvajalca.
* Vrhnji pohodni del = Večplastna športna točkovno elastična PVC obloga v debelini 7,5 mm:
kot naprimer: Gerflor Taraflex Sport M Evolution
Karakteristike:
1 - Triple Action Protecsol 25 µm debela Shore 'A' 84, površina brez trenja in posledicno »opeklin« ob padcih. Temperatura površine se mora ob pritisku (pri padcu) zniža za 25%. Plast 95% čistega polivinilklorida (PVC), UV obsojna.
2 - D-Max+ sloj sestavljen iz stisnjenih (kalendiranih) PVC plasti ki so ojačane z netkano mrežico iz steklenih vlaken, pozicionirana med zaprto celično peno in zgornjo plastjo, kar zagotavlja izdelku dodatno stabilnost.
3 - HD CXP zaprto celična PE pena kot nosilna podloga
Stopnja zaščite IPI (impact protection index)= 73%. Požarni razred Cfl-S1. Sam vrhnji sloj zadostuje standardu EN 14904 P1. in je nosilec potrdil-certifikatov: IHF, FIVB, EHF, FIBA (class 2)
Materiali morajo biti odgovorni po RAW, brez težkih kovin, topil, formaldehidov, nezmožne izpostavljenosti snovi po REACH* omejitvah.
* Ublažitev Udarca ( Shock Absorption) minimalno 60,3 %
* Drsnost (Friction) min 88
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE ustreznost nudenega sistema športnega poda IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI:
1. potrdilo o skladnosti (varnostno produktni certifikat) s katerimi se potrdi skladnost skupnega sistema športnega poda s standardom EN 14904 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
ter
2. dokazila nosilca potrdil-certifikatov gornjega pohodnega dela s strani: IHF, FIVB, EHF, FIBA (class 2).

Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je že odgovoril na vprašanja glede poda v športni dvorani, zato zgolj ponovno odgovarja, da naj ponudniki upoštevajo njegove zahteve iz čistopisa popisa, ki je objavljen na spletni strani naročnika. Naročnik na strokovno neutemeljeno željo ponudnika ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
Lep pozdrav.Datum objave: 06.04.2021   21:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!


Pri pregledu ponovno objavljenega ponudbenega predračuna smo zasledili matematične napake/nejasnosti na katere naročnika opozarjamo in pozivamo da jih odpravi s ponovno objavo popravljenih popisov:

ZAVIHEK: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1. Vrstica: 652, Razdelilnik R-M.T.; za stenski kovinski razdelilnik v stolpcu C in D ni vpisane merske enote in količine. Naročnika prosimo, da dopiše mersko enoto in količino, saj bo le tako ponudnik lahko pripravil pravilno ponudbo.
2. Vrstica: 674, Razdelilnik R-strojnica; za stenski razdelilnik v stolpcu C in D ni vpisane merske enote in količine. Naročnika prosimo, da dopiše mersko enoto in količino, saj bo le tako ponudnik lahko pripravil pravilno ponudbo.
3. Vrstici: 1386 in 1388; naročnika prosimo, da za izračun drobnega materiala in nepredvidenih del v stolpec E in F vpiše pravilne enačbe za izračun procentualne vrednosti in območja za katero se procentualna vrednost računa.

Hvala!


ODGOVOR
Spoštovani, pri pripravi ponudbe naj ponudniki upoštevajo čistopis popisov, ki ga je naročnik objavil na spletni strani. Lep pozdrav.Datum objave: 06.04.2021   21:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri pregledu objavljenih popisih del so zajeta dela, katera niso v skladu z ali pa so popolnoma spremenjena glede na objavljene relevantne Tehnične specifikacije in ostalo dokumentacijo. Vsled temu so tako popolnoma neustrezne količine določenih postavk v popisu, ki so zaradi neujemanja popisa in tehnične specifikacije po posameznih pozicijah sedaj nepravilne in neusklajene med seboj.
Poraja se dvom, da je nekdo v verigi pripravljavcev razpisa samovoljno neustrezno in tehnično nepodkovano menjaval / spreminjal popise in količine, ker se le ta močno razlikujejo od objavljenega tehničnega poročila in projektne dokumentacije!? Zaradi omenjenih nestrokovnih sprememb je celoten razpis tako lahko neveljaven, saj so ponudniki tako zavedeni in ne morejo sami presoditi katera dokumentacija je pravilna, naročnik pa sprememb ni dodatno obrazložil in jih niti ni podkrepil z dokumentacijo.
Zahtevamo, da naročnik uskladi vse popravke: artikle, izvedbe in količine, skladno s projektno, tehnično in arhitekturno dokumentacijo ter popravljene objavi na portalu.
Skladno s tem se zahteva podaljšanje roka za oddajo ponudnikovih vprašanja vsaj 5 dni po objavi popravljene dokumentacije in seveda podaljšanje roka za oddajo ponudb, vsaj 8 dni od izteka roka vprašanj. ZJN-3 v 74. členu (določanje rokov) jasno pravi, da se lahko vsi gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami, ki so potrebne za pripravo ponudb, naročnik rok za prejem ponudb podaljša v naslednjih primerih:
če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;
Zaradi neujemanja popisa in TS ter trenutnih razmer, ko je celotna Slovenija v »lock downu« in je priprava ponudbe otežena zahtevamo da popravite popise in skladno s tem podaljšajte roke za oddajo ponudb.
Opozarjamo naročnika, da v primeru, da dokumentacije ne bo popravil v skladu z navedenim bomo vložili revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo.
Opozarjamo naročnika, da v primeru da dokumentacije ne popravi lahko zahtevamo revizijo tudi '' na že izvedena dela''.
Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je na spletni strani objavil čistopis popisov, ki naj ga ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe.
Lep pozdrav.Datum objave: 06.04.2021   21:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Med pozicijami v popisih del, ste večkrat navedli sledeči tekst: '' Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali''. Kaj ste konkretno s tem mislili?
To je tako širok pojem, da je lahko interpretacija med nami ponudniki tako velika, da bo prihajalo do nesorazmernih odstopanj in s tem kršite temeljna načela javnega naročanja, ki so: načelo zagotavljanja konkurence (5. člen ZJN-3), enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in sorazmernosti (8. člen ZJN-3).
Dodatna dela so po navadi nepredvidena dela oziroma dela, ki niso zajeta v popisu, kar pa je v neskladju z razpisnimi pogoji kateri so popisani kot merska enota in ne kot dela na KLJUČ.
Zahtevamo, da naročnik iz vseh postavk ta stavek odstrani, ustrezno pojasni dodatna dela ali ga ustrezno popravi, in omogoči ponudnikom enakovredno oddajo ponudb po načelu sorazmernosti: Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.
Popravite razpis, odstranite stavke v vseh pozicijah ''dodatna dela in materiali '' ?!! in podaljšajte roke za oddajo ponudb, drugače bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

Hvala,


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik pojasnjuje, da so pod postavko »dodatna dela in materiali« mišljena tista dela in materiali, ki so nujno potrebni za izvedbo, a se jih posebej ne opredeljuje npr., a ne izključno, distančniki za fuge med keramiko.
Lep pozdrav.Datum objave: 06.04.2021   21:31
VPRAŠANJE

Spoštovani,

v popisu je predlagana:

Nabava, dobava in izvedba PVC športnega poda (vadbeni prostor, mala dvorana): visokokvalitetna PVC heterogena športna talna obloga kot npr. Taraflex Sport M EVOLUTION ali enakovredno; obdelava površine kot npr. Triple Action Protecsol ali enakovredno (optimalno razmerje blokada-zdrs noge, površina, ki ne ožge kože pri podrsu, minimalni stroški vzdrževanja v eksploataciji) itd.

Sprašujemo vas, če je namen položiti navedeno talno oblogo brez pod konstrukcije, saj položena direktno na estrih ne zagotavlja optimalnih pogojev za vadbo. Predvsem tu mislimo na težave vadečih/uporabnikov, tako učencev, učiteljev ter ostalih športnikov. V vseh študijah Fakultete za šport je eksplicitno priporočilo ustrezna pod konstrukcija, ki preprečuje negativne učinke vadbe tako na sklepe kot celo telo.

Je torej možno dodati pod konstrukcijo, ne najdemo je nikjer, ali spremeniti celoten športni pod z ustreznejšim, npr. parketom?

ODGOVOR
Spoštovani, ne, ni možno. Ponudniki naj upoštevajo zahteve naročnika v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. Lep pozdrav.